EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0409

Решение (ЕС) 2020/409 на Съвета от 17 февруари 2020 година за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

ST/9405/2019/INIT

OJ L 85, 20.3.2020, p. 1–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 85, 20.3.2020, p. 1–2 (GA)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/409/oj

Related international agreement

20.3.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 85/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/409 НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2020 година

за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2002 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори по споразумения за икономическо партньорство с групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

(2)

Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (2) (наричано по-нататък „Временното споразумение за партньорство“), с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство, беше подписано в Лондон на 30 юли 2009 г. Временното споразумение за партньорство се прилага временно от Папуа-Нова Гвинея, Фиджи и Самоа съответно от 20 декември 2009 г., 28 юли 2014 г. и 31 декември 2018 г.

(3)

В член 80 от Временното споразумение за партньорство се предвиждат разпоредби относно присъединяването на други тихоокеански островни държави.

(4)

На 4 юни 2018 г. Соломоновите острови подадоха до Съвета искане за присъединяване, заедно с предложение за достъп до пазара.

(5)

Комисията направи оценка на предложението на Соломоновите острови и, след извършване на изменения, стигна до заключението, че то е приемливо. Съответно на 23 октомври 2018 г. Комисията приключи преговорите със Соломоновите острови.

(6)

В съответствие с член 76, параграф 3 от Временното споразумение за партньорство Съюзът и Соломоновите острови започват да прилагат временно Временното споразумение за партньорство 10 дни след като се нотифицират взаимно в писмен вид за приключването на необходимите за тази цел процедури.

(7)

Присъединяването на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство следва да бъде одобрено от името на Съюза, при условие че Соломоновите острови депозират акта за присъединяване в съответствие с член 80, параграф 2 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Присъединяването на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (наричано по-нататък „Временното споразумение за партньорство“), се одобрява от името на Съюза, при условие че Соломоновите острови депозират акта за присъединяване в съответствие с член 80, параграф 2 от него.

2.   Председателят на Съвета нотифицира от името на Съюза другите договарящи страни по Временното споразумение за партньорство и Соломоновите острови за одобрението на Съюза относно присъединяването на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство.

3.   Текстът на предложението на Соломоновите острови за достъп до пазара е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   С цел Временното споразумение за партньорство между Съюза и Соломоновите острови да бъде прилагано временно, председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотифицирането, посочено в член 76, параграф 3 от Временното споразумение за партньорство.

2.   Съюзът и Соломоновите острови започват временно да прилагат Временното споразумение за партньорство 10 дни след като се нотифицират взаимно в писмен вид за приключването на необходимите за тази цел процедури в съответствие с параграф 1.

Член 3

Одобряването на присъединяването на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство не може да се тълкува като предоставящо права или налагащо задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилищата на Съюза или на държава членка.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2020 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Европейският парламент даде одобрението си на 17 декември 2019 г.

(2)  ОВ L 272, 16.10.2009 г., стр. 2.


РИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИЦИ НА СОЛОМОНОВИТЕ ОСТРОВИ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА МИТАТА

Соломонови острови

 

 

„Подготвителен период“

 

Кошница

Базова ставка

година 1

година 2

година 3

година 4

година 5

година 6

година 7

година 8

година 9

година 10

година 11

година 12

година 13

година 14

година 15

година 16

година 17

година 18

A

0,0  %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(6)

5,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(6)

10,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(15)

5,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(15)

10,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(15)

15,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(15)

20,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(15)

Специфични мита (*1)

БС

БС

БС

БС

БС

60,0

60,0

60,0

60,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B(18)

5,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

4,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0

0,0

B(18)

10,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

8,0

8,0

8,0

8,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

4,0

4,0

4,0

0,0

B(18)

15,0  %

БС

БС

БС

БС

БС

13,0

13,0

13,0

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

0,0

B(18)

Специфични мита (*1)

БС

БС

БС

БС

БС

90,0

90,0

90,0

90,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

30,0

30,0

30,0

0,0

E (Изкл.)

Всякакви

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.

Нелиб.= нелиберализирани.

БС= базова ставка.


Кошница

Тарифни линии

% от всички линии

A

25

0,45  %

B(6)

708

12,86  %

B(15)

2 299

41,76  %

B(18)

1 955

35,51  %

E

518

9,41  %


Шестцифров код по ХС

Описание на ниво шестцифров код по ХС

Осемцифров код по ХС

Описание на ниво осемцифров код по ХС

Последни две цифри

Брой подразделения

Ставки за НОН на Сол. о-ви

Брой линии

Износ на ЕС за Сол. о-ви, средно годишно равнище за 2014—2016 г. (в EUR)

Временно СИП Соломонови острови, преработено и окончателно предложение

0101 21

Расови за разплод

0101 21 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0101 29

Други

0101 29 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0101 30

Магарета

0101 30 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0101 90

Други

0101 90 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0102 21

Расови за разплод

0102 21 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0102 29

Други

0102 29 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0102 31

Расови за разплод

0102 31 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0102 39

Други

0102 39 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0102 90

Други

0102 90 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0103 10

Расови за разплод

0103 10 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0103 91

С тегло, по-малко от 50 kg

0103 91 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0103 92

С тегло, равно или по-голямо от 50 kg

0103 92 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0104 10

От рода на овцете

0104 10 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0104 20

От рода на козите

0104 20 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 11

Петли и кокошки

0105 11 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 12

Пуйки

0105 12 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 13

Патици

0105 13 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 14

Гъски

0105 14 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 15

Токачки

0105 15 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 94

Петли и кокошки

0105 94 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0105 99

Други

0105 99 00

 

00

1

5,0  %

1

B(15)

0106 11

Примати

0106 11 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 12

Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0106 12 10

Делфини и морски свине

10

2

5,0  %

1

B(6)

0106 12

Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0106 12 90

Други

90

2

5,0  %

1

B(6)

0106 13

Камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)

0106 13 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 14

Домашни и диви зайци

0106 14 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 19

Други

0106 19 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 20

Влечуги (включително змиите и костенурките)

0106 20 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 31

Грабливи птици

0106 31 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 32

Птици от разред Папагалоподобни (Psittaciformes), включително качулатите папагали, сенегалските папагали, дългоопашатите и огърличести папагали, папагалите ара и какаду

0106 32 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 33

Щрауси; ему (Dromaius novaehollandiae)

0106 33 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 39

Други

0106 39 10

Диви

10

3

5,0  %

1

B(6)

0106 39

Други

0106 39 20

Опитомени

20

3

5,0  %

1

B(6)

0106 39

Други

0106 39 90

Други

90

3

5,0  %

1

B(6)

0106 41

Пчели

0106 41 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 49

Други

0106 49 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0106 90

Други

0106 90 00

 

00

1

5,0  %

1

B(6)

0201 10

Цели или половин трупове

0201 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0201 20

Други необезкостени разфасовки

0201 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0201 30

Обезкостени

0201 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0202 10

Цели или половин трупове

0202 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0202 20

Други необезкостени разфасовки

0202 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0202 30

Обезкостени

0202 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 11

Цели или половин трупове

0203 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 12

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

0203 12 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 19

Други

0203 19 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 21

Цели или половин трупове

0203 21 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 22

Бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени

0203 22 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0203 29

Други

0203 29 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0204 10

Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени

0204 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 21

Цели или половин трупове

0204 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 22

Други необезкостени разфасовки

0204 22 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 23

Обезкостени

0204 23 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 30

Цели и половин трупове от агнета, замразени

0204 30 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 41

Цели или половин трупове

0204 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 42

Други необезкостени разфасовки

0204 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 43

Обезкостени

0204 43 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0204 50

Меса от животни от рода на козите

0204 50 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени.

0205 00 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0206 10

От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

0206 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 21

Езици

0206 21 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 22

Черен дроб

0206 22 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 29

Други

0206 29 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 30

От животни от рода на свинете, пресни или охладени

0206 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 41

Черен дроб

0206 41 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 49

Други

0206 49 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 80

Други, пресни или охладени

0206 80 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0206 90

Други, замразени

0206 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 11

Неразфасовани, пресни или охладени

0207 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 12

Неразфасовани, замразени

0207 12 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 13

Разфасовки и карантии, пресни или охладени

0207 13 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 14

Разфасовки и карантии, замразени

0207 14 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 24

Неразфасовани, пресни или охладени

0207 24 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 25

Неразфасовани, замразени

0207 25 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 26

Разфасовки и карантии, пресни или охладени

0207 26 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 27

Разфасовки и карантии, замразени

0207 27 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 41

Неразфасовани, пресни или охладени

0207 41 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 42

Неразфасовани, замразени

0207 42 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 43

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

0207 43 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 44

Други, пресни или охладени

0207 44 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 45

Други, замразени

0207 45 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 51

Неразфасовани, пресни или охладени

0207 51 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 52

Неразфасовани, замразени

0207 52 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 53

Тлъст черен дроб, пресен или охладен

0207 53 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 54

Други, пресни или охладени

0207 54 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 55

Други, замразени

0207 55 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0207 60

От токачки

0207 60 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0208 10

От зайци

0208 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0208 30

От примати

0208 30 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0208 40

От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0208 40 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0208 50

От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

0208 50 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0208 60

От камили и други животни от семейство камилови (Camelidae)

0208 60 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0208 90

Други

0208 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0209 10

От свине

0209 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0209 90

Други

0209 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0210 11

Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

0210 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0210 12

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях

0210 12 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0210 19

Други

0210 19 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0210 20

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък

0210 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0210 91

От примати

0210 91 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0210 92

От китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни /Cetacea/); от ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни /Sirenia/); от тюлени, морски лъвове и моржове (бозайници от подразред Перконоги /Pinnipedia/)

0210 92 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0210 93

От влечуги (включително от змии и от морски костенурки)

0210 93 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0210 99

Други

0210 99 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0301 11

Сладководни

0301 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 19

Други

0301 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 91

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0301 91 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 92

Змиорки (Anguilla spp.)

0301 92 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 93

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

0301 93 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 94

Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301 94 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 95

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

0301 95 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0301 99

Други

0301 99 00

 

00

1

10,0  %

1

B(15)

0302 11

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0302 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 13

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

0302 13 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 14

Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0302 14 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 19

Други

0302 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 21

Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0302 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 22

Писия от вида Pleuronectes platessa

0302 22 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 23

Морски език (Solea spp.)

0302 23 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 24

Калкани (Psetta maxima)

0302 24 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 29

Други

0302 29 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 31

Бял тон (Thunnus alalunga)

0302 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 32

Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

0302 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 33

Скокливи риби или риби с набразден корем

0302 33 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 34

Тон от вида Thunnus obesus

0302 34 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 35

Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0302 35 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 36

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

0302 36 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 39

Други

0302 39 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 41

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 42

Аншоа (Engraulis spp.)

0302 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 43

Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

0302 43 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 44

Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 44 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 45

Сафриди (Trachurus spp.)

0302 45 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 46

Кобия (Rachycentron canadum)

0302 46 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 47

Риба меч (Xiphias gladius)

0302 47 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 51

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac или Gadus macrocephalus)

0302 51 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 52

Треска (Melanogrammus aeglefinus)

0302 52 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 53

Американска треска (Pollachius virens)

0302 53 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 54

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302 54 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 55

Минтай (Theragra chalcogramma)

0302 55 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 56

Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0302 56 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 59

Други

0302 59 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 71

Тилапия (Oreochromis spp.)

0302 71 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 72

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0302 72 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 73

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

0302 73 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 74

Змиорки (Anguilla spp.)

0302 74 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 79

Други

0302 79 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 81

Акули

0302 81 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 82

Скатови (Rajidae)

0302 82 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 83

Кликач (Dissostichus spp.)

0302 83 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 84

Лаврак (Dicentrarchus spp.)

0302 84 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 85

Спарови (Sparidae)

0302 85 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 89

Други

0302 89 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0302 90

Черен дроб, хайвер и семенна течност

0302 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 11

Червена сьомга (Oncorhynchus nerka)

0303 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 12

Други тихоокеански сьомги (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus)

0303 12 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 13

Атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0303 13 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 14

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0303 14 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 19

Други

0303 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 23

Тилапия (Oreochromis spp.)

0303 23 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 24

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0303 24 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 25

Шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

0303 25 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 26

Змиорки (Anguilla spp.)

0303 26 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 29

Други

0303 29 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 31

Писии (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 32

Писия от вида Pleuronectes platessa

0303 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 33

Морски език (Solea spp.)

0303 33 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 34

Калкани (Psetta maxima)

0303 34 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 39

Други

0303 39 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 41

Бял тон (Thunnus alalunga)

0303 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 42

Тон с жълти перки — албакор (Thunnus albacares)

0303 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 43

Скокливи риби или риби с набразден корем

0303 43 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 44

Тон от вида Thunnus obesus

0303 44 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 45

Атлантически и тихоокеански червен тон (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0303 45 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 46

Южен червен тон от вида Thunnus maccoyii

0303 46 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 49

Други

0303 49 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 51

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 51 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 53

Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.) и шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus)

0303 53 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 54

Скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0303 54 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 55

Сафриди (Trachurus spp.)

0303 55 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 56

Кобия (Rachycentron canadum)

0303 56 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 57

Риба меч (Xiphias gladius)

0303 57 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 63

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303 63 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 64

Треска (Melanogrammus aeglefinus)

0303 64 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 65

Американска треска (Pollachius virens)

0303 65 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 66

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303 66 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 67

Минтай (Theragra chalcogramma)

0303 67 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 68

Трескоподобни (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303 68 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 69

Други

0303 69 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 81

Акули

0303 81 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 82

Скатови (Rajidae)

0303 82 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 83

Кликач (Dissostichus spp.)

0303 83 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 84

Лаврак (Dicentrarchus spp.)

0303 84 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 89

Други

0303 89 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0303 90

Черен дроб, хайвер и семенна течност

0303 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 31

Тилапия (Oreochromis spp.)

0304 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 32

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 33

Нилски костур (Lates niloticus)

0304 33 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 39

Други

0304 39 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 41

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0304 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 42

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0304 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 43

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)

0304 43 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 44

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae

0304 44 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 45

Риба меч (Xiphias gladius)

0304 45 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 46

Кликач (Dissostichus spp.)

0304 46 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 49

Други

0304 49 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 51

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.)

0304 51 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 52

Пъстървови

0304 52 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 53

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae

0304 53 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 54

Риба меч (Xiphias gladius)

0304 54 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 55

Кликач (Dissostichus spp.)

0304 55 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 59

Други

0304 59 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 61

Тилапия (Oreochromis spp.)

0304 61 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 62

Сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304 62 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 63

Нилски костур (Lates niloticus)

0304 63 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 69

Други

0304 69 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 71

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304 71 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 72

Треска (Melanogrammus aeglefinus)

0304 72 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 73

Американска треска (Pollachius virens)

0304 73 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 74

Мерлузи (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304 74 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 75

Минтай (Theragra chalcogramma)

0304 75 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 79

Други

0304 79 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 81

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0304 81 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 82

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0304 82 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 83

Плоски риби (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae)

0304 83 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 84

Риба меч (Xiphias gladius)

0304 84 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 85

Кликач (Dissostichus spp.)

0304 85 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 86

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 86 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 87

Тон (от рода Thunnus), скокливи риби или риби с набразден корем (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0304 87 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 89

Други

0304 89 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 91

Риба меч (Xiphias gladius)

0304 91 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 92

Кликач (Dissostichus spp.)

0304 92 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 93

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.)

0304 93 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 94

Минтай (Theragra chalcogramma)

0304 94 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 95

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от минтай (Theragra chalcogramma)

0304 95 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0304 99

Други

0304 99 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 10

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

0305 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 20

Черен дроб, хайвер и семенна течност, от риби, сушени, пушени, осолени или в саламура

0305 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 31

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.)

0305 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 32

Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae

0305 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 39

Други

0305 39 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 41

Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)

0305 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 42

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 43

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)

0305 43 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 44

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.)

0305 44 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 49

Други

0305 49 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 51

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 51 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 59

Други

0305 59 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 61

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 61 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 62

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 62 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 63

Аншоа (Engraulis spp.)

0305 63 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 64

Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), змиорки (Anguilla spp.)

0305 64 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 69

Други

0305 69 10

Осолена акула

10

2

10,0  %

1

B(18)

0305 69

Други

0305 69 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0305 71

Перки от акула

0305 71 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 72

Глави, опашки и плавателни мехури от риби

0305 72 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0305 79

Други

0305 79 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 11

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11 10

Лангусти (раци) от видовете Pilinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.

10

2

10,0  %

1

B(18)

0306 11

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0306 12

Омари (Homarus spp.)

0306 12 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 14

Раци

0306 14 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 15

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 15 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 16

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 16 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 17

Други скариди

0306 17 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 19

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0306 21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 21 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 21 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 21 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 21 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 21

Лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 21 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 22

Омари (Homarus spp.)

0306 22 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 22

Омари (Homarus spp.)

0306 22 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 22

Омари (Homarus spp.)

0306 22 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 22

Омари (Homarus spp.)

0306 22 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 22

Омари (Homarus spp.)

0306 22 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 24

Раци

0306 24 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 24

Раци

0306 24 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 24

Раци

0306 24 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 24

Раци

0306 24 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 24

Раци

0306 24 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 25 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 25 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 25 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 25 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 25

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

0306 25 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 26

Студеноводни скариди (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306 26 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 27

Други скариди

0306 27 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 27

Други скариди

0306 27 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 27

Други скариди

0306 27 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 27

Други скариди

0306 27 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 27

Други скариди

0306 27 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0306 29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 29 10

Живи

10

5

10,0  %

1

B(18)

0306 29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 29 20

За използване в аквариуми

20

5

10,0  %

1

B(18)

0306 29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 29 30

Отглеждани в стопанства или развъждани

30

5

10,0  %

1

B(18)

0306 29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 29 91

Пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура

91

5

10,0  %

1

B(18)

0306 29

Други, включително брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека

0306 29 99

Други

99

5

10,0  %

1

B(18)

0307 11

Живи, пресни или охладени

0307 11 10

Живи

10

3

10,0  %

1

B(18)

0307 11

Живи, пресни или охладени

0307 11 20

За използване в аквариуми

20

3

10,0  %

1

B(18)

0307 11

Живи, пресни или охладени

0307 11 90

Други

90

3

10,0  %

1

B(18)

0307 19

Други

0307 19 10

Замразени, сушени, осолени или в саламура

10

2

10,0  %

1

B(18)

0307 19

Други

0307 19 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0307 21

Живи, пресни или охладени

0307 21 10

Живи

10

3

10,0  %

1

B(18)

0307 21

Живи, пресни или охладени

0307 21 20

За използване в аквариуми

20

3

10,0  %

1

B(18)

0307 21

Живи, пресни или охладени

0307 21 90

Други

90

3

10,0  %

1

B(18)

0307 29

Други

0307 29 10

Замразени, сушени, осолени или в саламура

10

2

10,0  %

1

B(18)

0307 29

Други

0307 29 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0307 31

Живи, пресни или охладени

0307 31 10

Живи

10

3

10,0  %

1

B(18)

0307 31

Живи, пресни или охладени

0307 31 20

За използване в аквариуми

20

3

10,0  %

1

B(18)

0307 31

Живи, пресни или охладени

0307 31 90

Други

90

3

10,0  %

1

B(18)

0307 39

Други

0307 39 10

Замразени, сушени, осолени или в саламура

10

2

10,0  %

1

B(18)

0307 39

Други

0307 39 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0307 41

Живи, пресни или охладени

0307 41 10

Живи

10

3

10,0  %

1

B(18)

0307 41

Живи, пресни или охладени

0307 41 20

За използване в аквариуми

20

3

10,0  %

1

B(18)

0307 41

Живи, пресни или охладени

0307 41 90

Други

90

3

10,0  %

1

B(18)

0307 49

Други

0307 49 10

Замразени, сушени, осолени или в саламура

10

2

10,0  %

1

B(18)

0307 49

Други

0307 49 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0307 51

Живи, пресни или охладени

0307 51 10

Живи

10

3

10,0  %

1

B(18)

0307 51

Живи, пресни или охладени

0307 51 20

За използване в аквариуми

20

3

10,0  %

1

B(18)

0307 51

Живи, пресни или охладени

0307 51 90

Други

90

3

10,0  %

1

B(18)

0307 59

Други

0307 59 10

Замразени, сушени, осолени или в саламура

10

2

10,0  %

1

B(18)

0307 59

Други

0307 59 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0307 60

Охлюви, различни от морските

0307 60 10

Живи

10

4

10,0  %

1

B(18)

0307 60

Охлюви, различни от морските

0307 60 20

За използване в аквариуми

20

4

10,0  %

1

B(18)

0307 60

Охлюви, различни от морските

0307 60 91

Замразени, сушени, осолени или в саламура

91

4

10,0  %

1

B(18)

0307 60

Охлюви, различни от морските

0307 60 99

Други

99

4

10,0  %

1

B(18)

0307 71

Живи, пресни или охладени

0307 71 10

Живи

10

4

10,0  %

1

B(18)

0307 71

Живи, пресни или охладени

0307 71 20

За използване в аквариуми

20

4

10,0  %

1

B(18)

0307 71

Живи, пресни или охладени

0307 71 91

Замразени, сушени, осолени или в саламура

91

4

10,0  %

1

B(18)

0307 71

Живи, пресни или охладени

0307 71 99

Други

99

4

10,0  %

1

B(18)

0307 79

Други

0307 79 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0307 81

Живи, пресни или охладени

0307 81 10

Живи

10

4

10,0  %

1

B(18)

0307 81

Живи, пресни или охладени

0307 81 20

За използване в аквариуми

20

4

10,0  %

1

B(18)

0307 81

Живи, пресни или охладени

0307 81 91

Замразени, сушени, осолени или в саламура

91

4

10,0  %

1

B(18)

0307 81

Живи, пресни или охладени

0307 81 99

Други

99

4

10,0  %

1

B(18)

0307 89

Други

0307 89 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0307 91

Живи, пресни или охладени

0307 91 10

Живи

10

4

10,0  %

1

B(18)

0307 91

Живи, пресни или охладени

0307 91 20

За използване в аквариуми

20

4

10,0  %

1

B(18)

0307 91

Живи, пресни или охладени

0307 91 91

Замразени, сушени, осолени или в саламура

91

4

10,0  %

1

B(18)

0307 91

Живи, пресни или охладени

0307 91 99

Други

99

4

10,0  %

1

B(18)

0307 99

Други

0307 99 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 11

Живи, пресни или охладени

0308 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 19

Други

0308 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 21

Живи, пресни или охладени

0308 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 29

Други

0308 29 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 30

Медузи (Rhopilema spp.)

0308 30 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0308 90

Други

0308 90 10

Морски кончета (Hippocampus)

10

2

10,0  %

1

B(18)

0308 90

Други

0308 90 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0401 10

С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %

0401 10 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0401 20

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1 %, но непревишаващо 6 %

0401 20 00

 

00

1

5,0  %

1

2 650

B(18)

0401 40

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6 %, но непревишаващо 10 %

0401 40 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0401 50

С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10 %

0401 50 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0402 10

На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

0402 10 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0402 21

Без прибавка на захар или други подсладители

0402 21 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0402 29

Други

0402 29 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0402 91

Без прибавка на захар или други подсладители

0402 91 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0402 99

Други

0402 99 00

 

00

1

5,0  %

1

B(18)

0403 10

Кисело мляко

0403 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0403 90

Други

0403 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0404 10

Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители

0404 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0404 90

Други

0404 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0405 10

Масло

0405 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0405 20

Млечни пасти за намазване

0405 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0405 90

Други

0405 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0406 10

Пресни сирена (с незавършено зреене), включително извара и сирене от суроватка

0406 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0406 20

Сирена, стъргани или на прах, от всякакъв вид

0406 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0406 30

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

0406 30 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0406 40

Сини сирена и други сирена с плесен в тестото, получена от Penicillium roqueforti

0406 40 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0406 90

Други сирена

0406 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0407 11

От кокошки (Gallus domesticus)

0407 11 00

 

00

1

10,0  %

1

8 190

B(18)

0407 19

Други

0407 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0407 21

От кокошки (Gallus domesticus)

0407 21 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0407 29

Други

0407 29 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0407 90

Други

0407 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0408 11

Сушени

0408 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0408 19

Други

0408 19 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0408 91

Сушени

0408 91 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0408 99

Други

0408 99 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0409 00

Естествен мед.

0409 00 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0410 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде.

0410 00 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0501 00

Необработена човешка коса, дори измита или обезмаслена; отпадъци от коса.

0501 00 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0502 10

Четина от свине или глигани и отпадъци от същата

0502 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0502 90

Други

0502 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0504 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени.

0504 00 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0505 10

Пера от видовете, използвани за пълнене; пух

0505 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0505 90

Други

0505 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0506 10

Осеин и кости, обработени с киселини

0506 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0506 90

Други

0506 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0507 10

Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

0507 10 10

Коруби от сухоземни и морски костенурки, необработени или само подготвени

10

2

10,0  %

1

B(18)

0507 10

Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост

0507 10 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0507 90

Други

0507 90 10

Коруби от сухоземни и морски костенурки, необработени или само подготвени

10

2

10,0  %

1

B(18)

0507 90

Други

0507 90 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 10

Корали и подобни материали

10

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 20

Черни корали

20

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 30

Рогови (горгонови) корали (Gorgonaria)

30

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 91

Черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, само подготвени

91

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 92

Черупки от охлюви трохус (Trochus), зелен градински охлюв (Cornu apertus (syn. Cantareus apertus, Helix aperta) и абалони (Haliotis rubra)

92

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 93

Заготовки (от корали и подобни материали), невключени в подпозиция 0508.0092

93

7

10,0  %

1

B(18)

0508 00

Корали и подобни материали, необработени или само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма, прах и отпадъци от същите.

0508 00 99

Други

99

7

10,0  %

1

B(18)

0510 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин.

0510 00 10

Сива амбра

10

2

10,0  %

1

B(18)

0510 00

Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин.

0510 00 90

Други

90

2

10,0  %

1

B(18)

0511 10

Сперма от бикове

0511 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0511 91

Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3

0511 91 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0511 99

Други

0511 99 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0601 10

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетативен покой

0601 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0601 20

Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, растения и корени от цикория

0601 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0602 10

Издънки, невкоренени и калеми

0602 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0602 20

Дървета, храсти и дръвчета с годни за консумация плодове, присадени или неприсадени

0602 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0602 30

Рододендрони и азалии, присадени или неприсадени

0602 30 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0602 40

Рози, присадени или неприсадени

0602 40 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0602 90

Други

0602 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 11

Рози

0603 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 12

Карамфили

0603 12 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 13

Орхидеи

0603 13 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 14

Хризантеми

0603 14 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 15

Кремове (Lilium spp.)

0603 15 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 19

Други

0603 19 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0603 90

Други

0603 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0604 20

Свежи

0604 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0604 90

Други

0604 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0701 10

За посев

0701 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0701 90

Други

0701 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0702 00

Домати, пресни или охладени.

0702 00 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0703 10

Лук и шалот

0703 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0703 20

Чесън

0703 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0703 90

Праз и други лукови зеленчуци

0703 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0704 10

Карфиол и броколи

0704 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0704 20

Брюкселско зеле

0704 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0704 90

Други

0704 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0705 11

Топ салата

0705 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0705 19

Други

0705 19 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0705 21

Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum

0705 21 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0705 29

Други

0705 29 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0706 10

Моркови и репи

0706 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0706 90

Други

0706 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0707 00

Краставици и корнишони, пресни или охладени.

0707 00 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0708 10

Грах (Pisum sativum)

0708 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0708 20

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0708 90

Други бобови зеленчуци

0708 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 20

Аспержи

0709 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0709 30

Патладжани

0709 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 40

Целина, различна от целината с едри глави

0709 40 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 51

Гъби от рода Agaricus

0709 51 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 59

Други

0709 59 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 60

Пиперки от рода Capsicum или от рода Pimenta

0709 60 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 70

Спанак, новозеландски спанак и лобода

0709 70 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 91

Артишок (ангинарии)

0709 91 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0709 92

Маслини

0709 92 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0709 93

Тикви (Cucurbita spp.)

0709 93 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0709 99

Други

0709 99 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 10

Картофи

0710 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 21

Грах (Pisum sativum)

0710 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0710 22

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 22 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 29

Други

0710 29 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 30

Спанак, новозеландски спанак и лобода

0710 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 40

Сладка царевица

0710 40 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 80

Други зеленчуци

0710 80 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0710 90

Зеленчукови смеси

0710 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0711 20

Маслини

0711 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0711 40

Краставици и корнишони

0711 40 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0711 51

Гъби от рода Agaricus

0711 51 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0711 59

Други

0711 59 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0711 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси

0711 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 20

Лук

0712 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 31

Гъби от рода Agaricus

0712 31 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 32

Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/

0712 32 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 33

Гъби от вида Тremella spp.

0712 33 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 39

Други

0712 39 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0712 90

Други зеленчуци; зеленчукови смеси

0712 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 10

Грах (Pisum sativum)

0713 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0713 20

Нахут (Garbanzos)

0713 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0713 31

Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 31 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 32

Ситен червен фасул от вида Adzuki ( Phaseolus или Vigna angularis)

0713 32 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 33

Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris)

0713 33 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 34

Бобови растения от видовете Vigna subterranea или Voandzeia subterranea

0713 34 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 35

Папуда (Vigna unguiculata)

0713 35 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 39

Друг

0713 39 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 40

Леща

0713 40 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0713 50

Видове бакла (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 50 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 60

Бобови растения от вида Cajanus cajan

0713 60 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0713 90

Други

0713 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 10

Корени от маниока (cassava)

0714 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 20

Сладки картофи

0714 20 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 30

Игнам (индийски картоф) (Dioscorea spp.)

0714 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 40

Таро (Colocasia spp.)

0714 40 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 50

Yautia (Xanthosoma spp.)

0714 50 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0714 90

Други

0714 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0801 11

Изсушени

0801 11 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0801 12

С вътрешната черупка (ендокарп)

0801 12 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0801 19

Други

0801 19 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0801 21

С черупки

0801 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0801 22

Без черупки

0801 22 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0801 31

С черупки

0801 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0801 32

Без черупки

0801 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 11

С черупки

0802 11 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 12

Без черупки

0802 12 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 21

С черупки

0802 21 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 22

Без черупки

0802 22 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 31

С черупки

0802 31 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 32

Без черупки

0802 32 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 41

С черупки

0802 41 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 42

Без черупки

0802 42 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 51

С черупки

0802 51 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 52

Без черупки

0802 52 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 61

С черупки

0802 61 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 62

Без черупки

0802 62 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 70

Орехи от кола (Cola spp.)

0802 70 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 80

Орехи от арека

0802 80 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0802 90

Други

0802 90 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0803 10

Хлебни банани

0803 10 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0803 90

Други

0803 90 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0804 10

Фурми

0804 10 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0804 20

Смокини

0804 20 00

 

00

1

10,0  %

1

B(18)

0804 30

Ананаси

0804 30 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0804 40

Авокадо

0804 40 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0804 50

Гуаяви, манго и мангустани

0804 50 00

 

00

1

10,0  %

1

E

0805 10

Портокали

0805 10 00