EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0355

Регламент (ЕС) 2022/355 на Съвета от 2 март 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус

OB L 67, 2.3.2022, p. 1–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/355/oj

2.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/355 НА СЪВЕТА

от 2 март 2022 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета (2) се предвижда по-специално замразяване на финансови средства и икономически ресурси и се забранява предоставянето на финансови средства или икономически ресурси на лицата, образуванията и органите, които са отговорни за сериозни нарушения на правата на човека или за репресии срещу гражданското общество и демократичната опозиция или чиято дейност по друг начин сериозно подкопава демокрацията или принципите на правовата държава в Беларус или които подкрепят или извличат полза от режима на Лукашенко, както и на лицата, образуванията и органите, които организират или благоприятстват дейности на режима на Лукашенко, които улесняват незаконното преминаване на външните граници на Съюза или трансфера на забранени стоки и незаконния трансфер на стоки, за които има наложени ограничения, включително опасни стоки, на територията на държава членка.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

На 2 март 2022 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2022/356 (3), с което се разширява обхватът на санкциите, с които се прилагат заключенията на Европейския съвет от 24 февруари 2022 г. вследствие на участието на Беларус в неприемливата и незаконна руска военна агресия срещу Украйна, която съгласно международното право се определя като акт на агресия.

(4)

С Решение (ОВППС) 2022/356 допълнително се ограничава търговията със стоки, използвани за производството или преработката на тютюневи изделия, минерални продукти, продукти с калиев хлорид („поташ“), с продукти от дървен материал, с циментови продукти, с продукти от чугун, желязо и стомана и с продукти от каучук. С него също така се забранява износът за Беларус – или за използване в Беларус – на стоки и технологии с двойна употреба, износът на стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военното, технологичното развитие, развитието в областта на отбраната и на сигурността на Беларус, както и износът на машини. Решение (ОВПС) 2022/356 също така изменя някои разпоредби относно изпълнението на сключените преди 25 юни 2021 г. договори и предоставянето във връзка със забранените продукти на финансиране както и на финансова и техническа помощ.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

заглавието се заменя със следното:

„Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна“;

2)

в член 1 точка 7 се заменя със следното:

„7.   „стоки и технологии с двойна употреба“ означава изделията, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета (*1);“

(*1)  Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (OВ L 206, 11.6.2021 г., стр.1)“;"

3)

в член 1 се добавят следните точки:

„17.   „финансиране или финансова помощ“ означава всяко действие, независимо от конкретно избраните средства, чрез което съответно лице, образувание или орган – условно или безусловно – отпуска или поема задължение да отпусне свои собствени средства или икономически ресурси, включително, но не само, безвъзмездни средства, заеми, гаранции, обезпечения, облигации, акредитиви, кредити от доставчика, кредити от купувача, свързани с вноса или износа аванси и всички видове застраховане и презастраховане, включително застраховане на експортно кредитиране; плащанията – както и редът и условията на плащане – на договорената съгласно обичайната делова практика цена на стока или услуга не представляват финансиране, нито финансова помощ.

18.   „партньорска държава“ означава посочена в приложение Vб държава, която прилага набор от мерки за контролиране на износа, които по същество са равностойни на предвидените в настоящия регламент.

19.   „потребителски комуникационни устройства“ означава устройствата, използвани от частни лица, като например персонални компютри и периферни устройства (включително твърди дискове и принтери), мобилни телефони, интелигентни телевизори, запаметяващи устройства (USB устройства) и потребителски софтуер за тези устройства.“

4)

член 1д се заменя със следното:

„Член 1д

1.   Без да се засягат членове 1а, 1в и 1т се забранява продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на стоки и технологии с двойна употреба, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за използване в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии, или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за използване в Беларус;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с стоките и технологиите, посочени в параграф 1, за продажби, доставки, трансфер или износ на на тези стоки и технологии или за предоставянето във връзка с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за употреба в Беларус.

3.   Без да се засягат изискванията за получаване на разрешение съгласно Регламент (ЕС) 2021/821, забраните в параграфи 1 и 2 от настоящия член не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а)

хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

медицински или фармацевтични цели;

в)

временно използване от новинарските медии;

г)

актуализации на софтуер;

д)

използване като потребителски комуникационни устройства;

е)

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него предприятия; или

ж)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на букви е) и ж), износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за:

а)

сътрудничеството между Съюза, правителствата на държавите членки и правителството на Беларус по чисто граждански въпроси;

б)

междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в)

експлоатацията, поддръжката, преработването на горивото и осигуряването на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничеството, по специално в областта на научноизследователска и развойна дейност, в областта на ядрената енергия за граждански цели;

г)

осигуряването на морската безопасност;

д)

гражданските телекомуникационни мрежи, включително предоставянето на интернет услуги;

е)

изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран или учреден съгласно правото на държава членка или на партньорска държава;

ж)

дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 от настоящия член и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие, че такова разрешение е поискано преди 1 май 2022 г.

6.   Разрешенията, изисквани съгласно настоящия член, се предоставят от съответния компетентен орган съобразно правилата и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, които се прилагат mutatis mutandis. Тези разрешения са валидни в целия Съюз.

7.   Когато взема решение по искане за разрешение, съгласно параграфи 4 и 5, компетентният орган не предоставя разрешение, ако има основателни причини да смята че:

i)

крайният потребител може да е военен или физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение V, или че крайната употреба на продуктите може да е военна; или

ii)

продажбата, доставката, трансферът или износът на посочени в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост.

8.   Компетентният орган може да отмени, спре действието, измени или отнеме разрешение, което е предоставил съгласно параграфи 4 и 5, ако сметне, че подобно отменяне, спиране на действието, изменение или отнемане е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент.“;

5)

член 1е се заменя със следното:

„Член 1е

1.   Без да се засягат членове 1а, 1в и 1т се забранява продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на изброените в приложение Vа стоки и технологии, които биха могли да допринесат за военния и технологичен напредък на Беларус или развитието на сектора на отбраната и сигурността на Беларус, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за употреба в Беларус.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, брокерски или други услуги във връзка с посочените в параграф 1 стоки и технологии или с предоставянето, производството, поддръжката и употребата на тези стоки и технологии – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за употреба в Беларус;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ във връзка с стоките и технологиите, посочени в параграф 1 за продажби, доставка, трансфер или износ на посочените в параграф 1 стоки и технологии или за предоставянето на свързана с тях на техническа помощ, брокерски или други услуги – пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус – или за употреба в Беларус.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 изделия и технологии, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а)

хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

медицински или фармацевтични цели;

в)

временно използване от новинарските медии;

г)

актуализации на софтуер;

д)

използване като потребителски комуникационни устройства;

е)

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него предприятия; или

ж)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на букви е) и ж), износителят посочва в митническата си декларация, че изделията се изнасят съгласно съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 изделия и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези изделия или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са предназначени за:

а)

сътрудничеството между Съюза, правителствата на държавите членки и правителството на Беларус по чисто граждански въпроси;

б)

междуправителствено сътрудничество в областта на космическите програми;

в)

експлоатацията, поддръжката, преработването на горивото и осигуряването на безопасността на ядрения капацитет за граждански цели, както и за сътрудничеството, по специално в областта на научноизследователска и развойна дейност, в областта на ядрената енергия за граждански цели;

г)

осигуряването на морската безопасност;

д)

гражданските телекомуникационни мрежи, включително предоставянето на интернет услуги;

е)

изключителното ползване от образувания, притежавани или контролирани самостоятелно или съвместно от юридическо лице, образувание или орган, регистриран или учреден съгласно правото на държава членка или на партньорска държава; или

ж)

дипломатическите представителства на Съюза, държавите членки и партньорските държави, включително делегации, посолства и мисии.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, компетентният орган на държава членка може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на посочени в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, след като установи, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие, че такова разрешение е поискано преди 1 май 2022 г.

6.   Разрешенията, изисквани съгласно настоящия член, се предоставят от съответния компетентен орган съобразно правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/821, които се прилагат mutatis mutandis. Тези разрешения са валидни в целия Съюз.

7.   Когато взема решение по исканията за разрешение, съгласно параграфи 4 и 5, компетентният орган не предоставя разрешение, ако има основателни причини да смята:

i)

че крайният потребител може да е военен или физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочени в приложение V или че крайната употреба на продуктите може да е военна; или

ii)

че продажбата, доставката, трансферът или износът на посочените в параграф 1 стоки и технологии или предоставянето във връзка с тях на техническа или финансова помощ са предназначени за авиацията или космическата промишленост.

8.   Компетентният орган може да отмени, спре действието, измени или отнеме разрешение, което е предоставил съгласно параграфи 4 и 5, ако сметне, че подобно отменяне, спиранене на действието, изменение или отнемане е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент.“;

6)

вмъкват се следните членове:

„Член 1еа

1.   По отношение на изброените в приложение V субекти, чрез дерогация от член 1д, параграфи 1 и 2 и член 1е, параграфи 1 и 2, и без да се засягат изискванията за получаване на разрешение съгласно Регламент (ЕС) 2021/821, компетентният орган може да разреши продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба и стоки и технологии, изброени в приложение Va, или предоставянето на свързана с тях техническа или финансова помощ, само след като е установил, че тези стоки или технологии или свързаната с тях техническа или финансова помощ са:

а)

необходими за спешното предотвратяване или ограничаване на последиците на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда; или

б)

дължими по договор, сключен преди 3 март 2022 г., или по допълнителни договори, необходими за изпълнението на такъв договор, при условие, че такова разрешение е поискано преди 1 май 2022 г.

2.   Разрешенията, изисквани съгласно настоящия член, се предоставят от компетентните органи на държавата членка съобразно разпоредбите и процедурите в Регламент (ЕС) 2021/821, които се прилагат mutatis mutandis. Тези разрешения са валидни в целия Съюз.

3.   Компетентните органи могат да отменят, спрат действието, изменят или отнемат разрешение, което са предоставили съгласно параграф 1, ако сметнат, че подобно отменяне, спиране на действието, изменение или отнемане е необходимо за ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 1еб

1.   Уведомленията до компетентния орган, посочени в член 1д, параграф 3 и член 2е, параграф 3, се подават, когато е възможно, по електронен път, като се използват формуляри, съдържащи най-малко всички елементи на образците в приложение Vв и в предвидения в тези образци ред.

2.   Всички разрешения, посочени в членове 1д и 1е, се издават по електронен път, когато е възможно, като се използват формуляри, съдържащи най-малко всички елементи на образците в приложение Vв и в предвидения в тези образци ред.

Член 1ев

1.   Компетентните органи уведомяват другите държави членки и Комисията за предоставените разрешения и направени откази съгласно членове 1д, 1е и 1еа. Този обмен на информация се извършва чрез електронната система, предоставена съгласно член 23, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/821.

2.   Информацията, получена в резултат от прилагането на настоящия член, включително посоченият в параграф 4 обмен на информация, се използва само за обявените цели. Държавите членки и Комисията осигуряват защитата на поверителната информация, получена при прилагането на настоящия член, в съответствие с правото на Съюза и съответното национално право. Държавите членки и Комисията гарантират, че нивото на поверителност на предоставената или обменена съгласно настоящия член класифицирана информация не се понижава, нито се премахва, без предварителното писмено съгласие на предоставилия информацията.

3.   Преди държава членка да предостави разрешение съгласно членове 1д, 1е или 1еа сделка, която по същество е същата като такава, която една или повече държави членки са отказали, като този отказ е все още в сила, тя се консултира първо с държавата членка или държавите членки, направили отказа. Ако след тези консултации държавата членка реши да предостави разрешение, тя уведомява за това останалите държави членки и Комисията, като предоставя в обяснение на решението си цялата съответна информация.

4.   Комисията, като се консултира с държавите членки, обменя, когато е целесъобразно и на основата на реципрочност, информация с партньорските държави с цел засилване на ефективността на предвидените в настоящия регламент мерки за контрол върху износа и на последователното прилагане на мерките за контол върху износа, прилагани от партньорските държави.“;

7)

член 1ж се се изменя както следва:

а)

вмъква се следния параграф:

„1a.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и на застраховане и презастраховане във връзка с посочените в параграф 1 забрани.“;

б)

параграф 3 се заличава;

8)

в член 1з текстът „нефтопродукти и газообразни въглеводородни продукти“ се заменя с „минерални продукти“;

9)

в член 1з, параграф 3 се заличава;

10)

член 1и се изменя както следва:

а)

вмъква се следния параграф:

„1a.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и на застраховане и презастраховане във връзка с посочените в параграф 1 забрани.“;

б)

параграф 2 се заличава;

11)

в член 1к параграф 4 се заличава;

12)

в член 1л параграф 3 се заличава;

13)

вмъкват се следните членове:

„Член 1о

1.   Забранява се:

а)

да се внасят в Съюза, пряко или непряко, посочените в приложение X продукти от дървен материал, ако:

i)

са с произход от Беларус; или

ii)

са били изнесени от Беларус;

б)

да се купуват, пряко или непряко, посочените в приложение X продукти от дървен материал, които се намират в Беларус или са с произход от Беларус;

в)

да се превозват посочените в приложение X продукти от дървен материал, ако са с произход от Беларус или се изнасят от Беларус за която и да е друга държава;

г)

да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане във връзка с посочените в букви а), б) и в) забрани.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението до 4 юни 2022 г. на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Член 1п

1.   Забранява се:

а)

да се внасят в Съюза, пряко или непряко, посочените в приложение XI циментови продукти, ако:

i)

са с произход от Беларус; или

ii)

са били изнесени от Беларус;

б)

да се купуват, пряко или непряко, посочените в приложение XI циментови продукти, които се намират в Беларус или са с произход от Беларус;

в)

да се превозват посочените в приложение XI циментови продукти, ако са с произход от Беларус или се изнасят от Беларус за която и да е друга държава;

г)

да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане във връзка с посочените в букви а), б) и в) забрани.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението до 4 юни 2022 г. на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Член 1р

1.   Забранява се:

а)

да се внасят в Съюза, пряко или непряко, посочените в приложение XII продукти от чугун, желязо и стомана, ако:

i)

са с произход от Беларус; или

ii)

са били изнесени от Беларус;

б)

да се купуват, пряко или непряко, посочените в приложение XII продукти от чугун, желязо и стомана, които се намират в Беларус или са с произход от Беларус;

в)

да се превозват посочените в приложение XII продукти от чугун, желязо и стомана, ако са с произход от Беларус или се изнасят от Беларус за която и да е друга държава;

г)

да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане във връзка с посочените в букви а), б) и в) забрани.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението до 4 юни 2022 г. на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението такива договори.

Член 1с

1.   Забранява се:

а)

да се внасят в Съюза, пряко или непряко, посочените в приложение XIII продукти от каучук, ако:

i)

са с произход от Беларус; или

ii)

са били изнесени от Беларус;

б)

да се купуват, пряко или непряко, посочените в приложение XIII продукти от каучук, които се намират в Беларус или са с произход от Беларус;

в)

да се превозват посочените в приложение XIII продукти от каучук, ако са с произход от Беларус или се изнасят от Беларус за която и да е друга държава;

г)

да се предоставят, пряко или непряко, техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане във връзка с посочените в букви а), б) и в) забрани.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението до 4 юни 2022 г. на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.

Член 1т

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на посочените в приложение XIV машини, независимо дали са с произход от Съюза или не, на лице, образувание или орган в Беларус – или за използване в Беларус;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, включително финансови деривати, както и застраховане и презастраховане във връзка с посочените в буква а) забрани.

2.   Забраните в параграф 1 не се прилагат за продажбата, доставката, трансфера или износа на машини, посочени в параграф 1, както и за предоставянето във връзка с тях на техническа и финансова помощ – за невоенна употреба и за невоенни крайни потребители, със следните предназначения:

а)

хуманитарни цели, извънредни здравни кризисни ситуации, спешно предотвратяване или ограничаване на последиците от събитие, което е вероятно тежко и съществено да засегне човешкото здраве и безопасност или околната среда, или в отговор на природни бедствия;

б)

медицински или фармацевтични цели;

в)

временно използване от новинарските медии;

г)

актуализации на софтуер;

д)

използване като потребителски комуникационни устройства;

е)

гарантиране на киберсигурността и информационната сигурност на физически или юридически лица, образувания или органи в Беларус, с изключение на нейното правителство и на пряко или непряко контролираните от него предприятия; или

ж)

лично ползване от пътуващите за Беларус физически лица, като тук спадат само личните вещи, домашното имущество, превозните средства или необходимите за стопанската дейност предмети, притежавани от тези физически лица и непредназначени за продажба.

С изключение на букви е) и ж), износителят посочва в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно съответното изключение по настоящия параграф и в срок от 30 дни, считано от първия износ, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на съответното изключение.

3.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението до 4 юни 2022 г. на договори, сключени преди 2 март 2022 г., или на допълнителните договори, необходими за изпълнението на такива договори.“;

14)

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложения II и Vв въз основа на предоставяната от държавите членки информация.“;

15)

приложение V към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя с приложение I към настоящия регламент;

16)

приложение II към настоящия регламент се вмъква към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение Vа;

17)

приложение III към настоящия регламент се вмъква към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение Vб;

18)

приложение IV към настоящия регламент се вмъква към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение Vв;

19)

приложение VI към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

20)

приложение VII към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия регламент;

21)

приложение VIII към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент;

22)

приложение VIII към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение X;

23)

приложение IX към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение XI;

24)

приложение X към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение XII;

25)

приложение XI към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение XIII;

26)

приложение XII към настоящия регламент се добавя към Регламент (ЕО) № 765/2006 като приложение XIV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2022 година.

За Съвета

Председател

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OB L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 67, 2.3.2022 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение V към Регламент (ЕО) № 765/2006 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1д, ПАРАГРАФ 7, 1е, ПАРАГРАФ 7 И ЧЛЕН 1еа, ПАРАГРАФ 1

Министерство на отбраната на Беларус


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Vа

СПИСЪК НА СТОКИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1е, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 1еа, ПАРАГРАФ 1

Общите бележки, акронимите и съкращенията, и дефинициите в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821 се прилагат към настоящото приложение, с изключение на „Част I — Общи бележки, акроними и съкращения, и дефиниции, Общи бележки към приложение I, точка 2.“.

Дефинициите на термините, използвани в Общия списък на оръжията (ОСО) на Европейския съюз (1), се прилагат към настоящото приложение.

Без да се засяга член 1м от настоящия регламент, неконтролираните изделия, съдържащи един или повече от изброените в настоящото приложение компоненти, не подлежат на контрола съгласно член 1еа от настоящия регламент.

Категория I — Електроника

X.A.I.001

Електронни устройства и компоненти.

a.

„Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Работна скорост 5 GigaFLOPS или повече и аритметично логическо устройство с ширина на достъпа 32 bit или повече;

2.

Тактова честота над 25 MHz; или

3.

Повече от една шина за данни или команди или сериен комуникационен порт, който осигурява пряка външна връзка между паралелни „микропроцесорни микросхеми“ със скорост на предаване 2,5 Mbyte/s;

b.

Интегрални схеми с памет, както следва:

1.

Електрически изтриваеми програмируеми памети само за четене (EEPROM) с капацитет за запаметяване:

a.

Над 16 Mbits на корпус за флаш памети; или

b.

Превишаващи една от следните пределни стойности за всички останали видове EEPROM:

1.

Над 1 Mbit на корпус; или

2.

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 80 ns;

2.

Статични памети с произволен достъп (SRAM) с капацитет за запаметяване:

a.

Над 1 Mbit на корпус; или

b.

Над 256 kbit на корпус и максимално време за достъп, по-малко от 25 ns;

c.

Аналогово-цифрови преобразуватели, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Разделителна способност 8 bit или повече, но по-малка от 12 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона дискрети в секунда (MSPS);

2.

Разделителна способност 12 bit с изходяща скорост, по-голяма от 105 дискрети в секунда (MSPS);

3.

Разделителна способност над 12 bit, но по-малка или равна на 14 bit, с изходяща скорост, по-голяма от 10 милиона дискрети в секунда (MSPS); или

4.

Разделителна способност над 14 bit с изходяща скорост, по-голяма от 2,5 милиона дискрети в секунда (MSPS);

d.

Програмируеми (от потребителя) логически матрици, имащи максимален брой едностранни цифрови входове/изходи между 200 и 700;

е.

Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение за 1 024-точково комплексно БПФ/FFT, по-малко от 1 ms;

f.

Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна функцията им или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Повече от 144 извода; или

2.

Нормално „време на задържане на основния логически елемент“, по-малко от 0,4 ns;

g.

„Вакуумни електронни устройства“ с бягаща вълна, импулсна или непрекъсната, както следва:

1.

Устройства със свързани резонатори или техни производни;

2.

Устройства на базата на вълноводи по винтова линия, прегънати вълноводи, змиевидни вълноводи или техни производни, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„Моментна широчина на честотната лента“ от половин октава или повече и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,2; или

b.

„Моментна широчина на честотната лента“, по-малка от половин октава; и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz), над 0,4;

h.

Гъвкави вълноводи, проектирани за използване при честоти над 40 GHz;

i.

Устройства за повърхностни акустични вълни и за плъзгащи се по повърхността (в плитка дълбочина) акустични вълни, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Носеща честота над 1 GHz; или

2.

Носеща честота от 1 GHz или по-малка; и

a.

„Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване“ над 55 dB;

b.

Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в микросекунди, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100; или

c.

Дисперсно забавяне над 10 микросекунди;

Техническа бележка:

За целите на X.A.I.001.i ‘Потискане на честотите от страничния лист на диаграмата на излъчване’ е максималната стойност на потискане, посочена в информационния лист.

j.

„Елементи“, както следва:

1.

„Първични елементи“ с „енергийна плътност“ от 550 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 °C);

2.

„Вторични елементи“ с „енергийна плътност“ от 350 Wh/kg или по-малка при 293 K (20 °C);

Забележка:

X.A.I.001.j не контролира батерии, в това число батерии от един елемент.

Технически бележки:

 

1.

За целите на X.A.I.001.j енергийната плътност (Wh/kg) се изчислява чрез номиналното напрежение, умножено по номиналния капацитет в амперчасове (Ah), разделено на масата в килограми. Ако номиналният капацитет не е указан, енергийната плътност се изчислява от номиналното напрежение на квадрат, умножено по продължителността на разреждане в часове, разделено на натоварването (товара) при разреждане в омове и масата в килограми.

2.

За целите на X.A.I.001.j „елемент“ се определя като електрохимично устройство с положителни и отрицателни електроди и електролит, което е източник на електроенергия. Това е основният градивен елемент на батерията.

3.

За целите на X.A.I.001.j.1 „първичен елемент“ е „елемент“, който не е проектиран да се зарежда от друг източник.

4.

За целите на X.A.I.001.j.2 „вторичен елемент“ е „елемент“, който е проектиран да се зарежда от външен източник на електроенергия.

k.

„Свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, специално проектирани да се зареждат и разреждат изцяло за по-малко от 1 минута и имащи всички изброени по-долу характеристики:

Забележка:

X.A.I.001.k не контролира „свръхпроводящи“ електромагнити или намотки, проектирани за медицинско оборудване за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР/MRI).

1.

Максимална енергия, отдадена при разреждане, разделена на продължителността на разреждането, по-голяма от 500 kJ в минута;

2.

Вътрешен диаметър на тоководящите намотки, по-голям от 250 mm; и

3.

Номинална магнитна индукция над 8 Т или „обща плътност на тока“ в намотката над 300 A/mm2;

l.

Вериги или системи за запасяване на електромагнитна енергия, съдържащи компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали, специално проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от техните „свръхпроводящи“ съставки, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Резонансни работни честоти над 1 MHz;

2.

Плътност на акумулираната енергия от 1 MJ/m3 или повече; и

3.

Време за разреждане, по-малко от 1 ms;

m.

Водородни/водородно-изотопни тиратрони с керамично-метална конструкция и максимален ток от 500 A или повече;

n.

Не се използва;

o.

Слънчеви клетки, сглобки от CIC (cell-interconnect-coverglass), слънчеви панели и слънчеви матрици, които са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ и не се контролират от 3A001.e.4 (2).

X.A.I.002

„Електронни модули“, агрегати и оборудване с общо предназначение.

a.

Електронно оборудване за изпитвания, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

b.

Цифрови инструментални устройства за запис на данни с магнитна лента, имащи някоя от следните характеристики;

1.

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Mbit/s и използване на методи на спирално сканиране;

2.

Максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 120 Mbit/s и използване на методи с фиксирана глава; или

3.

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“;

c.

Оборудване с максимална скорост на предаване на цифровия интерфейс над 60 Мbit/s, проектирано да преобразува цифрови видеозаписващи устройства с магнитна лента в цифрови инструментални устройства за запис на данни;

d.

Немодулни аналогови осцилоскопи с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече;

е.

Модулни системи с аналогов осцилоскоп, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Основен блок с широчина на честотната лента от 1 GHz или повече; или

2.

Сменяеми модули с индивидуална широчина на честотната лента от 4 GHz или повече;

f.

Аналогови стробиращи осцилоскопи за анализ на повтарящи се явления с ефективна широчина на честотната лента, по-голяма от 4 GHz;

g.

Цифрови осцилоскопи и записващи устройства за преходни процеси, използващи аналогово-цифрови методи на преобразуване, способни да запаметяват преходни процеси чрез последователно снемане на отчети на импулсни входове на интервали, по-малки от 1 ns (повече от 1 милиард дискрети в секунда, GSPS), с 8 битово преобразуване в цифров вид или по-голяма разделителна способност и запаметяване на 256 или повече отчети.

Забележка:

X.A.I.002 контролира следните специално проектирани компоненти за аналогови осцилоскопи:

1.

Сменяеми агрегати;

2.

Външни усилватели;

3.

Предусилватели;

4.

Дискретизатори;

5.

Електроннолъчеви тръби.

X.A.I.003

Оборудване за специфична обработка, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва:

a.

Честотни преобразуватели, способни да работят в честотния диапазон от 300 до 600 Hz, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

b.

Масспектрометри, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

c.

Всички импулсни рентгенови устройства или компоненти на системи за импулсна мощност, проектирани за тях, включително генератори на Маркс, схеми за формиране на мощни импулси, високоволтови кондензатори и тригери;

d.

Импулсни усилватели, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

е.

Електронно оборудване за предизвикване на забавяне във времето или за измерване на времеви интервали, както следва:

1.

Цифрови апарати за забавяне във времето с разделителна способност от 50 наносекунди или по-малка за времеви интервали от една микросекунда или по-дълги; или

2.

Многоканални (т.е. с три или повече канала) или модулни апарати за измерване на времеви интервали и хронометрично оборудване с разделителна способност от 50 наносекунди или по-малка за времеви интервали от една микросекунда или по-дълги;

f.

Аналитична апаратура за хроматография и спектрометрия.

X.B.I.001

Оборудване за производство на електронни компоненти или материали, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

a.

Оборудване, специално проектирано за производство на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани компоненти за тях, контролирани от 3A001 (3) или X.A.I.001;

b.

Оборудване, специално проектирано за производство на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва, и системи, включващи или имащи характеристиките на такова оборудване:

Забележка:

X.B.I.001.b контролира и оборудване, използвано или модифицирано за използване в производството на други устройства, като например устройства за формиране на изображение, електрооптични устройства, устройства с акустични вълни.

1.

Оборудване за обработка на материали за производството на устройства и компоненти, посочено в позиция X.B.I.001.b, както следва:

Забележка:

X.B.I.001 не контролира кварцови тръби за пещи, обшивки за пещи, гребла, лодки (с изключение на специално проектирани лодки, поставени в клетки), барботьори, касети или тигли, специално проектирани за оборудването за обработка, контролирано от X.B.I.001.b.1.

a.

Оборудване за производство на поликристален силиций и материали, контролирани от 3C001 (4);

b.

Оборудване, специално проектирано за пречистване или преработка на полупроводникови материали от III/V и II/VI, контролирани от 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 или 3C005 (5), с изключение на устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, за които вж. X.B.I.001.b.1.c по-долу;

c.

Устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето и пещи, както следва:

Забележка:

X.B.I.001.b.1.c не контролира дифузионните и окислителните пещи.

1.

Оборудване за отгряване или рекристализиране, различно от пещи с постоянна температура, използващи високи скорости на пренос на енергия, способни да преработват полупроводникови пластини със скорост над 0,005 m2 в минута;

2.

„Контролирани от записана програма“ устройства за получаване на кристали по метода на изтеглянето, имащи някоя от следните характеристики:

a.

Възможност за презареждане без замяна на контейнера на тигела;

b.

Възможност за работа при налягания над 2,5 x 105 Pa; или

c.

Възможност за изтегляне на кристали с диаметър над 100 mm;

d.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за епитаксиално нарастване, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Възможност за производство на слой от силиций с дебелина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 2,5 % на разстояния от 200 mm или по-големи;

2.

Възможност за производство на слой от материал, различен от силиций, с дебелина за цялата полупроводникова пластина при равномерност с допуск, равен на или по-малък от ± 3,5 %; или

3.

Въртене на отделните полупроводникови пластини по време на преработката;

е.

Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално нарастване;

f.

Магнитно стимулирано оборудване за „разпрашване“ със специално проектирани интегрални шлюзове за зареждане, които могат да прехвърлят полупроводникови пластини в изолирана вакуумна среда;

g.

Оборудване, специално проектирано за йонна имплантация, йонно стимулирана или фотостимулирана дифузия, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Възможност за формиране на релеф;

2.

Енергия на снопа (ускоряващо напрежение) над 200 keV;

3.

Оптимизирани да работят при максимална енергия на снопа (ускоряващо напрежение), по-малка от 10 keV; или

4.

Възможност за имплантиране на кислород с висока енергия в нагрята „подложка“;

h.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за избирателно отнемане (ецване) посредством анизотропни сухи методи (напр. плазма), както следва:

1.

„Партидни типове“, имащи някоя от следните характеристики:

a.

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия; или

b.

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко;

2.

„Типове с единична полупроводникова пластина“, имащи някоя от следните характеристики:

a.

Откриване на крайна точка, различно от видовете за оптична емисионна спектроскопия;

b.

Работно (при ецване) налягане на реактора от 26,66 Pa или по-малко; или

c.

Обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Бележки:

1.

„Партидни типове“ се отнася за машини, които не са специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да обработват две или повече полупроводникови пластини едновременно с общи параметри на процеса, напр. ВЧ мощност, температура, видове ецващ газ, дебити.

2.

„Типове с единична полупроводникова пластина“ се отнася за машини, специално проектирани за обработка при производството на единични полупроводникови пластини. Тези машини могат да използват техники за автоматично зареждане на една полупроводникова пластина в оборудването за обработка. Дефиницията включва оборудване, което може да зарежда и обработва няколко полупроводникови пластини, но параметрите на ецване, напр. ВЧ мощността или откриването на крайна точка, могат да бъдат определяни самостоятелно за всяка отделна полупроводникова пластина.

i.

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ (CVD), напр. стимулирано чрез плазма CVD (PECVD) или фотостимулирано CVD, за производство на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните възможности, за отлагане на оксиди, нитриди, метали или полисилиций:

1.

Оборудване за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“, работещо при налягане под 105 Pa; или

2.

Оборудване за PECVD с възможност или за работа при налягане под 60 Pa, или за обработка на полупроводникови пластини между касети и шлюзове за зареждане;

Забележка:

X.B.I.001.b.1.i не контролира системи за „нанасяне на покритие чрез химическо отлагане от пари“ с ниско налягане (LPCVD) или оборудване за реактивно „разпрашване“.

j.

Електроннолъчеви системи, специално проектирани или модифицирани за изработване на маски или обработка на полупроводникови устройства, имащи някоя от следните характеристики:

1.

Електростатично отклонение на снопа;

2.

Профил на снопа, различен от гаусов профил;

3.

Скорост на цифрово-аналогово преобразуване над 3 MHz;

4.

Точност на цифрово-аналоговото преобразуване, превишаваща 12 бита; или

5.

Точност на контрола на обратната връзка за положението цел—сноп 1 микрометър или по-добра;

Забележка:

X.B.I.001.b.1.j не контролира системи за отлагане по електроннолъчев метод или сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение.

k.

Оборудване за повърхностна обработка на полупроводникови пластини, както следва:

1.

Специално проектирано оборудване за обработка на обратната страна на полупроводникови пластини, по-тънки от 100 микрометра, и последващото отделяне; или

2.

Специално проектирано оборудване за постигане на грапавост на активната повърхност на обработена полупроводникова пластина с 2-пъти средноквадратично отклонение от 2 микрометра или по-малко, максимално показание на индикатора (TIR);

Забележка:

X.B.I.001.b.1.k не контролира оборудване за едностранно притриване и полиране на повърхността на полупроводникови пластини.

l.

Свързващо оборудване, което включва обикновени единични или множество вакуумни камери, специално проектирани да позволяват интегрирането на контролирано от X.B.I.001 оборудване в цялостна система;

m.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, използващо „лазери“ за поправка или зачистване на „монолитни интегрални схеми“, имащо някоя от следните характеристики:

1.

Точност на позициониране под ± 1 микрометър; или

2.

Размер на светлинното петно (широчина на прореза) под 3 микрометра.

Техническа

бележка: За целите на X.B.I.001.b.1 ‘разпрашване’ е процес на нанасяне на покрития чрез наслояване от парова фаза, при който положително заредените йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за нанасяне на покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до освобождаване на атоми и отлагането им върху подложката. (Бележка: Триодното, магнетронното или радиочестотното разпрашване за подобряване на адхезията на покритието и скоростта на отлагане са обикновени видоизменения на процеса.).

2.

Маски, подложки за маски, оборудване за изработване на маски и оборудване за прехвърляне на изображение за производството на устройства и компоненти, посочени в позиция X.B.I.001, както следва:

Забележка:

Терминът маски се отнася за използваните в електроннолъчевата, рентгеновата и ултравиолетовата литография, както и в обичайната фотолитография с ултравиолетова и с видима светлина.

a.

Готови маски, междинни фотошаблони и структури за тях, с изключение на:

1.

Готови маски или междинни фотошаблони за производство на интегрални схеми, неконтролирани от 3A001 (6); или

2.

Маски или междинни фотошаблони, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

Тяхната структура се основава на геометрични форми с размер от 2,5 микрометра или повече; и

b.

Структурата не включва специални характеристики за промяна на предназначението чрез производствено оборудване или „софтуер“;

b.

Подложки за маски, както следва:

1.

„Подложки“ (напр. от стъкло, кварц, сапфир) с твърдо покритие (напр. от хром, силиций, молибден) за приготвяне на маски с размери над 125 mm x 125 mm; или

2.

Подложки, специално проектирани за рентгенови маски;

c.

Оборудване, различно от компютри с общо предназначение, специално проектирано за автоматизирано проектиране (CAD) на полупроводникови устройства или интегрални схеми;

d.

Оборудване или машини за производство на маски или междинни фотошаблони, както следва:

1.

Фотооптични камери за последователно стъпково експониране, способни да произвеждат матрици, по-големи от 100 mm x 100 mm, или способни да извършват еднократно експониране с размери, по-големи от 6 mm x 6 mm, в равнината на изображението (т.е. фокалната равнина), или способни да произвеждат широчина на линията, по-малка от 2,5 микрометра, във фоторезиста върху „подложката“;

2.

Оборудване за производство на маски или междинни фотошаблони, използващо йоннолъчева или „лазерна“ литография, способно да произведе широчина на линията, по-малка от 2,5 микрометра; или

3.

Оборудване или държачи за промяна на маски или междинни фотошаблони или за добавяне на мембрани за отстраняване на дефекти;

Забележка:

X.B.I.001.b.2.d.1 и b.2.d.2 не контролират оборудване за производство на маски с използване на фотооптични методи, което или е било достъпно в търговската мрежа преди 1 януари 1980 г., или е с експлоатационни показатели, не по-добри от тези на такова оборудване.

е.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за проверка на маски, междинни фотошаблони или мембрани с:

1.

Разделителна способност от 0,25 микрометра или по-добра; и

2.

Точност от 0,75 микрометра или по-добра за разстояние по една или две координатни оси от 63,5 mm или повече;

Забележка:

X.B.I.001.b.2.e не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

f.

Оборудване за подравняване и експониране за производство на полупроводникови пластини с използване на фотооптични или рентгенови методи, напр. литографско оборудване, включително оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране и за последователно стъпково експониране (директно върху полупроводниковата пластина) или сканиращо оборудване (скенери), способно да изпълнява някоя от следните функции:

Забележка:

X.B.I.001.b.2.f не контролира оборудване за фотооптично подравняване и експониране на контактни и безконтактни маски или оборудването за контактно прехвърляне на изображения.

1.

Производство с размер на релефа, по-малък от 2,5 микрометра;

2.

Подравняване с точност, по-добра от ± 0,25 микрометра (3 пъти средноквадратичната стойност);

3.

Полагане на слой машина—машина, не по-добро от ± 0,3 микрометра; или

4.

Дължина на вълната на светлинния източник, по-малка от 400 nm;

g.

Електроннолъчево, йоннолъчево и рентгеново оборудване за прехвърляне на изображение чрез прожектиране, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 микрометра;

Забележка:

За системи с фокусиран отклоняван сноп (системи за директен запис) вж. X.B.I.001.b.1.j.

h.

Оборудване, използващо „лазери“ за директен запис върху полупроводникови пластини, способно да произвежда релефи с размер, по-малък от 2,5 микрометра.

3.

Оборудване за сглобяване на интегрални схеми, както следва:

a.

„Контролирани от записана програма“ устройства за бондиране на кристали, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Специално проектирани за „хибридни интегрални схеми“;

2.

Ход на позициониране в равнината Х-Y над 37,5 x 37,5 mm; и

3.

Точност на позициониране в равнината Х-Y, по-добра от ± 10 микрометра;

b.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за производство на множество проводящи връзки в една операция (напр. устройства за бондиране на конструктивно носещи изводи, устройства за бондиране на кристалодържатели на интегрални схеми, устройства за бондиране на кристали върху лентови носители);

c.

Полуавтоматични или автоматични устройства за горещо херметизиране с капачка, при които капачката се загрява локално до по-висока температура от тази на тялото на корпуса, специално проектирани за корпуси на керамични микросхеми, контролирани от 3A001 (7), и имащи производителност, равна на или по-голяма от един корпус в минута.

Забележка:

X.B.I.001.b.3 не контролира машини за електросъпротивително точково заваряване с общо предназначение.

4.

Филтри за чисти стаи, способни да осигуряват чистота на въздушната среда от 10 или по-малко частици с размер от 0,3 микрометра или по-малък на 0,02832 m3, и филтриращи материали за тях.

Техническа бележка:

За целите на X.B.I.001 ‘контролиран от записана програма’ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде ‘контролирано от записана програма’ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.I.002

Оборудване за проверка или изпитване на електронни компоненти и материали и на специално проектирани компоненти и принадлежности за тях.

a.

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на електроннолъчеви тръби, оптични елементи и специално проектирани части и компоненти за тях, контролирани от 3A001 (8) или X.A.I.001;

b.

Оборудване, специално проектирано за проверка или изпитване на полупроводникови устройства, интегрални схеми и „електронни модули“, както следва и системи, включващи или притежаващи характеристиките на такова оборудване:

Забележка:

X.B.I.002.b също контролира оборудване, използвано или модифицирано за използване при проверката или изпитването на други устройства, като изобразителни устройства, електрооптични устройства, устройства за акустични вълни.

1.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за проверка за автоматично откриване на дефекти, грешки или замърсители с размер 0,6 микрометра или по-малки във или върху обработени пластини, субстрати, различни от печатни платки или интегрални схеми, при които се използват техники за генериране на оптично изображение за сравнение с модела;

Забележка:

X.B.I.002.b.1 не контролира сканиращи електронни микроскопи с общо предназначение, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за автоматична проверка на релефа.

2.

Специално проектирано „контролирано от записана програма“ оборудване за измервания и анализ, както следва:

a.

Специално проектирано за измерване на съдържанието на кислород или въглерод в полупроводникови материали;

b.

Оборудване за измерване на широчината на линии с резолюция 1 микрометър или по-добра;

c.

Специално проектирани инструменти за измерване на равнинност, способни да измерват отклонения на равнинността от 10 микрометра или по-малко с резолюция от 1 микрометър или по-добра.

3.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за дълбочинен анализ на полупроводникови пластини с която и да е от следните характеристики:

a.

Точност на позициониране, по-добра от 3,5 микрометра;

b.

Способно да изпитва устройства с повече от 68 извода; или

c.

Способно да изпитва при честота, надвишаваща 1 GHz;

4.

Изпитвателно оборудване, както следва:

a.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, специално проектирано за изпитване на дискретни полупроводникови устройства и некорпусирани кристали, способно на изпитвания при честоти, по-големи от 18 GHz;

Техническа бележка:

Дискретните полупроводникови устройства включват фотоклетки и соларни клетки.

b.

„Контролирано от записана програма“ оборудване, специално проектирано за изпитване на интегрални схеми и „електронни модули“ от тях, способно на функционални изпитвания:

1.

При „скорост на предаване“, превишаваща 20 MHz; или

2.

При „скорост на предаване“, превишаваща 10 MHz, но по-малка от 20 MHz, и способно да изпитва пакети с повече от 68 извода.

Бележки:

X.B.I.002.b.4.b не контролира изпитвателно оборудване, специално проектирано за изпитване на:

1.

Памети;

2.

„Модули“ или клас „електронни модули“ за домашни и увеселителни приложения; и

3.

Електронни компоненти, „електронни модули“ и интегрални схеми, които не се контролират от 3A001 (9) или X.A.I.001, при условие че това изпитвателно оборудване не включва изчислителни системи с „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“.

Техническа бележка:

За целите на X.B.I.002.b.4.b „скорост на предаване“ се дефинира като максималната честота на цифрова експлоатация на изпитвателя. Следователно тя е равна на най-високата скорост на данните, която изпитвателят може да осигури в немултиплексен режим. Известна е също като изпитвателна скорост, максимална цифрова честота или максимална цифрова скорост.

c.

Оборудване, специално проектирано за определяне на характеристиките на фокални плоски решетки при дължини на вълната над 1 200 nm, като се използват „контролирани от записана програма“ измервания или подпомогната от компютър оценка, и с която и да е от следните характеристики:

1.

Използващо спот диаметри на сканиращата светлина, по-малки от 0,12 mm;

2.

Проектирано за измерване на параметрите на фоточуствителните характеристики и за оценка на честотния отговор, кривата на модулационното предаване, еднаквостта на отговора или шума; или

3.

Проектирано за оценка на решетки, способни да създават изображения с повече от 32 x 32 линейни елемента;

5.

Системи за изпитване с електронен сноп, проектирани за експлоатация при 3 keV или по-малко, или системи с „лазерен“ лъч за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване с която и да е от следните характеристики:

a.

Стобоскопска способност или с угасване на лъча, или със стробиране на детектора;

b.

Електронен спектрометър за измервания на напрежението с резолюция под 0,5 V; или

c.

Установки за електрически изпитвания за анализ на характеристиките на интегрални схеми;

Забележка:

X.B.I.002.b.5 не контролира сканиращи електронни микроскопи, освен когато са специално проектирани и оборудвани с инструменти за безконтактен дълбочинен анализ на полупроводникови устройства със захранване.

6.

„Контролирани от записана програма“ мултифункционални системи с фокусиран йоннен сноп, специално проектирани за производство, ремонт, анализ и изпитване на физическата конфигурация на маски или полупроводникови устройства с която и да е от следните характеристики:

a.

Точност на контрола на обратната връзка за положението цел—сноп 1 микрометър или по-добра; или

b.

Точност на цифрово-аналоговото преобразуване, превишаваща 12 бита;

7.

Системи за измерване на частици, използващи „лазери“, проектирани за измерване на размера и концентрацията на частици във въздуха с двете изброени по-долу характеристики:

a.

Способност за измерване на размер на частици 0,2 микрометра или по-малко при скорост на потока 0,02832 m3 на минута или по-голяма; и

b.

Способност за характеризиране на чист въздух клас 10 или по-добър.

Техническа бележка:

За целите на X.B.I.002 „контролиран от записана програма“ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Дадено оборудване може да бъде „контролирано от записана програма“ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.C.I.001

Позитивни резисти, проектирани за полупроводникова литография, специално приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната между 370 и 193 nm;

X.D.I.001

„Софтуер“, „специално проектиран“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 и X.B.I.002; или „софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, контролирано от 3B001.g и 3B001.h (10).

X.E.I.001

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на електронни устройства или компоненти, контролирани от X.A.I.001, електронно оборудване с общо предназначение, контролирано от X.A.I.002, или производствено и изпитвателно оборудване, контролирано от X.B.I.001 или X.B.I.002, или материали, контролирани от X.C.I.001.

Категория II — Компютри

Бележка:

Категория II не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.II.001

Компютри, „електронни модули“ и свързано с тях оборудване, което не се контролира от 4A001 или 4A003 (11), и специално проектирани компоненти за тях.

Бележка:

Доколко „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване, описано в X.A.II.001, подлежат на контрол, се определя от това доколко подлежат на контрол другото оборудване или системи, при условие че:

a.

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване са от съществено значение за експлоатацията на другото оборудване или системи;

b.

„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване не са „основен елемент“ от другото оборудване или системи; и

N.B.1:

Доколко подлежи на контрол оборудването за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображенията“, специално проектирано за друго оборудване с функции, ограничени до изискващите се за другото оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол, дори и ако надхвърля критерия за „основен елемент“.

N.B.2:

Доколко подлежат на контрол „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване за телекомуникационно оборудване, вж. категория 5, част 1 (Телекомуникации) (12).

c.

„Технологиите“ за „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване се определят от 4Е (13).

a.

Електронни компютри и свързано с тях оборудване и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, разчетени за работа при околна температура над 343 K (70°C);

b.

„Цифрови компютри“, включително оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ ( („АРР/НПП“), равна на или по-голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

c.

„Електронни модули“, специално проектирани или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, както следва:

1.

Проектирани със способност за агрегиране в конфигурации от 16 или повече процесора;

2.

Не се използва;

Забележка 1:

X.A.II.001.c се отнася само за „електронни модули“ и програмируеми връзки с „APP“, която не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b, когато се експедират като неинтегрални „електронни модули“. Не се прилага за „електронни модули“, изначално ограничени от естеството на проектирането си за използване като свързано оборудване, контролирано от X.A.II.001.k.

Забележка 2:

X.A.II.001.c не контролира „електронни модули“, специално проектирани за продукт или семейство продукти, чиято максимална конфигурация не надхвърля ограничението от X.A.II.001.b.

d.

Не се използва;

e.

Не се използва;

f.

Оборудване за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображения“ с „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“), равна на или по-голяма от 0,0128 претеглени TeraFLOPS (WT);

g.

Не се използва;

h.

Не се използва;

i.

Оборудване, съдържащо „оборудване за терминален интерфейс“, излизащо извън границите по X.A.III.101; й.

Техническа

бележка: За целите на X.A.II.001.i „оборудване за терминален интерфейс“ означава оборудване, в което информацията влиза или излиза от телекомуникационната система, например телефон, устройство за данни, компютър и др.

j.

Оборудване, специално проектирано за осигуряване на външна връзка за „цифрови компютри“ или свързано с тях оборудване, която позволява комуникация при скорост на данните над 80 Mbyte/s.

Забележка:

X.A.II.001.j. не контролира оборудване за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини), оборудване за пасивна връзка, „контролери за достъп до мрежи“ или „контролери за достъп до комуникационни канали“.

Техническа

бележка: За целите на X.A.II.001.j „контролери за достъп до комуникационен канал“ e физическият интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

k.

„Хибридни компютри“ и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях, съдържащи аналогово-цифрови преобразуватели с всички изброени по-долу характеристики:

1.

32 или повече канала; и

2.

Разделителна способност 14 бита (плюс знаков бит) или повече със скорост на преобразуване 200 000 Hz или повече.

X.D.II.001

„Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, „софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ и „софтуер“ за операционна система, които са специално проектирани за оборудване за „обработка в реално време“.

a.

„Софтуер“ за изпитване и валидиране на „програма“, използващ математически и аналитични методи и проектиран или модифициран за „програми“ с повече от 500 000 инструкции в „изходния код“;

b.

„Софтуер“, даващ възможност за автоматично генериране на „изходен код“ от данни, получени онлайн от външни сензори, описани в Регламент (ЕС) 2021/821; или

c.

„Софтуер“ за операционна система, специално проектиран за оборудване за „обработка в реално време“, което гарантира „време на закъснение на глобалното прекъсване“, по-малко от 20 микросекунди.

Техническа бележка:

За целите на X.D.II.001 ‘време на закъснение на глобалното прекъсване’ е времето, необходимо на компютърната система да разпознае прекъсване, дължащо се на събитие, да обслужи прекъсването и да извърши контекстуално превключване към алтернативна резидентна в паметта задача, докато изчаква прекъсването.

X.D.II.002

„Софтуер“, различен от контролирания от 4D001 (14), специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от 4A101 (15), X.A.II.001.

X.E.II.001

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.II.001, или на „софтуер“, контролиран от X.D.II.001 или X.D.II.002.

X.E.II.001

„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, проектирано за 'обработване на множество потоци данни'.

Техническа бележка:

За целите на X.E.II.001 „обработване на множество потоци данни“ е микропрограма или техника във връзка с архитектурата на оборудването, която дава възможност за едновременно обработване на две или повече поредици от данни под управлението на една или повече поредици от команди със средства като:

1.

Архитектура на единична команда за множество данни (ЕКМД/SIMD), каквито са векторните или матричните процесори;

2.

Архитектура на множество единични команди за множество данни (МЕКМД/MSIMD);

3.

Архитектура на множествена команда за множество данни (МКМД/MIMD), включително тези, които са плътно свързани, близко свързани или свободно свързани; или

4.

Структурирани матрици от процесорни елементи, включително систолични матрици.

Категория III. Част 1 — Телекомуникации

Забележка:

Категория III, част 1 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.101

Далекосъобщително оборудване.

a.

Всеки вид телекомуникационно оборудване, който не се контролира от 5A001.a (16), специално проектиран за работа извън температурния диапазон от 219 K (-54 °C) до 397 K (124 °C).

b.

Телекомуникационно предавателно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат която и да е от следните характеристики, функции или особености:

Бележка:

Далекосъобщително предавателно оборудване.

a.

Категоризирано както следва или комбинации от него:

1.

Радиообрудване (напр. предаватели, приемници и приемопредаватели);

2.

Крайно оборудване на линията;

3.

Междинно усилвателно оборудване;

4.

Повторително оборудване;

5.

Регенериращо оборудване;

6.

Преобразуващи кодиращи устройства (транскодери);

7.

Мултиплексно оборудване (вкл. статистическо мултиплексиране);

8.

Модулатори/демодулатори (модеми);

9.

Трансмултиплексно оборудване (вж. Препоръка G701 на CCITT);

10.

„Контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка;

11.

„Шлюзове“ и мостове;

12.

„Устройства за достъп до съобщителната среда“; и

b.

Проектирани за използване в едно- или многоканална комуникация чрез което и да е от следните:

1.

Проводник (линия);

2.

Коаксиален кабел;

3.

Влакнестооптичен кабел;

4.

Електромагнитно излъчване; или

5.

Подводно разпространение на акустични вълни.

1.

Използващи цифрови техники, включително цифрова обработка на аналогови сигнали, и проектирани да работят при „скорост на предаване на цифрова информация“ на най-високо ниво на мултиплексиране, превишаваща 45 Mbit/s или при „обща скорост на предаване на цифрова информация“, превишаваща 90 Mbit/s;

Забележка:

X.A.III.101.b.1 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2.

Модеми, използващи „широчина на лентата на един гласов канал“ със „скорост на преминаване на сигналната информация“ над 9 600 бита за секунда;

3.

Представляващи „контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифровите данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

4.

Оборудване, съдържащо някое от изброените:

a.

„Контролери за достъп до мрежата“ и свързаната с тях обща среда със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 33 Mbit/s; или

b.

„Контролeри на комуникационния канал“ с цифров изход със 'скорост на предаване на цифрова информация' над 64 000 bit/s за един канал;

Забележка:

Ако неконтролирано оборудване съдържа „контролер за достъп до мрежата“, то не може да има какъвто и да е вид телекомуникационен интерфейс, с изключение на описания, но неконтролиран от X.A.III.101.b.4.

5.

Използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.

Дължина на вълната на предаване над 1 000 nm; или

b.

Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 45 MHz;

c.

Използване на техники на кохерентно оптично предаване или кохерентно оптично приемане (наричани още оптични хетеродинни или хомодинни техники);

d.

Използващи техники на уплътняване по дължините на вълната; или

e.

Извършващи „оптично усилване“;

6.

Радиообрудване, работещо при входни или изходни честоти над:

a.

31 GHz за приложения спътник—земя; или

b.

26,5 GHz за други приложения;

Бележка:

X.A.III.101.b.6. не контролира оборудване за гражданска употреба, когато съответства на честота, разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) между 26,5 GHz и 31 GHz.

7.

Радиооборудване, използващо някое от следните:

a.

Техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 4, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ превишава 8,5 Mbit/s;

b.

Техники използващи QAM над ниво 16, ако „общата скорост на предаване на цифрови данни“ е равна на или по-малка от 8,5 Mbit/s;

c.

Други техники на цифрова модулация със „спектрална ефективност“ над 3 bit/s/Hz; или

d.

Работещо в обхвата от 1,5 MHz до 87,5 MHz и включващо адаптивни техники, които осигуряват повече от 15 dB потискане на смущаващи сигнали;

Бележки:

 

1.

X.A.III.101.b.7 не контролира оборудване специално проектирано за интегриране и експлоатация в каквито и да било спътникови системи за гражданска употреба.

2.

X.A.III.101.b.7 не контролира радиорелейно оборудване за експлоатация в разпределена от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) честота:

a.

С която и да е от следните характеристики:

1.

Непревишаваща 960 MHz; или

2.

С „обща скорост на предаване на цифрови данни“, непревишаваща 8,5 Mbit/s; и

b.

Със „спектрална ефективност“, непревишаваща 4 bit/s/Hz.

c.

„Контролирано от записана програма“ комутационно оборудване и свързани с него сигнални системи, с която и да е от следните характеристики, функции или особености и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

Забележка:

Статистическите мултиплексори с цифров вход и изход, които осигуряват комутиране, се разглеждат като ‘контролирани от записана програма’ комутатори.

1.

Оборудване за „комутиране на данни (съобщения)“ или системи, проектирани за „експлоатация в пакетен режим“ и електронни модули и компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

2.

Не се използва;

3.

Маршрутизиране или комутиране на пакети „дейтаграми“;

Забележка:

X.A.III.101.c.3 не контролира мрежи, ограничени до използване само на „контролери за достъп до мрежа“ или до самите „контролери за достъп до мрежа“.

4.

Не се използва;

5.

Многостепенен приоритет и приоритизиране при превключването на схемите;

Бележка:

X.A.III.101.c.5 не контролира едностепенно приоритизиране на повикване.

6.

Проектирани за автоматично преадресиране на повиквания при клетъчна радиовръзка към други клетъчни комутатори или автоматична връзка към централизирана база данни на абонатите, обща за повече от един комутатор;

7.

Съдържащи „контролирано от записана програма“ оборудване за цифрова кръстосана връзка със „скорост на предаване на цифрови данни“ над 8,5 Mbit/s за един порт.

8.

„Сигнали на общия канал“, работещи или в неасоцииран, или в квазиасоцииран режим;

9.

„Динамично адаптивно маршрутизиране“;

10.

Представляващо пакетни комутатори, комутатори за електрически вериги и маршрутизатори с портове или линии, надвишаващи което и да е от следните:

a.

„Скорост на предаване на цифрова информация“64 000 bit/s за канал за 'контролeри на комуникационен канал'; или

Бележка:

X.A.III.101.c.10.a не контролира мултиплексирани композитни връзки, съставени само от комуникационни канали, които не се контролират индивидуално от X.A.III.101.b.1.

b.

„Скорост на предаване на цифрови данни“ 33 Mbit/s за „контролер за достъп до мрежата“ и съответни общи съобщителни среди;

Забележка:

X.A.III.101.c.10 не контролира пакетни комутатори или маршрутизатори с портове или линии, непревишаващи ограниченията по X.A.III.101.c.10.

11.

„Оптична комутация“;

12.

Използващи техники за „асинхронен метод на пренасяне“ („ATM“).

d.

Оптични влакна и влакнестооптични кабели с дължина над 50 m, проектирани за работа в един режим;

е.

Контролер за централизирана мрежа, притежаващ всички изброени по-долу характеристики:

1.

Получава данни от възлите; и

2.

Обработва тези данни с цел да осигури контрол на трафика, без да се изисква решение на оператора, и по този начин извършва „динамично адаптивно маршрутизиране“;

Забележка 1:

X.A.III.101.e не включва случаите, когато решенията за маршрутизиране се вземат по предварително определена информация.

Забележка 2:

X.A.III.101.e не изключва контрол на трафика като функция на предсказуеми статистически условия на трафика.

f.

С фазирани антенни решетки, работещи над 10,5 GHz, съдържащи активни елементи и разпределени компоненти и проектирани да дават възможност за електронен контрол на формата и насочването на снопа, с изключение на системи за кацане с уреди, отговарящи на стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) (микровълнови системи за насочване при кацане (МСНК).

g.

Оборудване за мобилни комуникации, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, електронни модули и компоненти за него; или

h.

Радиорелейно комуникационно оборудване, проектирано за използване на честоти, равни на или по-големи от 19,7 GHz, и компоненти за него, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

Техническа бележка:

За целите на X.A.III.101:

1)

„Асинхронен метод на пренасяне“ („ATM“) е метод на пренасяне, при който информацията е организирана в клетки; той е асинхронен в смисъл, че повторяемостта на клетките зависи от изискваната или моментната скорост в битове.

2)

„Широчина на лентата на един гласов канал“ е оборудване за предаване на данни, проектирано да работи в един гласов канал от 3 100 Hz, както е определено в Препоръка G.151 на CCITT.

3)

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ e физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

4)

„Дейтаграма“ е самостоятелен, независим обект от данни, който носи достатъчно информация, за да бъде маршрутизиран от информационното терминално устройство в източника до това на местоназначението, без да се разчита на по-ранни обмени между информационното терминално устройство в източника и това на местоназначението и транспортиращата мрежа.

5)

„Бърз избор“ е възможност, приложима за виртуални повиквания, която позволява на информационно терминално устройство да разшири възможността за предаване на данни при „пакети“ за активиране и изчистване на повикването отвъд основните способности на виртуалното повикване.

6)

„Шлюз“ е функция, реализирана чрез каквато и да е комбинация между оборудване и „софтуер“ с цел извършване на преобразуванията на конвенциите за представяне, обработка или съобщаване на информация, използвани в една система, в съответстващите им, но различни конвенции, използвани в друга система.

7)

„Цифрова мрежа с интегрирани услуги“ (ISDN) е единна цифрова мрежа от край до край, в която данни, произхождащи от всички видове комуникация (напр. глас, текст, данни, неподвижни и движещи се изображения) се предават от един порт (терминал) в точката за обмен (комутатор) по една линия за достъп до и от абоната.

8)

„Пакет“ е група двоични цифри, включително данни и сигнали за управление на повикването, която се комутира като съставно цяло. Данните, сигналите за управление на повикването и евентуалната информация за контрол на грешката са подредени по определен формат.

9)

„Сигнали на общия канал“ означава предаването на контролна информация (сигнали) по канал, отделен от използвания за съобщенията. Каналът за сигналите обикновено контролира множество канали за съобщения.

10)

„Скорост на предаване на цифрова информация“ означава скорост, определена в Препоръка 53-36 на МСД, като се им предвид, че при недвоична модулация бодове и битове за секунда не са равни. Битовете за функциите кодиране, проверка и синхронизация се включват.

11)

„Динамично адаптивно маршрутизиране“ означава автоматично премаршрутизиране на трафик въз основа на регистриране и анализ на настоящите условия по мрежата

12)

„Устройство за достъп до съобщителната среда“ означава оборудване, което съдържа един или повече комуникационни интерфейса („контролер за достъп до мрежата“, „контролeр на комуникационен канал“, модем или компютърна шина) за свързване на терминално оборудване към мрежа.

13)

„Спектрална ефективност“ е „скорост на предаване на цифрови данни“ [bits/s] / 6 dB широчина на спектъра в Hz.

14)

„Контролиран от записана програма“ е контрол, при който се използват инструкции, записани на електронен носител за съхранение, които процесор може да изпълни с цел направляване на изпълнението на предварително определени функции. Забележка: Дадено оборудване може да бъде „контролирано от записана програма“ без оглед на това дали електронният носител за съхранение е вътрешен или външен за оборудването.

X.B.III.101

Далекосъобщително изпитвателно оборудване, различно от посоченото в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821.

X.C.III.101

Формовани заготовки от стъкло или какъвто и да е друг материал, оптимизиран за производството на оптични влакна, контролиран от X.A.III.101.

X.D.III.101

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 и X.B.III.101, и софтуер за динамично адаптивно маршрутизиране, описан както следва:

a.

„Софтуер“, различен от такъв в машинноизпълнима форма, специално проектиран за „динамично адаптивно маршрутизиране“.

b.

Не се използва;

X.E.III.101

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.III.101 или X.B.III.101, или „софтуер“, контролиран от X.D.III.101, и други „технологии“, както следва:

a.

Специфични „технологии“, както следва:

1.

„Технологии“ за обработка и нанасяне на покрития върху оптични влакна, „специално проектирани“, за да ги направят подходящи за подводна употреба;

2.

„Технологии“ за „разработване“ на оборудване, използващо техниките „синхронна цифрова йерархия“ („SDH“) или „синхронна оптична мрежа“ („SONET“).

Техническа бележка:

За целите на X.E.III.101:

1)

„Синхронна цифрова йерархия“ (SDH) е цифрова йерархия, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, която използва синхронен формат на предаване по различни видове съобщителна среда. Форматът е въз основа на синхронния транспортен модул (STM), определен в Препоръки G.703, G.707, G.708, G.709 и други, още непубликувани, на CCITT. Скоростта на първото ниво на „SDH“ е 155,52 Mbits/s.

2)

„Синхронна оптична мрежа“ (SONET) е мрежа, осигуряваща средство за управление, мултиплексиране и достъп до различни форми на цифров трафик, като използва синхронен формат на предаване по влакнеста оптика. Форматът е северноамериканската версия на „SDH“ и също използва синхронния транспортен модул (STM). Той обаче използва синхронния транспортен сигнал (STS) като основен транспортен модул със скорост на първото ниво 51,81 Mbits/s. Стандартите SONET понастоящем се интегрират в „SDH“.

Категория III. Част 2 — Информационна сигурност

Забележка:

Категория III, част 2 не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.A.III.201

Оборудване, както следва:

a.

Не се използва;

b.

Не се използва;

c.

Стоки, класифицирани като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 (17).

X.D.III.201

„Софтуер“ за „информационна сигурност“, както следва:

Бележка:

Това вписване не контролира „софтуер“, проектиран или модифициран за защита от злонамерена повреда на компютъра, напр. вируси, при който използването на „криптография“ е ограничено до удостоверяване ва автентичността, цифров подпис и/или декриптиране на данни/файлове.

a.

Не се използва;

b.

Не се използва;

c.

„Софтуер“, класифициран като криптиране за масовия пазар в съответствие с Бележка относно криптографията — бележка 3 към категория 5, част 2 (18).

X.E.III.201

„Технологии“ за „информационна сигурност“ съгласно Общата бележка за технологиите, както следва:

a.

Не се използва;

b.

„Технологии“, различни от посочените в ОСО или Регламент (ЕС) 2021/821, за „използване“ на стоки за масовия пазар, контролирани от X.A.III.201.c или „софтуер“ за масовия пазар, контролиран от X.D.III.201.c.

Категория IV — Сензори и лазери

X.A.IV.001

Морско или наземно акустично оборудване, способно да открива или локализира подводни обекти или устройства или да позиционира надводни плавателни съдове или подводни съдове; и специално проектирани компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

X.A.IV.002

Оптични сензори, както следва:

a.

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1.

Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички посочени по-долу характеристики:

a.

Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 1 050 nm;

b.

Микроканална платка за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) по-малко от 25 μm; и

c.

С която и да е от следните характеристики:

1.

S-20, S-25 или многоалкален фотокатод; или

2.

Фотокатод от GaAs или GaInAs;

2.

Специално проектирани микроканални платки, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

15 000 или повече кухи тръбички на платка; и

b.

стъпка между отворите (разстояние от център до център) по-малко от 25 μm.

b.

Оборудване за изображения с пряка видимост, работещо във видимия или инфрачервения спектър, включващо електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи характеристиките, изброени в X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Камери, както следва:

a.

Камери, които отговарят на критериите в бележки 3 — 6 към A003.b.4 (19).

b.

Не се използва;

X.A.IV.004

Оптични системи, както следва:

a.

Оптични филтри:

1.

За дължини на вълните над 250 nm, състоящи се от многослойни оптични покрития и имащи една от двете изброени по-долу характеристики:

a.

Честотна лента, по-малка или равна на 1 nm пълна широчина при половината от максимума (Full Width Half Intensity — FWHI) и максимум на предаване 90 % или повече; или

b.

Честотна лента, по-малка или равна на 0,1 nm FWHI и максимум на предаване 50 % или повече;

Забележка:

X.A.IV.004 не контролира оптични филтри с фиксирани въздушни междини или филтри тип Lyot.

2.

За дължина на вълната, по-голяма от 250 nm, и имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.

Регулируеми в спектрален диапазон 500 nm или повече;

b.

Оптична лента на моментно пропускане 1,25 nm или по-малко;

c.

Инициализируема дължина на вълната в рамките на 0,1 ms с точност от 1 nm или по-добра в рамките на регулируемия спектрален диапазон; и

d.

Единичен максимум на предаване 91 % или повече;

3.

Оптични комутатори за непрозрачност (филтри) с обсег 30° или по-широк и с време на реакция равно или под 1 ns;

b.

Кабел с „флуоридни влакна“ или оптични влакна за него, със затихване по-малко от 4 dB/km в обхвата на дължините на вълната над 1 000 nm, но не надхвърлящ 3 000 nm.

Техническа бележка: За целите на X.A.IV.004.b „флуоридни влакна“ са влакна, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние.

X.A.IV.005

„Лазери“, както следва:

a.

„Лазери“ с въглероден диоксид (СО2), имащи някоя от следните характеристики:

1.

CW/НВ изходна мощност над 10 kW;

2.

Импулс на изход с „продължителност на импулса“ над 10 μs; и

a.

Средна изходна мощност над 10 kW; или

b.

Импулсна „върхова мощност“ над 100 kW; или

3.

Импулс на изход с „продължителност на импулса“ равна или под 10 μs; и

a.

Импулсна енергия над 5 J на импулс и „върхова мощност“ над 2,5 kW; или

b.

Средна изходна мощност над 2,5 kW;

b.

Полупроводникови лазери, както следва:

1.

Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, със следните характеристики:

a.

Средна изходна мощност над 100 mW; или

b.

Дължина на вълната над 1 050 nm;

2.

Отделни полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, или решетки от отделни полупроводникови „лазери“, със дължина на вълната над 1 050 nm;

c.

Рубинни „лазери“ с енергия на изход, по-голяма от 20 J на импулс;

d.

Не-„регулируеми“„импулсни лазери“ с дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1 150 nm, и с някоя от следните характеристики:

1.

„Продължителност на импулса“, равна на 1 ns или по-голяма, но не по-голяма от 1 μs, и с някоя от следните характеристики:

a.

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

2.

„Средна изходна мощност“ над 20 W; или

b.

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W;

2.

„Върхова мощност“ над 200 MW; или

3.

„Средна изходна мощност“ над 50 W; или

2.

„Продължителност на импулса“ над 1 μs и с някоя от следните характеристики:

a.

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

2.

„Средна изходна мощност“ над 20 W; или

b.

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

1.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W; или

2.

„Средна изходна мощност“ над 500 W;

е.

Не-„регулируеми“ лазери в режим на непрекъснато излъчване („CW лазери“) с дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1 150 nm, и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Отдадена енергия в едномодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

a.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 10 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz; или

b.

„Средна изходна мощност“ над 50 W; или

2.

Отдадена енергия в многомодов напречен режим и с някоя от следните характеристики:

a.

„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и „средна изходна мощност“ над 30 W; или

b.

„Средна изходна мощност“ над 500 W;

Забележка:

X.A.IV.005.e.2.b. не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим с изходна мощност под или равна на 2 kW, с обща маса над 1 200 kg. За целите на настоящата бележка общата маса включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“, източник на захранване, топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.

f.

Не-„регулируеми“„лазери“ с дължина на вълната над 1 400 nm, но не по-голяма от 1 555 nm, и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Енергия на изход над 100 mJ на импулс и импулсна „върхова мощност“ над 1 W; или

2.

Средна или CW/НВ изходна мощност над 1 W;

g.

„Лазери“ със свободни електрони.

Техническа бележка:

За целите на X.A.IV.005 „ефективност при източника“ се определя като съотношението между изходната мощност на „лазера“ (или „средната изходна мощност“) към общата електрическа входна мощност, необходима за задействането на „лазера“, включително източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.

X.A.IV.006

„Магнитометри“, „свърхпроводящи“ електромагнитни сензори и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a.

„Магнитометри“, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, с „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 1,0 nT (еф. ст.) на квадратен корен от Hz.

Техническа

бележка: За целите на X.A.IV.006.a „чувствителност“ (ниво на шума) е средната квадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.

b.

„Свръхпроводящи“ електромагнитни сензори, компоненти, произведени от „свърхпроводящи“ материали:

1.

Проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от „свръхпроводящите“ съставки (включително уреди с ефект на Джоузефсън или „свръхпроводящи“ квантови интерферентни уреди (SQUID));

2.

Проектирани за детекция на промени на електромагнитното поле с честоти 1 KHz или по-малко; и

3.

Притежаващи някоя от следните характеристики:

a.

Включващи тънкослойни SQUID с минимален топологичен размер под 2 μm и със съответните входни и изходни свързващи схеми;

b.

Проектирани за работа със скорост на нарастване на магнитното поле над 1 x 106 кванти магнитен поток в секунда;

c.

Проектирани за действие без магнитно екраниране в земното магнитно поле; или

d.

С температурен коефициент под (по-малък) от 0,1 кванта магнитен поток/K.

X.A.IV.007

Измерватели на земното притегляне (гравиметри) за наземно използване, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, както следва:

a.

Със статична точност, по-малка (по-добра) от 100 μGal; или

b.

Които са от типа с кварцов елемент (Wordеn).

X.A.IV.008

Радарни системи, оборудване и основни компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a.

Въздушно радарно оборудване, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, и специално проектирани компоненти за него.

b.

„Предназначен за използване в Космоса“„лазарен“ радар или оборудване за светлинно откриване и измерване на разстояние (ОСОИР), специално проектирани за геодезия или за метеорологични наблюдения.

c.

Усъвършенствани радиолокационни системи за формиране на изображение за милиметровия обхват, специално проектирани за витлокрили и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Работи при честота 94 GHz;

2.

Средна изходна мощност, по-малка от 20 mW;

3.

Ширина на снопа на радара 1 градус; и

4.

Радиус на действие равен или по-голям от 1 500 m.

X.A.IV.009

Оборудване за специфична обработка, както следва:

a.

Сеизмични детектори, които не се контролират от X.A.IV.009.c.

b.

Радиационноустойчиви телевизионни камери, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

c.

Разузнавателно-сигнализационни сеизмични системи, които откриват, класифицират и определят пеленга на източника на открития сигнал.

X.B.IV.001

Оборудване, включително инструменти, матрици (щанци), закрепващи устройства или измервателни инструменти и други специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, специално проектирани или модифицирани за някоя от следните цели:

a.

За производство или контрол на:

1.

Магнитни ондулатори на „лазери“ със свободни електрони;

2.

Фотоинжектори на „лазери“ със свободни електрони;

b.

За корекцията, до изискуемите допуски, на успоредното на снопа магнитно поле на „лазери“ със свободни електрони.

X.C.IV.001

Оптични измерителни влакна, които са структурно модифицирани, за да имат „дължина на биене“ под 500 mm (високо двойно лъчепречупване), или материали за оптични датчици, неописани в 6C002.b (20) и със съдържание на цинк равно или по-голямо от 6 % от „моларната част“.

Техническа бележка:

За целите на X.C.IV.001:

1)

„Моларната част“ се определя като отношението на моловете ZnТЕ към сумата от моловете CdТЕ и ZnТЕ, представени в кристала.

2)

„Дължина на биене“ е разстоянието, което трябва да изминат два намиращи се първоначално във фаза ортогонално поляризирани сигнала, за да се постигне дефазиране от 2 Pi радиана.

X.C.IV.002

Оптични материали, както следва:

a.

Материали с ниско оптично поглъщане, както следва:

1.

Флуоридни съединения в насипно състояние, съдържащи съставки с чистота от 99,999 % или по-висока; или

Бележка:

X.C.IV.002.a.1 контролира флуориди на цирконий или алуминий и вариантите им.

2.

Флуоридно стъкло в насипно състояние, произведено от съединения, контролирани от 6C004.e.1 (21);

b.

„Заготовки за оптични влакна“, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние, съдържащи съставки с чистота от 99 999 % или по-висока, „специално проектирани“ за производството на „флуоридни влакна“, контролирани от X.A.IV.004.b.

Техническа бележка:

За целите на X.C.IV.002:

1)

„Флуоридни влакна“ са влакна, произведени от флуоридни съединения в насипно състояние.

2)

„Заготовки за оптични влакна“ са пръти, блокове или пръчки от стъкло, пластмаса или други материали, които са специално обработени за използване в производството на оптични влакна. Характеристиките на заготовката определят основните параметри на получените изтеглени оптични влакна.

X.D.IV.001

„Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, специално проектиран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, контролирани от 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 или X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Софтуер“, специално проектиран за „разработване“ или „производство“ на оборудване, контролирано от X.A.IV.002, X.A.IV.004 или X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Друг „софтуер“, както следва:

a.

„Програми“ за приложение на „софтуер“ за ръководство на въздушното движение (РВД), инсталирани върху универсални компютри, намиращи се в центровете за РВД и способни автоматично да предават първични радарни данни (ако не са свързани с данните от РЛС за вторична радиолокация (РВР/SSR)) от центъра за РВД, където са инсталирани програмите, до друг център за РВД.

b.

„Софтуер“, специално проектиран за разузнавателно-сигнализационните сеизмични системи по X.A.IV.009.c.

c.

„Първичен код“, специално проектиран за разузнавателно-сигнализационните сеизмични системи по X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 или X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002

„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, материали или „софтуер“, контролирани от X.A.IV.002, X.A.IV.004, или X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 или X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Други „технологии“, както следва:

a.

Технологии за оптично производство за серийно производство на оптични компоненти с темп над 10 m2 площ годишно върху който и да е единичен шпиндел и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Площ над 1 m2; и

2.

Равнинност над λ/10 (еф. ст.) при проектната дължина на вълната;

b.

„Технологии“ за оптични филтри с ширина на честотната лента равна или по-малка от 10 nm, полезрение (FOV) над 40° и разделителна способност над 0,75 двойки линии на милирадиан;

c.

„Технологии“ за „разработване“ или за „производство“ на камери, контролирани от X.A.IV.003;

d.

„Технологии“, необходими за „разработване“ или за „производство“ на нетриаксиални „магнитометри“ с индукционни датчици или системи от нетриаксиални „магнитометри“ с индукционни датчици, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

„Чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 0,05 nT (еф. ст.)/квадратен корен от Hz при честоти, по-малки от 1 Hz; или

2.

„Чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 1 x 10-3 nT (еф. ст.)/квадратен корен от Hz при честоти 1 Hz или повече.

e.

„Технологии“, необходими за „разработване“ или за „производство“ на устройства за преобразуване на инфрачервената светлина с повишаване на честотите, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

Чувствителност във вълновия диапазон над 700 nm, но не повече от 1 500 nm; и

2.

Комбинация от инфрачервен фотодетектор, светодиод (OLED) и нанокристал за преобразуване на инфрачервената светлина във видима светлина.

Техническа бележка:

За целите на X.E.IV.003 „чувствителност“ (или ниво на шума) е средната квадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.

Категория V — Навигационно и авиационно оборудване

X.A.V.001

Бордово комуникационно оборудване, всички инерционни навигационни системи за „въздухоплавателни средства“ и друго авиационно оборудване, включително компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

Забележка 1:

X.A.V.001. не контролира слушалки или микрофони.

Забележка 2:

X.A.V.001. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

X.B.V.001

Друго оборудване, специално проектирано за изпитване, контрол или „производство“ на навигационно и авиационно оборудване.

X.D.V.001

„Софтуер“, различен от посочения в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на навигационно, бордово комуникационно и друго авиационно оборудване.

X.E.V.001

„Технологии“, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на навигационно, бордово комуникационно и друго авиационно оборудване.

Категория VI — Морски системи

X.A.VI.001

Плавателни съдове, морски системи или оборудване, и специално проектирани компоненти за тях, компоненти и принадлежности, както следва:

a.

Системи за подводно наблюдение, както следва:

1.

Телевизионни системи (включващи камера, светлини, оборудване за следене и предаване на сигнали) с гранична разделителна способност, измерена във въздушна среда, повече от 500 линии и специално проектирани или модифицирани за работа със спускаеми подводни апарати чрез дистанционно управление; или

2.

Подводни телевизионни камери с гранична разделителна способност, измерена във въздушна среда, повече от 700 линии;

Техническа бележка:

Гранична разделителна способност в телевизията е мярка за хоризонтална разделителна способност, обикновено изразявана чрез максималния брой линии по височина на изображението, разграничими върху контролна диаграма, с използване на стандарт IEEE 208/1960 или еквивалентен стандарт.

b.

Неподвижни фотоапарати, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, с филм 35 mm или по-голям, с автоматично фокусиране или дистанционно фокусиране, „специално проектирани“ за използване под вода;

c.

Стробоскопски осветителни системи, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, способни да подадат светлинна енергия на изход, по-голяма от 300 J на светване;

d.

Друго подводно фотографско оборудване, различно от посоченото в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

е.

Не се използва;

f.

Плавателни съдове (подводни или надводни), включително надуваеми лодки, и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

Забележка:

X.A.VI.001.f не контролира плавателни съдове при временен престой, които се използват за частни пътувания или за превоз на пътници или стоки от или към митническата територия на Съюза.

g

Корабни двигатели (както бордови, така и извънбордови) и двигатели за подводници и специално проектирани компоненти за тях, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

h.

Оборудване за самостоятелно дишане под вода (леководолазни апарати) и принадлежности за него, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821;

i.

Спасителни жилетки, патрони със сгъстен въздух за надуване, компаси за гмуркане и компютри за гмуркане;

Бележка:

X.A.VI.001.i. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

j.

Подводни осветителни тела и оборудване за придвижване;

Бележка:

X.A.VI.001.j. не контролира стоки за лично ползване от физически лица.

k.

Въздушни компресори и система за филтриране, специално проектирани за пълнене на бутилки за сгъстен въздух;

X.D.VI.001

„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Софтуер“, специално проектиран за управлението на безпилотни спускаеми подводни апарати, използвани в нефтената и газовата промишленост.

X.E.VI.001

„Технологии“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, контролирано от X.A.VI.001.

Категория VII — Космически апарати и силови уредби (двигателни системи)

X.A.VII.001

Дизелови двигатели, влекачи и специално проектирани за тях компоненти, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

a.

Дизелови двигатели, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821, които са предназначени за камиони, влекачи и автомобилни приложения, и чиято обща изходна мощност е 298 kW или по-голяма.

b.

Извънпътни колесни влекачи с товароносимост 9 метрични тона или по-голяма; както и основни компоненти и принадлежности, различни от посочените в ОСО или в Регламент (ЕС) 2021/821.

c.

Пътни влекачи за полуремаркета с единична или двойна задна ос с номинална товароносимост 9 метрични тона на ос или по-голяма, както и специално проектирани основни компоненти.