EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1782

Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

C/2019/2126

OJ L 272, 25.10.2019, p. 95–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1782/oj

25.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 272/95


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1782 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2019 година

за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (1), и по специално член 15, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2009/125/ЕО Комисията трябва да определи изисквания за екопроектиране на продукти, свързани с енергопотреблението, които имат значителен обем на продажби и търговия в Съюза, значително въздействие върху околната среда и значителен потенциал за подобряване на това въздействие посредством проектиране, без това да води до прекомерни разходи.

(2)

В Съобщението на Комисията COM(2016)773 (2) (работен план за екопроектирането), изготвено от Комисията в изпълнение на член 16, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО, са определени работни приоритети съгласно рамката за екопроектирането и енергийното етикетиране за периода 2016—2019 г. В работния план за екопроектирането са определени продуктовите групи, свързани с енергопотреблението, които трябва да бъдат считани за приоритетни при предприемането на подготвителни проучвания и евентуалното приемане на мерки за изпълнение, както и при прегледа на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията (3).

(3)

По оценки потенциалът на мерките в работния план за екопроектирането е до 2030 г. да се осигурят годишни икономии на крайна енергия надхвърлящи 260 TWh, което се равнява на намаляване на емисиите на парников газ с около 100 милиона тона. Външните захранващи устройства са една от продуктовите групи, изброени в работния план.

(4)

Комисията е определила изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства в Регламент (ЕО) № 278/2009. Съгласно този регламент Комисията трябва да го преразгледа в светлината на техническия напредък.

(5)

Комисията преразгледа Регламент (ЕО) № 278/2009 и анализира техническите, екологичните и икономическите аспекти на външните електрозахранващи устройства, както и поведението на потребителите в реални условия. Прегледът беше извършен в тясно сътрудничество със заинтересовани страни от Съюза и от трети държави. Резултатите от прегледа бяха публикувани и представени пред Консултативния форум, създаден с член 18 от Директива 2009/125/ЕО.

(6)

Проучването, извършено в рамките на прегледа, показва, че външните електрозахранващи устройства, са пуснати на пазара на Съюза в големи количества, като в него са очертани ползите от актуализирането на изискванията за екопроектиране и адаптирането им към технологичния напредък.

(7)

В нарастващи количества на пазара на Съюза се пускат външни електрозахранващи устройства с няколко изходни напрежения, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 278/2009. Поради това те следва да бъдат включени в обхвата на регламента, за да се осигурят допълнителни икономии на енергия и да се осигурят равнопоставени условия на конкуренция.

(8)

За външните електрозахранващи устройства, които адаптират изходното си напрежение към основния консуматор, е целесъобразно да продължат да бъдат включени в обхвата на регламента.

(9)

Изискванията за екопроектиране следва да хармонизират консумацията на енергия на външните електрозахранващи устройства, като по този начин се допринесе за функциониране на вътрешния пазар. Те следва също така да подобрят екологичните показатели на външните електрозахранващи устройства. Преценката за потенциални годишни икономии на крайна енергия от 4,3 TWh до 2030 г., равняващи се на 1,45 милиона тона CO2 еквивалент, е извършена при сравнение със ситуацията, в която не се вземат допълнителни мерки.

(10)

Съответните продуктови параметри следва да се измерват, като се използват надеждни, точни и възпроизводими методи. При тези методи следва да се отчитат признатите най-съвременни измервателни методи, включително, когато са налични, хармонизирани стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, както са изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(11)

В съответствие с член 8 от Директива 2009/125/ЕО в настоящият регламент следва да са определени приложимите процедури за оценяване на съответствието.

(12)

С цел да се улеснят проверките за съответствие, производителите, вносителите или упълномощените представители следва да предоставят информация в техническата документация, посочена в приложения IV и V към Директива 2009/125/ЕО, доколкото тази информация се отнася до изискванията, определени в настоящия регламент.

(13)

В допълнение към правно обвързващите изисквания, определени в настоящия регламент, следва да се определят базови стойности за сравнение за най-добрите налични технологии, за да се направи информацията за екологичните показатели на продуктите през целия им жизнен цикъл, която е обект на настоящия регламент, широко разпространена и лесно достъпна в съответствие с част 3, точка 2 от приложение I към Директива 2009/125/ЕО.

(14)

При прегледа на настоящия регламент следва да се извърши оценка на пригодността и ефективността на неговите разпоредби за постигане на целите му. Графикът на прегледа следва да е такъв, че да се осигурява достатъчно време за изпълнението на всички разпоредби и за проявата на въздействието им върху пазара.

(15)

Поради това Регламент (ЕО) № 278/2009 следва да бъде отменен.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 19, параграф 1 от Директива 2009/125/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящият регламент се определят изисквания за екопроектиране за пускането на пазара или пускането в експлоатация на външни електрозахранващи устройства:

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

преобразуватели на напрежение;

б)

източници на непрекъсваемо захранване;

в)

зарядни устройства за батерии без електрозахранваща функция;

г)

преобразуватели за осветление;

д)

външни електрозахранващи устройства за медицинско оборудване;

е)

инжектори на активна мощност по етернет;

ж)

докинг станции за автономни уреди;

з)

външни електрозахранващи устройства, които са пуснати на пазара преди 1 април 2025 г. единствено като резервна част или сменяема част на идентично електрозахранващо устройство, пуснато на пазара преди 1 април 2020 г., при условие че на резервната част или сменяемата част, или на нейната опаковка ясно е означено „Външно електрозахранващо устройство, което да се използва само като резервна част за“ и продукта(ите), представляващ(и) основен(ни) консуматор(и), с който(ито) е предназначено да се използва.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„външно електрозахранващо устройство“ означава устройство, което отговаря на всички критерии, посочени по-долу:

а)

предназначено е за преобразуване на входния променлив ток от захранващата електрическа мрежа в едно или няколко по-ниски изходни постоянни или променливи напрежения;

б)

използва се с едно или повече отделни устройства, които представляват основните консуматори;

в)

поместено е в корпус, отделен от устройството или устройствата, които представляват основният консуматор;

г)

свързано е с устройството или устройствата, които представляват основния консуматор, посредством отстранима или постоянна електрическа връзка с „мъжки“/„женски“ съединители, кабели, шнурове или други проводници;

д)

има номинална изходна мощност, посочена върху табелката, която не надвишава 250 вата; и

е)

използва се с електрическото и електронното битово и офисно оборудване, включено в приложение I;

2)

„външно електрозахранващо устройство за понижено напрежение“ означава външно захранващо устройство с номинално изходно напрежение, посочено на табелката, по-ниско от 6 волта и номинален изходен ток, посочен на табелката, по-голям или равен на 550 милиампера;

3)

„външно електрозахранващо устройство с няколко изходни напрежения“ означава външно захранващо устройство, което може да преобразува входното променливо напрежение от електрическата мрежа едновременно в повече от едно изходни по-ниски постоянни или променливи напрежения.

4)

„преобразувател на напрежение“ означава устройство, преобразуващо входните 230 волта от захранващата електрическа мрежа в изходни 110 волта, с характеристики, подобни на входните характеристиките на захранващата електрическа мрежа;

5)

„източник на непрекъсваемо захранване“ означава устройство, което автоматично осигурява резервно електрозахранване, когато напрежението от захранващата електрическа мрежа падне до неприемлива стойност;

6)

„зарядно устройство за акумулаторни батерии“ означава устройство, което чрез изходния си интерфейс се свързва директно с отстранима акумулаторна батерия;

7)

„преобразувател за осветление“ означава външно електрозахранващо устройство, използвано с източници на светлина за много ниско напрежение;

8)

„инжектор на активна мощност по етернет“ означава устройство, което преобразува входното напрежение от захранващата електрическа мрежа в по-ниско изходно постоянно напрежение, има един или повече входни етернет портове и/или един или повече изходни етернет портове, осигурява електрозахранване на едно или няколко устройства, свързани към изходните етернет портове, и осигурява номинално напрежение на изходните портове, само когато чрез стандартизиран процес бъдат открити съвместими устройства.

9)

„докинг станция за автономни уреди“ означава устройство, в което уред, захранван от батерии, който изпълнява задачи, изискващи уредът да се движи без никаква намеса от страна на потребителя, се поставя за зареждане, и което може да насочва самостоятелните движения на уреда;

10)

„електрическа мрежа“ означава захранването от електроразпределителната мрежа с 230 (± 10 %) волта променлив ток с честота 50 Hz;

11)

„оборудване за информационни технологии“ означава всяко оборудване, чиято основна функция е въвеждане, запаметяване, визуализиране, търсене, предаване, обработка, комутиране или управление на данни или на далекосъобщения или комбинация от тези функции и може да има един или повече крайни портове, които обикновено се използват за прехвърляне на информация.

12)

„домашна среда“ означава среда, в която може да се очаква, че в радиус от 10 m от разглежданото оборудване се ползват ефирни радио- и телевизионни приемници.

13)

„номинална изходна мощност, посочена върху табелката“ (PO) означава максималната изходна мощност, посочена от производителя;

14)

„режим на празен ход“ означава състоянието, при което входът на дадено външно електрозахранващо устройство е свързан със захранващата електрическа мрежа, а изходът му не е свързан с никакъв основен консуматор;

15)

„работен режим“ означава състояние, при което входът на дадено външно електрозахранващо устройство е свързан със захранващата електрическа мрежа и изходът му е свързан с основен консуматор;

16)

„КПД в работен режим“ означава отношението между мощността, подавана от външно електрозахранващо устройство, намиращо се в работен режим, и входната мощност, необходима за постигането ѝ;

17)

„среден КПД в работен режим“ означава средноаритметичната стойност на стойностите на КПД при 25 %, 50 %, 75 % и 100 % от номиналната изходна мощност, посочена върху табелката.

18)

„еквивалентен модел“ означава модел, който има същите технически характеристики, свързани с техническата информация, която трябва да бъде предоставена, но който е пуснат на пазара или е пуснат в експлоатация от същия производител, доставчик или упълномощен представител като друг модел с различен идентификатор на модела;

19)

„идентификатор на модела“ означава кодът — обикновено буквено-цифров — който разграничава конкретен модел на продукта от другите модели със същата търговска марка или същото наименование на производителя, вносителя или упълномощения представител.

Член 3

Изисквания за екопроектиране

Изискванията за екопроектиране, определени в приложение II, се прилагат считано от датите, посочени в него.

Член 4

Оценка на съответствието

1.   Процедурата за оценяване на съответствието, посочена в член 8 от Директива 2009/125/ЕО, трябва да бъде или системата за вътрешен проектен контрол, предвидена в приложение IV към същата директива, или управленската система, определена в приложение V към същата директива.

2.   За целите на оценяването на съответствието съгласно член 8 от Директива 2009/125/ЕО, техническата документация трябва да съдържа обявените стойности на параметрите, включени в точка 2, буква в) от приложение II.

3.   Когато информацията, съдържаща се в техническата документация за конкретен модел е получена:

а)

от модел, който има същите технически характеристики, свързани с информацията, която трябва да бъде предоставена, но е произведен от друг производител; или

б)

чрез изчисление на базата на проект или чрез екстраполация от друг модел на същия или на друг производител, или и двете,

техническата документация включва подробностите и резултатите от такова изчисление, оценката, направена от производителите за проверка на точността на изчислението, и ако е целесъобразно, декларация за еднаквост между моделите на различните производители.

Техническата документация включва списък на еквивалентните модели, включително идентификаторите им.

Член 5

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Когато извършват проверките за надзор на пазара, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, държавите членки прилагат процедурата за проверка, определена в приложение III.

Член 6

Базови стойности за сравнение

Базовите стойности за сравнение за налични на пазара продукти и технологии с най-добри показатели в момента на приемането на настоящия регламент, са определени в приложение IV.

Член 7

Преглед

Комисията прави преглед на настоящия регламент в светлината на технологичния напредък и представя резултатите от този преглед, включително, ако е целесъобразно, проект на предложение за преразглеждане, на Консултативния форум по екопроектиране до 14 ноември 2022 г.

При прегледа, по-специално, се прави оценка на следното: осъществимостта на въвеждането на изискване за минималнодопустим КПД при натоварване от 10 %; възможността за включване в обхвата на регламента за безжичните зарядни устройства, инжекторите на активна мощност по етернет и външните електрозахранващи устройства, използвани с електрическо и електронно битово и офисно оборудване, което не е включено в приложение I; и възможността за включване на изисквания в подкрепа на целите на кръговата икономика, включително за оперативна съвместимост.

Член 8

Отменяне

Регламент (ЕО) № 278/2009 се отменя, считано от 1 април 2020 г.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.

(2)  Съобщение на Комисията „Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г.“, COM(2016) 773 final, 30.11.2016 г.

(3)  Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията от 6 април 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за екопроектиране на външни електрозахранващи устройства по отношение на консумираната мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 3).

(4)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на електрическото и електронното битово и офисно оборудване

1.

Битови уреди

Уреди за готвене и друга обработка на храна, приготвяне на напитки, отваряне или затваряне на кутии или опаковки, чистене и поддръжка на дрехи

Уреди за подстригване, сушене на коса, обработване на коса, миене на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото

Електрически ножове

Везни

Часовници, ръчни часовници и оборудване за целите на измерването, показването и регистрирането на времето

2.

Оборудване за информационните технологии, включително копирно и печатащо оборудване, и телевизионни приставки, предназначени предимно за използване в бита.

3.

Потребителско оборудване:

Радиоприемници

Видеокамери

Видеозаписни устройства

Нi-fi записващи устройства

Аудиоусилватели

Системи за домашно кино

Телевизионни приемници

Музикални инструменти

Друго оборудване за записване или възпроизвеждане на звук или изображение, включително сигнали или други технологии за разпространение на звук и изображение, различни от далекосъобщенията

4.

Електрически и електронни играчки, оборудване за отдих и спорт:

Електрически влакчета и комплекти със състезателни коли

Конзоли за видеоигри, включително ръчни конзоли за видеоигри

Спортно оборудване с електрически или електронни компоненти

Други играчки, оборудване за отдих и спорт


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства

1.   Изисквания за енергийна ефективност:

а)

От 1 април 2020 г. консумираната мощност в режим на празен ход не трябва да надвишава следните стойности:

 

Външни електрозахранващи устройства от типа „променлив ток – променлив ток“, с изключение на тези за понижено напрежение и на тези с няколко изходни напрежения

Външни електрозахранващи устройства от типа „променлив ток – постоянен ток“, с изключение на тези за понижено напрежение и на тези с няколко изходни напрежения

Външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение

Външни електрозахранващи устройства с няколко изходни напрежения

PO ≤ 49,0 W

0,21 W

0,10 W

0,10 W

0,30 W

PO > 49,0 W

0,21 W

0,21 W

0,21 W

0,30 W

б)

От 1 април 2020 г. средната стойност на КПД в работен режим не трябва да е по-малка от следните стойности:

 

Външни електрозахранващи устройства от типа „променлив ток – променлив ток“, с изключение на тези за понижено напрежение и на тези с няколко изходни напрежения

Външни електрозахранващи устройства от типа „променлив ток – постоянен ток“, с изключение на тези за понижено напрежение и на тези с няколко изходни напрежения

Външни електрозахранващи устройства за понижено напрежение

Външни електрозахранващи устройства с няколко изходни напрежения

PO ≤ 1,0 W

0,5 × PO/1W+ 0,160

0,5 × PO/1W+ 0,160

0 517 × PO/1W+ 0,087

0,497 × PO/1W+ 0,067

1 W < PO ≤ 49,0 W

0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67

0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67

0,0834 × ln(PO/1W) – 0,0014 × Po/1W+ 0,609

0,075 × ln(PO/1W) + 0,561

PO > 49,0 W

0,880

0,880

0,870

0,860

2.   Изисквания за предоставяне на информация

а)

от 1 април 2020 г. табелката трябва да съдържа следната информация:

Информация на табелката

Стойност и точност

Мерна единица

Забележки

Изходна мощност

X,X

W

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се посочват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

Изходно напрежение

X,X

V

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се посочват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

Изходен ток

X,X

A

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се посочват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

б)

От 1 април 2020 г. ръководствата с инструкции за крайните потребители (когато е приложимо), както и свободно достъпните уебсайтове на производителите, вносителите или упълномощените представители трябва да съдържат следната информация, в реда, посочен по-долу:

Публикувана информация

Стойност и точност

Мерна единица

Забележки

Наименование или търговска марка на производителя, номер на търговската регистрация и адрес;

Идентификатор на модела

Входно напрежение

X

V

Указва се от производителя Може да бъде стойност или интервал.

Честота на входния променлив ток

X

Hz

Указва се от производителя Може да бъде стойност или интервал.

Изходно напрежение

X,X

V

Номинално изходно напрежение, посочено върху табелката. Указва се дали е променлив или постоянен ток.

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се публикуват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

Изходен ток

X,X

A

Номинален изходен ток, посочен върху табелката.

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се публикуват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

Изходна мощност

X,X

W

Номинална изходна мощност, посочена върху табелката.

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, се публикуват наличните комбинации Изходно напрежение — Изходен ток — Изходна мощност.

Среден КПД в работен режим

X,X

%

Обявена от производителя на базата на стойност, изчислена като средния КПД за състоянията на натоварване 1—4.

В случаите, когато за няколко изходни напрежения при състояние на натоварване 1 са обявени няколко средни КПД в работен режим, публикуваната стойност е средният КПД в работен режим, обявен за най-ниското изходно напрежение.

КПД при малък товар (10 %)

X,X

%

Обявен от производителя на базата на стойност, изчислена при състояние на натоварване 5.

Външните електрозахранващи устройства с посочена върху табелката номинална изходна мощност от 10 W или по-малко, са освободени от това изискване.

В случаите, когато за няколко изходни напрежения при състояние на натоварване 1 са обявени няколко средни КПД в работен режим, публикуваната стойност е стойността на КПД в работен режим, обявена за най-ниското изходно напрежение.

Консумирана мощност на празен ход

X,XX

W

Обявен от производителя на базата на стойност, измерена при състояние на натоварване 6.

Съответните състояния на натоварване са следните:

Процент от номиналния изходен ток, посочен върху табелката

Състояние на натоварване 1

100 % ± 2 %

Състояние на натоварване 2

75 % ± 2 %

Състояние на натоварване 3

50 % ± 2 %

Състояние на натоварване 4

25 % ± 2 %

Състояние на натоварване 5

10 % ± 1 %

Състояние на натоварване 6

0 % (празен ход)

в)

от 1 април 2020 г. техническата документация за целите на оценката на съответствието съгласно член 4 трябва да съдържа следните елементи:

1)

за външни електрозахранващи устройства с посочена върху табелката номинална изходна мощност, по-голяма от 10 W:

Докладвана величина

Описание

Ефективна стойност на изходния ток (mA)

Измерена при състояния на натоварване 1—5

Ефективна стойност на изходното напрежение (V)

Изходна мощност в работен режим (W)

Ефективна стойност на входното напрежение (V)

Измерени при състояния на натоварване 1—6

Ефективна стойност на входната мощност (W)

Сумарен коефициент на хармониците на входния ток

Действителен фактор на мощността

Консумирана мощност (W)

Изчислена при състояния на натоварване 1—5, измерена при състояние на натоварване 6

КПД в работен режим

Изчислен при състояния на натоварване 1—5

Среден КПД в работен режим

Среден КПД при състояния на натоварване 1—4

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходни напрежения при състояние на натоварване 1, за всяко измерване се посочват съответните докладвани количества.

Съответните състояния на натоварване са определени в точка 2, буква б).

2)

за външни електрозахранващи устройства с посочена върху табелката номинална изходна мощност 10 W или по-малка:

Докладвана величина

Описание

Ефективна стойност на изходния ток (mA)

Измерени при състояния на натоварване 1—4

Ефективна стойност на изходното напрежение (V)

Изходна мощност в работен режим (W)

Ефективна стойност на входното напрежение (V)

Измерени при състояния на натоварване 1—4 и 6

Ефективна стойност на входната мощност (W)

Сумарен коефициент на хармониците на входния ток

Действителен фактор на мощността

Консумирана мощност (W)

Изчислена при състояния на натоварване 1—4, измерена при състояние на натоварване 6

КПД в работен режим

Изчислен при състояния на натоварване 1—4

Среден КПД в работен режим

Среден КПД при състояния на натоварване 1—4

В случаите, в които се измерват повече от една изходни величини или повече от едно изходно напрежение при състояние на натоварване 1, за всяко измерване се посочват съответните докладвани количества.

Съответните състояния на натоварване са определени в точка 2, буква б).

3.   Измервания и изчисления

За целите на постигането на съответствие и на проверката на съответствието с изискванията на настоящия регламент, съответните измервания и изчисления се извършват, като се използват хармонизирани стандарти, чиито номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз, или други надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с най-съвременните достижения.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Процедура за проверка с цел надзор на пазара

Зададените в настоящото приложение контролни допустими отклонения се отнасят само до проверката на параметрите, измерени от органите на държавите членки, и не могат да се използват от производителя, вносителя или упълномощения представител като допустимо отклонение за определяне на стойностите в техническата документация или за тълкуване на тези стойности с оглед постигането на съответствие, или за създаването по какъвто и да е начин на впечатление за по-добри технически показатели.

За целите на проверката на съответствието на даден модел на продукт с изискванията, определени в настоящия регламент съгласно член 3, параграф 2 от Директива 2009/125/ЕО, по отношение на посочените в настоящото приложение изисквания, органите на държавите членки прилагат описаната по-долу процедура.

1.

Органите на държавата членка проверяват само един екземпляр от модела.

2.

Счита се, че моделът е в съответствие с приложимите изисквания, ако:

а)

включените в техническата документация стойности съгласно точка 2 от приложение IV към Директива 2009/125/ЕО (обявените стойности) и когато е приложимо, стойностите, използвани за изчисляване на тези стойности, не са по-благоприятни за производителя, вносителя или упълномощения представител, отколкото резултатите от съответните измервания, извършени съгласно буква ж) от същата точка; и

б)

обявените стойности отговарят на всички изисквания, определени в настоящия регламент, като в никоя от изискваните информации за продукта, публикувани от производителя, вносителя или упълномощения представител, не се съдържат стойности, които са по-благоприятни за производителя, вносителя или упълномощения представител, отколкото обявените стойности; и

в)

когато органите на държавата членка изпитват екземпляра от съответния модел, определените стойности (стойностите на съответните параметри, измерени при изпитването, и стойностите, изчислени въз основа на тези измервания), попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1. и

г)

когато органите на държавата членка проверяват екземпляра от модела, той отговаря на изискванията за информация по точка 2 от приложение II.

3.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а), б) или г), се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

4.

Ако не е постигнат резултатът, посочен в точка 2, буква в), органите на държавите членки подбират за изпитване три допълнителни екземпляра от същия модел. Като алтернативна възможност избраните три допълнителни екземпляра могат да бъдат от един или от няколко еквивалентни модела.

5.

Счита се, че моделът съответства на приложимите изисквания, ако средноаритметичните стойности на определените стойности за тези три екземпляра попадат в рамките на съответните контролни допустими отклонения, дадени в таблица 1.

6.

Ако не бъде постигнат резултатът, посочен в точка 5, се счита, че моделът и всички еквивалентни на него модели не са в съответствие с настоящия регламент.

7.

След вземането на решение за несъответствие на модела съгласно точка 3 или точка 6, органите на държавата членка без забавяне предоставят цялата съответна информация на органите на другите държави членки и на Комисията.

Органите на държавите членки трябва да използват измервателните и изчислителните методи, описани в приложение II.

Органите на държавите членки трябва да прилагат само тези контролни допустими отклонения, които са определени в таблица 1, а по отношение на изискванията, посочени в настоящото приложение, да използват само процедурата, описана в точки 1—7. За параметрите в таблица 1 не се прилагат никакви други допустими отклонения, например определените в хармонизираните стандарти или в който и да е друг измервателен метод.

Таблица 1

Контролни допустими отклонения

Параметри

Контролни допустими отклонения

Режим на празен ход

Определената стойност (*1) не трябва да надвишава обявената стойност с повече от 0,01 W.

КПД в работен режим при всяко едно от приложимите условия на натоварване

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.

Среден КПД в работен режим

Определената стойност (*1) не трябва да бъде по-ниска от обявената стойност с повече от 5 %.


(*1)  Когато се изпитват три допълнителни екземпляра съгласно предписаното в точка 4, определената стойност е средноаритметичната на стойностите, определени за тези три допълнителни екземпляра.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Базови стойности за сравнение

В момента на влизане в сила на настоящия регламент, най-добрата технология, налична на пазара за външни електрозахранващи устройства по отношение на тяхната консумирана мощност на празен ход и на средния КПД в работен режим е определена, както следва.

а)

Режим на празен ход:

Най-ниските стойности на консумираната мощност при режим на празен ход, постигнати от наличните външни електрозахранващи устройства, са приблизително, както следва:

0,002 вата при PO ≤ 49,0 вата;

0,010 вата при PO > 49,0 вата.

б)

Среден КПД в работен режим:

Най-добрата налична стойност на КПД на външни електрозахранващи устройства при работен режим, е приблизително както следва:

0,767 при PO ≤ 1,0 ват;

0,905 при 1,0 ват < PO ≤ 49,0 вата;

0,962 при PO > 49,0 вата.


Top