EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2116

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

PE/65/2021/INIT

OB L 435, 6.12.2021, p. 187–261 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj

6.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 435/187


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 2 декември 2021 година

относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 322, параграф 1, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се стига до заключението, че общата селскостопанска политика (ОСП) следва да продължи да засилва мерките си в отговор на бъдещите предизвикателства и възможности чрез стимулиране на заетостта, растежа и инвестициите, чрез борба с изменението на климата и приспособяване към него, както и чрез извеждане на научните изследвания и иновациите извън лабораториите и отвеждането им в полето и на пазарите. Освен това ОСП следва да даде отговор на опасенията на гражданите във връзка с устойчивото селскостопанско производство.

(2)

В съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) при прилагането на ОСП следва да се вземат предвид целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, включително задълженията на Съюза във връзка със смекчаването на изменението на климата и сътрудничеството за развитие.

(3)

Настоящият модел за осъществяване на ОСП, насочен към спазване на правилата, следва да се коригира, за да се постави по-голям акцент върху резултатите и качеството на изпълнението. Съответно Съюзът следва да определя основните цели на политиката, видовете интервенции и основните изисквания на Съюза, докато държавите членки следва да носят по-голяма отговорност и отчетност за постигането на тези цели. В резултат на това е необходимо да се гарантира по-голяма субсидиарност и гъвкавост, за да се отчетат по-добре местните условия и потребности. Съответно, съгласно новия модел за осъществяване на ОСП, държавите членки следва да отговарят за адаптирането на интервенциите си по линия на ОСП към своите специфични потребности и към основните изисквания на Съюза, за да бъде максимален приносът им за постигането на целите на ОСП на Съюза. За да продължат да гарантират общ подход и еднакви условия на конкуренция, държавите членки следва също да създадат и разработят рамката за спазване и контрол, прилагана спрямо бенефициерите, включително спазване на стандартите за добро земеделско и екологично състояние и на законоустановените изисквания за управление.

(4)

ОСП обхваща различни видове интервенции и мерки, много от които попадат в обхвата на стратегическите планове по ОСП, посочени в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета (5). При други все още се следва традиционната логика на спазване на правилата. Важно е да се осигури финансиране за всички интервенции и мерки, за да се допринесе за постигането на целите на ОСП. Определени елементи както в интервенциите, така и в мерките са общи, поради което финансирането им следва да бъде уредено в рамките на един и същи набор от разпоредби. Същевременно тези разпоредби следва да позволяват различно третиране, когато това е необходимо. С Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) е уредена дейността на два европейски земеделски фонда, а именно на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Тези два фонда следва да се запазят и в настоящия регламент. С оглед на обхвата на настоящата реформа на ОСП е целесъобразно Регламент (ЕС) № 1306/2013 да бъде заменен.

(5)

Разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (7) (наричан по-нататък „Финансовия регламент“), и по-специално тези, с които се урежда споделеното управление с държавите членки, функцията на акредитираните органи и бюджетните принципи, следва да се прилагат по отношение на интервенциите и мерките, определени в настоящия регламент.

(6)

За да се хармонизират практиките на държавите членки по отношение на прилагането на клаузата за непреодолима сила, в настоящия регламент следва да се предвидят, когато е целесъобразно, изключения от правилата на ОСП в случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, както и да се предвиди неизчерпателен списък с възможни случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, които да се признават от националните компетентни органи. Националните компетентни органи следва да вземат решения относно непреодолимата сила или извънредните обстоятелства за всеки отделен случай въз основа на съответни доказателства.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да предвижда изключения от правилата на ОСП в случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, като например в случаи на тежко метеорологично събитие, което е засегнало сериозно стопанството на бенефициера на ниво, сравнимо с тежко природно бедствие.

(8)

Разходите за ОСП, включително разходите за интервенции по стратегическите планове по ОСП по силата на дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115, следва да се финансират от общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „бюджета на Съюза“) директно чрез ЕФГЗ и ЕЗФРСР или в контекста на споделеното управление с държавите членки. Видовете разходи, които могат да се финансират чрез тези два фонда, следва да бъдат уточнени.

(9)

С цел постигане на целите на ОСП, определени в член 39 от ДФЕС, и спазване на принципа на споделено управление, предвиден в член 63 от Финансовия регламент, държавите членки следва да гарантират, че са въведени необходимите системи за управление. Поради това следва в настоящия регламент да се предвиди разпоредба за определянето на органи на управление, а именно компетентния орган, разплащателната агенция, координиращия орган и сертифициращия орган.

(10)

Необходимо е да се предвиди разпоредба за акредитирането на разплащателните агенции и за определянето и акредитирането на координиращите органи от държавите членки и за определянето на процедурите за набавяне на декларации за управлението, годишни документи за уравняване, годишно обобщение на окончателните одитни доклади и доклади за качеството на изпълнението, както и за получаването на сертифициране на системите за управление и мониторинг и на системите за докладване, и за заверката на годишните отчети от независими органи. Освен това, за да се гарантира прозрачността на системата от проверки, които следва да се извършват на национално равнище, особено по отношение на процедурите за разрешаване, валидиране и плащане, и за да се намалят административната и одитната тежест за Комисията и за държавите членки, когато се изисква акредитиране на всяка отделна разплащателна агенция, броят на органите и институциите, на които се делегират тези отговорности, следва да бъде ограничен, като се спазват конституционните разпоредби на всяка държава членка. Когато конституционната рамка на дадена държава членка съдържа разпоредби, отнасящи се до регионите, тази държава членка следва да има възможността при определени условия да акредитира регионални разплащателни агенции.

(11)

Когато държава членка акредитира повече от една разплащателна агенция, тя следва да определи единен публичен координиращ орган, който да осигурява съгласуваност при управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, да осъществява връзка между Комисията и различните акредитирани разплащателни агенции и да обезпечава своевременното предоставяне на изискваната от Комисията информация относно операциите, извършвани от няколко разплащателни агенции. Посоченият координиращ орган следва също да предприема и да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер, констатирани на национално равнище, да информира Комисията за всякакви последващи действия и да гарантира хармонизирано прилагане на правилата на Съюза, като се вземат предвид всички ограничения, произтичащи от действащите конституционни разпоредби.

(12)

Участието на разплащателните агенции, които са акредитирани от държавите членки, е ключова предпоставка съгласно новия модел за осъществяване на ОСП, за да се получи разумна увереност, че целите и целевите стойности, определени в съответните стратегически планове по ОСП, ще бъдат постигнати чрез интервенциите, финансирани от бюджета на Съюза. Поради това в настоящия регламент следва изрично да се посочи, че само разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции, могат да бъдат възстановени от бюджета на Съюза. Освен това разходите, финансирани от Съюза за посочените в Регламента (ЕС) 2021/2115 интервенции, следва да бъдат свързани със съответстващ краен продукт и да са в съответствие с основните изисквания на Съюза и системите за управление.

(13)

С цел да има общ поглед върху публичните и частните сертифициращи органи и да разполага с актуална информация за тези от тях, които са действащи, Комисията следва да получава информация от държавите членки и да поддържа актуален регистър на тези органи. С цел Европейският парламент също да разполага с точна и актуална информация, е необходимо Комисията ежегодно да му съобщава списъка на определените сертифициращи органи.

(14)

В контекста на спазването на бюджетната дисциплина е необходимо да се определи годишният таван за разходите, финансирани по линия на ЕФГЗ, като се вземат предвид максималните суми, определени за ЕФГЗ в многогодишната финансова рамка, предвидена в Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета (8).

(15)

Бюджетната дисциплина изисква също така годишният таван за финансираните по линия на ЕФГЗ разходи да бъде спазван при всички обстоятелства и на всеки етап от бюджетната процедура и от изпълнението на бюджета. Следователно е необходимо националният таван за директните плащания за всяка една държава членка, установен с Регламент (ЕС) 2021/2115, да се разглежда като финансов таван за такива директни плащания за съответната държава членка и възстановяването на тези плащания да остава в рамките на същия финансов таван.

(16)

За да се гарантира, че сумите за финансиране на ОСП са в съответствие с годишните тавани, следва да се запази механизмът за финансова дисциплина, чрез който се коригира нивото на пряка помощ. Следва да се запази селскостопански резерв, за да се подпомага селскостопанският сектор в случай на промени на пазара или кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство. В член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент се предвижда, че бюджетните кредити, за които не са поети задължения, може да се пренасят само за следващата финансова година по смисъла на член 9 от Финансовия регламент (наричана по-нататък „бюджетна година“). С цел да се опрости значително изпълнението за бенефициерите и националните администрации следва да се използва механизъм за подновяване, като се оползотворяват неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор, който ще бъде създаден през 2022 г. За тази цел е необходима дерогация от член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент, с която да се даде възможност бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, да бъдат пренасяни, за да се финансира селскостопанският резерв през следващите бюджетни години до 2027 г. Освен това по отношение на бюджетната 2022 година е необходима дерогация, тъй като цялата неизползвана сума от резерва за кризи в селскостопанския сектор, налична в края на бюджетната 2022 година, следва да бъде пренесена за бюджетната 2023 година в съответния ред, предназначен за новия селскостопански резерв, създаден с настоящия регламент, без да се връща изцяло в бюджетните редове, отнасящи се до интервенциите под формата на директни плащания съгласно стратегическите планове по ОСП. С цел обаче да се увеличат максимално сумите, които трябва да бъдат възстановени на земеделските стопани през бюджетната 2023 година, всички останали наличности по поддаване за ЕФГЗ за бюджетната 2023 година, определени в Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093, следва първо да се използват за създаване на новия селскостопански резерв през бюджетната 2023 година.

(17)

С цел предотвратяване на прекомерна административна тежест за националните администрации и за земеделските стопани, максимално опростяване на процедурите и намаляване на сложността на формулярите за заявленията за подпомагане, възстановяване на сумите, пренесени от предходната селскостопанска финансова година (наричана по-нататък „финансова година“) във връзка с прилагането на финансовата дисциплина, следва да не се прави, когато финансовата дисциплина се прилага за втора последователна година (година N+1) или когато общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява по-малко от 0,2% от годишния таван за ЕФГЗ.

(18)

Предприетите мерки за определяне на финансовия принос от ЕФГЗ и ЕЗФРСР по отношение на изчисляването на финансовите тавани не засягат правомощията на бюджетния орган, посочен в ДФЕС. Поради това тези мерки следва да се основават на финансовите пакети, определени в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (9).

(19)

Бюджетната дисциплина изисква също така постоянен преглед на средносрочната бюджетна позиция. Комисията следва при необходимост да предлага на Eвропейския парламент и на Съвета целесъобразни мерки, за да се гарантира, че държавите членки спазват таваните, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093. Освен това Комисията следва по всяко време да упражнява в пълна степен своите управленски правомощия, за да гарантира спазването на годишния таван, и следва при необходимост да предлага на Европейския парламент и Съвета или само на Съвета, по целесъобразност, подходящи мерки за коригиране на бюджетната позиция. Ако в края на бюджетната година годишният таван не може да бъде спазен поради отправените от държавите членки искания за възстановяване на разходите, Комисията следва да може да предприема мерки, позволяващи временно разпределение на наличните суми между държавите членки, пропорционално на исканите от тях суми за възстановяване, които все още не са изплатени, както и мерки, гарантиращи спазване на определения за съответната година таван. Плащанията за същата година следва да бъдат записани за следващата бюджетна година, a общият размер на финансирането от Съюза по държави членки, както и евентуалното компенсиране, което трябва да се направи по отношение на държавите членки, следва окончателно да се установят, за да се гарантира, че е спазена установената сума.

(20)

При изпълнението на бюджета Комисията следва да приведе в действие за всеки месец система за ранно предупреждение и мониторинг по отношение на селскостопанските разходи, така че, ако съществува риск от превишаване на годишния таван, тя да може възможно най-рано да предприеме необходимите мерки в рамките на управленските си правомощия, а ако взетите по-рано мерки се окажат недостатъчни — да предложи други мерки. С редовни доклади пред Европейския парламент и Съвета Комисията следва да прави съпоставка на развитието на направените до момента разходи с профилите и следва да дава оценка на прогнозното изпълнение на бюджета за останалата част от бюджетната година.

(21)

По отношение на ЕФГЗ финансовите средства, необходими за покриване на разходите, извършени от акредитираните разплащателни агенции, следва да се предоставят на държавите членки от Комисията под формата на възстановяване на разходите въз основа на записване на разходите за разходите, извършени от тези агенции. До изплащането на сумите за възстановяване на разходите под формата на месечни плащания, държавите членки следва да мобилизират финансови средства в зависимост от потребностите на акредитираните от тях разплащателни агенции. В настоящия регламент следва изрично да се посочи, че административните разходи и разходите за персонал на държавите членки и на бенефициерите, участващи в прилагането на ОСП, трябва да се поемат от тези държави членки и бенефициери.

(22)

За да се предоставят на Комисията по-специално средства за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи и за наблюдение на селскостопанските ресурси в средносрочен и дългосрочен план, включително тези във връзка с устойчивостта по отношение на околната среда и изменението на климата и напредъка към постигането на съответните цели на Съюза, следва да се предвиди използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни данни.

(23)

На Комисията следва да се предоставят средства за наблюдение на пазарите, като се вземат предвид целите и ангажиментите на Съюза, включително съгласуваността на политиките за развитие, с което да се допринася за прозрачността на пазарите.

(24)

По отношение на финансовото управление на ЕЗФРСР следва да се въведе разпоредба относно бюджетните задължения, сроковете за плащане, отмяната на бюджетни задължения и прекъсването на плащане. Интервенциите за развитие на селските райони следва да се финансират от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения под формата на годишни вноски. Държавите членки следва да могат да използват предвидените фондове на Съюза веднага след като стратегическите планове по ОСП бъдат одобрени. Поради това е необходимо да се въведе ограничена по подходящ начин система за предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по интервенциите.

(25)

Освен предварителното финансиране е необходимо също да се прави разлика между междинните плащания и изплащането на салдото, правени от Комисията към акредитираните разплащателни агенции. Необходимо е и да се предвидят подробни правила, уреждащи тези плащания. Правилото за автоматична отмяна на бюджетни задължения следва да допринесе за ускоряване на изпълнението на интервенциите и за доброто финансово управление. В правилата, уреждащи националните рамки на държавите членки с регионални интервенции, установени в Регламент (ЕС) 2021/2115, също се предвижда инструмент, с който държавите членки да осигуряват изпълнението и доброто финансово управление.

(26)

Държавите членки следва да гарантират, че подпомагането от Съюза се изплаща на бенефициерите навреме, за да могат бенефициерите да го използват ефикасно. Неспазването от държавите членки на крайните срокове за плащане, установени в правото на Съюза, може да създаде сериозни затруднения за бенефициерите и да изложи на риск годишното разпределение на бюджета на Съюза. Поради това разходите, които са направени без да се спазват крайните срокове за плащанията, следва да бъдат изключени от финансирането от Съюза. Въпреки това, в съответствие с принципа на пропорционалност Комисията следва да има възможност да предвижда изключения от посоченото общо правило по отношение на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(27)

При изпълнението на своите отговорности, свързани с изпълнението на бюджета на Съюза, Комисията следва да спазва принципа на пропорционалност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Освен това във връзка с договореностите за изпълнението и използването на ЕФГЗ и ЕЗФРСР е необходимо да се спазва посочения принцип на пропорционалност и да се отчита общата цел за намаляване на административната тежест за органите, участващи в управлението и контрола на програмите.

(28)

В съответствие със структурата и основните характеристики на новия модел за осъществяване на ОСП допустимостта на плащанията, направени от държавите членки за финансиране от Съюза, следва вече да не зависи от законосъобразността и редовността на плащанията към отделните бенефициери. Вместо това, що се отнася до посочените в Регламент (ЕС) 2021/2115 видове интервенции и без да се засягат специалните правила за допустимост за специалното плащане за културата памук, определени в същия регламент, плащанията на държавите членки следва да бъдат допустими, ако отговарят на съответстващ краен продукт и ако са спазени приложимите основни изисквания на Съюза.

(29)

В Регламент (ЕС) № 1306/2013 се предвиждат намалявания и спирания на месечните или междинните плащания с цел подпомагане осъществяването на контрола на законосъобразността и редовността. С оглед на новия модел за осъществяване на ОСП тези инструменти следва да се използват в подкрепа на осъществяване, основано на качеството на изпълнението. Също така следва да се поясни разликата между намаляване и спиране.

(30)

Процедурата за намаляване на плащанията по линия на ЕФГЗ в случай на неспазване на финансовите тавани, определени в правото на Съюза, следва да бъде опростена и хармонизирана с процедурата, използвана в този контекст по отношение на плащанията по линия на ЕЗФРСР.

(31)

До 15 февруари всяка година държавите членки следва да изпратят на Комисията годишните отчети, годишен доклад за качеството на изпълнението на стратегическия план по ОСП, годишното обобщение на окончателните одитни доклади и декларацията за управлението. В случаите, когато тези документи не бъдат изпратени, като по този начин Комисията бъде възпрепятствана да направи уравняване на сметките за съответната разплащателна агенция или да провери допустимостта на разходите спрямо отчетените крайни продукти, Комисията следва да може да спира месечните плащания и да прекъсва възстановяването, правено на тримесечие, до получаването на липсващите документи.

(32)

Следва да се въведе нова форма на спиране на плащанията в случаите, когато крайните продукти са на необичайно ниско ниво. В случаите, когато докладваните крайни продукти са на необичайно ниско ниво в сравнение с декларираните разходи и когато държавите членки не могат да представят обосновани причини за така възникналата ситуация, Комисията следва да може, в допълнение към намаляването на разходите за финансовата година N-1, да предприема спиране на бъдещи разходи, свързани с интервенцията, чийто краен продукт е бил на необичайно ниско ниво. Това спиране следва да подлежи на потвърждение в решението за годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението.

(33)

Във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението Комисията също следва да може да спира плащанията. Съответно в случаи на забавен или недостатъчен напредък към постигането на целевите стойности, определени в стратегическия план по ОСП на държава членка, за който държавата членка не може да предостави надлежно обосновани причини, Комисията следва да може да изиска от съответната държава членка да предприеме необходимите коригиращи действия в съответствие с план за действие, който да бъде изготвен след консултации с Комисията и да съдържа ясни показатели за напредъка, заедно с времевите рамки за постигане на напредъка. Ако държавата членка не успее да представи или да приложи плана за действие, когато планът за действие е очевидно недостатъчен за коригиране на ситуацията или когато той не е изменен в съответствие с писменото искане на Комисията, Комисията следва да може да спре месечните или междинните плащания. Комисията следва да възстанови сумите, чието плащане е било спряно, когато въз основа на прегледа на качеството на изпълнението или въз основа на направеното през бюджетната година от държавата членка доброволно уведомяване за напредъка по плана за действие и на предприетите с цел преодоляване на недостига корективни действия е постигнат задоволителен напредък по отношение на целевите стойности.

(34)

Предвид необходимия преход към ориентиран към резултатите модел на качество на изпълнението искането за план за действие от Комисията за финансовата 2025 година следва да не води до спиране на плащанията преди прегледа на качеството на изпълнението за финансовата 2026 година.

(35)

Също както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1306/2013, Комисията следва да може да спира плащанията, когато съществуват сериозни недостатъци в правилното функциониране на системите за управление, включително неспазване на основните изисквания на Съюза и ненадеждност на докладването. Необходимо е обаче да се преразгледат условията за спиране на плащанията, за да се повиши ефикасността на механизма. Финансовите последици от тези спирания следва да се определят в рамките на ad hoc процедура по съответствие.

(36)

Националните компетентни органи следва да извършват предвидените в правото на Съюза плащания по ОСП към бенефициерите в пълен размер.

(37)

За да се даде възможност на някои видове свързани с ОСП приходи да бъдат повторно използвани за целите на ОСП, те следва да бъдат квалифицирани като целеви приходи. Съдържащият се в член 43 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 списък на сумите следва да бъде изменен и тези разпоредби да бъдат хармонизирани и слети със съществуващите разпоредби относно целевите приходи.

(38)

В Регламент (ЕС) № 1306/2013 се съдържа списък с информационни мерки, свързани с ОСП, както и с техните цели, и се определят правилата за финансирането им и за изпълнението на съответните проекти. Специалните разпоредби по отношение на целите и на видовете информационни мерки, които подлежат на финансиране, следва да бъдат пренесени в настоящия регламент.

(39)

За финансирането на мерките и интервенциите по ОСП в голяма степен се прилага принципът на споделено управление. За да се осигури доброто управление на фондовете на Съюза, Комисията следва да извършва проверки на управлението на фондовете от страна на органите на държавата членка, отговарящи за управлението на плащанията. Във връзка с това е целесъобразно да се определи естеството на проверките, които Комисията да извършва, да се посочат условията за упражняване на нейните функции по изпълнение на бюджета на Съюза и да се изяснят задълженията на държавите членки за оказване на сътрудничество.

(40)

За да се даде възможност на Комисията да изпълнява задължението си да проверява за съществуването и правилното функциониране на системите за управление и инспекции на изразходването на средствата на Съюза в държавите членки, независимо от инспекциите, осъществявани от държавите членки, следва да бъде предвидена разпоредба за извършване на проверки от лица, упълномощени от Комисията да действат от нейно име, които да имат право да изискват съдействие от държавите членки при работата си.

(41)

За набавянето на информацията, която трябва да бъде изпращана на Комисията, е необходимо във възможно най-голяма степен да се използват възможностите на информационните технологии. При провеждането на проверките Комисията следва да има пълен и непосредствен достъп до информацията за разходите, съхранена както на хартиен носител, така и в електронна форма.

(42)

За да се приложат изискванията на Финансовия регламент във връзка с използването на чужди одити, за да се намали рискът от припокриване между одитите, извършвани от различни институции, както и да се сведат до минимум разходите за контрол и административната тежест за бенефициерите и държавите членки, е необходимо да се определят правила относно подхода за единен одит и да се предвиди възможността Комисията да получава увереност от работата на надеждни сертифициращи органи, като надлежно се вземат предвид принципът за единен одит и принципът на пропорционалност във връзка с равнището на риска за бюджета на Съюза.

(43)

По отношение на прилагането на подхода за единен одит, при който по принцип Комисията следва да получи увереност от работата на сертифициращите органи, като взема предвид собствената си оценка на риска относно необходимостта от проверки, които тя следва да извършва в съответната държава членка, Комисията следва да може да извършва проверки, когато е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган. Освен това, Комисията, в изпълнение на отговорностите си по член 317 от ДФЕС, следва да може да извършва проверки за евентуално наличие на сериозни недостатъци в правилното функциониране на системите за управление, по които не се предприемат действия от тази държава членка.

(44)

С цел да се установят финансовите взаимоотношения между акредитираните разплащателни агенции и бюджета на Съюза, Комисията следва да извършва годишно уравняване на сметките на разплащателните агенции в рамките на годишното финансово уравняване. Решението относно уравняването на сметките следва да се ограничава до пълнотата, точността и достоверността на сметките и не следва да обхваща съответствието на разходите с правото на Съюза.

(45)

В съответствие с новия модел за осъществяване на ОСП следва да бъде въведено годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението, за да се проверява допустимостта на разходите във връзка с докладваните крайни продукти. За да се реагира в ситуации, в които срещу декларираните разходи няма съответстващи докладвани крайни продукти и държавите членки не могат да представят обосновка за отклонение, следва да се въведе механизъм за намаляване на плащанията.

(46)

Комисията отговаря за изпълнението на бюджета на Съюза в сътрудничество с държавите членки в съответствие с член 317 от ДФЕС. Поради това Комисията следва да може да решава дали направените от държавите членки разходи са в съответствие с правото на Съюза. На държавите членки следва да бъде дадена възможността да обосновават решенията си за извършване на плащания и да могат да прибягват до помирителна процедура в случаите, когато не може да се достигне до съгласие между тях и Комисията. За да се предоставят на държавите членки правни и финансови гаранции по отношение на извършените през минали периоди разходи, следва да се определи краен срок, в който Комисията да решава какви следва да са финансовите последици от несъответствието.

(47)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2021/2115 държавите членки са задължени да изпълняват стратегическите си планове по ОСП, одобрени от Комисията в съответствие с членове 118 и 119 от същия регламент. Тъй като посоченото задължение представлява основно изискване на Съюза, при установяване на сериозни недостатъци в изпълнението на стратегическия план по ОСП от страна на държава членка, Комисията следва да може да реши да изключи от финансиране от Съюза изложените на риск разходи, засегнати от тези недостатъци.

(48)

С цел защита на финансовите интереси на бюджета на Съюза държавите членки следва да въведат системи, за да гарантират, че финансираните по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР интервенции са действително проведени и са изпълнени правилно, като същевременно се запази съществуващата понастоящем солидна рамка за добро финансово управление. Системите следва да включват извършването на проверки на бенефициерите чрез оценка на спазването от тяхна страна на критериите за допустимост и на други условия, както и на задълженията, определени в стратегическите планове по ОСП и приложимите правила на Съюза.

(49)

В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (11), (Евратом, ЕО) № 2185/96 (12) и (ЕС) 2017/1939 (13) на Съвета финансовите интереси на Съюза трябва да се защитават посредством пропорционални мерки, включително мерки, свързани с предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности, включително измами, възстановяване на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции.

По-специално, в съответствие с Регламенти (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕС, Евратом) № 883/2013, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има правомощието да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Европейската прокуратура има правомощието в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 да разследва и преследва по наказателен ред престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета (14). В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства от Съюза, трябва да оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, да предоставят необходимите права и достъп на Комисията, OLAF, Сметната палата и, по отношение на тези държави членки, участващи в засилено сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939, Европейската прокуратура и да гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства от Съюза, предоставят равностойни права.

(50)

Държавите членки следва да имат въведени системи, които им позволяват да докладват на Комисията — с цел да се даде възможност на OLAF да упражнява правомощията си и да се осигури ефикасен анализ на случаите на нередност — относно установени нередности и други случаи на неспазване на условията, определени от държавите членки в стратегическите планове по ОСП, включително измами, и относно последващи действия, свързани с тях, както и относно последващи действия относно разследванията, провеждани от OLAF. За да се гарантира ефективното разглеждане на жалби във връзка с ЕФГЗ и ЕЗФРСР, държавите членки следва да въведат необходимите разпоредби.

(51)

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите членки следва да разглеждат по искане на Комисията подадените до нея жалби, попадащи в обхвата на техните стратегически планове по ОСП, и да я информират за резултатите от тези разглеждания. Комисията следва да гарантира, че жалбите, подадени директно до нея, се проследяват по подходящ начин в съответствие с дискреционните правомощия, с които тя разполага, когато решава кои случаи да поеме (15).

(52)

За да се подпомогнат държавите членки при осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза, Комисията следва да им предостави инструмент за извличане на данни с цел оценка на рисковете. Комисията следва да представи до 2025 г. доклад за оценка на използването на единния инструмент за извличане на данни и неговата оперативна съвместимост с оглед на широкото му използване от държавите членки, придружен, ако е необходимо, от подходящи предложения.

(53)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и Съвета на основание член 322 от ДФЕС, се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени във Финансовия регламент и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди, както и непряко изпълнение, и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, се отнасят също за защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, тъй като спазването на принципите на правовата държава е основна предпоставка за добро финансово управление и ефективно финансиране от Съюза.

(54)

Целесъобразно е да се гарантира, че отказът или възстановяването на плащания в резултат на неспазване на правилата за обществените поръчки е съобразено с тежестта на неспазването и с принципа на пропорционалност, както е посочено например в съответните насоки, установени от Комисията за финансовите корекции, които се внасят в разходите, финансирани от Съюза в рамките на споделеното управление, при неспазване на тези правила. Освен това е целесъобразно да се поясни, че такова неспазване засяга законосъобразността и редовността на трансакциите само до размера на частта от подпомагането, която няма да бъде изплатена или ще бъде оттеглена.

(55)

Различни разпоредби на законодателството в областта на селското стопанство изискват внасянето на обезпечение, за да се гарантира плащането на сума, дължима в случай на неизпълнение на задължение. За да се укрепи уредбата относно обезпеченията, към всички тези разпоредби следва да се прилага единно хоризонтално правило.

(56)

Държавите членки следва да създадат и ползват интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-нататък „интегрираната система“) за някои интервенции, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/2115, и за мерките, посочени в глава IV от Регламент (EС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (16) и в глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17). За да се подобрят ефективността и мониторингът на подкрепата от Съюза, държавите членки следва да бъдат оправомощени да използват интегрираната система за други интервенции на Съюза.

(57)

За да се гарантират условия на равнопоставеност в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно контрола и санкциите.

(58)

Следва да се запазят съществуващите основни елементи на интегрираната система, и по-специално разпоредбите относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за геопространствени или основаващи се на броя на животните заявления, системата за идентификация и регистриране на правата на плащане, системата за регистриране на самоличността на всеки бенефициер и системата за контрол и санкции. Държавите членка следва да продължат да използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, в допълнение към информационни технологии като системата „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS), за да се гарантира, че на цялата територия на Съюза са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката в областта на агроекологията и климата, включително въздействието на ОСП, екологичните показатели и напредъка към постигането на целевите стойности на Съюза, както и за целите на действията по насърчаване на използването на пълните, безплатни и свободно достъпни данни и информация, получавани от спътниците Сентинели и услугите по програма „Коперник“. За тази цел интегрираната система следва да включва също така система за мониторинг на площта.

(59)

Като част от системите за управление, които следва да бъдат въведени с цел прилагане на ОСП, интегрираната система следва да гарантира, че агрегираните данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, са надеждни и проверими. Като се има предвид важността на правилното функциониране на интегрираната система, е необходимо да се определят изисквания за качество. Държавите членки следва да извършват годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. Държавите членки следва също така да предприемат мерки срещу евентуални недостатъци и, ако бъде отправено искане от страна на Комисията, да изготвят план за действие.

(60)

В съобщенията на Комисията, озаглавени „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, „Европейският зелен пакт“, „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ и „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. - Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“, като стратегически насоки на бъдещата ОСП се определят подкрепата за грижите за околната среда и действията в областта на климата и приносът за постигането на целите и целевите стойности на Съюза, свързани с околната среда и климата. Ето защо за целите на политиката в областта на околната среда и климата на национално равнище и на равнището на Съюза стана необходимо да се споделят данните от системата за идентификация на земеделските парцели и други данни от интегрираната система за администриране и контрол. Поради това следва да се предвиди разпоредба относно споделянето — между публичните органи на държавите членки и с органите и институциите на Съюза — на събираните чрез интегрираната система данни, които са от значение за свързаните с околната среда и климата аспекти. С цел повишаване на ефикасността при използването на данните, с които разполагат различните публични органи за изготвянето на европейски статистически данни, следва да се предвиди, че данните от интегрираната система трябва да се предоставят на разположение за статистически цели на органите, които са част от Европейската статистическа система.

(61)

Контролът на търговските документи на предприятията, които получават или правят плащания, може да представлява високо ефективно средство за наблюдение над трансакциите, съставляващи част от системата за финансиране от ЕФГЗ. Този контрол допълва другите проверки, които вече се извършват от държавите членки. Освен това следва да бъде позволено обхватът на националните разпоредби по отношение на контрола да бъде по-широк от изискванията, предвидени в правото на Съюза.

(62)

Документите, които следва да се използват като основа за въпросната проверка, следва да бъдат подбрани така, че да позволяват осъществяването на пълна проверка. Изборът на предприятията, които да бъдат подложени на проверка, следва да се извършва, като се държи сметка за характера на трансакциите, които се осъществяват на тяхна отговорност, а разпределението по сектори на предприятията, които получават или правят плащания, следва да се извършва в зависимост от тяхната финансова значимост в рамките на системата за финансиране от ЕФГЗ.

(63)

Необходимо е да се установят правомощията на служителите, отговарящи за извършването на проверките, и да се определят задълженията на предприятията да предоставят на тези служители търговските документи за определен период, както и да им предоставят всякаква изисквана от тях информация. В определени случаи следва да е възможно и изземване на търговски документи.

(64)

Като се вземе предвид международната структура на търговията със селскостопански продукти и в интерес на правилното функциониране на вътрешния пазар, е необходимо да се организира сътрудничеството между държавите членки. Необходимо е също така да се създаде централизирана документна система на равнището на Съюза относно установените в трети държави предприятия, които получават или извършват плащания.

(65)

Макар държавите членки да отговарят за приемането на свои собствени програми за проверка, необходимо е тези програми да бъдат съобщавани на Комисията, за да може тя да поеме своята надзорна и координационна роля, за да гарантира, че програмите са приети въз основа на подходящи критерии и да осигури проверките да бъдат концентрирани върху сектори или предприятия, в които рискът от измами е висок. От съществено значение е всяка държава членка да определи орган или органи, който да отговаря за мониторинга на проверките на търговските документи и за координирането на тези проверки. Така определените органи следва да бъдат независими от службите, които извършват проверките преди плащанията. Информацията, събрана по време на тези проверки, следва да се защитава чрез професионална тайна.

(66)

Предварителните условия са важен елемент на ОСП, който гарантира, че плащанията допринасят за висока степен на устойчивост и гарантират условия на равнопоставеност на земеделските стопани в държавите членки и в Съюза, по-специално по отношение на елементите на ОСП във връзка със социалната сфера, околната среда и климата, но също и по отношение на общественото здраве и хуманното отношение към животните. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се прилагат санкции, за да се гарантира ефективността на системата на предварителни условия. За да се гарантират тези условия на равнопоставеност между бенефициерите в различните държави членки, на равнището на Съюза следва да се въведат определени общи правила относно предварителните условия, както и относно контрол и санкции във връзка с неспазването.

(67)

За да се гарантира, че спазването на предварителните условия се налага по хармонизиран начин от държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална степен на контрол, докато организацията на компетентните контролни органи и на контрола следва да бъде предоставена на преценката на държавите членки.

(68)

Макар че следва държавите членки да могат да определят подробностите относно санкциите, тези санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи и да не засягат други санкции, установени в правото на Съюза или в националното право. За да се гарантира пропорционалността, ефективността и възпиращият ефект на санкциите, е целесъобразно да се определят правилата за прилагането и изчисляването на тези санкции. Като се има предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-361/19 (18), за да се гарантира връзката между поведението на земеделския стопанин и санкцията, следва да се предвиди, че като общо правило размерът на санкцията следва да се изчислява въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването. Когато обаче естеството на констатацията не позволява да се установи годината, в която е настъпило неспазването, за да се гарантира ефективността на системата за санкции, е необходимо да се установи, че в тези случаи изчисляването на санкцията следва да се извърши въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, в която е установено неспазването. За да се осигури ефективен и последователен подход от страна на държавите членки, е необходимо на равнището на Съюза да се предвиди минимална ставка на санкциите за неспазване. Такива минимални ставки на санкциите следва да се прилагат от държавите членки в зависимост от тежестта, обхвата, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл по отношение на установеното неспазване. За да се гарантира пропорционалността на санкциите, държавите членки следва да предвидят, че не се налагат санкции в случаите, в които неспазването не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, както и да създадат механизъм за повишаване на осведомеността, за да се гарантира, че бенефициерите са информирани за установените случаи на неспазване и за евентуалните корективни действия, които трябва да бъдат предприети.

(69)

Механизмът за предварителни условия в социалната сфера следва да се основава на процедурите за прилагане, които се използват от компетентните правоприлагащи органи или структури, отговарящи за контрола върху условията на труд и заетост и приложимите трудови стандарти. Тези процедури за прилагане могат да бъдат под различни форми в зависимост от националната система. Резултатите от контрола и процедурата за прилагане следва да бъдат съобщени на разплащателните агенции заедно с оценка на степента на тежест на нарушението на съответното законодателство.

(70)

При прилагането на механизма за предварителни условия в социалната сфера в стратегическите планове по ОСП и в съответните споразумения между разплащателните агенции и органи или институции, отговарящи за прилагането на социалното и трудовото законодателство, както и приложимите трудови стандарти, следва да се обърне голямо внимание на зачитането на автономността на тези правоприлагащи органи или институции и на специфичния начин, по който социалното и трудовото законодателство и приложимите трудови стандарти се въвеждат и прилагат във всяка държава членка. Посоченият механизъм следва да остане независим от конкретния социален модел на отделните държави членки и да не засяга неговото функциониране, както и по никакъв начин да не засяга независимостта на съдебната власт. За тази цел следва да се гарантира ясно разделение на отговорностите между органите или институциите, отговарящи за прилагането на социалното и трудовото законодателство и приложимите трудови стандарти, от една страна, и разплащателните агенции в областта на селското стопанство, от друга страна, като ролята на последните се състои в извършване на плащания и прилагане на санкции. Автономността на социалните партньори, както и правото им да преговарят и да сключват колективни трудови договори, следва да се зачита изцяло. Тяхната автономност следва да бъде зачитана и когато социалните партньори са отговорни за осъществяването на контрол върху условията на труд.

(71)

За да се осигури хармонично сътрудничество между Комисията и държавите членки по отношение на финансирането на разходите по ОСП и, по-специално, за да се даде възможност на Комисията да следи за управлението на средствата от държавите членки и да извършва уравняване на сметките на акредитираните разплащателни агенции, е необходимо държавите членки да запазват определена информация и да я предоставят на Комисията.

(72)

За целите на събирането на данните, които трябва да бъдат изпратени на Комисията, и за да се даде възможност на Комисията да има пълен непосредствен достъп до данните за извършените разходи както на хартиен, така и на електронен носител, е необходимо да бъдат предвидени подходящи правила за представянето и предаването на данните, включително правила за сроковете.

(73)

Тъй като при прилагането на националните системи за контрол и при уравняването по съответствие е възможно да бъдат засегнати лични данни или чувствителна търговска информация, държавите членки и Комисията следва да гарантират поверителността на получената в този контекст информация.

(74)

В интерес на доброто финансово управление на бюджета на Съюза и на безпристрастното третиране както на равнище държава членка, така и на равнище бенефициер, следва да бъдат установени правила за използването на еврото.

(75)

Обменният курс на еврото към националната валута може да варира в периода, през който се извършва дадена операция. Следователно обменният курс, приложим за съответните суми, следва да се определя, като се вземе предвид събитието, чрез което се постига икономическата цел на операцията. Приложимият обменен курс следва да бъде този от датата на настъпване на това събитие. Необходимо е да се уточни това правопораждащо събитие или да се откаже приложението му, като се съблюдават определени критерии и по-специално критериите, свързани със скоростта, с която протичат валутните колебания. Следва да се установят специални правила за действие в извънредни монетарни ситуации, възникващи в Съюза или на световния пазар и изискващи незабавно действие с цел обезпечаване на ефективното функциониране на механизмите, установени в рамките на ОСП.

(76)

Държавите членки, които не са приели еврото, следва да имат възможността да извършват плащанията си по разходите, произтичащи от законодателството по ОСП, в евро вместо в националната си валута. Необходими са специални правила, с които да се гарантира, че тази възможност не води до необосновано преимущество за страните, извършващи или получаващи плащане.

(77)

За събирането на лични данни от страна на държавите членки и на Комисията за целите на изпълнението на съответните им задължения по управление, контрол, одит, мониторинг и оценяване по силата на настоящия регламент следва да се прилага правото на Съюза за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни, по-специално Регламенти (ЕС) 2016/679 (19) и (ЕС) 2018/1725 (20) на Европейския парламент и на Съвета.

(78)

Публикуването на имената на бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР представлява средство за засилване на публичния контрол върху използването на тези фондове, което е необходимо с цел гарантирането на адекватна степен на защита на финансовите интереси на Съюза. Това се постига отчасти чрез превантивния и възпиращ ефект на такова публикуване, отчасти чрез възпиране на неправомерни действия от страна на бенефициерите, и отчасти чрез засилване на личната отговорност на земеделските стопани за използването на получените публични средства. Публикуването на съответната информация е съобразено с новата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, както и с подхода, определен във Финансовия регламент.

(79)

В посочения контекст следва надлежно да се признае ролята на гражданското общество, включително на медиите и неправителствените организации, и приносът им към укрепването на рамката на администрациите за контрол с цел борба с измамите и злоупотребите с публични средства.

(80)

С Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (21) се установяват правила относно прозрачността при изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове и при комуникацията по програмите по тези фондове. За да се осигури съгласуваност, следва да се предвиди тези правила да се прилагат и по отношение на бенефициерите на интервенциите по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, когато е приложимо.

(81)

За да се постигне целта за публичен контрол на използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, е необходимо известна част от информацията относно бенефициерите да се предоставя на вниманието на обществеността. Тази информация следва да включва данни за самоличността на бенефициера, предоставената сума, фонда, от който е отпусната, както и за целта и за специфичната цел на съответната операция. Публикуването на посочената информация следва да се извърши по такъв начин, че да се ограничи в най-голяма степен накърняването на правото на зачитане на личния живот на бенефициерите, както и на правото им на защита на личните данни. Тези права са признати в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(82)

Като се има предвид необходимостта от по-голяма прозрачност относно разпределението на средствата по ОСП по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, включително относно структурите на собственост, свързани с бенефициерите по ОСП, списъкът на бенефициерите на средства по ОСП, публикуван впоследствие по държави членки, следва също така да дава възможност за идентифициране на групи от предприятия. Това би допринесло значително за наблюдението на структурите на собственост и би улеснило разследването на потенциални случаи на злоупотреба със средства на Съюза, конфликти на интереси и корупция.

(83)

Публикуването на подробности за операцията, даваща право на земеделския стопанин да получава подпомагане, както и за целта и специфичната цел на подпомагането, предоставя конкретна информация на обществеността относно подпомогнатата дейност и целта, за която е отпуснато подпомагането. Осигуряването на такъв надзор от страна на обществеността би имало превантивен и възпиращ ефект и би допринесло за защитата на финансовите интереси на Съюза.

(84)

Публикуването на тази информация, заедно с общата информация, предвидена в настоящия регламент, подобрява прозрачността относно използването на средствата на Съюза в рамките на ОСП, като по този начин допринася за осигуряването на видимост и за по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения и гарантира, че администрацията се радва на по-голяма легитимност и е по-ефективна и по-отговорна спрямо гражданите. То също предоставя на вниманието на гражданите конкретни примери за предоставяне на публични блага чрез земеделие, като по този начин укрепва легитимността на националното подпомагане и на подкрепата на Съюза за селскостопанския сектор.

(85)

Оттук следва, че предвиденото общо публикуване на относимата информация не надхвърля необходимото в едно демократично общество с оглед на нуждата да се защитят финансовите интереси на Съюза, като се отчита също и първостепенната цел за публичен надзор върху използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(86)

За да се спазят изискванията за защита на данните, бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР следва да бъдат информирани за публикуването на данните им, преди то да бъде направено. Те също трябва да бъдат информирани, че тези данни може да бъдат обработвани от одиторски и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел опазване на финансовите интереси на Съюза. Освен това бенефициерите следва да бъдат информирани за правата си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и за процедурите, които се прилагат за упражняване на тези права.

(87)

С цел допълнение или изменение на определени несъществени елементи от настоящия регламент на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (22). По-специално, с цел осигуряване на равностойно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(88)

С цел да се гарантира доброто функциониране на разплащателните агенции и координиращите органи, финансирането от ЕФГЗ на разходите за публична интервенция и правилното управление на бюджетните кредити, записани в бюджета на Съюза за ЕФГЗ, това делегиране на правомощия следва да се отнася до минималните условия за акредитирането на разплащателните агенции и за определянето и акредитирането на координиращите органи, задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, правилата относно естеството на отговорностите на разплащателните агенции в областта на управлението и контрола. В допълнение, с цел гарантиране на последователното прилагане на финансовата дисциплина в държавите членки, това делегиране на правомощия следва да обхваща и правилата за изчисляване на финансовата дисциплина, която да се прилага от държавите членки по отношение на земеделските стопани. С цел гарантиране на правилното управление на разходите за публичната интервенция, това делегиране на правомощия следва да обхваща видовете мерки, които да се финансират от бюджета на Съюза в рамките на публична интервенция, и условията за възстановяване, условията за допустимост и методите за изчисляване въз основа на действително установената от разплащателните агенции информация, на единни ставки, определени от Комисията, на суми с единни ставки или без единни ставки, предвидени в законодателството в областта на селското стопанство в конкретни сектори, остойностяването на операциите във връзка с публична интервенция, мерките, които да бъдат предприети в случай на загуба или влошаване на състоянието на продуктите по публичната интервенция, както и определянето на сумите за финансиране.

(89)

За да се даде възможност на Комисията да направи допустими за финансиране от Съюза разходите, направени преди най-ранната или след най-късната възможна дата за плащане, като същевременно се ограничи финансовото въздействие от това, посоченото делегиране на правомощия следва да обхваща и дерогациите от правилата за недопустимост на плащанията, направени от разплащателните агенции към бенефициерите преди най-ранната или след най-късната възможна дата за плащане. В допълнение, с цел да има ясни правила и условия за държавите членки, това делегиране на правомощия следва да обхваща процента на спрените плащания във връзка с годишното уравняване, както и процента и продължителността на спиране на плащанията и условието за възстановяване или намаляване на тези суми във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнение. Това делегиране на правомощия следва да обхваща и интервенциите или мерките, за които държавите членки могат да правят авансови плащания, с цел да се осигури приемственост с правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, и съответните актове за изпълнение и делегирани актове, като същевременно се спазват финансовите ограничения по член 11, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент. За да се вземат предвид приходите, събрани от разплащателните агенции в полза на бюджета на Съюза при извършването на плащания въз основа на подадените от държавите членки декларации за разходите, това делегиране на правомощия следва да обхваща и условията, при които трябва да бъдат компенсирани определени видове разходи и приходи по ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Освен това, и с цел да се улесни справедливото разпределение на наличните бюджетни кредити между държавите членки, това делегиране на правомощия следва да обхваща методите, приложими за поетите задължения и плащането на сумите, в случай че бюджетът на Съюза не е приет преди началото на бюджетната година или ако общият размер на предвидените поети задължения надхвърля прага, посочен в член 11, параграф 2 от Финансовия регламент.

(90)

В допълнение, за да се осигури правилното и ефективно прилагане на разпоредбите относно проверките на място и достъпът до документи и информация, това делегиране на правомощия следва да обхваща конкретните задължения, които държавите членки трябва да спазват по отношение на проверките и достъпа до документи и информация, критериите за обосновките от страна на държавите членки, методиката и критериите за прилагане на намаления във връзка с годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, както и критериите и методиката за прилагане на финансови корекции в контекста на процедурата за уравняване по съответствие.

(91)

Освен това, за да се гарантира, че проверките се извършват правилно и ефикасно и че проверяването на условията за допустимост се провежда ефикасно, съгласувано и по недискриминационен начин в защита на финансовите интереси на Съюза, това делегиране на правомощия следва да обхваща, когато това е необходимо за правилното управление на системата, правила относно допълнителните изисквания по отношение на митническите процедури, и по-специално по отношение на процедурите, посочени в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23). С цел гарантиране на недискриминационно отношение, равнопоставеност и спазване на пропорционалност при внасянето на обезпечения, това делегиране на правомощия следва да обхваща правила относно обезпеченията, като се уточнява отговорната страна в случай на неспазване на задължение, определят се специфичните ситуации, в които компетентният орган може да отмени изискването за обезпечение, условията, приложими за подлежащото на внасяне обезпечение и за гаранта, условията за внасяне и освобождаване на обезпечението, специфичните условия, свързани с внесеното обезпечение във връзка с авансовите плащания, и определянето на последиците от нарушаване на задълженията, за които е внесено обезпечение.

(92)

В допълнение, що се отнася до интегрираната система, това делегиране на правомощия следва да обхваща правилата относно оценката на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата мониторинг на площта, както и правилата относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за идентифициране на бенефициерите и относно системата за идентификация и регистрация на правата на плащане.

(93)

В допълнение, за да се отговори на промените в законодателството в областта на селското стопанство по отношение на определени сектори и за да се гарантира ефикасността на системата за последващ контрол, това делегиране на правомощия следва да обхваща съставянето на списък с интервенции, изключени от проверката на трансакциите. За да се осигури равнопоставеност за държавите членки и да се гарантират ефективността, пропорционалността и възпиращият ефект на системата за санкции съгласно предварителните условия и социалните условия, това делегиране на правомощия следва да обхваща подробни правила относно прилагането и изчисляването на такива санкции.

(94)

Освен това, за да се уточни правопораждащото събитие или то да бъде определено по причини, свързани с организацията на пазара или съответната сума, и за да се избегне прилагането от страна на държавите членки, които не са приели еврото, на различни обменни курсове при осчетоводяването на получените приходи или на подпомагането, отпуснато на бенефициерите, във валута, различна от еврото, от една страна, и при изготвянето на декларациите за разходите, изготвяни от разплащателната агенция, от друга страна, това делегиране на правомощия следва да обхваща правила относно правопораждащото събитие и обменния курс, който да се използва от държавите членки, които не използват еврото, както и относно обменния курс, приложим при изготвянето на декларациите за разходи от разплащателната агенция и при осчетоводяването от съответната разплащателна агенция на операциите по публично съхранение. С цел да се предотврати опасността извънредни монетарни практики, свързани с национална валута, да застрашат прилагането на правото на Съюза, това делегиране на правомощия следва да обхваща дерогации от правилата за използването на еврото, установени в настоящия регламент.

(95)

За да се даде възможност за плавен преход между правилата, установени с Регламент (ЕС) № 1306/2013, и тези, установени с настоящия регламент, това делегиране на правомощия следва да обхваща определянето на преходни разпоредби.

(96)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (24).

(97)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва да се отнасят за правилата относно процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на акредитацията на разплащателните агенции и определянето и акредитацията на координиращите органи, както и за надзора на акредитацията на разплащателните агенции; относно условията и процедурите за проверките, които стоят в основата на декларацията за управлението на разплащателните агенции, както и нейната структура и формат; относно функционирането на координиращия орган и предоставянето на информация на Комисията от този координиращ орган; относно функционирането на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.

(98)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат: одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на рисковете, вътрешен контрол и нужното равнище на одитни доказателства; одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит.

(99)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат, в контекста на процедурата за финансова дисциплина, определянето на ставката на корекция за интервенциите под формата на директни плащания и нейното адаптиране, както и сумите на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, пренесени в съответствие с член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент, за да се финансират тези интервенции; и в контекста на процедурата за бюджетна дисциплина, предварителното определяне на размера на плащанията и предварителното разпределение на наличния бюджет между държавите членки, и определянето на общия размер на финансирането от Съюза, разбито по държави членки.

(100)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат фиксирането на сумите за финансиране на мерките за публична интервенция, правилата, свързани с финансирането на придобиването от страна на Комисията на сателитните данни, необходими за системата за мониторинг на площта, и с действията, предприемани от Комисията чрез приложения за дистанционно наблюдение, използвани за системата за мониторинг на селскостопански ресурси, процедурата, по която се провежда придобиването от Комисията на тези сателитни данни и мониторинга на селскостопанските ресурси, рамката, уреждаща придобиването, подобряването и използването на сателитни данни и метеорологични данни, както и приложимите срокове.

(101)

Освен това изпълнителните правомощия на Комисията следва да обхващат определянето на периоди, в рамките на които акредитираните разплащателни агенции трябва да изготвят и да изпратят на Комисията междинните декларации за разходите, свързани с интервенциите в областта на развитието на селските райони, както и правилата относно процедурата и другите практически условия за правилното функциониране на механизма за сроковете за плащане; спирането, както и отмяната на спирането, и намаляването на месечните или междинните плащания за държавите членки, както и правилата относно структурата на плановете за действие и процедурата за изготвянето им. Изпълнителните правомощия следва също така да обхващат допълнителни правила по воденето на отделни отчети от разплащателните агенции и специфични условия, приложими по отношение на информацията, подлежаща на вписване в отчетите на разплащателните агенции; правилата, които са необходими и обосновани в случай на спешност за разрешаването на специфични проблеми, свързани с периодите на плащане и авансовите плащания; правилата относно финансирането и осчетоводяването на мерките за интервенция под формата на публично съхранение, както и във връзка с другите разходи, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и реда и условията за прилагането на процедурата за автоматична отмяна на бюджетни задължения.

(102)

Освен това изпълнителните правомощия на Комисията следва да обхващат условията, при които трябва да се съхраняват документите и информацията във връзка с извършените плащания; процедурите, свързани със задълженията за сътрудничество, които държавите членки трябва да изпълняват по отношение на проверките, извършвани от Комисията, и достъпа до информация; годишното финансово уравняване, включително правилата за действията, необходими за целите на приемането и изпълнението на тези актове за изпълнение, годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, включително правилата за действията, необходими за целите на приемането и изпълнението на тези актове за изпълнение, както и обмена на информация между Комисията и държавите членки, процедурите и сроковете, които трябва да се спазват; процедурата по съответствие, включително правилата за действията, необходими за целите на приемането и изпълнението на тези актове за изпълнение, обмена на информация между Комисията и държавите членки, сроковете, които трябва да се спазват и помирителната процедура; правилата относно евентуалното прихващане на сумите, произтичащи от възстановяване на неправомерни плащания и изключването от финансиране от Съюза на суми, включени в бюджета на Съюза, и начините на уведомяване и съобщаване, което трябва да бъде направено от държавите членки до Комисията във връзка със събиране на вземания в случай на неспазване.

(103)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат правилата, целящи постигане на еднакво прилагане от държавите членки на задълженията за защита на финансовите интереси на Съюза и правилата, необходими за еднаквото прилагане на проверките в Съюза.

(104)

Освен това изпълнителните правомощия на Комисията следва да обхващат формата на обезпеченията, които трябва да се внесат, и процедурата за внасяне, приемане и замяна на първоначалните обезпечения; процедурите за освобождаване на обезпечения; и уведомленията, която държавите членки или Комисията трябва да изпратят в контекста на обезпеченията.

(105)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат правилата относно формата, съдържанието и механизмите за предаване или предоставяне на разположение на Комисията на докладите за оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта, относно корективните действия, които да бъдат предприети от държавите членки по отношение на недостатъци, установени в тези системи, както и основните характеристики и правила относно системата за заявления за подпомагане и системата за мониторинг на площта, включително постепенното ѝ въвеждане.

(106)

Изпълнителните правомощия на Комисията следва също да обхващат правилата, необходими за еднакво прилагане на правилата за проверка на търговските документи. Те следва също да обхващат правилата, отнасящи се до съобщаването на информация от държавите членки на Комисията и мерките за гарантиране на спазването на правото на Съюза, ако съществува опасност то да бъде застрашено от извънредни монетарни практики, свързани с националната валута.

(107)

Освен това изпълнителните правомощия на Комисията следва да обхващат правилата за формата и графика за публикуване на бенефициерите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР, еднаквото прилагане на задължението за информиране на бенефициерите, че данните, които ги засягат, ще бъдат оповестени публично и сътрудничеството между Комисията и държавите членки във връзка с публикуването на бенефициерите по ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(108)

За приемането на някои актове за изпълнение следва да се използва процедурата по консултиране. По отношение на актовете за изпълнение, включващи изчисления на суми от Комисията, с процедурата по консултиране се дава възможност на Комисията изцяло да поеме отговорността си за управлението на бюджета и се цели повишаването на ефикасността, предсказуемостта и бързината, като същевременно се спазват сроковете и бюджетните процедури. По отношение на актовете за изпълнение, свързани с плащанията към държавите членки и прилагането на процедурата по уравняване на сметките и годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, с процедурата по консултиране се дава възможност на Комисията изцяло да поеме отговорността си за управлението на бюджета и проверката на годишните отчети на националните разплащателни агенции с оглед приемането на тези отчети или, в случай на разходи, направени в разрез с правилата на Съюза, изключването на такива разходи от финансирането на Съюза. За приемането на другите актове за изпълнение следва да се използва процедурата по разглеждане.

(109)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, без да се прилага Регламент (ЕС) № 182/2011 по отношение на установяването на нетното салдо за финансиране на разходите по ЕФГЗ, на определянето на месечните плащания, които той трябва да прави въз основа на подадените от държавите членки декларации за разходите, и на определянето на допълнителните плащания или приспадания в рамките на процедурата на месечните плащания.

(110)

Поради това Регламент (ЕС) № 1306/2013 следва да бъде отменен.

(111)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, като се имат предвид връзките между настоящия регламент и другите инструменти на ОСП и ограниченията на финансовите ресурси на държавите членки, а поради многогодишната гаранция за финансиране от Съюза и чрез съсредоточаване върху приоритетите на Съюза могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(112)

С цел безпрепятственото изпълнение на предвидените мерки и от съображения за неотложност, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се установяват правила относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика (ОСП) и, по-специално, относно:

а)

финансирането на разходите в рамките на ОСП;

б)

системите за управление и контрол, които ще бъдат въведени от държавите членки;

в)

процедурите по уравняване и по съответствие.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„нередност“ означава нередност по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95;

б)

„системи за управление“ означава органите на управление, посочени в дял II, глава II от настоящия регламент, и основните изисквания на Съюза, включително задълженията на държавите членки по отношение на ефективната защита на финансовите интереси на Съюза, посочени в член 59 от настоящия регламент, както и изпълнението в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на техните одобрени от Комисията стратегически планове по ОСП, и системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 134 от същия Регламент;

в)

„основни изисквания на Съюза“ означава изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2021/2115, в настоящия регламент, във Финансовия регламент и в Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (25);

г)

„сериозни недостатъци в правилното функциониране на системите за управление“ означава наличието на системна слабост, като се взема предвид нейната повторяемост, тежест и компрометиращо въздействие върху правилното деклариране на разходите, докладването относно качеството на изпълнението или спазването на правото на Съюза;

д)

„показател за краен продукт“ означава показател за краен продукт, както е посочено в член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2115;

е)

„показател за резултатите“ означава показател за резултатите, както е посочено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/2115;

ж)

„план за действие“ означава, за целите на членове 41 и 42 от настоящия регламент, план, изготвен от държава членка, по искане на Комисията и след консултации с нея, в случай че бъдат установени сериозни недостатъци в правилното функциониране на системите за управление на посочената държава членка или при обстоятелствата, посочени в член 135 от Регламент (ЕС) 2021/2115, съдържащ необходимите коригиращи действия и съответния график за неговото изпълнение, в съответствие с членове 41 и 42 от настоящия регламент.

Член 3

Изключения в случаи на непреодолима сила и извънредни обстоятелства

1.   За целите на финансирането, управлението и мониторинга на ОСП непреодолима сила и извънредни обстоятелства може да бъдат признати по-специално в следните случаи:

а)

тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие, които са засегнали сериозно стопанството;

б)

случайно унищожение на постройките за животни на стопанството;

в)

поява на епизоотия, болест по растенията или вредител по растенията, която е засегнала част или всички селскостопански животни или земеделски култури на бенефициера;

г)

отчуждаване на цялото стопанство или на голяма част от стопанството, ако това отчуждаване не е могло да бъде предвидено към деня на подаване на заявлението;

д)

смърт на бенефициера;

е)

дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера.

2.   Когато тежко природно бедствие или тежко метеорологично събитие, както е посочено в параграф 1, буква а), са засегнали сериозно определена област, съответната държава членка може да счете целия район за сериозно засегнат от бедствието или събитието.

ДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ФОНДОВЕ

ГЛАВА I

Земеделски фондове

Член 4

Фондове за финансиране на земеделските разходи

Финансирането на различните интервенции и мерки, попадащи в обхвата на ОСП, от общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „бюджета на Съюза“) се извършва от:

а)

Европейския фонд за гарантиране на земеделието (EФГЗ);

б)

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).

Член 5

Разходи по линия на ЕФГЗ

1.   По отношение на ЕФГЗ се прилага или методът на споделено управление между държавите членки и Съюза в съответствие с параграф 2, или методът на пряко управление в съответствие с параграф 3.

2.   По линия на ЕФГЗ се финансират следните разходи при споделено управление:

а)

мерките за регулиране или подкрепа на селскостопанските пазари, посочени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (26);

б)

финансовият принос на Съюза за интервенции в някои сектори, както е посочено в дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

интервенциите под формата на директни плащания за земеделските стопани съгласно стратегическия план по ОСП, посочени в член 16 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

г)

финансовият принос на Съюза за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар на Съюза и в трети държави, предприети от държавите членки и избрани от Комисията;

д)

финансовият принос на Съюза за специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза, посочени в Регламент (ЕС) № 228/2013, и за специфичните мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море, посочени в Регламент (ЕС) № 229/2013.

3.   По линия на ЕФГЗ се финансират следните разходи при пряко управление:

а)

насърчаването на селскостопанската продукция, предприето или пряко от Комисията, или посредством международни организации;

б)

мерките, предприети в съответствие с правото на Съюза за гарантиране на съхранението, характеризирането, събирането и използването на генетичните ресурси в селското стопанство;

в)

въвеждането и поддържането на информационни системи за осчетоводяване на данните в селското стопанство;

г)

системите за извършване на земеделски проучвания, включително проучвания за структурата на земеделските стопанства.

Член 6

Разходи по линия на ЕЗФРСР

По отношение на ЕЗФРСР се прилага методът на споделено управление между държавите членки и Съюза. От фонда се предоставят средства за финансовия принос на Съюза в интервенциите в областта на развитието на селските райони, посочени в дял III, глава IV от Регламент (ЕС) 2021/2115, както е посочено в стратегическите планове по ОСП, и за действия, посочени в член 125 от същия регламент.

Член 7

Други разходи, включително техническа помощ

Всеки един от ЕФГЗ и ЕЗФРСР може да финансира директно и по инициатива на Комисията или от нейно име дейностите за подготовка, мониторинг, административна и техническа подкрепа, както и за оценка, одит и инспекции, необходими за прилагането на ОСП. По-специално, това включва:

а)

мерките, необходими за анализ, управление, мониторинг, обмен на информация и прилагане на ОСП, включително оценка на нейното въздействие, екологични резултати и напредък към постигането на целите на Съюза, както и мерките във връзка с прилагането на системи за контрол и с оказването на техническа и административна помощ;

б)

придобиването от страна на Комисията на сателитните данни, необходими за системата за мониторинг на площта в съответствие с член 24;

в)

действията, предприемани от Комисията чрез приложения за дистанционно наблюдение, използвани за мониторинга на селскостопанските ресурси в съответствие с член 25;

г)

мерките, необходими за поддържане и разработване на методи и технически средства за информация, взаимно свързване, мониторинг и контрол на финансовото управление на фондовете, използвани за финансиране на ОСП;

д)

предоставянето на информация относно ОСП в съответствие с член 46;

е)

проучванията относно ОСП и оценките на финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР мерки, включително усъвършенстването на методите за оценка и обмена на информация относно най-добрите практики по ОСП и консултациите със съответните заинтересовани страни, както и проучванията, осъществявани заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

ж)

когато е целесъобразно, приноса за изпълнителните агенции, създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (27), и чиято дейност е свързана с ОСП;

з)

приноса за мерките, свързани с разпространението на информация, повишаването на осведомеността, насърчаването на сътрудничеството и обмена на опит със съответните заинтересовани страни на равнището на Съюза, и предприети в контекста на интервенциите в областта на развитието на селските райони, включително изграждането на мрежа на заинтересованите страни;

и)

информационнотехнологичните мрежи, насочени към обработване и обмен на информация, включително необходимите във връзка с управлението на ОСП корпоративни информационнотехнологични системи;

й)

мерките, необходими за разработването, регистрацията и защитата на лога в рамките на схемите за качество на Съюза, в съответствие с член 44, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (28), и за защитата на правата върху интелектуална собственост, свързани с това, както и необходимите разработки в областта на информационните технологии.

ГЛАВА II

Органи на управление

Член 8

Компетентен орган

1.   Всяка държава членка определя компетентен орган на министерско равнище, който отговаря за:

а)

издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2;

б)

определянето, както и издаването, преразглеждането и оттеглянето на акредитацията на координиращия орган, посочен в член 10;

в)

определянето и оттеглянето на определянето на сертифициращ орган, както е посочено в член 12, като същевременно се гарантира, че винаги има определен сертифициращ орган;

г)

изпълнението на задачите, възложени на компетентния орган съгласно настоящата глава.

2.   Въз основа на разглеждането на минималните условия, които трябва да бъдат приети от Комисията в съответствие с член 11, параграф 1, буква а), с официален акт компетентният орган взема решение за издаването или, вследствие на преразглеждане, за оттеглянето на акредитацията на разплащателната агенция и за определянето и акредитацията и оттеглянето на акредитацията на координиращия орган.

3.   С официален акт компетентният орган взема решение за определянето и оттеглянето на определянето на сертифициращия орган, като същевременно се гарантира, че винаги има определен сертифициращ орган.

4.   Компетентният орган информира без забавяне Комисията за всички акредитации и оттегляния на акредитация на разплащателната агенция и за определянето и акредитацията и оттеглянето на акредитацията на координиращия орган, както и за определянето и оттеглянето на определянето на сертифициращия орган.

Член 9

Разплащателни агенции

1.   Разплащателните агенции са служби или органи на държавите членки и, когато е приложимо, на техните региони, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6.

С изключение на извършването на плащания, разплащателните агенции могат да делегират изпълнението на задачите, посочени в първата алинея.

2.   Държавите членки акредитират като разплащателни агенции служби или органи, които разполагат с административна организация и система за вътрешен контрол, предоставящи достатъчно гаранции, че плащанията са законни, редовни и надлежно отчетени. За тази цел разплащателните агенции отговарят на минимални условия за акредитиране по отношение на вътрешната среда, контролните дейности, информацията и комуникацията, както и мониторинга, определени от Комисията съгласно член 11, параграф 1, буква а).

Като взема под внимание конституционните си разпоредби, всяка държава членка ограничава броя на акредитираните си разплащателни агенции:

а)

до една-единствена разплащателна агенция на национално равнище или, когато е приложимо, до една за регион; и

б)

до една-единствена разплащателна агенция за управлението на разходите по линия както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР, когато съществуват разплащателни агенции само на национално равнище.

Когато разплащателните агенции са установени на регионално равнище, държавите членки освен това или акредитират разплащателна агенция на национално равнище за схемите за подпомагане, които, поради естеството си, трябва да се управляват на национално равнище, или поверяват управлението на тези схеми на своите регионални разплащателни агенции.

Чрез дерогация от втора алинея на настоящия параграф, държавите членки могат да запазят разплащателните агенции, акредитирани преди 15 октомври 2020 г., при условие че компетентният орган, посредством решението, посочено в член 8, параграф 2, потвърди, че те отговарят на минималните условия за акредитация, посочени в първата алинея на настоящия параграф.

Акредитацията на разплащателни агенции, които не са управлявали разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР за период от най-малко три години, се оттегля.

Държавите членки не акредитират нови допълнителни разплащателни агенции след 7 декември 2021 г., освен в случаите, посочени във втора алинея, буква а), когато, като се вземат предвид конституционните разпоредби, може да са необходими допълнителни регионални разплащателни агенции.

3.   За целите на член 63, параграфи 5 и 6 от Финансовия регламент лицето, отговарящо за акредитираната разплащателна агенция, изготвя и предоставя на Комисията до 15 февруари на годината, следваща съответната селскостопанска финансова година (наричана по-нататък „финансова година“), следното:

а)

годишните отчети за разходите, направени при изпълнение на поверените на тази акредитирана разплащателна агенция задачи, както е предвидено в член 63, параграф 5, буква а) от Финансовия регламент, придружени от необходимата информация за уравняването на сметките в съответствие с член 53 от настоящия регламент;

б)

годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 54, параграф 1 от настоящия регламент и в член 134 от Регламент (ЕС) 2021/2115, удостоверяващ, че разходите са направени в съответствие с член 37 от настоящия регламент;

в)

годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на осъществения контрол, анализ на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите за управление, както и на предприетите или планираните коригиращи действия, както е предвидено в член 63, параграф 5, буква б) от Финансовия регламент;

г)

декларация за управлението, както е предвидено в член 63, параграф 6 от Финансовия регламент, относно:

i)

факта, че информацията е подходящо представена, пълна и точна, както е предвидено в член 63, параграф 6, буква а) от Финансовия регламент,

ii)

правилното функциониране на въведените системи за управление, с изключение на компетентния орган, посочен в член 8, координиращия орган, посочен в член 10 и сертифициращия орган, посочен в член 12 от настоящия регламент, с което се дават необходимите гаранции, че разходите са направени в съответствие с член 37 от настоящия регламент, както е предвидено в член 63, параграф 6, букви б) и в) от Финансовия регламент.

По искане на съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи посочения в първа алинея от настоящия параграф краен срок — 15 февруари, до 1 март, както е предвидено в член 63, параграф 7, втора алинея от Финансовия регламент.

4.   Ако определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на едно или повече от минималните условия за акредитация по параграф 2, първа алинея, съответната държава членка по собствена инициатива или по искане на Комисията оттегля акредитацията на същата разплащателна агенция, освен ако разплащателната агенция не направи необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен от компетентния орган на посочената държава членка в зависимост от сериозността на проблема.

5.   Разплащателните агенции управляват и гарантират контрола върху операциите, свързани с публична интервенция, за които отговарят, и поемат цялостната отговорност в тази област.

Когато подкрепата се предоставя посредством финансов инструмент, прилаган от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която дадена държава членка е акционер, разплащателната агенция се основава на доклад за контрол, придружаващ подаденото заявление за плащане. Тези институции предоставят на държавата членка доклада за контрол.

6.   За целите на член 33 до 30 юни 2030 г. за разходите по линия на ЕЗФРСР се представя допълнителен доклад за качеството на изпълнението в съответствие с параграф 3 от настоящия член и с член 10, параграф 3, обхващащ периода до 31 декември 2029 г.

Член 10

Координиращи органи

1.   В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция в държава членка, въпросната държава членка определя публичен координиращ орган, като му възлага следните задачи:

а)

да събира информацията, която трябва да бъде предоставена на Комисията, и да изпраща тази информация на Комисията;

б)

да предоставя на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 54, параграф 1 от настоящия регламент и в член 134 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

да предприема или да координира действия с оглед отстраняването на пропуски от общ характер и да информира Комисията за всяко последващо действие;

г)

да насърчава и — когато е възможно — да гарантира хармонизираното прилагане на правилата на Съюза.

2.   Координиращият орган подлежи на специално акредитиране от страна на държавата членка по отношение на обработването на информацията от финансово естество, посочена в параграф 1, буква а).

3.   Годишният доклад за качеството на изпълнението, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, попада в обхвата на становището, посочено в член 12, параграф 2, и се предава на Комисията заедно с декларация за управлението, която се отнася за изготвянето на цялостния доклад.

Член 11

Правомощия на Комисията във връзка с разплащателните агенции и координиращите органи

1.   За да гарантира правилното функциониране на разплащателните агенции и координиращите органи, предвидено в членове 9 и 10, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

а)

минималните условия за акредитиране на разплащателните агенции, посочени в член 9, параграф 2, първа алинея и за определянето и акредитацията на координиращите органи, посочени в член 10;

б)

задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, както и правилата относно естеството на техните отговорности в областта на управлението и контрола.

2.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя правила за:

а)

процедурите за издаване, оттегляне и преразглеждане на акредитацията на разплащателните агенции и за определяне и издаване, оттегляне и преразглеждане на акредитацията на координиращите органи, както и процедурите за надзор на акредитирането на разплащателните агенции;

б)

договореностите и процедурите за проверките, които стоят в основата на декларацията за управлението на разплащателните агенции, посочена в член 9, параграф 3, първа алинея, буква г), както и нейната структура и формат;

в)

функционирането на координиращия орган и предоставянето на информация на Комисията в съответствие с член 10.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 12

Сертифициращи органи

1.   Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, определен от държавата членка за период от най-малко три години, без да се засяга националното право. Когато той е частен одиторски орган и когато приложимото право на Съюза или национално право го изисква, държавата членка осъществява подбора му чрез публична тръжна процедура.

Държава членка, която определя повече от един сертифициращ орган, може да определи и публичен сертифициращ орган на национално равнище, който да отговаря за координацията.

2.   За целите на член 63, параграф 7, първа алинея от Финансовия регламент сертифициращият орган предоставя становище, изготвено в съответствие с международно приетите одитни стандарти, в което се посочва дали:

а)

отчетите дават вярна и обективна представа;

б)

въведените от държавите членки системи за управление функционират правилно, по-специално;

i)

органите на управление, посочени в членове 9 и 10 от настоящия регламент и в член 123 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

ii)

основните изисквания на Съюза;

iii)

системата за докладване, въведена за целите на годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 134 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

докладването относно качеството на изпълнението по показателите за краен продукт, осъществявано за целите на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, посочено в член 54 от настоящия регламент, и докладването относно качеството на изпълнението по показателите за резултатите, осъществявано за целите на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението, посочен в член 128 от Регламент (ЕС) 2021/2115, с което се доказва спазването на член 37 от настоящия регламент, са точни;

г)

разходите за мерките, установени в Регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013, както и в Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета (29), за които е поискано възстановяване от Комисията, са законосъобразни и редовни.

В това становище също така се посочва дали разглеждането поставя под съмнение твърденията в декларацията за управлението, посочена в член 9, параграф 3, първа алинея, буква г). Разглеждането обхваща и анализа на естеството и размера на установените грешки и слабости в системите за управление чрез одит и контрол, както и на предприетите или планираните от разплащателната агенция коригиращи действия, както е посочено в член 9, параграф 3, първа алинея, буква в).

Когато подкрепата се предоставя посредством финансов инструмент, прилаган от ЕИБ или от друга международна финансова институция, в която дадена държава членка е акционер, сертифициращият орган се основава на годишния одитен доклад, изготвен от външните одитори на тези институции. Посочените институции предоставят на държавите членки годишния одитен доклад.

3.   Сертифициращият орган разполага с необходимия технически опит, както и с познания за ОСП. Той е оперативно независим както от разплащателната агенция и от съответния координиращ орган, така и от компетентния орган, който е акредитирал тази разплащателна агенция, и от органите, отговарящи за прилагането и мониторинга на ОСП.

4.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя правилата относно функционирането на сертифициращите органи, включително проверките, които трябва да се извършват, и органите, които подлежат на тези проверки, както и относно сертификатите и докладите, заедно с придружаващите ги документи, които тези органи трябва да изготвят.

С актовете за изпълнение също така се определят:

а)

одиторските принципи, на които се основават становищата на сертифициращите органи, включително оценка на риска, вътрешни проверки и нужното равнище на одитни доказателства;

б)

одиторските методи, които да се използват от сертифициращите органи при формулиране на становищата им, като се вземат предвид международните стандарти за одит.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 13

Обмен на най-добри практики

Комисията насърчава обмена на най-добри практики между държавите членки, по-специално по отношение на работата на органите на управление съгласно настоящата глава.

ДЯЛ III

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕФГЗ и ЕЗФРСР

ГЛАВА I

ЕФГЗ

Раздел 1

Бюджетна дисциплина

Член 14

Бюджетен таван

1.   Годишният таван на разходите по линия на ЕФГЗ се формира от максималните суми, определени за него съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093.

2.   Когато в правото на Съюза се предвиждат намаления или увеличения на посочените в параграф 1 суми, Комисията приема актове за изпълнение, без да прилага посочената в член 103 процедура, за определяне на наличното нетно салдо за разходите по линия на ЕФГЗ на базата на данните, посочени в правото на Съюза.

Член 15

Спазване на тавана

1.   Когато в правото на Съюза се предвижда финансов таван в евро за селскостопанските разходи по отношение на държава членка, тези разходи се възстановяват до посочения таван, а когато се прилагат членове 39—42 — като се извършат всички необходими корекции.

2.   Средствата, разпределени на държавите членки за интервенции под формата на директни плащания, посочени в член 87 от Регламент (EС) 2021/2115, след прилагане на корекциите, предвидени в член 17 от настоящия регламент, са финансови тавани в евро за целите на параграф 1 от настоящия член.

Член 16

Селскостопански резерв

1.   В началото на всяка година в ЕФГЗ се създава селскостопански резерв на Съюза (наричан по-нататък „резерва“), предназначен за предоставяне на допълнителна подкрепа на селскостопанския сектор за целите на управлението или стабилизирането на пазара и за бързо реагиране в случай на кризи, които засягат производството или дистрибуцията в селското стопанство.

Бюджетните кредити за резерва се вписват директно в бюджета на Съюза. Средства от резерва се предоставят през финансовата(ите) година(и), за която(ито) се иска допълнителната подкрепа, за следните мерки:

а)

мерки за стабилизиране на селскостопанските пазари съгласно членове 8—21 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

извънредни мерки съгласно членове 219, 220 и 221 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Сумата по резерва е 450 млн. евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 2023—2027 г., освен ако е определена по-голяма сума в бюджета на Съюза. Комисията може да коригира сумата по резерва през годината, когато това е целесъобразно с оглед на развитието или перспективите на пазара през текущата или следващата година и като взема предвид наличните бюджетни кредити в рамките на подтавана за ЕФГЗ.

Ако тези налични бюджетни кредити не са достатъчни, като крайна мярка може да се използва финансовата дисциплина в съответствие с член 17 от настоящия регламент за финансиране на резерва до първоначалната сума, посочена в първа алинея на настоящия параграф.

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, трета алинея от Финансовия регламент бюджетните кредити от резерва, за които не са поети задължения, се пренасят, за да се финансира резервът през следващите бюджетни години до 2027 година.

Освен това чрез дерогация от член 12, параграф 2, трета алинея от Финансовия регламент цялата неизползвана сума по резерва за кризи в селскостопанския сектор, установен с Регламент (ЕС) № 1306/2013, налична в края на 2022 година, се пренася за 2023 г., без да се връща изцяло в бюджетните редове, които покриват действията, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, и се предоставя до необходимата степен за финансиране на резерва, установен в настоящия член, като се вземат предвид наличните бюджетни кредити в рамките на подтавана за ЕФГЗ. Всички бюджетни кредити от резерва за кризи в селскостопанския сектор, които остават налични след финансиране на резерва, установен в настоящия член, се връщат в бюджетните редове, които покриват действията, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент.

Член 17

Финансова дисциплина

1.   Комисията определя ставка на корекция за интервенциите под формата на директни плащания, посочени в член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, и за финансовия принос на Съюза за директни плащания съгласно глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013 за специфичните мерки, посочен в член 5, параграф 2, буква д) от настоящия регламент (наричана по-нататък „ставка на корекция“), когато прогнозите за финансирането на интервенциите и мерките, финансирани в рамките на съответния подтаван за дадена бюджетна година, показват, че приложимите годишни тавани ще бъдат надвишени.

Ставката на корекция се прилага за плащанията, отпускани на земеделските стопани за посочените в първа алинея от настоящия член интервенции и специфични мерки, които надвишават 2 000 евро за съответната календарна година. За целите на настоящата алинея член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115 се прилага mutatis mutandis.

До 30 юни на съответната календарна година, за която се прилага ставката на корекция, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на ставката на корекция. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

2.   До 1 декември на съответната календарна година, за която се прилага ставката на корекция, въз основа на нова информация Комисията може да приема актове за изпълнение за адаптиране на ставката на корекция, определена в съответствие с параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

3.   Когато се прилага финансовата дисциплина, бюджетните кредити, пренесени в съответствие с член 12, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент, се използват за финансиране на разходите по член 5, параграф 2, буква в) от настоящия регламент до степента, необходима за предотвратяване на повтарящо се прилагане на финансовата дисциплина.

Когато останат на разположение бюджетни кредити за пренасяне в съответствие с първа алинея и общата сума на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, представлява най-малко 0,2 % от годишния таван за разходите по линия на ЕФГЗ, Комисията може да приеме актове за изпълнение, за да определи по държави членки сумите на бюджетните кредити, за които не са поети задължения, които да бъдат възстановени на крайните бенефициери. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

4.   Сумите, определени от Комисията в съответствие с параграф 3, втора алинея, се възстановяват на крайните бенефициери от държавите членки по обективни и недискриминационни критерии. Държавите членки могат да прилагат минимален праг на сумите за възстановяване за всеки краен бенефициер. Посоченото възстановяване се прилага само за крайни бенефициери в тези държави членки, в които през предходната финансова година се е прилагала финансова дисциплина.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, които са необходими за гарантиране на последователното прилагане на финансовата дисциплина в държавите членки и с които настоящият регламент се допълва с правила за изчисляване на финансовата дисциплина, която държавите членки да прилагат спрямо земеделските стопани.

Член 18

Процедура на бюджетна дисциплина

1.   Ако при изготвянето на проектобюджета за бюджетна година N изглежда, че има риск сумата, посочена в член 14 от настоящия регламент за бюджетна година N да бъде надхвърлена, Комисията предлага необходимите мерки, за да се гарантира спазването на посочената сума. Тези мерки трябва да бъдат приети от Европейския парламент и Съвета, когато правното основание за съответната мярка е член 43, параграф 2 от ДФЕС или от Съвета, когато правното основание за съответната мярка е член 43, параграф 3 от ДФЕС.

2.   Във всеки един момент ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на посочената в член 14 от настоящия регламент сума и че тя не може да предприеме подходящи мерки за подобряване на ситуацията, тя предлага други мерки, за да се гарантира спазването на тази сума. Тези мерки трябва да се приемат от Европейския парламент и Съвета, когато правното основание за съответната мярка е член 43, параграф 2 от ДФЕС или от Съвета, когато правното основание за съответната мярка е член 43, параграф 3 от ДФЕС.

3.   Ако в края на бюджетната година N направените от държавите членки искания за възстановяване превишават или има вероятност да превишат сумата, посочена в член 14, Комисията:

а)

разглежда представените от държавите членки искания пропорционално в рамките на наличния бюджет и приема актове за изпълнение за временно определяне на размера на плащанията за съответния месец;

б)

определя за всички държави членки, преди или на 28 февруари на бюджетната година N + 1, тяхното състояние по отношение на финансирането от Съюза за бюджетната година N;

в)

приема актове за изпълнение за определяне на общия размер на финансирането от Съюза, разбито по държави членки, въз основа на единна норма на финансиране от Съюза, в рамките на сумата, която е била налична за месечните плащания;

г)

най-късно в момента на извършване на месечните плащания за месец март от бюджетната година N + 1 предприема евентуално компенсиране, което трябва да се направи по отношение на държавите членки.

Актовете за изпълнение, предвидени в първа алинея, букви а) и в) от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Член 19

Система за ранно предупреждение и мониторинг

За да гарантира, че бюджетният таван, посочен в член 14, няма да бъде превишен, Комисията прилага система за ранно предупреждение и мониторинг за всеки месец по отношение на разходите по линия на ЕФГЗ.

За тази цел в началото на всяка бюджетна година Комисията определя профили на месечните разходи, основани, когато е подходящо, на средните месечни разходи през предходните три години.

Комисията представя периодично пред Европейския парламент и пред Съвета доклад, в който се разглежда развитието на разходите, направени във връзка с профилите, и се съдържа оценка на предвиденото изпълнение за текущата бюджетна година.

Раздел 2

Финансиране на разходите

Член 20

Месечни плащания

1.   Бюджетните кредити, необходими за финансиране на разходите по член 5, параграф 2, се предоставят на държавите членки от Комисията под формата на месечни плащания въз основа на разходите, направени през определен референтен период от акредитираните разплащателни агенции.

2.   До трансфера на месечните плащания от Комисията държавите членки мобилизират необходимите средства за извършване на разходите в съответствие с потребностите на акредитираните от тях разплащателни агенции.

Член 21

Процедура на месечните плащания

1.   Без да се засягат членове 53, 54 и 55, Комисията извършва месечни плащания за разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции през референтния месец.

2.   Месечните плащания се правят за всяка държава членка преди или на третия работен ден от втория месец, следващ месеца, през който са направени разходите, като се вземат предвид намаляванията или спиранията, прилагани съгласно членове 39—42, или всякакви други корекции. Разходите, направени от държавите членки между 1 и 15 октомври, се смятат за направени през месец октомври. Разходите, направени между 16 и 31 октомври, се смятат за направени през месец ноември.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на месечните плащания, които прави, въз основа на изпратените от държавите членки декларации за разходите и информацията, предоставена в съответствие с член 90, параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 103.

4.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на допълнителните плащания или приспадания с цел коригиране на плащанията, направени в съответствие с параграф 3. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 103.

5.   Комисията уведомява незабавно държавата членка за всяко превишаване от нейна страна на финансовите тавани.

Член 22

Административни разходи и разходи за персонал

Административните разходи и разходите за персонал, направени от държавите членки и бенефициерите на подпомагане по линия на ЕФГЗ, не се поемат от ЕФГЗ.

Член 23

Разходи за публична интервенция

1.   Когато в рамките на общата организация на пазарите не е определена сума за единица продукция във връзка с мярката за публична интервенция, ЕФГЗ финансира въпросната мярка на базата на единни стандартни суми, по-конкретно по отношение на средствата от държавите членки, използвани за изкупуване на продукти, за физическите операции по складирането и при необходимост, за преработката на продуктите, допустими за публична интервенция, както е посочено в член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

а)

вида на мерките, допустими за финансиране от Съюза, и условията за възстановяване на разходите;

б)

условията за допустимост и методите за изчисляване въз основа на действително установената от разплащателните агенции информация, на суми с единни ставки, определени от Комисията, или на суми с единни ставки или без единни ставки, предвидени в законодателство в областта на селското стопанство в определени сектори;

в)

остойностяването на операциите във връзка с публична интервенция, мерките, които да бъдат предприети в случай на загуба или влошаване на състоянието на продуктите по публична интервенция, и определянето на сумите за финансиране.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на размера на сумите, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Член 24

Придобиване на сателитни данни

Списъкът със сателитните данни, необходими за системата за мониторинг на площта, посочена в член 66, параграф 1, буква в), се съгласува между Комисията и държавите членки в съответствие със спецификацията, подготвена от всяка държава членка.

В съответствие с член 7, буква б) Комисията предоставя тези сателитни данни безплатно на органите, компетентни за системата за мониторинг на площта, или на доставчиците на услуги, упълномощени от тези органи да ги представляват.

Комисията остава собственик на сателитните данни.

Комисията може да възложи на специализирани органи да изпълняват задачи, свързани с техники или работни методи във връзка със системата за мониторинг на площта, посочена в член 66, параграф 1, буква в).

Член 25

Мониторинг на селскостопанските ресурси

1.   Действията, финансирани съгласно член 7, буква в), имат за цел да предоставят на Комисията средствата:

а)

да управлява селскостопанските пазари на Съюза в глобален план;

б)

да осигурява агроикономическия и агроекологичния и климатичен мониторинг на използването на земеделската земя и на промените в използването на земеделската земя, включително агролесовъдните системи, и мониторинга на състоянието на почвите, посевите, земеделските ландшафти и земеделската земя, за да се даде възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива и селскостопанската продукция и на свързваните с извънредни обстоятелства последици за селското стопанство, и за да се даде възможност за оценка на устойчивостта на селскостопанските системи и на напредъка към постигане на съответните цели за устойчиво развитие на ООН;

в)

да споделя достъпа до прогнозите, посочени в буква б), в международен контекст, като например инициативите, координирани от организации от системата на ООН, включително създаването на инвентаризации на парниковите газове съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, или други международни агенции;

г)

да допринася за специфичните мерки за повишаване на прозрачността на световните пазари, като се вземат предвид целите и ангажиментите на Съюза;

д)

да осигурява технологичното наблюдение на агрометеорологичната система.

2.   Съгласно член 7, буква в) Комисията финансира действията във връзка със:

а)

събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на ОСП, включително сателитни данни, геопространствени данни и метеорологични данни;

б)

създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт;

в)

провеждането на специфични проучвания на климатичните условия;

г)

дистанционното наблюдение, използвано в помощ на мониторинга на промените в използването на земеделската земя и състоянието на почвите; и

д)

актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели.

При необходимост тези действия се извършват в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, Съвместния изследователски център, националните лаборатории и органи или с участието на представители на частния сектор.

Член 26

Изпълнителни правомощия във връзка с членове 24 и 25

Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които се установяват:

а)

правила, свързани с финансирането съгласно член 7, букви б) и в);

б)

процедурата, по която се осъществяват посочените в членове 24 и 25 мерки, за да се реализират поставените цели;

в)

рамката, уреждаща придобиването, подобряването и използването на сателитни данни и метеорологични данни, както и приложимите срокове.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА II

ЕЗФРСР

Раздел 1

Общи разпоредби относно ЕЗФРСР

Член 27

Разпоредби, приложими за всички плащания

1.   Плащанията от страна на Комисията на приноса по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в член 6, не надвишават бюджетните задължения.

Без да се засяга член 34, параграф 1, тези плащания са предназначени за изпълнение на най-рано откритите бюджетни задължения.

2.   Прилага се член 110 от Финансовия регламент.

Раздел 2

Финансиране по линия на ЕЗФРСР съгласно стратегическите планове по ОСП

Член 28

Финансов принос от ЕЗФРСР

Финансовият принос от ЕЗФРСР за разходите съгласно стратегическите планове по ОСП се определя за всеки един стратегически план по ОСП в рамките на таваните, установени от правото на Съюза, относно подкрепата за интервенции по стратегическите планове по ОСП по линия на ЕЗФРСР.

Член 29

Бюджетни задължения

1.   Решението за изпълнение на Комисията за одобряване на стратегически план по ОСП представлява решение за финансиране по смисъла на член 110, параграф 1 от Финансовия регламент, а след нотифицирането му на съответната държава членка — правно задължение по смисъла на посочения регламент. С посоченото решение за изпълнение се определя приносът за година.

2.   Поемането на бюджетни задължения от страна на Съюза по отношение на всеки стратегически план по ОСП се извършва на годишни вноски в периода между 1 януари 2023 г. и 31 декември 2027 г. Чрез дерогация от член 111, параграф 2 от Финансовия регламент, по отношение на всеки стратегически план по ОСП бюджетните задължения за първата вноска се поемат след като Комисията одобри посочения стратегически план по ОСП и уведоми съответната държава членка за това. Бюджетните задължения за следващите вноски се поемат от Комисията преди 1 май всяка година въз основа на решението за изпълнение, посочено в параграф 1 от настоящия член, освен в случаите, в които се прилага член 16 от Финансовия регламент.

Раздел 3

Финансов принос за интервенции в областта на развитието на селските райони

Член 30

Разпоредби, приложими по отношение на плащания за интервенции в областта на развитието на селските райони

1.   Бюджетните кредити, необходими за финансиране на разходите, посочени в член 6, се предоставят на държавите членки под формата на предварително финансиране, междинни плащания и изплащане на салдото, както е описано в настоящия раздел.

2.   Общият сбор от предварителното финансиране и междинните плащания не надхвърля 95 % от приноса по линия на ЕЗФРСР за всеки отделен стратегически план по ОСП.

Когато се достигне таванът от 95 %, държавите членки продължават да изпращат искания за плащане до Комисията.

Член 31

Разпоредби за предварителното финансиране

1.   След като вземе решение за изпълнение за одобряване на стратегическия план по ОСП, Комисията изплаща на държавата членка начална сума за предварително финансиране за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП. Тази начална сума за предварително финансиране се изплаща на вноски, както следва:

а)

през 2023 г.: 1 % от сумата на подкрепата от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП;

б)

през 2024 г.: 1 % от сумата на подкрепата от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП;

в)

през 2025 г.: 1 % от сумата на подкрепата от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП.

Ако даден стратегически план по ОСП бъде одобрен през 2024 г. или по-късно, вноските от предишни години се изплащат незабавно след одобрението му.

2.   Цялата сума, изплатена като предварително финансиране, се възстановява на Комисията, ако не бъдат извършени никакви разходи и не бъде представена декларация за разходите по стратегическия план по ОСП в срок от 24 месеца от датата, на която Комисията е изплатила първата вноска от предварителното финансиране. Предварителното финансиране се прихваща от най-рано декларираните разходи по стратегическия план по ОСП.

3.   Допълнително предварително финансиране не се предоставя, нито събира, когато е направено прехвърляне към или от ЕЗФРСР в съответствие с член 103 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

4.   Натрупаната лихва по сумата на предварителното финансиране се използва за съответния стратегически план по ОСП и се приспада от размера на публичните разходи, отбелязан в окончателната декларация за разходите.

5.   Цялата сума на предварителното финансиране се уравнява в съответствие с процедурата, посочена в член 53, преди приключването на стратегическия план по ОСП.

Член 32

Междинни плащания

1.   За всеки стратегически план по ОСП се извършват междинни плащания. Те се изчисляват чрез прилагане на процентното участие, посочено в член 91 от Регламент (ЕС) 2021/2115 към направените публични разходи за всеки вид интервенция с изключение на плащанията от допълнителното национално финансиране, посочено в член 115, параграф 5 от същия регламент.

Междинните плащания включват и сумите, посочени в член 94, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.   В зависимост от наличието на необходимите средства Комисията извършва междинни плащания за възстановяване на разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции по изпълнението на стратегическите планове по ОСП, като отчита намаляванията и спиранията, приложени съгласно членове 39—42.

3.   Когато финансовите инструменти се изпълняват в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060, декларацията за разходите включва общите изплатени суми, а в случаите на гаранция, заделени за договори за гаранция от управляващия орган на или в полза на крайните получатели, както е посочено в член 80, параграф 5, първа алинея, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2115.

4.   Когато финансовите инструменти се изпълняват в съответствие с член 59, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060, декларацията за разходите, включваща разходи за финансови инструменти, се представят в съответствие със следните условия:

а)

сумата, включена в първата декларация за разходите, трябва да е била предварително изплатена на финансовия инструмент и може да достига до 30 % от общия размер на допустимите публични разходи, за които са поети задължения за финансовите инструменти съгласно съответното споразумение за финансиране;

б)

сумата, включена в последващите декларации за разходите, подадени в рамките на периода на допустимост, определен в член 86, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, включва допустимите разходи, както е посочено в член 80, параграф 5 от същия регламент.

5.   Сумите, изплатени в съответствие с параграф 4, буква а) от настоящия член, се считат за авансови плащания за целите на член 37, параграф 2. Сумата, включена в първата декларация за разходите, посочена в параграф 4, буква а) от настоящия член, се уравнява в сметките на Комисията не по-късно от годишните отчети за последната година от прилагането на съответния стратегически план по ОСП.

6.   Всяко междинно плащане се прави от Комисията при спазване на следните изисквания:

а)

на Комисията да е предадена декларация за разходите, подписана от акредитираната разплащателна агенция, в съответствие с член 90, параграф 1, буква в);

б)

да не е превишен общият размер на приноса на ЕЗФРСР за всеки вид интервенция за целия период, обхванат от съответния стратегически план по ОСП;

в)

на Комисията да са предадени документите, които трябва да се предоставят в съответствие с член 9, параграф 3 и член 12, параграф 2.

7.   Ако не е изпълнено някое от изискванията по параграф 6, Комисията незабавно уведомява акредитираната разплащателна агенция или координиращия орган, ако е определен такъв. Ако не е спазено някое от изискванията по параграф 6, буква а) или буква в), декларацията за разходите се счита за недопустима.

8.   Без да се засягат членове 53, 54 и 55, Комисията извършва междинните плащания в срок от 45 дни от регистрирането на декларацията за разходите, изпълняваща изискванията по параграф 6 от настоящия член.

9.   Акредитираните разплащателни агенции изготвят и изпращат на Комисията пряко или чрез координиращия орган, когато е определен такъв, междинни декларации за разходите, свързани със стратегическите планове по ОСП, в рамките на срокове, които се определят от Комисията. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на тези срокове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Декларациите за разходите се отнасят за разходите, извършени от разплащателните агенции през всеки един от съответните периоди. Те обхващат и сумите, посочени в член 94, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Когато обаче разходите, посочени в член 86, параграф 3 от посочения регламент, не могат да бъдат декларирани пред Комисията в съответния период поради това, че се очаква одобрението на Комисията за изменение на стратегическия план по ОСП в съответствие с член 119, параграф 10 от същия регламент, посочените разходи могат да бъдат декларирани в следващите периоди.

Междинните декларации за разходите по отношение на разходите, извършени от 16 октомври до края на съответната година, се осчетоводяват в бюджета за следващата година.

10.   Когато вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити изисква допълнително потвърждение поради предоставена непълна или неясна информация или поради несъгласия, различия в тълкуванията или друга неточност, свързани с декларация за разходи за определен референтен период, които по-конкретно се дължат на непредоставяне на информацията, изисквана съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 и актовете на Комисията, приети по силата на посочения регламент, съответната държава членка предоставя, при поискване от вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити, допълнителна информация в срок, определен в посоченото искане в зависимост от сериозността на проблема.

Посоченият в параграф 8 краен срок за междинните плащания може да бъде прекъснат по отношение на част или на цялата сума, за която е поискано плащане, за максимален период от шест месеца, считано от датата, на която е изпратено искането за информация, до получаването на исканата информация, която бъде счетена за достатъчна. Държавата членка може да приеме удължаване на периода на прекъсване с допълнителен период от още три месеца.

Когато съответната държава членка не отговори на искането за допълнителна информация в срока, посочен в искането, или когато отговорът бъде счетен за незадоволителен или показва, че не са спазени приложимите правила, или че средствата на Съюза са неправилно усвоени, Комисията може да спре или да намали плащанията в съответствие с членове 39—42.

Член 33

Изплащане на салдото и приключване на интервенциите в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП

1.   След получаване на последния годишен доклад за прилагането на стратегическия план по ОСП Комисията изплаща салдото, при условие че са налични необходимите средства, въз основа на действащия финансов план на равнището на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, на годишните отчети за последната година от прилагането на съответния стратегически план по ОСП и на съответните решения за уравняване. Тези отчети се представят на Комисията не по-късно от шест месеца след последната дата на допустимост на разходите, посочена в член 86, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и съдържат разходите, направени от разплащателната агенция до последната дата на допустимост на разходите.

2.   Салдото се изплаща не по-късно от шест месеца, считано от датата, на която информацията и документите, посочени в параграф 1 от настоящия член, бъдат счетени за допустими от Комисията и последните годишни отчети бъдат уравнени. Без да се засяга член 34, параграф 5, в срок от шест месеца Комисията отменя финансовия си ангажимент по изплащане на сумите, останали до пълния размер на съответния бюджетен кредит след изплащането на салдото.

3.   Ако до посочения в параграф 1 от настоящия член краен срок Комисията не получи последния годишен доклад за качеството на изпълнението и документите, необходими за уравняване на годишните отчети за последната година от изпълнението на стратегическия план по ОСП, бюджетното задължение за изплащане на салдото автоматично се отменя в съответствие с член 34.

Член 34

Автоматична отмяна на бюджетни задължения за стратегически планове по ОСП

1.   Комисията автоматично отменя всеки дял от бюджетното задължение за интервенции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическия план по ОСП, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания или за който не е получена декларация за разходите, отговаряща на изискванията, установени в член 32, параграф 6, букви а) и в), по отношение на разходите, направени до 31 декември от втората година след годината на бюджетното задължение.

2.   Частта от бюджетните задължения, която все още не е приключена към последната дата на допустимост на разходите, посочена в член 86, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и за която не е направена декларация за разходите в рамките на шест месеца след тази дата, се отменя автоматично.

3.   В случай на съдебно производство или на административно обжалване със суспензивно действие срокът за автоматичната отмяна, посочен в параграф 1 или 2, спира да тече по отношение на сумата, свързана със съответните операции, за срока на провеждане на съдебното производство или на административното обжалване, при условие че Комисията получи обосновано уведомление от държавата членка до 31 януари на година N + 3.

4.   При изчисляване на автоматичната отмяна на задължението не се взема предвид следното:

а)

частта от бюджетните задължения, за която е съставена декларация за разходите, но изплащането на разходите по която е намалено или спряно от Комисията на 31 декември от година N + 2;

б)

частта от бюджетните задължения, която дадена разплащателна агенция не е била в състояние да изплати поради непреодолима сила, която сериозно засяга изпълнението на стратегическия план по ОСП; националните органи, които твърдят, че e била налице непреодолима сила, доказват преките последици върху изпълнението на всички или на част от интервенциите в областта на развитието на селските региони в рамките на стратегическия план по ОСП.

До 31 януари всяка година държавата членка изпраща на Комисията информация за изключенията, посочени в първа алинея и отнасящи се до сумите, декларирани в края на предходната година.

5.   Комисията своевременно информира държавите членки, ако съществува риск от автоматична отмяна на бюджетни задължения. Тя ги уведомява и за съответната сума, посочена в информацията, с която разполага. Държавите членки разполагат с два месеца от датата на получаване на посочената информация, за да постигнат съгласие по съответната сума или да представят коментари. Комисията извършва автоматичната отмяна на бюджетно задължение не по-късно от девет месеца след изтичането на последния срок, посочен в параграфи 1, 2 и 3.

6.   В случай на автоматична отмяна на бюджетно задължение, приносът на ЕЗФРСР в съответния стратегически план по ОСП за въпросната година се намалява с автоматично отменената сума. Съответната държава членка представя за одобряване от Комисията преразгледан план за финансиране, в който намаляването на подпомагането е разпределено между отделните видове интервенция. Ако държавата членка не представи такъв план, Комисията намалява пропорционално сумите, отпуснати за всеки вид интервенция.

ГЛАВА III

Общи разпоредби

Член 35

Селскостопанска финансова година

Без да се засягат специалните разпоредби относно декларациите за разходите и приходите, свързани с публична интервенция и определени от Комисията съгласно член 47, параграф 3, първа алинея, буква а), финансовата година обхваща направените разходи и получените приходи, които разплащателните агенции са записали в отчетите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР по отношение на финансова година N, започваща на 16 октомври в година N - 1 и завършваща на 15 октомври в година N.

Член 36

Избягване на двойното финансиране

Държавите членки гарантират, че разходите, финансирани по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР, не подлежат на никакво друго финансиране от бюджета на Съюза.

По линия на ЕЗФРСР дадена операция може да получи различни форми на подкрепа от стратегическия план по ОСП и от други фондове, както е посочено в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060, или от други инструменти на Съюза само ако общият размер на помощта, предоставена посредством различни форми на подкрепа, не надвишава най-високия интензитет или размер на подпомагането, приложим за този вид интервенция, както е посочено в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115. В такива случаи държавите членки не декларират пред Комисията едни и същи разходи за подкрепа:

а)

от друг фонд, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060, или от друг инструмент на Съюза; или

б)

от един и същи стратегически план по ОСП.

Размерът на разходите, които се вписват в декларацията за разходите, може да се изчисли на пропорционална основа в съответствие с документа, с който се определят условията за предоставяне на подкрепа.

Член 37

Допустимост на разходите, направени от разплащателните агенции

1.   Разходите, посочени в член 5, параграф 2 и в член 6, може да бъдат финансирани от Съюза само ако са направени от акредитирани разплащателни агенции, както и ако:

а)

са направени в съответствие с приложимите правила на Съюза; или

б)

що се отнася до видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115:

i)

отговарят на съответния докладван краен продукт; и

ii)

са направени в съответствие с приложимите системи на управление, без да обхващат условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в съответния стратегически план по ОСП.

2.   Параграф 1, буква б, точка i) не се прилага за авансови плащания на бенефициери по видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115.

Член 38

Спазване на сроковете за плащане

1.   Ако сроковете за плащане са уредени в правото на Съюза, всяко плащане, извършено от разплащателна агенция към бенефициер преди най-ранната или след най-късната възможна дата за плащане, е недопустимо за финансиране от Съюза.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно обстоятелствата и условията, при които плащанията, посочени в параграф 1 от настоящия член, може да се смятат за допустими, като се вземе предвид принципът на пропорционалност.

Член 39

Намаляване на месечните и междинните плащания

1.   Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, декларациите и документите, посочени в член 90, Комисията установи, че определените в правото на Съюза финансови тавани са били превишени, тя намалява месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 32.

2.   Ако въз основа на декларациите за разходите или информацията, декларациите и документите, посочени в член 90, Комисията установи, че не са спазени посочените в член 38 срокове за плащане, тя информира съответната държава членка за това и ѝ дава възможността да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни. Ако държавата членка не представи коментарите си в посочения срок или ако Комисията е стигнала до заключението, че представеният отговор е очевидно недостатъчен, Комисията може да намали месечните или междинните плащания за съответната държава членка посредством актове за изпълнение относно месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или относно междинните плащания, посочени в член 32.

3.   Намаляването на плащания съгласно настоящия член се прилага, без да се засяга член 53.

4.   Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно процедурата и други практически условия, необходими за правилното функциониране на механизма, предвиден в член 38. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 40

Спиране на плащания във връзка с годишното уравняване

1.   Ако държавите членки не представят документите, посочени в член 9, параграф 3 и член 12, параграф 2, в сроковете, предвидени в член 9, параграф 3, Комисията може да приеме актове за изпълнение за спиране на общия размер на месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3. Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато получи от съответната държава членка липсващите документи, при условие че датата на получаване е не по-късна от шест месеца след съответния краен срок.

По отношение на междинните плащания, посочени в член 32, декларациите за разходите се считат за недопустими за разглеждане в съответствие с параграф 7 от същия член.

2.   Ако в рамките на посоченото в член 54 годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението Комисията установи, че разликата между декларираните разходи и сумите, съответстващи на конкретния докладван краен продукт, е повече от 50% и държавата членка не може да представи надлежно обосновани причини, Комисията може да приеме актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 32.

Спирането на плащания се прилага към съответните разходи, направени във връзка с интервенции, които са били предмет на намаляването, посочено в член 54, параграф 2, като сумата, чието изплащане се спира, не надвишава процента, съответстващ на намаляването, приложено съгласно член 54, параграф 2. Сумите, чието изплащане e спряно, се възстановяват от Комисията на държавите членки или трайно се намаляват най-късно посредством акта за изпълнение, посочен в член 54, по отношение на годината, за която са били спрени плащанията. Ако обаче държавата членка докаже, че са били предприети необходимите коригиращи действия, Комисията може да отмени спирането по-рано с отделен акт за изпълнение.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно размера на спиране на плащанията.

4.   Актовете за изпълнение, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Преди да приеме актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 и в параграф 2, първа алинея от настоящия член, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и ѝ дава възможност да представи коментарите си в срок, не по-кратък от 30 дни.

5.   В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 32, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия член.

Член 41

Спиране на плащания във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението

1.   Когато в съответствие с член 135, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115 Комисията иска от съответната държава членка да представи план за действие, държавата членка създава такъв план за действие след консултации с Комисията. Планът за действие включва планираните коригиращи действия и ясни показатели за напредъка, заедно с времевите рамки за постигане на напредъка. Тези времеви рамки може да надхвърлят една финансова година.

Съответната държава членка отговаря в срок от два месеца от искането на Комисията за план за действие.

В срок от два месеца от получаването на плана за действие от съответната държава членка Комисията, когато е целесъобразно, информира писмено тази държава членка за възраженията си по представения план за действие и изисква неговото изменение. Съответната държава членка спазва плана за действие, приет от Комисията, както и очакваните времеви рамки за неговото изпълнение.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на допълнителни правила относно структурата на плановете за действие и процедурата за изготвяне на тези планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

2.   Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 от настоящия член план за действие, или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, или ако той не е бил изменен в съответствие с писменото искане на Комисията, както е посочено в същия параграф, Комисията може да приеме актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 32.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф искането на Комисията за план за действие за финансовата 2025 година не води до спиране на плащанията преди прегледа на качеството на изпълнението за финансовата 2026 година, както е предвидено в член 135, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Спирането на плащанията, посочено в първа алинея, се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, свързани с интервенциите, които е трябвало да бъдат обхванати от плана за действие.

Комисията възстановява сумите, чието плащане е било спряно, когато въз основа на прегледа на качеството на изпълнението, посочено в член 135 от Регламент (ЕС) 2021/2115, или въз основа на направеното през финансовата година от съответната държава членка доброволно уведомяване за напредъка по плана за действие и на предприетите с цел преодоляване на недостига коригиращи действия е постигнат задоволителен напредък по отношение на целевите стойности.

Ако пропуските не бъдат отстранени до края на 12--тия месец след спирането на плащанията, Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който окончателно да намали сумата, чието плащане е било спряно за съответната държава членка.

Предвидените в настоящия параграф актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Преди да приеме тези актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по--кратък от 30 дни.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно размера и срока на спиране на плащанията и условия за възстановяване или намаляване на тези суми с оглед на многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението.

Член 42

Спиране на плащания във връзка с пропуски в системите за управление

1.   В случай на сериозни недостатъци в правилното функциониране на системите за управление, при необходимост Комисията иска от съответната държава членка да представи план за действие, включително необходимите коригиращи мерки и ясни показатели за напредъка. Този план за действие се изготвя след консултации с Комисията. Съответната държава членка отговаря в срок от два месеца от искането на Комисията, за да се направи оценка на необходимостта от план за действие.

Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно структурата на плановете за действие и процедурата за изготвяне на тези планове. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

2.   Ако държавата членка не успее да представи или да приложи посочения в параграф 1 от настоящия член план за действие, или ако този план очевидно е недостатъчен за коригиране на ситуацията, или ако той не е бил приложен в съответствие с писменото искане на Комисията, посочено в същия параграф, Комисията може да приеме актове за изпълнение за спиране на месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или на междинните плащания, посочени в член 32.

Спирането на плащания се прилага в съответствие с принципа на пропорционалност по отношение на съответните разходи, направени от държавата членка, в която са налице пропуски, за срок, определен в актовете за изпълнение, посочени в първа алинея от настоящия параграф, който не надвишава 12 месеца. Ако причините за спирането на плащанията продължават да са налице, Комисията може да приеме актове за изпълнение за удължаване на този срок с допълнителни срокове, които общо не надвишават 12 месеца. Сумите, чието изплащане e спряно, се вземат под внимание при приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 55.

3.   Предвидените в параграф 2 актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Преди да приеме такива актове за изпълнение, Комисията информира съответната държава членка за намерението си и я приканва да отговори в срок, не по-кратък от 30 дни.

4.   В актовете за изпълнение, с които се определят месечните плащания, посочени в член 21, параграф 3, или междинните плащания, посочени в член 32, се вземат предвид актовете за изпълнение, приети съгласно параграф 2 от настоящия член.

Член 43

Водене на отделни отчети

1.   Всяка разплащателна агенция води отделни отчети за бюджетните задължения, вписани в бюджета на Съюза за ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които установява допълнителни правила относно задължението, предвидено в настоящия член, както и специфичните условия, приложими по отношение на информацията, подлежаща на вписване в отчетите на разплащателните агенции. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 44

Плащания към бенефициерите

1.   Освен ако в правото на Съюза изрично е предвидено друго, държавите членки гарантират, че плащанията на бенефициерите по предвиденото в настоящия регламент финансиране се извършват в пълен размер.

2.   Държавите членки гарантират, че плащанията по интервенциите и мерките, посочени в член 65, параграф 2, се извършват най-рано на 1 декември и най-късно на 30 юни на следващата календарна година.

Независимо от предвиденото в първа алинея, държавите членки могат:

а)

преди 1 декември, но не по-рано от 16 октомври, да направят авансови плащания в размер до 50 % за интервенции под формата на директни плащания и за мерките, посочени в глава IV от Регламент (EС) № 228/2013 и в глава IV от Регламент (EС) № 229/2013;

б)

преди 1 декември да направят авансови плащания в размер до 75 % за подкрепата, предоставяно по интервенции в областта на развитието на селските райони, посочени в член 65, параграф 2.

3.   Държавите членки могат да решат да направят авансови плащания в размер до 50 % по интервенциите, посочени в членове 73 и 77 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

4.   За да се гарантират съгласуваните и недискриминационни авансови плащания, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102 за изменение на настоящия член чрез добавяне на правила, с които се позволява на държавите членки да правят авансови плащания по отношение на интервенциите, посочени в дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115, и по отношение на мерките за регулиране или подпомагане на селскостопанските пазари, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5.   За да се гарантират съгласуваните и недискриминационни авансови плащания, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на специфични условия за авансовите плащания.

6.   По искане на държава членка, в случай на спешност и в рамките на член 11, параграф 2, буква б) от Финансовия регламент, по целесъобразност Комисията приема актове за изпълнение във връзка с прилагането на настоящия член. Тези актове за изпълнение могат да предвиждат дерогация от параграф 2 от настоящия член, но само в степен и за срок, за които това е абсолютно необходимо. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 45

Целеви приходи

1.   По смисъла на член 21, параграф 5 от Финансовия регламент за „целеви приходи“ се считат:

а)

по отношение на разходите по линия както на ЕФГЗ, така и на ЕЗФРСР — сумите по членове 38, 54 и 55 от настоящия регламент и член 54 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, приложим в съответствие с член 104 от настоящия регламент, а по отношение на разходите по линия на ЕФГЗ — сумите по членове 53 и 56 от настоящия регламент, които трябва да бъдат изплатени в полза на бюджета на Съюза, включително натрупаните по тях лихви;

б)

сумите, съответстващи на санкциите, прилагани в съответствие с членове 12 и 14 от Регламент (ЕС) 2021/2115, по отношение на разходите по линия на ЕФГЗ;

в)

всички обезпечения, депозити или гаранции, предоставени съгласно правото на Съюза, прието в рамките на ОСП, и впоследствие задържани, с изключение на интервенциите в областта на развитието на селските райони; в държавите членки обаче остават задържаните обезпечения, които са внесени при издаването на лицензи за внос или износ или по тръжна процедура единствено с цел да се гарантира внасянето на действителни оферти от участниците;

г)

сумите, които са окончателно намалени в съответствие с член 41, параграф 2.

2.   Посочените в параграф 1 суми се изплащат в полза на бюджета на Съюза, като може да бъдат повторно използвани единствено за финансиране на разходи по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

3.   Настоящият регламент се прилага mutatis mutandis към целевите приходи, посочени в параграф 1.

4.   По отношение на ЕФГЗ член 113 от Финансовия регламент се прилага mutatis mutandis за осчетоводяването на целевите приходи, посочени в настоящия регламент.

Член 46

Информационни мерки

1.   Предоставянето на информация, финансирано съгласно член 7, буква д), има за цел по-специално да помогне за разясняването, изпълнението и развитието на ОСП и да повиши обществената осведоменост относно съдържанието и целите ѝ, включително взаимодействието ѝ с областите на климата, околната среда и хуманното отношение към животните. То има за цел да информира гражданите относно съществуващите предизвикателства пред селското стопанство и хранителния сектор, да информира земеделските стопани и потребителите, да възстанови потребителското доверие след кризисни ситуации посредством информационни кампании, да информира другите участници в селските райони и да поощрява по-устойчив модел на селско стопанство в Съюза, както и да помага на гражданите да го разберат.

По този начин се осигурява последователна, основана на доказателства, обективна и разбираема информация както в границите на Съюза, така и извън него, и се очертават комуникационните дейности, планирани в многогодишния стратегически план за селското стопанство на Комисията и развитието на селските райони.

2.   Мерките, посочени в параграф 1, може да се състоят от:

а)

годишни работни програми или други специфични мерки, представени от трети страни;

б)

дейности, осъществявани по инициатива на Комисията.

Изключват се мерките, които се изискват от закона, или мерките, които вече се финансират от други дейности на Съюза.

При провеждането на дейностите, посочени в първа алинея, буква б), Комисията може да бъде подпомагана от външни експерти.

Мерките, посочени в първа алинея, допринасят също така за осигуряване на институционалната комуникация относно политическите приоритети на Съюза, доколкото тези приоритети са свързани с общите цели на настоящия регламент.

3.   Веднъж годишно Комисията публикува покана за представяне на предложения в съответствие с условията, установени във Финансовия регламент.

4.   Посоченият в член 103, параграф 1 комитет се уведомява за мерките, които са предвидени и предприети съгласно настоящия член.

5.   На всеки две години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия член.

Член 47

Други правомощия на Комисията във връзка с настоящата глава

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102 с цел допълване на настоящия регламент по отношение на условията, при които да бъдат компенсирани някои видове разходи и приходи в рамките на ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Ако бюджетът на Съюза не е приет до началото на бюджетната година или ако общата сума на предвидените бюджетни задължения надвишава тавана, установен в член 11, параграф 2 от Финансовия регламент, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102 от настоящия регламент, с които настоящият регламент се допълва с правила относно метода, приложим спрямо бюджетните задължения и изплащането на сумите.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя правила относно:

а)

финансирането и осчетоводяването на мерките за интервенция под формата на публично съхранение, както и във връзка с други разходи, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

б)

реда и условията за прилагането на процедурите за автоматична отмяна на бюджетно задължение.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА IV

Уравняване на сметки

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 48

Подход за единен одит

В съответствие с член 127 от Финансовия регламент Комисията получава увереност от работата на сертифициращите органи, посочени в член 12 от настоящия регламент, освен ако е информирала съответната държава членка, че не може да разчита на работата на сертифициращия орган за дадена финансова година, и взема предвид този факт в своята оценка на риска във връзка с необходимостта от одити от страна на Комисията в тази държава членка. Комисията информира тази държава членка за причините, поради които не може да разчита на работата на сертифициращия орган.

Член 49

Проверки, извършвани от Комисията

1.   Без да се засягат проверките, извършвани от държавите членки съгласно националните им законови, подзаконови и административни разпоредби или по силата на член 287 от ДФЕС, както и всеки вид проверка, организирана съгласно член 322 от ДФЕС или въз основа на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, или член 127 от Финансовия регламент, Комисията може да организира проверки в държавите членки с цел да провери по-специално дали:

а)

административните практики съответстват на правилата на Съюза;

б)

разходите, които попадат в обхвата на член 5, параграф 2 и член 6 от настоящия регламент и отговарят на интервенциите, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115, имат съответстващ краен продукт, както е посочено в годишния доклад за качеството на изпълнението;

в)

разходите, съответстващи на мерките, установени в регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1144/2014, са били извършени и проверени в съответствие с приложимите правила на Съюза;

г)

работата на сертифициращия орган се извършва в съответствие с член 12 и за целите на раздел 2 от настоящата глава;

д)

дадена разплащателна агенция отговаря на минималните условия за акредитация, установени в член 9, параграф 2, и дали държавата членка прилага правилно член 9, параграф 4;

е)

съответната държава членки изпълнява стратегическия план по ОСП в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

ж)

плановете за действие, посочени в член 42, се изпълняват правилно.

Лицата, упълномощени от Комисията да извършат проверки от нейно име, или служителите на Комисията, действащи в обхвата на възложените им правомощия, получават достъп до счетоводните книги и всички други документи, включително документи и метаданни, съставени или получени и записани на електронен носител и отнасящи се до разходи, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

Правомощията за провеждане на проверки не засягат прилагането на национални разпоредби, съгласно които се запазва правото определени действия да се извършват от изрично определени от националното право служители. Без да се засягат специалните разпоредби на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, лицата, упълномощени от Комисията да действат от нейно име, не участват, inter alia, в посещения по домовете или официални разпити на лица въз основа на правото на съответната държава членка. Те обаче имат достъп до информацията, получена по тези начини.

2.   Комисията дава предизвестие в достатъчен срок за извършването на проверка на съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, като при организирането на проверките взема предвид административната тежест върху разплащателните агенции. В тези проверки може да вземат участие и служители от съответната държава членка.

По искане на Комисията и със съгласието на държавата членка компетентните органи на тази държава членка извършват допълнителни проверки или проучвания на извършените операции, обхванати от настоящия регламент. В подобни проверки могат да участват служители на Комисията или лица, упълномощени от нея да действат от нейно име.

За да подобри качеството на проверките, Комисията може да поиска съдействие от органите на държавите членки за определени проверки или запитвания със съгласието на съответните държави членки.

Член 50

Достъп до информация

1.   Държавите членки предоставят на разположение на Комисията цялата информация, необходима за безпрепятственото функциониране на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, и предприемат всички необходими мерки за улесняване на извършването на проверките, които Комисията сметне за уместни във връзка с управлението на финансирането от Съюза.

2.   При поискване от страна на Комисията държавите членки ѝ съобщават законовите, подзаконовите и административните разпоредби, които са приели за прилагането на правните актове на Съюза във връзка с ОСП, и които имат финансово въздействие върху ЕФГЗ или ЕЗФРСР.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията информация за нередности по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, и други случаи на неспазване на условията, определени от тях в техните стратегически планове по ОСП, за подозрения за измама, както и за стъпките, предприети съгласно раздел 3 от настоящата глава с цел събиране на неправомерните плащания във връзка с тези нередности и измами. Комисията обобщава и публикува ежегодно тази информация, като я съобщава на Европейския парламент.

Член 51

Достъп до документи

1.   Акредитираните разплащателни агенции съхраняват документите, доказващи извършването на плащания, и документите във връзка с извършването на проверките, изисквани съгласно правото на Съюза, и предоставят тези документи и информацията във връзка с тях на Комисията.

Тези документи и посочената информация могат да се съхраняват в електронен вид при условията, определени от Комисията съгласно параграф 3.

Когато тези документи и тази информация се съхраняват от орган, упълномощен от разплащателна агенция и отговарящ за разрешаване на извършването на разходи, този орган изпраща доклади до акредитираната разплащателна агенция относно броя на извършените проверки, тяхното съдържание и предприетите мерки във връзка с резултатите от тях.

2.   Настоящият член се прилага mutatis mutandis по отношение на сертифициращите органи.

3.   Комисията може да приеме актовете за изпълнение, определящи правила относно условията, при които се съхраняват документите и информацията, посочени в настоящия член, включително тяхната форма и продължителността на съхранението им. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 52

Правомощия на Комисията, свързани с проверките, документите, информацията и задължението за сътрудничество

1.   За да се осигури правилното и ефикасно прилагане на разпоредбите, свързани с проверките и достъпа до документи и информация, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставя правомощието да приема необходимите делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва със специфични задължения за държавите членки съгласно настоящата глава, както и с правила относно критериите за определяне на случаите на нередности по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 и на други случаи на неспазване на условията, установени от държавите членки в стратегическите планове по ОСП, които трябва да бъдат докладвани, както и относно данните, които трябва да бъдат предоставени в посочения контекст.

2.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя правила относно процедурите, свързани със задълженията за сътрудничество, които държавите членки да изпълняват за прилагането на членове 49 и 50. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Раздел 2

Уравняване

Член 53

Годишно финансово уравняване

1.   Преди 31 май в годината след съответната бюджетна година и въз основа на информацията, посочена в член 9, параграф 3, първа алинея, букви а) и г), Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението ѝ относно уравняването на сметките на акредитираните разплащателни агенции по отношение на разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Тези актове за изпълнение обхващат пълнотата, точността и достоверността на предадените годишни отчети и не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно членове 54 и 55.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно действията, необходими за целите на приемането и прилагането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1, включително правила относно обмена на информация между Комисията и държавите членки, както и сроковете, които трябва да се спазват. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 54

Годишно уравняване с оглед на качеството на изпълнението

1.   Ако разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6 от настоящия регламент и отговарящи на интервенциите по дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115, нямат съответстващ краен продукт, както са представени в годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 9, параграф 3 и член 10 от настоящия регламент, както и в член 134 от Регламент (ЕС) 2021/2115, преди 15 октомври в годината след съответната бюджетна година Комисията приема актове за изпълнение за определяне на сумите, които трябва да бъдат приспаднати от финансирането от Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

Тези актове за изпълнение не засягат съдържанието на актовете за изпълнение, приети впоследствие съгласно член 55 от настоящия регламент.

2.   Комисията прави оценка на сумите, които да бъдат приспаднати въз основа на разликата между годишните разходи, декларирани за дадена интервенция, и сумата, съответстваща на конкретния докладван краен продукт съгласно стратегическия план по ОСП, като взема предвид обосновките, представени от държавата членка в годишните доклади за качеството на изпълнението в съответствие с член 134, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

3.   Преди приемането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, Комисията дава възможност на съответната държава членка да представи своите коментари и да обоснове евентуалните разлики в рамките на срок, който не е по кратък от 30 дни, ако документите, посочени в член 9, параграф 3, член 10 и член 12, параграф 2 са били представени в предвидените срокове.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите за обосновки от съответната държава членки и методиката и критериите за прилагане на намаления.

5.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила относно действията, необходими за целите на приемането и прилагането на актовете за изпълнение, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително правила относно обмена на информация между Комисията и държавите членки, както и сроковете, които трябва да се спазват. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 55

Процедура по съответствие

1.   Ако установи, че разходите, посочени в член 5, параграф 2 и член 6, не са били направени в съответствие с правото на Съюза, Комисията приема актове за изпълнение, с които определя сумите, подлежащи на изключване от финансиране от Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 103, параграф 2.

По отношение на видовете интервенция, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115 обаче, посоченото в първа алинея от настоящия параграф изключване от финансиране от Съюза се прилага само в случай на сериозни недостатъци в правилното функциониране на въведените от държавите членки системи за управление.

Първа алинея не се прилага в случаи на неспазване на условията за допустимост за отделните бенефициери, установени в стратегическите планове по ОСП и националните правила.

2.   Комисията оценява размера на подлежащите на изключване суми въз основа на тежестта на констатираните недостатъци. В този контекст тя надлежно взема предвид естеството на тези недостатъци и причинената на Съюза финансова вреда.

3.   Преди да бъде приет посоченият в параграф 1 акт за изпълнение, констатациите на Комисията и коментарите на съответната държава членка по тези констатации се съобщават между двете страни в писмен вид, след което те се опитват да се споразумеят за действията, които да бъдат предприети. На съответните държави членки се предоставя възможността да докажат, че действителната степен на неспазване на условията е по-малка от оцененото от Комисията.

Ако не се постигне споразумение съответната държава членка може да отправи искане за откриване на помирителна процедура за сближаване на позициите на страните в срок от четири месеца. Процедурата се извършва от помирителен орган. На Комисията се представя доклад за резултата от посочената процедура. Комисията взема предвид препоръките в доклада, преди да реши относно отказване на финансирането, и посочва мотиви, ако реши да не се придържа към тези препоръки.

4.   Не се отказва финансиране за:

а)

разходите по член 5, параграф 2, направени повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;

б)

разходи по многогодишните интервенции, попадащи в обхвата на член 5, параграф 2 или в обхвата на интервенции в областта на развитието на селските райони, както е посочено в член 6, ако окончателното задължение на бенефициера възниква повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации;

в)

разходи по интервенции в областта на развитието на селските райони, както е посочено в член 6, различни от посочените в буква б) от настоящия параграф, за които плащането или, според случая, окончателното плащане, е извършено от разплащателната агенция повече от 24 месеца преди Комисията да е уведомила в писмен вид държавата членка за своите констатации.

5.   Параграф 4 не се прилага в случай на:

а)

подпомагане, предоставено от държава членка, за което Комисията е започнала процедурата, установена в член 108, параграф 2 от ДФЕС;

б)

нарушения, за които Комисията е уведомила съответната държава членка посредством мотивирано становище съгласно член 258 от ДФЕС;

в)

нарушения от държави членки на техните задължения съгласно дял IV, глава III от настоящия регламент, при условие че Комисията уведоми в писмен вид държавата членка за своите констатации в рамките на 12 месеца след получаване на доклада на държавата членка за резултатите от нейните проверки на въпросните разходи.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно критериите и методиката за прилагане на финансови корекции.

7.   Комисията приема актове за изпълнение, с които установява правила по отношение на действията, необходими за целите на приемането и прилагането на посочените в параграф 1 от настоящия член актове за изпълнение, включително правилата относно обмена на информация между Комисията и държавите членки, относно сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в параграф 3 от настоящия член, и относно учредяването на помирителния орган и определянето на неговите задачи, състав и правилник за дейността. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Раздел 3

Събиране на суми в случай на неспазване

Член 56

Специални разпоредби по отношение на ЕФГЗ

1.   Сумите, събрани от държавите членки поради нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите на условията за интервенции, определени в стратегическите планове по ОСП, както и натрупаните по тези суми лихви, се прехвърлят на разплащателната агенция и се осчетоводяват от нея като приход, отнесен по сметката на ЕФГЗ за месеца, в който сумите са действително получени.

2.   Без да се засяга параграф 1, държавите членки могат да дадат указания на разплащателната агенция, в качеството ѝ на орган, отговорен за възстановяването на задължения, да приспадне всички непогасени задължения на даден бенефициер от бъдещи плащания към него.

3.   При кредитирането на бюджета на Съюза, както е посочено в параграф 1, съответната държава членка може да запази 20 % от съответните суми под формата на фиксирана такса за разходи по събирането, освен в случаи на неспазване, за които са отговорни нейните административни органи или други официални органи.

Член 57

Специални разпоредби по отношение на ЕЗФРСР

1.   Ако бъдат установени нередности и други случаи на неспазване от страна на бенефициерите, а по отношение на финансовите инструменти — и от страна на специалните фондове в рамките на холдингови фондове или от крайните получатели, на условията за интервенции в областта на развитието на селските райони, посочени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки извършват финансови корекции, като отменят частично или, когато това е обосновано, изцяло съответното финансиране от Съюза. Държавите членки вземат предвид естеството и тежестта на установеното неспазване, както и нивото на финансовата загуба, причинена на ЕЗФРСР.

Сумите, чието финансиране от Съюза по линия на ЕЗФРСР е отменено, събраните суми, както и натрупаните по тях лихви, се преразпределят за други операции в областта на развитието на селските райони в рамките на стратегическите планове по ОСП. Отменените или събраните средства на Съюза обаче могат да бъдат използвани повторно и изцяло от държавите членки само за финансиране на операции в областта на развитието на селските райони съгласно техните стратегически планове по ОСП, и не могат да ги пренасочват към операции в областта на развитието на селските райони, които са били предмет на финансова корекция.

Държавите членки приспадат всички суми, изплатени неправомерно вследствие на неотстранена нередност от даден бенефициер в съответствие с настоящия член, от всяко бъдещо плащане в полза на бенефициера от страна на разплащателната агенция.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея, за интервенции в областта на развитието на селските райони, получаващи подпомагане от финансови инструменти, както е посочено в член 58 от Регламент (ЕС) 2021/1060, принос, който е отменен в отделен случай на неспазване, може да се използва повторно в рамките на същия финансов инструмент, както следва:

а)

ако неспазването, даващо основание за отмяна на приноса, е установено на равнището на крайния получател, както е посочен в член 2, точка 18 от Регламент (ЕС) 2021/1060 — само за други крайни получатели в рамките на същия финансов инструмент;

б)

ако неспазването, даващо основание за отмяна на приноса, е установено на равнището на специален фонд, както е определено в член 2, точка 21 от Регламент (ЕС) 2021/1060, в рамките на холдингов фонд, както е определено в член 2, точка 20 от същия регламент — само за други специални фондове.

Член 58

Изпълнителни правомощия във връзка с евентуалното прихващане на сумите и начините на уведомяване

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява правила относно евентуалното прихващане на сумите, произтичащи от възстановяване на неправомерни плащания, и начините на уведомяване и съобщаване от държавите членки до Комисията във връзка със задълженията по настоящия раздел. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ДЯЛ IV

СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ И САНКЦИИ

ГЛАВА I

Общи правила

Член 59

Защита на финансовите интереси на Съюза

1.   В рамките на ОСП държавите членки, като спазват приложимите системи на управление, приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби и вземат всички други необходими мерки с оглед осигуряването на ефективна защита на финансовите интереси на Съюза, включително ефективно прилагане на критерия за допустимост на разходите, установен в член 37. Тези актове и мерки трябва да се отнасят по-специално до:

а)

проверка на законосъобразността и редовността на операциите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, включително на равнището на бенефициерите, както е посочено в стратегическите планове по ОСП;

б)

гарантиране на ефективното предотвратяване на измами, особено в областите с по-висок риск, което да има възпиращ ефект, като се отчитат разходите и ползите и пропорционалността на мерките;

в)

предотвратяване, установяване и коригиране на нередности и измами;

г)

налагане на санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи в съответствие с правото на Съюза, или ако такова не съществува — с националното право, и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо;

д)

възстановяване на неправомерни плащания с лихви и започване на съдебно производство с тази цел, ако е необходимо, включително за нередности по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2988/95.

2.   Държавите членки създават ефикасни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването на законодателството на Съюза, уреждащо интервенциите на Съюза.

Държавите членки предприемат необходимите действия, за да гарантират правилното функциониране на своите системи за управление и контрол, както и законосъобразността и редовността на разходите, декларирани пред Комисията.

За да подпомогне държавите членки в това отношение, Комисията предоставя на държавите членки инструмент за извличане на данни с цел оценка на рисковете, свързани с проектите, бенефициерите, изпълнителите и договорите, като същевременно се гарантира минимална административна тежест и ефективна защита на финансовите интереси на Съюза. Този инструмент за извличане на данни може да се използва и с цел да се избегне заобикалянето на правилата, както е посочено в член 62. До 2025 г. Комисията представя доклад, в който се оценява използването на единния инструмент за извличане на данни и неговата оперативна съвместимост с оглед на общото му използване от държавите членки.

3.   Държавите членки гарантират качеството и надеждността на системата за докладване и на данните за показателите.

4.   Държавите членки гарантират, че бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР предоставят информацията, необходима за тяхното идентифициране, включително, когато е приложимо, идентификацията на групата, в която те участват, както е определено в член 2, точка 11 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (30).

5.   Държавите членки предприемат подходящи предпазни мерки, за да гарантират, че прилаганите санкции, както са посочени в параграф 1, буква г), са пропорционални и са съобразени със сериозността, обхвата, продължителността или повторяемостта на констатираното неспазване.

Установените от държавите членки механизми трябва да гарантират по-специално, че не се налагат санкции, когато:

а)

неспазването се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства съгласно член 3;

б)

неспазването се дължи на грешка на компетентния орган или друг орган и ако няма основания да се счита, че грешката е могла да бъде установена от лицето, засегнато от административната санкция;

в)

засегнатото лице може да докаже по удовлетворителен за компетентния орган начин, че не носи отговорност за неспазването на задълженията по параграф 1 от настоящия член, или когато компетентният орган установи по друг начин, че съответното лице няма вина.

Ако неспазването на условията за отпускане на подпомагането се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства съгласно член 3, бенефициерът си запазва правото да получи подпомагане.

6.   Държавите членки могат да включат в своите системи за управление и контрол възможността заявленията за подпомагане и исканията за плащане да бъдат коригирани след подаването им, без да се засяга правото на получаване на подпомагане, при условие че елементите или пропуските, които трябва да бъдат коригирани, са били направени добросъвестно, както е признато от компетентния орган, и поправката е направена или преди заявителят да бъде уведомен, че е избран за проверка на място, или преди компетентният орган да е взел решение по отношение на заявлението.

7.   Държавите членки въвеждат механизми, гарантиращи ефективното разглеждане на жалби във връзка с ЕФГЗ и ЕЗФРСР, като по искане на Комисията разглеждат подадените до Комисията жалби, попадащи в обхвата на техните стратегически планове по ОСП. Държавите членки уведомяват Комисията за резултатите от тези разглеждания. Комисията гарантира, че подадените пряко до нея жалби се обработват по подходящ начин. Когато Комисията препрати жалба до държава членка и държавата членка не предприеме последващи действия в определения от Комисията срок, Комисията предприема необходимите стъпки, за да гарантира, че държавата членка спазва задълженията си по настоящия параграф.

8.   Държавите членки уведомяват Комисията за мерките и действията, приети съгласно параграфи 1 и 2.

Всички условия, които държавите членки определят в допълнение към условията, установени в правилата на Съюза за получаване на подкрепа, финансирано от ЕФГЗ или от ЕЗФРСР, трябва да бъдат проверими.

9.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя необходимите правила за осигуряването на еднакво прилагане на настоящия член, които се отнасят до:

а)

процедурите, сроковете, обмена на информация, изискванията за инструмента за извличане на данни и информацията, която трябва да се събира относно идентифицирането на бенефициерите, във връзка със задълженията, посочени в параграфи 1, 2 и 4;

б)

уведомяването и съобщаването от държавите членки до Комисията във връзка със задълженията, определени в параграфи 5 и 7.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 60

Правила относно извършването на проверки

1.   Системите за управление и контрол, установени от държавите членки, съгласно член 59, параграф 2, включват системни проверки, насочени, inter alia, към областите, в които рискът от грешки е най-голям.

Държавите членки гарантират, че се извършват проверки на равнището, необходимо за ефективното управление на рисковете за финансовите интереси на Съюза. Съответният орган прави извадка за проверки от всички заявители като включва, където е уместно, произволно избрана част и основана на риска част.

2.   Проверките на операциите, получаващи подпомагане от финансови инструменти, както е посочено в член 58 от Регламент (ЕС) 2021/1060, се извършват само на равнището на холдинговия фонд и на специалните фондове, а в контекста на гаранционните фондове — на равнището на органите, които предоставят съответните нови заеми.

Не се извършват проверки на равнището на ЕИБ или на други международни финансови институции, в които дадена държава членка е акционер.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, които са необходими, за да се гарантира, че проверките се извършват правилно и ефикасно и че проверяването на условията за допустимост се провежда ефикасно, съгласувано и по недискриминационен начин в защита на финансовите интереси на Съюза, и с които, когато това се налага за безпроблемното управление на системата, настоящият регламент се допълва с правила относно допълнителни изисквания във връзка с митническите режими, по-конкретно посочените в Регламент (ЕС) № 952/2013.

4.   Що се отнася до мерките, посочени в законодателство в областта на селското стопанство, Комисията приема актове за изпълнение, с които установява необходимите правила за осигуряването на еднакво прилагане на настоящия член, по-специално:

а)

по отношение на конопа, както е посочено в член 4, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2115 — правила за специфични мерки за контрол и методи за определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол;

б)

по отношение на памука, както е посочено в дял III, глава II, раздел 3, подраздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115 — система за проверки на одобрените междубраншови организации;

в)

по отношение на виното, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1308/2013 — правила за измерването на площи, както и относно проверките и правилата, уреждащи специфичните финансови процедури за подобряване на качеството на проверките;

г)

изпитванията и методите, които се прилагат за установяване на допустимостта на продукти за публична интервенция и частно складиране, както и използването на тръжни процедури както за публична интервенция, така и за частно складиране;

д)

други правила относно проверките, които да се извършват от държавите членки, що се отнася до мерките, предвидени в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Член 61

Неспазване на правилата за обществените поръчки

Ако неспазването засяга правила на Съюза или национални правила в областта на обществените поръчки, държавите членки гарантират, че частта от подпомагането, която няма да бъде изплатена или ще бъде оттеглена, се определя въз основа на тежестта на неспазването и в съответствие с принципа на пропорционалност.

Държавите членки гарантират, че законосъобразността и редовността на трансакцията са засегнати само до размера на частта от подпомагането, което няма да бъде изплатено или ще бъде оттеглено.

Член 62

Клауза относно заобикалянето

Без да се засягат специалните разпоредби на правото на Съюза, държавите членки вземат ефективни и пропорционални мерки, за да предотвратят заобикалянето на разпоредби на правото на Съюза и гарантират по-специално, че никакво предимство, предвидено в законодателството в областта на селското стопанство, не се предоставя на физическо или юридическо лице, за което е установено, че условията, необходими за получаване на такива предимства, са създадени изкуствено, в противоречие с целите на посоченото законодателство.

Член 63

Съвместимост на интервенциите за целите на проверките в лозаро-винарския сектор

За целите на прилагането на интервенции в лозарo-винарския сектор, посочен в Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки гарантират, че административните и контролните процедури, прилагани към тези интервенции, са съвместими с интегрираната система, посочена в глава II от настоящия дял, по отношение на:

а)

системите за идентификация на земеделските парцели;

б)

проверките.

Член 64

Обезпечения

1.   Когато това е предвидено в законодателството в областта на селското стопанство, държавите членки изискват внасянето на обезпечение, гарантиращо заплащането на парична сума или задържането ѝ в полза на компетентен орган, в случай че не е изпълнено конкретно задължение по посоченото законодателство.

2.   Освен в случаи на непреодолима сила, обезпечението се задържа изцяло или частично, ако определено задължение не е изпълнено или е изпълнено само частично.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила за гарантиране на недискриминационно отношение, равнопоставеност и спазване на принципа на пропорционалност при внасянето на обезпечения и които:

а)

уточняват отговорната страна в случай на неспазване на задължение;

б)

определят специфичните ситуации, в които компетентният орган може да отмени изискването за обезпечение;

в)

определят условията, приложими за внасянето на обезпечението и за гаранта, и условията за внасяне и освобождаване на обезпечението;

г)

определят специфичните условия, свързани с внесеното обезпечение във връзка с авансовите плащания;

д)

определят последиците при нарушаване на задълженията, за които е внесено обезпечение, съгласно посоченото в параграф 1, включително задържането на обезпечения и размера на намалението, което следва да се прилага върху освобождаването на обезпечения за възстановяване на суми, лицензии, оферти, тръжни предложения или конкретни заявления, както и когато дадено задължение, предмет на това обезпечение, не е изпълнено изцяло или частично, като се вземат предвид естеството на задължението, количеството, за което задължението е нарушено, периодът, надвишаващ срока, в рамките на който задължението е трябвало да бъде изпълнено, както и кога е представено доказателството за изпълнение на задължението.

4.   Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя правила относно:

а)

формата на обезпечението, което да се внесе, и процедурата за внасяне и приемане на обезпечението и за замяна на първоначалното обезпечение;

б)

процедурата за освобождаване на обезпечение;

в)

уведомленията, които държавите членки и Комисията трябва да изпратят.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА II

Интегрирана система за администриране и контрол

Член 65

Обхват и определения във връзка с настоящата глава

1.   Всяка държава членка създава и използва интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-нататък „интегрираната система“).

2.   Интегрираната система се прилага по отношение на интервенции, основаващи се на площта или на броя на животните и посочени в дял III, глави II и IV от Регламент (ЕС) 2021/2115, и по отношение на мерките, посочени в глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 и глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013.

3.   Интегрираната система се използва в необходимата за това степен и за управление и контрол на предварителните условия и интервенциите в лозаро-винарския сектор, както са установени в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115.

4.   За целите на настоящата глава се прилагат следните дефиниции:

а)

„геопространствено заявление“ означава електронен формуляр за заявление, включващ приложение, основано на информационни технологии, базирано на географска информационна система, което позволява на бенефициерите да декларират в пространствено измерение земеделските парцели в стопанството, както е определено в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, както и неземеделските площи, за които се иска плащане;

б)

„система за мониторинг на площта“ означава процедура за редовно и систематично наблюдение, проследяване и оценка на селскостопанските дейности и практики, извършвани в рамките на селскостопански площи, чрез данни от спътниците Сентинели по програма „Коперник“ или други данни с поне еквивалентна стойност;

в)

„система за идентификация и регистрация на животни“ означава системата за идентификация и регистрация на отглежданите сухоземни животни, установена в част IV, дял I, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (31);

г)

„земеделски парцел“ означава поземлена единица, определена от държавите членки, в рамките на земеделска площ, определена в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

д)

„географска информационна система“ означава компютърна система, която може да снема, съхранява, анализира и визуализира геореферирани данни;

е)

„автоматизирана система за подаване на искания“ означава система за подаване на заявления за интервенции, основаващи се на площта или на броя на животните, в която данните, изисквани от администрацията като минимум за отделни площи или животни, за които се иска подпомагане, са на разположение в официални компютризирани бази данни, управлявани от държавата членка, и при необходимост се предоставят на бенефициера.

Член 66

Елементи на интегрираната система

1.   Интегрираната система се състои от следните елементи:

а)

система за идентификация на земеделските парцели;

б)

система за геопространствени заявления и, според случая, система за заявления въз основа на броя на животните;

в)

система за мониторинг на площта;

г)

система за идентификация на бенефициерите на интервенциите и мерките, посочени в член 65, параграф 2;

д)

система за контрол и санкции;

е)

когато е приложимо — система за идентификация и регистрация на правата за получаване на плащане;

ж)

когато е приложимо — система за идентификация и регистрация на животните.

2.   Интегрираната система предоставя информацията, която е от значение за докладването относно показателите, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

3.   Интегрираната система функционира на основата на електронни бази данни и географски информационни системи и дава възможност за обмен и интегриране на данни между електронните бази данни и географските информационни системи. Когато е целесъобразно, географските информационни системи дават възможност за обмен и интегриране на данни за земеделските парцели в определени защитени зони и определени райони, които са установени в съответствие със законодателството на Съюза, посочено в приложение XIII към Регламент (ЕС) 2021/2115, като например зоните по „Натура 2000“ или уязвимите на нитрати зони по смисъла на член 2, буква к) от Директива 91/676/ЕИО (32) както и особеностите на ландшафта при доброто земеделско и екологично състояние, определени в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2021/2115 или обхванати от интервенциите, изброени в дял III, глави II и IV от посочения регламент.

4.   Без да се засягат отговорностите на държавите членки във връзка с въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси съдействие от специализирани организации или лица с цел да се улесни създаването, мониторингът и използването на интегрираната система, по-специално с оглед на предоставянето на технически консултации на компетентните органи на държавите членки.

5.   Държавите членки вземат мерките, необходими за правилното създаване и функциониране на интегрираната система, и, по искане на друга държава членка, си оказват нужната взаимопомощ за целите на настоящата глава.

Член 67

Съхранение и споделяне на данни

1.   Държавите членки записват и съхраняват всички данни и документи относно крайните продукти, докладвани ежегодно в контекста на годишното уравняване с оглед на качеството на изпълнението, посочено в член 54, и отчетения напредък към постигането на целевите стойности, определени в стратегическия план по ОСП и предмет на мониторинг в съответствие с член 128 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Данните и документите, посочени в първа алинея и отнасящи се до текущата календарна или пазарна година и до предходните 10 календарни или пазарни години, са достъпни за консултация чрез цифровите бази данни на компетентния орган на държавата членка.

Данните, използвани за системата за мониторинг на площта, може да се съхраняват като необработени данни на сървър, който е външен за компетентните органи. Тези данни се съхраняват на сървър за период от най-малко три години.

Чрез дерогация от втора алинея от държавите членки, присъединили се към Съюза през 2013 г. или след това, се изисква да гарантират само, че са достъпни за консултация данните от годината на тяхното присъединяване и след това.

Чрез дерогация от втора алинея от държавите членки се изисква да гарантират само, че данните и документите във връзка с посочената в член 66, параграф 1, буква в) система за мониторинг на площта са достъпни за консултация, считано от датата на въвеждане на системата за мониторинг на площта.

2.   Държавите членки могат да прилагат изискванията, посочени в параграф 1, на регионално равнище, при условие че тези изисквания и административните процедури за записване и достъп до данните са еднакви за цялата територия на държавата членка и позволяват данните да бъдат агрегирани на национално равнище.

3.   Държавите членки гарантират, че събраните чрез интегрираната система набори от данни, които са от значение за целите на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (33) или за мониторинга на политиките на Съюза, се споделят безплатно между публичните им органи и са публично достъпни на национално равнище. Държавите членки също така предоставят на институциите и органите на Съюза достъп до тези набори от данни.

4.   Държавите членки гарантират, че събраните чрез интегрираната система набори от данни, които са от значение за изготвянето на европейска статистика в съответствие с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (34), се споделят безплатно с Комисията (Евростат), националните статистически институти и, когато е необходимо, с други национални органи, отговорни за изготвянето на европейска статистика.

5.   Държавите членки ограничават достъпа до наборите от данни, посочени в параграфи 3 и 4, ако той би се отразил неблагоприятно върху поверителността на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

6.   Държавите членки създават системите си по начин, гарантиращ достъпа на бенефициерите до всички отнасящи се до тях релевантни данни за земята, която използват или възнамеряват да използват, за да им се даде възможност да подават точни заявления.

Член 68

Система за идентификация на земеделските парцели

1.   Системата за идентификация на земеделските парцели представлява географска информационна система, създадена и редовно актуализирана от държавите членки, базирана на въздушни или пространствени ортогонални изображения и отговаряща на единен стандарт, гарантиращ степен на точност, най-малко равностойна на този на картографията в мащаб 1:5 000.

2.   Държавите членки гарантират, че системата за идентификация на земеделските парцели:

а)

еднозначно идентифицира всеки земеделски парцел и поземлените единици, съдържащи неземеделски площи, които според държавите членки отговарят на критериите за допустимост за получаване на подпомагане за интервенциите, посочени в дял III от Регламент (ЕС) 2021/2115;

б)

съдържа актуални стойности за площите, които според държавите членки отговарят на критериите за допустимост за получаване на подпомагане за интервенциите, посочени в член 65, параграф 2;

в)

дава възможност за правилно определяне на местоположението на земеделските парцели и на неземеделските площи, за които се иска плащане.

3.   Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели в съответствие с методиката, установена на равнището на Съюза.

Ако при оценката бъдат констатирани недостатъци в системата, държавите членки предприемат подходящи коригиращи действия или, при липса на такива, Комисията изисква от тях да изготвят план за действие в съответствие с член 42.

До 15 февруари след съответната календарна година на Комисията се представят доклад за оценката и, ако е необходимо, коригиращите действия и график за прилагането им.

Член 69

Система за геопространствени заявления и система за заявления въз основа на броя на животните

1.   Що се отнася до подпомагането за основаващите се на площта интервенции, посочени в член 65, параграф 2 и прилагани в рамките на техните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на заявление чрез формуляра за геопространствено заявление, предоставен от компетентния орган.

2.   Що се отнася до подпомагането за основаващите се на броя животни интервенции, посочени в член 65, параграф 2 и прилагани в рамките на техните стратегически планове по ОСП, държавите членки изискват подаването на заявление.

3.   Държавите членки предварително попълват заявленията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, с информация от системите, посочени в член 66, параграф 1, буква ж) и членове 68, 70, 71 и 73, или от която и да е друга съответна публична база данни.

4.   Държавите членки могат да създадат автоматизирана система за подаване на искания и да решат кои от заявленията, посочени в параграфи 1 и 2, да бъдат включени в нея.

5.   Ако дадена държава членка реши да използва автоматизирана система за подаване на искания, тя създава система, даваща възможност на администрацията да извършва плащания към бенефициерите въз основа на информацията, налична в официалните компютризирани бази данни. Когато е настъпила никаква промяна, към посочената съществуваща информация се добавя допълнителна информация, когато това е необходимо, за да бъде отразена посочената промяна. Съществуващата информация и допълнителната информация, налична чрез автоматизираната система за подаване на искания, се потвърждават от бенефициера.

6.   Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за геопространствени заявления в съответствие с методиката, установена на равнището на Съюза.

Ако при оценката бъдат констатирани недостатъци в системата, държавите членки предприемат подходящи коригиращи действия или, при липса на такива, Комисията изисква от тях да изготвят план за действие в съответствие с член 42.

До 15 февруари след съответната календарна година на Комисията се представят доклад за оценката и ако е необходимо, коригиращите действия и график за прилагането им.

Член 70

Система за мониторинг на площта

1.   Държавите членки създават и използват система за мониторинг на площта, която започва да функционира от 1 януари 2023 г. Ако пълното внедряване на системата от тази дата не е осъществимо поради технически ограничения, държавите членки могат да решат да създадат и да пуснат в действие тази система постепенно, като предоставят информация само за ограничен брой интервенции. Независимо от това, до 1 януари 2024 г. във всички държави членки започва да функционира пълноценно система за мониторинг на площта.

2.   Държавите членки изготвят годишна оценка на качеството на системата за мониторинг на площта в съответствие с методиката, установена на равнището на Съюза.

Ако при оценката бъдат констатирани недостатъци в системата, държавите членки предприемат подходящи коригиращи действия или, при липса на такива, Комисията изисква от тях да изготвят план за действие в съответствие с член 42.

До 15 февруари след съответната календарна година на Комисията се представят доклад за оценката и ако е необходимо, коригиращите действия и график за прилагането им.

Член 71

Система за идентификация на бенефициерите

Системата за регистриране на самоличността на всеки бенефициер на интервенциите и мерките, посочени в член 65, параграф 2, гарантира, че всички заявления, подадени от един и същи бенефициер, може да бъдат идентифицирани като такива.

Член 72

Система за контрол и санкции

Държавите членки създават система за контрол и санкции, както е посочено в член 66, параграф 1, буква д). Държавите членки, чрез разплащателните агенции или оправомощените от тях органи, извършват ежегодно административни проверки на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане, за да проверят законосъобразността и редовността в съответствие с член 59, параграф 1, буква а). Тези проверки се допълват от проверки на място, които могат да се извършват дистанционно с използването на технологии.

Член 73

Система за идентификация и регистрация на правата на плащане

Системата за идентификация и регистрация на правата на плащане трябва да позволява извършването на проверки на правата в съответствие със заявленията и системата за идентификация на земеделските парцели.

Член 74

Делегирани правомощия на Комисията във връзка с интегрираната система

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, които са необходими, за да се гарантира, че интегрираната система, предвидена в настоящата глава, се прилага ефективно, съгласувано и по недискриминационен начин в защита на финансовите интереси на Съюза, като допълва настоящия регламент с:

а)

правила относно оценката на качеството, посочена в членове 68, 69 и 70;

б)

правила относно системата за идентификация на земеделските парцели, системата за идентификация на бенефициерите и системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, посочени в членове 68, 71 и 73.

Член 75

Изпълнителни правомощия във връзка с членове 68, 69 и 70

Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя правила относно:

а)

формата, съдържанието и механизмите за предаване или предоставяне на разположение на Комисията на:

i)

докладите за оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта;

ii)

коригиращите действия, посочени в членове 68, 69 и 70;

б)

основните характеристики и правилата относно системата за заявления за подпомагане съгласно член 69 и системата за мониторинг на площта, посочени в член 70, включително параметрите на постепенното увеличаване на броя на интервенциите в рамките на системата за мониторинг на площта.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА III

Проверка на трансакциите

Член 76

Обхват и определения във връзка с настоящата глава

1.   В настоящата глава се установяват специални правила за проверката на търговските документи на субекти, които получават или извършват плащания, пряко или непряко свързани със системата за финансиране от ЕФГЗ, или на техни представители (наричани по-нататък „предприятия“), с цел да се установи дали трансакциите, съставляващи част от системата за финансиране от ЕФГЗ, действително са били осъществени и дали са били изпълнени правилно.

2.   Настоящата глава не се прилага за интервенции, попадащи в обхвата на интегрираната система, посочена в глава II от настоящия дял и в дял III, глава III от Регламент (ЕС) 2021/2115.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102 за допълване на настоящия регламент чрез списък с интервенции, които поради формулировката си и изискванията за контрол са неподходящи за извършване на допълнителен последващ контрол чрез проверка на търговските документи и следователно не са обект на такава проверка съгласно настоящата глава.

3.   За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„търговски документ“ означава всички счетоводни документи, регистри, квитанции и разходооправдателни документи, отчети, производствена документация и документация по качеството, кореспонденция, свързана с икономическата дейност на предприятието, както и търговски данни, под каквато и да е форма, включително на електронен носител, доколкото тези документи или данни имат пряка или косвена връзка с трансакциите, посочени в параграф 1;

б)

„трета страна“ означава всяко физическо или юридическо лице, имащо пряка или косвена връзка с трансакциите, осъществени в рамките на системата за финансиране по линия на ЕФГЗ.

Член 77

Проверка от държавите членки

1.   Държавите членки извършват системни проверки на търговските документи на предприятията, като отчитат естеството на подлежащите на проверка трансакции. Държавите членки подбират предприятията, в които да се извърши проверка, така, че да се осигури възможно най-добра гаранция за ефективността на мерките за предотвратяване и установяване на нередности. При подбора се отчитат, inter alia, финансовата значимост на предприятията в тази система и други рискови фактори.

2.   В подходящи случаи в обхвата на предвидените в параграф 1 от настоящия член проверки се включват физически и юридически лица, с които предприятията са свързани, както и всяко друго физическо или юридическо лице, което може да е от значение за целите, посочени в член 78.

3.   Органът или органите, отговарящи за прилагането на настоящата глава, са организирани така, че да са независими от службите или подразделенията на служби, отговарящи за плащанията и проверките, извършвани преди плащанията.

4.   Предприятията, за които сумата от приходите или плащанията е под 40 000 EUR, подлежат на проверка съгласно настоящата глава единствено по конкретни причини, указани от държавите членки в годишния им план за контрол, посочен в член 80, параграф 1.

5.   Извършваните съгласно настоящата глава проверки не засягат проверките, осъществявани съгласно членове 49 и 50.

Член 78

Кръстосани проверки

1.   Точността на първичните подлежащи на проверка данни се установява чрез редица кръстосани проверки, които при необходимост включват търговските документи на трети страни, като естеството на проверките съответства на равнището на съществуващия риск, включително:

а)

съпоставка с търговските документи на доставчиците, клиентите, превозвачите и други трети страни;

б)

когато е необходимо — физически проверки на количеството и естеството на складовите наличности;

в)

съпоставка с регистрираните данни за финансовите потоци, свързани със или произтичащи от извършените трансакции в рамките на системата за финансиране от ЕФГЗ;

г)

проверки по отношение на счетоводството или регистрите за движението на финансови средства, доказващи, че към момента на проверката документите, държани от разплащателната агенция като основание за изплащането на подпомагане за бенефициера, са редовни.

2.   Когато предприятията са задължени да водят определена документация за складовите наличности в съответствие с правото на Съюза или с националното право, проверката на тази документация обхваща, в съответните случаи, съпоставянето ѝ с търговските документи и, при необходимост — със складовите наличности.

3.   При подбора на трансакциите, подлежащи на проверка, се отчита изцяло равнището на съществуващия риск.

4.   Лицата, отговарящи за предприятието, или трета страна, гарантират, че всички търговски документи и допълнителни сведения се представят на служителите, отговарящи за проверката, или на лицата, оправомощени да я извършат от тяхно име. Данните, съхранявани в електронен вид, се предоставят на подходящ носител.

5.   Натоварените с проверката служители или оправомощените да извършват проверките от тяхно име лица могат да изискат да им бъдат предоставени извадки или копия от документите, посочени в параграф 1.

Член 79

Взаимопомощ

При поискване държавите членки взаимно си помагат при осъществяването на проверката, предвидена в настоящата глава, в следните случаи:

а)

когато предприятие или трета страна е установено(а) в държава членка, различна от тази, в която е извършено или е следвало да се извърши плащането или получаването на сумата;

б)

когато предприятие или трета страна е установено(а) в държава членка, различна от тази, в която се намират документите и данните, необходими за проверката.

Член 80

Планиране и докладване

1.   Държавите членки изготвят планове за контрол за проверките, които да се извършат съгласно член 77 по време на следващия период на провеждане на проверки.

2.   До 15 април всяка година държавите членки изпращат на Комисията:

а)

своя план за контрол, както е посочено в параграф 1, и броя на предприятията, които подлежат на проверка, и тяхното разпределение по сектори въз основа на свързаните с тях суми;

б)

подробен доклад за прилагането на настоящата глава през предходния период на провеждане на проверки, включително резултатите от всяка проверка, извършена съгласно член 79.

3.   Ако в срок от осем седмици Комисията не е информирала държавите членки относно забележките си, държавите членки прилагат плановете за контрол и измененията към тях, които са изготвили и изпратили на Комисията.

Член 81

Достъп до информация и проверки от Комисията

1.   В съответствие с приложимото национално законодателство служителите на Комисията имат достъп до всички документи, подготвени с оглед или вследствие на проверката, организирана съгласно настоящата глава, както и до наличните данни, включително тези, които се съхраняват в системите за обработка на данни. При поискване тези данни се предоставят на подходящ носител.

2.   Проверките, посочени в член 77, се извършват от служители на държавите членки. Служителите на Комисията могат да участват в тези проверки, но те не могат да упражняват правомощията за проверка, дадени на служителите на държавите членки. Те обаче разполагат с достъп до същите помещения и същите документи като служителите на държавите членки.

3.   Без да се засягат разпоредбите на регламенти (Евратом, ЕО) № 2988/95, (Евратом, ЕО) № 2185/96, (ЕС, Евратом) № 883/2013 и (ЕС) 2017/1939, ако съгласно националните разпоредби относно наказателното производство извършването на определени действия е запазено за изрично определени от националното право служители, нито служителите на Комисията, нито служителите на държавата членка, отправила искането, участват в тези действия. При всички случаи те не участват в посещения по домовете или в официални разпити на лица в контекста на наказателното право на съответната държава членка. Те обаче имат достъп до получената по този начин информация.

Член 82

Изпълнителни правомощия във връзка с проверките на трансакции

Комисията приема актове за изпълнение, с които установява необходимите правила за осигуряването на еднакво прилагане на настоящата глава, по-специално по отношение на следното:

а)

извършването на проверките, посочени в член 77, по отношение на подбора на предприятията, степента и графика на проверките;

б)

осъществяването на взаимопомощта, посочена в член 79;

в)

съдържанието на докладите, посочени в член 80, параграф 2, буква б) и всякакви други уведомления, необходими съгласно настоящата глава.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА IV

Система за контрол и административни санкции във връзка с предварителните условия

Член 83

Система за контрол във връзка с предварителните условия

1.   Държавите членки създават система, за да проверяват дали следните категории бенефициери спазват задълженията, установени в дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115:

а)

бенефициерите, получаващи директни плащания по дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115;

б)

бенефициерите, получаващи годишни плащания в съответствие с членове 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

бенефициерите, получаващи подкрепа в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 или глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013.

2.   Държавите членки, които прилагат член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2115, могат да създадат опростена система за контрол:

а)

за бенефициерите, получаващи плащания съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2115; или

б)

за дребните земеделски стопани, определени от държавите членки съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2115, които не подават заявления за такива плащания.

Когато държава членка не прилага член 28 от Регламент (ЕС) 2021/2115, тя може да установи опростена система за контрол на земеделски стопани с максимален размер на стопанството, който не надхвърля 5 хектара земеделска площ, декларирана съгласно член 69, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Държавите членки могат да използват наличните си системи за контрол и администриране, за да гарантират спазването на правилата относно предварителните условия.

Тези системи са съвместими със системите за контрол, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Държавите членки извършват годишен преглед на системите за контрол, посочени в параграфи 1 и 2, в контекста на постигнатите резултати.

5.   За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„изискване“ означава всяко отделно законоустановено изискване за управление съгласно правото на Съюза, посочено в член 12 от Регламент (ЕС) 2021/2115, в даден правен акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия правен акт;

б)

„правен акт“ означава всяка (всеки) от отделните директиви и регламенти, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

в)

„повторяемост на неспазването“ означава неспазване на едно и също изискване или стандарт повече от веднъж в рамките на последователен период от три календарни години, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишно неспазване и, когато е приложимо, е имал възможността да вземе необходимите мерки за коригиране на това предишно неспазване.

6.   За да спазят задълженията си в областта на контрола, посочени в параграфи 1—4, държавите членки:

а)

включват проверки на място, за да проверят спазването от страна на бенефициерите на задълженията, предвидени в дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115;

б)

в зависимост от съответните изисквания, стандарти, правни актове или области на прилагане на предварителни условия могат да решат да използват проверките, включително административните проверки, извършвани в рамките на системите за контрол, приложими към съответното изискване, стандарт, правен акт или област на прилагане на предварителни условия, ако ефективността на тези проверки е поне равностойна на тази на проверките на място, посочени в буква а);

в)

когато е целесъобразно, могат да използват дистанционно наблюдение или системата за мониторинг на площта, или други подходящи технологии, с чиято помощ да извършват проверките на място, посочени в буква а);

г)

правят контролна извадка за извършените проверки на място, посочени в буква а), които трябва да се извършват всяка година, въз основа на анализ на риска, който:

i)

взема предвид и прилага тегловни коефициенти спрямо структурата на земеделското стопанство, присъщия риск от неспазване и, когато е приложимо, участието на бенефициерите в консултантските услуги в областта на селското стопанство, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 2021/2115,

ii)

включва случаен елемент, и

iii)

гарантира, че контролната извадка обхваща най-малко 1 % от бенефициерите, посочени в параграф 1 от настоящия член;

д)

по отношение на задълженията за предварителните условия във връзка с Директива 96/22/ЕО на Съвета (35) приемат, че прилагането на специфично ниво на извадка на плановете за мониторинг отговаря на изискването за минимален процент, посочен в буква г) от настоящия параграф;

е)

могат да решат, когато използват опростената система за контрол, посочена в параграф 2, да изключат от проверките на място, посочени в буква а) от настоящия параграф, проверката на спазването на задълженията, посочена в същата буква, когато може да се докаже, че случаите на неспазване от страна на съответните бенефициери не могат да имат съществени последици за постигането на целите на съответните правни актове и стандарти.

Член 84

Система за административни санкции във връзка с предварителните условия

1.   Държавите членки създават система, която осигурява прилагането на административни санкции на посочените в член 83, параграф 1 от настоящия регламент бенефициери, които в който и да е момент през съответната календарна година не са спазили задълженията, предвидени в дял III, глава I, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

Посочените в първа алинея административни санкции се прилагат само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен, и в случай че са изпълнени едното или двете следни условия:

а)

неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициера;

б)

неспазването засяга стопанството, както е определено в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, или други площи, управлявани от бенефициера, които се намират на територията на същата държава членка.

По отношение на горските райони обаче административните санкции, посочени в първа алинея, не се прилагат, ако не е поискана подкрепа за съответната площ съгласно членове 70 и 71 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.   В своята система за административни санкции, посочени в параграф 1, държавите членки:

а)

включват правила относно прилагането на административни санкции в случаи, когато земеделската земя, земеделското стопанство или част от тях се прехвърлят през съответната календарна година или съответните години; тези правила се основават на справедливо и равнопоставено разпределение на отговорността между прехвърлителя и приобретателя в случай на неспазване на изискванията;

б)

без да се засягат разпоредбите на параграф 1, могат да решат да не прилагат административна санкция за бенефициер за календарна година, ако размерът на санкцията е 100 EUR или по-малко; бенефициерът обаче се уведомява за констатацията на неспазването и за задължението да предприеме коригиращи действия в бъдеще;

в)

гарантират, че не се налагат административни санкции, ако:

i)

неспазването се дължи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства съгласно член 3;

ii)

неспазването се дължи на разпореждане от публичен орган.

За целите на първа алинея, буква а) „прехвърляне“ означава всеки вид транзакция, в резултат на която земеделската земя или земеделското стопанство, или част от него, престава да бъде на разположение на прехвърлителя.

3.   Прилагането на административна санкция не оказва влияние върху законосъобразността и редовността на разходите, по отношение на които тя се прилага.

Член 85

Прилагане и изчисляване на административните санкции

1.   Административните санкции, посочени в член 84, се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в член 83, параграф 1, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването. Намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването. Когато обаче не е възможно да се определи календарната година, през която е настъпило неспазването, намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, в която е констатирано неспазването.

При изчисляването на намаленията и на изключванията се вземат предвид сериозността, обхватът, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл при установеното неспазване. Налаганите административни санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Административните санкции се основават на контрола, извършван в съответствие с член 83, параграф 6.

2.   Като общо правило намалението представлява 3 % от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1.

3.   Ако неспазването не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, не се прилага административна санкция.

Държавите членки създават механизъм за повишаване на осведомеността, за да се гарантира, че бенефициерите са информирани за установените случаи на неспазване и за евентуалните корективни действия, които трябва да бъдат предприети. Посоченият механизъм включва също така специфичните консултантски услуги в областта на селското стопанство, посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 2021/2115, участието в които може да се направи задължително за съответните бенефициери.

4.   Ако дадена държава членка използва системата за мониторинг на площта, посочена в член 66, параграф 1, буква в), за установяване на случаи на неспазване, тя може да реши да приложи по-ниско процентно намаление от предвиденото в параграф 2 от настоящия член.

5.   Когато неспазването има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или ако представлява пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, се прилага процентно намаление, което е по-високо от предвиденото в параграф 2.

6.   Когато едно и също неспазване продължава или се повтори веднъж в рамките на три последователни календарни години, процентното намаление като общо правило е 10 % от общата сума на плащанията, посочени в параграф 1. Следващи случаи на същото неспазване без основателна причина от страна на бенефициера се считат за случаи на умишлено неспазване.

В случай на умишлено неспазване, процентното намаление е най-малко 15 % от общия размер на плащанията, посочени в параграф 1.

7.   За да се осигури равнопоставеност между държавите членки и да се гарантират ефективността, пропорционалността и възпиращият ефект на административните санкции съгласно настоящата глава, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с подробни правила относно прилагането и изчисляването на тези санкции.

Член 86

Суми, получени вследствие на административни санкции във връзка с предварителните условия

Държавите членки могат да задържат 25 % от сумите, получени в резултат на намаленията и изключванията, посочени в член 85.

ГЛАВА V

Система за контрол и административни санкции във връзка с предварителните условия в социалната сфера

Член 87

Система за контрол във връзка с предварителните условия в социалната сфера

1.   Държавите членки създават система, която предвижда прилагането на административни санкции на посочените в член 14 от Регламент (ЕС) 2021/2115 бенефициери, които не спазват правилата относно предварителните условия в социалната сфера, изброени в приложение IV от посочения регламент.

За тази цел държавите членки използват съответните си системи за контрол и правоприлагане в областта на социалното и трудовото законодателство и приложимите трудови стандарти, за да гарантират, че бенефициерите на подпомагането, посочено в член 14 от Регламент (ЕС) 2021/2115, глава IV от Регламент (ЕС) № 228/2013 или глава IV от Регламент (ЕС) № 229/2013, спазват задълженията, посочени в приложение IV от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.   Държавите членки гарантират ясно разделение на отговорностите между органите или институциите, отговорни за прилагането на социалното и трудовото законодателство и приложимите трудови стандарти, от една страна, и разплащателните агенции, от друга страна, като ролята на разплащателните агенции е извършването на плащания и прилагането на санкции в рамките на механизма за предварителни условия в социалната сфера.

Член 88

Система за административни санкции във връзка с предварителните условия в социалната сфера

1.   Съгласно системата, посочена в член 87, параграф 1, първа алинея, разплащателната агенция се уведомява най-малко веднъж годишно за случаите на неспазване, когато компетентните органи или институции, посочени в член 87, параграф 2, са взели решения с изпълнителна сила в това отношение. Посоченото уведомяване включва оценка и степенуване на сериозността, обхвата, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл на съответното неспазване. При извършването на тази оценка държавите членки могат да използват всички приложими национални системи за степенуване на трудовите санкции. При уведомяването на разплащателната агенция се зачитат вътрешната организация, задачите и процедурите на органите и институциите, посочени в член 87, параграф 2.

Разплащателната агенция бива уведомена само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен, и в случай че са изпълнени едното или двете следни условия:

а)

неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициера;

б)

неспазването засяга стопанството, както е определено в член 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, или други площи, управлявани от бенефициера, които се намират на територията на същата държава членка.

2.   В своите системи за административни санкции, посочени в член 87, параграф 1, държавите членки:

а)

могат да решат да не прилагат административни санкции за бенефициер за календарна година, ако размерът на санкцията е 100 EUR или по-малко; бенефициерът обаче се уведомява за констатацията на неспазване и за задължението да предприеме коригиращи действия в бъдеще;

б)

гарантират, че не се налагат административни санкции, ако:

i)

неспазването се дължи на непреодолима сила;

ii)

неспазването се дължи на разпореждане от публичен орган.

3.   Прилагането на административна санкция не оказва влияние върху законосъобразността и редовността на разходите, по отношение на които тя се прилага.

Член 89

Прилагане и изчисляване на административна санкция

1.   Административните санкции се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в член 83, параграф 1, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването. Намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването. Когато обаче не е възможно да се определи календарната година, през която е настъпило неспазването, намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, в която е констатирано неспазването.

При изчисляването на тези намаления и изключвания се взема предвид сериозността, обхватът, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл на установеното неспазване в съответствие с оценката на органите или институциите, предвидени в член 87, параграф 2. Налаганите административни санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

При прилагането и изчисляването на административните санкции съответните разпоредби на член 85, параграфи 2, 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis.

2.   За да се осигури равнопоставеност за държавите членки и да се гарантират ефективността, пропорционалността и възпиращият ефект на административните санкции съгласно настоящата глава, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с подробни правила относно прилагането и изчисляването на тези санкции.

ДЯЛ V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Предаване на информация

Член 90

Съобщаване на информация

1.   В допълнение към задълженията си относно предаването на информация съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115, държавите членки изпращат на Комисията следната информация, декларации и документи:

а)

за акредитираните разплащателни агенции и определените или акредитираните координиращи органи:

i)

документите за акредитацията им и, когато е приложимо, за определянето им,

ii)

функцията, която изпълняват (акредитирана разплащателна агенция или определен и акредитиран координиращ орган),

iii)

когато е приложимо, оттеглянето на акредитацията им;

б)

за сертифициращите органи:

i)

наименование,

ii)

адрес;

в)

за мерките във връзка с операции, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР:

i)

декларации за разходите, които изпълняват и функция на искания за плащания, подписани от акредитираната разплащателна агенция или от определения и акредитирания координиращ орган и придружени от необходимата информация;

ii)

по отношение на ЕФГЗ прогнозен размер на техните финансови нужди, а по отношение на ЕЗФРСР — актуализирани прогнозни декларации за разходите, които ще бъдат подадени през същата година, и прогнозни декларации за разходите за следващата финансова година;

iii)

декларация за управлението и годишните отчети на акредитираните разплащателни агенции.

2.   Държавите членки информират редовно Комисията за прилагането на интегрираната система, посочена в дял IV, глава II. Комисията организира обмен на становища по този въпрос с държавите членки.

Член 91

Поверителност

1.   Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими стъпки за гарантиране на поверителността на информацията, която е съобщена или получена при прилагането на мерките за инспекция и уравняване на сметките съгласно настоящия регламент.

По отношение на тази информация се прилагат правилата, установени в член 8 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

2.   Без да се засягат националните разпоредби във връзка със съдебните производства, информацията, събрана при проверката, предвидена в дял IV, глава III, е защитена чрез професионална тайна. Тя не се съобщава на други лица, освен на тези, които поради своите служебни задължения в държавите членки или в институциите на Съюза трябва да са запознати с нея за целите на изпълнението на тези задължения.

Член 92

Изпълнителни правомощия във връзка с подаването на информация

Комисията може да приеме актове за изпълнение, с които определя правила относно:

а)

формата, съдържанието, периодичността, сроковете и механизмите за предаване или предоставяне на разположение на Комисията на:

i)

декларациите за разходите и прогнозните разходи и тяхното актуализиране, включително целевите приходи,

ii)

декларацията за управлението и годишните отчети на разплащателните агенции,

iii)

докладите за заверка на отчетите,

iv)

наименованията и данните на акредитираните разплащателни агенции, определените и акредитираните координиращи органи и определените сертифициращите органи,

v)

механизмите за отчитане и изплащане на разходите, финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР,

vi)

уведомленията за извършени финансови корекции от държавите членки във връзка с интервенции в областта на развитието на селските райони,

vii)

информация за мерките, предприети съгласно член 59;

б)

механизмите, уреждащи обмена на информация и документи между Комисията и държавите членки, и въвеждането на информационни системи, включително вида, формата и съдържанието на данните, подлежащи на обработване от тези системи, както и съответните правила за съхранение на данните;

в)

уведомленията до Комисията от държавите членки във връзка с информация, документи, статистически данни и доклади, както и сроковете и методите за такова уведомяване.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА II

Използване на еврото

Член 93

Общи принципи

1.   Сумите, посочени в решенията за изпълнение на Комисията за одобряване на стратегическите планове по ОСП, сумите на поетите задължения и плащанията от Комисията, сумите на удостоверените или сертифицираните разходи и сумите по декларациите за разходите от държавите членки се изразяват и изплащат в евро.

2.   Цените и сумите, определени в законодателство в областта на селското стопанство, се изразяват в евро.

Цените и сумите се предоставят или събират в евро в държавите членки, които са приели еврото, и в националната валута в останалите държави членки.

Член 94

Обменен курс и правопораждащо събитие

1.   Цените и сумите, посочени в член 93, параграф 2, се конвертират в националната валута в държавите членки, които не са приели еврото, като се използва обменен курс.

2.   Правопораждащото събитие за обменния курс е:

а)

приключването на митническите формалности по вноса и износа по отношение на сумите, събирани или отпускани при търговията с трети държави;

б)

във всички останали случаи — събитието, при което се постига икономическата цел на операцията.

3.   Когато в полза на бенефициера се извършва директно плащане, предвидено в Регламент (ЕС) 2021/2115, във валута, различна от еврото, държавите членки конвертират сумата на подпомагането от евро в съответната национална валута въз основа на последния им обменен курс, определен от Европейската централна банка (ЕЦБ) преди 1 октомври от годината, за която е отпуснато подпомагането.

Чрез дерогация от първа алинея, в надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат да осъществят конвертирането въз основа на усреднената стойност на обменните курсове, определени от ЕЦБ през месеца, предхождащ 1 октомври в годината, за която е отпуснато подпомагането. Избралите тази възможност държави членки определят и публикуват този усреднен курс преди 1 декември от същата година.

4.   По отношение на ЕФГЗ, когато изготвят декларациите си за разходи, държавите членки, които не са приели еврото, прилагат същия обменен курс, който са използвали при извършването на плащанията на бенефициерите или при получаването на приходи, съгласно настоящата глава.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно правопораждащите събития и обменния курс, който да бъде използван. Конкретното правопораждащо събитие се определя, като се вземат предвид следните критерии:

а)

действителната приложимост на корекциите в обменния курс във възможно най-кратък срок;

б)

сходството в правопораждащите събития за аналогични операции, осъществени в рамките на съответната организация на пазара;

в)

съгласуваността на правопораждащите събития за различните цени и суми, свързани с организацията на пазара;

г)

приложимостта и ефективността на проверките на прилагането на подходящите обменни курсове.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с правила относно обменния курс, приложим при съставянето на декларациите за разходите и при осчетоводяването от съответната разплащателна агенция на операциите по публично съхранение.

Член 95

Предпазни мерки и дерогации

1.   Комисията може да приеме актове за изпълнение с цел гарантиране на прилагането на правото на Съюза, ако съществува опасност то да бъде застрашено от извънредни монетарни практики по отношение на националната валута. Посочените актове за изпълнение може да се отклоняват от съществуващи правила единствено за срок, който е абсолютно необходим. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

Европейският парламент, Съветът и държавите членки се уведомяват незабавно относно мерките, посочени в първа алинея.

2.   Когато съществува опасност прилагането на правото на Съюза да бъде застрашено от извънредни монетарни практики, свързани с националната валута, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, с които настоящият регламент се допълва с дерогации от разпоредбите на настоящата глава, в следните случаи:

а)

когато дадена държава членка прибягва до необичайни обменни техники, например множествени обменни курсове, или изпълнява споразумения за бартерна търговия;

б)

когато валутите на държавите членки не се котират на официалните валутни пазари или тенденциите в развитието на тези валути е възможно да доведат до нарушение на търговията.

Член 96

Използване на еврото от държави членки, които не са приели еврото

1.   Ако държава членка, която не е приела еврото, реши вместо в своята национална валута да изплаща разходите, произтичащи от законодателството в областта на селското стопанство, в евро, тя предприема мерки, за да гарантира, че използването на еврото не осигурява систематично предимство спрямо използването на националната валута.

2.   Държавата членка уведомява Комисията за планираните мерки, посочени в параграф 1, преди те да породят действие. Тези мерките не пораждат действие, преди Комисията да уведоми посочената държава членка за съгласието си с тях.

ГЛАВА III

Докладване

Член 97

Годишен финансов доклад

До 30 септември през всяка година, следваща бюджетната година, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета финансов доклад относно управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР през предходната бюджетна година.

ГЛАВА IV

Прозрачност

Член 98

Публикуване на информация, отнасяща се до бенефициерите

1.   Държавите членки осигуряват ежегодно последващо оповестяване на бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР за целите на член 49, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и в съответствие с параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, включително, когато е приложимо, на информацията за групите, в които бенефициентите участват в съответствие с член 59, параграф 4 от настоящия регламент, предоставена им от тези бенефициери в съответствие с член 59, параграф 4 от настоящия регламент.

2.   Член 49, параграф 3, букви а), б), г)—й) и л), и член 49, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се прилагат по отношение на бенефициерите на ЕЗФРСР и ЕФГЗ, според случая. Прилагането на член 49, параграф 3, буква д) от посочения регламент се ограничава до целта на операцията. Член 49, параграф 3, буква к) от посочения регламент се прилага за ЕЗФРСР.

3.   За целите на настоящия член се прилагат следните дефиниции:

а)

„операция“ означава мярка, сектор или вид интервенция;

б)

„общи разходи на операцията“ означава изплатените суми, съответстващи на всяка мярка, сектор или вид интервенция, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР, получени от всеки бенефициер през съответната финансова година; относно плащанията, съответстващи на видовете интервенция, финансирани от ЕЗФРСР, подлежащите на публикуване суми съответстват на общото публично финансиране, което включва приноса както на Съюза, така и на държавите членки;

в)

„показател за местоположението или геолокация на операцията“ означава общината, в която бенефициерът живее или е регистриран, и пощенският код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината.

4.   Всяка държава членка оповестява информацията, посочена в член 49, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060, на единен уебсайт. Тази информация остава на разположение за срок от две години след датата на първоначалното ѝ публикуване.

Държавите членки не публикуват информацията, посочена в член 49, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2021/1060, ако подпомагането, получено от даден бенефициер за една година, е равно на или по-малко от 1 250 EUR.

Член 99

Уведомяване на бенефициерите за публикуването на данни, отнасящи се до тях

Държавите членки информират бенефициерите, че данните, които ги засягат, ще бъдат публикувани в съответствие с член 98 и може да бъдат обработвани от одитни или разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел опазване на финансовите интереси на Съюза.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, когато става въпрос за лични данни, държавите членки информират бенефициерите относно правата им съгласно посочения регламент и относно процедурите, приложими за упражняване на тези права.

Член 100

Изпълнителни правомощия във връзка с прозрачност

Комисията приема актове за изпълнение, с които определя правила за:

а)

формата, включително начина на представяне по мерки, сектори или видове интервенции, както и за графика за публикуването на информация, предвидено в членове 98 и 99;

б)

еднаквото прилагане на член 99;

в)

сътрудничеството между Комисията и държавите членки.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 103, параграф 3.

ГЛАВА V

Защита на личните данни

Член 101

Обработване и защита на личните данни

1.   Без да се засягат разпоредбите на членове 98, 99 и 100, държавите членки и Комисията събират лични данни за целите на изпълнението на задълженията си по управление, контрол, одит, както и за мониторинг и оценка съгласно настоящия регламент, и по-конкретно предвидените в дял II, глава II, дял III, глави III и IV, дял IV и дял V, глава III, както и за статистически цели, и не обработват тези данни по начин, който е несъвместим с тези цели.

2.   Ако личните данни се обработват за целите на мониторинга и оценката съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 и за статистически цели, те се анонимизират.

3.   Личните данни се обработват в съответствие с Регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725. По-специално, такива данни не се съхраняват във вид, който позволява идентифицирането на субекта на данни, за срок, по-дълъг от необходимото за целите, за които тези данни са събрани или за които са подложени на допълнителна обработка, като се имат предвид минималните срокове за съхранение на данни, предвидени в приложимото право на Съюза и национално право.

4.   Държавите членки информират субектите на данни, че личните им данни може да бъдат обработвани от национални органи и органи на Съюза в съответствие с параграф 1 и че във връзка с това те се ползват от правата на защита на данните, предвидени в регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725.

ДЯЛ VI

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 102

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 1, член 17, параграф 5, член 23, параграф 2, член 38, параграф 2, член 40, параграф 3, член 41, параграф 3, член 44, параграфи 4 и 5, член 47, параграф 1, член 52, параграф 1, член 54, параграф 4, член 55, параграф 6, член 60, параграф 3, член 64, параграф 3, член 74, член 76, параграф 2, член 85, параграф 7, член 89, параграф 2, член 94, параграфи 5 и 6, член 95, параграф 2 и член 105, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от 7 декември 2021 г. Не по-късно от девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок, Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 11, параграф 1, член 17, параграф 5, член 23, параграф 2, член 38, параграф 2, член 40, параграф 3, член 41, параграф 3, член 44, параграфи 4 и 5, член 47, параграф 1, член 52, параграф 1, член 54, параграф 4, член 55, параграф 6, член 60, параграф 3, член 64, параграф 3, член 74, член 76, параграф 2, член 85, параграф 7, член 89, параграф 2, член 94, параграфи 5 и 6, член 95, параграф 2 и член 105, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 11, параграф 1, член 17, параграф 5, член 23, параграф 2, член 38, параграф 2, член 40, параграф 3, член 41, параграф 3, член 44, параграфи 4 и 5, член 47, параграф 1, член 52, параграф 1, член 54, параграф 4, член 55, параграф 6, член 60, параграф 3, член 64, параграф 3, член 74, член 76, параграф 2, член 85, параграф 7, член 89, параграф 2, член 94, параграфи 5 и 6, член 95, параграф 2 и член 105, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 103

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет, наречен Комитет по земеделските фондове. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

За целите на членове 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39—44, 47, 51—55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 и 100, по отношение на въпроси, свързани с интервенции под формата на директни плащания, интервенции в някои сектори, интервенции в областта на развитието на селските райони и общата организация на пазарите, Комисията се подпомага съответно от Комитета по земеделските фондове, Комитета за общата селскостопанска политика, създаден с Регламент (ЕС) 2021/2115, и Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ДЯЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 104

Отмяна

1.   Регламент (ЕС) № 1306/2013 се отменя.

Въпреки това:

а)

член 4, параграф 1, буква б), член 5, член 7, параграф 3, членове 9, 17, 21 и 34, член 35, параграф 4, членове 36, 37, 38, 40—43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70—75, 77, 91—97, 99 и 100, член 102, параграф 2 и членове 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 продължават да се прилагат:

i)

по отношение на разходите и плащанията, направени за схеми за подкрепа съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на календарната 2022 г. и преди това;

ii)

за мерките, прилагани съгласно Регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1144/2014, до 31 декември 2022 г.;

iii)

за схемите за подпомагане, посочени в член 5, параграф 6, първа алинея, буква в) и член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета (36) по отношение на разходите и плащанията, направени за операции, изпълнявани съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 след 31 декември 2022 г. и до края на тези схеми за подпомагане; и

iv)

по отношение на ЕЗФРСР във връзка с разходите, направени от бенефициерите, и плащанията, извършени от разплащателната агенция в рамките на изпълнението на програмите за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013;

б)

член 69 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 продължава да се прилага по отношение на разходите и плащанията, направени за схеми за подкрепа, изпълнявани съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, и в рамките на изпълнението на програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, и други мерки по линия на ОСП, определени в дял II, глава I от Регламент (ЕС) № 1306/2013, изпълнени преди 1 януари 2023 г.;

в)

член 54, параграф 2 от Регламент(ЕС) № 1306/2013 продължава да се прилага по отношение на приходите, декларирани в рамките на изпълнението на програмите за развитие на селските райони, одобрени от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013, Регламент (ЕО) № 1698/2005 и Регламент (ЕО) № 27/2004 (37);

г)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 продължава да се прилага по отношение на разходите, свързани с правните задължения, посочени в член 155, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115. Независимо от това, член 31 от настоящия регламент се прилага за разходите, съобщени на Комисията в съответствие с член 155, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и които за тази цел се счита за вид интервенция.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент, на Регламент (ЕС) 2021/2115 и на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложението.

Член 105

Преходни мерки

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 102, които са необходими за гарантиране на плавен преход от договореностите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1306/2013, както е посочено в член 104 от настоящия регламент, към тези, установени в настоящия регламент, като настоящият регламент се допълва с дерогации от и допълнения към правилата, предвидени в настоящия регламент.

Член 106

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2023 г.

Член 16 обаче се прилага за разходите, направени след 16 октомври 2022 г. по отношение на ЕФГЗ.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2021 година.

За Европейския парламент

Председател

D. M. SASSOLI

За Съвета

Председател

J. VRTOVEC


(1)  OВ C 41, 1.2.2019 г., стp. 1.

(2)  ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 214.

(3)  ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 173.

(4)  Позиция на Европейския парламент от 23 ноември 2021 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 2 декември 2021 г.

(5)  Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета от 17 декември 2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11).

(9)  ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(12)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(13)  Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

(14)  Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

(15)  Вж. по-специално: решение на Съда от 6 декември 1989 г. по дело C-329/88, Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция, ECLI:EU:C:1989:618; решение на Съда от 1 юни 1994 г. по дело C-317/92, Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия, ECLI:EU:C:1994:212; решение на Съда (Първа камара) от 6 октомври 2009 г. по дело C-562/07, Комисия на Европейските общности срещу Кралство Испания, ECLI:EU:C:2009:614; решение на Първоинстанционния съд (Втора камара) от 14 септември 1995 г. по дело T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants and Star fruits Cie срещу Комисията на Европейските общности, ECLI:EU:T:1995:163; решение на Съда (Голям състав) от 19 май 2009 г. по дело C-531/06, Комисия на Европейските общности срещу Италианската република, ECLI:EU:C:2009:315.

(16)  Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

(17)  Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

(18)  Решение на Съда на Европейския съюз от 27 януари 2021 г., De Ruiter vof срещу Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19ECLI:EU:C:2021:71.

(19)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39)

(21)  Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OВ L 231, 30.6.2021 г., стр. 159).

(22)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(23)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(24)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(25)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(26)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(27)  Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1).

(28)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(29)  Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (OВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 56).

(30)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(31)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (OB L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(32)  Директива на Съвета 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (OВ L 375, 31.12.1991 г., стp. 1).

(33)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(34)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(35)  Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета--агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).

(36)  Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. за изменение на Регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(37)  Регламент (ЕО) № 27/2004 на Комисията от 5 януари 2004 г. относно определяне на преходни подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета по отношение на финансирането, чрез секцията „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, на мерките за развитие на селските райони в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТO

Регламент (ЕС) № 1306/2013

Настоящият регламент

Регламент (ЕС) 2021/2115

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 1

Член 1

Член 2

Членове 2 и 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7, параграфи 1, 2 и 3

Член 9

Член 7, параграфи 4 и 5

Член 10

Член 7, параграф 6

Член 8

Член 11

Член 9

Член 12

Член 10

Член 37, буква а)

Член 11

Член 44, параграф 1

Член 12

Член 15, параграфи 1, 2 и 4

Член 13, параграф 1

Член 15, параграф 3

Член 13, параграфи 2 и 3

Член 14

Член 15

Член 16

Член 14

Член 17

Член 20

Член 18

Член 21

Член 19

Член 22

Член 20

Член 23

Член 21

Член 24

Член 22

Член 25

Член 23

Член 26

Член 24

Член 15

Член 25

Член 16

Член 26

Член 17

Член 27

Член 18

Член 28

Член 19

Член 29

Член 30

Член 36

Член 31

Член 27

Член 32

Член 28

Член 33

Член 29

Член 34

Член 30

Член 35

Член 31

Член 36

Член 32

Член 37

Член 33

Член 38

Член 34

Член 39

Член 35

Член 40

Член 38

Член 41

Член 39

Член 42

Член 43

Член 45

Член 44

Член 43, параграф 1

Член 45

Член 46

Член 46

Член 43, параграф 2 и член 47

Член 47

Член 49

Член 48

Член 50

Член 49

Член 51, параграфи 1 и 2

Член 50

Член 51, параграф 3 и член 52

Член 51

Член 53

Член 52

Член 55

Член 53

Член 54

Член 55

Член 56

Член 56

Член 57

Член 57

Член 58

Член 58

Член 59

Член 59

Член 60

Член 62

Член 61

Член 63

Член 62

Член 60

Член 63, параграф 1, първа алинея и параграфи 2—5

Член 63, параграф 1, втора алинея

Член 61

Член 64

Член 65

Член 66

Член 64

Член 67

Член 65

Член 68

Член 66

Член 69, параграф 1, първа алинея,

Член 67, параграф 1, втора алинея

Член 69, параграф 1, втора алинея

Член 69, параграф 1, трета алинея

Член 67, четвърта алинея

Член 69, параграф 2

Член 67, параграф 2

Член 70

Член 67

Член 71

Член 73

Член 72

Член 69

Член 73

Член 71

Член 74, параграф 1

Член 72

Член 74, параграфи 2, 3 и 4

Член 75

Член 44, параграфи 2, 3 и 5

Член 76

Член 74

Член 77

Член 78

Член 75

Член 79

Член 76

Член 80

Член 77, параграфи 1, 2 и 5

Член 81

Член 78, параграфи 1, 2 и 3

Член 82, параграфи 1 и 2

Член 78, параграфи 4 и 5

Член 82, параграфи 3 и 4

Член 83, параграф 1

Член 79

Член 83, параграфи 2 и 3

Член 84, параграфи 1, 2, 3 и 4

Член 80

Член 84, параграф 5

Член 84, параграф 6

Член 77, параграф 4

Член 85, параграфи 1, 3 и 4

Член 85, параграф 2

Член 77, параграф 3

Член 86, параграф 1

Член 80, параграф 2, буква б)

Член 86, параграф 2

Член 87

Член 81

Член 88

Член 82

Член 89

Член 90а

Член 90

Член 116а

Член 91

Член 12

Член 92

Член 12

Член 93

Член 12

Член 94

Член 14

Член 95

Член 96

Член 83

Член 97

Член 84

Член 98

Член 99

Член 85

Член 100

Член 86

Член 101, параграф 1

Член 101, параграф 2

Член 85, параграф 7

Член 102

Член 90

Член 103

Член 91

Член 104

Член 92

Член 105

Член 93

Член 106

Член 94

Член 107

Член 95

Член 108

Член 96

Член 109

Член 97

Член 110

Член 128

Член 111

Член 98, параграфи 1, 2 и 3

Член 112

Член 98, параграф 4

Член 113

Член 99

Член 114

Член 100

Член 115

Член 102

Член 116

Член 103

Член 117

Член 101

Член 118

Член 119

Член 104

Член 119а

Член 120

Член 105

Член 121

Член 106

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение


Top