EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1919

Решение за изпълнение (EС) 2018/1919 на Съвета от 4 декември 2018 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

ST/13998/2018/INIT

OJ L 311, 7.12.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1919/oj

7.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2018/1919 НА СЪВЕТА

от 4 декември 2018 година

за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С член 287, точка 14 от Директива 2006/112/ЕО на Полша се разрешава да освободи от данък върху добавената стойност (ДДС) данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 10 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването на страната към ЕС.

(2)

С Решение 2009/790/ЕО на Съвета (2) беше разрешено на Полша до 31 декември 2012 г. да освобождава от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 30 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ. Впоследствие разрешението за прилагане на тази специална мярка беше удължено до 31 декември 2015 г. с Решение за изпълнение 2012/769/ЕС на Съвета (3) и до 31 декември 2018 г. с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1173 на Съвета (4). С Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2090 на Съвета (5) прагът за освобождаване бе увеличен до равностойността в национална валута на 40 000 EUR.

(3)

С писмо, заведено в Комисията на 15 май 2018 г., Полша поиска разрешение да продължи да освобождава от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 40 000 EUR.

(4)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО с писма от 20 юли 2018 г. Комисията предаде отправеното от Полша искане на другите държави членки, с изключение на Испания, на която искането беше предадено с писмо от 23 юли 2018 г. С писмо от 23 юли 2018 г. Комисията уведоми Полша, че разполага с цялата информация, необходима за оценка на искането.

(5)

Според предоставената от Полша информация мотивите за искането за дерогация остават като цяло непроменени. С него се облекчава тежестта върху предприятията за по-голям брой данъчно задължени лица с ограничена стопанска дейност. То също така води до намаляване на административната тежест за данъчната администрация, като ограничава необходимостта от относително скъпоструващия в сравнение с размера на събрания ДДС контрол на малките данъчно задължени лица. Тази специална мярка е изцяло незадължителна за данъчно задължените лица.

(6)

Като се има предвид, че по-високият праг е довел до намаляване на свързаните с ДДС задължения за малките предприятия, при положение че те имат право да изберат да прилагат общия режим на ДДС в съответствие с член 290 от Директива 2006/112/ЕО, на Полша следва да бъде разрешено да прилага специалната мярка за допълнителен ограничен срок до 31 декември 2021 г.

(7)

Тъй като членове 281—294 от Директива 2006/112/ЕО, уреждащи специалния режим за малките предприятия, са в процес на преразглеждане, е възможно преди изтичането на срока на действие на дерогацията на 31 декември 2021 г., да бъде приета директива за изменение на посочените членове, която да определя дата, от която държавите членки трябва да прилагат националните разпоредби. В такъв случай прилагането на настоящото решение следва да бъде прекратено.

(8)

Дерогацията не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, набирани от ДДС, тъй като Полша ще изчисли съответната компенсация по член 6 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (6).

(9)

Поради това Решение 2009/790/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2009/790/ЕО се заменя със следното:

„Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до настъпването на по-ранната от следните две дати:

a)

31 декември 2021 г.;

б)

датата, от която държавите членки трябва да прилагат националните разпоредби, които те са длъжни да приемат, в случай че бъде приета директива за изменение на членове 281—294 от Директива 2006/112/ЕО, уреждащи специалния режим за малките предприятия.“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

То се прилага от 1 януари 2019 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2018 година.

За Съвета

Председател

H. LÖGER


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/790/ЕО на Съвета от 20 октомври 2009 г. за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 53).

(3)  Решение за изпълнение 2012/769/ЕС на Съвета от 4 декември 2012 г. за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 27).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1173 на Съвета от 14 юли 2015 г. за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 189, 17.7.2015 г., стр. 36).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2090 на Съвета от 21 ноември 2016 г. за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 324, 30.11.2016 г., стр. 7).

(6)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).


Top