EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0755

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/755 на Комисията от 6 май 2021 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2021) 3009) (текст от значение за ЕИП)

C/2021/3009

OJ L 163, 10.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

10.5.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 163/5


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/755 НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2021 година

за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2021) 3009)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (1), и по-специално член 95, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/625 се определят правила за извършването на официалния контрол и други официални дейности, включително за подбора и определянето на референтни центрове на Европейския съюз за хуманно отношение към животните. Референтните центрове на Европейския съюз за хуманно отношение към животните подпомагат хоризонталните дейности на Комисията и на държавите членки в областта на изискванията за хуманно отношение към животните, както е посочено в член 1, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията (2) беше определен референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните, чиито дейности съгласно работната му програма са съсредоточени върху свинете, а с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1685 на Комисията (3) беше определен референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за домашни птици и други дребни селскостопански животни.

(3)

Впоследствие в съответствие с член 95 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията проведе, след публикувана за тази цел покана, публична процедура за подбор и определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни.

(4)

Комисията за оценка и подбор, назначена във връзка с посочената в съображение 3 процедура за подбор, заключи, че консорциумът, ръководен от Шведския университет по селскостопански науки и Шведския център за хуманно отношение към животните (Швеция) и състоящ се също така от Университета за природни ресурси и науки за живота (Австрия), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/ветеринарен научноизследователски институт (Гърция), Националния институт по селско стопанство, храни и околна среда (Франция), Университетския колеж Дъблин (Ирландия) и Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Италия) (наричан по-долу „консорциумът“), удовлетворява изискванията, залегнали в член 95, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625, и следва да отговаря за изпълнението на задачите, предвидени в член 96 от посочения регламент, по отношение на преживните и еднокопитните животни.

(5)

Поради това посоченият консорциум следва да бъде определен за референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни, който ще отговаря за изпълнението на включените в годишните или многогодишните работни програми на референтните центрове на Европейския съюз задачи, свързани с оказването на подкрепа. Посочените работни програми трябва да се изготвят съобразно целите и приоритетите на съответните работни програми, приети от Комисията в съответствие с член 36 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(6)

Съгласно член 95, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/625 се изисква определянето на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните да е с ограничена във времето продължителност или да се преразглежда редовно. Поради това определянето на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни следва да се преразглежда на всеки пет години.

(7)

На определения референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни следва да се даде достатъчно време, за да подготви работната си програма за следващия бюджетен период. Поради това настоящото решение следва да се прилага от 1 юни 2021 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Посоченият по-долу консорциум се определя за референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните, отговарящ за подпомагането на хоризонталните дейности на Комисията и на държавите членки в областта на изискванията за хуманно отношение към преживните и еднокопитните животни:

Наименование: Консорциум, ръководен от Шведския университет по селскостопански науки и Шведския център за хуманно отношение към животните (Швеция) и състоящ се също така от Университета за природни ресурси и науки за живота (Австрия), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/ветеринарен научноизследователски институт (Гърция), Националния институт по селско стопанство, храни и околна среда (Франция), Университетския колеж Дъблин (Ирландия) и Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Италия)

Адрес:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ШВЕЦИЯ

2.   Определянето подлежи на преразглеждане на всеки пет години, считано от датата на прилагане на настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 юни 2021 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2021 година.

За Комисията

Stella KYRIAKIDES

Член на Комисията


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/329 на Комисията от 5 март 2018 г. за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните (ОВ L 63, 6.3.2018 г., стр. 13).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1685 на Комисията от 4 октомври 2019 г. за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за домашни птици и други дребни селскостопански животни (OВ L 258, 9.10.2019 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1).


Top