EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2031

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2031 на Комисията от 19 ноември 2021 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч (текст от значение за ЕИП)

C/2021/8493

OJ L 415, 22.11.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2031/oj

22.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 415/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2031 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2021 година

за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (1), и по-специално член 230, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) 2016/429 се изисква пратките с животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които се въвеждат в Съюза, да идват от трета държава или територия, или зона или компартмент от нея, които са включени в списъка в съответствие с член 230, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията (2) са установени ветеринарно-здравните изисквания, които трябва да се спазват при въвеждане в Съюза на определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход от трети държави или територии или зони от тях, или, когато става въпрос за аквакултурни животни, компартменти от тях.

(3)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията (3) се установяват списъците на трети държави, територии или зони или компартменти от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на видовете и категориите животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, които попадат в приложното поле на Делегиран регламент (ЕС) 2020/692.

(4)

По-специално в приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се съдържат списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза съответно на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч.

(5)

На 12 ноември 2021 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за появата на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици. Огнището е разположено близо до Frinton-on-Sea, Tendring, Essex в Англия и е било потвърдено на 12 ноември 2021 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(6)

На 14 ноември 2021 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците при домашни птици. Огнищата са разположени близо до Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire в Англия и близо Salwick, Fylde, Lancashire в Англия и са били потвърдени на 14 ноември 2021 г. с лабораторен анализ (RT-PCR).

(7)

Ветеринарните органи на Обединеното кралство създадоха 10-километрова контролна зона около засегнатите стопанства и проведоха политика за унищожаване на птиците с цел контрол на наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците и ограничаване на разпространението на тази болест.

(8)

Обединеното кралство представи на Комисията информация във връзка с епидемиологичната обстановка на неговата територия и с предприетите мерки за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Комисията направи оценка на тази информация. Въз основа на тази оценка въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч от областите, обхванати от ограниченията, наложени от ветеринарните органи на Обединеното кралство поради неотдавнашните огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, следва да не бъде вече разрешено.

(9)

Поради това приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Предвид настоящата епидемиологична обстановка в Обединеното кралство по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците, измененията, които трябва да бъдат направени с настоящия регламент в Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404, следва да породят действие по спешност.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/692 на Комисията от 30 януари 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за въвеждането в Съюза на пратки с някои животни, зародишни продукти и продукти от животински произход и за движението им и боравенето с тях след въвеждане (ОВ L 174, 3.6.2020 г., стр. 379).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 на Комисията от 24 март 2021 г. за установяване на списъци на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 114, 31.3.2021 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 се изменят, както следва:

1)

Приложение V се изменя, както следва:

а)

в част 1 във вписването за Обединеното кралство след реда за зона GB-2.19 се вмъкват следните редове за зони GB-2.20, GB-2.21 и GB-2.22:

GB

Обединено кралство

GB-2.20

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

GB-2.21

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

GB-2.22

Домашни птици за разплод, различни от щраусови птици, и домашни птици за отглеждане, различни от щраусови птици

BPP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Щраусови птици за разплод и щраусови птици за отглеждане

BPR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Домашни птици, предназначени за клане и различни от щраусови птици

SP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Щраусови птици, предназначени за клане

SR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета, различни от щраусови птици

DOC

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Еднодневни пилета на щраусови птици

DOR

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици

HEP

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Яйца за люпене от щраусови птици

HER

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

По-малко от 20 екземпляра домашни птици, различни от щраусови птици

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021 г.“

 

б)

в част 2 във вписването за Обединеното кралство след описанието на зона GB-2.22 се вмъкват следните описания на зони GB-2.20, GB-2.21 и GB-2.19:

„Обединено кралство

GB-2.20

В близост до Frinton-on-Sea, Tendring, Essex, Англия:

 

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N51.84 и W1.22

GB-2.21

В близост до Leeming Bar, Hambleton, North Yorkshire, Англия:

 

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N54.30 и W1.50

GB-2.22

В близост до Salwick, Fylde, Lancashire, Англия:

 

Зона, разположена в кръг с радиус 10 km, чийто център е със следните десетични координати по WGS84: N53.79 и W2.80“

2)

в приложение XIV, част 1, във вписването за Обединеното кралство след реда за зона GB-2.19 се вмъкват следните редове за зони GB-2.20, GB-2.21 и GB-2.22:

GB

Обединено кралство

GB-2.20

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

N, P1

 

12.11.2021 г.

 

GB-2.21

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

GB-2.22

Прясно месо от домашни птици, различни от щраусови птици

POU

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Прясно месо от щраусови птици

RAT

N, P1

 

14.11.2021 г.

 

Прясно месо от пернат дивеч

GBM

N, P1

 

14.11.2021 г.“

 


Top