EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0099

Решение (ЕС) 2021/99 на Съвета от 25 януари 2021 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

OJ L 34, 1.2.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/99/oj

1.2.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/99 НА СЪВЕТА

от 25 януари 2021 година

за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Решение (ЕС) 2020/1704 на Съвета (2) Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (наричано по-долу „споразумението под формата на размяна на писма“), беше подписано на 15 ноември 2020 г.

(2)

Целта на споразумението под формата на размяна на писма е да се осигури възможност на Съюза и на Ислямска република Мавритания да продължат да си сътрудничат в насърчаването на политиката на устойчиво рибарство и отговорното използване на рибните ресурси във водите на Мавритания, както и да се позволи на корабите на Съюза да извършват своите риболовни дейности в тези води.

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Съюза Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (3).

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в точка 6 от споразумението под формата на размяна на писма (4).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 януари 2021 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Одобрение на 14 декември 2020 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение (ЕС) 2020/1704 на Съвета от 23 октомври 2020 г. за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания (ОВ L 383, 16.11.2020 г., стр.1).

(3)  Текстът на споразумението под формата на размяна на писма е публикуван в ОВ L 383 от 16 ноември 2020 г.

(4)  Датата на влизане в сила на споразумението под формата на размяна на писма ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


Top