EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1954

Решение (ЕС) 2021/1954 на Съвета от 9 ноември 2021 година за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Европейския икономически и социален комитет

ST/12457/2021/INIT

OJ L 398, 11.11.2021, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1954/oj

11.11.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 398/27


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1954 НА СЪВЕТА

от 9 ноември 2021 година

за назначаване на член, предложен от Кралство Белгия, в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид Решение (ЕС) 2019/853 на Съвета от 21 май 2019 г. за определяне на състава на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взе предвид предложението на правителството на Белгия,

след консултация с Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 300, параграф 2 от Договора Икономическият и социален комитет се състои от представители на организациите на работодателите, на работниците, както и от други представители на гражданското общество, по-конкретно в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област.

(2)

На 2 октомври 2020 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2020/1392 (2) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2020 г. до 20 септември 2025 г.

(3)

С оставката на г-жа Sophie GRENADE се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет.

(4)

Правителството на Белгия предложи г-жа Miranda ULENS, Secrétaire générale de l’ABVV-FGTB, Federation Générale du Travail de Belgique (генерален секретар на професионалния съюз ABVV-FGTB), за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от настоящия мандат, а именно до 20 септември 2025 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-жа Miranda ULENS, Secrétaire générale de l’ABVV-FGTB, Federation Générale du Travail de Belgique (генерален секретар на професионалния съюз ABVV-FGTB), се назначава се за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от настоящия мандат, а именно до 20 септември 2025 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 ноември 2021 година.

За Съвета

Председател

A. ŠIRCELJ


(1)  ОВ L 139, 27.5.2019 г., стр. 15.

(2)  Решение (ЕС) 2020/1392 на Съвета от 2 октомври 2020 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2020 г. до 20 септември 2025 г. и за отмяна и замяна на Решението на Съвета за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2020 г. до 20 септември 2025 г., прието на 18 септември 2020 г. (ОВ L 322, 5.10.2020 г., стр. 1).


Top