EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2153

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2153 на Комисията от 16 декември 2019 година относно таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 319/2014

C/2019/8890

OB L 327, 17.12.2019, p. 36–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2153/oj

17.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2153 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2019 година

относно таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 319/2014

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (1), и по-специално член 126, параграф 4 от него,

след консултации с управителния съвет на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 приходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (Агенцията) включват, наред с другото, таксите, заплащани от заявители и притежатели на сертификати, издадени от Агенцията, и от лица, които имат регистрирани декларации в Агенцията; те включват и възнаграждения за публикации, обработка на жалби, обучение и всякакви други услуги, предоставяни от Агенцията.

(2)

С Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията (2) бяха установени таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията. Необходимо е обаче тарифите да бъдат коригирани, за да се постигне покриване на разходите, като същевременно се избегне значителното натрупване на излишък, съгласно разпоредбите, посочени в член 126, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(3)

За тази цел следва да бъдат взети предвид прогнозите на Агенцията по отношение на нейното работно натоварване, свързаните с това разходи и други относими фактори.

(4)

Таксите и възнагражденията, предвидени в настоящия регламент, следва да се определят прозрачно, справедливо и еднакво, без дискриминация.

(5)

Без да се засяга принципът за покриване на разходите, предвиден в член 126 от Регламент (ЕС) 2018/1139, таксите и възнагражденията, събирани от Агенцията, не следва да застрашават конкурентоспособността на съответния отрасъл на Съюза. Също така те следва да се определят, отчитайки способността за заплащане на съответните физически или юридически лица, по-специално на малките и средните предприятия.

(6)

Главна грижа на Агенцията е безопасността на гражданското въздухоплаване, но тя следва да отделя не по-малко внимание на икономическата ефективност при изпълнението на задачите, с които е била натоварена, като отчита обхвата им след влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1139 и ресурсите, с които разполага.

(7)

На Агенцията следва да се даде възможност да събира такси и възнаграждения за задачи по сертифициране или за предоставяне на други услуги, които не са изрично посочени в приложението към настоящия регламент, но които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) 2018/1139.

(8)

Споразуменията, посочени в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139, следва да предоставят основа за преценка на действителния обем от работа, свързана със сертифицирането на продукти от трети държави. В общия случай процедурата, при която Агенцията заверява сертификати, издадени от трета държава, с която Съюзът е сключил споразумение, е описана в тези споразумения и следва да доведе до обем от работа, различен от този, необходим за дейностите по сертифициране на Агенцията.

(9)

Следва да бъдат определени срокове за заплащането на таксите и възнагражденията, събирани съгласно настоящия регламент.

(10)

С цел да се постигне възможно най-пълно събиране на таксите и възнагражденията, следва да бъдат определени подходящи мерки в случай на неплащане или на риск от неплащане.

(11)

Географското местоположение на дружествата на териториите на държавите членки не следва да представлява основание за дискриминация. Следователно пътните разходи, които се отнасят до задачите по сертифициране от името на [тези] предприятия, следва да се акумулират и разпределят поравно между заявителите.

(12)

За да се подобри предвидимостта, заявителите следва да могат да поискат прогнозно изчисление на сумата, която трябва да бъде платена за задачите по сертифициране и за услугите. В определени случаи изготвянето на прогнозно изчисление може да изисква Агенцията да извърши предварителен технически анализ. Като се имат предвид разходите за такъв анализ, е оправдано Агенцията да получава съответното възнаграждение.

(13)

Обосновано е заплащането на таксите за обжалване на решенията на Агенцията в пълен размер да се счита за предпоставка за разглеждането на жалбата.

(14)

Въпреки че настоящият регламент следва да даде възможност на отрасъла да получава предварително представа за размера на таксите и възнагражденията, които ще трябва да заплаща, е необходимо редовно да се прави преглед на нуждата от преразглеждане на неговите разпоредби в съответствие с член 126, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139.

(15)

Преди всяка промяна на таксите следва да се проведе консултация със заинтересованите страни, както и да им се предостави информация за начина на изчисляване на таксите. Тази информация следва редовно да предоставя на заинтересованите страни сведения за разходите на Агенцията и за нейната производителност.

(16)

Преразглеждането на тарифите следва да се извършва след процедура, която позволява своевременно изменение въз основа на опита на Агенцията в прилагането на настоящия регламент, текущия контрол на ресурсите и работната методика и текущата оценка на финансовите потребности.

(17)

Регламент (ЕС) № 319/2014 следва да бъде отменен, без да се засягат преходните разпоредби.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

В настоящия регламент се посочват случаите, в които се заплащат такси и възнаграждения на Агенцията, и се определя размерът на тези такси и възнаграждения и начините на заплащането им.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„такси“ означава сумите, събирани от Агенцията и платими от заявителите за задачи по сертифициране;

б)

„възнаграждения“ означава сумите, събирани от Агенцията за предоставени услуги, различни от задачи по сертифициране;

в)

„задача по сертифициране“ означава всички дейности, извършвани от Агенцията пряко или косвено, с цел издаване, поддържане или изменяне на сертификати съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139 и делегираните актове и актовете за изпълнение, приети по силата на въпросния регламент;

г)

„услуга“ означава всички дейности, извършвани от Агенцията, различни от задачи по сертифициране, включително доставка на стоки;

д)

„заявител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което подава заявление за задача по сертифициране или услуга, предоставяна от Агенцията;

е)

„отчетен период“ означава повтарящ се 12-месечен период, приложим за многогодишни проекти и задачи по наблюдение. Периодът започва да тече:

1)

за таксите и възнагражденията, изброени в таблици 1—6 от част I на приложението — от датата, на която е получено заявлението;

2)

за таксите, изброени в таблица 8 от част I на приложението — на 1 юни след издаването на сертификата;

3)

за таксите за одобрение, изброени в таблици 9—15 от част I на приложението — от датата, на която е получено заявлението;

4)

за таксите за наблюдение, изброени в таблици 9—15 от част I на приложението — от датата на издаване на сертификата.

Член 3

Определяне на таксите и възнагражденията

1.   Таксите и възнагражденията се изискват и събират от Агенцията единствено в съответствие с настоящия регламент.

2.   В случаите, за които няма други разпоредби в настоящия регламент, таксите и възнагражденията се изчисляват по почасовата ставка, посочена в част II на приложението.

3.   Държавите членки не събират такси за задачи, които са от компетентността на Агенцията, дори когато осъществяват такива задачи от името на Агенцията. Агенцията плаща на държавите членки за задачите, които те изпълняват от нейно име.

4.   Всички такси и възнаграждения са определени и се събират в евро.

5.   Сумите, посочени в части I, II и IIa на приложението, се индексират, считано от 1 януари всяка година, спрямо процента на инфлация в съответствие с метода, посочен в част IV на приложението.

6.   Чрез дерогация от разпоредбите за таксите, посочени в приложението, таксите за задачи по сертифициране, осъществявани в рамките на двустранно споразумение между Съюза и трета държава, могат да бъдат обект на специални разпоредби, определени в съответното двустранно споразумение.

Член 4

Заплащане на таксите и възнагражденията

1.   Агенцията определя как се заплащат таксите и възнагражденията и при какви условия се заплащат нейните услуги и извършваните от нея задачи по сертифициране. Агенцията публикува условията на своя уебсайт.

2.   В срок от 30 календарни дни от датата, на която е получил фактурата, заявителят заплаща дължимата сума в пълен размер.

3.   В случай че Агенцията не получи заплащане по фактура след срока по параграф 2, тя може да начислява лихва за просрочване за всеки календарен ден.

4.   Лихвеният процент е процентът, прилаган от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране, който се публикува в серия С на Официален вестник на Европейския съюз и е в сила на първия календарен ден от месеца, в който попада падежът, увеличен с осем процентни пункта.

Член 5

Отхвърляне или прекратяване по финансови причини

1.   Без да се засяга правилникът за дейността на Агенцията, тя може:

а)

да отхвърли дадено заявление, ако дължимите такси или възнаграждения не са били получени до изтичането на срока, предвиден в член 4, параграф 2;

б)

да отхвърли или да прекрати дадено заявление, когато има доказателства, че финансовият капацитет на заявителя е застрашен, освен ако заявителят представи банкова гаранция или обезпечен депозит;

в)

да отхвърли или да прекрати дадено заявление в случаите, посочени в член 8, параграф 4, втора алинея;

г)

да отхвърли заявление за прехвърляне на сертификат, когато не са изпълнени задълженията за плащане, произтичащи от изпълнени задачи по сертифициране или от услуги, предоставени от Агенцията.

2.   Преди да пристъпи към процедурата по параграф 1 Агенцията се консултира със заявителя относно мерките, които тя възнамерява да предприеме.

Член 6

Пътни разходи

1.   Когато дадена задача по сертифициране или услуга се провежда изцяло или отчасти извън териториите на държавите членки, заявителят заплаща пътните разходи по следната формула: d = v + a + h – e.

2.   За целите на посочената в параграф 1 формула важи следното:

 

d = дължими пътни разходи;

 

v = транспортни разходи;

 

а = официални стандартни ставки на Комисията за „дневни“, които покриват настаняване, храна, пътуване на мястото на изпълнение на задачата по време на командировката и други разходи (3);

 

h = време за пътуване (стандартен брой часове за пътуване за съответното местоназначение, определени от Агенцията), съгласно почасовата ставка, посочена в част II на приложението (4); в случая на командировки, свързани с няколко проекта, сумата се разпределя съответно;

 

e (e-компонент) = средни пътни разходи на територията на държавите членки, включително средни разходи за превоз и средно време за пътуване на територията на държавите членки, умножено по часовата ставка, посочена в част II на приложението. Подлежи на годишно преразглеждане и индексиране.

3.   Пътните разходи, направени в контекста на предоставяне на услугите, посочени в член 14, параграф 2, се фактурират изключително в съответствие с част IIa на приложението.

Член 7

Прогнозно изчисление на разходите

1.   Агенцията предоставя прогнозно изчисление на разходите при поискване от заявителя и при спазване на параграф 2.

2.   В случаите, когато поради очакваната сложност на проекта горепосоченото прогнозно изчисление изисква предварителен технически анализ от страна на Агенцията, същият анализ се начислява съгласно почасова ставка по силата на договорно споразумение, което се подписва между заявителя и Агенцията.

3.   Дейностите се преустановяват при подаване на искането от страна на заявителя, докато агенцията не предостави съответното прогнозно изчисление на разходите, което да бъде прието от заявителя.

4.   Агенцията поправя прогнозното изчисление на разходите, ако задачата се окаже по-лесна или може да се изпълни по-бързо, отколкото е било предвидено предварително, или обратно — ако е по-сложна и отнема повече време за изпълнение, отколкото Агенцията е можела обосновано да предвиди.

ГЛАВА II

ТАКСИ

Член 8

Общи разпоредби относно заплащането на таксите

1.   Задачите по сертифициране се извършват след заплащане в пълен размер на дължимата такса, освен ако Агенцията реши друго след надлежно отчитане на съответните финансови рискове. Агенцията може да фактурира таксата за плащане наведнъж, след като получи заявлението, или в началото на годишния период или на периода на наблюдение.

2.   Таксата, дължима от заявителя за определена задача по сертифициране, се състои от едно от следните:

а)

фиксирана такса, посочена в част I на приложението;

б)

променлива такса.

3.   Променливата такса по параграф 2, буква б) се определя, като се умножи действителният брой работни часове по часовата ставка, посочена в част II на приложението.

4.   Когато това е оправдано поради технически причини, свързани с определените в настоящия регламент такси, със съгласието на заявителя Агенцията може:

а)

да прекласифицира дадено заявление в рамките на категориите, определени в приложението към настоящия регламент;

б)

да прекласифицира няколко заявления като едно заявление, при условие че тези заявления се отнасят за един типов проект и че имат отношение към един или повече от следните елементи, във всяка комбинация:

i.

значителни изменения;

ii.

значителни ремонти; или

iii.

допълнителни типови сертификати.

Ако заявителят не е съгласен с предложеното прекласифициране, Агенцията има право да отхвърли или да прекрати съответното заявление или съответните заявления.

Член 9

Срокове за плащане

1.   Таксите, посочени в таблици 1, 2 и 3 от част I на приложението, се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца. За периода след първите 12 месеца таксата възлиза на 1/365-а част от съответната годишна такса на ден.

2.   Таксите, посочени в таблица 4 от част I на приложението, се събират за всяко заявление.

3.   Таксите, посочени в таблица 8 от част I на приложението, се събират за период от 12 месеца.

4.   Таксите, посочени в таблици 9—14 от част I на приложението, се събират, както следва:

а)

таксите за одобрение се събират за всяко заявление;

б)

таксите за наблюдение се събират за период от 12 месеца.

Всички промени в организацията, които имат отношение към одобрението, водят до преизчисляване на дължимата такса за наблюдение за следващия период от 12 месеца, следващ одобрението на промяната.

5.   В случаите, посочени в член 2, буква е), подточка 2, таксите за периода между датата на издаване на сертификата и началото на първия отчетен период се изчисляват пропорционално на изминалото време, въз основа на таблица 8 от част I на приложението.

6.   Ако прекласифицирането на дадено заявление води до промяна на приложимите такси, те се преизчисляват, както следва:

а)

за такси, които се събират за всяко заявление, таксата се преизчислява от датата на получаване на заявлението;

б)

за такси, които се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца, таксата се преизчислява за текущия отчетен период и нататък;

в)

ако Агенцията прекласифицира няколко заявления като едно заявление в съответствие с член 8, параграф 4, таксата се преизчислява към относимата датата за прекласифицирането.

Член 10

Отхвърляне на заявления, прекратяване и прекъсване на изпълнението на задачи, свързани със заявления

1.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено или прекъснато, приложимите такси, заедно със съответните пътни разходи и всички други дължими суми, се плащат в пълен размер към момента, в който Агенцията спре да изпълнява задачата.

2.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено, салдото на дължимите такси се изчислява, както следва:

а)

за таксите, посочени в таблици 1, 2 и 3 от част I на приложението, събирани за всяко заявление и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси за текущия отчетен период възлиза на 1/365-а част от съответната годишна такса на ден. За периодите, предшестващи текущия 12-месечен период, остават дължими приложимите такси;

б)

за таксите, посочени в таблици 4 и 15 от част I на приложението, и за фиксираните такси, посочени в част II на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите такси възлиза на 50 % от приложимата такса;

в)

за таксите, посочени в таблици 9—14 от част I на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите такси се изчислява почасово, но не може да надвишава приложимата фиксирана такса;

г)

за таксите, посочени в част II на приложението, събирани почасово, салдото на дължимите такси се изчислява почасово;

д)

за всички такси, които не са посочени в букви а)— г), салдото се изчислява почасово, освен ако не е договорено друго между заявителя и Агенцията.

3.   Ако прекъсването на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, започне да поражда действие в рамките на първия отчетен период, таксите за този отчетен период не се възстановяват. Ако прекъсването започне да поражда действие след първия отчетен период, салдото на дължимите такси се изчислява в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква а). Ако след прекъсване на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, Агенцията възобнови изпълнението на същата задача автоматично след изтичането на срока на прекъсването, избран от заявителя, или по-рано, по искане на заявителя, Агенцията събира нова такса независимо от вече заплатените такси за преустановената задача.

4.   За целите на настоящия регламент се счита, че:

а)

прекратяването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата на получаване на искането;

б)

прекратяването на изпълнението на задача по инициатива на Агенцията поражда действие на датата, на която решението за прекратяване се съобщава на заявителя;

в)

прекъсването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата, посочена от заявителя, но не по-рано от датата, на която искането е получено от Агенцията.

5.   Таксите, платени за задача, свързана с дадено заявление, чието изпълнение е било прекратено, не се вземат предвид при последващи задачи, дори ако те са от същото естество като прекратената задача.

Член 11

Временно или окончателно отнемане на сертификати

1.   Ако дължимите такси не бъдат получени в срока по член 4, параграф 2, Агенцията може временно или окончателно да отнеме съответния сертификат, след като се е консултирала с притежателя на сертификата.

2.   В случай че Агенцията отнеме временно сертификат поради неспазване на приложимите изисквания или неплащане на годишната такса или на таксата за наблюдение от страна на притежателя на сертификата, независимо от това временно отнемане на сертификата Агенцията продължава да фактурира наведнъж годишната такса или таксата за наблюдение в началото на годишния период или на периода на наблюдение. Агенцията може да отнеме окончателно съответния сертификат, ако притежателят на сертификата не спазва своите задължения за плащане в рамките на една година от датата на уведомлението относно временното отнемане на сертификата. Възстановяването на сертификата се извършва след заплащане на салдото на дължимите такси за периода на временно отнемане на сертификата, заедно с всички други суми, дължими към този момент.

3.   В случай че Агенцията отнеме окончателно сертификат поради неспазване на приложимите изисквания или неплащане на годишната такса или на таксата за наблюдение от страна на притежателя на сертификата, салдото на дължимите такси за текущия отчетен период се изчислява, както следва:

а)

за фиксирани годишни такси или фиксирани такси за наблюдение, събирани за всеки сертификат и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси възлиза на 1/365-а част от съответната фиксирана такса на ден;

б)

за годишни такси или такси за наблюдение, събирани почасово, салдото на дължимите такси се изчислява почасово.

Сумите, посочени в първа алинея, букви а) и б), заедно с всички пътни разходи и други дължими суми, се заплащат в пълен размер на датата, на която окончателното отнемане на сертификата поражда действие.

Член 12

Отказ или прехвърляне на сертификат и деактивиране на летателни тренажори

1.   Ако притежателят на сертификат се откаже от сертификата, салдото на дължимите такси за текущия 12-месечен период се изчислява, както следва:

а)

за фиксирани годишни такси или фиксирани такси за наблюдение, събирани за всеки сертификат и за период от 12 месеца, салдото на дължимите такси възлиза на 1/365-а част от съответната годишна фиксирана такса на ден;

б)

за годишни такси или такси за наблюдение, събирани почасово, салдото на таксите се изчислява почасово.

Сумите, посочени в първа алинея, букви а) и б), заедно с пътните разходи и други дължими суми, се заплащат в пълен размер на датата, на която отказът от сертификата поражда действие.

2.   При прехвърляне на сертификат новият притежател на сертификата заплаща таксите, посочени в таблици 8—15, считано от отчетния период, следващ датата, на която прехвърлянето поражда действие.

3.   В случаите, посочени в таблица 14 от част I на приложението, таксата за наблюдение на летателен тренажор се намалява пропорционално на изминалото време за периодите, през които устройството е било деактивирано по искане на заявителя.

Член 13

Специални задачи по сертифициране

Към събираната такса се прилага извънредна корекция, с цел да се покрият всички разходи, направени от Агенцията за дадена задача по сертифициране, когато изпълнението на тази задача изисква нейното възлагане на категории и/или брой персонал, на който агенцията обикновено не би я възложила в рамките на стандартните си процедури.

ГЛАВА III

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 14

Общи разпоредби относно заплащането на възнагражденията

1.   Размерът на възнагражденията, събирани от Агенцията в съответствие с част II на приложението, се фактурира съгласно приложимата почасова ставка.

2.   Възнагражденията за предоставяне на обучение, в т.ч. пътните разходи, се заплащат в съответствие с част IIa на приложението.

Член 15

Момент на заплащане на възнагражденията и срокове за плащане

1.   Освен ако Агенцията реши друго, възнагражденията се събират преди предоставянето на услугата и след надлежно отчитане на съответните финансови рискове.

2.   Възнагражденията, посочени в таблица 6 (точка 1) от част I на приложението, се събират за всяко заявление и за период от 12 месеца. За периода след първите 12 месеца възнагражденията възлизат на 1/365-а част от съответното годишно възнаграждение на ден.

3.   Възнагражденията, посочени в таблици 5 и 6 (точка 2) от част I на приложението, се събират за всяко заявление.

4.   Ако прекласифицирането на дадено заявление води до промяна на приложимите възнаграждения, последните съответно се преизчисляват, считано от датата на получаване на заявлението.

Член 16

Отхвърляне на заявления, прекратяване и прекъсване на изпълнението на задачи, свързани със заявления

1.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено или прекъснато, приложимите възнаграждения, заедно със съответните пътни разходи и всички други дължими суми, се плащат в пълен размер към момента, в който Агенцията спре да изпълнява задачата.

2.   Ако дадено заявление е отхвърлено или ако изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, е прекратено, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява, както следва:

а)

За възнагражденията, посочени в таблица 6 (точка 1) от част I на приложението, събирани за всяко заявление и за период от 12 месеца, салдото на дължимите възнаграждения за текущия 12-месечен период възлиза на 1/365-а част от съответното годишно възнаграждение на ден. За периодите, предшестващи текущия 12-месечен период, остават дължими приложимите възнаграждения.

б)

За възнагражденията, посочени в таблици 5 и 6 (точка 2) от част I на приложението, и за фиксираните възнаграждения, посочени в част II на приложението, събирани за всяко заявление, салдото на дължимите възнаграждения възлиза на 50 % от приложимото възнаграждение.

в)

За възнагражденията, посочени в част II на приложението, събирани почасово, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява почасово.

г)

За всички възнаграждения, които не са посочени по-горе, салдото се изчислява почасово, освен ако не е договорено друго между заявителя и Агенцията.

3.   Ако прекъсването на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, започне да поражда действие в рамките на първия отчетен период, възнагражденията за този отчетен период не се възстановяват. Ако прекъсването започне да поражда действие след първия отчетен период, салдото на дължимите възнаграждения се изчислява в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква а). Ако след прекъсване на изпълнението на задача, свързана с дадено заявление, Агенцията възобнови изпълнението на същата задача автоматично след изтичането на срока на прекъсването, избран от заявителя, или по-рано, по искане на заявителя, Агенцията събира ново възнаграждение независимо от вече заплатените възнаграждения за прекъснатата задача.

4.   За целите на настоящия регламент се счита, че:

а)

прекратяването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата на получаване на искането;

б)

прекратяването на изпълнението на задача по инициатива на Агенцията поражда действие на датата, на която решението за прекратяване се съобщава на заявителя;

в)

прекъсването на изпълнението на задача по искане на заявителя поражда действие на датата, посочена от заявителя, но не по-рано от датата, на която искането е получено от Агенцията.

5.   Възнагражденията, платени за задача, свързана с дадено заявление, чието изпълнение е било прекратено, не се вземат предвид при последващи задачи, дори ако те са от същото естество като прекратената задача.

ГЛАВА IV

ОБЖАЛВАНЕ

Член 17

Обработване на жалбите

1.   За обработването на жалби, подадени съгласно член 108 от Регламент (ЕС) 2018/1139, се събират възнаграждения. Техният размер се изчислява по метода, посочен в част III на приложението. Жалбите се приемат за обработване след заплащане на възнаграждението за обжалване в срока, посочен в параграф 3.

2.   Съответното юридическо лице, което подава жалбата, представя на Агенцията удостоверение, подписано от упълномощен служител, в което се посочва оборотът на жалбоподателя. То се представя на Агенцията заедно с жалбата.

3.   Възнагражденията за обжалване се заплащат в рамките на 60 календарни дни от датата, на която жалбата е подадена до Агенцията, съгласно определената от нея приложима процедура.

4.   Когато обжалването приключи в полза на жалбоподателя, Агенцията възстановява заплатеното възнаграждение по жалбата.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 18

Общи разпоредби

Агенцията прави разграничение, от една страна, между приходите и разходите, свързани с извършени задачи по сертифициране и с предоставени услуги, и, от друга страна, между приходите и разходите, свързани с дейности, които се финансират от други източници на приходи.

За тази цел:

а)

събираните от Агенцията такси и възнаграждения се завеждат по отделна сметка и са предмет на отделна счетоводна процедура;

б)

Агенцията изготвя и ползва аналитично счетоводно отчитане за своите приходи и разходи.

Член 19

Оценка и преразглеждане

1.   Всяка година Агенцията предоставя на Комисията, на управителния съвет и на консултативния орган на заинтересованите страни, създаден в съответствие с член 98, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1139, информация относно елементите, въз основа на които се определя размерът на таксите. Тя се състои най-вече от разбивка на разходите по предходни и следващи години.

2.   Агенцията преразглежда периодично приложението, с цел да провери дали значимата информация във връзка с оценките на очакваните приходи и разходи на Агенцията е надлежно отразена в размера на събираните от нея такси и възнаграждения.

3.   Настоящият регламент се преразглежда при необходимост, като се вземат предвид по-специално приходите на Агенцията и съответните разходи.

4.   Съгласно член 126, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1139, преди да даде становището си, Агенцията се консултира с консултативния орган на заинтересованите страни, посочен в параграф 1, и аргументира всяка предложена промяна.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Отмяна

Регламент (ЕС) № 319/2014 се отменя, без да се засяга член 21, параграф 5.

Член 21

Преходни разпоредби

1.   Годишните такси и таксите за наблюдение, посочени в таблици 1, 2, 3, 8—13 и 15 от част I на приложението, се прилагат за всяка текуща задача по сертифициране към момента на влизането в сила на настоящия регламент, считано от следващия отчетен период, който започва след влизането в сила на настоящия регламент.

2.   Почасовите ставки, посочени в част II на приложението, се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент за всяка текуща задача към момента на неговото влизане в сила, за която таксите или възнагражденията се изчисляват почасово.

3.   В случаите, посочени в таблици 5 и 6 от част I на приложението, както и по отношение на таксите за одобрение за организации и таксите за одобрение на квалификация на тренажор, посочени в таблица 14 от част I на приложението, независимо от посочените разпоредби, таксите и възнагражденията, свързани с текущи заявления към момента на влизането в сила на настоящия регламент, се изчисляват в съответствие с част II на приложението до приключване на задачите, произтичащи от същите заявления.

4.   В случаите, посочени в таблица 14 от част I на приложението, различни от посочените в параграф 3, таксите от таблицата се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

5.   При спазване на разпоредбите на параграфи 2, 3 и 4, таксите и възнагражденията за текущи отчетни периоди към момента на влизане в сила на настоящия регламент се изчисляват в съответствие с Регламент (ЕС) № 319/2014.

Член 22

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2019 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007 (ОВ L 93, 28.3.2014 г., стр. 58).

(3)  Вж. „Current per diems rates“ („Актуални ставки за дневни разходи“) на уебсайта на генералната дирекция на Комисията EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/ implementation/per_diems/index_en.htm).

(4)  Вж. „Standard number of hours“ („Стандартен брой часове“), съгласно публикуваното в „Standard travel time list“ („Списък на стандартния брой часове за пътуване“) на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Част I: Задачи, фактурирани по фиксирана сума

Част II: Задачи по сертифициране или услуги, фактурирани почасово

Част IIа: Възнаграждения за предоставяне на обучение

Част III: Възнаграждения при обжалване

Част IV: Годишен процент на инфлация

Част V: Обяснителна бележка

ЧАСТ I

Задачи, фактурирани по фиксирана сума

Таблица 1

Типови сертификати, ограничени типови сертификати и разрешения според европейските технически стандарти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Б и О към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)  (1)

 

Фиксирана такса (EUR)

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

2 055 230

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

1 693 040

Над 22 000 kg и до , kg

564 350

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

420 700

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

139 980

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до , kg)

15 890

До 1200 kg

5300

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

476 100

Средни

190 450

Малки

23 850

Много леки

23 850

Аеростати

7380

Големи дирижабли

42 950

Средни дирижабли

16 360

Малки дирижабли

8190

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

405 310

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

270 170

Нетурбинни двигатели

36 920

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

18 460

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

12 610

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

3600

Витла клас CS-22J

1800

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

9300

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

5320

Стойност под 2000 EUR

3090

Спомагателна силова установка (APU)

221 120


Таблица 2

Допълнителни типови сертификати

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Д към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Сложен значителен

Значителен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

952 500

76 480

16 330

4650

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

680 880

45 900

13 060

3660

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

378 140

30 600

9790

3330

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства над 2730 kg и до 5700 kg, с високи летателни характеристики)

290 420

18 360

6540

3330

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства над 1200 kg и до 2730 kg, с високи летателни характеристики)

119 970

5610

2580

1290

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

6140

1970

1230

610

До 1200 kg

3630

310

310

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

321 710

58 950

8840

2950

Средни

188 500

29 480

5900

2360

Малки

15080

11 800

4420

1480

Много леки

9610

1110

490

310

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

3630

1050

490

310

Големи дирижабли

37 700

15 970

12 780

6390

Средни дирижабли

15 090

4910

3930

1970

Малки дирижабли

7520

2460

1970

990

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

190 090

14 740

8840

5900

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

185 830

8840

6940

4630

Нетурбинни двигатели

34 710

3440

1540

770

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

17 410

1730

770

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

7020

2460

1230

610

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

2140

1840

920

470

Витла клас CS-22J

1080

920

470

230

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

Стойност под 2000 EUR

Спомагателна силова установка (APU)

136 280

7370

4920

2460


Таблица 3

Значителни промени и значителни ремонти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Г и М към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Такса за модел (2)

Сложен значителен

Значителен

Стандартен

Прост

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

100 000

800 000

78 010

14 330

5110

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

59 880

479 050

39 030

10 750

3290

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

39 910

319 280

31 230

7170

2560

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

31 930

255 450

19 520

3580

2560

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

15 110

120 900

5360

2500

1240

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

530

4230

1360

610

310

До 1200 kg

450

3630

310

310

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

30 160

241 280

53 440

10 690

3560

Средни

18 850

150 800

28 500

7120

2490

Малки

1890

15 080

11 410

5340

1430

Много леки

1130

9060

1050

490

490

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

450

3630

1050

490

490

Големи дирижабли

3770

30 160

14 250

10 690

7120

Средни дирижабли

1510

12 060

3930

2940

1970

Малки дирижабли

750

6030

1970

1470

990

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

13 130

105 040

9840

3620

2180

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

11 310

90 480

5340

1810

1090

Нетурбинни двигатели

1890

15 110

1600

740

500

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

940

7550

740

370

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

470

3780

1320

500

500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

150

1160

1000

470

470

Витла клас CS-22J

70

590

500

160

160

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

Стойност под 2000 EUR

Спомагателна силова установка (APU)

8760

70 070

3690

1230

740


Таблица 4

Малки промени и малки ремонти

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Г и М от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (3) (EUR)

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

1890

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

1890

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

1890

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

1890

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

610

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

500

До 1200 kg

310

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

970

Средни

970

Малки

970

Много леки

490

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

490

Големи дирижабли

1720

Средни дирижабли

970

Малки дирижабли

970

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

1270

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

1270

Нетурбинни двигатели

610

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

370

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

500

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

470

Витла клас CS-22J

320

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

1860

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

1070

Стойност под 2000 EUR

620

Спомагателна силова установка (APU)

490


Таблица 5

Съдействие при заверяване на сертификати

Услуга по предоставяне на съдействие във връзка със заверяване/признаване на сертификати на ЕААБ от страна на органи на трети държави, както и техническо съдействие при дейности по констатиране на съответствие

Пакет с услуги

Фиксирано възнаграждение (EUR)

Голям

2500

Среден

1000

Малък

250


Таблица 6

Съвет за преглед на техническото обслужване (СПТО)

Услуга по предоставяне на съдействие във връзка с одобрението на доклади на СПТО и тяхното преразглеждане

Фиксирано възнаграждение (EUR)

1 —Първоначален доклад на СПТО

Въздухоплавателни средства CS 25

350 000

Въздухоплавателни средства CS 27 и CS 29

150 000

Допълнителни типови сертификати

50 000

2 —Преразглеждане на докладите на СПТО

CS-25 над 150 000 kg

120 000

CS-25 над 55 000 kg и до 150 000 kg

100 000

CS-25 над 22 000 kg и до 55 000 kg

80 000

CS-25 над 5700 kg и до 22 000 kg

40 000

Въздухоплавателни средства CS 27 и CS 29

30 000

Допълнителни типови сертификати

20 000


Таблица 7

Оператори от трети държави

(посочени в Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията) (4)

 

Фиксирана такса (EUR)

Посещения на място (5)

19 000

Среща по технически въпроси, проведена в Кьолн

10 000


Таблица 8

Годишна такса за притежателите на типови сертификати и ограничени типови сертификати на ЕААБ, разрешения на ЕААБ според европейските технически стандарти и други типови сертификати или разрешения според европейските технически стандарти, които се считат за признати съгласно Регламент (ЕС) 2018/1139

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчасти Б и О към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

 

Фиксирана такса (EUR)

 

Проект от ЕС

Проект извън ЕС

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат хоризонтално (HTOL), с пилот на борда

Над 150 000 kg

1 155 160

360 270

Над 55 000 kg и до 150 000 kg

975 480

274 490

Над 22 000 kg и до 55 000 kg

293 940

110 140

Над 5700 kg и до 22 000 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 2730 kg и до 5700 kg)

48 050

16 320

Над 2730 kg и до 5700 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са над 1200 kg и до 2730 kg)

5320

1770

Над 1200 kg и до 2730 kg (включително въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики, които са до 1200 kg)

2460

830

До 1200 kg

230

70

Въздухоплавателни средства, които излитат и кацат вертикално (VTOL), с пилот на борда

Големи

102 930

37 740

Средни

57 190

21 280

Малки

23 880

8670

Много леки

3700

1230

Други въздухоплавателни средства с пилот на борда

Аеростати

840

360

Големи дирижабли

4000

1330

Средни дирижабли

2460

820

Малки дирижабли

1970

660

Задвижване

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим над 25 KN или отдавана мощност над 2000 kW в излетен режим

120 090

32 140

Турбинни двигатели с тяга на излетен режим до 25 KN или отдавана мощност до 2000 kW в излетен режим

58 180

27 450

Нетурбинни двигатели

1120

140

Двигатели CS-22.H, CS-VLR App. B

610

310

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) над 5700 kg

420

220

Витла за използване на въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло (MTOW) до 5700 kg

240

50

Витла клас CS-22J

230

70

Части и немонтирано оборудване

Стойност над 20 000 EUR

2440

680

Стойност между 2000 и 20 000 EUR

1290

460

Стойност под 2000 EUR

520

420

Спомагателна силова установка (APU)

87 880

10 510

Чрез дерогация от горната таблица се прилага следното:

А.

За товарните версии на дадено въздухоплавателно средство със свои собствени типови сертификати към таксата за еквивалентната пътническа версия се прилага коефициент 0,85.

Б.

За притежателите на многократни типови сертификати и/или многократни ограничени типови сертификати на ЕААБ, на разрешения на ЕААБ според европейските технически стандарти и/или други многократни типови сертификати или разрешения според европейските технически стандарти се прилага намаление на годишната такса с 25 % за четвъртия и последващите сертификати, които са обект на същата фиксирана такса в същата категория такси, посочени в горната таблица.

В.

Почасовата ставка, посочена в част II на приложението, до нивото на пълната такса за съответната категория такси, се начислява в следните случаи:

1.

За въздухоплавателни средства

а.

които не се произвеждат повече от 20 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 50 бройки в световен мащаб; или

в.

от които са произведени 50 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че по-малко от 50 бройки са в експлоатация в световен мащаб;

2.

За двигатели и витла

а.

които не се произвеждат повече от 20 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 100 бройки в световен мащаб;

в.

от които са произведени 100 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че двигателят или витлото са монтирани на по-малко от 50 въздухоплавателни средства, които са в експлоатация;

3.

За части и немонтирано оборудване

а.

които не се произвеждат повече от 15 години; или

б.

от които са произведени по-малко от 400 бройки в световен мащаб; или

в.

от които са произведени 400 или повече бройки в световен мащаб, при условие че притежателят на сертификата докаже, че частта или немонтираното оборудване са монтирани на по-малко от 50 въздухоплавателни средства, които са в експлоатация.

Критериите, определени в буква В, се оценяват към 1 януари от годината, през която започва съответният отчетен период.

Периодът, по време на който една фактура за такса във връзка с поддържане на летателната годност може да бъде коригирана със задна дата, като се вземат предвид таблицата и дерогациите по-горе, е ограничен до една година след издаването на фактурата.

Таблица 9А

Одобрение за проектантска организация

(посочено в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Й към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Такса за одобрение (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Ангажиран персонал под 10 души

14 400

11 330

8470

5720

4430

10 до 49

40 510

28 930

17 360

11 580

50 до 399

179 410

134 600

89 620

68 660

400 до 999

358 820

269 030

224 220

188 770

1000 до 2499

717 640

2500 до 4999

1 076 300

5000 до 7000

1 152 600

 

 

 

 

Над 7000

5 979 800

Такса за наблюдение (EUR)

 

1A

1B

2A

1C

2B

3A

2C

3B

3C

Ангажиран персонал под 10 души

7200

5670

4240

2860

2210

10 до 49

20 260

14 470

8680

5780

50 до 399

78 060

58 590

38 930

31 250

400 до 999

156 260

117 230

97 650

85 920

1000 до 2499

312 520

2500 до 4999

468 780

5000 до 7000

995 500

 

 

 

 

Над 7000

2 604 820


Таблица 9Б

Алтернативни процедури за одобрение за проектантска организация

(посочени в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Й към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Категория

Описание

Такса (EUR)

1A

Типов сертификат

7940

1B

Типов сертификат — само поддържане на летателната годност

3180

2A

Допълнителни типови сертификати (STC) и/или значителни ремонти

6350

2B

Допълнителни типови сертификати и/или значителни ремонти — само поддържане на летателната годност

2650

3A

Разрешения според европейските технически стандарти (ETSOA)

6350

3B

Разрешения според европейските технически стандарти (ETSOA) — само поддържане на летателната годност

3180


Таблица 10

Одобрение на производствена организация

(посочено в приложение I (част 21), раздел А, подчаст Ж към Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията)

Такса за одобрение (EUR)

 

Продукт с най-висока цена под 5000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена между 5000 EUR и 100 000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена над 100 000 EUR (6)

Ангажиран персонал под 100 души

20 650

39 710

55 600

Между 100 и 499

31 770

63 540

111 200

Между 500 и 999

59 570

119 140

238 280

Между 1000 и 4999

158 850

317 700

794 250

Между 5000 и 20 000

595 670

1 191 380

2 779 880

Над 20 000

992 810

1 985 630

3 971 250

Такса за наблюдение (EUR)

 

Продукт с най-висока цена под 5000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена между 5000 EUR и 100 000 EUR (6)

Продукт с най-висока цена над 100 000 EUR (6)

Ангажиран персонал под 100 души

13 770

26 480

37 070

Между 100 и 499

21 180

42 360

74 120

Между 500 и 999

39 710

79 430

158 580

Между 1000 и 4999

105 900

211 800

529 500

Между 5000 и 20 000

397 130

794 290

1 853 250

Над 20 000

625 000

1 323 750

2 647 500


Таблица 11

Одобрение на организация за техническо обслужване

(посочено в приложение I (част М), подчаст Е и приложение II (част 145) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията) (7)

 

Такса за одобрение  (8) EUR

Такса за наблюдение (8) EUR

Ангажиран персонал под 5 души

3700

2830

Между 5 и 9

6150

4920

Между 10 и 49

24 620

15 250

Между 50 и 99

39 400

30 500

Между 100 и 499

52 660

40 770

Между 500 и 999

72 720

56 300

Над 999

102 100

79 000

Техническа оценка

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка (9) EUR

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка (9)

А 1

20 980

16 240

А 2

4780

3700

А 3

9540

7380

А 4

950

740

B 1

9540

7380

B 2

4780

3700

B 3

950

740

C/D

950

740


Таблица 12

Одобрение на организация за провеждане на обучение по техническо обслужване

(посочено в приложение IV (част 147) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията)

 

Такса за одобрение (EUR)

Такса за наблюдение (EUR)

Ангажиран персонал под 5 души

3700

2830

Между 5 и 9

10 460

8120

Между 10 и 49

22 510

20 820

Между 50 и 99

43 750

34 660

Над 99

57 610

52 950

 

 

 

Такса за:

одобрение на процедури съгласно MTOE (Описание на организацията за провеждане на обучение по техническо обслужване), изпълнявани извън обекта (10)

второ и последващи допълнителни съоръжения (11)  (12)

3530

3530

2650

2650

Такса за втория и последващите допълнителни курсове на обучение (11)  (12)

3530


Таблица 13

Одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност от трета държава

(посочено в приложение I (част М), подчаст Ж към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията)

 

Фиксирана такса (13) (EUR)

Такса за одобрение

52 950

Такса за наблюдение

52 950

 

Техническа оценка

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка  (14) (EUR) – първоначално одобрение

Фиксирана такса въз основа на техническата оценка  (14) (EUR) — наблюдение

A1 = самолети над 5700 kg

13 240

13 240

А2 = самолети, 5700 kg и по-леки

6620

6620

A3 = вертолети

6620

6620

A4: всички останали

6620

6620


Таблица 14

Летателни тренажори (FSTD) и организации, които ги експлоатират

(посочени в част ARA, подчаст FSTD и част ORA, подчаст FSTD от Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията, с измененията)  (15)

Такса за одобрение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект

12 350

Такса за одобрение на квалификация на летателен тренажор (EUR)

 

Конфигурация с един двигател и един вид оборудване

Конфигурация с два двигателя и/или с два вида оборудване

Конфигурация с 3+ двигателя и/или 3+ вида оборудване

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

32 110

39 520

45 940

Средство за летателно обучение (FTD)

13 590

16 070

22 480

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

9880

13 590

18 530

 

Такса за наблюдение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект (сложни)

5560

Фиксирана такса за всеки обект (несложни)

2780

Такса за наблюдение на летателния тренажор (EUR)

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

9130

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS) — само самолети — предмет на двустранно споразумение  (16)

2800

Средство за летателно обучение (FTD)

5210

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

3710

4940

7410

 

 

 

 

Разширена програма за оценка (РПО) — такса за наблюдение на организацията (EUR)

 

 

Фиксирана такса за всеки обект (сложни)

11 120

Фиксирана такса за всеки обект (несложни)

5560

 

 

 

 

Такса за наблюдение на летателния тренажор (EUR)

 

Тригодишни РПО

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

4090

Средство за летателно обучение (FTD)

2440

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

1900

2310

3300

 

 

 

 

 

Двугодишни РПО

Тренажор за пълна имитация на полета (FFS)

5310

Средство за летателно обучение (FTD)

3170

 

с един бутален двигател или еквивалентен

с няколко бутални двигателя или еквивалентни

с един/няколко турбовитлови или турбовентилаторни двигателя или еквивалентни

Тренажор за полетни и навигационни процедури (FNPT)

2350

2970

4330


Таблица 15

Признаване на одобрения, които отговарят на одобренията по част 145 и част 147 в съответствие с действащите двустранни споразумения

 

Фиксирана такса (EUR)

Нови одобрения, за всяко заявление

900

Продължаване на съществуващи одобрения за период от 12 месеца

900

ЧАСТ II

Задачи по сертифициране или услуги, фактурирани почасово

Почасова ставка

Приложима почасова ставка (EUR/час)

247

Почасова ставка съгласно съответните задачи  (17):

Производство без одобрение

Действителен брой часове

Прехвърляне на сертификати

Действителен брой часове

Сертификат за одобрена организация за обучение

Действителен брой часове

Сертификат за авиомедицински център

Действителен брой часове

Сертификат за организация за управление на въздушното движение и/или аеронавигационно обслужване (УВД/АНО)

Действителен брой часове

Сертификат за организация за обучение на ръководители на полети

Действителен брой часове

Признаване на докладите на Съвета за оперативна оценка

Действителен брой часове

Съдействие при заверяване на сертификати: Индивидуални услуги

Действителен брой часове

Летателни тренажори: Други специални дейности

Действителен брой часове

Промени на алтернативните процедури за одобрение за проектантска организация

Действителен брой часове

Експортно удостоверение за летателна годност (E-CoA) за въздухоплавателни средства CS-25

6 часа

Експортно удостоверение за летателна годност (E-CoA) за други въздухоплавателни средства

2 часа

Алтернативен метод за постигане на съответствие с директивите за летателна годност (AMOC)

4 часа

Одобрение на условията за полет за издаване разрешение за полет

3 часа

Уникален сериен номер на базовия допълнителен типов сертификат (STC)

2 часа

Административно преиздаване на документ без техническа намеса

1 час

Проверка на одобрените дейности

1 час

ЧАСТ IIА

Възнаграждения за предоставяне на обучение

A.

Предоставяно обучение, за което се заплаща възнаграждение

1.

При спазване на буква Б, възнагражденията за предоставяне на обучение от служители на Агенцията, в рамките на изпълнението на техните професионални задължения, се събират по следния начин:

а)

за обучение в клас, провеждано в помещенията на Агенцията или на клиента, и за онлайн обучение — съгласно съответните суми, посочени в допълнението;

б)

за други видове обучение или свързани заявки — в съответствие с почасовата ставка, посочена в допълнението;

2.

Обучението в клас, провеждано от доставчици на услуги за обучение по договор в помещенията на Агенцията или на клиента, се фактурира въз основа на общата стойност на всеки курс, разделена на средния брой обучаеми.

3.

За обучение, провеждано извън помещенията на ЕААБ, когато заявилата обучението организация не предоставя подходящо оборудване за обучение, се начисляват съответните преки разходи.

B.    Освобождаване от плащане на възнагражденията, предвидени в допълнението

Агенцията може да предостави освобождаване от плащането на възнагражденията, предвидени в допълнението, за обучение, което се провежда за:

а)

националните органи за въздухоплаване, международни организации или други ключови заинтересовани страни, ако се гарантира, че те предоставят обучение с равностойна полза на Агенцията;

б)

държавни или частни университети или подобни организации, ако са изпълнени всички посочени по-долу условия:

обучението е част от учебна програма, която води до придобиване на бакалавърска степен или на следдипломна квалификация по дисциплина, свързана с въздухоплаването,

програмата за обучение е с минимална продължителност 1 академична година,

основната цел или ефект на програмата не е да се предоставя първоначално или продължаващо обучение на специалисти в областта на въздухоплаването или други свързани области;

в)

лица, които подпомагат или участват в дейности на Агенцията и имат нужда от обучението, за да се запознаят с нейните процедури и специализирани инструменти, свързани с въпросните дейности.

C.    Възстановяване на пътни разходи

1.

Независимо от освобождаването по силата на буква Б и като се спазват разпоредбите на параграф 3, получателят на обучение или на услуги, свързани с обучение, провеждани в неговите помещения, възстановява пътните разходи на служителите на Агенцията, които провеждат обучението, съгласно формулата d = v + a + h.

2.

За формулата от параграф 1 важи следното:

 

d = дължими пътни разходи;

 

v = транспортни разходи;

 

а = официални стандартни ставки на Комисията за „дневни“, които покриват настаняване, храна, пътуване на мястото на изпълнение на задачата по време на командировката и други разходи (18);

 

h = време за пътуване (стандартен брой часове за пътуване за съответното местоназначение, определени от Агенцията), съгласно почасовата ставка, посочена в част II на приложението (19); в случая на командировки, свързани с няколко проекта, сумата се разпределя съответно.

3.

Органите, организациите или заинтересованите страни, посочени в подчаст Б, буква а), могат да бъдат освободени от задължението за възстановяване на пътните разходи по параграф 1, ако провеждат обучение в помещенията на клиента или предоставят услуги, свързани с обучение, провеждано в помещенията на Агенцията, като обучението или услугите предполагат пътуване, равностойно на пътуването, необходимо за обучение, провеждано в помещенията на клиента, или за услуги, свързани с обучение, които Агенцията предоставя в помещенията на посочените субекти.

Допълнение към част IIа

Обучение в клас

Продължителност на обучението в дни

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

Възнаграждение за индивидуално обучение (EUR/ден)

440

710

925

1 088

1 263

1 425

1 725

2 000

Възнаграждение за сесия (EUR/ден)

3 500

5 700

7 400

8 700

10 100

11 400

13 800

16 000


Онлайн обучение

Продължителност на обучението в часове

1

2

3

4

5

6

7

8

Възнаграждение за индивидуално обучение (EUR/час)

50

100

150

200

250

300

350

400

Други услуги, свързани с обучение: Почасова ставка в съответствие с част II от настоящото приложение.

ЧАСТ III

Възнаграждения при обжалване

Възнагражденията при обжалване се изчисляват, както следва: фиксираното възнаграждение се умножава по коефициента за съответната категория възнаграждение за съответното лице или организация.

Фиксирано възнаграждение

10 000 (EUR)

 

 

Категория възнаграждения за физически лица

Коефициент

 

0,10

 

 

Категория възнаграждения за юридически лица съгласно финансовия оборот на жалбоподателя (в EUR)

Коефициент

по-малко от 100 001

0,25

между 100 001 и 1 200 000

0,50

между 1 200 001 и 2 500 000

0,75

между 2 500 001 и 5 000 000

1,00

между 5 000 001 и 50 000 000

2,50

между 50 000 001 и 500 000 000

5,00

между 500 000 001 и 1 000 000 000

7,50

над 1 000 000 000

10,00

ЧАСТ IV

Годишен процент на инфлация

Използван годишен процент на инфлация:

Евростат ХИПЦ (всички точки) – Европейски съюз — всички държави (2015 = 100) Промяна в процента/средноаритметично от 12 месеца

Размер на използвания процент:

Размер на процента 3 месеца преди прилагане на индексирането

ЧАСТ V

Обяснителна бележка

(1)

Сертификационните спецификации (CS), посочени в настоящото приложение, са приетите съгласно член 76, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1139 и публикувани на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications).

(2)

„VTOL“ е витлокрило или всяко друго въздухоплавателно средство, което е по-тежко от въздуха и може да излита и/или да каца вертикално. „HTOL“ е всяко въздухоплавателно средство, което е по-тежко от въздуха и не е VTOL.

(3)

„Големи въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства CS-29 и CS-27 CAT A; „малки въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства CS-27 с максимално излетно тегло (MTOW) под 3175 kg и с до 4 места, включително пилота; „средно големи въздухоплавателни средства VTOL“ са въздухоплавателни средства, различни от CS-27.

(4)

Въздухоплавателни средства с високи летателни характеристики (HPA) в категория до 5700 kg са самолети с максимална гранична скорост на опериране над 0,6 и/или максимална експлоатационна височина над 25 000 ft. Те се фактурират една категория над категорията, определена по MTOW, но не по-високо от категорията „над 5700 kg и до 22 000 kg“.

(5)

„Малки дирижабли“ се отнася до:

всички дирижабли с горещ въздух без оглед на размерите им,

дирижабли с газ, до обем от 2000 m3;

„средни дирижабли“ са дирижабли с газ, с обем между 2000 m3 и 15 000 m3;

„големи дирижабли“ са дирижабли с газ, с обем над 15 000 m3.

(6)

В таблици 1, 4 и 8 от част I на приложението стойностите за „части и немонтирано оборудване“ се отнасят до съответната каталожна цена на производителя. В таблица 10 от част I най-скъпият продукт отговаря на стойността (както е посочена в каталожните цени на съответния производител) на най-скъпия продукт, част или немонтирано оборудване, включени в одобрения обхват на дейност от одобрението на производствената организация (списък на одобрените дейности) за притежателя на одобрението на ЕААБ на производствена организация.

(7)

За таксите, събирани в съответствие с таблици 2—4 и 8 от част I на приложението, приложимата категория такси за всяко заявление се определя от категорията на таксата за съответния типов проект. Когато няколко модела се сертифицират под един типов проект, се прилага категорията на таксата, съответстваща на по-голямата част от същите модели. При равно разпределение на моделите по категории такси се прилага по-високата от последните. За заявления, свързани с няколко типови проекта (AML), се прилага най-високата категория такси.

(8)

Ако заявлението е свързано със съставяне на списък на одобрени модели, съответната такса се увеличава с 20 %. За преразглеждането на списък на одобрени модели се прилагат таксите, определени в таблици 2, 3 и 4 от част I на приложението.

(9)

В таблици 2 и 3 от част I на приложението „прост“, „стандартен“, „значителен“ и „сложен значителен“ се отнасят до следното:

 

Прост

Стандартен

Значителен

Сложен значителен

Допълнителен типов сертификат (STC) на ЕААБ

STC, значителна промяна на проекта или ремонт, включващи само актуални и добре изпитани методи за обосновка, за които в момента на заявлението може да се представи пълен набор от данни (описание, контролен списък за съответствието и документи за съответствие), за които заявителят е с доказан опит и които могат да се оценят от ръководителя по сертифицирането на проекта самостоятелно или с ограниченото участие на един специалист в тази дисциплина

Всички други STC, значителни промени на проекта или ремонти

„Значителен“ е определено в точка 21.A.101, буква б) от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012 (и съответно във FAA 14CFR 21.101, буква б)).

„Сложна значителна промяна“ е всяка значителна промяна (вж. GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012), която включва поне две причини, обуславящи нейното класифициране като „значителна“ (примери за критерии съгласно GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012): промяна в общата конфигурация, промяна в принципите на конструкцията, допусканията, използвани за сертифицирането, вече на са валидни) или всяка значителна промяна, свързана с два или повече примера, описани като значителна промяна (колона „Описание на промяната“, таблиците в допълнение 2 към GM 21.A.101 от приложение I (част 21) към Регламент (ЕС) № 748/2012).

Агенцията може да прекласифицира дадено заявление за сложна значителна промяна в такова за значителна промяна, когато това е оправдано поради извънредни технически причини.

Значителни промени в проекта, внесени от ЕААБ

Значителни ремонти от ЕААБ

Не е приложимо

Не е приложимо

(10)

В таблица 5 от част I на приложението „малки“ се отнася до заявления, които се разглеждат без техническа намеса, „големи“ се отнася до съдействието при заверяване, приложимо при големите самолети, големите витлокрили и турбинните двигатели, „средни“ се отнася до съдействието при заверяване, приложимо при други категории продукти, както и при части и немонтирано оборудване. Техническото съдействие/подпомагане, свързано с дейности по констатиране на съответствие, и съдействието при заверяване се фактурират като отделна услуга, ако Агенцията потвърди, че изискваното усилие значително надвишава предварително определените пакети с услуги.

(11)

В таблица 9А от част I на приложението проектантските организации се категоризират, както следва:

Обхват на споразумението за проектантските организации (DOA)

Група А

Група Б

Група В

DOA 1

Притежатели на типови сертификати

ETSOA-APU

Много сложни/големи

Сложни/малки-средни

По-малко сложни/много малки

DOA 2 STC/промени/ремонти

ETSOA (без APU)

Неограничени

Ограничени (технически области)

Ограничени (размер на въздухоплавателното средство)

Много сложни/големи

Сложни/малки-средни

По-малко сложни/много малки

DOA 3 Малки промени/ремонти

Неограничени

Ограничени (технически области)

Ограничени (размер на въздухоплавателното средство)

(12)

В таблици 9А, 10, 11 и 12 от част I на приложението броят на персонала, който се взема предвид, е броят на персонала, свързан с дейности в обхвата на споразумението.

(13)

В таблица 14 „обект“ е мястото (или местата), където се управляват или провеждат дейностите на организацията.

За тази цел:

основното място на стопанска дейност се разглежда като обект, независимо дали там се експлоатират FSTD;

всеки адрес, различен от основното място на стопанска дейност, където се експлоатира FSTD, се разглежда като допълнителен обект, ако там е назначен служител по съответствието.

За включване на даден обект, т.е. когато обектът се намира на подходящо разстояние от друг обект, което позволява на ръководството да осигурява съответствие, без да е необходимо да назначава допълнителни служители, не се начислява допълнителна такса за наблюдение.

Поради това, че всяка организация е различна, се извършва индивидуален анализ с цел оценка на сложността на организацията, като се отчита броят на служителите, размерът и обхватът, в т.ч. броят на FSTD, тяхното ниво и броят на симулираните типове въздухоплавателни средства.

РПО2: Периодът от 12 месеца се удължава до максимум 24 месеца, съгласно точка ORA.FSTD.225.

РПО3: Периодът от 12 месеца се удължава до максимум 36 месеца, съгласно точка ORA.FSTD.225.


(1)  Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1).

(2)  Таксата за модел включва добавянето на модел към типовия проект и се събира за всяко заявление и модел. Тя трябва да е свързана със заявление за стандартна, значителна или сложна значителна промяна. Приложимата категория на таксата за всяко заявление и модел се определя от категорията на таксата за съответния типов проект.

(3)  Таксите, определени в настоящата таблица, не се прилагат за малки промени и малки ремонти, които се извършват от проектантски организации в съответствие с приложение I (част 21), раздел А, подчаст ѝ, точка 21А.263, буква в), подточка 2 от Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията.

(4)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 1).

(5)  С изключение на пътните разходи (които се начисляват в допълнение към горепосочената фиксирана такса).

(6)  Стойност (както е посочена в каталожните цени на съответния производител) на най-скъпия продукт, част или немонтирано оборудване, включени в одобрения обхват на дейност от одобрението на производствената организация (списък на одобрените дейности) за притежателя на одобрението на ЕААБ на производствена организация.

(7)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(8)  Дължимата такса се състои от фиксираната такса въз основа на броя на ангажирания персонал плюс фиксирана такса/фиксирани такси въз основа на техническата оценка.

(9)  За организации, притежаващи по няколко оценки A и/или B, се начислява само най-високата приложима такса. За организации, притежаващи една или няколко оценки C и/или D, всяка оценка се фактурира като C/D.

(10)  Както е посочено в приложение IV (част 147), раздел А, подчаст Б към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията.

(11)  За първоначално одобрение на организациите — таксите, приложими за всяко съоръжение и курс. Първото съоръжение и първият курс на обучение са включени в таксата за одобрение въз основа на броя на ангажирания персонал.

(12)  За вече одобрени организации, които подават заявление за допълнителни съоръжения или курсове за обучение, се начислява приложимата такса за всяко съоръжение или курс на обучение.

(13)  Дължимата такса се състои от фиксираната такса плюс фиксирана такса въз основа на техническата оценка.

(14)  За организации, притежаващи по няколко оценки A, се начислява само най-високата приложима такса.

(15)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1—193).

(16)  Приложимо само за тренажорите за пълна имитация на полета, които се намират в третата държава по двустранното споразумение.

(17)  Списъкът със задачи не е изчерпателен. Списъкът със задачи в настоящата част е предмет на периодично преразглеждане. Фактът, че дадена задача не е включена в настоящата част, не води автоматично до заключението, че тя не може да бъде изпълнена от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз.

(18)  Вж. „Current per diems rates“ („Актуални ставки за дневни разходи“) на уебсайта на генералната дирекция на Комисията EuropeAid (https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en).

(19)  Вж. „Standard number of hours“ („Стандартен брой часове“), съгласно публикуваното в „Standard travel time list“ („Списък на стандартния брой часове за пътуване“) на уебсайта на Агенцията (https://www.easa.europa.eu/).


Top