EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0525(01)

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

OJ L 129, 25.5.2018, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/760/oj

Related Council decision
Related Council decision

25.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

А.   Писмо от Европейския съюз

Госпожо,

Имам честта да се позова на преговорите между Европейския съюз и Кралство Норвегия (наричани по-долу „страните“) относно двустранната търговия със селскостопански продукти, приключили на 5 април 2017 г.

Новият кръг от преговори в областта на търговията със селскостопански продукти между Европейската комисия и правителството на Норвегия започна въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) с цел постигане на напредък в постепенното либерализиране на търговията със селскостопански продукти между страните на преференциална, взаимна и взаимноизгодна основа. Преговорите се проведоха при добра организация и при отделяне на дължимото внимание на развитието на съответните селскостопански политики и ситуации на страните, включително развитието на двустранната търговия, както и на условията на търговия с други търговски партньори.

С настоящото потвърждавам, че при тези преговори се стигна до следните резултати:

1.

Норвегия се задължава да предоставя безмитен достъп за продуктите с произход от Европейския съюз, изброени в приложение I към настоящото споразумение.

2.

Норвегия се задължава да установи тарифни квоти за продуктите с произход от Европейския съюз, изброени в приложение II към настоящото споразумение.

3.

Европейският съюз се задължава да предоставя безмитен достъп за продуктите с произход от Норвегия, изброени в приложение III към настоящото споразумение.

4.

Европейският съюз се задължава да установи тарифни квоти за продуктите с произход от Норвегия, изброени в приложение IV към настоящото споразумение.

5.

Тарифните кодове, посочени в приложения I — IV към настоящото споразумение, са тарифните кодове, които се прилагат за страните от 1 януари 2017 г.

6.

Съществуващите тарифни квоти за внос в Норвегия на 600 тона свинско месо, 800 тона месо от домашни птици и 900 тона месо от животни от рода на едрия рогат добитък, изброени в приложение II към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия, подписано на 15 април 2011 г. (наричано по-долу „Споразумението от 2011 г.“), няма да бъдат засегнати от прилагането на евентуално бъдещо споразумение на СТО относно селското стопанство. Поради това точка 7 от Споразумението от 2011 г. се заличава.

7.

По отношение на допълнителната тарифна квота за внос в Норвегия на 1 200 тона сирене и извара страните се споразумяват, че 700 тона ще се уредят чрез търг, а 500 тона — чрез система за лицензиране.

8.

Страните ще продължат усилията си да обединят всички двустранни отстъпки (тези, които вече са в сила, и тези, които са предвидени в настоящото споразумение) в нова размяна на писма, която да замени съществуващите двустранни споразумения относно селскостопанските продукти.

9.

Правилата за произход на стоките за целите на прилагането на отстъпките, посочени в приложения I — IV към настоящото споразумение, са изложени в приложение IV към Споразумението под формата на размяна на писма от 2 май 1992 г. (наричано по-долу „Споразумението от 1992 г.“). Вместо допълнението към приложение IV към Споразумението от 1992 г. обаче се прилага приложение II към протокол 4 към Споразумението за ЕИП.

10.

Страните гарантират, че отстъпките, които си предоставят една на друга, няма да бъдат засегнати неблагоприятно.

11.

Страните се споразумяват да гарантират, че тарифните квоти ще се управляват по такъв начин, че вносът да може да се осъществява редовно и договорените количества действително да се внасят.

12.

Страните се споразумяват редовно да обменят информация за търгуваните продукти, управлението на тарифните квоти, ценовите котировки и всякаква друга полезна информация относно съответния вътрешен пазар и прилагането на договореното с настоящите преговори.

13.

По искане на една от страните се провеждат консултации по всеки въпрос, който се отнася до прилагането на договореното с настоящите преговори. Ако при прилагането възникнат трудности, консултациите се провеждат възможно най-бързо с цел да се приемат подходящи коригиращи мерки.

14.

Страните потвърждават ангажимента си в съответствие с член 19 от Споразумението за ЕИП да продължат своите усилия с цел постигане на постепенно либерализиране на търговията със селскостопански продукти. За тази цел страните се договарят след две години да проведат нов преглед на условията за търговия със селскостопански продукти с цел да се проучи възможността за евентуални отстъпки.

15.

В случай на ново разширяване на Европейския съюз страните ще направят оценка на въздействието върху двустранната търговия с цел двустранните преференции да се адаптират по начин, който да позволи непрекъснатост на вече съществуващите преференциални търговски потоци между Норвегия и присъединяващите се държави.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец след датата на депозиране на последния документ за одобрение.

Учтиво Ви моля да потвърдите съгласието на Вашето правителство с гореизложеното.

Моля приемете, госпожо, моите най-дълбоки почитания.

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

БЕЗМИТЕН ДОСТЪП ЗА ВНОС В НОРВЕГИЯ НА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Норвежки митнически тарифен код

Описание на продуктите

01.01.2100

Живи коне, магарета, мулета и катъри; коне; расови за разплод

01.01.2902

Живи коне, магарета, мулета и катъри; други коне; с тегло по-малко от 133 kg

01.01.2908

Живи коне, магарета, мулета и катъри; други коне; други

02.07.4300

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 01.05 , пресни, охладени или замразени; от патици; тлъст черен дроб, пресен или охладен

02.07.5300

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 01.05 , пресни, охладени или замразени; от гъски; тлъст черен дроб, пресен или охладен

05.06.9010

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали; други; за фураж

05.11.9911

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека; други; кръв на прах, негодна за консумация от човека; за фураж

05.11.9930

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека; други; месо и кръв; за фураж

05.11.9980

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека; други; други; за фураж

06.02.1021

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел; издънки, невкоренени, и калеми; издънки за разсадници или за градинарски цели, с изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април; Begonia, всички сортове, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe и петуния, влачеща (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)

06.02.1024

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел; издънки, невкоренени, и калеми; издънки за разсадници или за градинарски цели, с изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април; Pelargonium

06.02.9032

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел; други; в буца пръст или друга среда; други растения в саксии или разсад, включително плодни и зеленчукови растения за декоративни цели; зелени растения в саксии от 1 май до 14 декември; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philoden-dron scandens, Rader-machera, Stereo-spermum, Syngonium и X-Fatshedera, също при внос като част от разнородни групи растения

ex ex 07.08.2009  (1)

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени; фасул; фасул, пресен или охладен (Vigna spp., Phaseolus spp.), различен от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул

07.09.9930

Други зеленчуци, пресни или охладени; други; други; сладка царевица; за фураж

ex ex 07.10.2209  (1)

Зеленчуци (неварени или варени във вода или на пара), замразени; бобови зеленчуци, със или без шушулките; фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.); различни от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул

07.11.5100

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние; гъби и трюфели; гъби от рода Agaricus

07.11.5900

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние; гъби и трюфели; други

07.14.3009

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво; игнам (индийски картофи) (Dioscorea spp.); непредназначени за фураж

ex ex 07.14.4000  (1)

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво; таро (Colocasia spp.)

07.14.5009

Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, сладки картофи и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво; yautia (Xanthosoma spp.); непредназначени за храни за животни

08.11.2011

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; къпини, черници или кръстоски на малини и къпини

08.11.2012

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; с добавка на захар или други подсладители; касис

08.11.2013

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; с добавка на захар или други подсладители; цариградско грозде

08.11.2092

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; други; къпини, черници или кръстоски на малини и къпини

08.11.2094

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; други; касис

08.11.2095

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители; други; цариградско грозде

08.12.1000

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние; череши

10.08.5000

Елда, просо и канарско просо; други житни растения; киноа (Chenopodium quinoa)

11.09.0010

Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние; за фураж

12.12.2910

Рожкови, водорасли, захарно цвекло и захарна тръстика, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах; ядки и костилки от плодове и други растителни продукти (включително непечените корени от цикория от вида Cichorium intybus sativum), служещи главно за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде; водорасли; други; за фураж

17.02.2010

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи; захар от клен и сироп от клен; за фураж

20.08.9300

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде; други, включително смесите, с изключение на тези от подпозиция 2008.1900 ; боровинки (Vaccinium macrocarpon, Vaccinum oxycoccus, Vaccinium vitis-idaea)

20.09.8100

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители; сокове от други плодове или зеленчуци; боровинки (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

ex ex 20.09.8999

Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители; сокове от други плодове или зеленчуци; други; други; други; сок или концентрат от черни боровинки

22.06

Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде

23.03.1012

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци, резенки от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от пивоварни или от спиртоварни, дори агломерирани под формата на гранули; остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци; за фураж; от картофи.

ПРИЛОЖЕНИE II

ТАРИФНИ КВОТИ ЗА ВНОС В НОРВЕГИЯ НА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Норвежки тарифен код

Описание на продуктите

Консолидирани тарифни квоти (годишно количество в тонове)

От които допълнителни квоти (1)

Мито в рамките на квотата (NOK/kg)

 

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени:

2 500

1 600

0

02.01.1000

Цели или половин трупове

02.01.2001

„Компенсирани“ четвъртинки, т.е. предни четвъртинки и задни четвъртинки от едно и също животно, представени заедно

02.01.2002

Други предни четвъртинки

02.01.2003

Други задни четвъртинки

02.01.2004

Разфасовки, наречени „Pistola“

 

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени:

 

 

 

02.02.1000

Цели или половин трупове

02.02.2001

„Компенсирани“ четвъртинки, т.е. предни четвъртинки и задни четвъртинки от едно и също животно, представени заедно

02.02.2002

Други предни четвъртинки

02.02.2003

Други задни четвъртинки

02.02.2004

Разфасовки, наречени „Pistola“

 

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

300 (2)

300 (2)

15

02.03.1904

Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях, необезкостени

 

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 01.05 , пресни, охладени или замразени:

От петли и кокошки:

950

150

0

02.07.1100

Неразфасовани, пресни или охладени

02.07.1200

Неразфасовани, замразени

02.07.2400

От пуйки:

Неразфасовани, пресни или охладени

02.07.2500

Неразфасовани, замразени

02.07.4401

От патици, пресни или охладени;

гърди и разфасовки от тях

200

100

30

 

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии:

Меса от животни от рода на свинете: бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени

600 (3)

200 (3)

0

02.10.1101

Съдържащи тегловно 15 % или повече кости

02.10.1109

Други (по-малко от 15 % кости)

02.10.1900

Други (различни от бутове, плешки и разфасовки от тях, гърди и разфасовки от тях, необезкостени)

04.06

Сирене и извара

8 400

1 200

0

ex ex 06.02.9043  (4)

06.02.9044

Други живи растения (включително корените им), издънки и калеми; гъбен мицел:

Други; растения в саксии или разсад, с цвят;

20 милиона норвежки крони

12 милиона норвежки крони

0

06.02.9031

Зелени растения в саксии от 1 май до 14 декември (5)

7 милиона норвежки крони

3 милиона норвежки крони

0

 

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени:

Айсбергова маруля

От 1 март до 31 май

500 (6)

100 (6)

0

07.05.1112

Цяла

07.05.1119

Друга

10.05.9010

Царевица:

За фураж

15 000

5 000

0

16.01.0000

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

600

200

0

ПРИЛОЖЕНИЕ III

БЕЗМИТЕН ДОСТЪП ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ НОРВЕГИЯ

Код по КН

Описание по Комбинираната номенклатура

0101 21 00

Живи коне, расови за разплод

0101 29 10

Живи коне, различни от расови за разплод, предназначени за клане

0101 29 90

Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за клане

0207 43 00

Тлъст черен дроб от патици, пресен или охладен

0207 53 00

Тлъст черен дроб от гъски, пресен или охладен

ex 0506 90 00

Кости и сърцевина от рога, прах и отпадъци от тях, необработени, обезмаслени, дежелатинирани или само подготвени (с изключение на осеин и кости, обработени с киселини и изрязани във форми), за храна за животни

ex 0511 99 85

Кръв на прах за храна за животни, неподходяща за консумация от човека

ex 0511 99 85

Месо и кръв за храна за животни, неподходящи за консумация от човека

ex 0511 99 85

Други животински продукти за храна за животни, неупоменати, нито включени другаде, неподходящи за консумация от човека (различни от продукти от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни, включени в глава 3; кръв; месо; естествени сюнгери от животински произход; сперма от бикове)

ex 0602 10 90

Издънки, невкоренени, на всички сортове Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe и петуния, влачеща (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana), за разсадници или за градинарски цели [с изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април]

ex 0602 10 90

Издънки, невкоренени, на Pelargonium, за разсадници или градинарски цели [с изключение на зелени растения от 15 декември до 30 април]

ex 0602 90 99

Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium и X-Fatshedera, под формата на зелени растения в саксии, от 1 май до 14 декември

ex 0708 20 00

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), със или без шушулките, пресен или охладен, различен от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул

ex 0709 99 60

Сладка царевица за храна на животни, прясна или охладена

ex 0710 22 00

Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.), неварен или варен във вода или на пара, замразен, различен от зелен фасул, аспержов фасул, мазен фасул и обикновен фасул

0711 51 00

Гъби от рода Agaricus, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

0711 59 00

Гъби (различни от тези от рода Agaricus) и трюфели, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

ex 0714 30 00

Игнам (индийски картофи) (Dioscorea spp.), непредназначени за храна на животни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули

ex 0714 40 00

Таро (Colocasia spp.), непредназначени за храна на животни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули

ex 0714 50 00

Yautia (Xanthosoma spp.), непредназначени за храна на животни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули

ex 0811 20 11

Къпини, черници или кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара, замразени, с прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на захар, превишаващо 13 %

ex 0811 20 19

Къпини, черници или кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара, замразени, с прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на захар, непревишаващо 13 %

0811 20 51

Касис, неварен или варен във вода или на пара, замразен, без прибавка на захар или други подсладители

0811 20 59

Къпини и черници, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без прибавка на захар или други подсладители

ex 0811 20 90

Кръстоски на малини и къпини, касис и цариградско грозде, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без прибавка на захар или други подсладители

0812 10 00

Череши, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

1008 50 00

Киноа (Chenopodium quinoa)

ex 1109 00 00

Глутен от пшеница за храна на животни, дори в изсушено състояние

ex 1212 29 00

Водорасли за храна на животни, пресни, охладени, замразени или сушени, дори смлени

ex 1702 20 10

Захар от клен, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки, за храна на животни

ex 1702 20 90

Захар от клен (различна от тази в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки) и сироп от клен, за храна на животни

2008 93

Боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на захар или други подсладители или алкохол

2009 81

Сок от боровинки от видовете Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea, неферментирал, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

ex 2009 89

Сок или концентрат от черни боровинки, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

2206

Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина, саке); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде

ex 2303 10 90

Остатъци от производството на нишесте или скорбяла и подобни остатъци от картофи, за храна на животни

2302 50

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения:

От бобови растения

ex 2309 90 31

Препарати от видовете, използвани за храна на животни, несъдържащи скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно 10 % или по-малко скорбяла или нишесте и несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни продукти, различни от храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, различни от фураж за риба

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАРИФНИ КВОТИ ЗА ВНОС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД ОТ НОРВЕГИЯ

Код по КН

Описание по Комбинираната номенклатура

Консолидирани тарифни квоти (годишно количество в тонове)

От които допълнителни квоти (7)

Мито в рамките на квотата (EUR/kg)

0207 14 30

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105 , пресни, охладени или замразени:

 

От петли и кокошки

 

Необезкостени разфасовки, замразени

 

Цели крилца, дори без връхчетата

550

550

0

0207 14 70

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105 , пресни, охладени или замразени:

 

От петли и кокошки

 

Други необезкостени разфасовки, замразени

150

150

0

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

500

0

0

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии

0404 10

Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители

1 250

1 250

0

0404 10 02

Суроватка, видоизменена или не, на прах, гранули или в други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание × 6,38) <= 15 % и с тегловно съдържание на мазнини <= 1,5 %

3 150

3 150

0

0603 19 70

Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или украса, свежи, различни от рози, карамфили, орхидеи, хризантеми, кремове (Lilium spp.), гладиоли и лютичета

500 000 EUR

500 000 EUR

0

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

300

300

0

2005 20 20

Тънки резенки картофи, пържени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние

350

150

0

2309 90 96

Препарати от видовете, използвани за храна на животни; други

200

200

0

3502 20

Албумини (включително концентратите на два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините:

Млечен албумин, включително концентратите от два или повече протеина, получени от суроватка

500

500

0

Б.   Писмо от Кралство Норвегия

Госпожо,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от днешна дата със следния текст:

„Имам честта да се позова на преговорите между Европейския съюз и Кралство Норвегия (наричани по-долу „страните“) относно двустранната търговия със селскостопански продукти, приключили на 5 април 2017 г.

Новият кръг от преговори в областта на търговията със селскостопански продукти между Европейската комисия и правителството на Норвегия започна въз основа на член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“) с цел постигане на напредък в постепенното либерализиране на търговията със селскостопански продукти между страните на преференциална, взаимна и взаимноизгодна основа. Преговорите се проведоха при добра организация и при отделяне на дължимото внимание на развитието на съответните селскостопански политики и ситуации на страните, включително развитието на двустранната търговия, както и на условията на търговия с други търговски партньори.

С настоящото потвърждавам, че при тези преговори се стигна до следните резултати:

1.

Норвегия се задължава да предоставя безмитен достъп за продуктите с произход от Европейския съюз, изброени в приложение I към настоящото споразумение.

2.

Норвегия се задължава да установи тарифни квоти за продуктите с произход от Европейския съюз, изброени в приложение II към настоящото споразумение.

3.

Европейският съюз се задължава да предоставя безмитен достъп за продуктите с произход от Норвегия, изброени в приложение III към настоящото споразумение.

4.

Европейският съюз се задължава да установи тарифни квоти за продуктите с произход от Норвегия, изброени в приложение IV към настоящото споразумение.

5.

Тарифните кодове, посочени в приложения I — IV към настоящото споразумение, са тарифните кодове, които се прилагат за страните от 1 януари 2017 г.

6.

Съществуващите тарифни квоти за внос в Норвегия на 600 тона свинско месо, 800 тона месо от домашни птици и 900 тона месо от животни от рода на едрия рогат добитък, изброени в приложение II към Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия, подписано на 15 април 2011 г. (наричано по-долу „Споразумението от 2011 г.“), няма да бъдат засегнати от прилагането на евентуално бъдещо споразумение на СТО относно селското стопанство. Поради това точка 7 от Споразумението от 2011 г. се заличава.

7.

По отношение на допълнителната тарифна квота за внос в Норвегия на 1 200 тона сирене и извара страните се споразумяват, че 700 тона ще се уредят чрез търг, а 500 тона — чрез система за лицензиране.

8.

Страните ще продължат усилията си да обединят всички двустранни отстъпки (тези, които вече са в сила, и тези, които са предвидени в настоящото споразумение) в нова размяна на писма, която да замени съществуващите двустранни споразумения относно селскостопанските продукти.

9.

Правилата за произход на стоките за целите на прилагането на отстъпките, посочени в приложения I — IV към настоящото споразумение, са изложени в приложение IV към Споразумението под формата на размяна на писма от 2 май 1992 г. (наричано по-долу „Споразумението от 1992 г.“). Вместо допълнението към приложение IV към Споразумението от 1992 г. обаче се прилага приложение II към протокол 4 към Споразумението за ЕИП.

10.

Страните гарантират, че отстъпките, които си предоставят една на друга, няма да бъдат засегнати неблагоприятно.

11.

Страните се споразумяват да гарантират, че тарифните квоти ще се управляват по такъв начин, че вносът да може да се осъществява редовно и договорените количества действително да се внасят.

12.

Страните се споразумяват редовно да обменят информация за търгуваните продукти, управлението на тарифните квоти, ценовите котировки и всякаква друга полезна информация относно съответния вътрешен пазар и прилагането на договореното с настоящите преговори.

13.

По искане на една от страните се провеждат консултации по всеки въпрос, който се отнася до прилагането на договореното с настоящите преговори. Ако при прилагането възникнат трудности, консултациите се провеждат възможно най-бързо с цел да се приемат подходящи коригиращи мерки.

14.

Страните потвърждават ангажимента си в съответствие с член 19 от Споразумението за ЕИП да продължат своите усилия с цел постигане на постепенно либерализиране на търговията със селскостопански продукти. За тази цел страните се договарят след две години да проведат нов преглед на условията за търговия със селскостопански продукти с цел да се проучи възможността за евентуални отстъпки.

15.

В случай на ново разширяване на Европейския съюз страните ще направят оценка на въздействието върху двустранната търговия с цел двустранните преференции да се адаптират по начин, който да позволи непрекъснатост на вече съществуващите преференциални търговски потоци между Норвегия и присъединяващите се държави.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец след датата на депозиране на последния документ за одобрение.“.

Имам честта да потвърдя съгласието на Кралство Норвегия със съдържанието на писмото.

Моля приемете, госпожо, моите най-дълбоки почитания.

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Għar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Тези продукти се внасят безмитно. Въпреки това Норвегия запазва правото да въведе мито, ако продуктите се внасят за фураж.

(1)  За периода 1.1—31.12 и по време на първата година от прилагането на споразумението pro rata, ако е необходимо. Допълнителни квоти, които се добавят към съществуващите квоти, договорени по предишни споразумения между ЕС и Норвегия.

(2)  В периода 1.12—31.12.

(3)  Количеството е за внос на необезкостени бутове. За обезкостени бутове се използва коефициент на преобразуване 1,15.

(4)  С изключение на следните растения: Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens, Begonia x hiemalis, Begonia elatior, Campanula, Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Hibiscus, Kalanchoe, Pelargonium, Primula и Saintpaulia.

(5)  Включват следните растения: Condiaeum, Croton, Dieffenbachia, Epipremnum, Scindapsus aureum, Hedera, Nephrolepis, Peperomia obtusifolia, Peperomia rotundifolia, Schefflera, Soleirolia и Helxine, включително и при внос като част от разнородни групи растения.

(6)  Критерий за крайния потребител: преработвателна промишленост.

(7)  За периода 1.1 — 31.12 и по време на първата година от прилагането на споразумението pro rata, ако е необходимо. Допълнителни квоти, които се добавят към съществуващите квоти, договорени по предишни споразумения между ЕС и Норвегия.


Top