EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/781 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/781 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз (1), и по-специално член 21, параграф 9 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2016/797 беше изменена с Директива (ЕС) 2020/700 (2), за да се даде възможност на държавите членки да удължат срока за влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на разпоредбите, посочени в член 57, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797.

(2)

Оценката на молбите за разрешения за тип возило или на молбите за разрешения за пускане на возило на пазара в съответствие с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), за които съответните разрешения е трябвало да бъдат издадени преди 16 юни 2020 г., може да бъде отложена поради избухването на пандемията от COVID-19. Поради това в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 и за които Директива (ЕС) 2016/797 трябва да се прилага от 16 юни 2020 г., националният орган по безопасността — по искане на заявителя — продължава оценката след тази дата. Националният орган по безопасността следва да приключи тази оценка и да издаде разрешението преди 30 октомври 2020 г.

(3)

По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) и Комисията за намерението си да удължат срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/797 в съответствие с член 57, параграф 2а от нея, прилагането на някои разпоредби от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията (4) следва да бъде отложено и те да се прилагат, считано от 31 октомври 2020 г. Преходните разпоредби, съдържащи се в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545, също следва да бъдат адаптирани.

(4)

Заявителите може да са съставили заявления в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 с оглед на текущия срок за подаване на заявления. За целите както на Директива 2008/57/ЕО, така и на Директива (ЕС) 2016/797, возилата трябва да отговарят на техническите спецификации за оперативна съвместимост и на съответните национални правила, както и на съществените изисквания. Заявленията, изготвени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545, следва да включват всички необходими доказателства или за въвеждането в експлоатация на возила съгласно Директива 2008/57/ЕО, или за пускане на пазара на возила съгласно Директива (ЕС) 2016/797. Поради това на заявителите следва да бъде разрешено да подават до националните органи по безопасността в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797, заявления, съдържащи списък на данни в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията. Националните органи по безопасността следва да приемат тези заявления, без да изискват преразглеждане на заявлението.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 51, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/797.

(7)

За да се гарантира, че мерките, предвидени в настоящия регламент са ефективни, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 се изменя, както следва:

1)

В член 2 точка 17 се заменя със следното:

„17)

„съответната дата“ („relevant date“) означава 16 юни 2019 г. за държавите членки, които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797, че са удължили срока за транспониране на посочената директива. По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797, че са удължили срока за транспониране на посочената директива и които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797, датата е 16 юни 2020 г. По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797, че са удължили допълнително срока за транспониране на посочената директива, датата е 31 октомври 2020 г.“;

2)

член 55 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 4a:

„4а.   Независимо от параграфи 1—4, в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 и в които Директива (ЕС) 2016/797 се прилага от 16 юни 2020 г., националният орган по безопасността — по искане на заявителя — продължава да извършва оценката на молбите за разрешения за тип возило и/или на молбите за разрешения за пускане на возило на пазара в съответствие с Директива 2008/57/ЕО след 16 юни 2020 г., при условие че издаде разрешението за тип возило и/или разрешението за возило преди 30 октомври 2020 г.

В случаите, в които даден национален орган по безопасността установи, че няма да може да издаде разрешението за тип и/или разрешението за возило преди 30 октомври 2020 г., той уведомява заявителя и Агенцията незабавно, като в този случай се прилагат параграфи 2—4.“;

б)

вмъква се следният параграф 5a:

„5а.   Разрешение за возило и/или за тип возило, издадено от Агенцията в периода между 16 юни 2020 г. и 30 октомври 2020 г., трябва да изключва мрежата или мрежите във всяка от държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797. Националните органи по безопасността на държавите членки, които са направили такова уведомление, са длъжни:

а)

да третират издадено от Агенцията разрешение за тип возило като еквивалентно на разрешенията за типове возила, издадени в съответствие с член 26 от Директива 2008/57/ЕО, и да прилагат по отношение на този тип возило параграф 3 на член 26 от Директива 2008/57/ЕО;

б)

да приемат издадено от Агенцията разрешение като еквивалентно на първоначално разрешение, издадено в съответствие с член 22 или член 24 от Директива 2008/57/ЕО и да издадат допълнително разрешение в съответствие с член 23 или член 25 от Директива 2008/57/ЕО.“;

в)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   В случаите по параграф 2, буква а) и параграфи 5 и 5а националният орган по безопасността трябва да сътрудничи и да координира с Агенцията поемането от нейна страна на оценяването на елементите, посочени в член 21, параграф 5, буква а) от Директива (ЕС) 2016/797.“;

г)

добавя се следният параграф 7а:

„7а.   Товарните вагони, съответстващи на посоченото в точка 7.1.2 от приложението към Регламент (ЕС) 321/2013, отнасящ се за ТСОС за подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“, и имащи разрешение за пускане на пазара, трябва да се третират в периода от 16 юни 2020 г. до 30 октомври 2020 г. като возила с разрешение за въвеждане в експлоатация за целите на Директива 2008/57/ЕО от държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797.“;

д)

добавя се нов параграф 8:

„8.   В периода от 16 юни 2020 г. до 30 октомври 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797, кандидатите за разрешение за въвеждане в експлоатация на возило или за разрешение за тип за целите на Директива 2008/57/ЕО може да изпратят на националния орган по безопасността досие относно возилото или типа возило, съставено в съответствие с член 29, параграф 1 и член 30, параграф 1 и в съответствие с приложение I.

Заявления за разрешение за въвеждане в експлоатация на возило или за разрешение за тип в съответствие с настоящия регламент се приемат от националния орган по безопасността за целите на Директива 2008/57/ЕО.“;

3)

в член 56 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага от 16 юни 2019 г. в държавите членки, които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797.

Той се прилага от 16 юни 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/797 и които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797.

Член 55, параграф 5а и член 55, параграф 7а се прилагат от 16 юни 2020 г. във всички държави членки.

Член 55, параграф 8 се прилага от 16 юни 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797.

Настоящият регламент се прилага от 31 октомври 2020 г. във всички държави членки.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 44.

(2)  Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за изменение на директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 по отношение на удължаването на срока за тяхното транспониране (ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 27).

(3)  Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545 на Комисията от 4 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно процеса на разрешаване на железопътни возила и на типове железопътни возила в съответствие с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 90, 6.4.2018 г., стр. 66).


Top