EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1425

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1425 на Комисията от 8 октомври 2020 година за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family (текст от значение за ЕИП)

C/2020/6824

OJ L 328, 9.10.2020, p. 8–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1425/oj

9.10.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1425 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2020 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него.

като има предвид, че:

(1)

На 26 септември 2017 г. в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Contec Europe подаде заявление за издаване на разрешение за група биоциди, наречена PeridoxRTU Product Family, от продуктов тип 2 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Белгия се е съгласил да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-HT057172-25.

(2)

Групата биоциди PeridoxRTU Product Family съдържа пероцетна киселина като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества.

(3)

На 27 август 2019 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклад за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4)

На 7 април 2020 г. Агенцията представи пред Комисията становище (2), в т.ч. проекта за обобщение на характеристиките на биоцида от групата биоциди PeridoxRTU Product Family и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5)

В становището се стига до заключението, че PeridoxRTU Product Family е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, която отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6)

На 27 април 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцида на всички официални езици на Съюза.

(7)

Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди PeridoxRTU Product Family.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Contec Europe се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0023658-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди PeridoxRTU Product Family в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочени в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 29 октомври 2020 г. до 30 септември 2030 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Становище на ECHA от 5 март 2020 г. относно разрешението на Съюза за PeridoxRTU Product Family (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

PeridoxRTU Product Family

Вид продукт 2 — Средства за дезинфекция и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0023658-0000

Номер на актив R4BP: EU-0023658-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.   Наименование на групата

Наименование

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

1.3.   Притежател на разрешение

Име и адрес на притежателя на разрешението

Име

Contec Europe

Адрес

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Номер на разрешението

EU-0023658-0000

Номер на актив R4BP

EU-0023658-0000

Дата на издаване на разрешението

29 октомври 2020 г.

Дата на изтичане срока на валидност на разрешението

30 септември 2030 г.

1.4.   Производител(и) на биоцидите

Име на производителя

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Адрес на производителя

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto САЩ

Местонахождение на производствените обекти

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto САЩ

724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena САЩ

1.5.   Производител(и) на активното(ите) вещество(а)

Активно вещество

Пероцетна киселина

Име на производителя

Evonik Peroxid GmbH

Адрес на производителя

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Австрия

Местонахождение на производствените обекти

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Австрия

2.   СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1.   Качествени и количествени данни за състава на групата

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Вид(ове) формулация

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — МЕТА SPC

МЕТА SPC 1

1.   АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 1

1.1.   Идентификатор на мета SPC 1

Идентификатор

Contec PeridoxRTU

1.2.   Последната част от номера на разрешението

Номер

1-1

1.3.   Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

2.   СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1.   Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Мин.

Макс.

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Вид (видове) рецептура на мета SPC 1

Формулация(и)

AL - Всяка друга течност

3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Може да бъде корозивно за металите.

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Не вдишвайте изпарения.

Не вдишвайте аерозоли.

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да се измие ръце старателно след употреба.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Използвайте предпазни ръкавици.

Използвайте предпазно облекло.

Използвайте предпазни очила.

Използвайте предпазна маска за лице.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):Незабавно свалете цялото замърсено облекло.Облейте кожата с вода.

ПРИ ВДИШВАНЕ:Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Специализирано лечение (вж информацията на този етикет).

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди.

Да се съхранява под ключ.

Да се изхвърли съдържанието в в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби (да се посочат)..

Да се изхвърли съда в в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби (да се посочат)..

4.   РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1.   Описание за използване

Таблица 1. Употреба # 1 – Нанасяне чрез пулверизатор върху подходяща почистваща кърпа и разпределяне на течността по повърхността с помощта на кърпата.

Продуктов тип

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене, чрез напръскане върху подходяща почистваща кърпа, като с помощта на кърпата течността се разпределяне по повърхността.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии

Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Гъбички

Общоприето наименование: Гъбички

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Дрожди

Общоприето наименование: Дрожди

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Бактериални спори

Общоприето наименование: Бактериални спори

Етап на развитие: Бактериални спори|Бактерии

Област на употреба

На закрито

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене, чрез напръскане върху подходяща почистваща кърпа, като с помощта на кърпата течността се разпределяне по повърхността.

Метод(и) на прилагане

Пръскане

Пръскане

Напръскайте върху подходяща кърпа за стерилни помещения и използвайте кърпата, за да разпределите течността върху повърхността.

Степен и честота на приложение

50,0 mL/m2 - Готов за употреба продукт

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете необходимото време за въздействие.

Време за въздействие срещу бактерии – 2 минути.

Време за въздействие срещу гъбички, дрожди и бактериални спори – 3 минути.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

Бутилка от 900 ml от полиетилен с висока плътност (HDPE), доставена с полипропиленова винтова капачка, която се заменя с полипропиленов пулверизатор.

4.1.1.   Специфични инструкции за употреба

За използване само върху видимо чисти повърхности. Необходимо е почистване преди дезинфекция. Отстранете физическите замърсявания от повърхността преди дезинфекция, като използвате подходяща кърпа за стерилни помещения и одобрена техника за избърсване, за да се осигури оптимален контрол на замърсяването.

Напръскайте директно върху подходяща кърпа за стерилни помещения. Използвайте кърпата, за да разпределите течността по повърхността.

Оставете за необходимото време за въздействие и след това избършете, за да подсушите.

Не използвайте повече от 50 ml/m2.

Да се използва при стайна температура (20 ± 2 °C).

Трябва да се използват подходящи материали за кърпата за стерилни помещения, за да се сведе до минимум взаимодействието с продукта.

Използваните кърпи трябва да се изхвърлят в затворен контейнер.

4.1.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, и предпазни средства за очите по време на етапа на боравене с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Да се носи непропусклив за биоцидния продукт защитен гащеризон (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

При работа с продукта трябва да се прилага вентилация със скорост поне 20 /ч.

Продуктът трябва да се прилага само за дезинфекция на малки повърхности.

4.1.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При вдишване: Изведете пострадалото лице на чист въздух, затоплете го и го оставете в покой в позиция, улесняваща дишането. Поддържайте отворен дихателен път. Разхлабете плътно стегнатото облекло като яка, вратовръзка или колан. Когато дишането е затруднено, подходящо обучен персонал може да помогне на засегнатото лице, като прилага кислород. Потърсете медицинска помощ. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането.

При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно. Незабавно изплакнете обилно с вода. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете лекарска помощ. Химическите изгаряния трябва да се лекуват от лекар.

При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. Не търкайте очите. Свалете контактните лещи и отворете широко клепачите. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Дайте на пострадалия да пие малко количество вода или мляко. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, защото повръщането може да бъде опасно. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането. Не оставяйте пострадалия без надзор. Ако симптомите са тежки или продължават, повикайте медицинска помощ.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадането в почвата, канавки, канализация, водни пътища и/или подпочвени води. Разлив или оттичане в естествени водоеми е вероятно да доведе до смъртта на водните организми.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи в случай на аварийно изпускане: евакуирайте района.

Дръжте далеч от разлива. Проветрявайте зоната на теч или разлив. Дейностите по почистване трябва да се извършват само от обучен персонал, снабден с подходящи предпазни средства. Използвайте подходяща защитна екипировка.

Методи и материали за ограничаване и почистване: Избягвайте контакт с разлетия материал. При почистване на разлив винаги носете подходящи предпазни средства, включително средства за дихателна защита, ръкавици и защитно облекло. Може да е необходим автономен дихателен апарат, респиратор или абсорбер, в зависимост от размера на разлива и адекватността на вентилацията.

Малки разливи: Носете правилната защитна екипировка и попийте течността с абсорбиращ материал. Съберете материала и попилата разлетия материал мръсотия, запечатайте в полиетиленови торби и поставете във варел за транзитиране до одобрено място за изхвърляне. Полейте останалия разлят материал с вода за намаляване на миризмата и изхвърлете промивната вода в битов или индустриален канализационен колектор, а не в естествен воден път.

4.1.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Когато се изхвърля в неизползвано и незамърсено състояние, този биоциден продукт трябва да се третира като опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). Всички практики за унищожаване трябва да са в съответствие с всички национални и регионални закони и общинските или местни подзаконови нормативни актове, регулиращи опасните отпадъци.

Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водни басейни. Избягвайте изпускане в околната среда.

Изгарянето на висока температура е приемлива практика.

Контейнерите не могат да се зареждат повторно. Не използвайте повторно и не презареждайте контейнерите. Веднага след като се изпразнят, контейнерите трябва да се изплакнат трикратно или под налягане с вода. След това те могат да се предложат за рециклиране или преработване за биоцидни продукти или могат да бъдат пробити и изхвърлени в регламентирано депо или да се приложат други процедури, одобрени от националните и местните власти. Изпратете отпадъчната течност от изплакването на използваните контейнери до одобрено съоръжение за обработка на отпадъци.

4.1.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява на хладно и добре проветриво място.

Съхранявайте продукта в оригиналната плътно затворена опаковка.

Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено положение, за да се предотврати разливане на съдържанието.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се замразява.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Срокът на годност е 12 месеца (неотворена опаковка).

4.2.   Описание за използване

Таблица 2. Употреба # 2 – Нанасяне чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността чрез използване на подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения

Продуктов тип

ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността с подходящ моп/почистваща кърпа.

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)

Научно наименование: Бактерии

Общоприето наименование: Бактерии

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Гъбички

Общоприето наименование: Гъбички

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Дрожди

Общоприето наименование: Дрожди

Етап на развитие: Всичко

Научно наименование: Бактериални спори

Общоприето наименование: Бактериални спори

Етап на развитие: Бактериални спори|Бактерии

Област на употреба

На закрито

Повърхностна дезинфекция на чисти, твърди, непорести повърхности в чисти помещения, които не са свързани с храни или зона за хранене чрез изсипване в контейнер и след това нанасяне на течността върху повърхността с подходящ моп/почистваща кърпа.

Метод(и) на прилагане

Заливане

Изсипете в контейнер и след това нанесете течността с подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения.

Степен и честота на приложение

50,0 mL/m2 - Готов за употреба продукт

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете необходимото време за въздействие.

Време за въздействие срещу бактерии – 2 минути.

Време за въздействие срещу гъбички, дрожди и бактериални спори – 3 минути.

Категория(и) потребители

Професионална

Размери и материал на опаковките

HDPE (полиетилен с висока плътност) бутилка от 3750 мл с полипропиленова винтова капачка

HDPE (полиетилен с висока плътност) бутилка от 900 мл, доставена с полипропиленова винтова капачка, която се заменя с полипропиленова капачка за натискане/издърпване.

4.2.1.   Специфични инструкции за употреба

За използване само върху видимо чисти повърхности. Необходимо е почистване преди дезинфекция. Отстранете физическите замърсявания от повърхността преди дезинфекция, като използвате подходящ(а) моп/кърпа за стерилни помещения и одобрена техника за избърсване, за да се осигури оптимален контрол на замърсяването.

Изсипете продукта в контейнер и след това нанесете върху повърхността.

Уверете се, че повърхността е покрита равномерно с продукта и оставете за необходимото време за въздействие срещу бактерии, гъбички, дрожди и бактериални спори.. Не използвайте повече от 50 ml/m2.

Оставете за необходимото време за въздействие и след това избършете, за да подсушите Да се използва при стайна температура (20 ± 2 °C).

Трябва да се използват подходящи материали за мопа и кърпата за стерилни помещения, за да се сведе до минимум взаимодействието с продукта.

Използваните кърпи трябва да се изхвърлят в затворен контейнер.

4.2.2.   Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби

Да се носят защитни ръкавици, устойчиви на химикали, и предпазни средства за очите по време на етапа на боравене с продукта (материалът на ръкавиците трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Да се носи непропусклив за биоцидния продукт защитен гащеризон (материалът на гащеризона трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Задължително е прилагането на технически или инженерен контрол за отстраняване на остатъци във въздуха (напр. вентилация в помещението или локална всмукателна вентилация ЛСВ (LEV)) при нанасяне на продукта. Задължителна е минимална скорост на вентилацията от 100 смени на въздуха в час.

Техническият или инженерен контрол за отстраняване на отлаганията във въздуха (напр. проветряване или локална смукателна вентилация) е задължителен преди на оперативните лица да им бъде разрешено да влизат в третираните зони след дезинфекция на повърхности. Когато е необходимо, трябва да се предвиди ограничение за изчакване, което да е с достатъчна продължителност, за да се даде време за отстраняване на съдържащите се във въздуха отлагания.

4.2.3.   Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

При вдишване: Изведете пострадалото лице на чист въздух, затоплете го и го поставете в покой в позиция, улесняваща дишането. Поддържайте отворен дихателен път. Разхлабете плътно стегнатото облекло като яка, вратовръзка или колан. Когато дишането е затруднено, подходящо обучен персонал може да помогне на засегнатото лице, като прилага кислород. Потърсете медицинска помощ. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането.

При контакт с кожата: Важно е веществото да се отстрани от кожата незабавно. Незабавно изплакнете обилно с вода. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете лекарска помощ. Химическите изгаряния трябва да се лекуват от лекар.

При контакт с очите: Незабавно промийте обилно с вода. Не търкайте очите. Свалете контактните лещи и отворете широко клепачите. Продължете да промивате в продължение на поне 15 минути и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата обилно с вода. Дайте на пострадалия да пие малко количество вода или мляко. Спрете, ако пострадалият се почувства зле, защото повръщането може да бъде опасно. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Поставете човека, изпаднал в безсъзнание, в позиция за възстановяване и контролирайте дишането. Не оставяйте пострадалия без надзор. Ако симптомите са тежки или продължават, повикайте медицинска помощ.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

Предпазни мерки за опазване на околната среда: Да се предотврати попадането в почвата, канавки, канализация, водни пътища и/или подпочвени води. Разлив или оттичане в естествени водоеми е вероятно да доведе до смъртта на водните организми.

Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи в случай на аварийно изпускане: евакуирайте района.

Дръжте далеч от разлива. Проветрявайте зоната на теч или разлив. Дейностите по почистване трябва да се извършват само от обучен персонал, снабден с подходящи предпазни средства. Използвайте подходяща защитна екипировка.

Методи и материали за ограничаване и почистване: Избягвайте контакт с разлетия материал. При почистване на разлив винаги носете подходящи предпазни средства, включително средства за дихателна защита, ръкавици и защитно облекло. Може да е необходим автономен дихателен апарат, респиратор или абсорбер, в зависимост от размера на разлива и адекватността на вентилацията.

Малки разливи: Носете правилната защитна екипировка и попийте течността с абсорбиращ материал. Съберете материала и попилата разлетия материал мръсотия, запечатайте в полиетиленови торби и поставете във варел за транзитиране до одобрено място за изхвърляне. Полейте останалия разлят материал с вода за намаляване на миризмата и изхвърлете промивната вода в битов или индустриален канализационен колектор, а не в естествен воден път.

Големи разливи: В случай на дразнене на носа и дихателните пътища, веднага напуснете помещението. Почистването трябва да се извършва само от обучен персонал, снабден с автономен дихателен апарат или официално одобрен или сертифициран респиратор с цяла лицева маска, оборудван с патрон за органични пари, предпазни ръкавици и непропускливо предпазно облекло, включително гумени ботуши или защитни обувки.

4.2.4.   Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Когато се изхвърля в неизползвано и незамърсено състояние, този биоциден продукт трябва да се третира като опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). Всички практики за унищожаване трябва да са в съответствие с всички национални и регионални закони и общинските или местни подзаконови нормативни актове, регулиращи опасните отпадъци.

Не изхвърляйте в канализацията, почвата или водни басейни. Избягвайте изпускане в околната среда.

Изгарянето на висока температура е приемлива практика.

Контейнерите не могат да се зареждат повторно. Не използвайте повторно и не презареждайте контейнерите. Веднага след като се изпразнят, контейнерите трябва да се изплакнат трикратно или под налягане с вода. След това те могат да се предложат за рециклиране или преработване за биоцидни продукти или могат да бъдат пробити и изхвърлени в регламентирано депо или да се приложат други процедури, одобрени от националните и местните власти. Изпратете отпадъчната течност от изплакването на използваните контейнери до одобрено съоръжение за обработка на отпадъци.

4.2.5.   Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Да се съхранява на хладно и добре проветриво място.

Съхранявайте продукта в оригиналната плътно затворена опаковка.

Контейнерът трябва да се съхранява и транспортира в изправено положение, за да се предотврати разливане на съдържанието.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да не се замразява.

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Срокът на годност е 12 месеца (неотворена опаковка).

5.   ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (1) НА МЕТА SPC 1

5.1.   Инструкции за употреба

Вж: Специфични инструкции за употреба.

5.2.   Мерки за намаляване на риска

Вж: Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби.

5.3.   Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

Вж: Когато са специфични за употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда.

5.4.   Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Вж: Когато са специфични за употребата, указанията за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка.

5.5.   Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Вж: Когато са специфични за употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение.

6.   ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

7.   ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 1

7.1.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Contec Sterile PeridoxRTU

Пазарен регион: EU

Номер на разрешението

EU-0023658-0001 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт

Търговско наименование

Contec PeridoxRTU

Пазарен регион: EU

Номер на разрешението

EU-0023658-0002 1-1

Общоприето име

IUPAC име

Функция

CAS номер

EО номер

Съдържание (%)

Пероцетна киселина

 

Активно вещество

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Неактивно ещество

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Неактивно ещество

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.


Top