EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1180

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1180 на Комисията от 11 януари 2022 година за поправка на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

C/2022/22

OB L 184, 11.7.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1180/oj

11.7.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1180 НА КОМИСИЯТА

от 11 януари 2022 година

за поправка на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (1), и по-специално член 10, параграфи 2 и 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на Комисията (2) съдържа грешка в изменения раздел 2, глава II-1, част Б от приложение I към Директива 2009/45/ЕО.

(2)

Раздел 2, глава II-1, част Б от приложение I към Директива 2009/45/ЕО, изменен с Делегиран регламент (ЕС) 2020/411, не изключва правило 8.1 от приложното поле на съответната част от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, съставена в Лондон на 1 ноември 1974 г. (Конвенцията SOLAS от 1974 г.), с нейните изменения, по отношение на пътническите кораби от класове B, C и D.

(3)

По време на преговорите по проекта на Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 експертите постигнаха съгласие, че изискванията за безопасно завръщане в пристанище, въведени в правило 8.1 от глава II-1, част Б от Конвенцията SOLAS от 1974 г., не следва да се прилагат за пътнически кораби от класове B, C и D, тъй като това би било непропорционално предвид обстоятелствата, при които оперират тези категории кораби.

(4)

Директива 2009/45/ЕО следва да бъде съответно поправена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В раздел 2, глава II-1 от приложение I към Директива 2009/45/ЕО част Б се заменя със следното:

„ЧАСТ Б — УСТОЙЧИВОСТ В ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ, УСТОЙЧИВОСТ ПО ОТСЕЦИ И ПРИ ПОВРЕДА

На корабите се прилагат изискванията на подходящите разпоредби на глава II-1, части от Б до Б-4 на конвенцията SOLAS, както е изменена, с изключение на правило 8-1.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 януари 2022 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 163, 25.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на Комисията от 19 ноември 2019 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, по отношение на изискванията за безопасност за пътнически кораби, осъществяващи вътрешни пътувания (ОВ L 83, 19.3.2020 г., стр. 1).


Top