EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0680R(01)

Поправка на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г.)

OJ L 127, 23.5.2018, p. 8–8 (ES, CS, ET, RO)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 6–6 (BG, DA, EN, LV, LT, MT, PT, SK, FI)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 20–29 (SL)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 14–14 (NL)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 9–9 (DE)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 7–7 (EL, FR, HU)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 16–21 (SV)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 19–19 (IT)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 14–17 (HR)
OJ L 127, 23.5.2018, p. 10–10 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/corrigendum/2018-05-23/oj

23.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 127/6


Поправка на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 119 от 4 май 2016 г. )

На страница 128, в член 51, параграф 1 буква е)

вместо:

„е)

извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики, посочени в букви б) и в);“

да се чете:

„е)

извършва преглед на практическото прилагане на насоките, препоръките и най-добрите практики;“.


Top