EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/777 на Комисията от 12 юни 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 188/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/777 НА КОМИСИЯТА

от 12 юни 2020 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 по отношение на датите на прилагане и някои преходни разпоредби след удължаването на срока за транспониране на Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт (1), и по-специално член 10, параграф 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива (ЕС) 2016/798 беше изменена с Директива (ЕС) 2020/700 (2), за да се даде възможност на държавите членки да удължат срока за влизане в сила на националните законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за спазването на разпоредбите, посочени в член 33, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/798.

(2)

Оценката на молбите за сертификати за безопасност в съответствие с Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), за които сертификатът за безопасност е трябвало да бъде издаден преди 16 юни 2020 г., може да бъде отложена поради избухването на пандемията от COVID-19. Поради това в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 и за които Директива (ЕС) 2016/798 трябва да се прилага от 16 юни 2020 г., националният орган по безопасността — по искане на заявителя — следва да продължи оценката след тази дата. Националният орган по безопасността следва да приключи тази оценка и да издаде сертификата за безопасност преди 30 октомври 2020 г.

(3)

По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз („Агенцията“) и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, прилагането на някои разпоредби от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията (4) следва да бъде отложено и те да се прилагат, считано от 31 октомври 2020 г. Преходните разпоредби, съдържащи се в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763, също следва да бъдат адаптирани.

(4)

Заявителите може да са съставили заявления в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 с оглед на настоящия краен срок за кандидатстване. Заявленията, изготвени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763, следва да включват всички необходими данни за сертифициране за безопасност на железопътните предприятия съгласно Директива 2004/49/ЕО или Директива (ЕС) 2016/798. Поради това на заявителите следва да бъде разрешено да подават до националните органи по безопасността в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, заявления, съдържащи списък с данни в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията. Националните органи по безопасността следва да приемат тези заявления, без да изискват преразглеждане на заявлението.

(5)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 28, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/798.

(7)

За да се гарантира, че мерките, предвидени в настоящия регламент са ефективни, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 се изменя, както следва:

1)

в член 2 точка 5 се заменя със следното:

„5)

„съответната дата“ („relevant date“) означава 16 юни 2019 г. за държавите членки, които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798, че са удължили срока за транспониране на посочената директива. По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798, че са удължили срока за транспониране на посочената директива и които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, датата е 16 юни 2020 г. По отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, че са удължили допълнително срока за транспониране на посочената директива, датата е 31 октомври 2020 г.“;

2)

член 15 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф 4a:

„4а.   Независимо от параграфи 1—4, в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 и в които Директива (ЕС) 2016/798 се прилага от 16 юни 2020 г., националният орган по безопасността — по искане на заявителя — продължава да извършва оценката на молбите за сертификати за безопасност в съответствие с Директива 2004/49/ЕО след 16 юни 2020 г., при условие че издаде сертификата за безопасност преди 30 октомври 2020 г.

В случаите, в които даден национален орган по безопасността установи, че няма да може да издаде сертификат за безопасност преди 30 октомври 2020 г., той уведомява заявителя и Агенцията незабавно, като в този случай се прилагат параграфи 2—4.“;

б)

вмъква се следният параграф 6a:

„6а.   В случаите, при които предвидената област на дейност не е ограничена само до една държава членка, евентуален единен сертификат за безопасност, издаден от Агенцията в периода между 16 юни 2020 г. и 30 октомври 2020 г., трябва да изключва мрежата или мрежите във всяка от държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798. Националните органи по безопасността на държавите членки, които са направили такова уведомление, са длъжни:

а)

да третират единните сертификати за безопасност като еквивалентни на частта от сертификатите за безопасност, издадена в съответствие с член 10, параграф 2, буква а) от Директива 2004/49/ЕО;

б)

от 16 юни 2020 г. да издават такива сертификати за безопасност в съответствие с член 10, параграф 2, буква б) от Директива 2004/49/ЕО, чийто период на валидност не надхвърля съответния период на единния сертификат за безопасност.“;

в)

параграф 7 се заменя със следното:

„7.   В случаите по параграф 2, буква а) и параграфи 6 и 6а от настоящия член националният орган по безопасността трябва да сътрудничи и да координира с Агенцията поемането от нейна страна на оценяването на елементите, посочени в член 10, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2016/798. При изпълнението на това Агенцията трябва да приеме оценката по член 10, параграф 2, буква а) от Директива 2004/49/ЕО, извършена от националния орган по безопасността.“;

г)

добавя се нов параграф 8:

„8.   Между 16 юни 2020 г. и 30 октомври 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, заявителите, които кандидатстват за сертификат за безопасност за целите на Директива 2004/49/ЕО, могат да представят на националните органи по безопасността досие, изготвено в съответствие с приложение I.

Заявленията за сертификати за безопасност в съответствие с настоящия регламент се приемат от националните органи по безопасността, посочени в първа алинея, за целите на Директива 2004/49/ЕО.“;

3)

член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Отмяна

Регламент (ЕО) № 653/2007 се отменя, считано от 16 юни 2019 г.

Той обаче продължава да се прилага до 15 юни 2020 г. по отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798, че са удължили срока за транспониране на посочената директива и които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798.

Той ще продължи да се прилага до 30 октомври 2020 г. по отношение на държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798, че са удължили периода за транспониране на посочената директива.“;

4)

в член 17 втората алинея се заменя със следното:

„Той се прилага от 16 юни 2019 г. в държавите членки, които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798.

Той се прилага от 16 юни 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/798 и които не са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 33, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/798.

От 31 октомври 2020 г. той се прилага във всички държави членки.

Член 15, параграфи 1, 2, 3 и 7 обаче се прилагат от 16 февруари 2019 г. и съответно член 15, параграф 6 се прилага от 16 юни 2019 г. във всички държави членки.

Член 15, параграф 6а се прилага от 16 юни 2020 г. във всички държави членки.

Член 15, параграф 8 се прилага от 16 юни 2020 г. в държавите членки, които са уведомили Агенцията и Комисията в съответствие с член 57, параграф 2а от Директива (ЕС) 2016/797.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юни 2020 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 102.

(2)  Директива (ЕС) 2020/700 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2020 г. за изменение на директиви (ЕС) 2016/797 и (ЕС) 2016/798 по отношение на удължаването на срока за тяхното транспониране (ОВ L 165, 27.5.2020 г., стр. 27).

(3)  Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/763 на Комисията от 9 април 2018 г. за определяне на практически разпоредби относно издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия съгласно Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията (ОВ L 129, 25.5.2018 г., стр. 49).


Top