EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0666

Решение (ЕС) 2018/666 на Комисията от 27 април 2018 година за изменение на Решение 2014/312/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (нотифицирано под номер С(2018) 2479) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/2479

OB L 111, 2.5.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/666/oj

2.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 111/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2018/666 НА КОМИСИЯТА

от 27 април 2018 година

за изменение на Решение 2014/312/ЕС по отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване

(нотифицирано под номер С(2018) 2479)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност на настоящите екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с Решение 2014/312/ЕС на Комисията (2), изтича на 28 май 2018 г.

(2)

Направена е оценка, която потвърждава адекватността и целесъобразността на сегашните екологични критерии, както и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, определени с Решение 2014/312/ЕС. Поради това е целесъобразно да се удължи срокът на валидност на тези критерии и изисквания за оценка и проверка.

(3)

Поради това Решение 2014/312/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 4 от Решение 2014/312/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за групата продукти „бои и лакове за вътрешно и външно боядисване“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2022 г.“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2018 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2014/312/ЕС на Комисията от 28 май 2014 г. относно установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на бои и лакове за вътрешно и външно боядисване (ОВ L 164, 3.6.2014 г., стр. 45).


Top