EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1706

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1706 на Комисията от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

C/2019/7275

OJ L 260, 11.10.2019, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1706/oj

11.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1706 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2019 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 на Комисията от 24 февруари 2017 г. (2) за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република след провеждане на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2368 на Комисията от 18 декември 2017 г. (3), и по-специално член 1, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

А.   ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1105/2010 (4), Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република („разглеждания продукт“).

(2)

При първоначалното разследване беше изготвена извадка с оглед на разследването на производителите износители в Китайската народна република (КНР) съгласно член 17 от основния регламент.

(3)

Съветът наложи индивидуални ставки на антидъмпинговото мито в размер от 5,1 % до 9,8 % върху вноса на разглеждания продукт за включените в извадката производители износители от КНР. На оказалите съдействие производители износители, които не бяха включени в извадката, беше наложена митническа ставка от 5,3 %. Освен това беше наложена обща за цялата държава митническа ставка от 9,8 % върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери от страна на всички други китайски дружества.

(4)

След преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент срокът на първоначалните мерки беше продължен за пет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 (регламента за преглед с оглед изтичане срока на действие на мерките).

(5)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2368 беше изменен регламента за преглед с оглед изтичане срока на действие на мерките, за да се включи член 1, параграф 5, с който се дава възможност на производителите износители да подадат искане за статут на нов производител износител.

(6)

Член 1, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2368, предвижда, че ако страна от КНР представи на Комисията достатъчно доказателства, че:

а)

не е изнасяла за Съюза разглеждания продукт през периода в рамките на първоначалното разследване (1 юли 2008 г. — 30 юни 2009 г.),

б)

не е свързана с износител или производител, за когото се прилагат мерките, наложени с посочения регламент, както и

в)

или действително е изнасяла за Съюза разглеждания продукт след първоначалния разследван период, или е поела неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след края на периода в рамките на първоначалното разследване,

приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 може да се измени, за да се определи за тази страна митническата ставка, приложима за оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, а именно среднопретеглената митническа ставка от 5,3 %.

Б.   ИСКАНИЯ ЗА СТАТУТ НА НОВ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЗНОСИТЕЛ

(7)

След като се публикува Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325, дружеството Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd се отзова и представи пред Комисията искане за статут на нов производител износител и вследствие на това да се прилага за него ставката за оказалите съдействие дружества в КНР, които не са включени в извадката, а именно 5,3 %.

(8)

За да прецени дали заявителят отговаря на критериите за статут на нов производител износител, както е посочено в съображение 6 по-горе, най-напред Комисията му изпрати въпросник с искане за доказателства за изпълнението на критериите. След първоначален анализ на отговорите на въпросника Комисията изпрати писмо с искане за допълнителна информация, на което заявителят отговори.

(9)

Комисията провери цялата информация, която счете за необходима за преценката си дали заявителят отговаря на критериите. Комисията също така уведоми промишлеността на Съюза за това искане на статут на нов производител износител.

(10)

Промишлеността на Съюза не представи коментари по искането.

В.   АНАЛИЗ НА ИСКАНЕТО

(11)

Във връзка с критерия по буква а) Комисията разгледа икономическия лиценз на заявителя, устава и одитираните финансови отчети и определи, че той е бил учреден на 11 февруари 2015 г. Поради това, с оглед на наличната информация, Комисията установи, че заявителят не е изнасял разглеждания продукт по време на първоначалното разследване (1 юли 2008 г. — 30 юни 2009 г.). Следователно заявителят отговаря на критерия по буква а), посочен в съображение 6.

(12)

По отношение на критерия, че заявителят не трябва да е свързан с никой износител или производител, който е обект на антидъмпинговите мерки, наложени с първоначалния регламент (критерия по буква б), Комисията разгледа отношенията между неговите акционери и свързаното с него дружество за експортни продажби. Комисията установи въз основа на информацията, с която разполага, че заявителят не е свързан с никой износител или производител, който е обект на антидъмпинговите мерки. Следователно заявителят отговаря на критерия по буква б), посочен в съображение 6.

(13)

Що се отнася до критерия по буква в), а именно, че заявителят действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза след първоначалния разследван период, заявителят представи доказателства за износа на разглеждания продукт за Хърватия след първоначалния разследван период. Хърватските митнически органи също съобщиха за сделката в базата данни, създадена по член 14, параграф 6 от основния регламент. Следователно заявителят отговаря на критерия по буква в), посочен в съображение 6.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(14)

Комисията стигна до заключението, че заявителят отговаря на трите критерия, за да бъде считан за нов производител износител. Поради това неговото наименование следва да се добави в списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката, в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325.

(15)

Ето защо Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325 следва да бъде съответно изменен.

Д.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(16)

Комисията информира заявителя и промишлеността на Съюза за тези констатации и им даде възможност да представят коментарите си.

(17)

На страните беше дадена възможност да представят коментари. [Не бяха получени коментари.]

(18)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В списъка на производителите износители от Китайската народна република, съдържащ се в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/325, се добавя следното дружество:

Наименование на дружеството

Град

„Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd

Xinjian Town“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2019 година. година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 49, 25.2.2017 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 337, 19.12.2017 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 315, 1.12.2010 г., стр. 1.


Top