EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1249

Решение (ЕС) 2021/1249 на Съвета от 26 юли 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (бюджетен ред 07 20 03 01 — „Социална сигурност“) (текст от значение за ЕИП)

ST/10506/2021/INIT

OJ L 272, 30.7.2021, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1249/oj

30.7.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/67


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/1249 НА СЪВЕТА

от 26 юли 2021 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП (бюджетен ред 07 20 03 01 — „Социална сигурност“)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 46 и 48 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за Европейското икономическо пространство (2) (наричано по-нататък „Споразумението за ЕИП“) влезе в сила на 1 януари 1994 г.

(2)

Съгласно член 98 от Споразумението за ЕИП Съвместният комитет на ЕИП може да реши да измени, inter alia, Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (наричан по-нататък „Протокол № 31“), приложен към Споразумението за ЕИП.

(3)

Целесъобразно е да бъде продължено сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението за ЕИП при действия на Съюза, финансирани от общия бюджет на Съюза и свързани със свободното движение на работници, координирането на схемите за социална сигурност и мерките за мигрантите, включително мигрантите от трети държави.

(4)

Поради това Протокол № 31 към Споразумението за ЕИП следва да бъде изменен, за да може разширеното сътрудничество да продължи от 1 януари 2021 г.

(5)

Позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП следва да се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с предложеното изменение на Протокол № 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи, приложен към Споразумението за ЕИП, се основава на проекта на решение на Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2021 година.

За Съвета

Председател

G. DOVŽAN


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 1, 3.1.1994 г., стр. 3.

(3)  Вж. документ ST 10507/21 на http://register.consilium.europa.eu.


Top