EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1857

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1857 на Комисията от 13 октомври 2017 година относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Съединените американски щати за трансакциите с деривати под надзора на Комисията за търговия със стокови фючърси като равностойни на някои изисквания на член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (Текст от значение за ЕИП. )

C/2017/6572

OJ L 265, 14.10.2017, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1857/oj

14.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 265/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1857 НА КОМИСИЯТА

от 13 октомври 2017 година

относно признаването на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на Съединените американски щати за трансакциите с деривати под надзора на Комисията за търговия със стокови фючърси като равностойни на някои изисквания на член 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 13 от Регламент (ЕС) № 648/2012 се предвижда механизъм за намиране на решения, с които да се гарантира съгласуваност между правните изисквания, установени от Съюза, и тези на трети държави в приложното поле на този регламент. Един от начините е оправомощаване на Комисията да приема решения, с които правната, надзорната и правоприлагащата уредба на трета държава се обявява за еквивалентна на изискванията, установени в членове 4, 9, 10 и 11 от Регламент (ЕС) № 648/2012 така, че когато контрагенти встъпват в трансакции, попадащи в обхвата на този регламент, и поне един от контрагентите е установен в тази трета държава, се счита, че те са изпълнили изискванията на горепосочените членове, ако са спазени изискванията, посочени в правния режим на тази трета държава. Тази декларация за еквивалентността позволява да се избегне прилагането на дублиращи се или противоречащи си правила и следователно допринася за постигане на крайната цел на Регламент (ЕС) № 648/2012 — да се намали системният риск и да се подобри прозрачността на пазара на деривати чрез осигуряване на последователно прилагане на международно равнище на принципите, договорени с международните партньори на Съюза и предвидени в посочения регламент.

(2)

В член 11, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, чието практическо прилагане е конкретно определено в техническите стандарти, приети съгласно член 11, параграф 14, букви а) и б) и член 11, параграф 15 от същия регламент, се установяват правните изисквания на Съюза относно своевременното потвърждаване, компресиране и съгласуване на портфейли, приложими към договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК, задълженията за оценка и разрешаване на спорове, приложими към посочените договори (наричани по-нататък „техники за намаляване на операционния риск“), както и задълженията, свързани с размяна на обезпечения (маржини/допълнителни обезпечения) между контрагентите.

(3)

За да може правният режим на трета държава да се счита за еквивалентен на правния режим на Съюза по отношение на техниките за намаляване на операционния риск и изискванията за маржин (допълнително обезпечение), основните последици от правните, надзорните и правоприлагащите мерки по отношение на постигане на регулаторните цели трябва да бъдат еквивалентни на изискванията на Съюза. Целта на настоящата оценка на еквивалентността следователно е да се провери дали правната, надзорната и правоприлагащата уредба на Съединените американски щати (САЩ) гарантира, че договорите за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез ЦК и при които поне един от контрагентите е установен в трета държава, не излагат финансовите пазари в Съюза на по-високо равнище на риска в сравнение с равнището на риска, произтичащ от същия вид договори за деривати, сключени от установени в Съюза контрагенти, и следователно не създават неприемливи равнища на системен риск за Съюза.

(4)

На 1 септември 2013 г. Комисията получи техническото становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби в САЩ (2) по отношение, наред с другото, на приложимите техники за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК. В своето техническо становище ЕОЦКП установи, че правно обвързващите изисквания за своевременно потвърждение, съгласуване на портфейл и компресиране на портфейл в САЩ са еквивалентни на правно обвързващите изисквания, приложими съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012. ЕОЦКП смята обаче, че към момента на анализа режимът за решаване на спорове на САЩ не е бил еквивалентен на посочения в член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012. ЕОЦКП също така отбелязва, че еквивалентността между режимите за двустранни маржини не е могла да бъде оценена своевременно, тъй като по това време все още не са били разработени техническите стандарти, с които се установяват правилата относно двустранните маржове в Съюза.

(5)

При своята оценка Комисията взе под внимание съветите на ЕОЦКП, както и междувременно настъпилите промени в нормативната уредба. Настоящото решение се основава не само на сравнителен анализ на правните, надзорните и правоприлагащите изисквания, приложими в САЩ, но също и на оценка на последиците от тези изисквания, както и на тяхната целесъобразност за намаляване на рисковете, произтичащи от тези договори, по начин, считан за еквивалентен на последиците от изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012.

(6)

Правните, надзорните и правоприлагащите норми, приложими в САЩ за договорите за извънборсови деривати, са постановени в дял VII от Закона Дод/Франк за реформа на Wall Street и за защита на потребителите (Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act — „Закона Dodd Frank“) и в конкретните правила за прилагане, приети от Комисията за търговия със стокови фючърси („разпоредбите на КТСФ“). Законът „Dodd Frank“, който влезе в сила през юли 2010 г., създаде нова нормативна уредба за някои извънборсови деривати, определени като суапове в раздел 1а (47) от Закона за стоковите борси (ЗСБ), с цел намаляване на системния риск, повишаване на прозрачността и насърчаване на лоялните пазарни отношения във финансовата система. КТСФ има юрисдикцията над суапове, а повечето оперативни разпоредби на дял VII от Закона Dodd Frank влязоха в сила през 2011 г.

(7)

Техниките за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, както е добавено в нова точка 4s(i) от ЗСБ чрез раздел 731 от Закона Dodd Frank, се прилагат за търговци на суапове и пазарни участници с големи позиции, както е определено в ЗСБ. Настоящото решение следва да обхваща правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби по отношение на задълженията за навременно потвърждение, компресиране и съгласуване на портфейли и задълженията за оценка и разрешаване на спорове, както и изискванията за маржини, приложими за търговци на суапове и пазарни участници с големи суапови позиции, установени в САЩ, които са лицензирани и над които се осъществява надзор в съответствие с разпоредбите на КТСФ. Настоящото решение обаче не следва да обхваща правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби на САЩ, приложими спрямо лицата, регистрирани от Комисията по ценни книжа и фондови борси като търговци на суапове с ценни книжа или пазарни участници с големи суапови позиции с ценни книжа съгласно Закона за фондовите борси (Securities Exchange Act) от 1934 г. (15 U.S.C. 78а и сл.).

(8)

Разпоредбите на КТСФ относно техниките за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, съдържат задължения, подобни на предвидените в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012. По-специално, в част 23, подчаст I от разпоредбите на КТСФ се съдържат специфични подробни изисквания за своевременно потвърждение, съгласуване на портфейли, компресиране на портфейл, оценка на трансакция и разрешаване на спорове, приложими за договорите за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК. Във всички изброени по-долу аспекти изискванията, предвидени в разпоредбите на КТСФ, са еквивалентни на съответните изисквания в Регламент (ЕС) № 648/2012: i) честотата и праговете за съгласуване на портфейли съвпадат; ii) сроковете за своевременно потвърждаване съвпадат; iii) изисквания за компресиране на портфейл въз основа на принципа „изпълнение или обяснение“; iv) изисквания за ежедневно оценяване на трансакции, за които не се извършва клиринг. Като се има предвид ограниченото въздействие поради разликата в обхвата на изискванията за механизмите за решаване на спорове, тези изисквания следва да бъдат счетени за еквивалентни на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 относно уреждането на спорове.

(9)

Въз основа на гореизложеното, във връзка със суапове, които са в рамките на компетентността на КТСФ, както е определено в раздел 1а (47) от ЗСБ, разпоредбите на КТСФ относно правните, надзорните и правоприлагащите мерки, приложими към търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции, следва да се считат за еквивалентни на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012, по отношение на задълженията за своевременно потвърждаване, компресиране и съгласуване на портфейли, оценка и решаване на спорове, приложими към договорите за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, както е предвидено в член 11, параграфи 1 и 2 от посочения регламент.

(10)

Що се отнася до маржините за договорите за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, правно обвързващите изисквания на КТСФ включват изискване, публикувано през януари 2016 г., за допълнително обезпечение за търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции във връзка със суапове, за които не се извършва клиринг („окончателно правило за маржина“), и изисквания, публикувани през август 2016 г., за маржин за търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции във връзка със суапове, за които не се извършва клиринг — трансгранично прилагане на изискванията за маржин („трансгранично правило за маржина“).

(11)

Докато разпоредбите на КТСФ относно техниките за намаляване на операционния риск за договори за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, се прилагат спрямо всички търговци на суапове и пазарни участници с големи суапови позиции, то разпоредбите на КТСФ относно маржините за тези договори за извънборсови деривати се прилагат само към търговци на суапове и пазарни участници с големи суапови позиции, които не са под надзора на пруденциален регулаторен орган. Определението на ЗСБ за „пруденциален регулаторен орган“ включва Управителния съвет на Федералния резерв, Управлението за контрол на паричното обращение (Office of the Comptroller of the Currency), Федералната корпорация за застраховане на влоговете (Federal Deposit Insurance Corporation), Управлението за кредитиране на земеделските стопанства (Farm Credit Administration) и Федералната администрация за жилищно финансиране (Federal Housing Finance Agency).

(12)

Разпоредбите на КТСФ, приложими към маржините за договори за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, изискват само размяна на първоначален маржин с „обхванат контрагент“ (covered counterparty), както е определено в раздел 23.151 от разпоредбите на КТСФ. Обхванатият контрагент е контрагент, който е краен финансов потребител със съществена суапова експозиция или суапов субект, който сключва суап със субект, за когото се прилагат американските правила относно маржина при сделки със суап (covered swap entity). Съгласно раздел 23.150 от разпоредбите на КТСФ съществената суапова експозиция представлява средна дневна условна стойност на извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг, надхвърляща 8 млрд. щатски долара (8 000 милиона), като аналогичният праг, определен в член 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията (3), е 8 млрд. EUR (8 000 млн. EUR). В Съюза изискването за размяна на вариационен маржин не предполага праг на същественост и е приложимо за всички контрагенти, по отношение на които се прилагат разпоредбите на член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Разпоредбите на КТСФ за комбиниран минимален размер на прехвърляемите средства при първоначалния маржин и при променливия маржин съгласно окончателното правило за маржина е 500 000 щатски долара, докато съответното изискване, посочено в член 25 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, е 500 000 EUR. Като се има предвид ограниченото въздействие поради валутната разлика, тези суми следва да се считат за еквивалентни.

(13)

Изискванията за окончателното правило за маржина се прилагат по отношение на деривати, които обхващат почти всички договори, определени като извънборсови в Регламент (ЕС) № 648/2012, с изключение на валутни форуърди и валутни суапове, за които окончателното правило за маржина не предвижда изисквания. Освен това разпоредбите на КТСФ не предвиждат никакво специално третиране за структурирани продукти, включително покрити облигации и секюритизации. В Съюза валутните суапове и валутните форуърди са освободени от изискванията за първоначален маржин, а дериватите, свързани с обезпечени облигации за целите на хеджирането, може също така да бъдат освободени от изискванията за първоначален маржин. Настоящото решение следва да се прилага само за извънборсови деривати, за които се изискват маржини както съгласно правото на Съюза, така и съобразно разпоредбите на КТСФ.

(14)

Изискванията в разпоредбите за КТСФ за изчисляването на първоначалния маржин са еквивалентни на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 648/2012. Подобно на приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, разпоредбите на КТСФ позволяват използването на стандартизиран модел. Като алтернатива за целите на изчисляването могат да бъдат използвани вътрешни модели или модели на трета страна, ако тези модели съдържат някои специфични параметри, включително минималните доверителни интервали и рискови маржин периоди, и данни за минали периоди, включително неблагоприятни периоди. Тези модели трябва да бъдат одобрени от КТСФ или регистрирана асоциация за фючърси.

(15)

Изискванията в разпоредбите на КТСФ относно допустимите обезпечения и относно начините, по които обезпечението се държи и отделя, са равностойни на установените в член 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251. Разпоредбите на КТСФ съдържат еквивалентен списък от допустими обезпечения, а в преамбюла на окончателното правило за маржина се предвижда, че търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции, които не са под надзора на пруденциален регулаторен орган, следва да вземат под внимание концентрацията на обезпечението. Изискванията на КТСФ относно маржините за договори за извънборсови деривати, за които не се прилага клиринг чрез ЦК, следва да се считат за еквивалентни на предвидените в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(16)

Що се отнася до еквивалентността по отношение на защитата на професионална тайна в САЩ, информацията, съхранявана от КТСФ, както и от други федерални регулаторни органи, е уредена от разпоредбите на Закона за защита на личните данни (Privacy Act) и Закона за свободата на информацията (Freedom of Information Act — FOIA). Съгласно FOIA в много случаи физическо лице или организация трябва да предприеме мерки, за да се гарантира поверителната обработка на подадената информация. Следователно Законът за защита на личните данни и FOIA предоставят гаранции за запазване на професионалната тайна, в т.ч. защита на търговски тайни, споделени от органите с трети страни, като тези гаранции са еквивалентни на посочените в дял VIII от Регламент (ЕС) № 648/2012. Следва да се счита, че изискванията на САЩ осигуряват равностойно ниво на защита на професионалната тайна, каквото се гарантира по силата на Регламент (ЕС) № 648/2012.

(17)

Накрая, по отношение на ефективния надзор и прилагане на правните разпоредби в САЩ, КТСФ има широки разследващи и надзорни правомощия, за да оцени дали се съблюдават изискванията за своевременно потвърждение, компресиране и съгласуване на портфейли, оценяване и разрешаване на спорове, приложими към договорите за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК. КТСФ може да приеме широк диапазон надзорни мерки, за да спре всяко нарушение на приложимите изисквания. Освен това нормативната уредба на САЩ предвижда административни санкции, включително временни или постоянни ограничителни заповеди или разпореждания и глоби, както и наказателноправни санкции, за нарушения на приложимите изисквания. Следователно трябва да се счита, че тези мерки осигуряват по един справедлив и ненарушаващ конкуренцията начин ефективното прилагане на съответните правни, регулаторни и правоприлагащи мерки съгласно Закона Dodd-Frank и разпоредбите на ЗСБ и КТСФ, за да се гарантира ефективен надзор и правоприлагане.

(18)

Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП, следва да продължи редовно да наблюдава развитието и ефективното изпълнение на правните, надзорните и правоприлагащите разпоредби в САЩ по отношение на договорите за извънборсови деривати във връзка със своевременното потвърждаване, компресиране и съгласуване на портфейли, оценяването, разрешаването на спорове и изискванията за маржина, приложими за договорите за извънборсови деривати, за които не се извършва клиринг чрез ЦК, въз основа на които разпоредби е взето настоящото решение. Това не следва да засяга възможността за отделно преразглеждане по всяко време от страна на Комисията, когато съответните промени налагат тя да преразгледа оценката на еквивалентността, предоставена с настоящото решение. Подобна повторна оценка би могла да доведе до отмяна на настоящото решение.

(19)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 правната, надзорната и правоприлагащата уредба на Съединените американски щати (САЩ) за техниките за намаляване на операционния риск, които се прилагат към трансакции, регулирани като „суапове“ от Комисията по търговия със стокови фючърси (КТСФ) съгласно раздел 721(a)(21) от Закона Dodd-Frank, и за които не се извършва клиринг от ЦК, се счита за еквивалентна на изискванията, посочени в член 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато поне един от контрагентите по тези трансакции е учреден в САЩ и регистриран в КТСФ като търговец на суапове или пазарен участник с големи суапови позиции.

Член 2

За целите на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012 правната, надзорната и правоприлагащата уредба на САЩ за размяната на обезпечения, която се прилага към трансакции, регулирани като „суапове“ от Комисията по търговия със стокови фючърси (КТСФ) съгласно раздел 721(a)(21) от Закона Dodd-Frank, и за които не се извършва клиринг от ЦК, се счита за еквивалентна на изискванията, посочени в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, когато поне един от контрагентите по тези трансакции е учреден в САЩ и регистриран в КТСФ като търговец на суапове или пазарен участник с големи суапови позиции и този контрагент е обхванат от Изискванията за маржин за търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции във връзка със суапове, за които не се извършва клиринг (Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants) и Изискванията за маржин за търговците на суапове и пазарните участници с големи суапови позиции във връзка със суапове, за които не се извършва клиринг — трансгранично прилагане на изискванията за маржин (Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements).

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  ESMA/2013/BS/1157 Технически съвети относно еквивалентността на нормативната база на трети държави съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура — САЩ (Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — US, Final report, European Securities and Markets Authority), Окончателен доклад, Европейски орган за ценни книжа и пазари, 1 септември 2013 г.

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251 на Комисията от 4 октомври 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции по отношение на регулаторните технически стандарти за техники за намаляване на риска за договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (ОВ L 340, 15.12.2016 г., стр. 9).


Top