EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1061

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1061 на Комисията от 28 юни 2021 година за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (текст от значение за ЕИП)

C/2021/4611

OJ L 229, 29.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1061/oj

29.6.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 229/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1061 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2021 година

за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад в железопътния трафик поради значително намаляване на търсенето и преките мерки на държавите членки за овладяване на пандемията.

(2)

Тези обстоятелства са извън контрола на железопътните предприятия, които непрекъснато са изправени пред значителни проблеми с ликвидността, големи загуби и в някои случаи рискуват да изпаднат в несъстоятелност.

(3)

За да се противодейства на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 и да се подкрепят железопътните предприятия, Регламент (ЕС) 2020/1429 предоставя възможност на държавите членки да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура. Тази възможност бе предоставена от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. и бе удължена с Делегиран регламент (ЕС) 2020/2180 на Комисията (2) до 30 юни 2021 г. (референтния период).

(4)

Наложените ограничения на мобилността през периода на пандемията оказаха значително въздействие върху използването на услуги за железопътен превоз на пътници. Услугите за железопътен превоз на товари също бяха засегнати, но в по-малка степен. Въз основа на данните, предоставени от управителите на железопътна инфраструктура в Съюза, пандемията е засегнала по-силно сегмента на услугите за превоз на пътници, и по-специално сегмента на търговските услуги за превоз на пътници, със значително намаляване на тяхното предлагане във всички държави членки, което все още не се е върнало към нивата от 2019 г. В периода март 2020 г. — февруари 2021 г. услугите за превоз на пътници, изразени във влак-километри, са отбелязали спад с 11,5 % в сравнение със същия период на 2019—2020 г., а услугите за превоз на товари — с 6,1 %. В периода март 2020 г. — февруари 2021 г. услугите за превоз на пътници, обхванати от задължение за извършване на обществена услуга, изразени във влак-километри, са отбелязали спад с 5,9 % в сравнение със същия период на 2019—2020 г., а търговските услуги за превоз на пътници — с 33,1 %. През четвъртото тримесечие на 2020 г. пътникопотокът в пътник-километри е намалял с 56 %, а броят на пътниците е намалял наполовина в сравнение със същия период на 2019 г. Тази тенденция може да окаже значително въздействие върху конкуренцията на пазарите на услуги за железопътен превоз на пътници, постигането на действително единно европейско железопътно пространство и, в крайна сметка, върху напредъка към по-устойчив транспортен сектор, с повече хора и стоки, превозвани с железопътен транспорт. Превозите на товари в тонкилометри са нараснали с 5 % през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 2019 г., а количеството товари в тонове, превозвано с влак, се е увеличило с 3 %.

(5)

Данните на Световната здравна организация показват, че броят на ежедневно регистрираните случаи на COVID-19 в Европа все още е много висок, като докладваните на 9 май 2021 г. случаи са били 107 253 само на този ден.

(6)

В края на април 2021 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията подчерта, че „Европа е в критичен момент в борбата си с COVID-19. Понастоящем много държави облекчават ограниченията, някои от тях на фона на нарастващ брой случаи и появяващи се нови варианти, като същевременно все още прилагат национални програми за ваксинация“.

(7)

Намаляването на равнището на железопътния трафик в сравнение с равнището през съответния период през предходните години продължава и е вероятно да продължи поне до приключването на процеса на ваксинация. Тази ситуация е резултат от въздействието на избухването на COVID-19.

(8)

Поради това е необходимо референтният период, определен в член 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429, да се удължи до края на декември 2021 г.

(9)

Ако Европейският парламент и Съветът използват целия срок за повдигане на възражения, предвиден в член 6, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2020/1429, за да разгледат настоящия регламент, той би влязъл в сила едва след края на референтния период, предвиден понастоящем в член 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429. За да се избегне правна несигурност, настоящият регламент следва да бъде приет съгласно процедурата по спешност, посочена в член 7 от Регламент (ЕС) 2020/1429, и да влезе в сила по спешност в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429 се заменя със следното:

„Член 1

С настоящия регламент се установяват временни правила за налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура, както е посочено в глава IV от Директива 2012/34/ЕС. Той се прилага по отношение на железопътната инфраструктура за вътрешни и международни превози, обхваната от посочената директива, за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2021 г. (референтен период)“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 333, 12.10.2020 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2020/2180 на Комисията от 18 декември 2020 г. за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19 (ОВ L 433, 22.12.2020 г., стр. 37).


Top