EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1665

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1665 на Комисията от 4 ноември 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ)

C/2020/7732

OB L 377, 11.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1665/oj

11.11.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 377/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1665 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2020 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Полша за одобрение на изменение в продуктовата спецификация на храната с традиционно специфичен характер „Dwójniak staropolski tradycyjny“, регистрирана по силата на Регламент (ЕО) № 729/2008 на Комисията (2), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1898 на Комисията (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз (4).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в продуктовата спецификация следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в продуктовата спецификация на наименованието „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2020 година.

За Комисията

от името на председателя,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 729/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. относно регистрацията на някои наименования в регистъра на селскостопанските и хранителните продукти с традиционно специфичен характер (Czwórniak (СХПТСХ), Dwójniak (СХПТСХ), Półtorak (СХПТСХ), Trójniak (СХПТСХ)) (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 6).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1898 на Комисията от 18 октомври 2017 г. за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Półtorak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Trójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ХТСХ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ХТСХ) и Olej rydzowy tradycyjny (ХТСХ)] (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 3).

(4)  ОВ C 216, 30.6.2020 г., стр. 33.


Top