EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2115

Регламент(ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

PE/64/2021/REV/1

OB L 435, 6.12.2021, p. 1–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj

6.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 435/1


РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2021/2115 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 2 декември 2021 година

за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват ориентирането на ОСП в по-голяма степен към постигането на резултати и към пазара, стимулирането на модернизацията и устойчивостта, включително икономическата, социалната, екологичната и климатичната устойчивост на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и способстването за намаляване на свързаната със законодателството на Съюза административна тежест за бенефициерите.

(2)

С оглед на глобалното измерение на ОСП и последиците от прилагането ѝ Комисията следва да осигури съгласуваност с външните политики и инструменти на Съюза, по-специално в областта на сътрудничеството за развитие и търговията. Ангажиментът на Съюза за съгласуваност на политиките в полза на развитието изисква при разработването на политиките да се отчитат целите и принципите на развитието.

(3)

Тъй като е необходимо да се подобри реакцията на ОСП спрямо предизвикателствата и възможностите, когато се проявят такива, на международно равнище, на равнището на Съюза, на национално, регионално и местно равнище и на равнището на отделните стопанства, е необходимо да се рационализира управлението на ОСП и да се подобри постигането на резултати от нея по целите на Съюза, както и значително да се намали административната тежест. ОСП следва да се основава на качеството на изпълнението (наричано по-нататък „модел за осъществяване на политиката“). Поради това Съюзът следва да определя основните параметри на политиката, например целите на ОСП и нейните основни изисквания, а държавите членки следва да носят по-голяма отговорност що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. Засилената субсидиарност прави възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности и със специфичния характер на селскостопанската дейност, произтичащ от социалната структура на селското стопанство и от структурните и природните различия между отделните селскостопански райони, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на Съюза.

(4)

Хоризонталните финансови правила, приети от Европейския парламент и от Съвета на основание член 322 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), се прилагат към настоящия регламент. Тези правила са установени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (5) (наричан по-нататък „Финансовия регламент“) и определят по-специално процедурата за съставяне и изпълнение на бюджета чрез безвъзмездни средства, поръчки, награди и непряко изпълнение и предвиждат проверки по отношение на отговорността на финансовите участници. Правилата, приети на основание член 322 от ДФЕС, включват и общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.

(5)

Правилата, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета (6), относно мерки за обвързване на ефективността на фондовете на Съюза с доброто икономическо управление, относно териториалното развитие и относно видимостта на подкрепата от фондовете на Съюза следва да се прилагат и за подпомагането на развитието на селските райони по настоящия регламент, за да се осигури последователност със съответните фондове на Съюза по отношение на тези аспекти.

(6)

Полезните взаимодействия между ЕЗФРСР и „Хоризонт Европа“, установени с Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да насърчават оптималното използване от ЕЗФРСР на резултатите от научни изследвания и иновации, и по-специално тези, произтичащи от проекти, финансирани по линия на „Хоризонт Европа“ и Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ), водещи до иновации в сектора на селското стопанство и в селските райони.

(7)

Като се има предвид значението на преодоляването на драматичната загуба на биологично разнообразие подпомагането по настоящия регламент следва да допринася за интегриране на действията в областта на биологичното разнообразие в политиките на Съюза и за постигането на общата амбиция за заделяне на 7,5 % от годишните разходи по многогодишната финансова рамка (МФР) за целите в областта на биологичното разнообразие през 2024 г. и 10 % от годишните разходи по МФР за целите в областта на биологичното разнообразие през 2026 г. и 2027 г.

(8)

На държавите членки следва да се предостави гъвкавост да уточняват някои определения и условия в собствените си стратегически планове по ОСП. Въпреки това, за да се гарантират общи условия на равнопоставеност, на равнището на Съюза трябва да бъде установена рамка, определяща необходимите общи елементи, които да бъдат включени в тези определения и условия (наричани по-нататък „рамкови определения“).

(9)

За да се засили ролята на селското стопанство при предоставянето на обществени блага, е необходимо да се установи подходящо рамково определение за „селскостопанска дейност“. Освен това, с цел да се гарантира, че Съюзът може да спазва международните си задължения във връзка с националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма никакво или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ, като предостави избора между тези два вида дейност на земеделските стопани. С цел адаптиране към местните условия държавите членки следва да установят самото определение за „селскостопанска дейност“ и съответните условия в собствените си стратегически планове по ОСП.

(10)

За да се запазят основните елементи, приложими за целия Съюз, които позволяват да се гарантира съпоставимост между решенията на държавите членки, без обаче държавите членки да бъдат ограничавани в постигането на целите на Съюза, следва да бъде установено рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните с него рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, така че да се даде възможност на държавите членки да внасят допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия.

(11)

Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, който позволява на държавите членки да обхванат различните форми на производство и който налага включването на земите под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите.

(12)

Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва едновременно площите, които действително се използват за производство и тези, които не се използват за производство, както и разсадници и площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки.

(13)

Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено така, че в случаите, в които тревите и другите тревни фуражи остават преобладаващи, то да не изключва другите видове, които са подходящи за паша. Определението следва също да дава възможност на държавите членки да определят допълнителни критерии и да им позволява да включват видове, различни от треви или други тревни фуражи, от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали се използват за действително производство или не. Това може да включва видове, при които части от растението, като листа, цветове, стъбла или плодове, могат да се използват за паша директно или когато паднат на земята. Държавите членки следва също така да могат да решават дали да ограничат земята, където тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в районите на паша, включително ограничаването ѝ до земя, която е част от установени местни практики.

(14)

Рамковите определения за „земеделска площ“ следва да гарантират, че държавите членки обхващат агролесовъдните системи, където дървета се отглеждат в земеделски парцели, на които се извършват селскостопански дейности с цел подобряване на устойчивото използване на земята.

(15)

С цел да се гарантира правна сигурност по отношение на изплащането на подпомагането за земеделска площ, която е на разположение на земеделския стопанин и на която се упражнява селскостопанска дейност, следва да се установи рамково определение за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, съдържащо основните елементи на това понятие. По-специално, държавите членки следва да предвидят условията, въз основа на които ще се определя дали земята е на разположение на земеделския стопанин. Като се има предвид вероятността от случайно и временно ползване на земеделска земя за извършване на дейност, която не е строго селскостопанска, и предвид потенциала на някои неселскостопански дейности да допринасят за диверсифициране на приходите на земеделските стопанства, държавите членки следва да определят подходящи условия, съгласно които площи, използвани и за неселскостопански дейности, да бъдат включвани като хектари, отговарящи на условията за подпомагане.

(16)

С оглед на високите екологични амбиции на ОСП отговарящата на условията площ не следва да бъде намалявана в резултат на прилагането на определени правила за предварителни условия и на схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (наричани по-нататък „екосхеми“) в рамките на директните плащания. Земеделските площи не следва да се считат за неотговарящи на условията за директни плащания, когато на тях се отглеждат неселскостопански продукти чрез палудикултура в рамките на схеми на Съюза или национални схеми, които допринасят за постигането на една или повече цели на Съюза, свързани с околната среда или климата. Освен това земеделските площи следва да продължат да отговарят на условията за директни плащания, когато по отношение на тях се прилагат определени изисквания на Съюза, свързани с опазването на околната среда, или когато са залесени по линия на мерки за развитие на селските райони, включително площите, които са залесени в съответствие с отговарящи на условията национални схеми, или площите, обхванати от определени задължения за оставяне на земя под угар.

(17)

Като се има предвид необходимостта от опростяване, държавите членки следва да имат възможност да решават, че особеностите на ландшафта, които не възпрепятстват значително извършването на селскостопанската дейност върху даден парцел, остават част от площта, отговаряща на условията. При изчисляването на площта на постоянно затревените площи, като същевременно се приспаднат площите, заети с неотговарящи на условията особености на ландшафта, държавите членки следва да имат право да прилагат опростена методика.

(18)

По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и осигуряване на съгласуваност с други законодателни актове, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,3 % следва да бъде включено в определението за „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“.

(19)

С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнение на ОСП, подпомагането на доходите следва да бъде насочено към активните земеделски стопани. За да се гарантира възприемането на общ подход на равнището на Съюза, следва да се установи рамково определение за „активен земеделски стопанин“, съдържащо основните елементи на това понятие. Държавите членки следва да определят в своите стратегически планове по ОСП, въз основа на обективни условия, кои земеделски стопани се считат за активни земеделски стопани. За да се намали административната тежест, държавите членки следва да имат право да отпускат директни плащания на по-малки земеделски стопани, които също допринасят за жизнеспособността на селските райони, и да изготвят отрицателен списък на неселскостопански дейности, по отношение на които селскостопанските дейности обикновено са второстепенни. Отрицателният списък не следва да бъде единственият начин за установяване на определението, а следва да се използва като допълнителен инструмент, който да способства за идентифицирането на такива неселскостопански дейности, без да се засяга възможността заинтересованите лица да докажат, че отговарят на критериите на определението за „активен земеделски стопанин“. С цел осигуряване на по-висок доход, укрепване на социално-икономическата структура на селските райони или преследване на свързани с това цели, определението за „активен земеделски стопанин“ следва да не изключва подпомагането на земеделски стопани, които извършват разнородна дейност или са заети на непълно работно време, които в допълнение към работата в стопанството се занимават и с неселскостопанска дейност.

(20)

С цел да се осигури съгласуваност между видовете интервенции под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони в контекста на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“, съдържащо основните елементи на това понятие.

(21)

С цел да се осигури съгласуваност между видовете интервенции под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони в контекста на целта за улесняване на стопанското развитие в селските райони, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „нов земеделски стопанин“, съдържащо общи елементи за това понятие.

(22)

За да се конкретизират целите на ОСП, установени в член 39 от ДФЕС, както и да се гарантира, че Съюзът реагира адекватно на най-новите предизвикателства пред нея, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Допълнително следва да бъде определен набор от специфични цели на равнището на Съюза, който да бъде прилаган от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, като се отчита фактът, че в държавите членки селското стопанство представлява сектор, тясно свързан с икономиката като цяло. Тези специфични цели ще осигурят постигането на баланс между различните измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, като същевременно следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети и да отчитат приложимото законодателство на Съюза, по-специално в областта на климата, енергетиката и околната среда.

(23)

Една по-интелигентна, по-модерна и по-устойчива ОСП трябва да бъде отворена за научните изследвания и иновациите, за да послужи за постигането на многофункционалност на селскостопанските, горските и хранително-вкусовите системи в Съюза, посредством инвестиране в технологично развитие и цифровизация и подобряване на възприемането и ефективното внедряване на технологии, по-специално на цифрови технологии, и на достъпа до и по-активния обмен на безпристрастни, надеждни, относими и нови знания.

(24)

Съюзът трябва да насърчава развитието на модерен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който се възползва от предимствата на висококачественото производство и ресурсната ефективност и който гарантира дългосрочна продоволствена сигурност като част от конкурентоспособен и продуктивен хранително-вкусов сектор, като същевременно защитава модела на семейни земеделски стопанства.

(25)

За да се подпомогне генерирането на достатъчно надежден земеделски доход и да се спомогне за устойчивостта на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел повишаване на дългосрочната продоволствена сигурност, е необходимо да се подобри позицията на земеделските стопани във веригата за създаване на стойност, по-специално чрез насърчаване на форми на сътрудничество, които включват земеделските стопани и са от полза за тях, както и чрез насърчаване на късите вериги на доставки и подобряване на прозрачността на пазара.

(26)

Съюзът трябва да подобри реакцията в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за висококачествена, безопасна и питателна храна, произведена по устойчив начин. За осъществяването на напредък в тази насока ще трябва да се насърчават конкретни устойчиви земеделски практики като биологичното земеделие, интегрираното управление на вредителите, агроекологията, агролесовъдството или прецизното земеделие. Аналогично, следва да се стимулират и действия за насърчаване на по-високи нива на хуманно отношение към животните и инициативи за борба с антимикробната резистентност.

(27)

Моделът за осъществяване на политиката не следва да води до ситуация, в която има 27 различни национални селскостопански политики, което би застрашило общия характер на ОСП и вътрешния пазар. Той обаче следва да предоставя на държавите членки известна степен на гъвкавост в границите на солидна обща регулаторна рамка. Следователно в настоящия регламент следва да се установят целите на Съюза и да се определят видовете интервенции, както и общите изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, като по този начин ще се гарантира общият характер на ОСП Държавите членки следва да отговарят за превръщането на регулаторната рамка на Съюза в условия за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите, като се прилага по-голяма гъвкавост. В този контекст държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и с общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставяне на подпомагане от Съюза на бенефициерите се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета (8). Наред с това те следва да изпълняват своите стратегически планове по ОСП, одобрени от Комисията.

(28)

За да се насърчи развитието на интелигентен и устойчив селскостопански сектор, директните плащания продължават да представляват съществен елемент за гарантиране на справедливо подпомагане на доходите на земеделските стопани. Аналогично, инвестициите в преструктуриране, модернизация, иновации и диверсифициране на стопанствата и въвеждане на нови практики и технологии са необходими за повишаване на пазарните приходи на земеделските стопани.

(29)

Както се посочва в съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични явления, както и санитарните и фитосанитарните кризи могат да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите, особено за първичните производители. Във връзка с това, независимо че земеделските стопани носят крайната отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии и за подобряване на устойчивостта на своите стопанства, следва да се създаде солидна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска.

(30)

Оказването на подкрепа и подобряването на опазването на околната среда и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата са основен приоритет за бъдещето на селското и горското стопанство на Съюза. ОСП следва да играе роля както за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и климата, включително биологичното разнообразие, така и за увеличаване на предоставянето на екологични обществени блага на всички видове земеделска и горска земя (включително райони с висока природна стойност) и в селските райони като цяло. Архитектурата на ОСП следва съответно да отразява по-големите амбиции по отношение на тези цели. Тя следва да включва елементи, които подкрепят или стимулират по друг начин широк набор от действия за постигане на целите в селското стопанство, производството на храни, горското стопанство и селските райони като цяло.

(31)

Най-добрата комбинация от различни действия за постигане на тези цели ще се различава в отделните държави членки. Успоредно с необходимостта от засилване на усилията за адаптиране към изменението на климата, намаляването на емисиите на парникови газове и повишеното улавяне на въглерод също са важни за смекчаване на изменението на климата. Енергопроизводството и енергопотреблението, подпомагани по линия на ОСП, следва да се отнасят до енергия, която притежава явни характеристики на устойчивост, включително по отношение на парниковите газове. Що се отнася до управлението на природните ресурси, по-малката зависимост от химикали като изкуствени торове и пестициди може да бъде особено полезна, включително за опазването на биологичното разнообразие, в момент, когато на много места в Съюза е необходимо своевременно да се постигне по-слаба зависимост от пестициди и да се предприемат действия за спиране и обръщане на тенденцията за намаляване на популациите на опрашителите.

(32)

Тъй като много селски райони в Съюза са засегнати от структурни проблеми, като липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции в широколентови мрежи и свързаност, цифрови и други инфраструктури и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони в съответствие с Декларацията от Корк 2.0 „По-добър живот в селските райони“, по-специално посредством създаване на работни места и приемственост между поколенията, чрез насочване на програмата на Комисията за работни места и растеж към селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, подпомагането за младите хора, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз, както и чрез принос за смекчаване на обезлюдяването.

(33)

Равенството между жените и мъжете е основен принцип на Съюза и интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за включването му в ОСП. В този контекст следва да се акцентира по-конкретно върху насърчаването на участието на жените в социално-икономическото развитие на селските райони, като се обърне специално внимание на селскостопанската практика и се утвърждава ключовата роля на жените. Държавите членки следва да бъдат задължени да оценяват положението на жените в селското стопанство и да вземат мерки в своите стратегически планове по ОСП за преодоляване на предизвикателствата. Равенството между половете следва да бъде неразделна част от подготовката, изпълнението и оценката на интервенциите по ОСП. Държавите членки следва също така да укрепват своя капацитет в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете и при събирането на данни, разбити по полов признак.

(34)

С цел да се стабилизира и диверсифицира икономиката в селските райони, следва да се подпомагат развитието, създаването и запазването на намиращите се в тях неселскостопански предприятия. Както е посочено в съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони, като възобновяемата енергия, нововъзникващата биоикономика, кръговата икономика и екотуризма, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони, като същевременно се опазват природните ресурси. В този контекст финансовите инструменти и използването на гаранцията от ЕС по линия на InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета (9), могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони има потенциал за възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети държави, което подобрява тяхната социална и икономическа интеграция, особено в рамките на стратегиите за водено от общностите местно развитие.

(35)

ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което следва да се разбира като достъп до достатъчно количество безопасна и питателна храна по всяко време. Освен това ОСП следва да способства за подобряване на реакцията на селското стопанство в Съюза в отговор на новите обществени изисквания по отношение на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, хуманно отношение към животните и намаляване на хранителните отпадъци. ОСП следва да продължи да насърчава производството със специфични и ценни характеристики, като в същото време подпомага земеделските стопани да адаптират проактивно производството си съобразно пазарните сигнали и търсенето на потребителите.

(36)

С оглед на обхвата на реформата, която е необходима, за да се постигнат преследваните цели и да се отговори на изразените опасения, е целесъобразно да се предвиди нова правна рамка в един-единствен регламент, който обхваща подпомагането от Съюза, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и заменя разпоредбите, които понастоящем са установени в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(37)

С настоящия регламент следва да се установят правилата, които се прилагат по отношение на подпомагането от Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР и предоставяно под формата на видове интервенции, определени в стратегическите планове по ОСП, изготвени от държавите членки и одобрени от Комисията.

(38)

С цел да се гарантира, че Съюзът може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, някои видове интервенции, предвидени в настоящия регламент, следва да продължат да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, или да бъдат нотифицирани като подпомагане от „синята кутия“ по програмите за ограничаване на производството и поради това да бъдат освободени от ангажименти за намаляване. Въпреки че разпоредбите на настоящия регламент за тези видове интервенции вече са в съответствие с изискванията на „зелената кутия“, установени в приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, или с изискванията на „синята кутия“, установени в член 6, параграф 5 от същото споразумение, следва да се гарантира, че интервенциите, планирани от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за тези видове интервенции, продължават да отговарят на тези изисквания. По-конкретно специалното плащане за културата памук според настоящия регламент следва да продължи да се планира така, че да отговаря на разпоредбите на „синята кутия“.

(39)

Следва да се гарантира съответствието на интервенциите, включително обвързаното с производството подпомагане на доходите, с международните задължения на Съюза. Това включва изискванията на Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ (12), приложими след промени в засетите с маслодайни насаждения отделни базови площи в Съюза, вследствие на промените в състава на Съюза.

(40)

Информацията относно качеството на изпълнението на ОСП въз основа на изпълнението на стратегическите планове по ОСП и оценката на това изпълнение ще бъдат вземани под внимание при извършваните от Комисията редовни оценки на съгласуваността на политиките за устойчиво развитие, установени въз основа на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

(41)

Като се опира на предишната система за кръстосано съответствие, прилагана до 2022 г., системата на новите предварителни условия обвързва пълното получаване на подпомагане по ОСП със спазването от земеделските стопани и другите бенефициери на основни стандарти в областта на околната среда, изменението на климата, общественото здраве, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Основните стандарти обхващат в рационализиран вид списък на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята (стандарти за ДЗЕС). Тези основни стандарти следва да отчитат в по-висока степен екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологична архитектура на ОСП, демонстрирайки по този начин по-високи амбиции по отношение на околната среда и климата в съответствие с предвиденото в съобщението на Комисията, озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, и в МФР за годините 2021—2027, установена с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета (13).

(42)

Предварителните условия имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите относно необходимостта от зачитане на тези основни стандарти. Наред с това те целят да направят ОСП по-близка до очакванията на обществото чрез подобряване на съгласуваността на ОСП с целите в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на растенията и хуманното отношение към животните. Предварителните условия следва да бъдат неразделна част от екологичната архитектура на ОСП, като част от базовите параметри за по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата, и следва да бъдат цялостно прилагани на територията на Съюза. Държавите членки следва да гарантират прилагането на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 спрямо земеделските стопани и другите бенефициери, които не спазват тези изисквания.

(43)

Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него, за преодоляването на предизвикателствата, свързани с водата, и да способства за защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се вземат под внимание по-специално практиките, установени до 2022 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на изменението на климата и необходимостта да се подобрят устойчивостта на земеделските стопанства и техният принос за биологичното разнообразие. Безспорно е, че всеки стандарт за ДЗЕС допринася за постигането на множество цели. С оглед на прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, както и съществуващите условия за земеделие, земеделските практики, размера на земеделските стопанства и структурата на земеделските стопанства, използването на земята и особеностите на най-отдалечените региони. Държавите членки следва да могат да определят други национални стандарти, свързани с основните цели на стандартите за ДЗЕС, с цел повишаване на екологичните резултати и резултатите в областта на климата, постигани чрез рамката на стандартите за ДЗЕС. Като се имат предвид съществуващите практики в рамките на системата за биологично земеделие, на земеделските стопани, занимаващи се с биологично земеделие, не следва да се налагат допълнителни изисквания по отношение на сеитбооборота. В допълнение, по отношение на стандартите за сеитбооборота и за минималния дял обработваема земя, предназначена за целите на биологичното разнообразие, държавите членки следва да могат да обмислят някои изключения, за да се избегне прекомерната тежест за по-малките стопанства или да се изключат някои стопанства, които вече са изпълнили целта на стандартите за ДЗЕС, тъй като са покрити в значителна степен с пасища, земи под угар или насаждения с бобови култури. Следва да се предвиди също изключение от свързаното с биологичното разнообразие изискване за минимален дял на обработваемата земя за държави членки с предимно горист релеф.

(44)

ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на растенията и хуманното отношение към животните, прилагано на национално равнище, което налага конкретни задължения за отделните земеделски стопани и другите бенефициери, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета (14) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15) или Директива 91/676/ЕИО на Съвета (16). За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17), приложимите разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18) и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (19) следва да бъдат включени като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС следва да бъде адаптиран съответно.

(45)

С цел да се способства за развитието на социално устойчиво селско стопанство чрез по-добра осведоменост на бенефициерите на подпомагането от ОСП относно стандартите в областта на заетостта и социалните стандарти, следва да се въведе нов механизъм, в който да бъде интегрирана загрижеността в социалната сфера.

(46)

Този механизъм следва да обвърже пълното получаване на директни плащания по ОСП, както и на плащанията за задълженията в областта на околната среда и климата и другите задължения, свързани с управлението, на плащанията за райони с природни и други специфични за района ограничения и плащания за специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от определени задължителни изисквания, със спазването от земеделските стопани и другите бенефициери на основни стандарти, свързани с условията на труд и заетост на селскостопанските работници и здравословните и безопасни условия на труд, по-специално определени стандарти съгласно Директива 89/391/EИО на Съвета (20) и директиви 2009/104/ЕО (21) и (ЕС) 2019/1152 (22) на Европейския парламент и на Съвета. До 2025 г. Комисията следва да направи оценка на осъществимостта на включването на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета (23) и по целесъобразност следва да предложи законодателство в тази насока.

(47)

Държавите членки следва да гарантират прилагането на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/2116 спрямо земеделските стопани и другите бенефициери, които не спазват тези изисквания. Поради принципа на независимост на съдебната власт е невъзможно на съдебните системи да се налагат специфични изисквания по отношение на начина на постановяване на решения и присъди, различни от предвидените в законодателството, въз основа на което са постановени въпросните решения и присъди.

(48)

При установяването на механизма за предварителни условия в социалната сфера, за да се зачита правото на държавите членки да определят основните принципи на своите социални и трудови системи, следва надлежно да се отчитат различните национални рамки. В този контекст следва да се имат предвид изборът на държавите членки на методите за прилагане, колективното договаряне и ролята на социалните партньори, включително по целесъобразност в прилагането на директивите в социалната област и в областта на заетостта. Националните модели на пазара на труда и автономността на социалните партньори следва да се зачитат. Настоящият регламент не следва да налага никакви задължения на социалните партньори или на държавите членки по отношение на прилагането или контрола в области, за които съгласно националните модели на пазара на труда отговорност носят социалните партньори.

(49)

Тъй като е сложно да бъдат създадени системи на национално равнище, които зачитат автономността и спецификата на националните системи, на държавите членки следва да бъде разрешено да въведат предварителните условия в социалната сфера на по-късна дата, но във всеки случай не по-късно от 1 януари 2025 г.

(50)

Държавите членки следва да гарантират предоставянето на консултантски услуги в областта на селското стопанство, съобразени с различните видове производство, с цел да се подобрят устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, и да се определят необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП, включително цифровизация. Консултантските услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по ОСП да си дадат по-ясна сметка за взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП, включително кооперациите, и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди и управлението на хранителните вещества, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност. Следва да има възможност и за консултации относно управлението на рисковете и подпомагането на иновациите за подготовката и изпълнението на проекти на новопоявяващите се оперативни групи на ЕПИ, като същевременно се възприемат и въвеждат в употреба новаторски идеи. С оглед на повишаване на качеството и ефективността на консултациите държавите членки следва да включат всички държавни и частни консултанти и консултантски мрежи в системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS), за да може да се предоставя актуална технологична и научна информация, разработена в рамките на научноизследователски и развойни дейности.

(51)

С цел подобряване както на агрономичните, така и на екологичните показатели на стопанствата, информация за управлението на хранителните вещества с акцент върху азота и фосфатите — хранителните вещества, които от екологична гледна точка могат да породят особени предизвикателства и съответно заслужават специално внимание, следва да бъде предоставяна с помощта на специално създаден електронен инструмент за устойчивост на земеделските стопанства, до който ще се предоставя достъп на отделните земеделски стопани от държавите членки. Инструментът за устойчивост на земеделските стопанства следва да осигурява подкрепа за вземането на решения в отделните земеделски стопанства. С цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани и в рамките на Съюза, Комисията следва да може да окаже подкрепа на държавите членки при разработването на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства.

(52)

От съображения за предоставяне на по-оптимална информация и консултации на земеделските стопани за задълженията, които имат по отношение на своите работници в контекста на социалното измерение на ОСП, консултантските услуги в областта на селското стопанство следва да предоставят информация за изискванията, свързани с писменото предоставяне на информацията, посочена в член 4 от Директива (ЕС) 2019/1152, и относно стандартите за здраве и безопасност, приложими за стопанствата.

(53)

С цел да се гарантира по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите, държавите членки следва да имат право да определят горна граница или да намаляват сумите на директните плащания над определен таван, като резултатът от намалението следва да се използва или за необвързани с производството директни плащания и приоритетно за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, или да бъде прехвърлян към ЕЗФРСР. За да се избегнат отрицателните последици върху заетостта, при прилагането на механизма държавите членки следва да имат право да отчитат работната сила.

(54)

С цел да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят директните плащания, в стратегическите си планове по ОСП държавите членки следва да установят изисквания по отношение на минималната площ или минималната сума, съобразена с подпомагането, за получаване на директни плащания. Когато държавите членки решат да предоставят подпомагане на доходите във връзка с отглеждането на животни, което да се плаща за всяко животно, те следва винаги да определят праг за минималната сума, за да се избегне ощетяването на земеделски стопани, които отговарят на условията за това подпомагане, но притежават площ, която е под определения праг. Поради изключително специфичната структура на стопанствата на малките острови в Егейско море Гърция следва да може да решава дали в посочената област следва да се прилага някакъв минимален праг.

(55)

Като се има предвид колко е важно участието на земеделските стопани в инструменти за управление на риска, държавите членки следва да могат да предоставят определен процент от директните плащания за подпомагане на приноса на земеделските стопани към такива инструменти.

(56)

С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, установен в член 39, параграф 1, буква б) от ДФЕС, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане като вида интервенция „основно подпомагане на доходите за устойчивост“. За да се постигне по-добра насоченост на това подпомагане, сумите на плащанията следва да могат да бъдат диференцирани по групи територии въз основа на социално-икономически или агрономични условия, или да бъдат намалени, като се вземат предвид други интервенции. С оглед на избягването на неблагоприятни последици за доходите на земеделските стопани на държавите членки следва да бъде разрешено да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата на плащане. В този случай стойността на правата на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва да постигнат и по-нататъшно сближаване, за да се продължи постепенното отдалечаване от историческите стойности.

(57)

При предоставяне на необвързани с производството директни плащания въз основа на системата от права на плащане, държавите членки следва да продължат да управляват национален резерв или резерви по група територии. Тези резерви следва да бъдат използвани приоритетно за млади земеделски стопани и нови земеделски стопани. Правилата за използване и прехвърляне на права на плащане са необходими и с цел да се гарантира гладкото функциониране на системата.

(58)

Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми държавите членки следва да имат възможността да планират специфична интервенция за малки земеделски стопани, която да замени другите интервенции под формата на директни плащания. За да се гарантира по-добра насоченост на подпомагането, следва да е възможно диференциране на плащането. За да могат малките земеделски стопани да изберат системата, която най-добре отговаря на техните нужди, участието на земеделските стопани в интервенцията следва да бъде незадължително.

(59)

С оглед на осъзнатата необходимост от насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането за малки и средни стопанства по прозрачен и измерим начин държавите членки следва да установят допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и да отделят за това подпомагане поне 10 % от пакета от директни плащания. За да се осигурят условия за постигане на по-добра насоченост на допълнителното подпомагане и като се отчетат разликите в структурите на земеделските стопанства в Съюза, държавите членки следва да имат възможността да предоставят различни размери допълнително подпомагане за различни диапазони хектари, както и да диференцират подпомагането на равнище регион или в рамките на едни и същи групи територии съгласно предвиденото в стратегическите им планове по ОСП за основното подпомагане на доходите за устойчивост.

(60)

Държавите членки носят отговорност за осигуряването на целево разпределение на директните плащания и за засилване на подпомагането на доходите на най-нуждаещите се. Различните инструменти, които са на разположение на държавите членки, могат ефективно да допринесат за постигането на посочената цел, включително определянето на горна граница и прогресивното намаляване, както и интервенции като допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и плащането за малките земеделски стопани. В съответните стратегически планове по ОСП следва да се включи преглед на усилията на държавите членки в това отношение. Въз основа на потребностите от по-справедливо разпределение на директните плащания, включително потребностите, основаващи се на специфичната структура на земеделските стопанства, държавите членки следва да имат възможността да изберат дали да прилагат задължително преразпределително плащане и съответния минимален процент, или други подходящи мерки, включително преразпределително плащане с по-нисък процент.

(61)

Създаването и развитието на нова икономическа дейност в селскостопанския сектор от млади земеделски стопани е предизвикателство от финансова гледна точка и представлява елемент, който следва да се вземе предвид при изготвянето на интервенционната стратегия в контекста на разпределянето и насочването на директните плащания. Това развитие е от голямо значение за конкурентоспособността на селскостопанския сектор в Съюза и по тази причина на държавите членки следва да бъде разрешено да установят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани. Този вид интервенция следва да осигурява на младите земеделски стопани допълнително подпомагане на доходите след първоначалното установяване. Въз основа на оценката на потребностите държавите членки следва да могат да изберат метод за изчисляване на плащането — на хектар или като еднократна сума, и да въведат евентуално ограничение до максимален брой хектари. Тъй като следва да обхваща само първоначалния период след създаване на предприятието, такова плащане следва да се предоставя само за максимален срок след подаването на заявлението за подпомагане и малко след първоначалното установяване. Когато плащането продължи да се извършва след 2027 г., държавите членки следва да гарантират, че не се създават правни очаквания у бенефициерите за периода след посочената година.

(62)

ОСП следва да гарантира, че държавите членки постигат по-добри екологични резултати при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на директните плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите имащи отношение интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки или като плащане, предоставено за стимулиране и възнаграждаване на предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата, или като компенсация за прилагането на такива практики. И в двата случая те следва да са насочени към подобряване на екологичните и климатичните резултати на ОСП и съответно следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия.

(63)

За да се гарантира ефикасност, по правило следва екосхемите да обхващат най-малко две области на действие за климата, околната среда, хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност. По същата причина и независимо че компенсацията следва да се основава на направените разходи, загубата на приходи и трансакционните разходи, произтичащи от селскостопанските практики, за които е поет ангажимент, като се отчитат целевите стойности, предвидени в екосхемите, плащанията, които допълват основното подпомагане на доходите, трябва да отразяват нивото на амбиция на практиките, за които е поет ангажимент. Държавите членки следва да имат възможността да въвеждат екосхеми за селскостопански практики, прилагани от земеделски стопани на земеделски площи, по-специално селскостопански дейности, но също и някои практики, които са извън селскостопанските дейности. Тези практики могат да включват засиленото управление на постоянните пасища и на особеностите на ландшафта, възстановяването на торфища, палудикултура и биологичното земеделие.

(64)

Биологичното земеделие, уредено с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (24), е система за земеделие, която има потенциала да допринесе съществено за постигането на множество специфични цели на ОСП, и по-специално за нейните специфични цели в областта на околната среда и климата. С оглед на положителното въздействие на биологичното земеделие върху околната среда и климата държавите членки следва да могат по-специално да вземат предвид биологичното земеделие при въвеждането на екосхеми за селскостопански практики и да оценяват в този контекст равнището на подпомагане, необходимо за земеделска земя, управлявана в рамките на схема за биологично земеделие.

(65)

Държавите членки следва да могат да въвеждат екосхеми под формата на „базисни схеми“, като условие за поемане от земеделските стопани на по-амбициозни задължения в областта на околната среда, климата и хуманното отношение на животните в рамките на развитието на селските райони. За да се гарантира опростяване, държавите членки следва да могат да въвеждат подобрени екосхеми. Държавите членки следва да могат да въвеждат и екосхеми за подпомагане на практиките в областта на хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност.

(66)

С цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани следва да бъде определен максимален размер на средствата, разпределени за обвързаното с производството подпомагане по линия на директните плащания, които държавите членки имат право да предоставят с цел подобряване на конкурентоспособността, устойчивостта или качеството в някои сектори и производства, които са особено важни от социални, икономически или екологични съображения и претърпяват определени трудности. При планирането на тези интервенции държавите членки следва да вземат предвид потенциалното им въздействие върху вътрешния пазар.

(67)

Фактът, че производството на протеинови култури в Съюза е изправено пред сериозни затруднения, е широко признат, поради което при интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите, насочени към тези култури, не е необходимо да се доказва наличието на трудности. Държавите членки следва да могат да използват и допълнителна част от наличния финансов таван за директни плащания за предоставяне на обвързано с производството подпомагане на доходите конкретно за подпомагане на производството на протеинови култури, за да се намали дефицитът на Съюза в това отношение. Държавите членки следва също да могат да подпомагат комбинации от бобови растения и треви в рамките на обвързано с производството подпомагане, доколкото бобовите култури преобладават в тази комбинация.

(68)

В съответствие с целите, определени в Протокол № 4 относно памука, приложен към Акта за присъединяване от 1979 г., е необходимо да продължи да се прилага „специално плащане за култура“ за хектар, отговарящ на условията за подпомагане и свързан с отглеждането на памук, както и подпомагане за междуотраслови организации в районите за производство на памук. Въпреки това, като се има предвид, че бюджетните средства за памук са фиксирани и не могат да се използват за други цели и поради факта, че правното основание за изпълнението на посоченото специално плащане за култура-памук се съдържа в Договорите, плащането за памук не следва да бъде част от интервенциите, одобрени в стратегическия план по ОСП, и не следва да подлежи на уравняване и преглед на качеството на изпълнение. Поради тази причина следва да бъдат съответно предвидени специални правила, както и дерогации от настоящия регламент и Регламент (ЕС) 2021/2116. От съображения за последователност е целесъобразно това да бъде предвидено в настоящия регламент.

(69)

Видовете интервенции в някои сектори са необходими, за да се допринесе за постигането на целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката, на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите за тези видове интервенции в някои сектори, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите планове по ОСП и да гарантират съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да се предвидят за секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло, трапезните маслини и хмела, както и за други сектори измежду секторите, изброени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (25), и секторите, обхващащи продукти, които трябва да бъдат изброени в приложението към настоящия регламент, за които се счита, че създаването на специфични интервенции ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент. По-специално, като се имат предвид съществуващият в Съюза дефицит по отношение на растителните протеини и екологичните ползи от тяхното производство, бобовите растения следва да бъдат включени сред продуктите, изброени в посоченото приложение, при зачитане на списъка на ЕС за маслодайните семена в рамките на СТО, и тези ползи следва да бъдат популяризирани сред земеделските стопани, inter alia, чрез консултантските услуги в областта на селското стопанство.

(70)

Националните финансови пакети или други ограничения под формата на таван са необходими, за да се запази специфичността на интервенцията и да се улесни програмирането на интервенциите за селскостопански продукти, вино, маслиново масло и трапезни маслини, хмел и други сектори, които трябва да бъдат определени в настоящия регламент. Въпреки това, за да не се възпрепятства постигането на целите на видовете интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, не следва да бъдат прилагани финансови ограничения в съответствие с настоящия подход. Когато държавите членки въведат в своите стратегически планове по ОСП подпомагане за видове интервенции в „други сектори“, съответните финансови средства следва да бъдат приспаднати от средствата за директни плащания за съответната държава членка, за да се запази финансова неутралност. Когато държава членка реши да не прилага специфичните интервенции за сектора на хмел или за сектора на маслиново масло и трапезни маслини, съответните средства за тази държава членка следва да бъдат предоставяни на разположение като допълнителни средства за видове интервенции под формата на директни плащания.

(71)

По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат значителна свобода да определят специални условия според своите нужди. Видовете интервенции в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в областта на околната среда, климата и други задължения, свързани с управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, допринасящи за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него, както и за опазването и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволни задължения по „Натура 2000“ и подпомагане на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.

(72)

Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва по-специално премии за биологично земеделие за поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя. Въз основа на извършения от тях задълбочен анализ на сектора на биологичното производство и като отчитат целите, които възнамеряват да постигнат по отношение на биологичното производство, държавите членки следва да разглеждат биологичното земеделие в контекста на задълженията в областта на управлението съобразно специфичните си териториални потребности, да отпуснат подпомагане за увеличаване на дела на земеделската земя, управлявана по схемата за биологично земеделие, и да гарантират, че разпределените бюджети съответстват на очаквания растеж на биологичното производство. Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва също плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например агроекология, консервационно земеделие и интегрирано производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агролесовъдни системи; хуманно отношение към животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси, по-специално чрез традиционни методи за размножаване. На държавите членки следва да бъде позволено да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности. Този вид плащане следва да покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в правото на Съюза и в националното право, както и предварителните условия, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Задълженията, свързани с този вид интервенции, следва да могат да бъдат поети за предварително определен годишен или многогодишен период и да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.

(73)

Интервенциите в областта на горското стопанство следва да допринасят за прилагането на съобщението на Комисията от 16 юли 2021 г., озаглавено „Нова стратегия на ЕС за горите за 2030 г.“, стратегията на Съюза за горите и по целесъобразност за по-широкото разпространение на агролесовъдните системи. Те следва да се базират на национални или поднационални програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да се основават на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета (26), и на ангажиментите, поети в рамките на министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на устойчиви планове за управление на горите или еквивалентни инструменти, които отдават дължимото внимание на ефективното съхраняване и улавяне на въглерод от атмосферата, като същевременно подобряват опазването на биологичното разнообразие, и може да включват развитие на горските райони и устойчиво управление на горите, включително залесяване на земите, предотвратяване на пожари и създаване и регенериране на агролесовъдни системи; опазване, възстановяване и подобряване на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестиции за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставяне на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерки и инвестиции за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономиката.

(74)

С цел да се гарантират справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Съюза, на държавите членки следва да бъде позволено да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за района ограничения, включително планинските и островните райони. Във връзка с плащанията районите с природни и други специфични ограничения следва да продължат да се определят съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

(75)

За да се повиши европейската добавена стойност на ОСП по отношение на околната среда и да се укрепи полезното ѝ взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и биологичното разнообразие, е необходимо да се поддържа отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“, установена с Директива 92/43/ЕИО, и с прилагането на Директива 2000/60/ЕО. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от прилагането на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Подпомагане следва да бъде осигурено на земеделските стопани и за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от прилагането на Директива 2000/60/ЕО. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите, като позволяват достатъчно гъвкавост в стратегическите планове по ОСП за улесняване на допълняемостта между различните интервенции. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.

(76)

Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите, производствени и непроизводствени, в земеделските стопанства и извън тях. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията или адаптирането към изменението на климата в селското и горското стопанство, включително достъпа до селскостопанска и горска земя, комасацията и подобряването на земята, агролесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. Те могат да обхващат също инвестиции във възстановяването на земеделския или горския потенциал след природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофични събития, включително пожари, бури, наводнения, вредители и болести. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент следва да бъде включен отрицателен списък на инвестиции. Държавите членки следва да използват оптимално наличните средства за инвестиции, като приведат подпомагането за инвестиции в съответствие с приложимите правила на Съюза в областта на околната среда и хуманното отношение към животните.

(77)

Младите земеделски стопани, по-специално, трябва да модернизират своите стопанства, за да ги направят жизнеспособни в дългосрочен план. Те обаче често са изправени пред нисък оборот през първите години на стопанска дейност. Поради това е важно държавите членки да улесняват и да отдават приоритет на инвестиционните интервенции, извършвани от млади земеделски стопани. За тази цел на държавите членки следва да бъде позволено да предвидят в стратегическите си планове по ОСП по-високи ставки на подпомагане и други преференциални условия за инвестиции в стопанства на млади земеделски стопани. На държавите членки следва да бъде позволено да предоставят по-голяма инвестиционна подкрепа на малки стопанства.

(78)

При предоставянето на подкрепа за инвестиции държавите членки следва да отделят специално внимание на междусекторната цел за модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и насърчаване на по-широкото им използване. Подкрепата за инвестиции в инсталирането на цифрови технологии в селското и горското стопанство и селските райони, като например инвестиции в прецизно земеделие, интелигентни селища, предприятия в селските райони, както и инфраструктура за информационни и комуникационни технологии, следва да бъде включена в описанието в стратегическите планове по ОСП на приноса на тези планове към междусекторната цел.

(79)

Като се има предвид целта на Съюза за добро състояние на водните обекти и необходимостта инвестициите да съответстват на тази цел, е важно да се определят правила по отношение на подкрепата за модернизацията и развитието на напоителни инфраструктури, така че използването на водата в селското стопанство да не излага на риск тази цел.

(80)

С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът на инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансиране за приоритетните групи, и по-специално младите земеделски стопани и новите земеделски стопани с по-висок рисков профил, следва да се насърчава използването на гаранцията на ЕС по линия на InvestEU и комбинацията от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, нивото на знания на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите си планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.

(81)

Младите земеделски стопани, новите земеделски стопани и другите нови участници все още са изправени пред значителни пречки, свързани с достъпа до земя, високите цени или достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените, както на вложените ресурси, така и на продукцията, и потребността им от обучение в предприемачески умения, превенция и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. На държавите членки следва също да бъде позволено да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани, нови земеделски стопани и други нови участници. Максималният размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони следва да бъде увеличен до 100 000 EUR, като достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.

(82)

Тъй като е необходимо да се осигурят подходящи инструменти за управление на риска, подкрепата в помощ на земеделските стопани при управлението на рисковете по отношение на производството и доходите, следва да се запази и разшири в рамките на ЕЗФРСР. По-специално следва да се запази възможността за застрахователни премии и взаимоспомагателни фондове, включително инструмент за стабилизиране на доходите, но подкрепа следва да се предоставя и за други инструменти за управление на риска. Освен това всички видове инструменти за управление на риска следва да имат обхват, който да включва рискове, свързани с производството или доходите, както и да могат да се насочват към селскостопански сектори или територии според потребностите. Държавите членки следва да имат право да използват опростяване на процедурите, като например да изчисляват производството и доходите на земеделските стопани въз основа на индекси, като същевременно се гарантира, че инструментите отчитат адекватно индивидуалните резултати на земеделските стопани, и се избягва свръхкомпенсирането на загубите.

(83)

Подпомагането следва да позволи установяването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането следва да може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването на схеми за качество и дейности за информиране и популяризиране на схемите за качество; съвместни действия в областта на околната среда и климата; насърчаване на късите вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от общността селско стопанство; действия в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП.

(84)

Важно е да се подкрепи подготовката на определен вид сътрудничество, по-специално за оперативните групи на ЕПИ, групите в рамките на LEADER и стратегиите за „Интелигентни селища“.

(85)

В съобщението „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“ обменът на знания и акцентът върху иновациите се определят като междусекторна цел за новата ОСП. ОСП следва да продължи да подпомага модела за интерактивни иновации, който подобрява сътрудничеството между отделните участници с цел оптимално използване на взаимно допълващи се знания за разпространяване на решения, които могат да бъдат приложени на практика. Консултантските услуги в областта на селското стопанство следва да бъдат укрепени в рамките на AKIS. Стратегическият план по ОСП следва да предоставя информация за съвместната работа на консултантите, научните работници и националната мрежа по ОСП. С оглед на укрепването на своята AKIS и в съответствие със стратегическия подход, който прилага по отношение на AKIS, всяка държава членка или регион, според случая, следва да може да финансира определен брой действия, насочени към обмен на знания и иновации, както и към улесняване на разработването на стратегии на равнище стопанство от страна на земеделските стопани с цел да повишат устойчивостта на своите стопанства, като се използват видовете интервенции, предвидени в настоящия регламент. Освен това всяка държава членка следва да изготви стратегия за развитието на цифровите технологии и за тяхното използване, за да демонстрира по какъв начин ще се стимулира цифровизацията в селското стопанство и селските райони.

(86)

ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и видове интервенции в определени сектори, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2027 г.

(87)

Подпомагането за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставяно в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50 % от разликата до достигане на 90 % от средната за Съюза стойност. За да бъдат отразени механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в дадена държава членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на съответната държава членка следва да могат да надвишават разпределените за нея средства.

(88)

С цел да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи единно процентно участие за подпомагането от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. За някои видове операции следва да се определи специфично процентно участие, с цел да се вземе предвид тяхната специфична важност или естество. За да се намалят специфичните ограничения, произтичащи от степента им на развитие, тяхната отдалеченост или островния им характер, за по-слабо развитите региони, за най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море, както и за регионите в преход следва да се определи подходящ процентен принос на ЕЗФРСР.

(89)

Следва да бъдат установени обективни критерии за категоризация на региони и райони на равнището на Съюза, които да получават подпомагане от ЕЗФРСР. За тази цел набелязването на региони и райони на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (27).Следва да се използват най-новите класификации и данни, за да се осигури подходяща подкрепа, по-специално за посрещане на проблемите на изоставащите региони и междурегионалните различия в рамките на дадена държава членка.

(90)

ЕЗФРСР не следва да предоставя подпомагане за инвестиции, които могат да нанесат вреди на околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят някои правила за изключване. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързания воден обект или обекти, и не следва да финансира инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с околната среда и климата, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите.

(91)

С цел да се гарантира адекватно финансиране за определени приоритети, следва да бъдат определени правила относно минималните и максималните финансови средства за тези приоритети. Държавите членки следва да заделят най-малко сума, която съответства на 3 % от годишния пакет от директни плащания, преди прехвърляне на средства за интервенции, насочени към приемственост между поколенията. Тези интервенции могат да включват засилено подпомагане на доходите и подпомагане за установяване. Като се има предвид колко е важно инвестиционното подпомагане за младите земеделски стопани, за да се постигне жизнеспособност на техните стопанства в дългосрочен план и да се повиши привлекателността на сектора, част от разходите за инвестиционни интервенции с по-висок процент на подпомагане за млади земеделски стопани следва също да се причисли към минималната сума, която ще бъде заделена за принос за постигане на специфичната цел за привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони.

(92)

За да се гарантира осигуряването на достатъчно финансиране по линия на ОСП за постигане на целите в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните в съответствие с приоритетите на Съюза, за тези цели следва да се задели определен дял както от подпомагането от ЕЗФРСР, включително за инвестиции, така и от директните плащания. Като се има предвид, че схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните се въвеждат за първи път в рамките на директните плащания, следва да се предостави известна гъвкавост по отношение на планирането и изпълнението, по-специално през първите две години, за да се даде възможност на държавите членки и земеделските стопани да придобият опит и да се гарантира безпроблемно и успешно изпълнение, като се отчита също равнището на амбиции в областта на околната среда и климата в рамките на ЕЗФРСР. За да се спазят общите амбиции в областта на околната среда и климата, тази гъвкавост следва да бъде структурирана в определени рамки и да подлежи на компенсация в определени граници.

(93)

Подходът за местно развитие LEADER доказа своята ефективност за насърчаване на развитието на селските райони, като отчита в пълна степен нуждите от ендогенно развитие на селските райони в различни сектори чрез своя подход „от долу нагоре“. Поради тази причина подходът LEADER следва да продължи да се използва в бъдеще и прилагането му следва да остане задължително с минимален размер на средствата, разпределени в рамките на ЕЗФРСР.

(94)

Като се има предвид значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, ОСП следва да допринесе за интегриране на действията в областта на климата в политиките на Съюза и за постигане на общата цел 30 % от бюджетните разходи на Съюза да се насочат към цели във връзка с климата. Очаква се действията по ОСП да допринесат в размер на 40 % от общия финансов пакет на ОСП за постигането на целите във връзка с климата. Необходимите действия следва да бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на стратегическите планове по ОСП и да бъдат преразгледани в рамките на съответните процеси на оценка и преглед.

(95)

Когато единичните суми не се основават на действителни разходи или пропуснати приходи, държавите членки следва да определят подходящото равнище на подпомагане въз основа на оценката на потребностите си. Подходящата единична сума може да обхваща по-скоро диапазон от подходящи единични суми, отколкото да представлява една единна или средна единична сума. Поради това държавите членки следва също да имат право да определят в своите стратегически планове по ОСП обоснована максимална или минимална единична сума за някои интервенции, без да се засягат разпоредбите, свързани с равнището на плащанията за съответните интервенции.

(96)

Прехвърлянето на отговорността към държавите членки за оценяване на потребностите и постигане на целевите стойности върви ръка за ръка с по-голяма гъвкавост за създаване на комбинация от видове интервенции под формата на директни плащания, видове интервенции в определени сектори и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Към това следва да се прибави и известна гъвкавост, за да се адаптират съответните средства, разпределени за отделните държави. Когато държавите членки преценят, че предварително заделеният пакет е прекалено ограничен и не дава възможност за разгръщането на всички планирани мерки, известна степен на гъвкавост би била обоснована, като се избягват значителните колебания в равнището на годишното директно подпомагане на доходите спрямо сумите, които са на разположение за многогодишните интервенции по ЕЗФРСР.

(97)

С цел повишаване на европейската добавена стойност и запазване на функциониращ селскостопански вътрешен пазар, както и за постигане на общите и специфични цели на ОСП, държавите членки не следва да вземат решения съгласно настоящия регламент изолирано, а в рамките на структуриран процес, който следва да приеме формата на стратегически план по ОСП. Низходящите правила на Съюза следва да установят специфичните общоевропейски цели на ОСП, основните видове интервенции, рамката за качество на изпълнението и структурата на управление. Това разпределение на задачите има за цел осигуряването на пълно съответствие между използваните финансови ресурси и постигнатите резултати.

(98)

За да се гарантира ясният стратегически характер на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, е целесъобразно да има един-единствен стратегически план по ОСП за държава членка, съобразен със собствените ѝ конституционни и институционални разпоредби. Когато е целесъобразно, стратегическият план по ОСП може да включва регионализирани интервенции.

(99)

В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, свързани с постигането на целите на ОСП, и да планират интервенции, които ще позволят постигането на тези целеви стойности, като същевременно ги адаптират към националните и специфичните регионални условия, включително към тези на най-отдалечените региони. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП.

(100)

За да се гарантира, че установяването на целеви стойности от държавите членки и планирането на интервенции са целесъобразни и допринасят максимално за постигането на целите на ОСП, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП. Важно е също да се гарантира, че стратегическите планове по ОСП могат да отразяват адекватно промените в условията, структурите (вътрешни и външни) и пазарната ситуация в държавите членки и съответно, че могат да бъдат адаптирани с течение на времето, за да отразяват тези промени.

(101)

Стратегическите планове по ОСП следва да имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат видове интервенции под формата на директни плащания, видове интервенции в определени сектори и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също да осигуряват и да демонстрират съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки, спрямо приоритетите и целите на Съюза. В този контекст стратегическите планове по ОСП следва да включват преглед и обяснение на инструментите, гарантиращи по-справедливо разпределение и по-ефективно и ефикасно насочване на подпомагането на доходите. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати интервенционна стратегия, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се позволи осъществяването на мониторинг на годишна основа, е подходящо тези целеви стойности да се основават на показатели за резултатите.

(102)

Стратегията на интервенцията следва да подчертава също допълняемостта между инструментите на ОСП и останалите политики на Съюза. По-специално, всеки стратегически план по ОСП следва да взема предвид съответното законодателство в областта на околната среда и климата и националните планове, произлизащи от посоченото законодателство, следва да бъдат описани като част от анализа на положението към момента (наричан по-нататък „SWOT анализ“). Целесъобразно е да се направи списък на законодателните инструменти, които следва да бъдат изрично посочени в стратегическия план по ОСП.

(103)

Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от разработването и изпълнението на стратегическите им планове по ОСП на регионално равнище на основата на национална рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб, е целесъобразно стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.

(104)

Тъй като стратегическите планове по ОСП следва да позволят на Комисията да поеме отговорността си за управлението на бюджета на Съюза и да предоставят на държавите членки правна сигурност относно някои елементи на стратегическия план по ОСП, е целесъобразно стратегическите планове по ОСП да включват конкретно описание на отделните интервенции, включително условията за допустимост, разпределението на бюджетните средства, планираните крайни продукти и единичните разходи. Заедно с план за целевите стойности е необходимо да се разработи финансов план, за да се направи преглед на всички бюджетни аспекти, включително за всяка интервенция.

(105)

С цел осигуряване на незабавното стартиране и ефективното изпълнение на стратегическите планове по ОСП, подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР следва да се основава на наличието на солидни административни рамкови условия. Всеки стратегически план по ОСП следва съответно да включва идентификация на всички структури на управление и координация на стратегическия план по ОСП, включително системите за контрол и санкции, както и структурата за мониторинг и докладване.

(106)

Като се има предвид значението на специфичната цел за модернизиране на селското стопанство и селските райони и предвид хоризонталния ѝ характер, е целесъобразно държавите членки да включат в своите стратегически планове по ОСП специално описание на приноса на тези планове по ОСП за постигането на посочената цел, включително на техния принос за цифровия преход.

(107)

С оглед на опасенията, свързани с административната тежест в рамките на споделеното управление, в стратегическия план по ОСП специално внимание следва да се отдели и на опростяването.

(108)

Като се има предвид, че не е целесъобразно Комисията да одобрява информация, която може да бъде счетена за обща или датираща информация от минали периоди, или която е отговорност на държавите членки, определени видове информация следва да бъдат предоставени под формата на приложения към стратегическия план по ОСП.

(109)

Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (28) фондовете на Съюза трябва да бъдат оценени въз основа на информацията, събрана чрез специфични изисквания за наблюдение, като се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на фондовете на място.

(110)

Одобряването на стратегическия план по ОСП от страна на Комисията е ключова стъпка, за да се гарантира, че политиката се прилага в съответствие с общите цели. Съгласно принципа на субсидиарност Комисията следва да предостави на държавите членки подходящи насоки по отношение на представянето на последователна и амбициозна интервенционна логика.

(111)

Необходимо е да се предвиди възможност за програмиране и преглед на стратегическите планове по ОСП в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

(112)

Национален управляващ орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП, като той следва да бъде и основното звено за контакт за Комисията. Въпреки това, що се отнася до регионализацията на елементите, свързани с политиката за развитие на селските райони, държавите членки следва да могат да създават регионални управляващи органи. Управляващите органи следва да могат да делегират част от своите задължения, като същевременно остават отговорни за ефективното и коректно управление и за осигуряването на съгласуваност и последователност на стратегическия план по ОСП и координация между националния управляващ орган и регионалните управляващи органи. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на техните стратегически планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с Финансовия регламент и Регламент (ЕС) 2021/2116.

(113)

Отговорността за мониторинга на стратегическия план по ОСП следва да се поделя между националния управляващ орган и национален комитет за мониторинг, учреден за тази цел. Националният комитет за мониторинг следва да отговаря за мониторинга на ефективността на изпълнението на стратегическия план по ОСП. С оглед на тази цел следва да бъдат посочени неговите задължения. Когато стратегическият план по ОСП съдържа елементи, които са определени от регионите, държавите членки и съответните региони следва да могат да сформират и учредяват регионални комитети за мониторинг. В този случай следва да се изяснят правилата за координация с националния комитет за мониторинг.

(114)

По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) 2021/2116. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е възможно само за държави членки, за които разпределените средства по ЕЗФРСР не надвишават 1,1 млрд. евро. Подпомагането за техническа помощ по линия на ЕЗФРСР следва да отчита увеличаването на изграждането на административен капацитет по отношение на новите системи за управление и контрол в държавите членки.

(115)

Предвид това, че държавите членки ще имат много по-голяма гъвкавост и субсидиарност при планирането на интервенции за постигане на общите цели, мрежите са ключов инструмент за управление и насочване на политиката и за насърчаване на ангажираността на заинтересованите страни, споделяне на знания и изграждане на капацитет за държавите членки и други участници. Обхватът на дейностите в мрежа ще бъде разширен, за да не засяга само развитието на селските райони, а да включи и двата стълба на ОСП. Единна мрежа по ОСП на равнището на Съюза следва да гарантира по-добра координация между дейностите в мрежа на равнището на Съюза и на национално и регионално равнище. Европейските и националните мрежи по ОСП следва да заменят съответно действащите в момента мрежи, а именно Европейската мрежа за развитие на селските райони и мрежата в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ) на равнище Съюз и националните мрежи на селските райони. Европейската мрежа по ОСП следва да допринася за дейностите на националните мрежи по ОСП, доколкото това е възможно. Мрежите следва да предоставят платформа за насърчаване на по-активен обмен на знания, за да се подобри изпълнението на стратегическите планове по ОСП и да се постигне по-добро отразяване на резултатите и добавената стойност на политиката на равнище Съюз, включително политиката по „Хоризонт Европа“ и проекти с множество участници в нейните рамки. Със същата цел за подобряване на обмена на знания и иновации партньорството, ЕПИ, със съдействието на европейските и националните мрежи по ОСП, следва да подпомага прилагането на модела за интерактивни иновации в съответствие с методиката, изложена в настоящия регламент.

(116)

Всеки стратегически план по ОСП следва да бъде предмет на редовен мониторинг на изпълнението и на напредъка по отношение на постигането на установените целеви стойности. За да се демонстрира постигнатият напредък и да се оценят въздействието и ефикасността на изпълнението на политиката, следва да се установи рамка за качество на изпълнението, мониторинг и оценка на ОСП.

(117)

Насочеността към резултати, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква солидна рамка за качеството на изпълнението, по-специално поради факта, че стратегическите планове по ОСП ще допринасят за постигането на широки общи цели за други политики при споделено управление. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на годишни и многогодишни оценки въз основа на подбрани показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, следва да могат да обхващат интервенции, които допринасят за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от съответните законодателни актове на Съюза.

(118)

Като част от рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка държавите членки следва да следят и да докладват ежегодно на Комисията за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка при постигането на специфичните цели за целия период на стратегическия план по ОСП, като за целта се използва основен набор от показатели.

(119)

Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Поради това следва Комисията да може да поиска от държавите членки да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и, в крайна сметка, до намаляване на средствата от Съюза, ако планираните резултати не бъдат постигнати.

(120)

В съответствие с принципа на споделено управление държавите членки, които по целесъобразност гарантират участието на регионите в разработването на плана за оценка и в мониторинга и оценката на регионалните интервенции в рамките на стратегическия план по ОСП, следва да носят отговорност за оценяването на своите стратегически планове по ОСП, а Комисията следва да отговаря за синтеза на предварителните оценки на държавите членки на равнището на Съюза и за провеждането на междинните и последващите оценки на равнището на Съюза.

(121)

За да се гарантира цялостна и съдържателна оценка на ОСП на равнището на Съюза, Комисията следва да разчита на показатели за контекста и въздействието. Тези показатели следва да се основават предимно на установени източници на данни. Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат, за да гарантират и допълнително да подобрят надеждността на данните, необходими за показателите за контекста и въздействието.

(122)

Когато оценява предложените стратегически планове по ОСП, Комисията следва да оцени съответствието и приноса на предложените стратегически планове по ОСП със законодателството и ангажиментите на Съюза в областта на околната среда и климата, и по-специално с целите на Съюза за 2030 г., набелязани в съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия „От фермата до трапезата“ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система“ (стратегия „От фермата до трапезата“) и съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: Да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот“ (наричана по-нататък „стратегия на ЕС за биологичното разнообразие“).

(123)

Държавите членки следва да бъдат задължени да демонстрират, чрез своите стратегически планове по ОСП, по-голяма цялостна амбиция в сравнение с предходните години по отношение на специфичните цели на ОСП, свързани с околната среда и климата. Тази амбиция следва да се разглежда като набор от елементи, свързани, inter alia, с показателите за въздействие, целевите стойности, определени спрямо показателите за резултатите, планирането на интервенциите, планираното прилагане на системата от предварителни условия и финансовото планиране. От държавите членки следва да се изисква да пояснят в стратегическите си планове по ОСП по какъв начин демонстрират необходимата по-голяма цялостна амбиция по отношение на различните приложими елементи. В пояснението следва да се включва националният принос за постигане на целите на Съюза за 2030 г., набелязани в стратегията „От фермата до трапезата“ и в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.

(124)

Комисията следва да изготви обобщен доклад относно стратегическите планове по ОСП на държавите членки, за да оцени съвместните усилия и колективната амбиция на държавите членки за постигане на специфичните цели по ОСП в началото на периода на изпълнение, като се вземат под внимание целите на Съюза за 2030 г., набелязани в стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие.

(125)

Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, за да се оценят функционирането на новия модел за осъществяване на политиката от държавите членки и комбинираният принос на интервенциите, предвидени в стратегическите планове по ОСП на държавите членки, за изпълнение на ангажиментите на Съюза в областта на околната среда и климата, и по-специално на ангажиментите, произтичащи от Европейския зелен пакт.

(126)

Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС следва да се прилагат по отношение на видовете интервенции за подпомагане съгласно настоящия регламент. Независимо от това, предвид специфичните особености на селскостопанския сектор, посочените разпоредби от ДФЕС следва да не се прилагат към видовете интервенции под формата на директни плащани и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони по отношение на операциите, които попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС и които се осъществяват в обхвата на настоящия регламент и в съответствие с него, нито към направените от държавите членки плащания, предназначени да осигурят допълнително национално финансиране за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, за които е предоставено подпомагане от Съюза и които попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС.

(127)

За да се избегне внезапно и значително намаляване на подпомагането в някои сектори в държави членки, които са предоставяли преходна национална помощ в периода 2015—2022 г., въпросните държави членки следва да могат да продължат да предоставят такава помощ при определени условия и ограничения. Като се има предвид преходният характер на посочената помощ, е целесъобразно да продължи постепенното ѝ премахване чрез поетапно намаляване, на годишна основа, на специфичните за сектора финансови пакети за същата помощ.

(128)

Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба от настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на посочените цели. Те следва също така да се анонимизират, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие с правото на Съюза относно защитата на лицата във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и по-специално Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (29) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета (30). Субектите на данните следва да бъдат информирани за такова обработване на данни и за техните права за защита на данните.

(129)

За целите на прилагането на настоящия регламент и за целите на наблюдението, анализирането и управлението на финансовите права е необходимо държавите членки да изпращат уведомления.

(130)

С цел да се допълват или изменят определени несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(131)

С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се гарантира равнопоставеност между държавите членки по отношение на общите изисквания и показатели, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с адаптирането на общите показатели, свързани с крайните продукти, резултатите, въздействието и контекста, с оглед разрешаване на техническите проблеми с тяхното изпълнение, както и във връзка с правила относно съотношението за стандарт 1 за ДЗЕС.

(132)

С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и с процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата, установяващи хармонизирана основа за изчисляването на намаляването на плащанията в рамките на ограничаване и дегресивност; мерките за предотвратяване на риска бенефициерите на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за културата памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане и по отношение на изискванията за допустимост и агрономическите практики, свързани с него; правилата по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи последиците, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите.

(133)

С цел да се гарантира, че видовете интервенции в определени сектори допринасят за постигането на целите на ОСП и подсилват полезните взаимодействия с други инструменти на ОСП, и за да се осигури равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с правилата за правилното функциониране на видовете интервенции в определени сектори, вида на разходите, които трябва да се обхванат, и по-специално административните разходи и разходите за персонал, основата за изчисляването на финансовата помощ от Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция и на степента на организираност на производителите от сектора в определени региони, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за определени интервенции, чиято цел е предотвратяване на пазарни кризи и управление на рисковете в някои сектори; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на овощни градини, маслинови насаждения или лозя; правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, правилата за доброволното сертифициране на дестилерии и правилата за различните форми на подпомагане и минималната трайност на подкрепяните инвестиции в определени сектори, както и относно комбинирането на финансиране за някои интервенции в лозаро-винарския сектор. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции.

(134)

С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с подпомагането за задълженията в областта на управлението, отнасящи се до генетичните ресурси и хуманното отношение към животните, и за схеми за качество.

(135)

С цел да се вземат под внимание бъдещите промени във финансовите средства, разпределени за държавите членки, или да се отстраняват проблемите, с които се сблъскват държавите членки при изпълнението на своите стратегически планове по ОСП, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка със средствата, разпределяни за държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания, за да променя коефициентите, прилагани за подпомагането, въз основа на приноса на съответната държава за постигането на целите за изменението на климата, и правилата за съдържанието на стратегическия план по ОСП.

(136)

С цел да се улесни преходът от разпоредбите, предвидени в регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013, към разпоредбите, установени в настоящия регламент, на Комисията следва бъде делегирано правомощието да приема определени актове във връзка с мерки за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на бенефициерите.

(137)

С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за културата памук и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговарящата на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, правилата за представянето на елементите, които да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, представящи организационната структура и дейността на европейската мрежа по ОСП, правилата, свързани с рамката за качество на изпълнението, мониторинг и оценка, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението, правилата относно информацията, която да бъде изпращана от държавите членки за оценка на качеството на изпълнението от Комисията, и правилата за нуждата от данни и полезните взаимодействия между потенциалните източници на данни, както и правилата за дейност на система за сигурен обмен на данни от общ интерес между Комисията и държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (31).

(138)

С оглед на факта, че показателите вече са определени в приложение I за целите на мониторинга, оценката и годишното докладване за качеството на изпълнението, приемането на други показатели за мониторинг и оценка на ОСП следва да подлежи на допълнителен контрол от страна на държавите членки. Аналогично, допълнителната информация, която държавите членки са задължени да предоставят на Комисията за мониторинга и оценката на ОСП, следва да е получила положително становище от страна на Комитета за общата селскостопанска политика. Във връзка с това Комисията не следва да може да установява задължение за държавите членки да предоставят допълнителни показатели и информация относно изпълнението на ОСП за мониторинга и оценката на ОСП, ако Комитетът за общата селскостопанска политика не постигне квалифицирано мнозинство за или против предложението на Комисията и съответно не може да изрази становище.

(139)

С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да приема актове за изпълнение без да прилага Регламент (ЕС) № 182/2011 за одобряване на стратегическите планове по ОСП и техните изменения.

(140)

Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи, свързани с разрешаването на конкретни проблеми, това се налага поради неотложни причини за спешност, като същевременно се осигурява непрекъснатост на системата за директни плащания при извънредни обстоятелства. Освен това за разрешаването на спешни проблеми, настъпили в една или повече държави членки, като същевременно се осигурява непрекъснатостта на системата за директни плащания, Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато в надлежно обосновани случаи извънредни обстоятелства засягат предоставянето на подпомагане и застрашават ефективното извършване на плащанията по схемите за подпомагане, изброени в настоящия регламент.

(141)

Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета (32) и Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета (33) следва да останат извън обхвата на настоящия регламент, освен когато има изрично препращане към някои от техните разпоредби.

(142)

Доколкото целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради различията между отделните селски райони и ограничените финансови ресурси на държавите членки могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза чрез многогодишна гаранция за финансиране от Съюза и чрез съсредоточаване върху ясно определени приоритети, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(143)

Поради това регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 следва да бъдат отменени.

(144)

За да се гарантира гладкото изпълнение на предвидените мерки и поради спешността на тези мерки, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява правила относно:

а)

общите и специфичните цели, които трябва да бъдат преследвани посредством подпомагане от страна на Съюза, финансирано от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в рамките на общата селскостопанска политика (ОСП), както и свързаните с тях показатели;

б)

видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели, както и съответните финансови договорености;

в)

стратегическите планове по ОСП, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и в които се установяват целевите стойности, уточняват се условията за интервенциите и се разпределят финансовите ресурси в съответствие със специфичните цели и установените потребности;

г)

координирането и управлението, както и мониторинга, докладването и оценяването.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на подпомагането от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегическия план по ОСП, изготвен от държава членка и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2027 г. (наричан по-нататък „периода на стратегическия план по ОСП“).

Член 2

Приложими разпоредби

1.   Регламент (ЕС) 2021/2116 и разпоредбите, приети съгласно него, се прилагат за подпомагането, предоставено съгласно настоящия регламент.

2.   Член 19, дял III, глава II, с изключение на член 28, първа алинея, буква в), и членове 46 и 48 от Регламент (ЕС) 2021/1060 се прилагат за подпомагането, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и които осъществяват селскостопанска дейност, определена от държавите членки в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент;

2)

„стопанство“ означава всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията на една и съща държава членка;

3)

„интервенция“ означава инструмент за подпомагане с набор от условия за допустимост, определени от държава членка в нейния стратегически план по ОСП въз основа на вида интервенция, както е предвидено в настоящия регламент;

4)

„операция“ означава:

а)

проект, договор, действие или група проекти или действия, избрани по съответния стратегически план по ОСП;

б)

в контекста на финансовите инструменти — общата сума на допустимите публични разходи, отпуснати за финансов инструмент, и последващото финансово подпомагане, предоставено на крайните получатели от съответния финансов инструмент;

5)

„публични разходи“ означава всеки принос за финансирането на операции, чийто източник е бюджетът на национален, регионален или местен публичен орган, бюджетът на Съюза, отпуснат за ЕФГЗ и ЕЗФРСР, бюджетът на публичноправни организации или бюджетът на сдружения на публични органи или на публичноправни организации;

6)

„междинни цели“ означава междинни предварително определени стойности, зададени от държавите членки в рамките на стратегиите им за интервенция, посочени в член 107, параграф 1, буква б), за дадена финансова година, които да бъдат постигнати към определен момент от периода на стратегическите планове по ОСП, за да се гарантира навременен напредък по отношение на показателите за резултатите;

7)

„целеви стойности“ означава предварително определени стойности, зададени от държавите членки в рамките на стратегиите им за интервенция, посочени в член 107, параграф 1, буква б), които да бъдат постигнати в края на периода на стратегическите планове по ОСП спрямо показателите за резултатите;

8)

„най-отдалечени региони“ означава най-отдалечените региони, посочени в член 349 ДФЕС;

9)

„AKIS“ означава комбинацията от организацията и обмена на знания между лицата, организациите и институциите, които използват и генерират знания в сферата на селското стопанство и взаимосвързаните области (система за знания и иновации в селското стопанство);

10)

„малки острови в Егейско море“ означава малки острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013;

11)

„взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държава членка съгласно националното право, чиято цел е застраховането на членуващите земеделски стопани, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби;

12)

„по-слабо развити региони“ означава по-слабо развити региони по смисъла на член 108, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/1060;

13)

„бенефициер“ по отношение на видовете интервенции за развитие на селските райони, посочени в член 69, означава:

а)

публичноправна или частноправна организация, образувание със или без правосубектност, физическо лице или група физически или юридически лица, отговарящи за започването на операциите или за започването и изпълнението им;

б)

в контекста на схемите за държавна помощ — предприятието, което получава помощта;

в)

в контекста на финансовите инструменти — организацията, която изпълнява холдинговия фонд, или, когато няма структура с холдингов фонд — организацията, която изпълнява специфичния фонд, или, когато управляващият орган, посочен в член 123 (наричан по-нататък „управляващият орган“), управлява финансовия инструмент — управляващият орган;

14)

„размер на подпомагането“ означава процентът на публични разходи по дадена операция; в контекста на финансовите инструменти той означава брутният еквивалент на безвъзмездна помощ съгласно определението в член 2, точка 20 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията (34);

15)

„LEADER“ означава воденото от общностите местно развитие, посочено в член 31 от Регламент (ЕС) 2021/1060;

16)

„междинно звено“ означава всяка публичноправна или частноправна организация, включително регионална или местна организация, организация за регионално развитие или неправителствена организация, която действа под отговорността на национален или регионален управляващ орган, или която изпълнява задължения от името на такъв орган;

17)

„финансова година“ означава селскостопанска финансова година в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

Член 4

Определения и условия, които трябва да бъдат предвидени в стратегическите планове по ОСП

1.   Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за „селскостопанска дейност“, „земеделска площ“, „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, „активни земеделски стопани“, „млади земеделски стопани“ и „нови земеделски стопани“, както и съответните условия в съответствие с настоящия член:

2.   „Селскостопанска дейност“ се определя по такъв начин, който дава възможност за осъществяването на принос към предоставянето на частни и обществени блага посредством един или и двата от следните елементи:

а)

производството на селскостопански продукти, което включва дейности като отглеждане на животни или обработване на земя, включително посредством палудикултура, като селскостопански продукти означава продуктите, изброени в приложение I към ДФЕС, с изключение на рибни продукти, както и памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

б)

поддържането на селскостопанската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без никакви специални подготвителни действия, които са извън рамките на употребата на традиционните селскостопански методи и машини,

3.   „Земеделска площ“ се определя по такъв начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи, включително когато те формират агролесовъдни системи на тази площ. Понятията „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ се определят по-подробно от държавите членки в съответствие със следната рамка:

а)

„обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар; освен това, докато трае задължението, това означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площи на разположение за отглеждане на култури, но под угар, които земя и площи са били оставени под угар в съответствие с член 31 или член 70 или със стандарт за ДЗЕС 8 от приложение III към настоящия регламент, или с членове 22, 23 или 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (35), или с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (36), или с член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (37);

б)

„трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбооборот, различни от постоянно затревени площи и постоянни пасища, които заемат земята в продължение на пет или повече години и които дават реколта многократно, включително разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

в)

„постоянно затревена площ и постоянно пасище“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава земя, която е използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години, както и, ако държавите членки решат това, която не е била разоравана, обработвана или засявана отново с различни видове треви или други тревни фуражи в продължение на пет или повече години. Тя може да включва други видове, като храсти или дървета, които са подходящи за паша, и ако държавите членки решат, други видове, като храсти или дървета, източници на фураж за животни, при условие че преобладават тревите и другите тревни фуражи.

Освен това държавите членки може да решат да считат следните видове земя за постоянно затревени площи:

i)

земя, покрита с който и да било от видовете, посочени в настоящата буква, и която е част от установени местни практики, където тревите и другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи или липсват в зоните за паша;

ii)

земя, покрита с който и да било от видовете, посочени в настоящата буква, където тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в зоните за паша;

4.   За целите на видовете интервенции под формата на директни плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по такъв начин, че да обхваща площите, които са на разположение на земеделския стопанин и които включват:

а)

всякакъв вид земеделска площ в стопанството, която по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност или — в случай че площта се използва и за неселскостопански дейности — се използва предимно за селскостопански дейности; когато това е надлежно обосновано поради екологични, свързани с биологичното разнообразие и с климата причини, държавите членки могат да решат, че хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки две години;

б)

всякакъв вид площ в стопанството, която е:

i)

заета от особености на ландшафта, подлежащи на задължението за запазване съгласно стандарт за ДЗЕС 8 от приложение III;

ii)

ползвана за постигането на минималния дял обработваема земя, предназначена за непроизводствени площи и обекти, включително земя, оставена под угар, съгласно стандарт за ДЗЕС 8 от приложение III;

iii)

определена или поддържана в резултат на екосхема по смисъла на член 31 за времетраенето на съответното задължение на земеделския стопанин.

Ако държавите членки решат, „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ може да включва други особености на ландшафта, при условие че те не са преобладаващи и не възпрепятстват значително извършването на селскостопанската дейност поради заеманата от тях площ от земеделския парцел. При прилагането на посочения принцип държавите членки могат да определят максимален дял от земеделския парцел, който да включва тези други особености на ландшафта.

Що се отнася до постоянно затревени площи с разпръснати особености на ландшафта, неотговарящи на условията за подпомагане, държавите членки могат да решат да приложат фиксирани коефициенти за намаление с цел определяне на площта, за която се счита, че отговаря на условията за подпомагане;

в)

всякакъв вид площ в стопанството, която дава право на плащане съгласно дял III, глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия регламент или по схемата за основно плащане или схемата за единно плащане на площ, установени в дял III от Регламент (ЕС) № 1307/2013, и която не е „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“, определен от държавите членки въз основа на букви а) и б) от настоящия параграф:

i)

в резултат на прилагането на директива 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО или 2000/60/ЕО по отношение на посочената площ;

ii)

в резултат на основаващи се на площ интервенции, предвидени в настоящия регламент, обхванати от интегрираната система, посочена в член 65, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които позволяват производството на продукти, неизброени в приложение I към ДФЕС, чрез палудикултура или съгласно национални схеми за биологично разнообразие или намаляване на емисиите на парникови газове, чиито условия отговарят на тези основаващи се на площ интервенции, при условие че тези интервенции и национални схеми допринасят за постигането на една или повече специфични цели, определени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е) от настоящия регламент;

iii)

за времетраенето на задължение на земеделския стопанин за залесяване съгласно член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, или член 43 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или член 70 или 73 от настоящия регламент, или съгласно национална схема, чиито условия отговарят на член 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или член 22 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или член 70 или 73 от настоящия регламент;

iv)

за времетраенето на задължение на земеделския стопанин, което води до оставянето на площта под угар съгласно членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 70 от настоящия регламент.

Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3 %.

5.   „Активни земеделски стопани“ се определят по такъв начин, че да се гарантира, че подпомагането се предоставя само на физически или юридически лица, или на групи от физически или юридически лица, които извършват поне минимално равнище на селскостопанска дейност, без непременно да се изключват от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност или са заети на непълно работно време.

Когато определят кои земеделски стопани да се считат за „активни земеделски стопани“, държавите членки прилагат обективни и недискриминационни критерии като приходи, разходи за труд в стопанството, предмет на дружеството и включване на техните селскостопански дейности в националните или регионалните регистри. Такива критерии могат да бъдат въведени под една или повече форми, избрани от държавите членки, включително чрез отрицателен списък, който лишава земеделския стопанин от възможността да бъде считан за активен земеделски стопанин. Ако държава членка счита за „активни земеделски стопани“ тези стопани, които не са получили за предишната година директни плащания над определена сума, тази сума не надвишава 5 000 EUR.

6.   „Млад земеделски стопанин“ се определя по такъв начин, така че да включва:

а)

горна възрастова граница, определена между 35 и 40 години;

б)

условията за „ръководител на стопанство“;

в)

подходящото обучение или необходимите умения, както са определени от държавите членки.

7.   „Нов земеделски стопанин“ се определя по такъв начин, че да се отнася за земеделски стопанин, различен от млад земеделски стопанин, който е „ръководител на стопанство“ за първи път. Държавите членки включват допълнителни обективни и недискриминационни изисквания по отношение на подходящото обучение и умения.

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп и с процедурата за определяне на сортовете коноп, както и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 4, втора алинея от настоящия член, с цел опазването на общественото здраве.

ДЯЛ II

ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Член 5

Общи цели

В съответствие с целите на ОСП, формулирани в член 39 от ДФЕС, с целта за поддържане на функционирането на вътрешния пазар и на равнопоставеност между земеделските стопани в рамките на Съюза и с принципа на субсидиарност подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и допринася за постигането на следните общи цели в икономическата, екологичната и социалната сфера, които ще способстват за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие:

а)

да насърчава развитието на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, гарантиращ дългосрочна продоволствената сигурност;

б)

да подпомага и укрепва опазването на околната среда, включително биологичното разнообразие, и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата, включително за реализиране на ангажиментите му, поети в рамките на Парижкото споразумение;

в)

да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.

Член 6

Специфични цели

1.   Постигането на общите цели се преследва посредством следните специфични цели:

а)

подпомагане за надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел подобряване на дългосрочната продоволствена сигурност и разнообразието в селското стопанство, както и гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза;

б)

засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността на стопанствата, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

в)

подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;

г)

принос за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него, включително чрез намаляване на емисиите на парникови газове и повишаване на улавянето на въглерод, както и насърчаване на устойчивата енергия;

д)

насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали;

е)

принос за спиране на загубата на биологично разнообразие и обръщане на тази тенденция, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

ж)

привличане и подкрепа на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и улесняване на устойчивото развитие на стопанска дейност в селските райони;

з)

насърчаване на заетостта, растежа, равенството между половете, включително участието на жените в селскостопанската дейност, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително кръговата биоикономика и устойчивото горско стопанство;

и)

подобряване на реакцията на селското стопанство в Съюза в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително висококачествена, безопасна и питателна храна, произведена по устойчив начин, намаляване на хранителните отпадъци, както и подобряване на хуманното отношение към животните и борба с антимикробната резистентност.

2.   Целите, изложени в параграф 1, се допълват и са взаимосвързани с междусекторната цел за модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация в селското стопанство и селските райони и чрез насърчаване на използването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до научни изследвания, иновации, обмен на знания и обучение.

3.   При преследването на специфичните цели, определени в параграфи 1 и 2, държавите членки, със съдействието на Комисията, предприемат подходящи мерки с цел да се намали административната тежест и да се гарантира опростяване при изпълнението на ОСП.

Член 7

Показатели

1.   Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграфи 1 и 2, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайния продукт, резултатите, въздействието и контекста, определени в приложение I. Тези общи показатели включват:

а)

показатели за крайния продукт, отнасящи се до крайните продукти, постигнати с помощта на подпомогнатите интервенции;

б)

показатели за резултатите, които са свързани със съответните специфични цели, посочени в член 6, параграфи 1 и 2, и които се използват за определяне на количествени междинни цели и целеви стойности във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка за постигане на тези целеви стойности; показателите за резултата, отнасящи се до целите, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, които допринасят за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от законодателните актове на Съюза, посочени в приложение XIII;

в)

показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграфи 1 и 2, и използвани в контекста на стратегическите планове по ОСП и на ОСП;

г)

показатели за контекста, посочени в член 115, параграф 2 и изброени в приложение I.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152 за изменение на приложение I с цел адаптиране на общите показатели за крайните продукти, резултатите, въздействието и контекста. Тези делегирани актове са строго ограничени до разрешаването на техническите проблеми, с които се сблъскват държавите членки във връзка с прилагането на посочените показатели.

ДЯЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

ГЛАВА I

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел 1

Общи принципи

Член 8

Стратегически подход

Държавите членки преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, съгласно оценката им за потребностите и общите изисквания, установени в настоящата глава.

Член 9

Общи принципи

Държавите членки планират интервенциите в своите стратегически планове по ОСП и стандартите за ДЗЕС, посочени в член 13, в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.

Държавите членки гарантират, че интервенциите и стандартите за ДЗЕС, посочени в член 13, са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии, че са съвместими с правилното функциониране на вътрешния пазар и че не нарушават конкуренцията.

Държавите членки определят правната рамка, уреждаща предоставянето на подпомагане от Съюза на земеделските стопани и другите бенефициери в съответствие със стратегическите планове по ОСП, одобрени от Комисията в съответствие с членове 118 и 119 от настоящия регламент, и с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) 2021/2116. Те изпълняват стратегическите планове по ОСП, одобрени от Комисията.

Член 10

Национално подпомагане съгласно правилата на СТО

Държавите членки планират интервенциите въз основа на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията и условията, установени в член 4, по такъв начин, че да отговарят на критериите на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.

По-специално основното подпомагане на доходите за устойчивост, допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани и схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните трябва да отговарят на критериите, определени в точките от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, посочени в приложение II към настоящия регламент по отношение на тези интервенции. За други интервенции точките от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, посочени в приложение II към настоящия регламент, са индикативни и тези интервенции могат вместо това да бъдат в съответствие с различна точка от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, ако това е ясно посочено и обосновано в стратегическия план по ОСП.

Член 11

Изпълнение на Меморандума за разбирателство за маслодайни семена

1.   Когато държавите членки предвиждат основаващи се на площ интервенции, различни от тези, които са в съответствие с разпоредбите на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, включително обвързано с производството подпомагане на доходите съгласно дял III, глава II, раздел 3, подраздел 1 от настоящия регламент, и когато тези интервенции се отнасят до някои или всички маслодайни семена, посочени в приложението към Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ, общият размер на подпомаганата площ въз основа на планираните крайни продукти, включени в стратегическите планове по ОСП на съответните държави членки, не надвишава максималния размер на подпомаганата площ за целия Съюз с цел гарантиране на съответствие с поетите от него международни задължения.

2.   До 8 юни 2022 г. Комисията приема актове за изпълнение, с които определя индикативна референтна подпомагана площ за всяка държава членка, изчислена въз основа на нейния дял от средния размер на обработваемата площ в Съюза през за периода 2016—2020. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 153, параграф 2.

3.   Всяка държава членка, която възнамерява да предостави посоченото в параграф 1 от настоящия член подпомагане, указва съответните планирани крайни продукти от гледна точка на хектарите в своето предложение за стратегически план по ОСП, посочено в член 118, параграф 1.

Ако след оповестяване на всички планирани крайни продукти от държавите членки максималният размер на подпомаганата площ за целия Съюз, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, е превишен, Комисията изчислява за всяка държава членка, оповестила излишък спрямо референтната си площ, коефициент на намаление, пропорционален на превишението на планираните крайни продукти, така че максималният размер на подпомаганата площ за целия Съюз се поддържа. Всяка съответна държава членка се информира за посочения коефициент на намаление в коментарите на Комисията във връзка със стратегическия план по ОСП в съответствие с член 118, параграф 3. Коефициентът на намаление за всяка държава членка се определя в решението за изпълнение, посочено в член 118, параграф 6, с което Комисията одобрява стратегическия план по ОСП.

Държавите членки не изменят своята подпомагана площ по своя собствена инициатива след датата, посочена в член 118, параграф 1.

4.   Ако държава членка възнамерява да увеличи планираните си крайни продукти, посочени в параграф 1 от настоящия член, както е посочено в нейния стратегически план по ОСП, одобрен от Комисията, тя съобщава на Комисията преразгледаните планирани крайни продукти чрез искане за изменение на стратегическия си план по ОСП в съответствие с член 119 преди 1 януари на годината, предшестваща съответната референтна година.

5.   Когато е целесъобразно, с цел да се предотврати надвишаването на максималния размер на подпомаганата площ за целия Съюз, както е посочено в параграф 1, Комисията определя коефициенти за намаление или преразглежда действащите коефициенти за намаление, когато такива коефициенти са били определени в съответствие с параграф 3, втора алинея, за всички държави членки, които са превишили референтните си подпомагани площи в своите стратегически планове по ОСП.

Комисията информира съответните държави членки за коефициентите за намаление най-късно до 31 януари на годината, предшестваща съответната референтна година.

Всяка от тези държави членки представя съответно искане за изменение на своя стратегически план по ОСП заедно с коефициента за намаление, посочен във втора алинея до 31 март на годината, предшестваща съответната референтна година. Коефициентът за намаление за същата държава членка се определя в решението за изпълнение, посочено в член 119, параграф 10, с което Комисията одобрява изменението на стратегическия план по ОСП.

6.   Що се отнася до маслодайните семена, обхванати от Меморандума за разбирателство, посочен в параграф 1 от настоящия член, държавите членки уведомяват Комисията за общия брой на хектарите, за които действително е било изплатено подпомагане, в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 134.

7.   Държавите членки изключват отглеждането на слънчогледово семе за директна консумация от всяка основаваща се на площ интервенция, посочена в параграф 1.

Раздел 2

Предварителни условия

Член 12

Принцип и приложно поле

1.   Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно които земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания съгласно глава II или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72, подлежат на административна санкция, ако не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за ДЗЕС, установени в стратегическия план по ОСП, както са изброени в приложение III, по отношение на следните специфични области:

а)

климата и околната среда, включително водите, почвите и биологичното разнообразие на екосистемите;

б)

общественото здраве и здравето на растенията;

в)

хуманното отношение към животните.

2.   Стратегическите планове по ОСП включват правила относно ефективна и пропорционална система за административни санкции. Тези правила са съобразени по-специално с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) 2021/2116.

3.   Правните актове, посочени в приложение III относно законоустановените изисквания за управление, се прилагат съобразно приложимата версия, а директивите — така, както се прилагат от държавите членки.

4.   За целите на настоящия раздел „законоустановено изискване за управление“ означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението съгласно правото на Съюза, посочено в приложение III, в рамките на даден правен акт, различаващо се по същество от всяко друго изискване на същия акт.

Член 13

Задължения на държавите членки във връзка с доброто земеделско и екологично състояние

1.   Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минималните стандарти за земеделските стопани и други бенефициери за всеки стандарт за ДЗЕС, посочен в приложение III, в съответствие с основната цел на стандартите, посочени в същото приложение. При определянето на своите стандарти държавите членки вземат предвид, когато е целесъобразно, специфичните характеристики на съответните площи — включително почвено-климатичните условия, — съществуващите системи за земеделие, земеделските практики, размера на земеделските стопанства и тяхната структура, използването на земята, както и особеностите на най-отдалечените региони.

2.   Във връзка с основните цели, установени в приложение III, държавите членки могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели. Тези допълнителни стандарти са недискриминационни и пропорционални, и съответстват на установените потребности.

Държавите членки не определят минимални стандарти за основни цели, различни от основните цели, установени в приложение III.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с правила, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция по отношение на съотношението във връзка със стандарта за ДЗЕС 1.

Раздел 3

Предварителни условия в социалната сфера

Член 14

Принцип и приложно поле

1.   Държавите членки посочват в своите стратегически планове по ОСП, че най-късно от 1 януари 2025 г. земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания по глава II или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72, ще подлежат на административна санкция, ако не спазват изискванията, свързани с приложимите условия на труд и заетост или задълженията на работодателите, произтичащи от правните актове, посочени в приложение IV.

2.   Когато включват система за административни санкции в стратегическите си планове по ОСП, както е посочено в параграф 1, държавите членки в съответствие със своите институционални разпоредби се консултират със съответните национални социални партньори, представляващи работодателите и работниците в сектора на селското стопанство, и изцяло зачитат тяхната автономност, както и правото им да договарят и сключват колективни трудови договори. Посочената система за административни санкции не засяга правата и задълженията на социалните партньори, когато в съответствие с националните правни рамки и рамки за колективно договаряне социалните партньори отговарят за изпълнението или прилагането на правните актове, посочени в приложение IV.

3.   Стратегическият план по ОСП включва правила относно ефективна и пропорционална система за административни санкции. Тези правила са съобразени с приложимите изисквания, определени в дял IV, глава V от Регламент (ЕС) 2021/2116.

4.   Правните актове, посочени в приложение IV и съдържащи разпоредбите, които следва да бъдат обхванати от системата за административни санкции, посочена в параграф 1, се прилагат съобразно приложимата версия и така, както се прилагат от държавите членки.

Раздел 4

Консултантски услуги в областта на селското стопанство

Член 15

Консултантски услуги в областта на селското стопанство

1.   Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система за предоставяне на консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства (наричани по-нататък „консултантски услуги в областта на селското стопанство“). Държавите членки могат да се основават на съществуващите системи.

2.   Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти, като отчитат съществуващите земеделски практики, и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена посредством проекти за научни изследвания и иновации, включително що се отнася до предоставянето на обществени блага.

Чрез консултантските услуги в областта на селското стопанство се предлага подходяща помощ в рамките на цикъла на развитие на стопанствата, включително за създаването на земеделско стопанство за първи път, приспособяването на производствените модели към потребителското търсене, иновативни практики, селскостопански техники с цел устойчивост спрямо изменението на климата, включително агролесовъдство и агроекология, подобряване на хуманното отношение към животните и, при необходимост, стандарти за безопасност и социално подпомагане.

Консултантските услуги в областта на селското стопанство са интегрирани в рамките на взаимосвързаните услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които формират AKIS.

3.   Държавите членки гарантират, че предоставяните консултации са безпристрастни и че консултантите имат необходимата квалификация, преминали са подходящо обучение и не са в конфликт на интереси.

4.   Консултантските услуги в областта на селското стопанство са приспособени към различните видове производство и земеделски стопанства и обхващат поне следното:

a)

всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и други бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия и условията за интервенциите, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;

б)

изискванията, установени от държавите членки за прилагането на Директива 92/43/ЕИО, Директива 2000/60/EО, член 55 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (38), Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (39), Директива 2009/128/ЕО, Директива 2009/147/ЕО, Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (40), Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (41) и Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета (42);

в)

земеделските практики, които възпрепятстват развитието на антимикробна резистентност, както е посочено в съобщението на Комисията от 29 юни 2017 г., озаглавено „Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)“;

г)

предотвратяването и управлението на риска;

д)

подпомагането на иновациите, по-специално за подготовката и изпълнението на проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ, както е посочено в член 127, параграф 3;

е)

цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, както е посочено в член 114, буква б);

ж)

устойчивото управление на хранителните вещества, включително, най-късно считано от 2024 г., употребата на инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества, като такъв инструмент е всяко цифрово приложение, което предлага най-малко следното:

i)

балансиран състав на хранителните вещества на полево равнище;

ii)

законовите изисквания по отношение на хранителните вещества;

iii)

данни за почвите въз основа на наличната информация и анализи;

iv)

данни от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които са от значение за управлението на хранителните вещества;

з)

условията на заетост, задълженията на работодателите, здравословните и безопасни условия на труд и социалната подкрепа в земеделските общности.

ГЛАВА II

ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Раздел 1

Видове интервенции, намаляване и минимални изисквания

Член 16

Видове интервенции под формата на директни плащания

1.   Видовете интервенции по настоящата глава могат да бъдат под формата на необвързани и обвързани с производството директни плащания.

2.   Необвързаните с производството директни плащания са следните:

а)

основното подпомагане на доходите за устойчивост;

б)

допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост;

в)

допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани;

г)

схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните.

3.   Обвързаните с производството директни плащания са следните:

а)

обвързаното с производството подпомагане на доходите;

б)

специалното плащане за културата памук.

Член 17

Определяне на горна граница и прогресивно намаляване на плащанията

1.   Държавите членки могат да определят горна граница за размера на основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на земеделски стопанин за дадена календарна година. Държавите членки, които решат да въведат горна граница, намаляват със 100 % сумата, надвишаваща 100 000 EUR.

2.   Държавите членки могат да намалят размера на основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на земеделски стопанин за дадена календарна година и което надвишава 60 000 EUR, с до 85 %.

Държавите членки могат да определят допълнителни траншове над 60 000 EUR и да установят процентите на намаление за тези допълнителни траншове. Те гарантират, че намалението за всеки транш е равно или по-голямо, отколкото за предходния.

3.   Преди да приложат параграф 1 или 2, държавите членки могат да приспадат от размера на основното подпомагане на доходите за устойчивост, което се отпуска на земеделски стопанин за дадена календарна година:

a)

всички заплати, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;

б)

еквивалентната сума за редовен и неплатен труд, свързана със селскостопанска дейност, упражнявана от лицата, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или които получават по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство;

в)

елемента „разходи за труд“ от договорните разходи, свързани със селскостопанска дейност, декларирана от земеделския стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в първа алинея, буква а), държавите членки използват реално изразходените от земеделския стопанин разходи за заплати. В надлежно обосновани случаи земеделските стопани могат да поискат да се използват стандартни разходи, които се определят от съответната държава членка съгласно метод, който се уточнява допълнително в нейния стратегически план по ОСП и се основава на средната стойност на стандартните заплати, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в първа алинея, буква б), държавите членки използват стандартни разходи, които се определят от съответната държава членка съгласно метод, който се уточнява допълнително в нейния стратегически план по ОСП и се основава на средната стойност на стандартните заплати, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин.

4.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат намалението, посочено в параграфи 1 и 2, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да разполагат с права и да поемат задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

5.   Очакваният резултат от намаляването на плащанията се използва първоначално за подпомагане на финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост, ако това е установено в съответния стратегически план по ОСП, и след това на други интервенции, спадащи към необвързаните с производството директни плащания.

Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намаляването за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2025 г. в съответствие с член 103. То не е предмет на максималните граници за прехвърляне на средства от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в посочения член.

6.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152 за допълване на настоящия регламент с правила за установяване на хармонизирана база за изчисляване на намалението на плащанията, установено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, с цел да бъдат предвидени подробни правила за разпределение на средствата между земеделските стопани.

Член 18

Минимални изисквания

1.   Държавите членки определят минимална площ и не отпускат директни плащания на активни земеделски стопани, чиято отговаряща на условията площ на стопанството, за която са поискани директни плащания, е под определената минимална площ.

Като алтернатива държавите членки може да определят минимален размер на директните плащания, които може да се отпускат на земеделските стопани.

2.   Държава членка, която е решила да определи минимална площ в съответствие с параграф 1, първа алинея, независимо от това определя минимален размер в съответствие с параграф 1, втора алинея за земеделските стопани, получаващи подпомагане за животни, което се плаща за всяко животно под формата на директни плащания, и притежаващи по-малко хектари от минималната площ.

При определяне на минималната площ или минималния размер държавите членки се стремят да гарантират, че директните плащания се отпускат само на активни земеделски стопани, ако:

a)

управлението на съответните плащания не води до прекомерна административна тежест; и

б)

съответните суми спомагат ефективно за постигане на специфичните цели, определени в член 6, параграф 1, за които допринасят директните плащания.

3.   Гърция може да реши да не прилага настоящия член спрямо малките острови в Егейско море.

Член 19

Принос към инструменти за управление на риска

Чрез дерогация от член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 държава членка може да реши да отпусне до 3 % от директните плащания, които се изплащат на земеделски стопанин, за приноса на земеделския стопанин към инструмент за управление на риска.

Държавите членки, които решат да използват тази разпоредба, я прилагат за всички земеделски стопани, получаващи директни плащания през дадена година.

Раздел 2

Необвързани с производството директни плащания

Подраздел 1

Общи разпоредби

Член 20

Общи изисквания за получаване на необвързани с производството директни плащания

Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания на активни земеделски стопани при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

Подраздел 2

Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Член 21

Общи правила

1.   Държавите членки предоставят основно подпомагане на доходите за устойчивост (наричано по-нататък „основно подпомагане на доходите“) съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

2.   Държавите членки предоставят основно подпомагане на доходите под формата на годишно необвързано с производството плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

3.   Без да се засягат членове 23—27, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от активен земеделски стопанин.

Член 22

Размер на подпомагането за хектар

1.   Освен ако държавите членки не решат да предоставят основното подпомагане на доходите въз основа на правата на плащане, посочени в член 23, подпомагането се изплаща под формата на единна сума за хектар.

2.   Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за основното подпомагане на доходите за хектар за различните групи територии със сходни социално-икономически и агрономически условия, включително традиционни форми на земеделие, определени от държавите членки, като например традиционните екстензивни алпийски пасища. В съответствие с член 109, параграф 2, буква г) размерът на основното подпомагане на доходите за хектар може да бъде намален, като се вземе предвид подпомагането чрез други интервенции, предвидени в съответния стратегически план по ОСП.

Член 23

Права на плащане

1.   Държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, предвидена в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, могат да решат да предоставят основното подпомагане на доходите въз основа на правата на плащане в съответствие с членове 24—27 от настоящия регламент.

2.   Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, предвидена в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат повече да не предоставят основното подпомагане на доходите въз основа на правата на плащане, правата на плащане, отпуснати в съответствие с посочения регламент, изтичат на 31 декември на годината, предшестваща годината, от която ще се прилага решението.

Член 24

Стойност на правата на плащане и сближаване

1.   Държавите членки определят единичната стойност на правата на плащане преди сближаването в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2022 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2022 година

2.   Държавите членки могат да решат да диференцират стойността на правата на плащане в съответствие с член 22, параграф 2.

3.   Най-късно до референтната 2026 година всяка държава членка определя максимално равнище за стойността на индивидуалните права на плащане за държавата членка или за всяка група територии, посочени в член 22, параграф 2.

4.   Когато стойността на правата на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, посочени в член 22, параграф 2, съответната държава членка осигурява сближаването на стойността на правата на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.

5.   За целите на параграф 4 всяка държава членка гарантира, че най-късно през референтната 2026 година всички права на плащане са на стойност най-малко 85 % от планираната средна единична сума, предвидена в член 102, параграф 1, за основното подпомагане на доходите за референтната 2026 година, както е установено в нейния стратегически план по ОСП за държавата членка или за групата територии, посочени в член 22, параграф 2.

6.   Държавите членки финансират необходимото увеличение на стойността на правата на плащане, за да се изпълнят изискванията на параграфи 4 и 5 от настоящия член, като използват всички възможни суми, които стават налични посредством прилагането на член 3 от настоящия член, и при необходимост, като намаляват разликата между единичната стойност на правата на плащане, определена в съответствие с параграф 1 от настоящия член, и планираната единична сума, предвидена в член 102, параграф 1, за основното подпомагане на доходите за референтната 2026 година съгласно установеното в стратегическия план по ОСП за държавата членка или за групата територии, посочени в член 22, параграф 2.

Държавите членки могат да решат да приложат намалението по отношение на всички или на част от правата на плащане със стойност, определена в съответствие с параграф 1 от настоящия член, превишаваща планираната единична сума, предвидена в член 102, параграф 1, за основното подпомагане на доходите за референтната 2026 година съгласно установеното в стратегическия план по ОСП за държавата членка или за групата територии, посочени в член 22, параграф 2.

7.   Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30 %.

8.   Държавите членки гарантират, че корекцията на стойностите на правата на плащане съгласно параграфи 3—7 започва от 2023 г.

Член 25

Активиране на правата на плащане

1.   Държавите членки, които са решили да предоставят подпомагане въз основа на права на плащане, предоставят основно подпомагане на доходите на активни земеделски стопани, които притежават собствени или взети под аренда права на плащане, при активиране на тези права на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата на плащане активните земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право на плащане.

2.   Държавите членки гарантират, че правата на плащане, включително в случай на действително или бъдещо наследяване, се активират само в държавата членка или групата територии, посочени в член 22, параграф 2, където са били отпуснати.

3.   Държавите членки гарантират, че активираните права на плащане дават право на плащане въз основа на сумата, определена в тях.

Член 26

Резерви за права на плащане

1.   Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права на плащане, управлява национален резерв.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, когато държава членка реши да диференцира основното подпомагане на доходите в съответствие с член 22, параграф 2, тя може да реши да разполагат с резерв за всяка група територии, посочени в този член.

3.   Държавите членки гарантират, че правата на плащане от резерва се отпускат единствено на активни земеделски стопани.

4.   Държавите членки използват резерва си за отпускане на права на плащане приоритетно на следните земеделски стопани:

а)

млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път;

б)

нови земеделски стопани.

5.   Държавите членки отпускат права на плащане или увеличава стойността на съществуващите права на плащане на активни земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на посочената държава членка. Тя гарантира, че тези активни земеделски стопани получават броя и стойността на правата на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от същата държава членка.

6.   Държавите членки гарантират, че резервът се попълва чрез линейно намаляване на стойността на всички права на плащане, когато резервът е недостатъчен за покриване на правата на плащане в съответствие с параграфи 4 и 5.

7.   Държавите членки могат да определят допълнителни правила относно използването на резерва, включително допълнителни категории земеделски стопани, които да се обслужват от резерва, при условие че посочените в параграфи 4 и 5 приоритетни групи са били обслужени, както и относно случаите, в които се налага попълване на резерва. Когато резервът се попълва чрез линейно намаляване на стойността на правата на плащане, това линейно намаляване се прилага за всички права на плащане на национално равнище или, когато държавите членки прилагат дерогацията, предвидена в параграф 2 — на равнището на съответната група територии, посочени в член 22, параграф 2.

8.   Държавите членки определят стойността на новите права на плащане, отпуснати от резерва, на равнището на средната за страната стойност на правата на плащане през годината на отпускане или на средната стойност на правата на плащане за всяка група територии, посочени в член 22, параграф 2 през годината на отпускане.

9.   Държавите членки могат да решат да увеличат стойността на съществуващите права на плащане до средната за страната стойност през годината на отпускане или до средната стойност за всяка група територии, посочени в член 22, параграф 2.

Член 27

Прехвърляне на права на плащане

1.   Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата на плащане се прехвърлят само на активен земеделски стопанин, установен в същата държава членка.

2.   Когато държавите членки решат да диференцират основното подпомагане на доходите в съответствие с член 22, параграф 2, правата на плащане се прехвърлят единствено в рамките на групата територии, в която са били отпуснати.

Член 28

Плащания за малки земеделски стопани

Държавите членки могат да отпуснат плащане на малки земеделски стопани, определени от тях, под формата на еднократна сума или сума за хектар, която заменя директните плащания по настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП като възможност за земеделските стопани, предоставяна по избор.

Годишното плащане за всеки земеделски стопанин не надвишава 1 250 EUR.

Държавите членки могат да решат да определят различни размери на еднократната сума или сумата за хектар, свързани с различни прагове за площ.

Подраздел 3

Допълнително подпомагане на доходите

Член 29

Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

1.   Държавите членки предоставят допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (наричано по-нататък „преразпределително подпомагане на доходите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф или от член 98 държавите членки могат да предприемат мерки във връзка с необходимостта от преразпределение на подпомагането на доходите посредством други инструменти и интервенции, финансирани по линия на ЕФГЗ и целящи по-справедливо разпределение и по-ефективно и ефикасно насочване на подпомагането на доходите, при условие че могат да докажат в стратегическите си планове по ОСП, че тази необходимост е задоволена в достатъчна степен.

2.   Държавите членки гарантират преразпределяне на преките плащания от по-големите към по-малките или средните стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 21.

3.   Държавите членки установяват на национално или регионално равнище, което може да представлява равнището на групите територии, посочени в член 22, параграф 2, сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари, както и максималния брой хектари за всеки земеделски стопанин, на който се изплаща преразпределително подпомагане на доходите.

4.   Сумата за хектар, планирана за дадена референтна година, не надвишава средната за страната сума на директните плащания за хектар за посочената референтна година.

5.   Средната за страната сума на директните плащания за хектар се определя като дял от националния таван за директните плащания за дадена референтна година, както е установено в приложение V, и общия размер на планираните крайни продукти за основното подпомагане на доходите за посочената референтна година, изразен в брой хектари.

6.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат максималния брой хектари, посочен в параграф 3, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да разполагат с права и да поемат задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

В случай че земеделските стопани са част от група от свързани правни субекти, както е определено от държавите членки, държавите членки могат да прилагат максималния брой хектари, посочен в параграф 3, на равнището на посочената група при условия, които се определят от тях.

Член 30

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

1.   Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, определени в съответствие с установените в член 4, параграф 6 критерии, съгласно условията, посочени в настоящия член, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

2.   Като част от задълженията си да привличат млади земеделски стопани в съответствие с целта, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и с оглед на заделянето за тази цел, в съответствие с член 95, най-малко на сума съгласно посоченото в приложение XII, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 21.

Държавите членки могат да решат да предоставят подпомагането по силата на настоящия член на земеделски стопани, получили подпомагане по член 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за остатъка от срока, посочен в параграф 5 от същия член.

3.   Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се предоставя за максимален срок от пет години, считано от първата година на подаване на заявлението за плащане за млади земеделски стопани, и при спазване на условията, които се определят от правната рамка на ОСП, приложима за периода след 2027 г., когато петгодишният срок продължава след 2027 г. Държавите членки гарантират, че не се създават правни очаквания у бенефициерите за периода след 2027 г.

Подпомагането е под формата или на годишно необвързано с производството плащане на хектар, отговарящ на условията за подпомагане, или на еднократна сума за млад земеделски стопанин.

Държавите членки могат да решат да предоставят подпомагането по силата на настоящия член само за максимален брой хектари на млад земеделски стопанин.

4.   В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица, като група земеделски стопани, организации на производители или кооперации, държавите членки могат да прилагат максималния брой хектари, посочен в параграф 3, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи:

a)

които отговарят на определението и условията за „млад земеделски стопанин“, установени в съответствие с член 4, параграф 6; и

б)

когато националното право предвижда отделните членове да разполагат с права и да поемат задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Подраздел 4

Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

Член 31

Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

1.   Държавите членки създават и предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (наричани по-нататък „екосхеми“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

2.   Държавите членки подпомагат съгласно настоящия член активните земеделски стопани или групите от активни земеделски стопани, които се задължават да прилагат селскостопански практики, благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните и спомагащи за борбата с антимикробната резистентност.

3.   Държавите членки изготвят списък на посочените в параграф 2 селскостопански практики, които са благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните и спомагащи за борбата с антимикробната резистентност. Тези практики се планират така, че да спомагат за изпълнението на една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), а по отношение на подобряването на хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност — и целите, установени в член 6, параграф 1, буква и).

4.   Всяка екосхема по принцип обхваща най-малко две от следните области на действие за климата, околната среда, хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност:

a)

смекчаване на изменението на климата, включително намаляване на емисиите на парникови газове от селскостопанските практики, както и запазване на съществуващите места за съхранение на въглероден диоксид и подобряване на улавянето на въглерод;

б)

адаптиране към изменението на климата, включително действия за повишаване на устойчивостта на системите за производство на храни и подобряване на животинското и растителното разнообразие с цел по-голяма устойчивост по отношение на болестите и изменението на климата;

в)

опазване или подобряване на качеството на водите и намаляване на натиска върху водните ресурси;

г)

предотвратяване на деградацията на почвите, възстановяване на почвите, подобряване на почвеното плодородие и на управлението на хранителните вещества и на почвената биота;

д)

опазване на биологичното разнообразие, съхранение или възстановяване на местообитания или видове, включително запазване и създаване на особености на ландшафта или на непроизводствени площи;

е)

действия за устойчиво и по-ограничено използване на пестицидите, по-специално на тези, които представляват риск за човешкото здраве или околната среда;

ж)

действия за подобряване на хуманното отношение към животните или за борба с антимикробната резистентност.

5.   Съгласно настоящия член държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:

a)

надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за ДЗЕС, установени съгласно глава I, раздел 2;

б)

надхвърлят съответните минимални изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и съответните други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;

в)

надхвърлят условията, установени за поддръжката на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 2, буква б);

г)

са различни от задълженията, за които се отпускат плащания съгласно член 70.

За задълженията, посочени в първа алинея, буква б), може да бъде предоставено подпомагане, когато в националното право бъдат наложени нови изисквания, надхвърлящи съответните минимални изисквания, установени в правото на Съюза, в случай че задълженията допринасят за съобразяването с тези изисквания, като подпомагането се предоставя за не повече от 24 месеца от датата, на която изискванията станат задължителни за стопанството.

6.   Съгласно параграф 5 държавите членки могат, при описанието на задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от бенефициерите на посочените в настоящия член екосхеми, да използват за основа едно или повече от изискванията и стандартите, установени съгласно глава I, раздел 2, при условие че задълженията по екосхемите надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и минималните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята, определени от държавите членки съгласно глава I, раздел 2.

Без да се засяга член 87, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, за активните земеделски стопани или групи от активни земеделски стопани, участващи в екосхеми, установени в съответствие с първата алинея, се смята, че спазват съответните изисквания и стандарти, посочени в приложение III, при условие че изпълняват задълженията по съответната екосхема.

Държавите членки, които създават екосхеми в съответствие с първата алинея от настоящия параграф, могат да гарантират, че системите им за управление и контрол не дублират проверките, когато едни и същи изисквания и стандарти се прилагат както по отношение на екосхемите, така и на задълженията, определени в приложение III.

7.   Подпомагането за конкретна екосхема е под формата на годишно плащане за всички хектари, отговарящи на условията за подпомагане, които са обхванати от задълженията. Плащанията се отпускат под формата на:

a)

плащания, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2; или

б)

плащания за обезщетяване на активни земеделски стопани или групи от активни земеделски стопани за съвкупността или за част от направените допълнителни разходи и пропуснатите приходи в резултат на поетите задължения, които се изчисляват в съответствие с член 82 и при отчитане на целевите стойности за екосхемите; тези плащания могат да покриват и разходите по сделките.

Чрез дерогация от първата алинея плащанията, предоставени в съответствие с буква б) от нея за задължения във връзка с хуманното отношение към животните, за задължения във връзка с борбата с антимикробната резистентност и, в случай че е надлежно обосновано, за задължения във връзка с благоприятни за климата селскостопански практики, могат също да бъдат под формата на годишно плащане за животински единици.

8.   Държавите членки показват по какъв начин селскостопанските практики, за които са поети задължения съгласно екосхемите, отговарят на потребностите, посочени в член 108, и по какъв начин те допринасят за архитектурата за екологизиране и борба с изменението на климата, посочена в член 109, параграф 2, буква а), както и за хуманното отношение към животните и борбата с антимикробната резистентност. Те използват рейтингова или точкова система или друга подходяща методика, за да гарантират ефективността и ефикасността на екосхемите за постигане на поставените цели. При определянето на равнището на плащанията за различните поети задължения съгласно екосхемите по параграф 7, първа алинея, буква а) от настоящия член, държавите членки вземат предвид равнището на устойчивост и амбиция на всяка екосхема въз основа на обективни и прозрачни критерии.

9.   Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, осъществявани на основание член 70.

Раздел 3

Обвързани с производството директни плащания

Подраздел 1

Обвързано с производството подпомагане на доходите

Член 32

Общи правила

1.   Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите на активни земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено по-подробно в стратегическите им планове по ОСП.

2.   Интервенциите на държавите членки са в подкрепа на подпомаганите сектори и производства или на специфични за тях видове селскостопанска дейност, изброени в член 33, с цел справяне с изпитваните от тях затруднения, като подобряват конкурентоспособността, устойчивостта или качеството. Държавите членки не са задължени да доказват срещаните от тях трудности по отношение на протеиновите култури.

3.   Обвързаното с производството подпомагане на доходите е под формата на годишно плащане за хектар или животно.

Член 33

Приложно поле

Обвързано с производството подпомагане на доходите може да се предоставя само за следните сектори и производства или специфични за тях видове селскостопанска дейност, когато те са важни по социално-икономически или екологични съображения:

a)

зърнени култури;

б)

маслодайни семена, с изключение на слънчогледовото семе за директна консумация, посочено в член 11, параграф 7;

в)

протеинови култури, включително бобови растения и комбинации от бобови растения и треви, при условие че бобовите растения преобладават в комбинацията;

г)

лен;

д)

коноп;

е)

ориз;

ж)

черупкови плодове;

з)

картофи за нишесте;

и)

мляко и млечни продукти;

й)

семена;

к)

овче и козе месо;

л)

говеждо и телешко месо;

м)

маслиново масло и трапезни маслини;

н)

копринени буби;

о)

сух фураж;

п)

хмел;

р)

захарно цвекло, захарна тръстика и корени на цикория;

с)

плодове и зеленчуци;

т)

дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

Член 34

Допустимост

1.   Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите под формата на плащане за хектар единствено за площи, определени от тях като хектари, отговарящи на условията за подпомагане.

2.   Когато обвързаното с производството подпомагане на доходите се отнася за животни от рода на едрия рогат добитък или овце и кози, държавите членки определят като условия за допустимост за подпомагането изискванията за идентификация и регистрация на животните в съответствие с част IV, дял I, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/429. Въпреки това, без да се засягат други приложими условия за допустимост, животните от рода на едрия рогат добитък или овцете и козите се счита, че отговарят на условията за подпомагане, ако изискванията за идентификация и регистрация са изпълнени до определена дата през съответната референтна година, която трябва да бъде определена от държавите членки.

Член 35

Делегирани правомощия в случай на структурни пазарни дисбаланси в даден сектор

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които се допълва настоящият регламент с мерки за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор. С тези делегирани актове може да се допусне държавите членки да решат това обвързано с производството подпомагане на доходите да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно това подпомагане през минал референтен период.

Подраздел 2

Специално плащане за културата памук

Член 36

Приложно поле

България, Гърция, Испания и Португалия отпускат специално плащане за културата памук на активни земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.

Член 37

Общи правила

1.   Специалното плащане за културата памук се отпуска за хектар от площ памук, отговаряща на условията за подпомагане. Дадена площ отговаря на условията за подпомагане само ако е разположена на земеделска земя, където държавата членка е разрешила да се произвежда памук, засява се с разрешени от държавата членка сортове и реколтата от нея се прибира действително при спазване на обичайните условия за отглеждане.

2.   Специалното плащане за културата памук се отпуска за памук, който е здрав, в добро състояние и с подходящо пазарно качество.

3.   България, Гърция, Испания и Португалия дават разрешение относно посочените в параграф 1 земя и сортове в съответствие с евентуалните правила и условия, приети съгласно параграф 5.

4.   За интервенциите, обхванати от настоящия подраздел:

а)

допустимостта на направените разходи се определя въз основа на член 37, буква а) от Регламент (ЕС) 2021/2116;

б)

за целите на член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 становището, което трябва да бъде представено от сертифициращите органи, обхваща букви а), б) и г) от същия параграф, както и декларацията за управлението.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с правилата и условията за даване на разрешение относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за културата памук.

6.   Комисията приема актове за изпълнение за определяне на правила за процедурата по разрешаване относно земята и сортовете за целите на специалното плащане за културата памук, и за уведомленията на производителите, които имат отношение към въпроса. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 153, параграф 2.

Член 38

Базови площи, фиксирани добиви и референтни суми

1.   Определят се следните национални базови площи:

България: 3 342 ha,

Гърция: 250 000 ha,

Испания: 48 000 ha,

Португалия: 360 ha.

2.   Определят се следните фиксирани добиви за референтния период:

България: 1,2 тона/ha,

Гърция: 3,2 тона/ha,

Испания: 3,5 тона/ha,

Португалия: 2,2 тона/ha.

3.   Размерът на специалното плащане за култура за хектар площ, отговаряща на условията за подпомагане, се изчислява, като се умножат добивите, определени в параграф 2, по следните референтни суми:

България: 636,13 EUR,

Гърция: 229,37 EUR,

Испания: 354,73 EUR,

Португалия: 223,32 EUR.

4.   Ако площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, в дадена държава членка и за дадена година надвиши определената в параграф 1 базова площ, посочената в параграф 3 сума за тази държава членка се намалява пропорционално на надвишаването на базовата площ.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с правила относно условията за отпускане на специалното плащане за културата памук, изискванията за допустимост и агрономическите практики.

6.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на правила за изчисляване на намалението, предвидено в параграф 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 153, параграф 2.

Член 39

Одобрени междубраншови организации

1.   За целите на настоящия подраздел „одобрена междубраншова организация“ означава правно образувание, съставено от земеделски стопани, произвеждащи памук, и поне един памукопреработвател, чийто предмет на дейност включва:

а)

подпомагане на по-доброто координиране на методите за пазарна реализация на памука, в частност посредством изследвания и пазарни проучвания;

б)

изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

в)

насочване на производството към продукти, които са по-добре приспособени към нуждите на пазара и потребителското търсене, особено по отношение на качеството и защитата на потребителите;

г)

актуализиране на методите и средствата за подобряване на качеството на продукцията;

д)

разработване на пазарни стратегии за популяризиране на памука чрез схеми за сертифициране на качеството.

2.   Държавите членки, в които са установени памукопреработвателите, одобряват междубраншовите организации, които отговарят на евентуалните критерии, определени съгласно параграф 3.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

а)

критериите за одобряване на междубраншови организации;

б)

задълженията на производителите;

в)

последиците, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на критериите, посочени в буква а).

Член 40

Отпускане на плащането

1.   Специалното плащане за културата памук се отпуска на земеделските стопани за хектарите, които отговарят на условията за подпомагане съгласно установеното в член 38.

2.   За земеделските стопани — членове на одобрена междубраншова организация, специалното плащане за културата памук за хектарите, които отговарят на условията за подпомагане в рамките на базовата площ, определена в член 38, параграф 1, се увеличава със сумата от 2 EUR.

Член 41

Дерогации

1.   Членове 101 и 102 и дял VII, с изключение на глава III от него, не се прилагат за специалното плащане за културата памук, определено в настоящия подраздел.

2.   Специалното плащане за културата памук не се включва в никой от разделите на стратегическия план по ОСП, посочени в членове 108—114, освен по отношение на член 112, параграф 2, буква а), отнасяща се до финансовия план.

3.   Член 55, параграф 1, втора и трета алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116 не се прилагат за интервенциите, посочени в настоящия подраздел.

ГЛАВА III

ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В НЯКОИ СЕКТОРИ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 42

Приложно поле

В настоящата глава се определят правилата по отношение на видовете интервенции:

a)

в сектора на плодовете и зеленчуците, както е определен в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

в сектора на пчелните продукти, както е определен в член 1, параграф 2, буква х) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 (наричан по-нататък „сектора на пчеларството“);

в)

в лозаро-винарския сектор, както е определен в член 1, параграф 2, буква л) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

в сектора на хмела, както е определен в член 1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

д)

в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини, както е определен в член 1, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

е)

в останалите сектори, определени в член 1, параграф 2, букви а)—з), к), м), о)—у) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и в секторите, обхващащи продуктите, изброени в приложение VI към настоящия регламент.

Член 43

Задължителни и незадължителни видове интервенции

1.   Видовете интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, посочени в член 42, буква a), са задължителни за държавите членки с организации на производители в този сектор, признати по силата на Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Когато държава членка, в която към момента на представянето на нейния стратегически план по ОСП няма признати организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, признае организация на производители в този сектор по смисъла на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по време на периода на стратегическия план по ОСП, тази държава членка представя искане за изменение на стратегическия си план по ОСП в съответствие с член 119, за да включи в него интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците.

2.   Видовете интервенции в пчеларския сектор, посочени в член 42, буква б), са задължителни за всички държави членки.

3.   Видовете интервенции в лозаро-винарския сектор, посочени в член 42, буква в), са задължителни за държавите членки, изброени в приложение VII.

4.   Държавите членки могат да изберат в стратегическите си планове по ОСП да изпълнят видовете интервенции, посочени в член 42, букви г), д) и е).

5.   Германия може да прилага в сектора на хмела видовете интервенции, посочени в член 42, буква е), само ако реши в своя стратегически план по ОСП да не прилага видовете интервенции, посочени в член 42, буква г).

6.   Гърция, Франция и Италия могат да прилагат в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини видовете интервенции, посочени в член 42, буква е), само ако решат в своите стратегически планове по ОСП да не прилагат видовете интервенции, посочени в член 42, буква д).

Член 44

Форми на подпомагане

1.   В секторите, посочени в член 42, подпомагането може да бъде под една от следните форми:

а)

възстановяване на действително направени от бенефициера допустими разходи;

б)

единични разходи;

в)

еднократни суми;

г)

финансиране по единна ставка.

2.   Размерите за формите на подпомагане, посочени в параграф 1, букви б), в) и г), се определят по един от следните начини:

a)

коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на:

i)

статистически данни, друга обективна информация или експертна оценка;

ii)

проверени данни за минали периоди за бенефициерите; или

iii)

прилагането на обичайните практики за осчетоводяване на разходите на бенефициерите;

б)

проектобюджети, изготвени на индивидуална основа и получили предварителното съгласие на органа, избиращ операцията, в случай на интервенции в лозаро-винарския сектор или в сектора на пчелните продукти, или на органа, одобряващ оперативните програми, посочени в член 50, в случай на интервенции в останалите сектори, отговарящи на условията за подпомагане;

в)

в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в други политики на Съюза за подобен вид интервенция;

г)

в съответствие с правилата за прилагането на съответните единични разходи, еднократни суми и единни ставки, прилагани в рамките на схеми за подпомагане, финансирани изцяло от държавата членка за подобен вид интервенция.

Член 45

Делегирани правомощия по отношение на допълнителните изисквания за видовете интервенции

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152 за допълване на настоящия регламент с изисквания в допълнение към предвидените в настоящата глава по отношение на:

a)

осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава, по-специално като се избягват нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар;

б)

вида на разходите, обхванати от включените в настоящата глава интервенции, включително чрез дерогация от член 22 от Регламент (ЕС) 2021/2116, допустимостта на административните разходи и разходите за персонал на организациите на производители или други бенефициери при изпълнението на тези интервенции;

в)

основата за изчисляването на финансовата помощ от Съюза, посочена в настоящата глава, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, както и за изчисляването на степента на организираност на производителите за целите на националната финансова помощ, посочена в член 53;

г)

максималния размер на финансовата помощ от Съюза за видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви а), в), е), ж), з) и и), и за видовете интервенции, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, букви в, г) и л), включително разходи за пакетиране и транспортиране на продукти, изтеглени за безвъзмездно разпределяне, и разходи, свързани с преработката на продуктите преди предоставянето им за тази цел;

д)

правилата за определяне на таван за разходите и за измерване на площта, отговаряща на условията за подпомагане, за целите на видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, буква г) и член 58, параграф 1, първа алинея, буква а);

е)

правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и правилата относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правилата за доброволното сертифициране на дестилерии;

ж)

условията, които да се прилагат за ползването на формите на подпомагане, посочени в член 44, параграф 1;

з)

правилата относно изискването за минимална трайност за производствените и непроизводствените инвестиции, подпомагани чрез включени в настоящата глава интервенции;

и)

правилата относно комбинирането на финансиране за инвестиции съгласно член 58, параграф 1, първа алинея, буква б) и за популяризиране съгласно член 58, параграф 1, първа алинея, буква к).

Член 46

Цели в сектора на плодовете и зеленчуците, сектора на хмела, сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е)

Целите в секторите, посочени в член 42, букви а), г), д) и е), са следните:

a)

планиране и организация на производството, адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството, оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, и стабилизиране на цените на производителите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

б)

концентрация на предлагането и пускането на пазара на продуктите, включително чрез директен маркетинг; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

в)

подобряване на средносрочната и дългосрочната конкурентоспособност, по-специално посредством модернизиране; тази цел е свързана със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква в);

г)

научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивост на вредители, устойчивост на болести по животните и смекчаване на изменението на климата и адаптиране към това изменение, иновативни практики и производствени техники, насърчаващи икономическата конкурентоспособност и укрепващи развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

д)

насърчаване, развиване и прилагане на:

i)

методи и техники за производство, които зачитат околната среда;

ii)

производствени практики, устойчиви на вредители и болести;

iii)

стандарти за здраве на животните и хуманно отношение към животните, надхвърлящи минималните изисквания, установени в правото на Съюза и в националното право;

iv)

намаляване на отпадъците и екологосъобразно използване и управление на странични продукти, включително повторното им използване и оползотворяване;

v)

опазване и подобряване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на природните ресурси, по-специално защита на водите, почвата и въздуха.

Тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д), е) и и);

е)

допринасяне за смекчаването на изменението на климата и за адаптирането към него, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква г);

ж)

увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продукти със защитено наименование за произход или защитено географско указание или на продукти, обхванати от схеми за качество на Съюза или национални схеми за качество, признати от държавите членки; тези цели са свързани със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква б);

з)

популяризиране и маркетинг на продуктите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

и)

увеличаване на потреблението на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тази цел е свързана със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква и);

й)

превенция на кризи и управление на риска, насочени към предотвратяване и справяне със смущения на пазарите в съответния сектор; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

к)

подобряване на условията на заетост и гарантиране на спазването на задълженията на работодателите, както и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с директиви 89/391/ЕИО, 2009/104/ЕО и (ЕС) 2019/1152.

Член 47

Видове интервенции в сектора на плодовете и зеленчуците, сектора на хмела, сектора на маслиновото масло и трапезните маслини и в другите сектори, посочени в член 42, буква е)

1.   За всяка цел, която са избрали сред посочените в член 46, букви а)—и) и к), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират една или повече от следните видове интервенции в секторите, посочени в член 42, букви а), г), д) и е):

a)

инвестиции в материални и нематериални активи, научни изследвания и експериментални и иновативни производствени методи, както и други действия, в области като:

i)

опазване на почвата, включително увеличаване на въглеродното съдържание и на структурата на почвата, и намаляване на замърсителите;

ii)

подобряване на използването и доброто управление на водите, включително икономии на вода, опазване на водните ресурси и дренаж;

iii)

предотвратяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, и популяризиране на разработването и използването на сортове, породи и управленски практики, адаптирани към променящите се климатични условия;

iv)

повишаване на икономиите на енергия, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници;

v)

екологосъобразни опаковки само в областта на научните изследвания и експерименталното производство;

vi)

биологична сигурност, здраве на животните и хуманно отношение към животните;

vii)

намаляване на емисиите и отпадъците, подобряване на използването на вторични продукти, включително повторната им употреба и оползотворяване, както и управление на отпадъците;

viii)

подобряване на устойчивостта срещу вредители, както и намаляване на рисковете и въздействието, свързани с употребата на пестициди, включително прилагане на техники за интегрирано управление на вредителите;

ix)

подобряване на устойчивостта срещу болести по животните и намаляване на използването на ветеринарни лекарства, включително антибиотици;

x)

създаване и поддържане на местообитания, благоприятстващи биологичното разнообразие;

xi)

подобряване на качеството на продуктите;

xii)

подобряване на генетичните ресурси;

xiii)

подобряване на условията на заетост и гарантиране на спазването на задълженията на работодателите, както и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с директиви 89/391/ЕИО, 2009/104/ЕО и (ЕС) 2019/1152;

б)

консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита и здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на условията на заетост, задълженията на работодателите и здравословните и безопасни условия на труд;

в)

обучение, включително индивидуално обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и болестите, устойчива употреба на продукти за растителна защита и здраве на животните, адаптиране към изменението на климата и смекчаване на това изменение, както и по отношение на използването на организирани платформи за търговия и стокови борси на спот и фючърсни пазари;

г)

биологично или интегрирано производство;

д)

действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите;

е)

популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите за схемите на Съюза за качество и за значението на здравословното хранене, както и към диверсифициране и консолидиране на пазарите;

ж)

прилагане на схеми за качество на Съюза и национални схеми за качество;

з)

прилагане на системи за проследяване и сертифициране, по-специално наблюдение на качеството на продуктите, продавани на крайните потребители;

и)

действия за смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него.

2.   По отношение на целта, посочена в член 46, буква й), в своите стратегически планове по ОСП държавите членки избират една или повече от следните видове интервенции в секторите, посочени в член 42, букви а), г), д) и е):

a)

учредяване, набиране на средства и попълване на взаимоспомагателни фондове от организации на производители и асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно член 67, параграф 7 от настоящия регламент;

б)

инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара, включително за колективно складиране;

в)

колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от нейните членове, включително, когато е необходимо, колективно обработване, за да се улесни складирането;

г)

презасаждане на овощни градини или маслинови насаждения, когато това е необходимо поради задължително изкореняване по съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкция на компетентния орган на държавата членка или с цел адаптиране към изменението на климата;

д)

попълване на животновъдния запас след задължително клане по здравословни причини или загуби в резултат на природни бедствия;

е)

изтегляне от пазара за безвъзмездно разпределяне или други дестинации, включително, когато е необходимо, обработване за улесняването на това изтегляне;

ж)

събиране на реколтата на зелено, което представлява прибиране на цялата реколта от неузрели, негодни за предлагане на пазара продукти от дадена площ, които не са били увредени преди събирането на реколтата на зелено поради климатични причини, болест или друго;

з)

неприбиране на реколтата, което представлява прекратяване на текущия цикъл на производство от съответната площ, когато продуктът е добре развит и има добро, солидно и подходящо за продажба качество, с изключение на унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест;

и)

застраховане на реколтата и на продукцията, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;

й)

индивидуално обучение за други организации на производители и асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно член 67, параграф 7 от настоящия регламент, или за отделни производители;

к)

изпълнение и управление на санитарните и фитосанитарните изисквания на трета държава на територията на Съюза, така че да се улесни достъпът до пазарите на трети държави;

л)

комуникационни дейности, насочени към повишаване на осведомеността и информиране на потребителите.

Член 48

Планиране, докладване и уравняване с оглед на качеството на изпълнението на равнище оперативна програма

Член 7, параграф 1, буква а), член 102, член 111, букви ж) и з), член 112, параграф 3, буква б) и член 134 се прилагат за видовете интервенции в секторите, посочени в член 42, букви а), г), д) и е), на равнището на оперативните програми, а не на равнището на интервенцията. Планирането, докладването и уравняването за тези видове интервенции се извършват също на равнището на оперативните програми.

Раздел 2

Сектор на плодовете и зеленчуците

Член 49

Цели в сектора на плодовете и зеленчуците

Държавите членки преследват една или повече от целите, установени в член 46, в сектора на плодовете и зеленчуците, посочен в член 42, буква а). Целите, установени в член 46, букви ж), з), и) и к), обхващат продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид, докато целите, определени в останалите букви от същия член, обхващат само продуктите в пресен вид.

Държавите членки гарантират, че интервенциите отговарят на видовете интервенции, избрани в съответствие с член 47.

Член 50

Оперативни програми

1.   Целите, посочени в член 46, и интервенциите в сектора на плодовете и зеленчуците, установени от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП, се осъществяват чрез одобрени оперативни програми на организации на производители или асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или чрез двете, при условията, предвидени в настоящия член.

2.   Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години.

3.   С оперативните програми се преследват най-малко целите, посочени в член 46, букви б), д) и е).

4.   В оперативните програми за всяка избрана цел се описват интервенциите, избрани измежду установените от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП.

5.   Организациите на производители или асоциациите на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, представят оперативните програми на държавите членки за одобрение и ако бъдат одобрени, ги изпълняват.

6.   Оперативните програми на асоциациите на организации на производители не обхващат същите интервенции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организации на производители заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

За тази цел държавите членки гарантират, че:

а)

интервенциите по оперативните програми на дадена асоциация на организации на производители се финансират изцяло, без да се засяга член 51, параграф 1, буква б), от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата се вземат от оперативните фондове на тези членуващи организации;

б)

интервенциите и съответното финансово участие се определят в оперативната програма на всяка от членуващите организации;

в)

финансирането не се дублира.

7.   Държавите членки гарантират, че за всяка оперативна програма:

а)

най-малко 15 % от разходите покриват интервенциите, които са свързани с целите, посочени в член 46, букви д) и е);

б)

оперативната програма включва три или повече действия, свързани с целите, посочени в член 46, букви д) и е);

в)

най-малко 2 % от разходите покриват интервенциите, свързани с целта, посочена в член 46, буква г); и

г)

разходите за интервенции в рамките на видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви е), ж) и з), не надвишават една трета от общите разходи.

Когато най-малко 80 % от членовете на организация на производители са поели едно или повече еднакви агроекологични и климатични задължения или задължения за биологично земеделие, предвидени в глава IV, всяко едно от тези задължения се брои за едно действие за целите на минимума от три действия, посочен в първа алинея, буква б).

8.   В оперативните програми може да се определят действията, предложени с цел да се гарантира, че на работниците в сектора са осигурени справедливи и безопасни условия на труд.

Член 51

Оперативни фондове

1.   Всяка една организация на производители в сектора на плодовете и зеленчуците или асоциация на такава организация на производители може да създаде оперативен фонд. Фондът се финансира от:

а)

финансов принос от:

i)

членове на организацията на производители, или самата организация на производители, или и от двете; или

ii)

асоциацията на организации на производители чрез членовете на посочената асоциация;

б)

финансова помощ от Съюза, която може да бъде отпусната на организации на производители или на техни асоциации, когато тези организации или асоциации представят оперативна програма.

2.   Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите членки.

Член 52

Финансова помощ от Съюза за сектора на плодовете и зеленчуците

1.   Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платения принос, посочен в член 51, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.

2.   Финансовата помощ от Съюза е ограничена до:

а)

4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители;

б)

4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производители;

в)

5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка транснационална организация на производители или транснационална асоциация на организации на производители.

Тези ограничения могат да бъдат увеличени с 0,5 процентни пункта, при условие че количеството, което надвишава съответния процент, определен в първата алинея, се използва единствено за една или повече интервенции, които са свързани с целите, посочени в член 46, букви г), д), е), з), и) и й). В случая на асоциации на организации на производители, включително транснационални асоциации на организации на производители, тези интервенции може да се прилагат от асоциацията от името на нейните членове.

3.   По искане на организация на производители или асоциация на организации на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за определена оперативна програма или част от оперативна програма, ако е изпълнено поне едно от следните условия:

a)

транснационални организации на производители изпълняват в две или повече държави членки интервенции, свързани с целите, посочени в член 46, букви б), д) и е);

б)

една или повече организации на производители или асоциации на организации на производители участват в изпълнението на интервенции, управлявани на междубраншова основа;

в)

оперативната програма обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/848;

г)

организацията на производители или асоциацията на организации на производители, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, изпълнява оперативна програма за пръв път;

д)

организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от производството на плодове и зеленчуци в дадена държава членка;

е)

организацията на производители извършва дейност в един от най-отдалечените региони;

ж)

оперативната програма обхваща интервенциите, свързани с целите, посочени в член 46, букви г), д), е), и) и й);

з)

оперативната програма се изпълнява за първи път от призната организация на производители, която е резултат от сливане на две или повече признати организации на производители.

4.   Ограничението от 50 %, предвидено в параграф 1, се увеличава на 80 % за разходи, свързани с целта, посочена в член 46, буква г), ако посочените разходи покриват най-малко 5 % от разходите по оперативната програма.

5.   Ограничението от 50 %, предвидено в параграф 1, се увеличава на 80 % за разходи, свързани с целта, посочена в член 46, букви д) и е), ако тези разходи покриват най-малко 20 % от разходите по оперативната програма.

6.   Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в следните случаи:

а)

изтегляне от пазара на плодове и зеленчуци, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:

i)

безвъзмездно разпределяне на благотворителни организации и фондации, одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в дейността им за подпомагане на лица, чието право на социална помощ е признато в националното право, по-специално тъй като не разполагат с необходимите средства за прехрана;

ii)

безвъзмездно разпределяне в заведения за изтърпяване на наказания, училища, обществени образователни институции, посочените в член 22 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 заведения и детски лагери, както и в болници и домове за стари хора, определени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо обичайно закупуваните от тези заведения;

б)

действия, свързани с индивидуално обучение на други организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, при условие че тези организации на производители са от региони на държавите членки, посочени в член 53, параграф 2 от настоящия регламент, или на отделни производители.

Член 53

Национална финансова помощ

1.   В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовия принос, посочен в член 51, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, и до 10 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.

2.   Степента на организираност на производителите в определен регион на дадена държава членка се счита за значително под средната за Съюза, когато средната степен на организираност е под 20 % през трите последователни години, предшестващи изпълнението на оперативната програма. Степента на организираност се изчислява като стойността на продукцията от плодове и зеленчуци, получена в съответния регион и предложена на пазара от организации на производители и асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, разделена на общата стойност на продукцията от плодове и зеленчуци, получена в същия регион.

3.   Държавите членки, които отпускат национална финансова помощ в съответствие с параграф 1, уведомяват Комисията кои региони отговарят на критериите по параграф 2 и каква национална финансова помощ е отпусната на организациите на производители в тези региони.

Раздел 3

Сектор на пчеларството

Член 54

Цели в сектора на пчеларството

В сектора на пчеларството държавите членки преследват най-малко една от съответните специфични цели, установени в член 6, параграф 1.

Член 55

Видове интервенции в сектора на пчеларството и финансова помощ от Съюза

1.   За всяка избрана специфична цел, установена в член 6, параграф 1, държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:

a)

консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации;

б)

инвестиции в материални и нематериални активи, както и други действия, включително действия за:

i)

борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

ii)

предотвратяване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, и популяризиране на разработването и използването на управленски практики, адаптирани към променящите се климатични условия;

iii)

подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;

iv)

рационализиране на подвижното пчеларство;

в)

действия за подпомагане на лабораториите за анализа на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;

г)

действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;

д)

сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

е)

популяризиране, комуникация и маркетинг, включително действия за наблюдение на пазара и дейности, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;

ж)

действия за повишаване на качеството на продуктите.

2.   Държавите членки обосновават в стратегическите си планове по ОСП своя избор на специфични цели и видове интервенции. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

3.   Държавите членки посочват в своите стратегически планове по ОСП финансирането, предоставяно от тях за видовете интервенции, избрани в стратегическите им планове по ОСП.

4.   Държавите членки предоставят най-малко суми за финансиране, равняващи се на финансовата помощ от Съюза, от която се ползват въз основа на член 88, параграф 2 за подпомагане на видовете интервенции, посочени в параграф 2 от настоящия член.

5.   Общият размер на финансовата помощ, предоставена от Съюза и държавите членки, не надвишава разходите, направени от бенефициера.

6.   При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки си сътрудничат с представителите на организациите в областта на пчеларството.

7.   Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия.

Член 56

Допълнителни делегирани правомощия за видовете интервенции в сектора на пчеларството

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 152, с които настоящият регламент се допълва с изисквания в допълнение към тези, предвидени в настоящия раздел по отношение на:

а)

задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия, както е установено в член 55, параграф 7;

б)

определението за „пчелен кошер“ и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери;

в)

минималния принос на Съюза за разходите, свързани с прилагането на видовете интервенции и интервенциите, посочени в член 55.

Раздел 4

Лозаро-винарски сектор

Член 57

Цели в лозаро-винарския сектор

Държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, преследват една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:

a)

подобряване на икономическата устойчивост и конкурентоспособността на винопроизводителите в Съюза; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и з);

б)

допринасяне за смекчаване на изменението на климата и адаптирането към него и за подобряване на устойчивостта на производствените системи и намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор на Съюза, включително чрез подпомагане на гроздопроизводителите за ограничаване на използването на вложени продукти и прилагане на по-устойчиви от екологична гледна точка методи и практики на култивиране; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г)—е) и и);

в)

подобряване на условията на заетост и гарантиране на спазването на задълженията на работодателите, както и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с директиви 89/391/ЕИО, 2009/104/ЕО и (ЕС) 2019/1152;

г)

подобряване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната дългосрочна конкурентоспособност в производството и предлагането на пазара на лозаро-винарски продукти, включително икономии на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а)—д), ж) и з);

д)

допринасяне за възстановяването на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза, за да бъдат предотвратени пазарни кризи; тази цел е свързана със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква а);

е)

допринасяне за запазването на доходите на производителите в Съюза, когато последните понасят загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети, нанесени от животни, болести или нашествия на вредители; тази цел е свързана със специфичната цел, установена в член 6, параграф 1, буква а);

ж)

увеличаване на пазарната реализация и конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза, по-специално чрез разработването на иновативни продукти, процеси и технологии и чрез добавяне на стойност на всеки от етапите от веригата на доставки; тази цел може да включва и трансфер на знания и е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в), д) и и);

з)

поддържане на използването на вторични продукти при производството на вино за промишлени и енергийни цели, за да се гарантира качеството на виното в Съюза, като същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

и)

допринасяне за повишаването на информираността на потребителите за отговорната консумация на вино и за схемите за качество на Съюза за виното; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и и);

й)

повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави, включително отварянето и диверсифицирането на пазарите на вино; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);

к)

допринасяне за повишаването на устойчивостта на производителите срещу колебанията на пазара; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква а).

Член 58

Видове интервенции в лозаро-винарския сектор

1.   По отношение на всяка от целите, избрана измежду определените в член 57, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, избират един или повече от следните видове интервенции:

a)

преструктуриране и конверсия на лозя, което представлява процес, включващ една или повече от следните дейности:

i)

конверсия на сортовете, включително чрез присаждане и с цел подобряване на качеството или екологичната устойчивост, поради съображения, свързани с адаптирането към изменението на климата или увеличаването на генетичното разнообразие;

ii)

промяна на местонахождението на лозята;

iii)

презасаждане на лозя, когато това е необходимо вследствие на задължително изкореняване поради съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка;

iv)

подобряване на техниките за управление на лозята, по-специално внедряване на усъвършенствани системи за устойчиво производство, включително намаляване на употребата на пестициди, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се в презасаждане със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;

б)

инвестиции в материални и нематериални активи в селскостопански системи за отглеждане на лозя, с изключение на операциите, отнасящи се до вида интервенция, посочена в буква а), в съоръжения за преработка и в инфраструктура на предприятията за производство на вино, както и в структури и механизми за предлагане на пазара;

в)

събиране на реколтата на зелено, което означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се свежда до нулев, без небране на реколтата, което представлява оставяне на грозде с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл;

г)

застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители;

д)

материални и нематериални инвестиции в иновации, състоящи се в разработването на иновативни продукти, включително продукти и вторични продукти от производството на вино, иновативни процеси и технологии за производството на лозаро-винарските продукти и цифровизирането на тези процеси и технологии, както и други инвестиции, с които се добавя стойност на всеки от етапите от веригата на доставки, включително с цел обмен на знания и принос за адаптирането към изменението на климата;

е)

консултантски услуги, по-специално свързани с условията на заетост, задълженията на работодателите, както и със здравословните и безопасни условия на труд;

ж)

дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена в съответствие с ограниченията, определени в част II, раздел Г от приложение VIII към Регламент (ЕС) № 1308/2013;

з)

информационни действия във връзка с вината от Съюза, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино или се популяризират схемите на Съюза за качество, обхващащи наименованията за произход и географските указания;

и)

действия, предприемани от междубраншови организации, признати от държавите членки в лозаро-винарския сектор в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, и целящи подобряване на репутацията на лозята в Съюза чрез насърчаване на винения туризъм в производствените райони;

й)

действия, предприемани от междубраншови организации, признати от държавите членки в лозаро-винарския сектор в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013, и целящи по-добро познаване на пазара;

к)

популяризиране и комуникация в трети държави, състоящи се в една или повече от следните действия и дейности, насочени към повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор и отваряне, диверсифициране или консолидиране на пазарите:

i)

връзки с обществеността, действия за популяризиране или реклама, които по-специално изтъкват високите стандарти при продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;

ii)

участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

iii)

информационни кампании, по-специално относно схемите за качество на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

iv)

проучвания на нови или съществуващи пазари, които са необходими за разширяване и консолидиране на пазарните възможности;

v)

проучвания с цел оценка на резултатите от дейностите по популяризиране и информиране;

vi)

подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се предотврати ограничаването на достъпа или да се предостави достъп до пазарите на трети държави;

л)

временна и прогресивно намаляваща помощ за покриване на административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

м)

инвестиции в материални и нематериални активи, насочени към повишаване на устойчивостта на винопроизводството чрез:

i)

по-добро използване и управление на водите;

ii)

преминаване към биологично производство;

iii)

въвеждане на интегрирани производствени техники;

iv)

закупуване на оборудване за прецизни или цифровизирани производствени методи;

v)

допринасяне за опазване на почвата и подобряване на нейното въглеродно съдържание;

vi)

създаване или опазване на местообитанията, които благоприятстват биологичното разнообразие или съхраняването на ландшафта, включително съхраняването на историческите му характеристики; или

vii)

намаляване на производството на отпадъци и подобряване на тяхното управление.

Първа алинея, буква к) се прилага само за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или за вината с обозначение на винения сорт лоза. Операциите за популяризиране и комуникация, насочени към консолидиране на пазарните възможности, са с максимална продължителност три години, която не подлежи на удължаване, и се отнасят само до схемите за качество на Съюза, които обхващат наименованията за произход и географските указания.

2.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, обосновават избора си на целите и видовете интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

Държавите членки, които са избрали видовете интервенции, предвидени в параграф 1, първа алинея, буква к) от настоящия член, определят специални разпоредби относно действията и дейностите за информиране и популяризиране, и по-специално по отношение на тяхната максимална продължителност.

3.   В допълнение към изискванията, посочени в дял V, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, определят график за изпълнение по отношение на избраните видове интервенции, интервенциите и обща финансова таблица, показваща необходимите средства, които да бъдат отпуснати, и предвиденото разпределение на средствата между избраните видове интервенции и между интервенциите в съответствие с разпределените финансови средства, посочени в приложение VII.

Член 59

Финансова помощ от Съюза за лозаро-винарския сектор

1.   Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и конверсия на лозя, посочена в член 58, параграф 1, първа алинея, буква а), не надвишава 50 % от действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя или 75 % от действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя в по-слабо развитите региони.

Финансовата помощ за стръмни склонове и тераси в зони, където наклонът е по-голям от 40 %, обаче, може да достигне до 60 % от действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя или до 80 % от действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя в по-слабо развитите региони.

Помощта може да се осъществява единствено под формата на компенсация на производителите за загуба на приход поради изпълнението на интервенцията и принос към разходите по преструктуриране и конверсия. Компенсацията за производителите за загуба на приход поради изпълнението на интервенцията може да покрие до 100 % от съответните загуби и да бъде под някоя от следните форми:

a)

разрешение стари и нови лозя да съществуват едновременно за максимален период, който не надвишава три години;

б)

финансова компенсация за максимален период, който не надвишава три години.

2.   Финансовата помощ от Съюза за инвестиции, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, буква б), не надвишава:

a)

50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развитите региони;

б)

40 % от допустимите разходи за инвестиции в региони, различни от по-слабо развитите региони;

в)

75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони;

г)

65 % от допустимите разходи за инвестиции в малките острови в Егейско море.

Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се отпуска само на микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (43). Тя обаче може да се отпуска на всички предприятия в най-отдалечените региони и на всички предприятия на малките острови в Егейско море.

За предприятия, които не са включени в приложното поле на член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, и които имат по-малко от 750 служители или годишен оборот по-малък от 200 млн. евро, максималните равнища на финансовата помощ от Съюза, определени в първата алинея от настоящия параграф, се съкращават наполовина.

Финансова помощ от Съюза не се отпуска на предприятия в затруднено положение по смисъла на съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение“ (44).

3.   Финансовата помощ от Съюза за събиране на реколтата на зелено, посочено в член 58, параграф 1, първа алинея, буква в), не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4.   Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, букви и), й) и м), не надвишава 50 % от преките или допустимите разходи.

5.   Финансовата помощ от Съюза за застраховане на реколтата, посочено в член 58, параграф 1, първа алинея, буква г), не надвишава:

a)

80 % от разходите за застрахователни премии, платени от производителите за застраховане срещу щети, произтичащи от неблагоприятни климатични явления, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б)

50 % от разходите за застрахователни премии, заплащани от производителите за застраховане срещу:

i)

щети по буква а) и щети, причинени от други неблагоприятни климатични явления;

ii)

щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

Финансова помощ от Съюза за застраховане на реколтата може да се отпуска, ако съответните застрахователни плащания не компенсират производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на приход, като се отчитат всички компенсации, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск. В застрахователните договори се поставя условие бенефициерите да предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

6.   Финансовата помощ от Съюза за иновации, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, буква д), не надвишава:

a)

50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развитите региони;

б)

40 % от допустимите разходи за инвестиции в региони, различни от по-слабо развитите региони;

в)

80 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони;

г)

65 % от допустимите разходи за инвестиции в малките острови в Егейско море.

Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се отпуска само на микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО; тя обаче може да се отпуска на всички предприятия в най-отдалечените региони и на всички предприятия на малките острови в Егейско море.

За предприятия, които не са включени в приложното поле на член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, и които имат по-малко от 750 служители или годишен оборот по-малък от 200 млн. евро, максималните равнища на финансовата помощ от Съюза, определени в първата алинея от настоящия параграф, се съкращават наполовина.

7.   Финансовата помощ от Съюза за действия за информиране и популяризиране, посочени в член 58, параграф 1, първа алинея, букви з) и к), не надвишава 50 % от допустимите разходи.

Освен това държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, могат да отпускат национални плащания в размер до 30 % от допустимите разходи, но при условие че общият размер на финансовата помощ от Съюза и плащанията на държавите членки не надвишава 80 % от допустимите разходи.

8.   Комисията приема актове за изпълнение, с които определя финансовата помощ от Съюза за дестилацията на вторични продукти от производството на вино, посочена в член 58, параграф 1, първа алинея, буква ж), при спазване на специалните правила, установени в член 60, параграф 3. Посочените актове за изпълнение се приемат чрез процедурата по разглеждане, предвидена в член 153, параграф 2.

Член 60

Специални правила за финансова помощ от Съюза за лозаро-винарския сектор

1.   Държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, гарантират, че финансовата помощ от Съюза за застраховане на реколтата не нарушава конкуренцията на застрахователния пазар.

2.   Държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, въвеждат система, основана на обективни критерии, за да гарантират, че събирането на реколтата на зелено не води до компенсации за отделни производители над граничната стойност, определена в член 59, параграф 3.

3.   Размерът на помощта от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, посочена в член 58, параграф 1, първа алинея, буква ж), се определя на процент обем и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща финансова помощ от Съюза за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

Държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, гарантират, че финансовата помощ от Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино се заплаща на дестилатори, които преработват вторични продукти от производството на вино, доставени за дестилиране на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 обемни процента.

Финансовата помощ от Съюза включва обща сума, която да компенсира разходите за събиране на вторичните продукти от производството на вино. Сумата се прехвърля от дестилатора на производителя, в случаите когато съответните разходи се поемат от последния.

Държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, гарантират, че алкохолът, получен от дестилацията на вторични продукти от производството на вино, за които е била отпусната финансова помощ от Съюза, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, които не нарушават конкуренцията.

4.   В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 88, параграф 1, гарантират, че поне 5 % от разходите са заделени и е прието поне едно действие за постигане на целите в полза на опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляването на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономиите на енергия и повишаването на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор в съответствие с целите, установени в член 57, букви б), г) и з).

Раздел 5

Сектор на хмела

Член 61

Цели и видове интервенции в сектора на хмела

1.   Германия преследва в сектора на хмела една или повече от целите, установени в член 46, букви а)—з), й) и к).

2.   В своя стратегически план по ОСП Германия избира един или повече от видовете интервенции, посочени в член 47, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1 от настоящия член. Германия определя интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП тя обосновава избора на целите, на видовете интервенции и на интервенциите за постигането на тези цели.

3.   Интервенциите, определени от Германия, параграф 3, се извършват посредством одобрени оперативни програми на организации на производители или техните сдружения, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013.

4.   Оперативните програми, посочени в параграф 3, отговарят на условията, определени в член 50, параграфи 2, 4, 5, 6 и 8.

5.   Германия гарантира, че финансовата помощ от Съюза, предоставена на всяка от организациите на производители или асоциациите на производители съгласно настоящия член за видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви е), ж) и з), не надвишава средно за три последователни години една трета от общия размер на финансовата помощ от Съюза, получена за оперативната им програма за същия период.

Член 62

Финансова помощ от Съюза

1.   В рамките на разпределените финансови средства, определени в член 88, параграф 3, Германия разпределя максималния размер финансова помощ от Съюза на организациите на производители или техните асоциации, които изпълняват оперативните програми, посочени в член 61, параграф 3, пропорционално на броя хектари, засадени с хмел, които се числят към всяка организация на производители.

2.   В рамките на максималните суми, разпределени на всяка организация на производители или асоциация на организации на производители съгласно параграф 1, финансовата помощ от Съюза за оперативните програми, посочени в член 61, е ограничена до 50 % от реално извършените разходи, направени за посочените в същия член видове интервенции. Останалата част от разходите се поема от организацията на производители или асоциацията, която се ползва от финансовата помощ от Съюза.

Финансовата помощ от Съюза се изплаща на оперативни фондове, създадени от организациите на производители или техните асоциации, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, които изпълняват оперативните програми. За тази цел член 51 от настоящия регламент се прилага mutatis mutandis.

3.   Предвиденото в параграф 2 ограничение от 50 % се увеличава на 100 %:

a)

за видове интервенции, свързани с една или повече от целите, посочени в член 46, букви г), д), е) и з);

б)

за интервенциите за колективно складиране, консултантски услуги, техническа помощ, обучение и обмен на най-добри практики, свързани с една или и с двете от целите, посочени в член 46, букви а) и й).

Раздел 6

Сектор на маслиновото масло и трапезните маслини

Член 63

Цели в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини

В сектора на маслиновото масло и трапезните маслини Гърция, Франция и Италия преследват една или повече от целите, установени в член 46, букви а)—з), й) и к).

Член 64

Видове интервенции в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини

1.   За да постигнат посочените в член 63 цели, в своите стратегически планове по ОСП Гърция, Франция и Италия избират един или повече от видовете интервенции, посочени в член 47. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

2.   Интервенциите, определени от Гърция, Франция и Италия, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел член 50, параграфи 2, 4, 5, 6 и 8, както и член 51 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis без да се засяга прилагането на член 65, параграф 3.

Член 65

Финансова помощ от Съюза

1.   Финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи не надвишава:

а)

75 % от реално извършените разходи, направени за интервенции, свързани с целта, посочена в член 46, букви а)—е), з) и к);

б)

75 % от реално извършените разходи, направени за инвестиции в дълготрайни активи, и 50 % за други интервенции, свързани с целта, посочена в член 46, буква ж);

в)

50 % от реално извършените разходи, направени за интервенции, свързани с целта, посочена в член 46, буква й);

г)

75 % от реално извършените разходи, направени за видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители или асоциации на организации на производители от най-малко две държави членки производителки, или 50 % когато посоченото условие не е изпълнено.

2.   Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 30 % от стойността на продукцията, предлагана на пазара от всяка организация на производители или асоциация на организации на производители през 2023 г. и 2024 г., до 15 % през 2025 г. и 2026 г. и до 10 %, считано от 2027 г.

3.   Гърция, Франция и Италия могат да предоставят допълнително финансиране от оперативните фондове, посочени в член 51, в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансовата помощ от Съюза.

4.   Гърция, Франция и Италия гарантират, че разходите за видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви е), ж) и з), не надвишават една трета от общите разходи по всяка оперативна програма, предвидени в стратегическите им планове по ОСП.

Раздел 7

Други сектори

Член 66

Цели в другите сектори

В стратегическите си планове по ОСП държавите членки могат да избират секторите, посочени в член 42, буква е), в които да изпълняват видовете интервенции, определени в член 47. Във всеки сектор, избран от държавите членки, те преследват една или повече от целите, установени в член 46, букви а)—з), й) и к). Държавите членки обосновават избора си на сектори и цели.

Член 67

Видове интервенции в другите сектори

1.   За всеки сектор, избран в съответствие с член 66 държавите членки избират един или повече от видовете интервенции, посочени в член 47, които да бъдат осъществявани чрез одобрени оперативни програми, изготвени от:

a)

организации на производители и техни асоциации, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно параграф 7 от настоящия член; или

б)

кооперации, както и от други форми на сътрудничество между производители, учредени по инициатива на производителите и контролирани от тях, които компетентният орган на държава членка е определил като групи производители, за преходен период с продължителност до четири години от началото на одобрена оперативна програма, който приключва най-късно на 31 декември 2027 г.

2.   Държавите членки формулират критериите за определяне на дадени групи като групи производители и определят дейностите и целите на групите производители, посочени в параграф 1, буква б), така че въпросните групи производители да бъдат в състояние да изпълнят изискванията за признаването им като организации на производители съгласно членове 152—154 или 161 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно параграф 7 от настоящия член.

3.   Наред с оперативна програма групите производители, посочени в параграф 1, буква б), изготвят и представят план за признаване с цел изпълнение, в рамките на посочения в същата буква преходен период, на изискванията за признаване като организации на производители, установени в членове 152—154 или 161 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или предвидени в параграф 7 от настоящия член.

В плана за признаване се определят дейности и цели, чрез които да се гарантира напредъкът за получаването на такова признаване.

Помощта, отпусната на група производители, която до края на преходния период не е призната за организация на производители, подлежи на възстановяване.

4.   Държавите членки обосновават избора си на видовете интервенции, посочен в параграф 1.

Държавите членки, които решат да осъществяват видовете интервенции, предвидени в настоящия раздел, по отношение на изброените в приложение VI продукти, уточняват за всеки избран от тях сектор списъка на продуктите, които той обхваща.

5.   Видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви в) и е)—и), не се отнасят за памука, семената от репица и рапица, слънчогледовото семе и семената от соя, включени в приложение VI.

6.   Оперативните програми, посочени в параграф 1, отговарят на условията, определени в член 50, параграфи 2, 4, 5, 6 и 8.

7.   Държавите членки, които решат да осъществяват в сектора на памука видовете интервенции, посочени в член 42, буква е), признават организациите на производители в посочения сектор и асоциациите на такива организации на производители в съответствие с изискванията и посредством процедурите, предвидени в член 152, параграф 1 и членове 153—156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Групите производители на памук и федерациите на такива групи производители, признати от държавите членки в съответствие с протокол № 4 към Акта за присъединяване на Република Гърция от 1979 г. преди настоящият регламент да започне да се прилага, се смятат за целите на настоящия раздел съответно за организации на производители или асоциации на организации на производители.

8.   Държавите членки гарантират, че разходите за видовете интервенции, посочени в член 47, параграф 2, букви е), ж) и з), не надвишават една трета от общите разходи по всяка оперативна програма, предвидени в стратегическите им планове по ОСП.

Член 68

Финансова помощ от Съюза

1.   Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 50 % от реално извършените разходи, направени за посочените в член 67 видове интервенции. Останалата част от разходите се поема от бенефициерите.

Финансовата помощ от Съюза се изплаща на оперативни фондове, създадени от организации на производители или от техни асоциации, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно член 67, параграф 7 от настоящия регламент, или от групите производители, посочени в член 67, параграф 1, буква б) от настоящия регламент. За тази цел член 51 и член 52, параграф 1 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis.

2.   Ограничението от 50 %, предвидено в параграф 1, се увеличава на 60 % за организации на производители или асоциации на организации на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 или съгласно член 67, параграф 7 от настоящия регламент, за първите пет години след годината на признаване.

3.   Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на:

a)

всяка организация на производители или асоциация на организации на производители, посочена в член 67, параграф 1, буква а); или

б)

всяка група производители, посочена в член 67, параграф 1, буква б).

ГЛАВА IV

ВИДОВЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Раздел 1

Видове интервенции

Член 69

Видове интервенции в областта на развитието на селските райони

Видовете интервенции по настоящата глава се изразяват в плащания или подпомагане по отношение на:

a)

поети задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението;

б)

природни или други специфични за района ограничения;

в)

специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания;

г)

инвестиции, включително инвестиции в напоителни системи;

д)

установяване на млади земеделски стопани и нови земеделски стопани и стартиране на стопанска дейност в селските райони;

е)

инструменти за управление на риска;

ж)

сътрудничество;

з)

обмен на знания и информация.

Член 70

Задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението

1.   Държавите членки включват сред интервенциите в стратегическите си планове по ОСП задължения в областта на агроекологията и климата и може да включат други задължения в областта на управлението. Плащанията за тези задължения се отпускат при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите планове по ОСП.

2.   Държавите членки отпускат плащания само на земеделски стопани или други бенефициери, доброволно поемащи задължения в областта на управлението, за които се смята, че имат благотворно въздействие за постигането на една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграфи 1 и 2.

3.   Съгласно настоящия член държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които:

a)

надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление и стандартите за ДЗЕС, установени съгласно глава I, раздел 2;

б)

надхвърлят съответните минимални изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, или за хуманно отношение към животните, както и съответните други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза; това изискване не се прилага по отношение на задължения, свързани с агролесовъдните системи и поддръжката на залесени площи;

в)

надхвърлят условията, установени за поддържането на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 2;

г)

са различни от задълженията, за които се отпускат плащания съгласно член 31.

За задълженията, посочени в първа алинея, буква б), може да бъде предоставено подпомагане, когато в националното право бъдат наложени нови изисквания, надхвърлящи съответните минимални изисквания, установени в правото на Съюза, в случай че задълженията допринасят за съобразяването с тези изисквания, като подпомагането се предоставя за не повече от 24 месеца от датата, на която изискванията станат задължителни за стопанството.

4.   Държавите членки определят плащанията, които ще се отпускат, въз основа на допълнително направените разходи и пропуснатите приходи, произтичащи от поетите задължения, като се вземат предвид определените целеви стойности. Тези плащания се отпускат годишно и може да покриват и разходи по сделките. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да предоставят подпомагане под формата на еднократно плащане.

5.   Държавите членки могат да популяризират и подпомагат колективни схеми и ориентирани към резултати схеми за плащания за насърчаване на земеделските стопани или други бенефициери да постигнат значително подобрение на качеството на околната среда в по-широк мащаб или по измерим начин.

6.   Задълженията се поемат за период от пет до седем години.

В своите стратегически планове по ОСП обаче държавите членки могат да определят:

а)

по-дълъг период за определени видове задължения, включително чрез предвиждане на ежегодно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед на постигането или запазването на определени ползи за околната среда или хуманното отношение към животните;

б)

по-кратък период от най-малко една година за задължения за хуманно отношение към животните, за задължения за опазване, устойчиво използване и развитие на генетичните ресурси, за преминаване към биологично земеделие, за нови поети задължения, непосредствено следващи задължението, изпълнено в първоначалния период, или в други надлежно обосновани случаи.

7.   Държавите членки гарантират, че по отношение на операциите, изпълнявани в рамките на вида интервенция, посочен в настоящия член, е предвидена клауза за преразглеждане, за да се гарантира тяхното адаптиране вследствие на изменения в съответните задължителни стандарти, изисквания или задължения, посочени в параграф 3, които поетите задължения трябва да надхвърлят, или за да се гарантира спазването на разпоредбите на първата алинея, буква г) от същия параграф. Ако тези корекции не бъдат приети от бенефициера, ангажиментът отпада и не се изисква възстановяване на плащания съгласно настоящия член по отношение на периода, през който е изпълняван ангажиментът.

Държавите членки също така гарантират, че по отношение на операциите, изпълнявани в рамките на вида интервенция, посочен в настоящия член, които надхвърлят периода на стратегическия план по ОСП, е предвидена клауза за преразглеждане, за да се даде възможност за тяхното адаптиране към правната рамка, приложима за следващия период.

8.   Когато подпомагането по настоящия член се предоставя за задължения в областта на агроекологията и климата, или за задължения за преминаване към биологично земеделие или за запазване на практиките и методите за биологично земеделие, установени с Регламент (ЕС) 2018/848, държавите членки установяват плащане на хектар. За други задължения държавите членки могат да прилагат други единици освен хектар. В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да предоставят подпомагане по настоящия член под формата на еднократна сума.

9.   Държавите членки гарантират, че лицата, извършващи операции по този вид интервенции, имат достъп до съответните знания и информация, необходими за изпълнението на тези операции, и че с цел да се подпомагат земеделските стопани, които поемат задължението да променят своите производствени системи, се предоставят подходящо обучение за лицата, които имат нужда от него, както и достъп до експертен опит.

10.   Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предприемани на основание член 31.

Член 71

Природни или други специфични за района ограничения

1.   Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка с природни или други специфични за района ограничения при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП с цел да допринесат за постигането на една или повече от специфичните цели, посочени в член 6, параграфи 1 и 2.

2.   Плащания съгласно настоящия член се отпускат на активни земеделски стопани във връзка с райони, определени съгласно член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

3.   Държавите членки могат да извършат процедура на прецизиране в съответствие с условията, предвидени в член 32, параграф 3, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

4.   Държавите членки могат да отпускат плащания по настоящия член само с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснатите приходи, свързани с природни или други специфични за района ограничения в съответния район.

5.   Допълнителните разходи и пропуснатите приходи, посочени в параграф 4, се изчисляват във връзка с природните или другите специфични за района ограничения в сравнение с райони, в които няма природни или други специфични за района ограничения.

6.   Плащанията съгласно настоящия член се предоставят годишно за хектар земеделска площ.

Член 72

Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания

1.   Държавите членки могат да отпускат плащания във връзка със специфични за района неблагоприятни аспекти, наложени от изискванията, произтичащи от изпълнението на директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО или 2000/60/ЕО при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП, с цел да допринесат за постигането на една или повече от специфичните цели, посочени в член 6, параграфи 1 и 2.

2.   Плащания съгласно настоящия член се отпускат на земеделски стопани, горски стопани и техните асоциации, както и на други лица, стопанисващи земи.

3.   При определянето на районите с неблагоприятни аспекти държавите членки могат да включат една или повече от следните области:

a)

селскостопанските и горските райони по „Натура 2000“, определени по реда на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

б)

други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското или горското стопанство, които допринасят за прилагането на член 10 от Директива 92/43/ЕИО, ако тези зони не надхвърлят 5 % от районите, определени по „Натура 2000“, които попадат в териториалния обхват на всеки стратегически план по ОСП;

в)

селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.

4.   Държавите членки могат да отпускат плащания по настоящия член само с цел компенсиране на бенефициерите за всички или за част от допълнителните разходи и пропуснатите приходи, свързани със специфични за района неблагоприятни аспекти в съответния район, включително всякакви разходи по трансакции.

5.   Допълнителните разходи и пропуснатите приходи, посочени в параграф 4, се изчисляват:

а)

във връзка с ограниченията, произтичащи от директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните стандарти за ДЗЕС, определени в глава I, раздел 2 от настоящия дял, както и условията, установени за поддържането на земеделските площи, в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент;

б)

във връзка с ограниченията, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО, по отношение на неблагоприятните аспекти, произтичащи от изискванията, които надхвърлят съответните законоустановени изисквания за управление, с изключение на ЗИУ1, изброени в приложение III към настоящия регламент, и стандартите за ДЗЕС, определени в глава I, раздел 2 от настоящия дял, както и условията, установени за поддържането на земеделските площи в съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент.

6.   Плащания съгласно настоящия член се предоставят годишно за хектар.

Член 73

Инвестиции

1.   Държавите членки могат да предоставят подпомагане за инвестиции при условията, установени в настоящия член, и както е уточнено допълнително в стратегическите им планове по ОСП.

2.   Държавите членки могат да предоставят подпомагане по настоящия член само за онези инвестиции в материални и нематериални активи, които допринасят за постигането на една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграфи 1 и 2.

За стопанства над определен размер, който държавите членки трябва да определят в стратегическите си планове по ОСП, подпомагане за сектора на горското стопанство се предоставя само при представяне на необходимата информация от план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите, както е определено в Общите насоки за устойчивото управление на горите в Европа, приети на втората Конференция на министрите за опазване на горите в Европа, проведена в Хелзинки на 16-17 юни 1993 г.

3.   Държавите членки изготвят списък на недопустимите инвестиции и категории разходи, като включват най-малко следното:

a)

закупуване на права за селскостопанска продукция;

б)

закупуване на права за получаване на плащане;

в)

закупуване на земя на стойност над 10 % от общите допустими разходи за съответната операция, с изключение на закупуване на земя с цел опазване на околната среда и опазване на богатите на въглерод почви, или закупуване на земя от млади земеделски стопани чрез използване на финансови инструменти; при финансовите инструменти този таван се прилага за допустимите публични разходи, изплащани на крайния получател или, в случай на гаранции — до размера на базовия заем;

г)

закупуване на животни и закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане с цел, различна от:

i)

възстановяване на земеделския или горския потенциал след природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофално събитие;

ii)

предпазване на селскостопанските животни от големи хищници или от използването им в горското стопанство вместо машини;

iii)

отглеждане на застрашени породи съгласно определението в член 2, точка 24 от Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета (45) в рамките на задълженията, посочени в член 70; или

iv)

опазване на сортове растения, застрашени от генетична ерозия, в рамките на задълженията, посочени в член 70;

д)

лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездни средства, отпуснати под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;

е)

инвестиции в широкомащабна инфраструктура, както е определена от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП, която не е част от стратегиите за водено от общностите местно развитие, установени в член 32 от Регламент (ЕС) 2021/1060, с изключение на инвестиции в широколентова инфраструктура и превантивни действия за защита от наводнения или защита на бреговете с оглед на ограничаване на последиците от възможни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофални събития;

ж)

инвестиции в залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с околната среда и климата, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, разработени в общоевропейските насоки за залесяване и повторно залесяване.

Букви а), б), г) и е) от първа алинея не се прилагат, когато подпомагането се предоставя чрез финансови инструменти.

4.   Държавите членки ограничават подпомагането до една или повече стойности, които не надвишават 65 % от допустимите разходи.

Максималното подпомагане може да бъде увеличено:

a)

80 % за следните инвестиции:

i)

инвестиции, свързани с една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), и по отношение на хуманното отношение към животните, посочено в член 6, параграф 1, буква и);

ii)

инвестиции, извършени от млади земеделски стопани, които отговарят на условията, предвидени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП съгласно член 4, параграф 6;

iii)

инвестиции в най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море;

б)

до 85 % за инвестиции на малки стопанства, както са определени от държавите членки;

в)

до 100 % за следните инвестиции:

i)

залесяване, създаване и регенериране на агролесовъдни системи, консолидиране на земята в горското стопанство и инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с една или повече от специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е), включително инвестиции в непроизводствени дейности, предназначени за предпазване на селскостопанските животни и културите срещу щети, причинени от диви животни;

ii)

инвестиции в основни услуги в селските райони и инфраструктура в селското и горското стопанство, както са определени от държавите членки;

iii)

инвестиции във възстановяването на земеделския или горския потенциал след природни бедствия, неблагоприятни климатични явления или катастрофални събития и инвестиции в подходящи превантивни действия, както и инвестиции в съхраняването на здравето на горите;

iv)

инвестиции в непроизводствени дейности, подпомагани посредством стратегии за водено от общностите местно развитие, определени в член 32 от Регламент (ЕС) 2021/1060, и проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочени в ч