EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1201(02)

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

OB L 316, 1.12.2017, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/2210/oj

Related Council decision
Related Council decision

1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/9


СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“,

от една страна,

и

АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, наричана по-долу„Египет“,

от друга страна,

наричани по-долу„страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (1) (наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“), което влезе в сила на 1 юни 2004 г., се предвижда осъществяване на научно и технологично сътрудничество;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че със Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет (2), което влезе в сила на 27 февруари 2008 г., се установява официална рамка за сътрудничество между страните в областта на научните и технологичните изследвания;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (3) се уреждат редът и условията за участието на държавите — членки на Съюза, и третите държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“- рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), които са участващи в инициативата държави, и по-специално финансовите им задължения и участието в управленските структури на инициативата;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно Решение (ЕС) 2017/1324 Египет ще стане участваща държава в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Египет в PRIMA;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Египет изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави — членки на Съюза, и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо международно споразумение между Съюза и Египет за уреждане на правата и задълженията на Египет като участваща в PRIMA държава;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че пълното сътрудничество и координация между компетентните органи на двете страни е от основно значение за прилагането на настоящото споразумение;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Целта на настоящото споразумение е да се определят редът и условията за участието на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA).

Член 2

Ред и условия за участието на Египет в PRIMA

Редът и условията за участието на Египет в PRIMA са тези, определени в Решение (ЕС) 2017/1324. Страните спазват задълженията, установени с Решение (ЕС) 2017/1324, и предприемат целесъобразни мерки, по-специално като предоставят цялата необходима помощ, за да се гарантира прилагането на член 10, параграф 2 и член 11, параграфи 3 и 4 от посоченото решение. Страните постигат съгласие по подробни договорености, уреждащи помощта, тъй като те са от основно значение за сътрудничеството им съгласно настоящото споразумение.

Член 3

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и от друга страна, на територията на Египет.

Член 4

Временно прилагане, влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която и двете страни се нотифицират взаимно по дипломатически път относно приключването на процедурите, посочени в параграф 1. След подписването на споразумението и до влизането му в сила страните го прилагат временно от датата, на която Съюза получи нотификацията относно приключването от страна на Египет на процедурите, посочени в параграф 1.

3.   Настоящото споразумение остава в сила, докато е в сила Решение (ЕС) 2017/1324, освен ако действието му не бъде прекратено от някоя от страните в съответствие с член 5.

Член 5

Прекратяване

1.   Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време чрез писмено предизвестие, с което информира другата страна за намерението си да го прекрати.

Прекратяването влиза в сила шест месеца след датата, на която писменото предизвестие стигне до своя адресат.

2.   Проектите и дейностите, които са започнати към момента на прекратяване на настоящото споразумение, продължават до тяхното приключване при условията, предвидени в настоящото споразумение.

3.   Страните уреждат по взаимно съгласие всякакви други последици от прекратяването.

Член 6

Уреждане на спорове

Процедурата по уреждане на спорове, предвидена в член 82 от Евро-средиземноморското споразумение, се прилага за всички спорове, свързани с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и арабски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 182, 13.7.2005 г., стр. 12.

(3)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).


Top