EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1887

Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/1887 на Комисията от 30 ноември 2018 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2018) 7866)

C/2018/7866

OB L 308, 4.12.2018, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1887/oj

4.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2018/1887 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2018 година

за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС

(нотифицирано под номер С(2018) 7866)

(само текстът на френски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (1), и по-специално член 6, параграф 3, второ тире от него,

след консултация с Консултативния комитет по собствените ресурси,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 371 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета (2) Франция може, в съответствие с условията, прилагани в тази държава членка на 1 януари 1978 г., да продължи да освобождава от данъци сделките, изброени в част Б на приложение X към тази директива. В съответствие с посочения член тези сделки трябва да бъдат взети предвид при определянето на базата за собствените ресурси от ДДС.

(2)

С Решение 90/176/Евратом, ЕИО на Комисията (3) на Франция беше разрешено, наред с другото, да използва приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС по отношение, наред с другото, на сделките, посочени в точка 8 от част Б на приложение X към Директива 2006/112/ЕО по отношение на доставката на вода от обществени органи.

(3)

В своето писмо от 26 април 2018 г. Франция поиска разрешение от Комисията да използва фиксиран процент от междинната база за изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС за сделките, посочени в точка 8 от част Б на приложение X към Директива 2006/112/ЕО по отношение на доставката на вода от обществени органи. Франция доказа, че процентът, прилаган за междинната база, е стабилен за годините от 2012 г. до 2016 г. Разрешението за използване на фиксирани проценти ще намали допълнително административната тежест при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС за такива сделки. Поради това на Франция следва да се разреши да изчислява базата за собствените ресурси от ДДС, като използва фиксиран процент по отношение на доставката на вода от обществени органи.

(4)

От съображения за прозрачност и правна сигурност е целесъобразно прилагането на разрешението да бъде ограничено във времето.

(5)

Поради това Решение 90/176/Евратом, EИО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Решение 90/176/Евратом, ЕИО се вмъква следният член 2в:

„Член 2в

Чрез дерогация от член 2, параграф 3 от настоящото решение, за целите на изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г., на Франция се разрешава да използва 0,02 % от междинната база за сделките, посочени в точка 8 от част Б на приложение X към Директива 2006/112/ЕО.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2018 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9.

(2)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение 90/176/Евратом, ЕИО на Комисията от 23 март 1990 г. за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (ОВ L 99, 19.4.1990 г., стр. 22).


Top