EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0649

Делегиран регламент (ЕС) 2018/649 на Комисията от 23 януари 2018 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с промените на стойностите на масата на новите пътнически леки автомобили, регистрирани през 2014, 2015 и 2016 година (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/0228

OB L 108, 27.4.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; заключение отменено от 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/649/oj

27.4.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/14


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/649 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2018 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с промените на стойностите на масата на новите пътнически леки автомобили, регистрирани през 2014, 2015 и 2016 година

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 13, параграф 2, алинея трета от него,

като има предвид, че:

(1)

Средната стойност на масата, използвана за целите на изчисляването на специфичните емисии на CO2 за всеки нов пътнически лек автомобил, трябва да се коригира на всеки три години, за да се отчетат евентуални промени в средната маса на новите превозни средства, регистрирани в Съюза.

(2)

От мониторинга на масата на новите пътнически леки автомобили в готовност за движение, регистрирани през календарните 2014, 2015 и 2016 години, е видно, че средната маса е намаляла и че по тази причина стойността M0, посочена в точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009, следва да бъде коригирана.

(3)

Новата стойност следва да се определи като се вземат предвид само тези стойности, които съответните производители на превозни средства са могли да проверят, като се изключат явно грешните стойности (т.е. стойностите под 500 kg), както и стойностите, отнасящи се за превозни средства, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 443/2009. Освен това, новата стойност следва да е въз основа на претеглената средна стойност, вземайки предвид броя на регистрациите на нови пътнически леки автомобили в Съюза през календарните 2014, 2015 и 2016 години.

(4)

Предвид всичко това, стойността M0, която ще се прилага от 2019 г., следва да бъде намалена с 12,52 kg — от 1 392,4 на 1 379,88 kg.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 се изменя, както следва:

1)

създава се следната буква ба):

„ба)

от 2019 г.:

Специфични емисии на CO2 = 130 + a × (M – M0)

където:

M

=

масата на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0457“

2)

в буква в) посочената M0 за се заменя със следното:

„M0 =

1 379,88“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.


Top