EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0342

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/342 на Комисията от 7 март 2018 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2018) 1509) (Текст от значение за ЕИП. )

C/2018/1509

OJ L 65, 8.3.2018, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/342/oj

8.3.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/342 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2018 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2018) 1509)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти след датата на приемането му, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила относно изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие бе изменено и с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6), за да се укрепят мерките за борба с болестта, приложими при повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече предвижда създаването на равнището на Съюза на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки, което е в съответствие с посоченото в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците, както и срока на действие на прилаганите в тях мерки. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 вече се определят също така и правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно, главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(6)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе последно изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията (7) след като Нидерландия уведоми за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците в провинция Гронинген на посочената държава членка. Нидерландия също така уведоми Комисията, че е предприела надлежно необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на посоченото огнище, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразеното стопанство за домашни птици.

(7)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314, България уведоми Комисията за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици в нейния регион Добрич. Освен това Италия също уведоми Комисията за появата на ново огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в регион Ломбардия на посочената държава членка.

(8)

България и Италия също така уведомиха Комисията, че са взели необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на новите огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около всички заразени стопанства за домашни птици в посочените държави членки.

(9)

Комисията разгледа посочените мерки съвместно с България и Италия и е убедена, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на България и Италия, са на достатъчно разстояние от стопанствата за домашни птици, в които са потвърдени огнищата на болестта.

(10)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с България и Италия, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки.

(11)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде актуализирано с цел да бъде отчетена актуалната епидемиологична обстановка в България и Италия по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците. По-специално към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени предпазните и надзорните зони в България и Италия, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(12)

Поради това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(13)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2018 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2018/314 на Комисията от 1 март 2018 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 44).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Генерал Тошево

Генерал Тошево

30.3.2018 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), съдържащи се в кръг с радиус от три километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

28.3.2018 г.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Генерал Тошево

Генерал Тошево

От 30.3.2018 г. до 8.4.2018 г.

Присад

Йовково

Равнец

Люляково

Пленимир

Петлешково

Малина

Преселенци

Писарово

Чернооково

Кардам

Снягово

Огражден

Къпиново

Дъбовик

8.4.2018 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), съдържащи се в кръг с радиус от три километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

От 29.3.2018 г. до 6.4.2018 г.

Зоната от частите на регион Lombardia (ADNS 18/0001), простиращи се извън зоната, описана в предпазната зона, и намиращи се в кръг с радиус от десет километра и център с десетични координати N45.561533 E9.752275 по WGS84

6.4.2018 г.“


Top