EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0391

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/391 на Съвета от 4 март 2021 за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

OJ L 77, 5.3.2021, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/391/oj

5.3.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/391 НА СЪВЕТА

от 4 март 2021

за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

1)

На 5 март 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 208/2014.

2)

Въз основа на преглед от Съвета вписванията за две лица следва да бъдат заличени, а информацията в приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 относно правото на защита и правото на ефективна съдебна защита, следва да бъде актуализирана.

3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2021 година

За Съвета

Председател

A. P. ZACARIAS


(1)  ОВ L 66, 6.3.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 208/2014 се изменя, както следва:

1)

В раздел А („Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2“) вписванията за следните лица се заличават:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;

2)

Раздел Б („Право на защита и право на ефективна съдебна защита“) се заменя със следното:

„Б.

Право на защита и право на ефективна съдебна защита

Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна

Член 42 от Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна („Наказателно-процесуалният кодекс“) предвижда, че всяко лице, което е заподозряно или обвинено в рамките на наказателно производство, има право на защита и право на ефективна съдебна защита. Това включва: правото на лицето да бъде информирано за престъплението, в което е заподозряно или обвинено; правото да бъде изрично и своевременно информирано за правата му съгласно Наказателно-процесуалния кодекс; правото на защитник при първо поискване; правото да изисква предприемането на процесуални действия; и правото на оспорване на решения, действия и бездействия на следовател, прокурор и съдия-следовател.

В член 303 от Наказателно-процесуалния кодекс се прави разграничение между решения и бездействия, за които може да се подаде жалба по време на досъдебното производство (първа алинея), и решения, действия и бездействия, които могат да бъдат разгледани в съда по време на предварителното производство (втора алинея). Член 306 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че жалбите срещу решения, действия или бездействия на следовател или прокурор трябва да се разглеждат от съдия-следовател от местен съд в присъствието на жалбоподателя или на неговия защитник или законен представител. Член 308 от Наказателно-процесуалния кодекс предвижда, че жалба във връзка с неспазването на разумен срок по време на досъдебното производство от следовател или прокурор може да бъде подадена пред висшестоящ прокурор и тя трябва да бъде разгледана в рамките на три дни от нейното подаване. Освен това в член 309 от Наказателно-процесуалния кодекс се посочва кои решения на съдия-следователите могат да бъдат обжалвани и се уточнява, че други решения могат да подлежат на съдебен контрол в хода на предварителното производство в съда. Освен това редица процесуални следствени действия могат да бъдат предприети само след постановление на съдия-следовател или съд (например изземване на имущество съгласно членове 167—175 и мерки за задържане съгласно членове 176—178 от Наказателно-процесуалния кодекс).

Прилагане на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита по отношение на всяко от включените в списъка лица

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Yanukovych, включително основното право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са зачетени в хода на наказателното производство, на което Съветът се е позовал. Доказателство за това е по-специално решението на Висшия антикорупционен съд на Украйна от 11 август 2020 г., в което съдът е разгледал петицията на Националното антикорупционно бюро на Украйна и е дал разрешение за задържане на г-н Yanukovych. В решението на Съда съдия-следователят потвърждава, че е налице основателно подозрение за участието на г-н Yanukovych в престъпление, свързано с присвояване, и потвърждава качеството на заподозрян на г-н Yanukovych в наказателното производство.

Висшият антикорупционен съд също така е установил, че г-н Yanukovych пребивава извън Украйна от 2014 г. насам. Съдът стига до заключението, че са налице достатъчно основания да се счита, че г-н Yanukovych се укрива от органите за досъдебно разследване.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Yanukovych се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че описаните в решението на Висшия антикорупционен съд обстоятелства, които са вменени на г-н Yanukovych, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Zakharchenko, включително основното право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са зачетени в хода на наказателното производство, на което Съветът се е позовал. Доказателство за това са по-специално решенията на съдия-следователя от 21 май 2018 г., 23 ноември 2018 г. и 27 ноември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Zakharchenko.

Освен това Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирване на г-н Zakharchenko. На 12 февруари 2020 г. разследващият орган решава да включи г-н Zakharchenko в списъка на лицата, обявени за международно издирване, и препраща искането до отдела за международно полицейско сътрудничество на националната полиция на Украйна за вписване в базата данни на Интерпол.

На 28 февруари 2020 г. досъдебното разследване е възобновено и са извършени процесуални и следствени действия. На 3 март 2020 г. разследващият орган прекратява досъдебното производство, като заключава, че г-н Zakharchenko се укрива от разследващия орган и от съда, за да избегне наказателна отговорност, че местонахождението му е неизвестно и че всички следствени (претърсване) и процесуални действия, които могат да бъдат предприети в отсъствието на заподозряното лице, са извършени. Посоченото решение за прекратяване подлежи на обжалване.

Нарушение на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита не може да се установи при обстоятелства, при които защитата не упражнява тези права.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Zakharchenko се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че изложените по-горе обстоятелства, които са вменени на г-н Zakharchenko, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Pshonka, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което Съветът се е позовал. Това се доказва по-специално от факта, че на 22 декември 2014 г. е изпратено писмено уведомление за подозрение, от факта, че решението от 16 юни 2017 г. за прекратяването на наказателното производство е подлежало на обжалване и от решенията на съдия-следователя от 12 март 2018 г., 13 август 2018 г. и 5 септември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Pshonka с цел да бъде изправен пред съда, за да участва в разглеждането на искането за задържане под стража.

Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирването на г-н Pshonka. На 24 юли 2020 г. до компетентните органи на Руската федерация е изпратено искане за международна правна помощ, за да се установи местонахождението на г-н Pshonka и той да бъде разпитан. Посоченото искане остава висящо. На 24 юли 2020 г. досъдебното производство е спряно поради необходимостта от извършване на процесуални действия в контекста на международното сътрудничество.

Руските власти са отхвърлили исканията за международна правна помощ, изпратени им през 2016 г. и 2018 г.

С решението си от 2 октомври 2020 г. Висшият антикорупционен съд на Украйна отхвърля внесеното от адвоката на г-н Pshonka искане за отмяна на уведомлението за подозрение от 23 декември 2014 г. Съдът заключава, че уведомлението за подозрение е връчено в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна, и потвърждава статута на заподозрян на г-н Pshonka в наказателното производство.

На 7 май 2020 г. и на 9 ноември 2020 г. Висшият антикорупционен съд на Украйна отказва искане за започване на производство по жалбата на адвокати относно бездействието на Националното антикорупционно бюро на Украйна в наказателното производство. Апелативният състав на Висшия антикорупционен съд потвърждава тези решения съответно на 1 юни 2020 г. и 26 ноември 2020 г.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Pshonka се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че описаните в решението на Висшия антикорупционен съд обстоятелства, които са вменени на г-н Pshonka, както и по-ранното неизпълнение на исканията за международна правна помощ са допринесли значително за продължителността на разследването.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Ratushniak, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решенията на съдия-следователя от 21 май 2018 г., 23 ноември 2018 г. и 4 декември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Ratushniak с цел изправянето му пред съда, за да участва в разглеждането на искането за налагане на задържане като мярка за неотклонение.

Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирването на г-н Ratushniak. На 12 февруари 2020 г. разследващият орган решава да включи г-н Ratushniak в списъка на лицата, обявени за международно издирване, и препраща искането до отдела за международно полицейско сътрудничество на националната полиция на Украйна за вписване в базата данни на Интерпол.

На 28 февруари 2020 г. досъдебното разследване е възобновено с цел извършване на процесуални и следствени действия. На 3 март 2020 г. разследващият орган прекратява досъдебното производство, като заключава, че г-н Ratushniak се укрива от разследващите органи и от съда, за да избегне наказателна отговорност, че местонахождението му е неизвестно и че всички следствени (претърсване) и процесуални действия, които могат да бъдат предприети в отсъствието на заподозряното лице, са извършени. Посоченото решение за прекратяване е подлежало на обжалване.

Нарушение на правото на защита и правото на ефективна съдебна защита не може да се установи при обстоятелства, при които защитата не упражнява тези права.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Ratushniak се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че изложените по-горе обстоятелства, вменени на г-н Ratushniak, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Yanukovych, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът.

Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирването на г-н Yanukovych, който пребивава в Руската федерация и се укрива от разследването.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Yanukovych се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че изложените по-горе обстоятелства, вменени на г-н Yanukovych, са допринесли в значителна степен за продължителността на разследването.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Pshonka, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. Това се доказва по-специално от факта, че на 29 декември 2014 г. е изпратено писмено уведомление за подозрение, от факта, че решението от 16 юни 2017 г. за прекратяването на наказателното производство е подлежало на обжалване и от решенията на съдия-следователя от 12 март 2018 г., 13 август 2018 г. и 5 септември 2019 г., с които се дава разрешение за задържането на г-н Pshonka с цел да бъде изправен пред съда, за да участва в разглеждането на искането за задържане под стража.

Съветът разполага с информация, че украинските власти са предприели мерки за издирването на г-н Pshonka. На 24 юли 2020 г. до компетентните органи на Руската федерация е изпратено искане за международна правна помощ, за да се установи местонахождението на заподозряното лице и то да бъде разпитано. Посоченото искане остава висящо. На 24 юли 2020 г. досъдебното производство е спряно поради необходимостта от извършване на процесуални действия в рамките на международното сътрудничество.

Руските власти са отхвърлили искането за международна правна помощ, изпратено им през 2018 г.

С решението си от 8 юли 2020 г. Висшият антикорупционен съд на Украйна отхвърля внесеното от адвоката на г-н Pshonka искане за отмяна на решението от 30 април 2015 г. за прекратяване на досъдебното производство. Съдът заключава също, че уведомлението за подозрение е връчено в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс на Украйна, и потвърждава статута на заподозрян на г-н Pshonka в наказателното производство.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Pshonka се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че обстоятелствата, описани в решението на Висшия антикорупционен съд, и вменени на г-н Pshonka, както и по-ранното неизпълнение на искането за международна правна помощ са допринесли значително за продължителността на разследването.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Kurchenko, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелства по-специално решението на съдия-следователя от 7 март 2018 г., с което се дава разрешение за специално задочно разследване. Освен това защитата е уведомена за приключването на досъдебното производство на 28 март 2019 г. и ѝ е предоставен достъп за запознаване с материалите. Съветът разполага с информация, че запознаването с материалите от страна на защитата продължава.

С решението си от 29 април 2020 г. Апелативният съд на Одеса уважава жалбата на прокурора и налага превантивна мярка за задържане под стража на г-н Kurchenko. Съдът посочва също, че г-н Kurchenko е напуснал Украйна през 2014 г. и че местонахождението му не може да бъде установено. Съдът заключава, че г-н Kurchenko се укрива от органите за досъдебно разследване, за да избегне наказателна отговорност.

Съветът беше информиран, че на 29 април 2020 г. украинските власти изпращат до Руската федерация искане за международна правна помощ, което е върнато на 28 юли 2020 г., без да бъде изпълнено.

В съответствие с практиката на Европейския съд по правата на човека Съветът счита, че периодите, през които г-н Kurchenko се укрива от разследването, трябва да бъдат изключени от изчисляването на периода, който има значение за оценката на зачитането на правото на съдебен процес в разумен срок. Поради това Съветът счита, че обстоятелствата, описани в решението на Апелативния съд на Одеса и вменени на г-н Kurchenko, както и по-ранното неизпълнение на искането за международна правна помощ са допринесли значително за продължителността на разследването.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Наказателното производство за присвояване на публични финансови средства или активи все още продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита на г-н Klymenko, включително основното право на разглеждане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, са били спазени в наказателното производство, на което се е позовал Съветът. За това свидетелстват по-специално решенията на съдия-следователя от 1 март 2017 г. и 5 октомври 2018 г., с които се дава разрешение за специално задочно разследване. Съветът отбелязва, че защитата е била уведомена за приключването на досъдебните производства съответно през 2017 г. и 2018 г. и оттогава е получавала материали от наказателното производство за запознаване. Понастоящем защитата извършва преглед и проверка на големия обем налични материали във връзка с досъдебното разследване на наказателното производство. Съветът счита, че отговорността за дългия период на запознаване е на защитата.“


Top