EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1670

Регламент (ЕС) 2018/1670 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускането на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

PE/56/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; заключение отменено от 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1670/oj

12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1670 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2018 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 по отношение на номиналните количества за пускането на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 ноември 2012 г. Съветът прие решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори с Япония относно споразумение за свободна търговия.

(2)

Преговорите за Споразумение между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство („Споразумението“) приключиха успешно и Споразумението беше подписано на 17 юли 2018 г.

(3)

В приложение 2-Г към Споразумението се предвижда еднократно дестилирано шочу, както е определено в член 3, алинея 10 от японския Закон за данъка върху алкохола (Закон № 6 от 1953 г.), произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония, да може да се пуска на пазара в Съюза в традиционни бутилки от четири го (

Image

) и едно шо (

Image

), които отговарят на номинални количества съответно от 720 ml и 1 800 ml, при условие че са изпълнени другите приложими правни изисквания на Съюза.

(4)

В Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) се предвижда, че предварително опаковани продукти може да се пускат на пазара в Съюза само ако са предварително опаковани в номиналните количества, посочени в точка 1 от приложението към същата директива. За спиртните напитки в точка 1 от приложението към Директива 2007/45/ЕО се посочват девет номинални количества в интервала от 100 ml до 2000 ml. Тези номинални количества не включват количества от 720 ml и 1 800 ml — номиналните количества, в които еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд, се бутилира и предлага на пазара в Япония.

(5)

Поради това е необходима дерогация от номиналните количества, определени за спиртните напитки в приложението към Директива 2007/45/ЕО, за да се гарантира, че еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония, може да се пуска на пазара в Съюза, както е предвидено в приложение 2-Г на Споразумението, в бутилки от 720 ml и 1 800 ml, които отговарят на традиционните японски бутилки с вместимост съответно четири го (

Image

) и едно шо (

Image

).

(6)

Дерогацията от Директива 2007/45/ЕО следва да се въведе чрез изменение на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), за да се гарантира, че при влизането в сила на Споразумението еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония, може да се пусне едновременно на пазара във всички държави членки.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 110/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

За да се осигури прилагането на Споразумението по отношение на пускането на пазара в Съюза на еднократно дестилирано шочу, произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония, настоящият регламент следва да се прилага от датата на влизане в сила на Споразумението,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В глава IV от Регламент (ЕО) № 110/2008 се вмъква следният член:

„Член 24a

Дерогация от изискванията за номинални количества в Директива 2007/45/ЕО

Чрез дерогация от член 3 от Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1) и от шестия ред от точка 1 от приложението към посочената директива, еднократно дестилирано шочу  (*2), произведено с вертикален дестилационен съд и бутилирано в Япония, може да се пуска на пазара в Съюза в номинални количества от 720 ml и 1 800 ml.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от датата на влизане в сила на Споразумението.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 23 октомври 2018 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

K. EDTSTADLER


(1)  ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 119.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2018 г.

(3)  Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 17).

(4)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).


Top