EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2011

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2011 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки, като се удължава срокът на прилагането му (нотифицирано под номер C(2019) 8580) (само текстовете на български, гръцки и хърватски език са автентични) (текст от значение за ЕИП)

C/2019/8580

OJ L 312, 3.12.2019, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2011/oj

3.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/93


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2011 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2019 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки, като се удължава срокът на прилагането му

(нотифицирано под номер C(2019) 8580)

(само текстовете на български, гръцки и хърватски език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните проверки, приложими при търговията в Съюза с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (3), и по-специално член 19, параграф 1, буква а), член 19, параграф 3, буква а) и член 19, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 92/119/ЕИО се определят общите мерки за борба, които да се прилагат при поява на огнища на някои болести по животните, включително заразен нодуларен дерматит (ЗНД). Тези мерки за борба включват създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство, както и спешно ваксиниране при поява на огнище на ЗНД в допълнение към другите мерки за борба.

(2)

През август 2015 г. за първи път беше потвърдено наличието на ЗНД в Гърция. През 2016 г. бяха установени случаи на ЗНД в България и нови случаи на ЗНД в Гърция, както и в няколко съседни трети държави.

(3)

В отговор на възникналите огнища на ЗНД засегнатите държави членки, а именно България и Гърция, както и засегнатите съседни трети държави приложиха програми за масова ваксинация на говеда и отглеждани в плен диви преживни животни. През 2016 г. и 2017 г. Хърватия, която до момента не е засегната от ЗНД, също приложи програма за масова ваксинация срещу ЗНД като превантивна мярка с оглед на епидемиологичната обстановка в съседните държави членки и трети държави. Програмите за ваксинация срещу ЗНД в България, Гърция и Хърватия бяха одобрени с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 на Комисията (4) и тези три държави членки са надлежно изброени в приложението към посочения акт като държави с одобрени програми за ваксинация срещу ЗНД.

(4)

През 2017 г. болестта ЗНД беше констатирана в по-малка степен в Югоизточна Европа, с мащабна повторна поява в Албания и с няколко допълнителни спорадични огнища в Гърция и в Северна Македония. През 2018 г. и до момента през 2019 г. се наблюдава стабилно подобрение на епидемиологичната обстановка по отношение на ЗНД и не е съобщавано за случаи на тази болест нито в държави членки, нито в съседни трети държави в Югоизточна Европа, с изключение на Турция. През същия период ежегодната масова ваксинация срещу ЗНД продължи във всички засегнати от болестта държави членки и съседни трети държави в Югоизточна Европа.

(5)

С оглед на благоприятната епидемиологична обстановка, от началото на 2018 г. Хърватия преустанови превантивната ваксинация срещу ЗНД и я замени със систематичен надзор на болестта. Надзорът потвърди отсъствието на ЗНД през 2018 г. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 на Комисията (5) бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/81 на Комисията (6), за да бъде заличена тази държава членка от списъка на държавите членки със статут „свободни зони, в които е извършена ваксинация“ в приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008. Освен това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/82 на Комисията (7), за да бъде заличена Хърватия от списъка на държавите членки с одобрена програма за ваксинация срещу ЗНД.

(6)

Съгласно правилата на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), когато ваксинацията в дадена държава или зона от нея бъде преустановена, се определя минимален период от 8 месеца — за превантивната ваксинация, или минимален период от 14 месеца — за ваксинацията в отговор на поява на ЗНД, преди статутът „свободен от болестта ЗНД“ да бъде възстановен. Поради това мерките, установени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009, следва да продължат да бъдат в сила за минимален период от 8 месеца или 14 месеца, в зависимост от зоната, преди статутът „свободен от болестта ЗНД“ да бъде възстановен.

(7)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 се прилага до 31 декември 2019 г. и следователно установените в същия акт мерки във връзка със ЗНД в Гърция и България вече няма да се прилагат след тази дата. Предвид настоящата епидемиологична обстановка и минималния срок, изискван за възстановяване на статута „свободен от болестта на ЗНД“, е необходимо срокът на прилагане на тези мерки да се удължи със съответния период.

(8)

С Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (8) се определят правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка, включително и ЗНД. Тъй като посоченият регламент се прилага от 21 април 2021 г., срокът на прилагане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 следва да бъде удължен до 20 април 2021 г.

(9)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 датата „31 декември 2019 г.“ се заменя с датата „20 април 2021 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Република Гърция и Република Хърватия.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69.

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 на Комисията от 15 ноември 2016 г. за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки (ОВ L 310, 17.11.2016 г., стр. 66).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 на Комисията от 15 ноември 2016 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка със заразния нодуларен дерматит в някои държави членки (OB L 310, 17.11.2016 г., стр. 51).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/81 на Комисията от 17 януари 2019 г. за изменение на приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2008 относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с заразен нодуларен дерматит в някои държави членки (ОВ L 18, 21.1.2019 г., стр. 43).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2019/82 на Комисията от 17 януари 2019 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки (ОВ L 18, 21.1.2019 г., стр. 48).

(8)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).


Top