EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1129

Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕОТекст от значение за ЕИП.

OJ L 168, 30.6.2017, p. 12–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj

30.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 168/12


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/1129 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 юни 2017 година

относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Настоящият регламент представлява важна стъпка към цялостното изграждане на съюз на капиталовите пазари, както е определено в съобщението на Комисията от 30 септември 2015 г., озаглавено „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“. Целта на съюза на капиталовите пазари е да се помогне на предприятията да използват по-разнообразни източници на капитал от всяка точка в рамките на Европейския Съюз („Съюза“), да се осигури по-ефективното функциониране на пазарите, a на инвеститорите и спестителите да се предложат допълнителни възможности за вложения с цел да се подобри растежът и да се създават работни места.

(2)

Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) определя хармонизирани принципи и правила относно проспекта, който трябва да се състави, одобри и публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Предвид законодателните и пазарните промени след влизането ѝ в сила посочената директива следва да бъде отменена и заменена от настоящия регламент.

(3)

Оповестяването на информация в случаи на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар е от съществено значение за защитата на инвеститорите, тъй като с това се премахва асиметрията на информацията между инвеститорите и емитентите. Хармонизирането на оповестяването позволява установяването на механизъм за трансгранични паспорти, който улеснява ефективното функциониране на вътрешния пазар за широка гама от ценни книжа.

(4)

Несъгласуваните подходи могат да предизвикат раздробяване на вътрешния пазар, тъй като за емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, биха се прилагали различни правила в различните държави членки, и използването на проспектите, одобрени в една държава членка, може да бъде възпрепятствано в други държави членки. Следователно при липсата на хармонизирана рамка, която да осигури еднакъв подход по отношение на оповестяването и функционирането на паспорта в Съюза, е вероятно разликите в правото на държавите членки да създават пречки пред безпроблемното функциониране на вътрешния пазар на ценни книжа. За да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и подобряването на условията за неговото функциониране, по-специално по отношение на капиталовите пазари, както и за да се гарантира висока степен на защита на потребителите и инвеститорите, е целесъобразно на равнището на Съюза да се установи регулаторна рамка за проспектите.

(5)

Когато ценни книжа се предлагат публично или се допускат до търговия на регулиран пазар, е целесъобразно и необходимо правилата за оповестяване да бъдат под формата на регламент, за да се гарантира, че разпоредбите, с които пряко се налагат задължения на лицата, участващи в публичното предлагане на ценни книжа и допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, се прилагат по еднакъв начин в рамките на Съюза. Тъй като правната рамка за разпоредбите относно проспектите задължително включва мерки, с които се конкретизират точните изисквания за всички различни аспекти, свързани с проспектите, дори малки разлики в подхода, възприет по отношение на един от тези аспекти биха могли да доведат до значителни пречки за трансграничното предлагане на ценни книжа, допускането до търговия на повече от едно място за търговия и правилата на Съюза за защита на потребителите. Следователно използването на регламент, който е пряко приложим, без да се изисква национална нормативна уредба, следва да намали възможността за предприемане на несъгласувани мерки на национално равнище и да осигури последователен подход, по-голяма правна сигурност и да предотврати такива значителни пречки. Използването на регламент също така ще укрепи доверието в прозрачността на пазарите в рамките на Съюза и ще намали регулаторната сложност, както и разходите на дружествата за търсене и спазване на нормативната уредба.

(6)

Оценката на Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5) показа, че някои промени, въведени с посочената директива, не са изпълнили първоначалните си цели, и че са необходими допълнителни изменения в режима на проспектите в Съюза, за да се опрости и подобри неговото прилагане, да се увеличи неговата ефикасност и да се укрепи международната конкурентоспособност на Съюза, като по този начин се допринесе за намаляване на административната тежест.

(7)

Целта на настоящия регламент е да се гарантира защитата на инвеститорите и пазарната ефективност, като същевременно се укрепи вътрешният пазар за капитали. Осигуряването на информация, която е необходима на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение в зависимост от естеството на емитента и на ценните книжа, гарантира, заедно с правилата за осъществяване на стопанска дейност, защитата на инвеститорите. Освен това тази информация представлява ефективно средство за повишаване на доверието в ценните книжа и по този начин допринася за нормалното функциониране и развитие на пазарите на ценни книжа. Публикуването на проспект е подходящият начин тази информация да се направи достъпна.

(8)

Изискванията за оповестяване от настоящия регламент не възпрепятстват дадена държава членка или даден компетентен орган или борса чрез своите правила да наложат други специални изисквания по отношение на допускането до търговия на ценни книжа на регулиран пазар, по-специално във връзка с корпоративното управление. Подобни изисквания не следва пряко или косвено да ограничават изготвянето, съдържанието и разпространението на проспекти, одобрени от компетентен орган.

(9)

Недялови ценни книжа, емитирани от дадена държава членка или от някой от регионалните или местни органи на дадена държава членка, от публични международни органи, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки, не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент и поради това остават незасегнати от него.

(10)

Задължението за публикуване на проспект следва да се прилага както за свързаните, така и за несвързаните с дялово участие ценни книжа, които се предлагат публично или са допуснати до търговия на регулирани пазари, за да се осигури защитата на инвеститорите. Някои от ценните книжа, попадащи в обхвата на настоящия регламент, дават право на притежателя да придобие прехвърлими ценни книжа или да придобие парична сума чрез паричен сетълмънт, определен чрез препращане към други инструменти, а именно прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или мерки. Настоящият регламент обхваща по-специално варанти, покрити варанти, сертификати, депозитни разписки и конвертируеми облигации, като например ценни книжа, конвертируеми по желание на инвеститора.

(11)

С цел да се гарантира одобрението и паспортизирането на проспекта, както и надзорът върху спазването на настоящия регламент, за всеки проспект трябва да бъде определен компетентен орган. Ето защо в настоящия регламент следва ясно да се определи държавата членка по произход, която е в най-добра позиция да одобри проспекта.

(12)

Разходите за изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа с обща стойност в Съюза под 1 000 000 EUR в съответствие с настоящия регламент е вероятно да бъдат непропорционални на очакваните приходи от предлагането. Следователно задължението за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент не е целесъобразно да се прилага за предлагания с такъв малък мащаб. Държавите членки не следва да разширяват приложното поле на задължението за изготвяне на проспект в съответствие с настоящия регламент, за да бъдат обхванати публични предлагания на ценни книжа с обща стойност под този праг. Държавите членки следва обаче да могат да налагат други изисквания за оповестяване на национално равнище, доколкото тези изисквания не представляват непропорционална или ненужна тежест във връзка с такова предлагане на ценни книжа.

(13)

Освен това, предвид различния размер на финансовите пазари в Съюза, е целесъобразно да се даде възможност на държавите членки да освобождават публично предлагане на ценни книжа, което не надвишава 8 000 000 EUR, от задължението за публикуване на проспект, предвидено в настоящия регламент. По-специално, държавите членки следва да разполагат със свободата да определят в националното си право праг между 1 000 000 EUR и 8 000 000 EUR, изразен като обща стойност на предлагането в Съюза за период от 12 месеца, под който освобождаването следва да се прилага, като вземе предвид нивото на вътрешно национална защита на инвеститорите, което считат за подходящо. Такова освободено публично предлагане на ценни книжа не следва обаче да се ползва от режима на паспортизиране по настоящия регламент. Под този праг държавите членки следва да могат да налагат други изисквания за оповестяване на национално равнище, доколкото тези изисквания не представляват непропорционална или ненужна тежест във връзка с такова освободено предлагане на ценни книжа. Нищо в настоящия регламент не следва да възпрепятства тези държави членки да въвеждат правила на национално равнище, които да позволяват на операторите на многостранни системи за търговия (МСТ) да определят съдържанието на документа за допускане, който емитентът трябва да представи при първоначалното допускане до търговия на ценните си книжа, или условията за неговия преглед.

(14)

Самото допускане на ценни книжа до търговия в МСТ или публикуването на цени „купува“ и „продава“ не трябва само по себе си да се счита за публично предлагане на ценни книжа и поради това не подлежи на задължението за изготвяне на проспект съгласно настоящия регламент. Проспект следва да се изисква само когато тези случаи са съпроводени от съобщение, представляващо „публично предлагане на ценни книжа“, съгласно определението в настоящия регламент.

(15)

Когато предлагането на ценни книжа е насочено изключително към ограничен кръг инвеститори, които не са квалифицирани инвеститори, изготвянето на проспект представлява непропорционална тежест с оглед на малкия брой лица, за които е предназначено предлагането, поради което не следва да се изисква проспект. Това би се прилагало например в случай на предлагане, предназначено за ограничен брой роднини или лични познати на управителите на дадено дружество.

(16)

Настоящият регламент следва да се тълкува по начин, съответстващ на Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), когато е приложимо, в контекста на търгови предложения, сделки за сливане и други сделки, засягащи собствеността или контрола на дружествата.

(17)

Стимулирането на директорите и служителите да притежават ценни книжа от собственото си дружество може да има положително въздействие върху управлението на дружеството и да спомогне за създаването на дългосрочна стойност чрез насърчаване на отдадеността и чувството за собственост на служителите, съгласуване на интересите на акционерите и служителите и осигуряване на инвестиционни възможности за последните. Участието на служителите в собствеността на тяхното дружество е особено важно за малките и средните предприятия (МСП), в които отделните служители е вероятно да имат съществена роля за успеха на дружеството. Ето защо не следва да се въвежда задължение за публикуване на проспект за предлагания, направени в контекста на схема за дялово участие на служители в рамките на Съюза, при условие че за да бъдат защитени инвеститорите е предоставен документ, съдържащ информация за броя и естеството на ценните книжа и причините и подробностите за предлагането или разпределението. С цел да се гарантира равен достъп до схемите за дялово участие за всички директори и служители, независимо дали техният работодател е установен във или извън Съюза, вече не следва да се изисква решение относно еквивалентността на пазари на трети държави, стига да е предоставен такъв информационен документ. По този начин полза от равното третиране и информацията ще извлекат всички участници в схемите за дялово участие на служителите.

(18)

Емисиите на акции или на ценни книжа, даващи достъп до акции, които водят до разводняване на капитала, често означават сделки със значително въздействие върху капиталовата структура, перспективите и финансовото състояние на емитента, за което е необходима съдържащата се в проспекта информация. Обратно, когато акции на емитента вече са допуснати до търговия на регулиран пазар, не следва да се изисква проспект за всяко следващо допускане на акции от същия клас на същия регулиран пазар, включително когато такива акции са следствие от конвертирането или замяната на други ценни книжа или са следствие от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, при условие че новите допуснати акции представляват ограничен процент по отношение на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, освен ако такова допускане не е комбинирано с публично предлагане на ценни книжа, попадащо в обхвата на настоящия регламент. Същият принцип следва да се прилага по-общо към ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търговия на регулиран пазар.

(19)

Настоящият регламент не засяга законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети съгласно Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7) във връзка с преструктурирането на кредитни институции, по-специално член 53, параграф 2, член 59, параграф 2 и член 63, параграфи 1 и 2 от нея, в случаите, когато няма задължение за публикуване на проспект.

(20)

Освобождаването от задължението за публикуване на проспект съгласно настоящия регламент следва да може да се комбинира, при публично предлагане на ценни книжа и/или допускане до търговия на регулиран пазар, когато условията за това освобождаване са изпълнени едновременно. Например, когато предлагането е насочено едновременно към квалифицирани инвеститори, към неквалифицирани инвеститори, всеки от които се ангажира да инвестира най-малко 100 000 EUR, към служителите на емитента, както и към ограничен брой неквалифицирани инвеститори, чийто брой не надхвърля определеното в настоящия регламент, това предлагане следва да се освобождава от задължението за публикуване на проспект.

(21)

С цел гарантиране на правилното функциониране на пазара на едро на недялови ценни книжа, както и повишаване на ликвидността на пазара, е важно да се установи отделен облекчен режим за недялови ценни книжа, допуснати за търговия на регулиран пазар и предназначени за квалифицирани инвеститори. Този облекчен режим следва да включва минимални изисквания за информация, които да са по-малко обременителни от онези, които се прилагат за недялови ценни книжа, които се предлагат на инвеститори на дребно, без да съдържа изискване за включване на резюме в проспекта, както и да има по-гъвкави езикови изисквания. Облекченият режим следва да е приложим първо за недялови ценни книжа, независимо от тяхната номинална стойност, които се търгуват само на регулиран пазар или на определен сегмент от него, до който могат да имат достъп само квалифицирани инвеститори за целите на търговията с такива ценни книжа, и второ за недялови ценни книжа, чиято единична номинална стойност възлиза на не по-малко от 100 000 EUR, което отразява по-високия инвестиционен капацитет на инвеститорите, заинтересовани от проспекта. На неквалифицирани инвеститори не следва да се разрешава препродажба на недялови ценни книжа, които се търгуват само на регулиран пазар или на определен сегмент от него, до който само квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с такива ценни книжа, освен ако в съответствие с настоящия регламент не е изготвен проспект, подходящ за неквалифицирани инвеститори. За тази цел е от съществено значение при създаването на такива регулирани пазари или на определен сегмент от тях, пазарните оператори да не позволяват пряк или непряк достъп на неквалифицирани инвеститори до този регулиран пазар или определен сегмент.

(22)

При разпределяне на ценни книжа без елемент на личен избор от страна на получателя, включително разпределяне на ценни книжа, когато не е налице право на отказ от разпределението, или когато разпределението е автоматично след решение на съд, например разпределяне на ценни книжа между съществуващи кредитори в хода на съдебно производство по несъстоятелност, това разпределяне не следва да се квалифицира като публично предлагане на ценни книжа.

(23)

Емитенти, предложители или лица, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, които не подлежат на изискването за публикуване на проспект, следва да се ползват от единния паспорт, когато доброволно изберат да изпълнят изискванията по настоящия регламент.

(24)

С оглед на особеностите на различните видове ценни книжа, емитенти, предлагания и допускания настоящият регламент установява правила за различните форми на проспектите — стандартен проспект, проспект за пазара на едро на недялови ценни книжа, базов проспект, опростен проспект за вторични емисии и проспект на ЕС за растеж. Поради това всички позовавания на „проспект“ съгласно настоящия регламент трябва да се разбират като позоваване на всички тези форми на проспектите, освен ако изрично не е посочено друго.

(25)

Оповестяване, извършвано чрез проспект, не следва да се изисква при публично предлагане на ценни книжа, когато то е ограничено до квалифицирани инвеститори. Обратно, за всяка препродажба, предназначена за обществеността или публична търговия посредством разрешение за търговия на регулиран пазар, следва да се изисква публикуването на проспект.

(26)

Валидният проспект, изготвен от емитента или от лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, който е предоставен на разположение на обществеността по време на окончателното пласиране на ценните книжа посредством финансовите посредници или при всяка последваща препродажба на ценните книжа, предоставя достатъчно информация на инвеститорите за вземане на информирани инвестиционни решения. Ето защо финансовите посредници, които пласират или впоследствие препродават ценните книжа, следва да имат право да разчитат на първоначалния проспект, публикуван от емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, доколкото той е валиден и надлежно допълван и доколкото емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, е дало съгласието си за използването му. Емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, следва да има право да обвързва такова съгласие с определени условия. Съгласието за използване на проспекта, включително всякакви обвързани с него условия, следва да бъде дадено в писмен договор, даващ възможност за оценка от страна на съответните страни дали препродажбата или окончателното пласиране на ценни книжа е в съответствие с договора. В случай че е дадено съгласие за използването на проспекта, емитентът или лицето, отговорно за изготвянето на първоначалния проспект, следва да носи отговорност за представената в него информация и — в случаите на базов проспект — за предоставянето и регистрирането на окончателните условия, като не следва да се изискват други проспекти. Ако обаче емитентът или лицето, което е отговорно за съставянето на първоначалния проспект, не одобрява неговото използване, финансовият посредник следва да бъде задължен да публикува нов проспект. В такъв случай финансовият посредник следва да носи отговорност за информацията в проспекта, както и за цялата информация, включена чрез препратка, а в случая на базов проспект — в окончателните условия.

(27)

Хармонизирането на информацията, включена в проспекта, следва да предостави равностойна защита на инвеститорите на равнището на Съюза. С цел да се даде възможност на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение тази информация следва да бъде достатъчна и обективна и да бъде изготвена и представена в сбита и лесна за анализиране и разбиране форма. Информацията, която е включена в проспекта, следва да бъде адаптирана към вида на проспекта, естеството и обстоятелствата на емитента и вида на ценните книжа и това дали инвеститорите, към които е насочено предлагането, са единствено квалифицирани инвеститори. Проспектът не следва да съдържа информация, която не е съществена или специфична за емитента и съответните ценни книжа, тъй като това би могло да направи неясна информацията, която е от значение за инвестиционното решение, и по този начин да подкопае защитата на инвеститорите.

(28)

Резюмето на проспекта следва да представлява полезен източник на информация за инвеститорите, по-специално за инвеститорите на дребно. То следва да представлява обособена част от проспекта и да се съсредоточи върху основната информация, от която инвеститорите имат нужда, за да могат да вземат решение кои предлагания и допускания до търговия на ценни книжа желаят да проучат допълнително, като прегледат целия проспект с цел да вземат решение. Подобна ключова информация следва да включва основните характеристики и рисковете, свързани с емитента, с всяко лице, гарантиращо ценните книжа, и с ценните книжа, които се предлагат публично или които се допускат до търговия на регулиран пазар. В него следва да се посочват общите условия на предлагането.

(29)

Представянето на рисковите фактори в резюмето следва да се състои от ограничен списък на избрани специфични рискове, които емитентът счита за най-важни за инвеститора, когато инвеститорът взема инвестиционно решение. Описанието на рисковите фактори в резюмето следва да бъде от значение за конкретното предлагане и следва да бъде изготвено единствено в полза на инвеститорите, а не да съдържа общи твърдения относно инвестиционния риск или да ограничава отговорността на емитента, на предложителя или на лицата, действащи от тяхно име. Чрез тези рискови фактори следва, когато е приложимо, да се изтъкват рисковете, по-специално за инвеститорите на дребно, в случай на ценни книжа, емитирани от кредитни институции, които са предмет на споделяне на загуби съгласно Директива 2014/59/ЕС.

(30)

Резюмето на проспекта следва да бъде кратко, просто и лесно за разбиране от инвеститорите. То следва да бъде написано на ясен нетехнически език, а информацията — предоставена достъпно. То не следва да представлява само компилация от извадки от проспекта. Подходящо е да се определи максимален размер на резюмето, за да се гарантира, че инвеститорите няма да се откажат да го четат, и да се насърчат емитентите да подбират информация, която е от значение за инвеститорите. При определени обстоятелства, изложени в настоящия регламент, максималният размер на резюмето следва да се удължи.

(31)

За да се гарантира еднаквата структура на резюмето на проспекта, следва да бъдат предвидени общи раздели и подзаглавия с указателно съдържание, които емитентът следва да попълни с кратки описания и цифри, когато е необходимо. Емитентите следва да разполагат със свободата да подберат информацията, която считат за съществена и полезна, доколкото я представят по коректен и балансиран начин.

(32)

Резюмето на проспекта следва да отговаря във възможно най-голяма степен на образеца на основния информационен документ, изискван съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (8). Когато ценните книжа попадат в обхвата както на настоящия регламент, така и на Регламент (ЕС) № 1286/2014, използването изцяло на съдържанието на основния информационен документ в резюмето би намалило разходите за спазване на нормативната уредба и административната тежест за емитентите, и поради това настоящият регламент улеснява това използване изцяло. Изискването за изготвяне на резюме обаче не трябва да бъде отменено, когато се изисква основен информационен документ, тъй като последният не съдържа основна информация за емитента и публичното предлагане или допускането до търговия на регулиран пазар на съответните ценни книжа.

(33)

От никого не може да се търси гражданска отговорност само въз основа на резюмето, включително на негов превод, освен ако то не е подвеждащо, неточно или неотговарящо на съответните части на проспекта, или в случаите когато се чете заедно с останалите части на проспекта, не предоставя основната информация, която помага на инвеститорите при вземането на решение дали да инвестират в такива ценни книжа. Резюмето следва да съдържа ясно предупреждение в този смисъл.

(34)

На емитенти, които редовно набират финансиране на капиталовите пазари, следва да бъдат предложени специални формати на регистрационни документи и проспекти, както и специални процедури за тяхното подаване и одобрение, за да могат да бъдат по-гъвкави и да могат да се възползват от пазарните възможности. Във всеки случай тези формати и процедури следва да бъдат незадължителни и да са по избор на емитента.

(35)

По отношение на недяловите ценни книжа, включително когато са емитирани с определена продължителност или повторяемост или като част от програма за предлагане, емитентите следва да имат право да изготвят проспект под формата на базов проспект.

(36)

Подходящо е да се изясни, че окончателните условия на базов проспект следва да съдържат само информация, свързана с документа за ценни книжа, която е конкретна за отделната емисия и която може да се определи единствено по време на отделната емисия. Подобна информация например може да включва международния идентификационен номер на ценните книжа (ISIN), емисионната цена, падежа, купона, датата на упражняване, цената на упражняване, цената на обратно изкупуване и други условия, които не са били известни по време на изготвянето на базовия проспект. Когато окончателните условия не са включени в базовия проспект, те не би следвало да се одобряват от компетентния орган, а следва само да бъдат подадени до него. Всяка друга нова информация, която е в състояние да засегне оценката на емитента и на ценните книжа, следва да се включва в допълнение към базовия проспект. Нито окончателните условия, нито допълнението следва да се използват за включване на вид ценни книжа, които все още не са описани в базовия проспект.

(37)

При базовия проспект емитентът следва да изготви резюме само по отношение на всяка отделна емисия, за да бъде намалена административната тежест и да се осигури по-ясна информация за инвеститорите. Изготвеното специално за емисията резюме следва да бъде приложено към окончателните условия и одобрено от компетентния орган едва когато окончателните условия бъдат включени в базовия проспект или в допълнение към него.

(38)

С цел повишаване на гъвкавостта и ефективността на разходите на базовия проспект емитентите следва да имат възможността да съставят базов проспект като отделни документи.

(39)

Редовните емитенти следва да бъдат стимулирани да съставят проспектите си като отделни документи, тъй като това може да намали разходите им за спазване на настоящия регламент и да им даде възможност да реагират бързо при наличие на пазарни възможности. По този начин емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулирани пазари или в МСТ, следва да имат възможността, но не и задължението, да изготвят и публикуват всяка финансова година универсален регистрационен документ, съдържащ правна, търговска, финансова, счетоводна информация и информация за акционерите, както и описание на емитента за същата финансова година. При условие, че даден емитент изпълнява критериите, определени в настоящия регламент, той следва да се счита за емитент, който редовно емитира ценни книжа. от момента, когато представи универсалния регистрационен документ за одобрение от компетентния орган. Изготвянето на универсален регистрационен документ следва да позволи на емитента да поддържа информацията актуална и да изготвя проспект, когато пазарните условия станат благоприятни за публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар, чрез добавяне на документ за ценните книжа и резюме. Универсалният регистрационен документ следва да служи за множество цели, доколкото съдържанието му следва да бъде едно и също независимо дали емитентът го използва впоследствие за публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар на дялови ценни книжа или недялови ценни книжа. Поради това стандартите за оповестяване за универсалния регистрационен документ следва да се основават на стандартите за дяловите ценни книжа. Универсалният регистрационен документ следва да представлява източник за справки за емитента, като предоставя на инвеститорите и анализаторите минималната необходима информация за извършване на информирана преценка за стопанската дейност на дружеството, неговото финансово състояние, печалби и перспективи, управление и акционери.

(40)

Емитент, който е подал универсален регистрационен документ и е получил одобрение за него в две последователни години, може да се счита за добре известен на компетентния орган. В такъв случай следва да бъде разрешено всички последващи универсални регистрационни документи и всички изменения към тях да се подават без предварително одобрение и да бъдат подлагани на последващ преглед от компетентния орган, когато последният сметне това за необходимо. Всеки компетентен орган следва да определи честотата на тези прегледи, като взема предвид например оценката си за рисковете, свързани с емитента, качеството на неговите предишни оповестявания или времето, което е изтекло от последния преглед на подаден универсален документ.

(41)

Преди да се превърне в съставна част на одобрен проспект, всеки универсален регистрационен документ следва да може да бъде изменян доброволно от емитента — например в случай на съществена промяна в организационното или финансовото състояние на емитента — или при поискване от компетентния орган в контекста на преглед след подаването, когато се е стигнало до заключението, че не са спазени стандартите за пълнота, разбираемост и последователност. Тези изменения следва да се публикуват в съответствие със същите условия, които се прилагат за универсалния регистрационен документ. По-специално, когато компетентният орган установи съществен пропуск, съществена грешка или съществена неточност, емитентът следва да измени своя универсален регистрационен документ и да оповести това изменение публично без излишно забавяне. Тъй като не се осъществява публично предлагане, нито допускане до търговия на ценни книжа, процедурата за изменение на универсален регистрационен документ следва да се различава от процедурата за изготвяне на допълнение към проспект, която следва да се прилага едва след одобрението на проспекта.

(42)

Когато емитентът издава проспект, който се състои от отделни документи, всички съставни части на проспекта следва да подлежат на одобрение, включително, когато е приложимо, универсалният регистрационен документ и неговите изменения, когато са били предварително подадени до компетентния орган, но не са били одобрени. Измененията на универсалния регистрационен документ не следва да подлежат на одобрение от компетентния орган в момента на подаването и следва да бъдат одобрени едва когато всички съставни части на проспекта са представени за одобрение.

(43)

За да се ускори процесът на изготвяне на проспект и да се улесни достъпът до капиталовите пазари по разходоефективен начин, емитентите, които редовно емитират ценни книжа и които изготвят универсален регистрационен документ, следва да получат правото на по-бърз процес на одобрение, тъй като основната съставна част на проспекта или вече е била одобрена, или вече е налична за преглед от компетентния орган. Ето защо следва да бъде съкратен срокът, необходим за получаване на одобрение на проспекта, когато регистрационният документ е под формата на универсален регистрационен документ.

(44)

Редовните емитенти следва да имат възможност да използват универсален регистрационен документ и всички изменения към него като съставна част на базов проспект. Когато даден емитент, който редовно емитира ценни книжа, отговаря на критериите за изготвяне на проспект на ЕС за растеж или опростен проспект съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии или проспект за пазара на едро на недялови ценни книжа, следва да му бъде разрешено да използва своя универсален регистрационен документ и всички изменения към него като съставна част на всеки един от тези проспекти, вместо специалния регистрационен документ, изискван съгласно тези режими на оповестяване.

(45)

При условие че емитентът спазва процедурите за подаване, разпространение и съхранение на регулирана информация, както и крайните срокове, определени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), той следва да има право да публикува годишните и шестмесечните си финансови отчети, изисквани съгласно Директива 2004/109/ЕО, като част от универсалния регистрационен документ, освен ако държавите членки по произход на емитента не са различни за целите на настоящия регламент и Директива 2004/109/ЕО, както и ако езикът на универсалния регистрационен документ не отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО. Това следва да облекчи административната тежест, свързана с многократното подаване, без да засяга информацията, достъпна за обществеността, или надзора на тези отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО.

(46)

Следва да се установи ясен краен срок за валидността на проспекта, за да се избегне вземането на инвестиционни решения, основани на неактуална информация. С цел подобряване на правната сигурност срокът на валидност на проспекта следва да започва от момента на неговото одобряване, който момент може лесно да бъде проверен от компетентния орган. Публично предлагане на ценни книжа съгласно базовия проспект следва да бъде продължено след изтичане на срока на валидността на базовия проспект единствено когато последващ базов проспект е одобрен и публикуван преди изтичането на този срок на валидност и обхваща продължаващото предлагане.

(47)

По своята същност информацията в проспектите относно данъците върху дохода от ценни книжа може да бъде само обща и с ниска информационна стойност за отделния инвеститор. Тъй като такава информация трябва да включва не само държавата, в която се намира седалището на емитента, но и държавите, в които се прави предлагането или в които се кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар, в които проспектът е паспортизиран, изготвянето на тази информация е скъпо и това може да възпрепятства трансграничното предлагане. Ето защо проспектът следва да съдържа само предупреждение, че данъчното право на държавата членка на инвеститора и държавата членка на учредяване на емитента може да окаже влияние върху дохода, получен от ценните книжа. При все това проспектът следва да съдържа подходяща информация относно данъчното облагане, когато предложената инвестиция включва специален данъчен режим, например в случай на инвестиции в ценни книжа, предоставящи на инвеститорите благоприятно данъчно третиране.

(48)

След като даден клас ценни книжа бъде допуснат до търговия на регулиран пазар, за инвеститорите се осигурява текущо оповестяване от емитента съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (10) и Директива 2004/109/ЕО. Необходимостта от пълен проспект следователно е по-малка в случаи на последващо публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на такъв емитент. Ето защо следва да бъде наличен отделен опростен проспект, който да се използва в случаи на вторични емисии, и неговото съдържание следва да бъде облекчено в сравнение с обичайния режим, като се взема предвид вече оповестената информация. Въпреки това инвеститорите се нуждаят от консолидирана и добре структурирана информация, особено в случаите, когато не се изисква такава информация да се оповестява текущо съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 и Директива 2004/109/EО.

(49)

Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да бъде наличен за публично предлагане от емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на пазарите за растеж на МСП, тъй като техните оператори са задължени съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) да установят и прилагат правила, които гарантират подходящо текущо оповестяване.

(50)

Опростеният режим на оповестяване за вторични емисии следва да може да се използва едва след като е изтекъл определен минимален срок от първоначалното допускане до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП на клас ценни книжа на даден емитент. Закъснение с 18 месеца следва да гарантира, че емитентът е изпълнил поне веднъж задължението си да публикува годишен финансов отчет съгласно Директива 2004/109/ЕО или съгласно правилата на пазарния оператор на пазар за растеж на МСП.

(51)

Една от основните цели на съюза на капиталовите пазари е да се улесни достъпът на МСП до финансиране на капиталовите пазари в Съюза. Подходящо е определението на МСП да бъде разширено, така че да включва определението на МСП, дадено в Директива 2014/65/ЕС, за да се осигури съгласуваност между настоящия регламент и Директива 2014/65/ЕС. Тъй като МСП обикновено имат нужда да наберат сравнително по-малки суми, отколкото други емитенти, разходите за изготвяне на стандартен проспект могат да бъдат непропорционално високи и да ги демотивират да предлагат публично своите ценни книжа. В същото време заради своя размер и потенциално по-ограничен обем данни МСП може да пораждат специфичен инвестиционен риск в сравнение с по-големите емитенти и следва да оповестяват достатъчно информация, за да могат инвеститорите да вземат инвестиционно решение. Освен това, за да се насърчи използването от страна на МСП на финансиране от капиталовите пазари, настоящият регламент следва да гарантира, че се обръща специално внимание на пазарите за растеж на МСП, които са обещаващ инструмент, чрез който да се даде възможност на по-малките разрастващи се дружества да набират капитал. Успехът на такива пазари зависи обаче от способността им да отговарят на нуждите от финансиране на разрастващите се МСП. По същия начин някои дружества със средна пазарна капитализация, които предлагат публично ценни книжа с обща стойност в Съюза, ненадвишаваща 20 000 000 EUR, биха се възползвали от по-лесен достъп до финансиране на капиталовите пазари, за да могат да се разрастват, и следва да могат да набират средства при разходи, които не са непропорционално високи. Поради това е целесъобразно настоящият регламент да установи специален пропорционален режим на проспект на ЕС за растеж, който да е на разположение за тези дружества. При определянето на съдържанието на проспекта на ЕС за растеж следва да бъде установен подходящ баланс между разходоефективния достъп до финансовите пазари и защитата на инвеститорите. Както в случаите на други видове проспекти съгласно настоящия регламент, проспектът на ЕС за растеж, след като бъде одобрен, следва да се ползва от режима на паспортизиране съгласно настоящия регламент и поради това следва да бъде валиден за всяко публично предлагане на ценни книжа в целия Съюз.

(52)

Съкратената информация, която трябва да бъде оповестена в проспектите на ЕС за растеж, следва да бъде определена по начин, при който акцентът е върху информацията, която е съществена и значима при инвестиране в ценните книжа, които се предлагат, и върху необходимостта да се гарантира пропорционалност между размера на дружеството и нуждите му от капитал, от една страна, и разходите за изготвяне на проспект, от друга.

(53)

Пропорционалният режим на оповестяване за проспекти на ЕС за растеж не следва да бъде на разположение, когато ценните книжа на дадено дружество вече са допуснати до търговия на регулирани пазари, така че инвеститорите на регулирани пазари да се чувстват уверени, че емитентите, в чиито ценни книжа инвестират, подлежат на един-единствен набор от правила за оповестяване. Ето защо не следва да има двустепенен стандарт на оповестяване на регулирани пазари в зависимост от размера на емитента.

(54)

Основната цел на включването на рискови фактори в проспекта е да се гарантира, че инвеститорите извършват информирана оценка на тези рискове и съответно вземат инвестиционни решения, разполагайки с всички факти. Рисковите фактори следва да бъдат ограничени до онези рискове, които са съществени и специфични за емитента и неговите ценни книжа и които се потвърждават от съдържанието на проспекта. Проспектът не следва да съдържа рискови фактори, които са общи и служат единствено като отказ за поемане на отговорност, тъй като те могат да прикрият по-специфични рискови фактори, с които инвеститорите следва да бъдат запознати, като по този начин се пречи информацията в проспекта да бъде представена по лесен за анализиране, сбит и разбираем начин. Наред с другото, обстоятелствата, свързани с околната среда, социалната сфера и управлението, също могат да представляват конкретни и съществени рискове за емитента и неговите ценни книжа и в такъв случай следва да бъдат оповестени. За да помогне на инвеститорите да установят най-съществените рискове, емитентът следва адекватно да опише и да представи всеки рисков фактор в проспекта. В резюмето следва да бъдат включени ограничен брой рискови фактори, избрани от емитента.

(55)

Пазарната практика, според която одобреният проспект не включва окончателната цена на предлагането и/или сумата на ценните книжа, които се предлагат публично, независимо дали се изразява като брой ценни книжа или като съвкупна номинална стойност, следва да бъде приемлива, когато тази окончателна цена на предлагането и/или сума не може да бъде включена в проспекта, при условие че в такъв случай се гарантира защитата на инвеститорите. Инвеститорите следва или да имат право на оттегляне, след като окончателната цена на предлагане или сума на ценните книжа стане известна, или в противен случай в проспекта следва да се оповести максималната цена, която инвеститорите може да трябва да заплатят за ценните книжа, или максималната сума на ценните книжа, или методите и критериите за оценяване, и/или условията, в съответствие с които трябва бъде определена цената на ценните книжа, както и разяснение за всички използвани методи за оценяване, например метода на дисконтираните парични потоци, анализ на група сходни дружества или всички други общоприети методи за оценяване. Методите и критериите за оценяване следва да бъдат достатъчно точни с цел осигуряване на предвидимост на цената и гарантиране на равнище на защита на инвеститорите, което да е сходно с оповестяването на максималната цена на предлагането. В това отношение позоваването единствено на метода „букбилдинг“ няма да бъде приемливо като метод или критерий за оценяване, когато в проспекта не е включена максимална цена.

(56)

Непосочването в проспекта или в неговите съставни части на чувствителна информация следва да бъде разрешено при определени обстоятелства посредством дерогация, предоставена от компетентния орган, с цел недопускане на неблагоприятни за емитента ситуации.

(57)

Държавите членки публикуват достатъчно информация относно своето финансово положение, която по принцип е общественодостъпна. Следователно, ако държава членка гарантира дадено предлагане на ценни книжа, тази информация не е необходимо да се включва в проспекта.

(58)

Даването на възможност на емитентите да включват чрез препратка документи, които съдържат информацията, която следва да бъде оповестена в проспекта, при спазване на изискването тези документи да са публикувани в електронен вид, следва да облекчи процедурата за изготвяне на проспекта и да намали разходите на емитента, без да застрашава защитата на инвеститорите. Целта да бъдат опростени и намалени разходите за изготвяне на проспект не следва да накърнява други интереси, които проспектът следва да защитава, включително достъпността на информацията. Езикът, използван за информацията, включена чрез препратка, следва да бъде съобразен с езиковия режим, приложим за проспектите. Информацията, включена чрез препратка, следва да може да се отнася до данни за минали периоди. Когато обаче тази информация вече е неотносима поради значителна промяна, това следва да бъде ясно посочено в проспекта, като освен това се предостави актуализираната информация.

(59)

Всяка регулирана информация, съгласно определението в член 2, параграф 1, буква к) от Директива 2004/109/ЕО, следва да може да бъде включена чрез препратка в проспекта. Емитенти, чиито ценни книжа се търгуват в МСТ, и емитенти, които са освободени от публикуване на годишни и шестмесечни финансови отчети в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Директива 2004/109/ЕО, също следва да имат право да включват в проспект чрез препратка цялата или част от годишната или междинната си финансова информация, одиторски доклади, финансови отчети, доклади за управлението или декларации за корпоративното управление, при условие че те се публикуват електронно.

(60)

Не всички емитенти имат достъп до подходяща информация и насоки относно процеса на проверка и одобрение и необходимите стъпки, които да бъдат следвани за одобряване на проспект, тъй като компетентните органи в държавите членки прилагат различни подходи. Настоящият регламент следва да премахне тези различия чрез хармонизиране на критериите за проверка на проспекта и на правилата, които се прилагат за процесите на одобрение от компетентните органи, чрез тяхното рационализиране. Важно е да се гарантира, че всички компетентни органи следват съгласуван подход при разглеждането на пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в даден проспект, като при проверката на проспектите се взема предвид необходимостта от пропорционален подход въз основа на обстоятелствата, свързани с емитента и емисията. Насоките как да бъде получено одобрение за проспект следва да бъдат публикувани на уебсайтовете на компетентните органи. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) следва да има ключова роля за засилване на сближаването на надзорните практики в тази област, като упражнява правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (12). По-специално ЕОЦКП следва да провежда партньорски оценки, обхващащи дейностите на компетентните органи съгласно настоящия регламент в рамките на подходящ срок преди прегледа на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(61)

С цел улесняване на достъпа на държавите членки до пазарите, е важно таксите, налагани от компетентните органи за одобрение и подаване на проспектите и свързаните с тях документи, да бъдат разумни, пропорционални и публично оповестени.

(62)

Тъй като интернет осигурява лесен достъп до информация и с цел да се осигури по-голяма достъпност за инвеститорите, одобреният проспект следва винаги да се публикува в електронна форма. Проспектът следва да се публикува в специализиран раздел на уебсайта на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или ако е приложимо, на уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежните агенти, или на уебсайта на регулирания пазар, за който се иска допускане до търговия, или на оператора на МСТ.

(63)

Всички одобрени проспекти или алтернативно — списъкът на тези проспекти с хипервръзки към специализираните раздели на уебсайта на емитента, следва да се публикуват на уебсайта на компетентния орган на държавата членка по произход на емитента, а всеки проспект следва да бъде изпратен от компетентния орган на ЕОЦКП заедно със съответните данни, даващи възможност за неговото класифициране. ЕОЦКП следва да осигури механизъм за централизирано съхранение на проспектите, който да осигурява безплатен достъп за обществеността и подходящи системи за търсене. За да се гарантира, че инвеститорите имат достъп до надеждни данни, които могат да се използват и анализират по своевременен и ефикасен начин, определена информация, съдържаща се в проспектите, като например ISIN номера за идентифициране на ценните книжа и идентификационните кодове на правния субект (ИКПС) за идентифициране на емитентите, предложителите и лицата, гарантиращи ценните книжа, следва да бъде машинночитаема, включително когато се използват метаданни. Проспектите следва да останат публично достъпни най-малко 10 години след публикуването им, за да се гарантира, че срокът на публичния достъп до тях е съобразен с този на годишните и шестмесечните финансови отчети съгласно Директива 2004/109/ЕО. При поискване проспектите следва винаги да бъдат налични за инвеститорите на траен носител, без заплащане. При отправяне на конкретно искане за хартиен екземпляр от страна на потенциален инвеститор, той следва да може да получи печатна версия на проспекта. Това обаче не изисква от емитента, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или финансовия посредник да съхранява печатни екземпляри на проспекта, за да отговори на евентуални искания.

(64)

Също така е необходимо хармонизиране на рекламните съобщения, за да се избегне подкопаването на общественото доверие и нарушаването на правилното функциониране на финансовите пазари. Обективността и точността на рекламните съобщения, както и тяхната съгласуваност със съдържанието на проспекта, са от изключително значение за защитата на инвеститорите, включително инвеститорите на дребно. Без да се засяга режимът на паспортизиране съгласно настоящия регламент, надзорът върху тези рекламни съобщения е неразделна част от функциите на компетентните органи. Изискванията относно рекламните съобщения в настоящия регламент следва да не засягат други приложими разпоредби от правото на Съюза, по-специално във връзка със защитата на потребителите и нелоялните търговски практики.

(65)

Всеки важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, които биха могли да окажат влияние върху оценката на инвестицията и които възникват след публикуването на проспекта, но преди крайния срок за предлагането или началото на търговията на регулиран пазар, следва да бъдат подходящо оценени от инвеститорите и затова предполагат своевременно да бъде одобрено и разпространено допълнение към проспекта.

(66)

С цел повишаване на правната сигурност следва да бъдат изяснени съответните срокове, в рамките на които емитентът трябва да публикува допълнение към проспекта и в рамките на които инвеститорите имат право да оттеглят съгласието си за предлагането след публикуването на допълнението. От една страна, изискването за допълнение към проспекта следва да се прилага, когато важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност възникват преди приключване на срока на предлагането или момента на започване на търговията на тези ценни книжа на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете настъпи по-късно. От друга страна, правото на оттегляне на съгласието следва да се прилага единствено когато проспектът е свързан с публично предлагане на ценни книжа и важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност възникват или са отбелязани преди приключване на срока на предлагането и доставянето на ценните книжа. Следователно правото на оттегляне следва да бъде свързвано с момента на отбелязването на важния нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, което служи като основание за допълнение, и следва да се прилага, при условие че събитието, довело до това, е настъпило, когато предлагането е в сила и преди предаването на ценните книжа. Правото на оттегляне, гарантирано на инвеститорите поради важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, възникнали или отбелязани по време на срока на валидност на проспекта, не е засегнато от факта, че съответното допълнение се публикува след изтичане на срока на валидност на въпросния проспект. В конкретния случай на предлагане, което продължава в рамките на два последователни основни проспекта, фактът, че емитентът е в процес на получаване на одобрение на последващ базов проспект, не премахва задължението за издаване на допълнение към предишния базов проспект до края на срока на неговата валидност и за гарантиране на свързаните с това права на оттегляне. С цел подобряване на правната сигурност в допълнението към проспекта следва да се уточни кога се погасява правото на оттегляне. Финансовите посредници следва да информират инвеститорите за техните права и да улесняват процедурите, когато инвеститорите упражняват правото си на оттегляне на съгласие.

(67)

Задължението за даден емитент да преведе целия проспект на всички съответни официални езици затруднява трансграничните предлагания или търговията на повече от едно място за търговия. За да се улеснят трансграничните предлагания, следва само резюмето да бъде налично на официалния език или на поне един от официалните езици на приемащата държава членка или на друг език, приет от компетентния орган на тази държава членка.

(68)

Компетентният орган на приемащата държава членка следва да има право да получи удостоверение от компетентния орган на държавата членка по произход, в което се посочва, че проспектът е изготвен в съответствие с настоящия регламент. Компетентният орган на държавата членка по произход следва да уведоми и емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, относно удостоверението за одобрение на проспекта, адресирано до органа на приемащата държава членка, за да увери емитента или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, в това дали и кога в действителност е било направено уведомлението. Всички предавания на документи между компетентните органи за целите на уведомленията следва да се извършват чрез портал за уведомления, който трябва да бъде създаден от ЕОЦКП.

(69)

В случаите, когато настоящият регламент дава възможност на емитент да избере своята държава членка по произход за целите на одобряването на проспекта, е целесъобразно да се гарантира, че емитентът може да използва като съставна част на своя проспект регистрационен документ, или универсален регистрационен документ, който вече е одобрен от компетентния орган на друга държава членка. Затова следва да се създаде система за уведомяване между компетентните органи, за да се гарантира, че такъв регистрационен документ или универсален регистрационен документ не подлежи на проверка или одобрение от компетентния орган, одобряващ проспекта, както и че компетентните органи продължават да отговарят само за съставната част от проспекта, която са одобрили, включително в случаите, когато впоследствие е изготвено допълнение.

(70)

За да се гарантира пълното постигане на целите на настоящия регламент, също така е необходимо в обхвата му да се включат ценните книжа, издадени от емитенти, за които се прилага правото на трети държави. За да се гарантират обменът на информация и сътрудничеството с органите на трети държави по отношение на ефективното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи следва да сключват договорености за сътрудничество с аналогични органи в трети държави. Всяко прехвърляне на лични данни, извършено въз основа на тези договорености, следва да е в съответствие с Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (13) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (14).

(71)

Разнообразието от компетентни органи в държавите членки, които имат различни отговорности, може да създаде ненужни разходи и припокриване на отговорности, без да се получат допълнителни ползи. Във всяка държава членка следва да бъде определен един компетентен орган, който да одобрява проспекти и да носи отговорност за надзора на спазването на настоящия регламент. Този компетентен орган следва да бъде установен като административен орган и под такава форма, че да се гарантира неговата независимост от икономическите субекти и да се избегне конфликт на интереси. Определянето на компетентния орган да одобрява проспекти не бива да изключва сътрудничеството между този компетентен орган и трети страни, като например банкови и застрахователни регулаторни органи или органи по регистрация за търговия на фондовата борса, с цел да се гарантира ефективната проверка и одобрение на проспекти в интерес на емитенти, инвеститори, пазарни участници и самите пазари. Делегирането на задачи от страна на компетентния орган на трети страни следва да се разрешава единствено когато се отнася до публикуването на одобрени проспекти.

(72)

Набор от ефективни правомощия, инструменти и ресурси за компетентните органи на държавите членки гарантира ефективността на надзора. Поради това настоящият регламент следва да предвижда по-специално минимален набор от надзорни правомощия и правомощия за разследване, които следва да бъдат предоставени на компетентните органи на държавите членки в съответствие с националното право. Когато това се изисква от националното право, тези правомощия следва да се упражняват чрез сезиране на компетентните съдебни органи. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящия регламент компетентните органи и ЕОЦКП следва да действат обективно и безпристрастно и да бъдат независими в процеса на вземане на решения.

(73)

За целите на разкриване на нарушения на настоящия регламент е необходимо компетентните органи да имат достъп до обекти, различни от частните жилища на физически лица, за да изземват документация. Достъпът до такива помещения е необходим при основателно подозрение, че съществуват документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, които могат да бъдат необходими за доказването на нарушение на настоящия регламент. Освен това достъпът до такива помещения е необходим, когато лицето, към което вече е било отправено искане за информация, не го изпълни, или когато има разумни основания да се счита, че ако бъде отправено искане, то няма да бъде изпълнено, или че документите или информацията, за които се отнася искането, биха били премахнати, променени или унищожени.

(74)

В съответствие със съобщението на Комисията от 8 декември 2010 г. относно по-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги и с цел да се гарантира изпълнението на изискванията на настоящия регламент, е важно държавите членки да предприемат необходимите стъпки, за да гарантират, че за нарушения на настоящия регламент се прилагат съответните административни санкции и други административни мерки. Тези санкции и мерки следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и да гарантират общ подход в държавите членки и възпиращ ефект. Настоящият регламент не следва да възпрепятства държавите членки да предвидят по-строги административни санкции.

(75)

С цел да се гарантира, че решенията за налагане на административни санкции и други административни мерки, взети от компетентните органи, имат възпиращ ефект върху обществеността като цяло, по правило те следва да се публикуват освен ако компетентният орган не счете за необходимо съобразно настоящия регламент да избере да публикува анонимно, да отложи публикуването или да не ги публикува.

(76)

Макар че държавите членки следва да могат да определят правила за административни и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, от държавите членки не следва да се изисква да определят правила за административни санкции за нарушенията на настоящия регламент, които са предмет на наказателноправни санкции съгласно тяхното национално право към 21 юли 2018 г. В съответствие с националното право държавите членки не са длъжни да налагат и административни, и наказателноправни санкции за едно и също нарушение, но те следва да могат да направят това, ако националното право им позволява. Независимо от това запазването на наказателноправните санкции вместо административните санкции за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент не следва да намалява или по друг начин да засяга способността на компетентните органи да сътрудничат, получават достъп до и обменят своевременно информация с компетентните органи на други държави членки за целите на настоящия регламент, включително след сезиране на компетентните съдебни органи за съответните нарушения с оглед наказателно преследване.

(77)

Подаващите сигнали за нарушения лица могат да представят нова информация на вниманието на компетентните органи, с което им помагат при разкриването и санкционирането на случаи на нарушения на настоящия регламент. Във връзка с това настоящият регламент следва да осигури адекватни мерки, за да позволи на подаващите такива сигнали лица да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, както и да ги защитава срещу действия за отмъщение.

(78)

С цел да се определят изискванията, установени в настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския (ДФЕС)съюз по отношение на минималната информация, която се съдържа в определени документи, които се предоставят на разположение на обществеността във връзка с търгово предложение посредством предложение за размяна, сливане или разделяне, проверката, одобрението, подаването и прегледа на универсалния регистрационен документ и измененията към него, както и условията, при които се губи статутът на емитент, който редовно емитира ценни книжа, формата на проспекта, базовия проспект и окончателните условия, както и специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, минималната информация, която трябва да бъде включена в универсалния регистрационен документ, съкратената информация, която трябва да бъде включена в опростения проспект в случаи на вторични емисии и от МСП, специфичното съкратено съдържание и стандартизирания формат и последователност на проспекта на ЕС за растеж и неговото специфично резюме, критериите за оценка и представяне на рисковите фактори от емитента, проверката и одобряването на проспектите и общите критерии за еквивалентност за проспектите, изготвени от емитентите в трети държави. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (15) По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(79)

С цел да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент по отношение на еквивалентността на нормативната уредба за проспектите на трети държави на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия да взема решения относно тази еквивалентност. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (16).

(80)

Техническите стандарти при финансовите услуги следва да осигурят адекватната защита на инвеститорите и потребителите в рамките на Съюза. Би било ефикасно и целесъобразно на ЕОЦКП, като орган с високоспециализиран експертен опит, да се повери разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват избори на политика, които да се предават на Комисията.

(81)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема регулаторни технически стандарти, разработени от ЕОЦКП, по отношение на съдържанието и формàта на представянето на основната финансова информация, която трябва да бъде включена в резюмето, случаите, в които е възможно определена информация да не се посочва в проспекта, информацията, която следва да бъде включена чрез препратка, и допълнителните видове документи, изисквани съгласно правото на Съюза, публикуването на проспекта, данните, необходими за класифицирането на проспектите в механизма за съхранение, управляван от ЕОЦКП, разпоредбите относно рекламните съобщения, ситуациите, при които важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, отнасящи се за информацията, включена в проспекта, изисква публикуване на допълнение към проспекта, техническите мерки, необходими за функционирането на портала за уведомления на ЕОЦКП, минималното съдържание на договореностите за сътрудничество с надзорните органи в трети държави и образците, които да се използват за тази цел, както и информацията, обменена между компетентните органи и ЕОЦКП в контекста на задължението за сътрудничество. Комисията следва да приема тези проекти на регулаторни технически стандарти посредством делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(82)

На Комисията следва също да се предостави правомощието да приема технически стандарти за изпълнение, разработени от ЕОЦКП по отношение на стандартните формуляри, образците и процедурите за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, регистрационния документ, универсалния регистрационен документ, допълнението към тях и техния превод, допълнението към проспекта и превода на проспекта и/или резюмето, стандартните формуляри, образците и процедурите за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и процедурите и формулярите за обмен на информация между компетентните органи и ЕОЦКП. Комисията следва да приеме тези технически стандарти за изпълнение чрез актове за изпълнение съгласно член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(83)

При упражняване на своите делегирани и изпълнителни правомощия в съответствие с настоящия регламент Комисията следва да спазва следните принципи:

необходимостта да се гарантира доверие във финансовите пазари сред инвеститорите на дребно и МСП чрез популяризиране на високи стандарти на прозрачност на финансовите пазари,

необходимостта да се определят изискванията за оповестяване на даден проспект, като се вземат предвид размерът на емитента и информацията, която емитентът вече е задължен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО и Регламент (ЕС) № 596/2014,

необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари, като същевременно се гарантира доверието на инвеститорите към инвестиране в такива дружества,

необходимостта да се предостави на инвеститорите широк обем от конкурентни инвестиционни възможности и съобразено с техните обстоятелства равнище на оповестяване и защита,

необходимостта да се гарантира, че независимите регулаторни органи прилагат своите правила последователно, особено относно борбата срещу длъжностни престъпления,

необходимостта от висока степен на прозрачност и консултации с всички пазарни участници и с Европейския парламент и Съвета,

необходимостта да се насърчават нововъведенията на финансовите пазари, за да бъдат те динамични и ефективни,

необходимостта да се гарантира системна стабилност на финансовата система посредством близко и противодействащо наблюдение на финансовите иновации,

значението на намаляването на разходите за капитал и увеличаване на достъпа до него,

необходимостта да се балансират дългосрочно разходите и ползите за всички пазарни участници от всички мерки за изпълнение,

необходимостта да се насърчи международната конкурентноспособност на финансовите пазари на Съюза, без да се накърнява така необходимото разширяване на международното сътрудничество,

необходимостта да се постигне равнопоставеност за всички пазарни участници чрез въвеждането на право на Съюза винаги когато това е необходимо,

необходимостта да се осигури съответствие с останалото право на Съюза в същата област, тъй като неравенството по отношение на информацията и липсата на прозрачност могат да застрашат функционирането на пазарите и преди всичко да ощетят потребителите и дребните инвеститори.

(84)

Всяко обработване на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, като например обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, и всеки обмен или предаване на информация от страна на ЕОЦКП следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

(85)

Комисията следва до 21 юли 2022 г. да извърши преглед на прилагането на настоящия регламент и да оцени по-специално дали режимите на оповестяване за вторични емисии и за проспекта на ЕС за растеж, универсалният регистрационен документ и резюмето на проспекта продължават да бъдат подходящи за изпълнение на целите, преследвани с настоящия регламент. По-специално, в доклада следва да се анализират съответните данни и тенденции относно проспекта на ЕС за растеж и да се направи оценка дали новият режим установява подходящ баланс между защитата на инвеститорите и намаляването на административната тежест за дружествата, които имат право да го ползват. В този преглед следва също да се направи оценка дали емитентите, по-специално МСП, могат да получат ИКПС и ISIN номер на разумна цена и в разумни срокове.

(86)

Прилагането на изискванията на настоящия регламент следва да бъде отложено с цел да се позволи приемането на делегирани актове и актове за изпълнение, както и да се даде възможност на компетентните органи и пазарните участници да усвоят новите мерки и да планират тяхното прилагане.

(87)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно подобряване на защитата на инвеститорите и пазарната ефективност при създаването на съюза на капиталовите пазари, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(88)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да се тълкува и прилага в съответствие с тези права и принципи.

(89)

С Европейския надзорен орган по защита на данните беше проведена консултация в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет, обхват и изключения

1.   Настоящият регламент определя изискванията за изготвянето, одобряването и разпространението на проспекта, който трябва да бъде публикуван, когато се предлагат публично ценни книжа или когато такива се допускат до търговия на регулиран пазар, който е разположен или действа в някоя от държавите членки.

2.   Настоящият регламент не се прилага за следните видове ценни книжа:

а)

дялове, които са емитирани от предприятия за колективно инвестиране, различни от тези от затворен тип;

б)

недялови ценни книжа, емитирани от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка, от международни публични институции, в които членуват една или повече държави членки, от Европейската централна банка или от централните банки на държавите членки;

в)

дялове от капитала на централните банки на държавите членки;

г)

ценни книжа, безусловно и неотменимо гарантирани от дадена държава членка или от някой местен или регионален орган на държава членка;

д)

ценни книжа, които са емитирани от асоциации, притежаващи правосубектност или от организации с нестопанска цел, признати от дадена държава членка с цел набиране на необходимите средства за постигане на техните нестопански цели;

е)

незаменяеми дялове от капитал, чиято основна цел е да се предостави на притежателя им право да обитава апартамент или друг вид недвижимо имущество или част от такова, и които не могат да бъдат продавани, без да бъде направен отказ от това право;

3.   Без да се засяга втора алинея от настоящия параграф и член 4, настоящият регламент не се прилага за публичното предлагане на ценни книжа с обща стойност в рамките на Съюза под 1 000 000 EUR, която се изчислява за период от 12 месеца.

Държавите членки не трябва да разширяват обхвата на задължението за изготвяне на проспект в съответствие с настоящия регламент, за да бъдат обхванати публичните предлагания на ценни книжа, посочени в първа алинея от настоящия параграф. В тези случаи обаче държавите членки могат да налагат други изисквания за оповестяване на национално равнище, доколкото тези изисквания не представляват непропорционална или ненужна тежест.

4.   Задължението за публикуване на проспект, предвидено в член 3, параграф 1, не се прилага за следните видове публични предлагания на ценни книжа:

а)

предлагане на ценни книжа, отправено единствено към квалифицирани инвеститори;

б)

предлагане на ценни книжа, отправено до по-малко от 150 физически или юридически лица от държава членка, които са различни от квалифицирани инвеститори;

в)

предлагане на ценни книжа, чиято единична номинална стойност възлиза на не по-малко от 100 000 EUR;

г)

предлагане на ценни книжа, отправено до инвеститори, които придобиват ценни книжа срещу съвкупна стойност от не по-малко от 100 000 евро за инвеститор на всяко отделно предлагане;

д)

акции, които са емитирани за замяна на акции от същия клас, които са вече емитирани, в случай че емитирането на тези нови акции не поражда увеличаване на капитала;

е)

ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предложение посредством предложение за замяна, при условие че на разположение на обществеността е предоставен документ в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21, параграф 2, в който се съдържа информация, описваща сделката и последствията от нея за емитента;

ж)

ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че на разположение на обществеността е предоставен документ в съответствие с реда и условията е, предвидени в член 21, параграф 2, в който се съдържа информация, описваща сделката и последствията от нея за емитента;

з)

дивиденти, изплатени на настоящи акционери под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се изплащат такива дивиденти, при условие че е предоставен документ, съдържащ информация относно броя и вида на акциите, както и причините и подробностите за предлагането;

и)

ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на настоящи или предишни директори или служители от техния работодател, или от свързано предприятие, при условие че е предоставен документ, съдържащ информация относно броя и вида на ценните книжа, както и причините и подробностите за предлагането или разпределението;

й)

недялови ценни книжа, които се емитират с определена продължителност или повторяемост от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 75 000 000 EUR на кредитна институция, изчислена за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

i)

не са подчинени, конвертируеми или заменими; и

ii)

не дават право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент.

5.   Задължението за публикуване на проспект, посочено в член 3, параграф 3, не се отнася за допускането до търговия на регулиран пазар на което и да е от следните:

а)

ценни книжа, които могат да бъдат заменени с такива, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, при условие че представляват за период от 12 месеца по-малко от 20 % от броя на ценните книжа, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар;

б)

акции, които са следствие от конвертирането или замяната на други ценни книжа или от упражняването на правата, предоставени от други ценни книжа, когато получените акции са от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, при условие че получените акции представляват за период от 12 месеца по-малко от 20 % от броя на акциите от същия клас, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар при спазване на втора алинея от настоящия параграф;

в)

ценни книжа, които са следствие от конвертирането или замяната на други ценни книжа, собствени средства или допустими задължения от страна на орган за преструктуриране вследствие на упражняването на правомощие, посочено в член 53, параграф 2, член 59, параграф 2 или член 63, параграф 1 или 2 от Директива 2014/59/ЕС;

г)

акции, които са емитирани в замяна на акции от същия клас, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, когато емитирането на такива акции не включва увеличение на емитирания капитал;

д)

ценни книжа, които се предлагат във връзка с търгово предложение посредством предложение за размяна, при условие че на разположение на обществеността е предоставен документ в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21, параграф 2, в който се съдържа информация, описваща сделката и последствията от нея за емитента;

е)

ценни книжа, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени във връзка със сливане или разделяне, при условие че на разположение на обществеността е предоставен документ в съответствие с реда и условията, посочени в член 21, параграф 2, в който се съдържа информация, описваща сделката и последствията от нея за емитента;

ж)

акции, които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени безплатно на акционерите, както и дивиденти, платени под формата на акции от същия клас като акциите, по отношение на които се плаща дивидентът, при условие че въпросните акции са от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар и е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на акциите, както и причината и подробностите за предлагането или разпределението;

з)

ценни книжа които се предлагат, разпределят или ще бъдат разпределени на действащи или предишни директори или служители от техния работодател или свързано предприятие, ако въпросните ценни книжа са от същия клас, както ценните книжа, вече допуснати до търговия на същия регулиран пазари е предоставен документ, който съдържа информация относно броя и естеството на ценните книжа, както и причината и подробностите относно предлагането или разпределението;

и)

недялови ценни книжа, които се емитират с определена продължителност или повторяемост от кредитна институция, когато съвкупната обобщена стойност в Съюза на предлаганите ценни книжа не надвишава 75 000 000 EUR на кредитна институция, изчислена за период от 12 месеца, при условие че тези ценни книжа:

i)

не са подчинени, конвертируеми или заменими; и

ii)

не осигуряват право да бъдат записани или да бъдат придобити други видове ценни книжа и не са свързани с даден деривативен инструмент;

й)

ценни книжа, които вече са допуснати до търговия на друг регулиран пазар, при следните условия:

i)

тези ценни книжа или ценни книжа от същия клас са допуснати до търговия на този друг регулиран пазар в продължение на повече от 18 месеца;

ii)

че за ценни книжа, които са допуснати за първи път до търговия на регулиран пазар след 1 юли 2005 г., допускането до търговия на този друг регулиран пазар е подлежало на изискване за проспект, одобрен и публикуван в съответствие с Директива 2003/71/ЕО;

iii)

освен за случаите, когато се прилага точка ii), за ценни книжа, които за първи път са допуснати до борсова търговия след 30 юни 1983 г., условията по допускането са одобрени в съответствие с изискванията на Директива 80/390/ЕИО на Съвета (17) или Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18);

iv)

изпълнени са текущите задължения за търговия на този друг регулиран пазар;

v)

лицето, което иска допускането на ценни книжа до търговия на регулиран пазар по силата на изключението, посочено в буква й) предостави на разположение на обществеността в държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане до търговия, в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21, параграф 2, документ, чието съдържание отговаря на изискванията на член 7 — с изключение на това, че максималният размер, посочен в член 7, параграф 3, се увеличава с две допълнителни страници във формат А4 — изготвен на език, приет от компетентния орган на държавата членка на регулирания пазар, на който се иска допускане; и

vi)

документът, посочен в подточка v), съдържа указание откъде може да се получи най-актуалният проспект и къде е налична финансовата информация, публикувана от емитента, в съответствие с текущите задължения за оповестяване.

Изискването получените акции да представляват за период от 12 месеца по-малко от 20 % от броя на акциите от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, както е посочено в първа алинея, буква б), не се прилага в нито един от следните случаи:

а)

когато даден проспект е изготвен в съответствие с настоящия регламент или Директива 2003/71/ЕО при публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, даващи достъп до акции;

б)

когато ценните книжа, даващи достъп до акции, са издадени преди 20 юли 2017 г.;

в)

когато акциите се определят като базов собствен капитал от първи ред, както е предвидено в член 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19), на институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 3 от посочения регламент и са следствие от конвертирането на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, емитирани от тази институция поради настъпването на активиращо събитие, както е предвидено в член 54, параграф 1, буква а) от посочения регламент;

г)

когато акциите се определят като допустими собствени средства или допустими основни собствени средства съгласно определението в дял I, глава VI, раздел 3 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20) и са следствие от конвертирането на други ценни книжа, предприета с цел изпълнение на задълженията за спазване на капиталовото изискване за платежоспособност или минималното капиталово изискване, посочено в дял I, глава VI, раздели 4 и 5 от Директива 2009/138/EО или изискването за групова платежоспособност, предвидено в дял III от Директива 2009/138/ЕО;

6.   Освобождаванията от задължението за публикуване на проспект, посочени в параграфи 4 и 5, могат да се комбинират. Освобождаванията в параграф 5, първа алинея, букви а) и б) обаче не се комбинират, ако това комбиниране би могло да доведе до незабавно или отложено допускане до търговия на регулиран пазар за период от 12 месеца на повече от 20 % от броя на акциите от същия клас като акциите, които вече са допуснати до търговия на същия регулиран пазар, без да се публикува проспект.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44, които допълват настоящия регламент, като установяват минималното информационно съдържание на документите, посочени в параграф 4, букви е) и ж), и параграф 5, първа алинея, букви д) и е) от настоящия член.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„ценни книжа“ означава прехвърлими ценни книжа съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 44 от Директива 2014/65/ЕС, с изключение на инструменти на паричния пазар, както е определено в член 4, параграф 1, точка 17 от Директива 2014/65/ЕС, които имат падеж от по-малко от 12 месеца;

б)

„дялови ценни книжа“ означава акции и други прехвърлими ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, както и всякакъв друг вид прехвърлими ценни книжа, които предоставят право на придобиване на някои от посочените ценни книжа като следствие на тяхното конвертиране или на упражняването на предоставените с тях права, при условие че ценните книжа от втория вид са издадени от емитента на основните акции или от образувание, което принадлежи към групата на посочения емитент;

в)

„недялови ценни книжа“ означава всички ценни книжа, които не са дялови ценни книжа;

г)

„публично предлагане на ценни книжа“ означава съобщаването на лицата под всякаква форма и чрез всякакви средства, с което се представя достатъчно информация относно условията по предлагането и ценните книжа, които се предлагат, така че да се способства даден инвеститор при вземането на решение да закупи или запише тези ценни книжа. Това определение се прилага също така към пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници;

д)

„квалифицирани инвеститори“ означава лицата или субектите, които са изброени в приложение II, раздел I, точки 1—4 към Директива 2014/65/ЕС, и лицата или субектите, които при поискване са третирани като професионални клиенти в съответствие с раздел II от посоченото приложение, или се смята, че са приемливи насрещни страни в съответствие с член 30 от Директива 2014/65/ЕС, освен ако не са сключили писмено споразумение да бъдат третирани като непрофесионални клиенти в съответствие с раздел I, четвърта алинея на посоченото приложение. За целите на прилагане на първото изречение от настоящата буква по искане на емитента инвестиционните посредници и кредитните институции съобщават на емитента класификацията на своите клиенти, при условие че се спазват разпоредбите на съответните правни актове за защита на данните;

е)

„малки и средни предприятия“ или МСП означава едно от следните:

i)

дружества, които съгласно последния им годишен или консолидиран отчет отговарят на поне два от следните три критерия: среден брой на заетите лица през финансовата година по-малко от 250 лица, обща стойност на балансовите активи, която не надвишава 43 000 000 EUR, и нетен годишен оборот, който не надвишава 50 000 000 EUR;

ii)

малки и средни предприятия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2014/65/ЕС;

ж)

„кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

з)

„емитент“ означава юридическо лице, което емитира или предлага да емитира ценни книжа;

и)

„предложител“ означава юридическо лице или физическо лице, което публично предлага ценни книжа;

й)

„регулиран пазар“ означава регулиран пазар съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС;

к)

„рекламно съобщение“ означава съобщение, при което едновременно са налице следните две характеристики:

i)

отнасящо се до конкретно публично предлагане на ценни книжа или до допускане до търговия на регулиран пазар;

ii)

имащо за цел специално да насърчи потенциалното записване или придобиване на ценни книжа;

л)

„регулирана информация“ означава регулирана информация съгласно определението в член 2, параграф 1, буква к) от Директива 2004/109/ЕО;

м)

„държава членка по произход“ означава:

i)

по отношение на всички емитенти на ценни книжа, установени в Съюза, които не са посочени в точка ii), държавата членка, в която се намира седалището на емитента;

ii)

по отношение на всяка емисия на недялови ценни книжа, чиято единична номинална стойност възлиза на поне 1 000 EUR, както и за всяка емисия на недялови ценни книжа, които предоставят право на придобиване на всякакви прехвърлими ценни книжа или на получаване на парични суми в резултат на тяхното конвертиране или на упражняването на предоставените по тях права, при условие че емитентът на недяловите ценни книжа, не е емитентът на основните ценни книжа, или образувание, което принадлежи към групата на последно посочения емитент, държавата членка, в която се намира седалището на емитента, или в която ценните книжа са или ще бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар, или в която публично се предлагат ценните книжа, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар. Същото се прилага спрямо недяловите ценни книжа, в парична единица, различна от евро, при условие че стойността на такава минимална номинална стойност е приблизително равностойна на 1 000 ЕUR;

iii)

по отношение на емитенти на ценни книжа, установени в трета държава, които не са посочени в точка ii), държавата членка, за която ценните книжа са предназначени за публично предлагане за първи път или в която е направено първото заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, при условията на последващ избор на емитентите, установени в трета държава, при някое от следните обстоятелства:

когато държавата членка по произход не е определена по избор на тези емитенти;

в съответствие с член 2, параграф 1, буква и), подточка iii) от Директива 2004/109/ЕО;

н)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, в която е направено публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търговия на регулиран пазар, когато тази държава е различна от държавата членка по произход;

o)

„компетентен орган“ означава органът, който всяка държава членка определя съгласно член 31, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго;

п)

„предприятие за колективно инвестиране, което не е от затворен тип“, означава доверителни тръстове и инвестиционни дружества със следните две характеристики:

i)

които набират капитал от множество инвеститори с цел инвестирането му в съответствие с определена инвестиционна политика в полза на тези инвеститори;

ii)

чиито дялове, по искане на държателя, се изкупуват обратно или се откупуват, пряко или косвено, от техните активи;

р)

„дялове от предприятие за колективно инвестиране“ означава ценни книжа, които са издадени от предприятие за колективно инвестиране да представляват правата на участниците в такова предприятие върху неговите активи;

с)

„одобрение“ означава положителното действие в края на проверката от страна на компетентния орган на държавата членка по произход относно пълнотата, разбираемостта и последователността на информацията, съдържаща се в проспекта;

т)

„базов проспект“ означава проспект, който отговаря на изискванията на член 8 и, по избор на емитента, на окончателните условия на предлагането;

у)

„работни дни“ означава работните дни на съответния компетентен орган, без събота, неделя и официалните празници, определени в националното право, приложимо за въпросния компетентен орган;

ф)

„многостранна система за търговия“ или „МСТ“ означава многостранна система за търговия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС;

х)

„организирана система за търговия“ или „ОСТ“ означава организирана система за търговия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 23 от Директива 2014/65/ЕС;

ц)

„пазар за растеж на МСП“ означава пазар за растеж на МСП съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 12 от Директива 2014/65/ЕС;

ч)

„емитент от трета държава“ означава емитент, установен в трета държава;

ш)

„срок на предлагането“ означава периодът от време, през който потенциалните инвеститори могат да закупят или запишат съответните ценни книжа;

щ)

„траен носител“ означава всеки инструмент, който:

i)

дава възможност на клиента да съхранява адресираната лично до него информация по начин, който я прави достъпна за последваща справка и за срок, достатъчен за целите на информацията; и

ii)

позволява непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.

Член 3

Задължение за публикуване на проспект и освобождаване от това задължение

1.   Без да се засяга член 1, параграф 4, ценни книжа се предлагат публично в Съюза само след предварително публикуване на проспект в съответствие с настоящия регламент.

2.   Без да се засяга член 4, държава членка може да реши да освободи публично предлагане на ценни книжа от посоченото в параграф 1 задължение за публикуване на проспект, при условие че:

а)

тези предлагания не са предмет на уведомяването в съответствие с член 25, и

б)

общата стойност на всяко подобно предлагане в рамките на Съюза е по-малка от паричната сума, изчислена за период от 12 месеца и която не надвишава 8 000 000 EUR.

Държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП дали и как решават да прилагат освобождаването съгласно първа алинея, включително паричната стойност, под която във въпросната държава членка се прилага освобождаване на предлагания. Те също така уведомяват Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи промени на тази парична сума.

3.   Без да се засяга член 1, параграф 5, ценни книжа се допускат до търговия на регулиран пазар, който се намира във или функционира в рамките на Съюза, само след предварително публикуване на проспект в съответствие с настоящия регламент.

Член 4

Доброволен проспект

1.   Когато публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар попада извън обхвата на настоящия регламент в съответствие с член 1, параграф 3 или е освободено от задължението за публикуване на проспект в съответствие с член 1, параграф 4, член 1, параграф 5 или член 3, параграф 2, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, има право доброволно да изготви проспект в съответствие с настоящия регламент.

2.   Подобен доброволно изготвен проспект, одобрен от компетентния орган на държавата членка по произход, както е определено в съответствие с член 2, буква м), включва всички права и задължения, предвидени за изисквания проспект съгласно настоящия регламент, и подлежи на всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на същия компетентен орган.

Член 5

Последваща препродажба на ценни книжа

1.   Всяка последваща препродажба на ценни книжа, които преди това са били предмет на един или повече от видовете публични предлагания на ценни книжа, изброени в член 1, параграф 4, букви а)—г), се счита за отделно предлагане и определението, предвидено в член 2, буква г), се прилага за целите на определянето на това дали тази препродажба представлява публично предлагане на ценни книжа. Пласирането на ценни книжа посредством финансови посредници подлежи на изискването за публикуване на проспект, освен ако за окончателното пласиране не е приложимо някое от изключенията, изброени в член 1, параграф 4, букви а)—г).

Не се изисква допълнителен проспект при всяка такава последваща препродажба на ценни книжа или окончателно предлагане на ценни книжа посредством финансови посредници, ако е налице валиден проспект в съответствие с член 12 и емитентът или отговорното за неговото съставяне лице одобряват неговото използване чрез писмен договор.

2.   Когато проспектът е свързан с допускането до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа, които ще се търгуват само на регулиран пазар или на специфичен сегмент от него, до който единствено квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с такива ценни книжа, ценните книжа не се препродават на неквалифицирани инвеститори, освен ако в съответствие с настоящия регламент не е изготвен проспект, подходящ за неквалифицирани инвеститори.

ГЛАВА II

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОСПЕКТА

Член 6

Проспект

1.   Без да се засягат член 14, параграф 2 и член 18, параграф 1, проспектът съдържа необходимата информация, която е съществена за инвеститора, за да направи информирана оценка на:

а)

активите и пасивите, печалбите и загубите, финансовото положение, и финансовите перспективи на емитента и евентуалните лица, гарантиращи ценните книжа;

б)

правата, свързани с ценните книжа; и

в)

причините за емитирането и въздействието му върху емитента.

Тази информация може да варира в зависимост от което и да е от следните:

a)

вида на емитента;

б)

вида на ценните книжа;

в)

обстоятелствата, свързани с емитента;

г)

когато е приложимо, дали недяловите ценни книжа са с единична номинална стойност не по-малко от 100 000 EUR или ще се търгуват само на регулиран пазар или на специфичен сегмент от него, до който само квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с ценни книжа.

2.   Информацията в проспекта се съставя и представя в сбита и лесна за анализ и разбиране писмена форма, като се имат предвид факторите, посочени в параграф 1, втора алинея.

3.   Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, може да изготви проспекта като единен документ или като отделни документи.

Без да се засяга член 8, параграф 8 и член 7, параграф 1, втора алинея, в проспект, който се състои от отделни документи, изискваната информация се разделя на регистрационен документ, документ за ценните книжа и резюме. Регистрационният документ съдържа информацията, отнасяща се за емитента. Документът за ценните книжа съдържа информацията за ценните книжа, които се предлагат публично или които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

Член 7

Резюме на проспекта

1.   Проспектът включва резюме, в което се съдържа основната информация, от която се нуждаят инвеститорите, за да разберат същността на емитента и свързаните с него рискове, лицето, гарантиращо ценните книжа, и ценните книжа, които се предлагат или допускат до търговия на регулиран пазар, и което трябва да се разглежда заедно с останалите части на проспекта, за да помага на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа.

Чрез дерогация от първа алинея, когато проспектът се отнася за допускането до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа, не се изисква резюме, при условие че:

a)

ценните книжа ще се търгуват само на регулиран пазар или на специфичен сегмент от него, до който само квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с такива ценни книжа; или

б)

единичната номинална стойност на тези ценни книжа възлиза най-малко на 100 000 EUR.

2.   Съдържанието на резюмето трябва да е точно, коректно и ясно и да не е подвеждащо. Резюмето трябва да се разбира като въведение в проспекта и да не противоречи на другите му части.

3.   Резюмето се изготвя като кратък документ със сбито съдържание и при отпечатване не превишава максимален размер от седем страници във формат А4. Резюмето трябва да е:

а)

представено и структурирано в лесен за четене вид, като се използва удобен за четене размер на шрифта;

б)

написано на език и стил, който улеснява разбирането на информацията, по-специално на език, който е ясен, нетехнически, стегнат и разбираем за инвеститорите.

4.   Резюмето се състои от следните четири раздела:

а)

въведение, съдържащо предупреждения;

б)

основна информация за емитента;

в)

основна информация за ценните книжа;

г)

основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар.

5.   Разделът, посочен в параграф 4, буква а), съдържа:

а)

наименованието и международния идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа;

б)

идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС);

в)

когато е приложимо, идентификационните данни и данните за контакт на предложителя, включително нейния ИКПС, ако предложителят има юридическа правосубектност, или тези на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

г)

идентификационните данни и данните за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта, а ако е различен, на компетентния орган, който е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ;

д)

датата на одобряване на проспекта.

Разделът съдържа следните предупреждения:

а)

резюмето следва да се схваща като въведение към проспекта;

б)

всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от страна на инвеститора;

в)

когато е приложимо, предупреждение, че инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него, а когато отговорността на инвеститора не е ограничена до стойността на инвестицията — предупреждение, че инвеститорът може да загуби повече от инвестирания капитал и степента на потенциалните загуби;

г)

когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното право, да трябва да отговаря за разноските във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство;

д)

гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа;

е)

когато е приложимо, предупреждението относно разбирането, което се изисква в съответствие с член 8, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

6.   Разделът, посочен в параграф 4, буква б), съдържа следната информация:

а)

в подраздел, озаглавен „Кой е емитентът на ценните книжа?“ — кратко описание на емитента на ценните книжа и най-малко следните данни относно:

i)

седалището и правната форма, неговия ИКПС, правото, съгласно което емитентът упражнява дейността си, и държавата на учредяване;

ii)

основните му дейности;

iii)

основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого;

iv)

идентификационните данни на основните му управляващи директори;

v)

идентификационните данни на законово определените му одитори;

б)

в подраздел, озаглавен „Каква е основната финансова информация относно емитента?“ — подбор на основна финансова информация за минали периоди, представена за всяка финансова година от периода, обхванат от основната финансова информация за минали периоди, както и за всеки последващ междинен финансов период, придружена от сравнителни данни за същия период на предходната финансова година. Изискването за сравнителна информация относно счетоводните баланси се изпълнява чрез представяне на информация за счетоводния баланс в края на годината. Основната финансова информация, когато това е приложимо, включва:

i)

проформа финансова информация;

ii)

кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди;

в)

в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, характерни за емитента?“ — кратко описание на включените в проспекта най-съществени рискови фактори, характерни за емитента, без да се надхвърля общият брой на рисковите фактори, определен в параграф 10.

7.   Разделът, посочен в параграф 4, буква в), съдържа следната информация:

а)

в подраздел, озаглавен „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“ — кратко описание на ценните книжа, които се предлагат публично и/или се допускат до търговия на регулиран пазар, включително поне следните данни:

i)

техният вид, клас и ISIN,

ii)

ако е приложимо, тяхната валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа;

iii)

правата, материализирани в ценните книжа;

iv)

съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност, включително, когато е приложимо, информация относно нивото на подчиненост на ценните книжа и потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на преструктуриране съгласно Директива 2014/59/EС;

v)

евентуалните ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа;

vi)

когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането.

б)

в подраздел, озаглавен „Къде ще се търгуват цените книжа?“ — информация дали ценните книжа са или ще бъдат предмет на кандидатстване за допускане до търговия на регулиран пазар или за търговия в МСТ, както и идентификационни данни за всички пазари, на които ценните книжа се търгуват или ще се търгуват;

в)

ако има гаранция, свързана с ценните книжа, в подраздел, озаглавен „Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?“ се включва следната информация:

i)

кратко описание на естеството и обхвата на гаранцията;

ii)

кратко описание на лицето, гарантиращо ценните книжа, включително неговия ИКПС;

iii)

съответната основна финансова информация с цел оценяване на способността на лицето, гарантиращо ценните книжа, да изпълни задълженията си по гаранцията; и

iv)

кратко описание на най-съществени рискови фактори, характерни за лицето, гарантиращо ценните книжа, включени в проспекта в съответствие с член 16, параграф 3, без да се надхвърля общият брой на рисковите фактори, определен в параграф 10;

г)

в подраздел, озаглавен „Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?“ — кратко описание на включените в проспекта най-съществени рискови фактори, характерни за ценните книжа, без да се надхвърля общият брой на рисковите фактори, определен в параграф 10.

Когато се изисква изготвяне на основен информационен документ съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, може да замени съдържанието, определено в настоящия параграф, с информацията, посочена в член 8, параграф 3, букви в)—и) от Регламент (ЕС) № 1286/2014. Когато се прилага Регламент (ЕС) № 1286/2014, всяка държава членка, действаща като държава членка по произход за целите на настоящия регламент, може да изиска в одобрените от нейния компетентен орган проспекти емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да заменят съдържанието, определено в настоящия параграф, с информацията, посочена в член 8, параграф 3, букви в)—и) от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

Когато е направена замяна на съдържанието в съответствие с втора алинея, максималният размер, определен в параграф 3, се удължава с три допълнителни страници във формат А4. Съдържанието на основния информационен документ се включва като отделен раздел на резюмето. Оформлението на страниците на този раздел ясно показва, че това е съдържанието на основния информационен документ, посочен в член 8, параграф 3, букви в)—и) от регламент (EС) № 1286/2014.

Когато, в съответствие с член 8, параграф 9, трета алинея, едно резюме обхваща няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, максималният размер, определен в параграф 3, се удължава с две допълнителни страници във формат A4. Ако обаче за тези ценни книжа се изисква да бъде изготвен основен информационен документ съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 и емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, пристъпва към замяната на съдържанието, посочена във втора алинея от настоящия параграф, максималният размер се удължава с три допълнителни страници във формат А4 за всяка допълнителна ценна книга.

Когато резюмето съдържа информацията, посочена в първа алинея, буква в), максималният размер, определен в параграф 3, се удължава с една допълнителна страница във формат А4.

8.   Разделът, посочен в параграф 4, буква г), съдържа следната информация:

а)

в подраздел, озаглавен „При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?“, когато е приложимо, общите срокове, условията и прогнозния график на предлагането, подробности за допускането до търговия на регулиран пазар, плана за разпределение, сумата и процента на непосредственото разводняване на капитала, произтичащо от предлагането, и оценка на общите разходи за емисията и/или предлагането, включително предвидените разходи, начислявани на инвеститора от емитента или предложителя;

б)

ако е различен от емитента, в подраздел, озаглавен „Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?“ — кратко описание на предложителя и/или на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, включително седалището и правната форма, правото, съгласно което упражнява дейността си, и държавата на учредяване;

в)

в подраздел, озаглавен „Защо е съставен този проспект?“ — кратко описание на причините за предлагането или за искането за допускане до търговия на регулиран пазар, както и, ако е приложимо:

i)

използването и прогнозната нетна стойност на постъпленията;

ii)

индикация дали предлагането е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като се посочва всяка непокрита част;

iii)

посочване на най-съществените конфликти на интереси, свързани с предлагането или допускането до търговия.

9.   Във всеки от разделите, описани в параграфи 6, 7 и 8, емитентът може да добавя подраздели, ако счете за необходимо.

10.   Общият брой на рисковите фактори, включени в разделите на резюмето, които са посочени в параграф 6, буква в) и параграф 7, първа алинея, буква в), подточка iv) и буква г), не надвишава 15.

11.   Резюмето не може да съдържа кръстосани препратки към други части на проспекта или да включва информация чрез препратка.

12.   Когато за ценните книжа, които се предлагат публично, се изисква да бъде изготвен основен информационен документ съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014 и държавата членка по произход изисква от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да замени съдържанието на основния информационен документ, в съответствие с параграф 7, втора алинея, второ изречение от настоящия член, се счита, че лицата, които извършват консултации за ценни книжа или ги продават от името на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, са изпълнили, през периода на предлагането, задължението за предоставяне на основния информационен документ в съответствие с член 13 от Регламент (EС) № 1286/2014, ако вместо това предоставят на заинтересованите инвеститори резюмето на проспекта съгласно сроковете и условията, посочени в членове 13 и 14 от посочения регламент.

13.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които уточнява съдържанието и формата на представяне на основната финансова информация, посочена в параграф 6, буква б), и съответната основна финансова информация, посочена в параграф 7, буква в), подточка iii), като взема предвид различните видове ценни книжа и емитенти и гарантира, че изготвената информация е сбита и разбираема.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юли 2018 г.

На Комисията се делегират правомощия да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти съгласно членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 8

Базов проспект

1.   Относно недяловите ценни книжа, включително варанти от всякакъв вид, проспектът може, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да се състои от базов проспект, който съдържа необходимата информация относно емитента и ценните книжа, които се предлагат публично или които да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

2.   Базовият проспект съдържа следната информация:

а)

образец, озаглавен „форма на окончателните условия“, който се подава за всяка отделна емисия и в който се посочват наличните варианти по отношение на информацията, които да бъдат определени в окончателните условия на предлагането;

б)

адреса на уебсайта, на който ще бъдат публикувани окончателните условия.

3.   Когато базовият проспект съдържа варианти по отношение на информацията, изисквана от съответния документ за ценните книжа, в окончателните условия чрез препратка към съответните раздели на базовия проспект или възпроизвеждане на информацията се определя кой вариант е приложим за отделната емисия.

4.   Окончателните условия се представят под формата на отделен документ или се включват в базовия проспект или в допълнение към него. Окончателните условия се изготвят в лесна за анализ и разбиране форма.

Окончателните условия съдържат само информация, свързана с документа за ценните книжа, и не се използват като допълнение към базовия проспект. В такива случаи се прилага член 17, параграф 1 буква б).

5.   Когато окончателните условия не са включени в базовия проспект или в допълнението, емитентът ги предоставя на разположение на обществеността в съответствие с реда и условията, посочени в член 21, и ги подава до компетентния орган на държавата членка по произход при първа възможност при публично предлагане на ценни книжа и по възможност преди началото на публичното предлагане на ценни книжа или допускането до търговия на регулиран пазар.

В окончателните условия се добавя ясна и добре видима бележка, в която се посочва:

а)

че окончателните условия са изготвени за целите на настоящия регламент и трябва да бъдат разглеждани във връзка с базовия проспект и всяко едно допълнение към него, за да бъде получена цялата съответна информация.

б)

къде се публикуват базовият проспект и допълненията към него в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21;

в)

че резюмето на дадената емисия е приложено към окончателните условия.

6.   Базовият проспект може да бъде изготвен като единен документ или като отделни документи.

Когато емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, вече е подало регистрационен документ за недялови ценни книжа, или универсален регистрационен документ, в съответствие с член 9, и избере да изготви базов проспект, базовият проспект съдържа следното:

а)

информацията, която се съдържа в регистрационния документ или в универсалния регистрационен документ;

б)

информацията, която иначе би се съдържала в съответния документ за ценните книжа, с изключение на окончателните условия, когато окончателните условия не са включени в базовия проспект.

7.   Специфичната информация относно различните ценни книжа, включени в базовия проспект, е ясно разграничена.

8.   Резюмето се изготвя едва когато окончателните условия бъдат включени в базовия проспект или в допълнение, или бъдат подадени, като резюмето е специално за отделната емисия.

9.   Резюмето на отделната емисия подлежи на същите изисквания като окончателните условия, както са определени в настоящия член, и се прилага към тях.

Резюмето на отделната емисия е в съответствие с член 7 и предоставя следната информация:

а)

основната информация в базовия проспект, включително основната информация за емитента;

б)

основната информация в съответните окончателни условия, включително основната информация, която не е била включена в базовия проспект.

Когато окончателните условия се отнасят до няколко ценни книжа, които се различават само в някои много ограничени подробности, като например емисионна цена или падеж, едно резюме на емисия може да се прикрепи за всички тези ценни книжа, при условие че информацията относно различните ценни книжа е ясно разграничена.

10.   Информацията, която се съдържа в базовия проспект, се допълва при необходимост в съответствие с член 23.

11.   Публичното предлагане на ценни книжа може да продължи след изтичането на валидността на базовия проспект, с който е започнато, ако е одобрен и публикуван последващ базов проспект не по-късно от последния ден на валидност на предходния базов проспект. Окончателните условия на такова предлагане съдържат на първата страница ясно предупреждение, в което се посочва последният ден на валидност на предишния базов проспект и къде ще бъде публикуван последващият базов проспект. Последващият базов проспект включва чрез препратка формата на окончателните условия от първоначалния базов проспект и се позовава на окончателните условия, приложими за продължението на публичното предлагане.

Правото на оттегляне съгласно член 23, параграф 2 се прилага и за инвеститори, които са дали съгласието си да закупят или запишат ценните книжа по време на срока на валидност на предишния базов проспект, освен ако ценните книжа вече не са им предоставени.

Член 9

Универсален регистрационен документ

1.   Всеки емитент, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар и в МСТ, има право да изготвя всяка финансова година регистрационен документ под формата на универсален регистрационен документ, в който се описват организацията на дружеството, неговата стопанска дейност, финансово положение, печалби и перспективи, управление и акционерна структура.

2.   Всеки емитент, който избере да изготвя универсален регистрационен документ всяка финансова година, представя този документ за одобрение на компетентния орган на своята държава членка по произход в съответствие с процедурата, определена в член 20, параграфи 2 и 4.

След като емитентът е получил одобрение на универсален регистрационен документ от компетентния орган в продължение на две последователни финансови години, последващите универсални регистрационни документи могат да бъдат подадени до компетентния орган без предварително одобрение.

Когато впоследствие емитентът не подава универсален регистрационен документ за една финансова година, той загубва правото на подаване без предварително одобрение и всички последващи универсални регистрационни документи се подават до компетентния орган за одобрение, докато отново бъде изпълнено условието по втора алинея.

Емитентът посочва в заявлението си до компетентния орган дали универсалният регистрационен документ е подаден с цел одобрение или е подаден без предварително одобрение.

Когато емитентът, посочен във втора алинея от настоящия параграф, поиска уведомление относно универсалния регистрационен документ съгласно член 26, той представя универсалния си регистрационен документ за одобрение, включително всякакви изменения към него, които са били подадени предварително.

3.   Емитенти, които преди 21 юли 2019 г. са разполагали с регистрационен документ, изготвен в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (21), одобрен от компетентен орган за срок от най-малко две последователни финансови години, и след това са подали в съответствие с член 12, параграф 3 от Директива 2003/71/ЕО или са получили одобрение на такъв регистрационен документ всяка година, получават право да подават универсален регистрационен документ без предварително одобрение в съответствие с параграф 2, втора алинея от настоящия член от 21 юли 2019 г.

4.   След като бъде одобрен или подаден без предварително одобрение, универсалният регистрационен документ, както и измененията към него, посочени в параграфи 7 и 9 от настоящия член, се предоставят на разположение на обществеността без излишно забавяне, в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21.

5.   Универсалният регистрационен документ отговаря на езиковите изисквания, определени в член 27.

6.   В универсалния регистрационен документ може да се включва информация чрез препратка съгласно условията, посочени в член 19.

7.   След подаването или одобрението на универсален регистрационен документ емитентът може по всяко време да актуализира съдържащата се в него информация, като подава до компетентния орган изменение към него. При спазване на член 10, параграф 3, първа и втора алинея, подаването на изменението пред компетентния орган не изисква одобрение.

8.   Компетентният орган има право по всяко време да извършва преглед на съдържанието на универсалния регистрационен документ, който е бил подаден без предварително одобрение, както и на съдържанието на измененията към него.

Прегледът от страна на компетентния орган се изразява в проучване на пълнотата, последователността и разбираемостта на информацията, съдържаща се в универсалния регистрационен документ и измененията към него.

9.   Когато в процеса на прегледа компетентният орган установи, че универсалният регистрационен документ не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност или че са необходими изменения или допълнителна информация, той уведомява емитента за това.

Искането за изменение или допълнителна информация, отправено от компетентния орган към емитента, трябва да бъде взето предвид от емитента едва в следващия универсален регистрационен документ, подаден за следващата финансова година, освен когато емитентът желае да използва универсалния регистрационен документ като съставна част на проспект, който е представен за одобрение. В този случай емитентът подава изменение към универсалния регистрационен документ най-късно при представянето на заявлението, посочено в член 20, параграф 6.

Чрез дерогация от втора алинея, когато компетентният орган уведоми емитента, че искането му за изменение или допълнителна информация се отнася за съществен пропуск или съществена грешка или съществена неточност, която е вероятно да подведе обществеността по отношение на фактите и обстоятелствата, които са съществени за информираната оценка по отношение на емитента, емитентът без излишно забавяне подава изменение към универсалния регистрационен документ.

Компетентният орган може да изиска емитентът да изготви консолидирана версия на изменения универсален регистрационен документ, когато тази версия е необходима, за да се гарантира яснотата на информацията, съдържаща се в него. Емитентът може доброволно да включи в приложение към изменението консолидирана версия на своя изменен универсален регистрационен документ.

10.   Параграфи 7 и 9 се прилагат само когато универсалният регистрационен документ не се използва като съставна част на проспект. Когато универсален регистрационен документ се използва като съставна част на проспект, се прилага само член 23 за допълване на проспекта между момента, в който е одобрен проспектът, и окончателното закриване на публичното предлагане на ценни книжа, или, в зависимост от случая, момента, когато започва търговията на регулиран пазар, в зависимост от това кое от двете събития ще настъпи по-късно.

11.   Емитент, който отговаря на условията, посочени в параграф 2, първа или втора алинея, или в параграф 3 от настоящия член, има статут на емитент, който редовно емитира ценни книжа, и се ползва от по-бързия процес на одобряване, в съответствие с член 20, параграф 6, при условие че:

а)

при подаване или представяне за одобрение на всеки универсален регистрационен документ емитентът представя на компетентния орган писмено потвърждение, че доколкото му е известно, цялата регулирана информация, която той е трябвало да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, ако е приложимо, и съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, е подадена и публикувана в съответствие с тези актове през последните 18 месеца или през периода след възникването на задължението за оповестяване на регулирана информация, в зависимост от това кой от двата периода е по-кратък; и

б)

когато компетентният орган е започнал преглед, посочен в параграф 8, емитентът е изменил своя универсален регистрационен документ в съответствие с параграф 9.

Когато емитентът не е изпълнил някое от горните условия, се губи статутът на емитент, който редовно емитира ценни книжа.

12.   Когато универсалният регистрационен документ, подаден до или одобрен от компетентния орган, се оповести публично най-късно четири месеца след края на финансовата година и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишния финансов отчет, посочена в член 4 от Директива 2004/109/ЕО, за емитента се счита, че е изпълнил задължението си да публикува годишния финансов отчет, изискван съгласно посочения член.

Когато универсалният регистрационен документ или негово изменение е подадено до или одобрено от компетентния орган и са оповестени публично най-късно три месеца след края на първото шестмесечие на финансовата година, и съдържа информацията, която се изисква да бъде оповестена в шестмесечния финансов отчет, посочена в член 5 на Директива 2004/109/ЕО, емитентът се счита, че е изпълнил задължението си да публикува шестмесечния финансов отчет, изискван съгласно въпросния член.

В случаите, посочени в първа и втора алинея, емитентът:

а)

включва в универсалния регистрационен документ списък на кръстосаните препратки, в който се указва къде в същия документ може да бъде открит всеки елемент, изискван в годишните и шестмесечните финансови отчети;

б)

подава универсалния регистрационен документ в съответствие с член 19, параграф 1 от Директива 2004/109/ЕО и го предоставя на официално определения механизъм, посочен в член 21, параграф 2 от посочената Директива;

в)

включва в универсалния регистрационен документ декларация за отговорност при условията, изисквани съгласно член 4, параграф 2, буква в) и член 5, параграф 2, буква в) от Директива 2004/109/ЕО.

13.   Параграф 12 се прилага само когато държавата членка по произход на емитента за целите на настоящия регламент е също така държава членка по произход за целите на Директива 2004/109/ЕО и когато езикът на универсалния регистрационен документ отговаря на условията на член 20 от Директива 2004/109/ЕО.

14.   До 21 януари 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за проверката и прегледа на универсалния регистрационен документ и неговите изменения, и на процедурите за одобрението и подаването на тези документи, както и на условията, при които се губи статутът на емитент, който редовно емитира ценни книжа.

Член 10

Проспекти, състоящи се от отделни документи

1.   От емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган регистрационен документ, се изисква да изготви само документа за ценните книжа и резюмето, ако е приложимо, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търговия на регулиран пазар. В този случай документът за ценните книжа и резюмето подлежат на отделно одобрение.

Когато след одобрението на регистрационния документ възникне важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, свързана с информацията, включена в регистрационния документ, която може да засегне оценката на ценните книжа, най-късно едновременно с документа за ценните книжа и резюмето се представя за одобрение и допълнение към регистрационния документ. Правото на оттегляне на съгласията в съответствие с член 23, параграф 2 не се прилага в този случай.

След като бъдат одобрени от компетентния орган, регистрационният документ и допълнението към него, когато е приложимо, придружени от документа за ценните книжа и резюмето, представляват проспект.

2.   След като бъде одобрен, регистрационният документ се предоставя на разположение на обществеността без излишно забавяне и в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21.

3.   От емитент, който вече разполага с одобрен от компетентния орган универсален регистрационен документ или който е подал универсален регистрационен документ без предварително одобрение съгласно член 9, параграф 2, втора алинея, се изисква да изготви само документа за ценните книжа и резюмето, когато ценните книжа се предлагат публично или са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Когато универсалният регистрационен документ вече е бил одобрен, документът за ценните книжа, резюмето и всички изменения към универсалния регистрационен документ, подадени след одобрението на универсалния регистрационен документ, подлежат на отделно одобрение.

Когато емитент е подал универсален регистрационен документ без предварително одобрение, цялата документация, включително измененията към универсалния регистрационен документ, подлежи на одобрение независимо от факта, че тези документи остават отделни.

След като бъде одобрен от компетентния орган, универсалният регистрационен документ, изменен в съответствие с член 9, параграфи 7 или 9, придружен от документа за ценните книжа и резюмето, представлява проспект.

Член 11

Отговорност във връзка с проспекта

1.   Държавите членки гарантират, че отговорността за информацията, представена в проспекта и в допълнението към него, се носи поне от емитента или неговите административни, ръководни или надзорни органи, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или лицето, гарантиращо ценните книжа, съобразно приложимия случай. Лицата, отговарящи за проспекта и за допълнението към него, следва да бъдат ясно идентифицирани в проспекта с техните имена и функции или при юридическите лица — с техните наименования и седалища, както и с декларации от тях, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация отговаря на фактите, както и че евентуалните пропуски в проспекта не могат да засегнат неговото значение.

2.   Държавите членки гарантират, че техните законови, подзаконови и административни разпоредби относно гражданската отговорност се прилагат по отношение на лицата, отговарящи за съдържащата се в проспекта информация.

Същевременно държавите членки гарантират, че никой не може да носи гражданска отговорност само въз основа на резюмето съгласно член 7 или специфичното резюме на проспекта на ЕС за растеж съгласно член 15, параграф 1, втора алинея, включително на всякакви негови преводи, освен когато то:

а)

е подвеждащо, неточно или непоследователно, когато се чете заедно с другите части на проспекта; или

б)

не предоставя, когато се чете заедно с другите части на проспекта, основната информация, която да помогне на инвеститорите да вземат решение дали да инвестират в ценните книжа.

3.   Отговорността за информацията, дадена в регистрационния документ или в универсалния регистрационен документ, се носи от лицата, посочени в параграф 1, единствено в случаите, когато регистрационният документ или универсалният регистрационен документ се използва като съставна част на одобрен проспект.

Първа алинея се прилага без да се засягат членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, когато информацията по посочените членове е включена в универсалния регистрационен документ.

Член 12

Валидност на проспекта, на регистрационния документ и на универсалния регистрационен документ

1.   Проспектът, независимо дали се състои от един или от отделни документи, е валиден в продължение на 12 месеца след одобряването му за публични предлагания или за допускане до търговия на регулиран пазар, при условие че е допълнен с допълнение съобразно член 23.

Когато проспект се състои от отделни документи, срокът на валидност започва да тече от момента на одобрението на документа за ценните книжа.

2.   Регистрационният документ, който е бил предварително одобрен, е валиден за използване като съставна част на проспект в продължение на 12 месеца след неговото одобрение.

Краят на срока на валидност на такъв регистрационен документ не засяга валидността на проспекта, съставна част от който е въпросният регистрационен документ.

3.   Универсалният регистрационен документ е валиден за използване като съставна част на проспект в продължение на 12 месеца след одобрението му, посочено в член 9, параграф 2, първа алинея, или след подаването му, както е посочено в член 9, параграф 2, втора алинея.

Краят на срока на валидност на такъв универсален регистрационен документ не засяга валидността на проспект, съставна част от който е въпросният универсален регистрационен документ.

ГЛАВА III

СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМАТ НА ПРОСПЕКТА

Член 13

Минимална информация и формат

1.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент относно формàта на проспекта, базовия проспект и окончателните условия, плановете на съдържанието, в които се определя специфичната информация, която трябва да бъде включена в проспекта, включително ИКПС и ISIN, за да се избегне дублиране на информация, когато проспектът се състои от отделни документи.

При изготвянето на различни планове на съдържанието на проспекти по-специално се взема предвид следното:

а)

различните видове информация, от която се нуждаят инвеститорите във връзка с дяловите ценни книжа, в сравнение с недяловите ценни книжа; възприема се последователен подход по отношение на информацията, която се изисква в проспекта за ценни книжа, които имат сходна икономическа същност, най-вече деривативни ценни книжа;

б)

различните видове и характеристики на публичните предлагания и допускането до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа;

в)

използваният формат и изискуемата в базовите проспекти информация във връзка с недялови ценни книжа, включително варанти от всякакъв вид;

г)

в приложимите случаи — публичният характер на емитента;

д)

в приложимите случаи — специфичният характер на дейностите на емитента.

За целите на втора алинея, буква б), при изготвяне на различните списъци на проспекти Комисията определя специални изисквания по отношение на информацията за проспектите, отнасящи се до допускането до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа, които:

a)

трябва да се търгуват само на регулиран пазар или на специфичен сегмент от него, до който само квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с такива ценни книжа; или

б)

имат единична номинална стойност, възлизаща най-малко на 100 000 EUR.

Тези изисквания по отношение на информацията трябва да са целесъобразни, като се вземат предвид информационните потребности на заинтересованите инвеститори.

2.   До 21 януари 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез изготвяне на план на съдържанието, определящ минималния обем информация, която трябва да бъде включена в универсалния регистрационен документ.

С този план на съдържанието се гарантира, че универсалният регистрационен документ съдържа цялата необходима информация относно емитента, така че същият универсален регистрационен документ да може да се използва по същия начин за последващото публично предлагане или за допускане до търговия на регулиран пазар на дялови ценни книжа или недялови ценни книжа. По отношение на финансовата информация, прегледа на дейността и финансовото състояние и перспективите, и корпоративното управление, тази информация се съгласува, доколкото е възможно, с информацията, която се изисква да бъде оповестена в годишните и шестмесечните финансови отчети, посочени в членове 4 и 5 от Директива 2004/109/ЕО, включително докладите за управлението и декларациите за корпоративното управление.

3.   Делегираните актове, посочени в параграфи 1 и 2, се основават на стандартите в областта на финансовата и нефинансовата информация, установени от международните организации за комисии по ценни книжа, по-специално от Международната организация на комисиите по ценни книжа (МОКЦК), както и на приложения I, II и III към настоящия регламент.

Член 14

Опростен режим на оповестяване за вторични емисии

1.   Следните лица могат да изберат да изготвят опростен проспект съгласно опростения режим на оповестяване за вторични емисии в случай на публично предлагане на ценни книжа или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар:

а)

емитенти, чиито ценни книжа са били постоянно допуснати до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-малко последните 18 месеца, и които емитират ценни книжа, взаимозаменяеми със съществуващите ценни книжа, които са били емитирани преди това;

б)

емитенти, чиито дялови ценни книжа са били постоянно допускани до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-малко последните 18 месеца, и които емитират недялови ценни книжа;

в)

предложители на ценни книжа, постоянно допускани до търговия на регулиран пазар или на пазар за растеж на МСП през най-малко последните 18 месеца.

Опростеният проспект се състои от резюме съгласно член 7, специален регистрационен документ, който може да бъде използван от лицата, посочени в първа алинея, букви а), б) и в) от настоящия параграф и специален документ за ценни книжа, който може да бъде използван от лицата, посочени в букви а) и в) от посочената алинея.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 и без да се засяга член 18, параграф 1, опростеният проспект съдържа съответната съкратена информация, която е необходима на инвеститорите, за да разберат:

а)

перспективите на емитента и значителните промени в дейността и финансовото състояние на емитента и лицето, гарантиращо ценните книжа, които са настъпили от края на последната финансова година, ако има такива;

б)

правата, свързани с ценните книжа;

в)

причините за емисията и нейното въздействие върху емитента, включително върху общата му капиталова структура, и използването на постъпленията.

Информацията, съдържаща се в опростения проспект се изготвя в писмена форма и се представя в сбита и лесна за анализиране и разбиране форма и позволява на инвеститорите да вземат информирано инвестиционно решение. Също така тя отчита регулираната информация, която вече е оповестена публично съгласно Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014.

3.   До 21 януари 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на съкратената информация, която трябва да бъде включена в съответните списъци съгласно опростения режим на оповестяване, посочен в параграф 1.

Списъците включват по-конкретно:

a)

годишните и шестмесечните финансови данни, които са публикувани през последните 12 месеца преди одобряването на проспекта;

б)

когато е приложимо, прогнозите и оценките за печалбите;

в)

кратко резюме на съответната информация, оповестена съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014 през последните 12 месеца преди одобряването на проспекта;

г)

рисковите фактори;

д)

за дялови ценни книжа, декларацията за оборотния капитал, декларацията за капитализацията и задлъжнялостта, оповестяване на всякакви конфликти на интереси и сделки на свързани страни, основните акционери и, когато е приложимо, проформа финансова информация.

Когато определя съкратената информация, която да бъде включена съгласно опростения режим на оповестяване, Комисията взема предвид необходимостта да се улесни набирането на средства на капиталовите пазари и значението на намаляването на разходите за капитал. С цел да се избегне налагането на ненужна тежест на емитентите, при определяне на съкратената информация Комисията също така взема предвид информацията, която даден емитент вече е длъжен да оповести съгласно Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, и Регламент (ЕС) № 596/2014. Освен това Комисията определя съкратената информация по начин, при който акцентът е върху информацията, която е значима за вторичните емисии и е пропорционална.

Член 15

Проспект на ЕС за растеж

1.   Следните лица могат да изберат да изготвят проспект на ЕС за растеж съгласно режима на пропорционално оповестяване, определен в настоящия член, в случай на публично предлагане на ценни книжа, при условие че нямат ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар:

a)

МСП;

б)

емитенти, различни от МСП, чиито ценни книжа се търгуват или ще се търгуват на пазари за растеж на МСП, при условие че тези емитенти са имали средна пазарна капитализация, по-ниска от 500 000 000 EUR въз основа на котировките в края на годината за трите предходни календарни години;

в)

емитенти, различни от посочените в букви а) и б), когато общата стойност на публичното предлагане на ценни книжа в Съюза не надхвърля 20 000 000 EUR, изчислени за период от 12 месеца, и при условие че такива емитенти не търгуват ценни книжа в МСТ и средният брой на служителите им през предходната финансова година не надвишава 499 души;

г)

лица, предлагащи ценни книжа, емитирани от емитенти, посочени в букви а) и б).

Проспектът на ЕС за растеж съгласно пропорционалния режим на оповестяване е документ със стандартизиран формат, написан на достъпен език, който лесно може да бъде попълнен от емитентите. Той се състои от специфично резюме въз основа на член 7, специален регистрационен документ и специален документ за ценни книжа. Информацията в проспекта на ЕС за растеж се представя в стандартизирана последователност в съответствие с делегирания акт, посочен в параграф 2.

2.   До 21 януари 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на съкратеното съдържание и стандартизирания формат и последователност на проспекта на ЕС за растеж, както и съкратеното съдържание и стандартизирания формат на специфичното резюме.

Специфичното резюме не налага никаква допълнителна тежест или разходи за емитентите, доколкото то изисква само съществената информация, която вече е включена в проспекта на ЕС за растеж. Когато определя стандартизирания формат на специфичното резюме, Комисията уточнява изискванията, които да гарантират, че то е по-кратко от резюмето, предвидено в член 7.

Когато определя съкратеното съдържание и стандартизирания формат и последователност на проспекта на ЕС за растеж, Комисията уточнява изискванията по такъв начин, че те да бъдат съсредоточени върху:

a)

информацията, която е съществена и важна за инвеститорите при вземането на инвестиционно решение;

б)

необходимостта да се гарантира пропорционалност между размера на дружеството и разходите за изготвяне на проспект.

В рамките на посочения процес Комисията взема предвид следното:

a)

необходимостта да се гарантира, че проспектът на ЕС за растеж е значително по-лек от стандартния проспект, що се отнася до административната тежест и разходите за емитентите;

б)

необходимостта да се улесни достъпът на МСП до капиталовите пазари и да се намалят максимално разходите за МСП, като същевременно се гарантира доверието на инвеститорите за инвестиране в такива дружества;

в)

различните видове информация във връзка с дяловите ценни книжа и недяловите ценни книжа, от която се нуждаят инвеститорите.

Тези делегирани актове се основават на приложения IV и V.

Член 16

Рискови фактори

1.   Рисковите фактори, описани в даден проспект, са ограничени до рисковете, които са специфични за емитента и/или ценните книжа и които са съществени за вземането на информирано инвестиционно решение, подкрепено от съдържанието на регистрационния документ и документа за ценните книжа.

При изготвянето на проспекта емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, оценява значимостта на рисковите фактори въз основа на вероятността за възникването им и очакваната степен на отрицателното им въздействие.

Всеки рисков фактор се описва по подходящ начин, като се разяснява неговото въздействие върху емитента или ценните книжа, които се предлагат или допускат до търговия. Оценката на значимостта на рисковите фактори, предвидена във втора алинея, може да бъде оповестена, и като се използва скала на качествени показатели за ниско, средно или високо.

Рисковите фактори се представят в ограничен брой категории в зависимост от тяхното естество. Във всяка категория на първо място се посочват най-съществените рискови фактори според оценката, предвидена във втора алинея.

2.   Рисковите фактори включват също така факторите, дължащи се на нивото на подчиненост на ценните книжа и въздействието върху очаквания размер или срока на плащанията към притежатели на ценни книжа, в случай на несъстоятелност или са обект на друга подобна процедура, включително, когато е приложимо, неплатежоспособността на дадена кредитна институция или нейното преструктуриране или реорганизация в съответствие с Директива 2014/59/ЕС.

3.   Когато съществува гаранция, свързана с ценните книжа, проспектът съдържа конкретни и съществени рискови фактори, отнасящи се за лицето, гарантиращо ценните книжа, доколкото те са от значение за способността му да изпълни задължението си по гаранцията.

4.   За да се насърчи подходящо и целенасочено оповестяване на рисковите фактори, ЕОЦКП разработва насоки за подпомагане на компетентните органи при извършвания от тях преглед на спецификата и значимостта на рисковите фактори и за представянето на рисковите фактори в категории в зависимост от тяхното естество.

5.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на критериите за оценка на спецификата и значимостта на рисковите фактори и за представянето им в категории в зависимост от тяхното естество.

Член 17

Окончателна цена на предлагането и сума на ценните книжа

1.   Когато в проспекта не могат да бъдат включени окончателната цена на предлагането и/или сумата на ценните книжа, които ще бъдат публично предлагани, независимо дали е изразена като брой ценни книжа или като съвкупна номинална стойност:

а)

приемането на покупката или на записването на ценни книжа могат да бъдат оттеглени за не по-малко от два работни дни след като са били подадени окончателната цена на предлагането и/или сума на ценни книжа, които ще бъдат публично предлагани, или

б)

в проспекта се оповестява следното:

i)

максималната цена и/или максималната сума на ценните книжа, доколкото те са на разположение, или

ii)

методите и критериите за оценяване и/или условията, в съответствие с които се определя окончателната цена на предлагането, и обяснение на използваните методи за оценка.

2.   Окончателната цена на предлагането и сумата на ценни книжа се подава до компетентния орган на държавата членка по произход и се оповестява публично в съответствие с реда и условията, предвидени в член 21, параграф 2.

Член 18

Непосочване на информация

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход може да разреши определена информация, която се изисква бъде включена в проспекта, да не бъде посочена в него или в неговите съставни части, когато счита, че е изпълнено някое от следните условия:

а)

оповестяването на такава информация би било в противоречие с обществения интерес;

б)

оповестяването на такава информация би навредило сериозно на емитента или лицето, гарантиращо ценните книжа, ако има такова, при условие че непосочването на такава информация не би подвело обществеността по отношение на факти и обстоятелства, които са съществени за информираната оценка на емитента или лицето, гарантиращо ценните книжа, ако има такова, и на правата, материализирани в ценните книжа, за които се отнася проспектът;

в)

информацията е от незначителен интерес по отношение на определено предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар и няма да повлияе на оценката на финансовото положение и перспективи на емитента, или лицето, гарантиращо ценните книжа, ако има такова.

Компетентният орган ежегодно представя на ЕОЦКП доклад относно информацията, за която е разрешил да не бъде посочвана.

2.   При условието за предоставяне на адекватна информация на инвеститорите, когато по изключение определена информация, която се изисква да бъде включена в проспекта или в неговите съставни части, е неподходяща за сферата на дейност или правната форма на емитента или лицето, гарантиращо ценните книжа, ако има такова, или за ценните книжа, до които се отнася проспектът, проспектът или неговите съставни части съдържат информация, еквивалентна на изискваната информация, освен ако такава не съществува.

3.   При изготвянето на проспект в съответствие с член 4 и когато ценните книжа са гарантирани от държава членка, емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, има право да не посочва информацията относно тази държава членка.

4.   ЕОЦКП може, а когато Комисията го изисква, е задължен да разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на случаите, в които е възможно да не се посочва информация в съответствие с параграф 1, като се вземат предвид докладите на компетентните органи до ЕОЦКП, посочени в параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 19

Включване чрез препратка

1.   Информацията може да бъде включена в проспекта чрез препратка, когато тя вече е била публикувана преди това или едновременно с това чрез електронни средства, била е изготвена на език, който отговаря на изискванията на член 27, и когато се съдържа в един от следните документи:

а)

документи, които са били одобрени от компетентен орган или са били подадени до него в съответствие с настоящия регламент или Директива 2003/71/EО;

б)

документите, посочени в член 1, параграф 4, букви е)—и) и член 1, параграф 5, първа алинея, букви д)—з) и буква й), подточка v);

в)

регулирана информация;

г)

годишна и междинна финансова информация;

д)

одиторски доклади и финансови отчети;

е)

доклади за управлението съгласно посоченото в глава 5 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (22);

ж)

декларации за корпоративното управление, посочени в член 20 от Директива 2013/34/ЕС;

з)

доклади за определяне на стойността на актив или на дадено дружество;

и)

доклади за възнагражденията, съгласно посоченото в член 9б от Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (23);

й)

годишни отчети или разкриване на информация, които се изискват съгласно членове 22 и 23 от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (24);

к)

учредителни актове и устави.

Тази информация трябва да е най-актуалната, с която разполага емитентът.

Когато само определени части от документ са включени чрез препратка, в проспекта се включва декларация, че частите, които не са включени, не са от значение за инвеститора или се съдържат на друго място в проспекта.

2.   Когато включват информация чрез препратка, емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, гарантират достъпността на информацията. По-специално в проспекта се включва списък с кръстосани препратки, който позволява на инвеститорите лесно да идентифицират специфични елементи от информацията, както и хипервръзки към всички документи, съдържащи информация, която е включена чрез препратка.

3.   Когато е възможно, в първия проект за проспекта, представен на компетентния орган, и във всеки случай по време на процеса на преглед на проспекта, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, представя в позволяващ търсене електронен формат всяка информация, която е включена чрез препратка в проспекта, освен ако такава информация не е била вече одобрена от компетентния орган, одобряващ проспекта, или подадена до същия.

4.   ЕОЦКП може, а когато Комисията го изисква, е задължен да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да актуализира списъка с документи, посочен в параграф 1 от настоящия член, като включи допълнителни видове документи, които правото на Съюза изисква да бъдат подадени до публичен орган или одобрени от него.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТА

Член 20

Проверка и одобрение на проспекта

1.   Проспектът не се публикува, освен ако съответният компетентен орган не е одобрил проспекта или всичките му съставни части в съответствие с член 10.

2.   Компетентният орган уведомява емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, за своето решение във връзка с одобряването на проспекта в рамките на 10 работни дни след представянето на проекта за проспект.

Когато компетентният орган не вземе решение във връзка с проспекта в сроковете, определени в първа алинея от настоящия параграф и в параграфи 3 и 6, това не се счита за одобрение на заявлението.

Компетентният орган уведомява ЕОЦКП за одобряването на проспекта и всякакви допълнения към него при първа възможност и във всеки случай не по-късно от края на първия работен ден, след като одобрението е съобщено на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

3.   Срокът, посочен в параграф 2, първа алинея, се удължава на 20 работни дни, когато публичното предлагане включва ценни книжа, които са издадени от емитент, който не притежава каквито и да било ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, и който преди това не е предлагал публично ценни книжа.

Срокът от 20 работни дни се прилага само за първоначалното представяне на проекта за проспект. При необходимост от последващо представяне на информация в съответствие с параграф 4 се прилага срокът, посочен в параграф 2, първа алинея.

4.   Когато установи, че проектът за проспект не отговаря на стандартите за пълнота, разбираемост и последователност, за да бъде одобрен, и/или че са необходими промени или допълнителна информация, компетентният орган:

а)

незабавно и най-късно в рамките на срока, посочен в параграф 2, първа алинея, или когато е приложимо, параграф 3, информира за това емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, като срокът се изчислява от представянето на проекта за проспект и/или допълнителната информация, и

б)

определя ясно промените или допълнителната информация, която е необходима.

В тези случаи срокът, посочен в параграф 2, първа алинея, се прилага от датата, на която преработеният проект за проспект или исканата допълнителна информация е предоставена на компетентния орган.

5.   Когато емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, не е в състояние или не желае да направи необходимите промени или да предостави исканата допълнителна информация в съответствие с параграф 4, компетентният орган има право да откаже да одобри проспекта и да прекрати процеса на преглед. В този случай компетентният орган уведомява емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, за своето решение и посочва причините за отказа.

6.   Чрез дерогация от параграфи 2 и 4 срокът, предвиден в параграф 2, първа алинея и в параграф 4, се намалява на пет работни дни за проспекти, които се състоят от няколко отделни документа, изготвени от емитенти, които редовно емитират ценни книжа, посочени в член 9, параграф 11, включително емитентите, които редовно емитират ценни книжа, използващи процедурата за уведомяване, предвидена в член 26. Емитентите, които редовно емитират ценни книжа, информират компетентния орган най-малко пет работни дни преди датата, предвидена за представяне на заявлението за одобрение.

Емитент, който редовно емитира ценни книжа, подава заявление до компетентния орган, в което се съдържат необходимите изменения в универсалния регистрационен документ, когато е приложимо, документът за ценните книжа и резюмето, представено за одобрение.

7.   Компетентните органи предоставят на своите уебсайтове насоки относно процеса на проверка и одобрение, за да улеснят ефективното и своевременно одобрение на проспектите. В тези насоки се включват данните за контакт за целите на одобренията. Емитентът, предложителят, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или лицето, отговорно за изготвянето на проспекта, има възможност да комуникира и взаимодейства пряко с персонала на компетентния орган през целия процес на одобрение на проспекта.

8.   По искане на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, компетентният орган на държавата членка по произход може да прехвърли правомощията за одобряване на проспекта на компетентния орган на друга държава членка, при условие че ЕОЦКП е уведомен предварително за това и със съгласието на този компетентен орган. Компетентният орган на държавата членка по произход прехвърля в електронен формат на компетентния орган на другата държава членка подадената документация, заедно със своето решение за разрешаване на прехвърлянето, на датата, на която е взел решението си. За това прехвърляне се уведомява емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, в срок от три работни дни от датата на вземането на решение от компетентния орган на държавата членка по произход. Сроковете, посочени в първа алинея на параграф 2 и в параграф 3, се прилагат от датата на вземането на решение от компетентния орган на държавата членка по произход. Член 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 не се прилага за прехвърлянето на правомощията за одобряване на проспекта в съответствие с настоящия параграф. След приключване на прехвърлянето на правомощията за одобряване компетентният орган, към който са прехвърлени правомощията за одобряване на проспекта, се счита за компетентния орган на държавата членка по произход във връзка с този проспект за целите на настоящия регламент.

9.   Настоящият регламент не засяга отговорността на компетентния орган, която и занапред ще се регулира единствено от националното право.

Държавите членки гарантират, че националните им разпоредби относно отговорността на компетентните органи се прилагат само за одобряването на проспекти от техния компетентен орган.

10.   Таксите, изисквани от компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите, документите, които са предназначени да бъдат съставна част на проспектите в съответствие с член 10, или допълненията към проспектите, както и за подаване на универсалните регистрационни документи, измененията към тях и окончателните условия, са разумни и пропорционални по размер и се оповестяват публично поне на уебсайта на компетентния орган.

11.   До 21 януари 2019 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез уточняване на критериите за проверка на проспектите, по-специално пълнотата, разбираемостта и последователността на съдържащата се в тях информация, и процедурите за одобряване на проспекта.

12.   ЕОЦКП използва правомощията си съгласно Регламент (ЕС) № 1095/2010, за да насърчава сближаването на надзорните практики по отношение на процеса на компетентните органи за проверка и одобрение, когато оценяват пълнотата, разбираемостта и последователността на съдържащата се в проспекта информация. За тази цел ЕОЦКП разработва насоки за компетентните органи във връзка с надзора и прилагането по отношение на проспектите, които обхващат проверката на съответствието с настоящия регламент и с делегираните актове и актовете за изпълнение, приети въз основа на него. По-специално ЕОЦКП насърчава сближаването по отношение на ефективността, методите и сроковете за проверка от страна на компетентните органи на информацията, предоставена в проспекта, като по-конкретно използва партньорската оценка в съответствие с параграф 13.

13.   Без да се засяга член 30 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП организира и провежда поне една партньорска оценка на процедурите на проверка и одобрение от страна на компетентните органи, включително на уведомленията за одобрение между компетентните органи. При партньорската оценка се оценява и въздействието на различните подходи на компетентните органи по отношение на проверката и одобрението на способността на емитентите да набират капитал в Съюза. Докладът за партньорската оценка се публикува до 21 юли 2022 г. В контекста на партньорската оценка ЕОЦКП взема предвид становищата или съвета от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 21

Публикуване на проспекта

1.   След като бъде одобрен, проспектът се предоставя на разположение на обществеността от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, в разумен срок преди и най-късно в началото на публичното предлагане или допускането до търговия на съответните ценни книжа.

В случая на първоначално публично предлагане на клас акции, които са допуснати до търговия на регулиран пазар за първи път, проспектът се предоставя на разположение на обществеността поне шест работни дни преди приключването на предлагането.

2.   Независимо дали проспектът се състои от един документ или от няколко отделни документа, той се счита за обществено достъпен, когато е публикуван в електронна форма на който и да е от следните уебсайтове:

а)

уебсайта на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;

б)

уебсайта на финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, включително платежни агенти;

в)

уебсайта на регулирания пазар, когато се кандидатства за допускане до търговия, или на уебсайта на оператора на МСТ, когато не се кандидатства за допускане до търговия на регулиран пазар.

3.   Проспектът се публикува в специален раздел на уебсайта, който е лесно достъпен при влизане в уебсайта. Той е в позволяващ изтегляне, отпечатване или търсене електронен формат, който не може да бъде променян.

Документите, съдържащи информация, включена чрез препратка в проспекта, допълненията и/или окончателните условия, свързани с проспекта, както и отделен екземпляр на резюмето, са достъпни заедно с проспекта в същия раздел, включително чрез хипервръзки, когато е необходимо.

В отделния екземпляр на резюмето се посочва ясно проспектът, към който то се отнася.

4.   Достъпът до проспекта не зависи от условие за завършване на регистрационен процес, приемане на декларация, ограничаваща правната отговорност, или заплащане на такса. Предупрежденията, уточняващи юрисдикцията (юрисдикциите), в които се осъществява предлагането или допускането до търговия, не се считат за декларации, ограничаващи правната отговорност.

5.   Компетентният орган на държавата членка по произход публикува на своя уебсайт всички одобрени проспекти или поне списъка на одобрените проспекти, включително хипервръзка към специализираните раздели в уебсайта, посочени в параграф 3 от настоящия член, както и идентификационни данни за приемащата(-ите) държава(-и) членка(-и), когато за проспектите е подадено уведомление съгласно член 25. Публикуваният списък, включително хипервръзките, се актуализират и всеки елемент остава на уебсайта най-малко за срока, посочен в параграф 7 от настоящия член.

В момента на уведомяването на ЕОЦКП за одобрението на проспект или допълнение към него, компетентният орган предоставя на ЕОЦКП електронно копие на проспекта и наличното допълнение към него, както и данните, необходими за класификацията му от ЕОЦКП в механизма за съхранение, посочен в параграф 6, и за доклада, посочен в член 47.

Компетентният орган на приемащата държава членка публикува на своя уебсайт информация за всички получени уведомления в съответствие с член 25.

6.   ЕОЦКП без излишно забавяне публикува на своя уебсайт всички проспекти, получени от компетентните органи, включително допълнения към тях, окончателните условия и съответните преводи, когато е приложимо, както и информация относно приемащата(ите) държава(и) членка(и), когато за проспектите е подадено уведомление съгласно член 25. Публикуването се осигурява чрез механизъм за съхранение, който предоставя безплатен публичен достъп и функции за търсене.

7.   Всички одобрени проспекти остават публично достъпни в електронен формат за най-малко 10 години след публикуването им на уебсайтовете, посочени в параграфи 2 и 6.

Когато се използват хипервръзки за информацията, включена чрез препратка в проспекта, допълненията и/или окончателните условия, свързани с проспекта, тези хипервръзки функционират за срока, посочен в първа алинея.

8.   Одобрен проспект съдържа ясно предупреждение кога ще изтече срокът на валидност на проспекта. В предупреждението се посочва също, че задължението за добавяне на допълнение към проспект в случай на настъпването на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага, когато проспектът вече не е валиден.

9.   В случая на проспект, който се състои от няколко документа и/или който включва информация чрез препращане, документите и информацията, които съставляват проспекта, могат да бъдат публикувани и разпространявани поотделно, при условие че тези документи са предоставени на разположение на обществеността в съответствие с параграф 2. Когато проспектът се състои от отделни документи в съответствие с член 10, във всеки от тези съставящи проспекта документи, с изключение на документите, включени чрез препратка, се посочва, че те са само една част от проспекта и откъде могат да бъдат получени другите съставящи проспекта документи.

10.   Текстът и форматът на проспекта и допълненията към проспекта, които са предоставени на разположение на обществеността, по всяко време трябва да бъдат идентични на оригиналната версия, която е одобрена от компетентния орган на държавата членка по произход.

11.   Емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или финансовите посредници, които пласират или продават ценните книжа, предоставят на всеки потенциален инвеститор безплатно екземпляр от проспекта на траен носител, когато бъде поискан такъв. В случай че потенциален инвеститор направи конкретно искане за екземпляр на хартия, емитентът, предложителят, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или финансовият посредник, който пласира или продава ценните книжа, предоставя печатна версия на проспекта. Предоставянето се ограничава до юрисдикциите, в които се осъществява публичното предлагане на ценни книжа или в които се осъществява допускането до търговия на регулиран пазар съгласно настоящия регламент.

12.   ЕОЦКП може, а когато Комисията го изисква, е задължен да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да уточни допълнително изискванията, свързани с публикуването на проспекта.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

13.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на данните, необходими за класификацията на проспектите, посочени в параграф 5, и практическите механизми, за да се гарантира, че тези данни, включително ISIN номера на ценните книжа и ИКПС на емитентите, предложителите и лицата, гарантиращи ценните книжа, са машинночитаеми.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юли 2018 г.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 22

Рекламни съобщения

1.   Всяко рекламно съобщение във връзка с публично предлагане на ценни книжа или с допускане до търговия на регулиран пазар отговаря на принципите, съдържащи се в параграфи 2—5. Параграфи 2—4 и параграф 5, буква б) се прилагат само в случаите, когато емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, са задължени да изготвят проспект.

2.   В рекламните съобщения се обявява, че проспектът вече е или ще бъде публикуван и се посочва откъде инвеститорите могат или ще могат да го получат.

3.   Рекламните съобщения са ясно различими като такива. Информацията, която се съдържа в рекламните съобщения, не може да бъде неточна или подвеждаща и трябва да съответства на информацията, която се съдържа в проспекта, когато такъв вече е публикуван, или с информацията, която се изисква да бъде обхваната в проспекта, когато проспектът предстои да се публикува.

4.   Цялата оповестена устно или писмено информация относно публичното предлагане на ценни книжа или допускането до търговия на регулиран пазар, дори ако не е с рекламна цел, е съобразена с информацията, която се съдържа в проспекта.

5.   Когато съществена информация се оповести от емитент или от предложител, която е адресирана писмено или устно до един или повече подбрани инвеститори, тази информация, когато е приложимо:

a)

се оповестява на всички други инвеститори, към които е насочено предлагането, когато не се изисква публикуването на проспект съгласно член 1, параграфи 4 или 5; или

б)

се включва в проспекта или в допълнение към проспекта в съответствие с член 23, параграф 1, когато се изисква публикуването на проспект.

6.   Компетентният орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, разполага с правомощието да упражнява контрол над съответствието с параграфи 2—4 на рекламната дейност във връзка с публичното предлагане на ценни книжа или с допускането до търговия на регулиран пазар.

Когато е необходимо, компетентният орган на държавата членка по произход подпомага компетентния орган на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения, при извършването на оценка на съгласуваността на рекламните съобщения с информацията в проспекта.

Без да се засяга член 32, параграф 1, контролът на рекламните съобщения от страна на компетентен орган не представлява предпоставка за това публичното предлагане на ценни книжа или допускането до търговия на регулиран пазар да се осъществява в която и да било приемаща държава членка.

Използването на надзорните правомощия и правомощията за разследване, предвидени в член 32, по отношение на прилагането на настоящия член от компетентния орган на приемащата държава членка, се съобщава своевременно на компетентния орган в държавата членка по произход на емитента.

7.   Компетентните органи на приемащите държави членки могат да налагат единствено такси, свързани с изпълнението на техните надзорни задачи съгласно настоящия член. Размерът на таксите се оповестява на уебсайта на компетентните органи. Таксите са недискриминационни, разумни и пропорционални на надзорната задача. Компетентните органи на приемащите държави членки не налагат никакви изисквания или административни процедури в допълнение към тези, които се изискват за упражняване на надзорните им задачи съгласно настоящия член.

8.   Чрез дерогация от параграф 6 всеки два компетентни органа могат да сключват споразумение, съгласно което за целите на упражняването на контрол над съответствието на рекламната дейност в трансгранични ситуации компетентният орган на държавата членка по произход да продължи да отговаря за контрола над това съответствие. За всяко такова споразумение се уведомява ЕОЦКП. ЕОЦКП публикува и редовно актуализира списък на тези споразумения.

9.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за допълнително уточняване на разпоредбите относно рекламните съобщения, посочени в параграфи 2—4, включително за определяне на разпоредбите относно разпространяването на рекламни съобщения и установяване на процедури относно сътрудничеството между компетентните органи на държавата членка по произход и на държавата членка, в която се разпространяват рекламните съобщения.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юли 2018 г.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

10.   В съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП издава насоки и препоръки до компетентните органи относно контрола, упражняван съгласно параграф 6 от настоящия член. В насоките и препоръките се взема предвид необходимостта да се гарантира, че този контрол не възпрепятства функционирането на процедурата зa уведомяване, предвидена в член 25, като едновременно с това се намалява административната тежест за емитентите, извършващи трансгранично предлагане в Съюза.

11.   Настоящият член не засяга други приложими разпоредби на правото на Съюза.

Член 23

Допълнения към проспекта

1.   Всеки важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност във връзка с информацията, включена в проспект, които могат да засегнат оценката на ценните книжа и които възникват или бъдат забелязани в периода между одобряването на проспекта и изтичането на срока на предлагане или времето, когато започва търговията на регулирания пазар, в зависимост от това кое ще се случи по-късно, се посочват в допълнение към проспекта без излишно забавяне.

Такова допълнение се одобрява по същия начин като проспект в рамките на не повече от пет работни дни и се публикува в съответствие най-малко със същите изисквания, които са приложени при публикуването на оригиналния проспект в съответствие с член 21. Резюмето, както и всякакви негови преводи, също се допълват, когато е необходимо, за да се вземе предвид включената в допълнението нова информация.

2.   Когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на допълнението, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на два работни дни след публикуването на допълнението, да оттеглят своите съгласия, при условие че важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, посочени в параграф 1, са възникнали или са били забелязани преди изтичането на срока на предлагане или предаването на ценните книжа, в зависимост от това кое ще се случи по-рано. Този срок може да бъде удължен от емитента или предложителя. Крайният срок по отношение на правото на оттегляне се посочва в допълнението.

Допълнението съдържа ясна и добре видима бележка относно правото на оттегляне, в която се посочва:

a)

че правото на оттегляне се предоставя само на тези инвеститори, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на допълнението и когато ценните книжа все още не са били предадени на инвеститорите по времето, когато важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност са възникнали или са били забелязани;

б)

срокът, в който инвеститорите могат да упражняват правото си на оттегляне; и

в)

лицата, към които инвеститорите могат да се обърнат, ако желаят да упражнят правото си на оттегляне.

3.   Когато ценните книжа са закупени или записани чрез финансов посредник, финансовият посредник информира инвеститорите за възможността да бъде публикувано допълнение, къде и кога ще бъде публикувано, както и че в този случай той ще им окаже съдействие при упражняване на правото им да оттеглят своите съгласия.

Финансовият посредник се свързва с инвеститорите в деня на публикуването на допълнението.

Когато ценните книжа са закупени или записани директно от емитента, този емитент информира инвеститорите за възможността да бъде публикувано допълнение, къде и кога ще бъде публикувано, както и че в този случай те могат да имат право да оттеглят своите съгласия.

4.   Когато емитентът изготвя допълнение във връзка с информацията в базовия проспект по отношение на една или няколко отделни емисии, правото на инвеститорите да оттеглят своите съгласия по параграф 2 се прилага само към съответната(-ите) емисия(-и), а не към друга емисия на ценни книжа в базовия проспект.

5.   Когато важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, посочени в параграф 1, засягат единствено информацията, съдържаща се в регистрационен документ или в универсален регистрационен документ, и когато този регистрационен документ или универсален регистрационен документ се използва едновременно като съставна част на няколко проспекта, само едно допълнение се изготвя и одобрява. В този случай в допълнението се посочват всички проспекти, за които то се отнася.

6.   Когато извършва проучване на допълнение преди неговото одобряване, компетентният орган може да изиска допълнението да съдържа консолидирана версия на проспекта с допълнението, регистрационния документ или универсалния регистрационен документ, под формата на приложение, когато такава консолидирана версия е необходима, за да се гарантира разбираемостта на предоставената в проспекта информация. Такова искане се счита за искане за допълваща информация съгласно член 20, параграф 4. Емитентът може във всеки случай доброволно да включи в приложение към допълнението консолидирана версия на проспекта с допълнението, на регистрационния документ или на универсалния регистрационен документ.

7.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които уточнява ситуациите, при които важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, свързани с информацията, включена в проспекта, налагат да се публикува допълнение към проспекта.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 21 юли 2018 г.

На Комисията се делегира правомощието да приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА V

ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР И ИЗПОЛЗВАНИ ЕЗИЦИ

Член 24

Обхват на одобренията на проспектите в рамките на Съюза

1.   Без да се засяга член 37, когато се извършва публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки, или в държава членка, различна от държавата членка по произход, одобреният от държавата членка по произход проспект, както и всякакви допълнения към него, са валидни за публичното предлагане или допускането до търговия във всички приемащи държави членки, при условие че ЕОЦКП и компетентният орган на всяка приемаща държава членка са уведомени в съответствие с член 25. Компетентните органи на приемащите държави членки не предприемат процедури по одобрение или административни процедури във връзка с проспектите и допълненията, одобрени от компетентните органи на други държави членки и свързани с окончателните условия.

2.   Когато в рамките на посочения в член 23, параграф 1 срок възникне или бъде отбелязан важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, компетентният орган на държавата членка по произход изисква да бъде одобрено публикуването на допълнение в съответствие с член 20, параграф 1. ЕОЦКП и компетентният орган на приемащата държава членка могат да уведомят компетентния орган на държавата членка по произход за необходимостта от нова информация.

Член 25

Уведомяване относно проспектите и допълненията и съобщаване на окончателните условия

1.   По искане на емитента, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта, компетентният орган на държавата членка по произход в рамките на един работен ден след получаването на това искане или, когато искането е представено едновременно с проекта за проспект, в рамките на един работен ден след одобрението на проспекта, уведомява компетентния орган на приемащата държава членка чрез удостоверение за одобрение, в което се потвърждава, че проспектът е бил изготвен в съответствие с настоящия регламент, както и чрез електронно копие на този проспект.

В приложимите случаи уведомлението, посочено в първа алинея, се съпътства от превод на проспекта и резюметa, предоставени под отговорността на емитента, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта.

Същата процедура се прилага по отношение на всяко едно допълнение към проспекта.

Емитентът, предложителят, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта, се уведомяват едновременно с компетентния орган на приемащата държава членка относно удостоверението за одобрение.

2.   В удостоверението за одобрение се заявява прилагането на разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 2, както и неговото мотивиране.

3.   Компетентният орган на държавата членка по произход уведомява ЕОЦКП относно удостоверението за одобрение на проспекта или допълнението към него едновременно с уведомяването на компетентния орган на приемащата държава членка.

4.   Когато окончателните условия на базовия проспект, за който вече е подадено уведомление, не са включени нито в базовия проспект, нито в допълнение, компетентният орган на държавата членка по произход изпраща тяхно електронно копие на компетентния орган на приемащата(-ите) държава(-и) членка(-и) и до ЕОЦКП при първа възможност след тяхното подаване.

5.   Компетентните органи не налагат такса за уведомяването или получаването на уведомление за проспекти и допълнения към тях или за свързана дейност по надзор, независимо дали се осъществява в държавата членка по произход или в приемащата(-ите) държава(-и) членка(-и).

6.   ЕОЦКП създава портал за уведомления, на който всеки компетентен орган помества удостоверенията за одобрение и електронните копия, посочени в параграф 1 от настоящия член и в член 26, параграф 2, и окончателните условия на базовите проспекти за целите на уведомленията, посочени в параграфи 1, 3 и 4 от настоящия член и в член 26.

Всички предавания на тези документи между компетентните органи се извършват чрез портала за уведомления.

7.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които определя техническите условия, необходими за функционирането на портала за уведомления, посочен в параграф 6.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията до 21 юли 2018 г.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

8.   С цел да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент и за да се отчете техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за изготвяне на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомяване относно удостоверението за одобрение, проспекта, допълнението към него и превода на проспекта и/или резюмето.

На Комисията се предоставя правомощие за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 26

Уведомяване относно регистрационните документи или универсалните регистрационни документи

1.   Настоящият член се прилага само за емисии на недялови ценни книжа, посочени в член 2, буква м), подточка ii) и за емитентите, установени в трета държава, посочени в член 2, буква м), подточка iii), когато държавата членка по произход, която е избрана съгласно тези разпоредби за одобрение на проспекта, не е държавата членка, чийто компетентен орган е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ, изготвен от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

2.   Компетентен орган, който е одобрил регистрационен документ или универсален регистрационен документ и измененията към тях, по искане на емитента, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или лицето, което отговаря за изготвянето на такъв документ, уведомява компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите чрез удостоверение за одобрение, в което се потвърждава, че регистрационният документ или универсалният регистрационен документ и измененията към тях е бил изготвен в съответствие с настоящия регламент, както и чрез електронно копие на посочения документ. Уведомлението се извършва в срок от един работен ден след получаване на искането или, в случай че искането е представено едновременно с проекта за регистрационен документ или за универсален регистрационен документ, в рамките на един работен ден след одобряването на този документ.

В приложимите случаи уведомлението, посочено в първа алинея, се съпътства от превод на регистрационния документ или универсалния регистрационен документ и измененията към тях, предоставени под отговорността на емитента, предложителя, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или лицето, което отговаря за изготвянето на тези документи.

Емитентът, предложителят, лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар или лицето, което отговаря за изготвянето на регистрационния документ или универсалния регистрационен документ и измененията към тях, се уведомяват относно удостоверението за одобрение едновременно с компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите.

В удостоверението се заявява прилагането на разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 2, както и неговото мотивиране.

Компетентният орган, който е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ и измененията към тях, уведомява ЕОЦКП относно удостоверението за одобрение на тези документи едновременно с компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите.

Тези компетентни органи не налагат такса за уведомяването или получаването на уведомления за регистрационни документи или универсални регистрационни документи и измененията към тях, или за свързана дейност по надзор.

3.   Регистрационен документ или универсален регистрационен документ, за които е извършено уведомяването съгласно параграф 2, може да се използва като съставна част на проспект, който е представен за одобрение на компетентния орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите.

Компетентният орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите не предприема каквато и да е проверка или процедура за одобрение във връзка с регистрациония документ или универсалния регистрационен документ, за които е извършено уведомяването, и измененията към тях, и одобрява единствено документа за ценни книжа и резюмето, единствено след получаване на уведомлението.

4.   Към регистрационния документ или универсалния регистрационен документ, за които е извършено уведомяването в съответствие с параграф 2, съществува допълнение, което съдържа основната информация за емитента, посочена в член 7, параграф 6. Одобрението на регистрационния документ или универсалния регистрационен документ обхваща и допълнението.

Когато е приложимо в съответствие с член 27, параграф 2, втора алинея и член 27, параграф 3, втора алинея, уведомлението се придружава от превод на допълнението към регистрационния документ или универсалния регистрационен документ, предоставен под отговорността на емитента, предложителя или лицето, което отговаря за изготвянето на регистрационния документ или универсалния регистрационен документ.

При изготвянето на резюмето емитентът, предложителят или лицето, което отговаря за изготвянето на проспекта, възпроизвежда съдържанието на допълнението, без да нанася промени в раздела, посочен в член 7, параграф 4, буква б). Компетентният орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите не контролира този раздел от резюмето.

5.   Когато в рамките на срока, посочен в член 23, параграф 1, възникне или бъде отбелязан важен нов фактор, съществена грешка или съществена неточност, свързани с информацията, съдържаща се в регистрационния документ или универсалния регистрационен документ, допълнението, изисквано съгласно член 23, се представя за одобрение на компетентния орган, който е одобрил регистрационния документ или универсалния регистрационен документ. За това допълнение се уведомява компетентният орган на държавата членка по произход за одобрението на проспектите в рамките на един работен ден след нейното одобрение по процедурата, посочена в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Когато регистрационен документ или универсален регистрационен документ се използва едновременно като съставна част на няколко проспекта, както е предвидено в член 23, параграф 5, за допълнението се уведомява всеки компетентен орган, който е одобрил такива проспекти.

6.   С цел да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент и да се вземе предвид техническото развитие на финансовите пазари, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за изготвяне на стандартни формуляри, образци и процедури за уведомяване относно удостоверението за одобрение, свързани с регистрационния документ, универсалния регистрационен документ, допълнението към тях и техния превод.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 27

Използван език

1.   Когато се оповестява публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търговия на регулиран пазар само в държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държавата членка по произход.

2.   Когато се оповестява публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в една или повече държави членки с изключение на държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентните органи на тези държави членки или на езика, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка изисква резюмето, посочено в член 7, да бъде достъпно на официалния език на държавата членка или поне на един от официалните ѝ езици, или на друг език, който се приема от компетентния орган на тази държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

За целите на проверката и одобрението от страна на компетентния орган на държавата членка по произход проспектът се изготвя на език, който е приет от този орган или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

3.   Когато се оповестява публично предлагане на ценни книжа или се иска допускане до търговия на регулиран пазар в повече от една държава членка, включително държавата членка по произход, проспектът се изготвя на езика, който е приет от компетентния орган на държавата членка по произход, и също така се предоставя на езика, който се приема от компетентните органи на всяка приемаща държава членка или на език, който е обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Компетентният орган на всяка приемаща държава членка изисква резюмето, посочено в член 7, да бъде достъпно на официалния език на държавата членка или поне на един от официалните ѝ езици, или на друг език, който се приема от компетентния орган на тази държава членка, но не изисква превод на друга част на проспекта.

4.   Окончателните условия и резюмето на отделната емисия се изготвят на същия език като езика на одобрения базов проспект.

Когато, в съответствие с член 25, параграф 4, окончателните условия се съобщават на компетентния орган на приемащата държава членка, а при повече от една приемаща държава членка — на компетентните органи на приемащите държави членки, към окончателните условия и към резюмето, приложено към тях, се прилагат следните езикови правила:

a)

резюмето на отделната емисия, приложено към окончателните условия трябва да е налично на официалния език или поне на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на друг език, който се приема от компетентния орган на приемащата държава членка, в съответствие с параграф 2, втора алинея или параграф 3, втора алинея, както е приложимо;

б)

когато базовият проспект трябва да се преведе съгласно параграф 2 или 3, както е приложимо, окончателните условия и приложеното към тях резюме на отделната емисия, подлежат на едни и същи изисквания за превод както базовият проспект.

5.   Когато проспектът се отнася до допускането до търговия на регулиран пазар на недялови ценни книжа, и допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа е поискано в една или повече държави членки, проспектът се изготвя на език, който се приема от компетентните органи на държавата членка по произход и на приемащите държави членки или на език, който се приема за обичаен в областта на международните финанси, по избор на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, съобразно случая, при условие че:

a)

ценните книжа ще се търгуват само на регулиран пазар или на специфичен сегмент от него, до който само квалифицирани инвеститори могат да имат достъп за целите на търговията с такива ценни книжа; или

б)

единичната номинална стойност на тези ценни книжа възлиза най-малко на 100 000 EUR.

ГЛАВА VI

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИТЕНТИТЕ, УСТАНОВЕНИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 28

Публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент

Когато емитент от трета държава възнамерява да предлага публично ценни книжа в Съюза или да кандидатства за допускане до търговия с ценни книжа на регулиран пазар, установен в Съюза, въз основа на проспект, изготвен в съответствие с настоящия регламент, той получава одобрение на своя проспект съгласно член 20 от компетентния орган на своята държава членка по произход.

След като даден проспект бъде одобрен в съответствие с първа алинея, той включва всички права и задължения, предвидени за проспектите съгласно настоящия регламент, а по отношение на проспекта и емитента от трета държава се прилагат всички разпоредби на настоящия регламент под надзора на компетентния орган на държавата членка по произход.

Член 29

Публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар въз основа на проспект, изготвен в съответствие с нормативната уредба на трета държава

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход на емитент от трета държава може да одобри проспект за публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар, изготвен в съответствие с националната нормативна уредба на емитента от трета държава и подлежащ на условията на същото законодателство, при условие че:

а)

изискванията към информацията, наложени от нормативната уредба на съответната трета държава, са равностойни на изискванията съгласно настоящия регламент; и

б)

компетентният орган на държавата членка по произход е сключил договорености за сътрудничество със съответните надзорни органи на емитента от трета държава в съответствие с член 30.

2.   В случаите на публично предлагане или допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадени от емитент от трета държава, в дадена държава членка, различна от държавата членка по произход, се прилагат изискванията, установени в членове 24, 25 и 27.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 44 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на общи критерии за еквивалентност въз основа на изискванията, предвидени в членове 6, 7, 8 и 13.

Въз основа на горепосочените критерии Комисията може да приеме решение за изпълнение, с което се установява, че изискванията за предоставяне на информация, наложени от националното право на трета държава, са еквивалентни на изискванията съгласно настоящия регламент. Това решение за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 45, параграф 2.

Член 30

Сътрудничество с трети държави

1.   За целите на член 29 и когато се счита за необходимо, за целите на член 28, компетентните органи на държавите членки сключват договорености за сътрудничество с надзорните органи на трети държави във връзка с обмена на информация с надзорните органи в трети държави, както и с изпълнението в трети държави на задълженията, произтичащи от настоящия регламент, освен ако в съответствие с действащ делегиран акт, приет от Комисията съгласно член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (25), посочената трета държава е включена в списъка на юрисдикциите, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тези договорености за сътрудничество гарантират най-малкото ефикасен обмен на информация, позволяващ на компетентните органи да изпълняват своите задължения съобразно настоящия регламент

Всеки компетентен орган уведомява ЕОЦКП и другите компетентни органи, когато планира да сключи такава договореност.

2.   За целите на член 29 и, когато се счита за необходимо, за целите на член 28, ЕОЦКП улеснява и координира изготвянето на договорености за сътрудничество между компетентните органи и съответните надзорни органи на трети държави.

Когато е необходимо, ЕОЦКП улеснява и координира обмена между компетентните органи на информацията, получена от надзорните органи на трети държави, която може да е свързана с предприемането на мерки по членове 38 и 39.

3.   Компетентните органи сключват с надзорните органи на трети държави договорености за сътрудничество във връзка с обмена на информация, само ако по отношение на оповестяваната информация съществуват гаранции за запазване на професионалната тайна, които са най-малко еквивалентни на предвидените в член 35. Този обмен на информация трябва да има за цел изпълнение на задачите на тези компетентни органи.

4.   ЕОЦКП може, а когато Комисията го изисква, е задължен да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които да определи минималното съдържание на договореностите за сътрудничество, посочени в параграф 1, и образеца, който да се използва за тях.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА VII

EOЦКП И КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 31

Компетентни органи

1.   Всяка държава членка определя един компетентен административен орган, който да отговаря за изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент, и за гарантиране прилагането на разпоредбите на същия. Държавите членки информират съответно Комисията, ЕОЦКП и компетентни органи на други държави членки за това.

Компетентният орган е независим от участниците на пазара.

2.   Държавите членки могат да разрешат на своя компетентен орган да делегира на трети страни задачите във връзка с електронното публикуване на одобрените проспекти и свързани с тях документи.

Всяко делегиране на задачи се извършва чрез специално решение, в което се посочват:

a)

задачите, които ще бъдат поети, и условията, при които ще бъдат осъществявани;

б)

клауза, задължаваща третата страна да действа и да бъде организирана по такъв начин, че да се избягва конфликт на интереси и да се гарантира, че получаваната при изпълнението на делегираните задачи информация не се използва некоректно или за възпрепятстване на конкуренцията;

в)

всички договорености, постигнати между компетентния орган и третата страна, на което са делегирани задачи.

Крайната отговорност за надзора върху спазването на настоящия регламент, както и за одобряването на проспектите, се носи от компетентния орган, определен в съответствие с параграф 1.

Държавите членки информират Комисията, ЕОЦКП и компетентните органи на другите държави членки за всяко решение да делегират задачи, съгласно посоченото във втора алинея, включително точните условия, които регулират това делегиране.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат възможността държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря тази държава членка.

Член 32

Правомощия на компетентните органи

1.   За да могат да изпълняват задълженията си съгласно настоящия регламент компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, най-малко със следните надзорни правомощия и правомощия за разследване:

а)

да изискват от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, да включват в проспекта допълнителна информация, когато такава е необходима за защитата на инвеститорите;

б)

да изискват от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от лицата, които ги контролират или са контролирани от тях, да представят информация и документи;

в)

да изискват от одиторите и управителите на емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, както и от финансовите посредници, които са оправомощени да осъществят публичното предлагане на ценни книжа или да кандидатстват за допускане до търговия на регулиран пазар, да предоставят информация;

г)

да спират временно дадено публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар за максимум от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице основателни съображения за съмнение, че е налице нарушение на настоящия регламент;

д)

да забраняват или спират рекламните съобщения или да изискват от емитентите, предложителите или лицата, които искат допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или от съответните финансови посредници да спрат временно или преустановят рекламните съобщения за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице основателни съображения да се счита, че е налице нарушение на настоящия регламент;

е)

да забраняват публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар, когато те установят, че е налице нарушение на настоящия регламент, или когато са налице основателни причини за съмнение, че той ще бъде нарушен;

ж)

да спират или да изискват от съответните регулирани пазари, МСТ или ОСТ да спрат търговията на регулиран пазар, МСТ или ОСТ за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай, когато са налице основателни причини да се счита, че е налице нарушение на настоящия регламент;

з)

да забраняват търговията на регулиран пазар, в МСТ или ОСТ, когато установят, че е налице нарушение на настоящия регламент;

и)

да оповестяват публично факта, че емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, не изпълнява задълженията си;

й)

да спират проверката на представен за одобрение проспект или да спират или да ограничат публично предлагане на ценни книжа или допускане до търговия на регулиран пазар, когато компетентният орган използва правомощията си да наложи забрана или ограничение съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (26), докато такава забрана или ограничение не бъде отменено;

к)

да отказват одобрение на проспект, изготвен от определен емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, за не повече от пет години, когато такъв емитент, предложител или лице, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, системно и сериозно е нарушавало настоящия регламент;

л)

да оповестяват или да изискват от емитентите да оповестяват цялата съществена информация, която може да окаже въздействие върху оценката на ценните книжа, които са публично предлагани или които са допуснати до търговия на регулиран пазар, за да се гарантира защитата на инвеститорите или безпроблемното функциониране на пазара;

м)

да спират или да изискват от съответния регулиран пазар, МСТ или ОСТ, да спре търговията на ценните книжа, когато считат, че положението на емитента е такова, че търговията би увредила интересите на инвеститорите;

н)

да извършват проверки на място или разследвания на обекти, различни от частните жилища на физически лица, и за тази цел да влизат в помещения, за да получат достъп до документи и други данни във всякаква форма, когато съществува основателно съмнение, че документи и други данни, свързани с предмета на проверката или разследването, могат да имат значение за доказване на нарушение на настоящия регламент.

Когато е необходимо в съответствие с националното право, компетентният орган може да поиска от съответния съдебен орган да вземе решение относно упражняването на правомощията, посочени в първа алинея.

При отказ на одобрение на проспект съгласно първа алинея, буква к), компетентният орган информира ЕОЦКП, който след това информира компетентните органи в другите държави членки.

В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 ЕОЦКП има право да участва в проверките на място, посочени в първа алинея, буква н), когато тези проверки се провеждат съвместно от два или повече компетентни органа.

2.   Компетентните органи изпълняват функциите и правомощията си, посочени в параграф 1, по един от следните начини:

а)

пряко;

б)

в сътрудничество с други органи;

в)

на своя отговорност, като ги делегират на такива органи;

г)

чрез отнасяне на въпросите пред компетентните съдебни органи.

3.   Държавите членки гарантират, че са предприети подходящи мерки, осигуряващи на компетентните органи всички надзорни правомощия и правомощия за разследване, необходими за изпълнение на техните задължения.

4.   Настоящият регламент не засяга законовите и подзаконовите разпоредби относно търгови предложения, сделки за сливане и други сделки, засягащи собствеността или контрола на дружествата, с които се транспонира Директива 2004/25/ЕО и които налагат изисквания в допълнение към изискванията на настоящия регламент.

5.   За лице, което предоставя информация на компетентния орган в съответствие с настоящия регламент, не може да се счита, че нарушава ограниченията за оповестяване на информация, наложени по силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и такова лице не носи отговорност от каквото и да било естество, свързана с това съобщаване.

6.   Параграфи 1—3 не засягат възможността държава членка да въведе отделни правни и административни мерки за отвъдморските европейски територии, за чиито външни отношения отговаря тази държава членка.

Член 33

Сътрудничество между компетентните органи

1.   Компетентните органи си сътрудничат помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент. Те обменят информация без излишно забавяне и си сътрудничат в дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 38, да предвидят наказателноправни санкции за нарушения на настоящия регламент, те гарантират наличието на подходящи мерки, така че компетентните органи да разполагат с всички необходими правомощия за установяване на връзка със съдебните органи в рамките на съответната им юрисдикция с цел да получат конкретна информация за наказателните разследвания или производства, започнати във връзка с евентуални нарушения на настоящия регламент, както и предоставят тази информация на други компетентни органи и ЕОЦКП в изпълнение на задължението за сътрудничество помежду си и с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент.

2.   Компетентен орган може да откаже да предприеме действия във връзка с искане за информация или във връзка с искане за сътрудничество по разследване само при някои от следните изключителни обстоятелства:

а)

когато изпълнението на искането е възможно да засегне неблагоприятно негово собствено разследване, дейности по принудително изпълнение или наказателно разследване;

б)

когато вече е образувано съдебно производство за същите действия и по отношение на същите лица пред органите на държавата членка, към която е отправено искането;

в)

когато по отношение на тези лица вече е постановено влязло в сила съдебно решение в тази държава членка за същите действия.

3.   При поискване компетентните органи съобщават незабавно всяка информация, необходима за целите на настоящия регламент.

4.   Компетентният орган може да поиска съдействие от компетентния орган на друга държава членка във връзка с проверки на място или разследвания.

Отправящият искането компетентен орган информира ЕОЦКП за всяко искане по първа алинея. При проверка на място или разследване с трансгранично въздействие ЕОЦКП, при поискване от страна на някой от компетентните органи, поема координацията на проверката или разследването.

Когато даден компетентен орган получи искане от компетентен орган на друга държава членка за извършване на проверка на място или разследване, той може извърши едно от следните действия:

а)

да извърши самостоятелно проверката на място или разследването;

б)

да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, да участва в проверката на място или разследването;

в)

да позволи на компетентния орган, който е отправил искането, сам да извърши проверката на място или разследването;

г)

да назначи одитори или експерти, които да извършат проверката на място или разследването;

д)

да сподели изпълнението на специфични задачи, свързани с надзорната дейност, с другите компетентни органи.

5.   Компетентните органи могат да отнесат до ЕОЦКП случаи, при които искане за сътрудничество, по-специално за обмен на информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок. Без да се засяга член 258 от ДФЕС, в посочените в първо изречение от настоящия параграф случаи ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, които са му предоставени с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6.   ЕОЦКП може, а когато Комисията го изисква, е задължен да разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които да уточни информацията, която следва да се обменя между компетентните органи в съответствие с параграф 1.

На Комисията се делегира правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

7.   ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, установяващи стандартни формуляри, образци и процедури за сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 34

Сътрудничество с ЕОЦКП

1.   Компетентните органи си сътрудничат с ЕОЦКП за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.   Компетентните органи незабавно предоставят на ЕОЦКП цялата информация, необходима за изпълнение на задълженията му в съответствие с член 35 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

3.   За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия член, ЕОЦКП може да разработва проекти на технически стандарти за изпълнение, в които да се определят процедурите и формулярите за обмен на информация съгласно посоченото в параграф 2.

На Комисията се предоставят правомощия за приемане на посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 35

Професионална тайна

1.   Цялата информация, обменяна между компетентните органи съгласно настоящия регламент, отнасяща се до търговски или оперативни условия и други икономически или лични дела, се счита за поверителна и подлежи на изискванията за професионална тайна, освен когато компетентният орган заяви в момента на предаването ѝ, че тази информация може да се оповестява, или това оповестяване на информация е необходимо за съдебни производства.

2.   Задължението за професионална тайна се прилага по отношение на всички лица, които работят или са работили за компетентния орган или за трета страна, на която компетентният орган е делегирал правомощията си. Информация, представляваща професионална тайна, не може да бъде оповестявана на никое друго лице или орган, освен по силата на разпоредби, предвидени в правото на Съюза или в националното право.

Член 36

Защита на данните

По отношение на обработването на лични данни в рамките на настоящия регламент компетентните органи изпълняват своите задачи за целите на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Когато ЕОЦКП обработва лични данни в рамките на настоящия регламент, той спазва Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 37

Предпазни мерки

1.   Когато компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и доказуеми причини да смята, че са допуснати нередности от емитента, предложителя или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или от финансовите посредници, които отговарят за публичното предлагане на ценни книжа, или че тези лица са нарушили задълженията си по настоящия регламент, той съобщава тези констатации на компетентния орган на държавата членка по произход и на ЕОЦКП.

2.   Ако независимо от мерките, които са предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, емитентът, предложителят или лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, или финансовите посредници, които отговарят за публичното предлагане на ценни книжа, продължават да нарушават настоящия регламент, компетентният орган на приемащата държава членка, след като информира компетентния орган на държавата членка по произход и ЕОЦКП, предприема всякакви подходящи мерки за защита на инвеститорите, като информира Комисията и ЕОЦКП за това без излишно забавяне.

3.   Ако компетентен орган не е съгласен с някоя от мерките, предприети от друг компетентен орган в съответствие с параграф 2, той може да отнесе въпроса до ЕОЦКП. ЕОЦКП може да предприеме действия в съответствие с правомощията, предоставени му съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА VIII

АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ И ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Член 38

Административни санкции и други административни мерки

1.   Без да се засягат надзорните правомощия и правомощията за разследване на компетентните органи по член 32 и правото на държавите членки да предвиждат и налагат наказателноправни санкции, държавите членки, в съответствие с националното законодателство, предоставят на компетентните органи правомощието да налагат административни санкции и да предприемат подходящи административни мерки, които са ефективни, пропорционални и възпиращи. Тези административни санкции и други административни мерки се прилагат поне по отношение на:

а)

нарушения на член 3, член 5, член 6, член 7, параграфи 1—11, член 8, член 9, член 10, член 11, параграфи 1 и 3, член 14, параграфи 1 и 2, член 15, параграф 1, член 16, параграфи 1, 2 и 3, член 17, член 18, член 19, параграфи 1—3, член 20, параграф 1, член 21, параграфи 1—4 и параграфи 7—11, член 22, параграфи 2—5, член 23, параграфи 1, 2, 3 и 5, и член 27;

б)

отказ да се окаже съдействие или възпрепятстване на разследване или проверка или искане по член 32.

Държавите членки могат да решат да не определят правила за административни санкции, както е посочено в първа алинея, когато нарушенията, посочени в буква а) или буква б) от същата алинея, вече подлежат на наказателноправни санкции в националното им право до 21 юли 2018 г. Когато вземат такова решение, държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за съответните части на своето наказателно право.

До 21 юли 2018 г. държавите членки подробно уведомяват Комисията и ЕОЦКП за правилата, посочени в първа и втора алинея. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всяко последващо изменение на тези правила.

2.   Държавите членки, в съответствие с националното право, гарантират, че компетентните органи разполагат с правомощията да налагат поне следните административни санкции и други административни мерки по отношение на нарушенията, изброени в параграф 1, буква а):

а)

публично изявление, посочващо отговорното физическо лице или юридическо лице и естеството на нарушението, в съответствие с член 42;

б)

разпореждане, с което се изисква отговорното физическо лице или юридическо лице да прекрати поведението, съставляващо нарушение;

в)

максимални административни имуществени санкции най-малко в двукратен размер на придобитата печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде определен;

г)

в случай на юридически лица — максимални административни имуществени санкции в размер на най-малко 5 000 000 EUR или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната парична единица към 20 юли 2017 г., или 3 % от общия годишен оборот на юридическото лице, определен според последните налични счетоводни отчети, одобрени от управителния орган.

Ако юридическото лице е дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка, което в съответствие с Директива 2013/34/ЕС трябва да изготвя консолидирани финансови отчети, приложимият общ годишен оборот е общият годишен оборот или съответният вид приход съгласно действащото право на Съюза в областта на счетоводството, определен според последните налични консолидирани отчети, одобрени от управителния орган на първостепенното предприятие майка;

д)

в случай на физически лица: максимални имуществени административни санкции в размер на най-малко 700 000 евро или — в държавите членки, чиято парична единица не е евро — на равностойността им в националната парична единица към 20 юли 2017 г.

3.   Държавите членки могат да предвиждат допълнителни санкции или мерки и по-висок размер на административните имуществени санкции от предвидените в настоящия регламент.

Член 39

Упражняване на надзорни правомощия и правомощия за налагане на санкции

1.   Когато определят вида и размера на административните санкции и другите административни мерки компетентните органи взимат предвид всички съотносими обстоятелства, включително, по целесъобразност:

а)

тежестта и продължителността на нарушението;

б)

степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;

в)

финансовите способности на отговорното за нарушението лице в зависимост от общия оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход и нетните активи на отговорното физическо лице;

г)

въздействието на нарушението върху интересите на инвеститора на дребно;

д)

значимостта на придобитата печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, или причинените вследствие на нарушението загуби за трети лица, доколкото размерът им може да бъде определен;

е)

доколко отговорното за нарушението лице сътрудничи на компетентния орган, без да се засяга необходимостта това лице принудително да възстанови придобитата печалба или избегнатата загуба;

ж)

предишни нарушения на отговорното за нарушението лице;

з)

мерките, предприети от отговорното за нарушението лице след нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.

2.   При упражняването на правомощията си да налагат административни санкции и други административни мерки по член 38 компетентните органи си сътрудничат тясно, за да гарантират, че упражняването на техните надзорни правомощия и правомощия за разследване, както и налаганите от тях административни санкции и други административни мерки са ефективни и подходящи съгласно настоящия регламент. Те координират действията си с цел да се избегнат дублиране и припокриване при упражняването на надзорните си правомощия и правомощията си за разследване и при налагането на административни санкции и други административни мерки при трансгранични случаи.

Член 40

Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията, взети съгласно настоящия регламент, са надлежно мотивирани и подлежат на съдебно обжалване.

За целите на член 20 правото на обжалване се прилага и в случаите, когато компетентният орган нито е взел решение да одобри или да отхвърли заявлението за одобрение, нито е отправил искане за изменения или за допълнителна информация в срока, посочен в член 20, параграфи 2, 3 и 6 във връзка с това заявление.

Член 41

Докладване на нарушения

1.   Компетентните органи създават ефективни механизми, с които да се насърчи и осигури подаването на сигнали до тях за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент.

2.   Механизмите по параграф 1 включват поне следното:

а)

специфични процедури за получаване на съобщения за действителни или потенциални нарушения и тяхното проследяване, включително осигуряване на защитени комуникационни канали за такива сигнали;

б)

подходяща защита за работещите по трудов договор лица, които съобщават за нарушения, най-малкото срещу репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на техния работодател или трети страни;

в)

защита на идентификационните и на личните данни както на лицето, което подава сигнал за нарушения, така и на физическото лице, за което се смята, че е отговорно за нарушение, на всички етапи от процедурата, освен когато разкриването на самоличността не се изисква съгласно националното право във връзка с допълнително разследване или последващо съдебно производство.

3.   Държавите членки могат, в съответствие с националното право, да предвидят парични стимули за лицата, които предлагат значима информация за действителни или потенциални нарушения на настоящия регламент, когато тези лица не са предварително задължени по закон или договор да съобщават такава информация, и при условие че информацията е нова и води до налагането на административна или наказателноправна санкция, или до предприемането на друга административна мярка за нарушение на настоящия регламент.

4.   Държавите членки изискват от работодателите, осъществяващи дейности, които са регулирани за целите на финансовите услуги, да разполагат с въведени подходящи процедури, за да могат служителите им да сигнализират в рамките на предприятието на работодателя по специален, самостоятелен и независим ред за действителни или потенциални нарушения.

Член 42

Публикуване на решенията

1.   Решението за налагане на административна санкция или друга административна мярка при нарушение на настоящия регламент се публикува от компетентните органи на официалния им уебсайт, веднага след като лицето, за което се отнася решението, е било уведомено за това решение. При публикуването се посочва най-малко информация за вида и естеството на нарушението и идентификационните данни на отговорните лица. Това задължение не се отнася до решенията за налагане на мерки, свързани с разследване.

2.   Когато след оценка за всеки отделен случай на пропорционалността на публикуването на данни компетентният орган прецени, че публикуването на идентификационни данни на юридическите лица или на идентификационните или личните данни на физическите лица е непропорционално, или когато публикуването застрашава стабилността на финансовите пазари или текущо разследване, държавите членки гарантират, че компетентните органи извършват някое от следните действия:

а)

отлагат публикуването на решението за налагане на санкция или мярка до момента, когато причините за отлагането на публикацията престанат да съществуват;

б)

публикуват решението за налагане на санкция или мярка без да посочват нарушителите по начин, който е в съответствие с националното право, ако това анонимно публикуване осигурява ефективна защита на съответните лични данни.;

в)

не публикуват решението за налагане на санкция или мярка, в случай че се счита, че вариантите, посочени в букви а) и б), не са достатъчни, за да се гарантира:

i)

че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск,

ii)

пропорционалността на публикуването на такива решения по отношение на мерките, за които се смята, че са от незначителен характер.

Ако бъде взето решение дадена санкция или мярка да бъде публикувана, без да се посочват нарушителите, както е посочено в първа алинея, буква б), публикуването на съответните данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се очаква, че в рамките на този срок причините за анонимното публикуване ще престанат да съществуват.

3.   Когато решението за налагане на санкция или мярка подлежи на обжалване пред съответните съдебни или други органи, компетентните органи публикуват също така незабавно на официалния си уебсайт тази информация и всяка последваща информация за резултатите от това обжалване. Освен това се публикува и всяко решение, с което се отменя предишно решение за налагане на санкция или мярка.

4.   Компетентните органи гарантират, че всяка публикация в съответствие с настоящия член се съхранява на официалния им уебсайт за срок от най-малко пет години от датата на публикуването ѝ. Личните данни, съдържащи се в публикацията, се съхраняват на официалния уебсайт на компетентния орган само за периода, който е необходим в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Член 43

Съобщаване на ЕОЦКП за санкции

1.   Компетентният орган ежегодно предоставя на ЕОЦКП обобщена информация за всички административни санкции и други административни мерки, наложени в съответствие с член 38. ЕОЦКП публикува тази информация в годишен доклад.

Ако държавите членки са избрали, в съответствие с член 38, параграф 1, да определят наказателноправни санкции за нарушения на разпоредбите, посочени в същия параграф, техните компетентни органи предоставят ежегодно на ЕОЦКП в обобщен вид и на анонимна база информация за всички предприети наказателни разследвания и наложени наказателноправни санкции. ЕОЦКП публикува информацията за наложените наказателноправни санкции в годишен доклад.

2.   Когато компетентният орган публично оповестява административни санкции, други административни мерки или наказателноправни санкции, едновременно с това той съобщава на ЕОЦКП за тях.

3.   Компетентните органи информират ЕОЦКП за всички административни санкции или други административни мерки, които са наложени, но не са публикувани в съответствие с член 42, параграф 2, първа алинея, буква в), включително за всяко обжалване във връзка с тях и резултата от него. Държавите членки гарантират, че компетентните органи получават информация и влязлото в сила съдебно решение във връзка с всяка наложена наказателноправна санкция и го предоставят на ЕОЦКП. ЕОЦКП поддържа централизирана база данни за санкциите, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и се актуализира въз основа на предоставената от тях информация.

ГЛАВА IX

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 44

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 1, параграф 7, член 9, параграф 14, член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 2, член 16, параграф 5, член 20, параграф 11 и член 29, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 20 юли 2017 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 1, параграф 7, член 9, параграф 14, член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 2, член 16, параграф 5, член 20, параграф 11 и член 29, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното ръководство от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 1, параграф 7, член 9, параграф 14, член 13, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 3, член 15, параграф 2, член 16, параграф 5, член 20, параграф 11 и член 29, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 45

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден по силата на Решение 2001/528/ЕО на Комисията (27). Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Отмяна

1.   Директива 2003/71/ЕО се отменя, считано от 21 юли 2019 г., с изключение на:

a)

член 4, параграф 2, букви а) и ж) от Директива 2003/71/ЕО, които се отменят, считано от 20 юли 2017 г.; и

б)

член 1, параграф 2, буква з) и член 3, параграф 2, първа алинея, буква д) от Директива 2003/71/EО, които се отменят, считано от 21 юли 2018 г.

2.   Позоваванията на Директива 2003/71/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие в приложение VI към настоящия регламент.

3.   Проспектите, одобрени в съответствие с националното право за транспониране на Директива 2003/71/ЕО преди 21 юли 2019 г., продължават да бъдат предмет на регулиране от това национално право до края на тяхната валидност или до изтичането на дванадесет месеца след 21 юли 2019 г., в зависимост от това кое ще настъпи по-рано.

Член 47

Доклад на ЕОЦКП относно проспектите

1.   Въз основа на документите, оповестени публично посредством механизма, посочен в член 21, параграф 6, ЕОЦКП ежегодно публикува доклад, съдържащ статистически данни за одобрените проспекти в Съюза, за които е подадено уведомление, и анализ на тенденциите, като взема предвид:

а)

видовете емитенти, по-специално категориите лица, посочени в член 15, параграф 1, букви а)—г); и

б)

видовете емисии, по-специално общата стойност на предлаганията, видовете прехвърлими ценни книжа, видовете места на търговия и номиналните стойности.

2.   Докладът, посочен в параграф 1, включва по-специално:

а)

анализ на степента, до която режимите на оповестяване, посочени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, посочен в член 9, се използват в рамките на Съюза;

б)

статистически данни за базовите проспекти и окончателните условия, както и за проспектите, изготвени като отделни документи или като единен документ;

в)

статистически данни за средната и общата стойност на публичните предлагания на ценни книжа съгласно настоящия регламент, от дружества, чиито ценни книжа не са допуснати до търговия на регулиран пазар, дружества, чиито ценни книжа се търгуват в МСТ, включително пазари за растеж на МСП, и дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар. Когато е приложимо, тези статистически данни предоставят разбивка между първоначалните публични предлагания и последващите предлагания, както и между дяловите ценни книжа и недяловите ценни книжа;

г)

статистически данни относно използването на процедурата за уведомяване по членове 25 и 26, включително разбивка по държави членки на броя на съобщените сертификати за одобрение във връзка с проспектите, регистрационните документи и универсалните регистрационни документи.

Член 48

Преглед

1.   Преди 21 юли 2022 г. Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.

2.   В доклада се извършва оценка, наред с другото, дали резюмето на проспекта, режимите на оповестяване, посочени в членове 14 и 15, и универсалният регистрационен документ, определен в член 9, продължават да бъдат подходящи в контекста на преследваните от тях цели. По-конкретно докладът включва следното:

а)

броят на проспектите на ЕС за растеж на лицата във всяка от четирите категории, посочени в член 15, параграф 1, букви а)—г), и анализ на развитието на този брой за всяка категория и на тенденциите при избора на местата за търговия от лицата, които имат право да използват проспекта на ЕС за растеж;

б)

анализ на това дали с проспекта на ЕС растеж се създава нужното равновесие между защитата на инвеститорите и намаляването на административната тежест за лицата, които имат право да използват проспекта.

3.   Въз основа на този анализ, посочен в параграф 2, в доклада се прави оценка дали са необходими изменения на настоящия регламент, за да се улесни допълнително набирането на капитал от по-малките дружества, като същевременно се гарантира достатъчна степен на защита на инвеститорите, включително дали съответните прагове трябва да бъдат коригирани.

4.   Освен това в доклада се оценява дали ИКПС и ISIN номерът могат да бъдат получени на разумна цена и в разумни срокове от емитентите, по-специално МСП. В доклада се вземат предвид резултатите от партньорската оценка, посочена в член 20, параграф 13.

Член 49

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Без да се засяга член 44, параграф 2, настоящият регламент се прилага от 21 юли 2019 г., с изключение на член 1, параграф 3 и член 3, параграф 2, които се прилагат от 21 юли 2018 г., и член 1, параграф 5, първа алинея, букви а) и б) и в), и член 1, параграф 5, втора алинея, които се прилагат от 20 юли 2017 г.

3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за спазване на член 11, член 20, параграф 9, член 31, член 32 и членове 38—43 до 21 юли 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 14 юни 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  ОВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 177, 18.5.2016 г., стр. 9.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 май 2017 г.

(4)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64).

(5)  Директива 2010/73/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (OB L 327, 11.12.2010 г., стр. 1).

(6)  Директива 2004/25/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане (ОВ L 142, 30.4.2004 г., стр. 12).

(7)  Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190).

(8)  Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(9)  Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати до търгуване на регулиран пазар, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38).

(10)  Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 1).

(11)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(12)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(13)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(15)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(16)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(17)  Директива 80/390/ЕИО на Съвета от 17 март 1980 г. относно координиране на изискванията за изготвянето, разглеждането и разпределението на подробностите от проспекта, които следва да бъдат публикувани, за да се допуснат ценните книжа до официалното борсово котиране (ОВ L 100, 17.4.1980 г., стр. 1).

(18)  Директива 2001/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 май 2001 г. относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване (ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(20)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(21)  Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1).

(22)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(23)  Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите в дружества, регистрирани на фондовата борса (ОВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 17).

(24)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(25)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(26)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(27)  Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОСПЕКТ

I.

Резюме

II.

Идентификационни данни на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

III.

Статистика относно предлагането и прогнозен график

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагането и указването на важните дати във връзка с това предлагане.

A.

Статистика относно предлагането

Б.

Метод и прогнозен график

IV.

Съществена информация

Целта е да се резюмира съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да бъдат отразени съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни трябва също да бъдат преработени.

A.

Подбрани финансови данни

Б.

Капитализация и задлъжнялост (само за дялови ценни книжа)

В.

Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Г.

Рискови фактори

V.

Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които произвежда или услугите, които предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимото имущество на дружеството, машините и съоръженията, както и плановете за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

A.

История и развитие на дружеството

Б.

Бизнес преглед

В.

Организационна структура

Г.

Недвижимо имущество, машини и съоръжения

VI.

Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

A.

Резултати от дейността

Б.

Ликвидност и капиталови източници

В.

Изследване и развитие, патенти и лицензии и т.н.

Г.

Тенденции

VII.

Директори, висш ръководен състав и наети лица

Целта е да се представи информация относно директорите и лицата, управляващи дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и връзката им с дружеството.

A.

Директори и висш ръководен състав

Б.

Възнаграждения

В.

Дейности на управителния орган

Г.

Наети лица

Д.

Дялово участие

VIII.

Основни акционери и сделки на свързани страни

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и другите лица, които могат да контролират или да окажат въздействие върху дружеството. Предоставя се също така информация относно сделките на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са справедливи по отношение на дружеството.

A.

Основни акционери

Б.

Сделки на свързани лица

В.

Интереси на експерти и съветници

IX.

Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети трябва да бъдат включени в документа, както и периодите, които да бъдат обхванати, датата на изготвяне на финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за ползване при подготовката и одита на финансовите отчети, ще се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

A.

Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б.

Значими промени

X.

Подробни данни за предлагането и за допускането до търговия

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търговия на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързаните с това въпроси.

A.

Предлагане и допускане до търговия

Б.

План за разпределение

В.

Пазари

Г.

Притежатели на ценни книжа, които продават

Д.

Разводняване на капитала (само за дялови ценни книжа)

Е.

Разноски във връзка с емисията.

XI.

Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която с нормативен характер, която не е представена никъде другаде в проспекта.

A.

Дружествен капитал

Б.

Учредителни актове и устави

В.

Договори от съществено значение

Г.

Контрол на размяната

Д.

Предупреждение относно данъчните последици

Е.

Дивиденти и платежни агенти

Ж.

Експертни отчети

З.

Показвани документи

И.

Допълнителна информация


ПРИЛОЖЕНИЕ II

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

I.

Идентификационни данни на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.

Съществена информация относно емитента

Целта е да се резюмира съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да бъдат отразени съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни трябва също да бъдат преработени.

A.

Подбрани финансови данни

Б.

Капитализация и задлъжнялост (само за дялови ценни книжа)

В.

Рискови фактори, свързани с емитента

III.

Информация за дружеството

Целта е да се представи информация относно стопанската дейност на дружеството, продуктите, които произвежда или услугите, които предоставя, както и факторите, които оказват въздействие върху тази дейност. Идеята е да се предостави информация относно това доколко са адекватни и подходящи недвижимото имущество, машините и съоръженията на дружеството, както и плановете за бъдещо увеличаване или свиване на капацитета.

A.

История и развитие на дружеството

Б.

Бизнес преглед

В.

Организационна структура

Г.

Недвижимо имущество, машини и съоръжения

IV.

Преглед на дейността и финансите и перспективи

Целта е да се представи обяснението на ръководството за факторите, които са оказали въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите за периодите, обхванати от финансовите отчети, както и неговата оценка за факторите и тенденциите, които се очаква да окажат съществено въздействие върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от бъдещи операции.

A.

Резултати от дейността

Б.

Ликвидност и капиталови източници

В.

Изследване и развитие, патенти и лицензии и т.н.

Г.

Тенденции

V.

Директори, висш ръководен състав и наети лица

Целта е да се представи информация относно директорите и лицата, управляващи дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и връзката им с дружеството.

A.

Директори и висш ръководен състав

Б.

Възнаграждения

В.

Дейности на управителния орган

Г.

Наети лица

Д.

Дялово участие

VI.

Основни акционери и сделки на свързани лица

Целта е да се предостави информация относно основните акционери и другите лица, които могат да контролират или да окажат въздействие върху дружеството. Предоставя се също така информация относно сделките на дружеството с лица, свързани с дружеството, както и относно условията на такива сделки — дали те са справедливи по отношение на дружеството.

A.

Основни акционери

Б.

Сделки на свързани лица

В.

Интереси на експерти и съветници

VII.

Финансова информация

Целта е да се укаже кои финансови отчети трябва да бъдат включени в документа, както и периодите, които да бъдат обхванати, срокът, който обхващат финансовите отчети и друга информация от финансово естество. Счетоводните и одиторските принципи, които ще бъдат приети за ползване при подготовката и одита на финансовите отчети, ще се определят в съответствие с международните счетоводни и одиторски стандарти.

A.

Консолидирани отчети и друга финансова информация

Б.

Значими промени

VIII.

Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която с нормативен характер, която не е представена никъде другаде в проспекта.

A.

Дружествен капитал

Б.

Учредителни актове и устави

В.

Договори от съществено значение

Г.

Експертни отчети

Д.

Показвани документи

Е.

Допълнителна информация


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

I.

Идентификационни данни на директорите, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите

Целта е да се представи самоличността на представителите на дружеството и другите физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта и тези, които отговарят за одита на финансовите отчети.

II.

Статистика относно предлагането и прогнозен график

Целта е да се представи съществена информация относно извършването на предлагането и указването на важните дати във връзка с това предлагане.

A.

Статистика относно предлагането

Б.

Метод и прогнозен график

III.

Съществена информация относно емитента

Целта е да се резюмира съществената информация относно финансовото състояние на дружеството, капитализацията и рисковите фактори. Ако включените в документа финансови отчети са преработени, за да бъдат отразени съществени промени в груповата структура на дружеството или в счетоводните политики, подбраните финансови данни трябва също да бъдат преработени.

A.

Капитализация и задлъжнялост (само за дялови ценни книжа)

Б.

Информация за оборотен капитал (само за дялови ценни книжа)

В.

Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Г.

Рискови фактори

IV.

Съществена информация относно ценните книжа

Целта е да се представи основна информация относно ценните книжа, които ще се предлагат публично и/или допускат до търговия на регулиран пазар.

A.

Описание на вида и класа ценни книжа, които се предлагат публично и/или допускат до търговия на регулиран пазар

Б.

Валута на емитираните ценни книжа

В.

Съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност на емитента, включително, когато е приложимо, информация относно нивото на подчиненост на ценните книжа и потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на преструктуриране съгласно Директива 2014/59/EС

Г.

Политиката по отношение на изплащането на дивидентите, разпоредби, свързани с дължими лихви или описание на базовите активи, включително използвания метод за съотнасянето на базовия актив и ставката, и посочване къде може да бъде получена информация относно миналото и бъдещото поведение на базовия актив и неговата волатилност

Д.

Описание на правата, свързани с ценните книжа, включително всякакви ограничения на тези права и процедурата за упражняването на тези права

V.

Интереси на експертите

Целта е да се представи информация, относно трансакциите на дружеството с експерти или консултанти, наети при необходимост.

VI.

Подробности за предлагането и допускането до търговия

Целта е да се представи информация относно предлагането и допускането до търговия на ценни книжа, плана за разпределение на ценните книжа и свързаните с това въпроси.

A.

Предлагане и допускане до търговия

Б.

План за разпределение

В.

Пазари

Г.

Продаващи притежатели на ценни книжа

Д.

Разводняване на капитала (само за дялови ценни книжа)

Е.

Разноски във връзка с издаването

VII.

Допълнителна информация

Целта е да се представи информация, голяма част от която от нормативен характер, която не е обхваната никъде другаде в проспекта.

A.

Контрол на размяната

Б.

Предупреждение относно данъчните последици

В.

Дивиденти и платежни агенти

Г.

Експертни отчети

Д.

Показвани документи


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА РАСТЕЖ

I.

Отговорност за регистрационния документ

Целта е да се идентифицират емитентът и неговите представители и други физически лица, които участват в предлагането на дружеството; това са лицата, които отговарят за изготвянето на регистрационния документ.

II.

Стратегия, резултати и бизнес среда

Целта е да се предостави информация за стратегията на дружеството и за целите, свързани с развитието и бъдещите резултати, както и относно бизнес дейностите на дружеството, продуктите, които произвежда, или услугите, които предоставя, неговите инвестиции и факторите, които оказват въздействие върху бизнеса. Освен това трябва да бъдат включени специфичните за дружеството рискови фактори и информация за съответните тенденции.

III.

Корпоративно управление

Целта е да се предостави информация относно директорите и лицата, управляващи дружеството, която ще позволи на инвеститорите да оценят техния опит, квалификация и ниво на възнаграждение, както и връзката им с дружеството.

IV.

Финансови отчети и ключови показатели за изпълнение

Целта е да се уточни кои финансови отчети и ключови показатели за изпълнение трябва да бъдат включени в документа, обхващащ последните две финансови години (за дялови ценни книжа) или последната финансова година (за недялови ценни книжа) или по-кратък период, през който емитентът е упражнявал дейност.

V.

Преглед на дейността и финансите (само за дялови ценни книжа, емитирани от дружества с пазарна капитализация в размер над 200 000 000 EUR).

Целта е да се предостави информация за финансовото състояние и оперативните резултати, ако докладите, представени и изготвени в съответствие с членове 19 и 29 от Директива 2013/34/ЕС за периодите, обхванати от финансовата информация за минали периоди, не са включени в проспекта на ЕС за растеж.

VI.

Информация за акционерите

Целта е да се предостави информация относно съдебни и арбитражни производства, конфликти на интереси и сделки между свързани лица, както и относно дружествения капитал.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА РАСТЕЖ

I.

Отговорност за документа за ценни книжа

Целта е да се идентифицират емитентът и неговите представители и други физически лица, които участват в предлагането на дружеството или в допускането до търговия; това са лицата, които отговарят за изготвянето на проспекта.

II.

Декларация за оборотния капитал и декларация за капитализацията и задлъжнялостта (само за дялови ценни книжа, емитирани от дружества с пазарна капитализация в размер над 200 000 000 EUR).

Целта е да се предостави информация относно капитализацията и задлъжнялостта на емитента и информация дали оборотният капитал е достатъчен за покриване на настоящите нужди на емитента и, ако не е, по какъв начин емитентът предлага да осигури необходимия допълнителен оборотен капитал.

III.

Условия на ценните книжа

Целта е да се предостави основна информация за условията на ценните книжа и описание на всички права, свързани с ценните книжа. Освен това трябва да бъдат включени специфичните за ценните книжа рискови фактори.

IV.

Подробности за предлагането и прогнозен график

Целта е да се предостави информация относно предлагането и, когато е целесъобразно, допускането до търговия на МСТ, включително окончателната цена на предлагането и сумата на ценните книжа (независимо дали като брой ценни книжа или като съвкупна номинална стойност), които ще бъдат предлагани, причините за предлагането, плана за разпределение на ценните книжа, използването на приходите от предлагането, разходите за емитирането и предлагането и разводняване на капитала (само за дялови ценни книжа).

V.

Информация за лицето, гарантиращо ценните книжа,

Целта е да се предостави информация относно лицето, гарантиращо ценните книжа, на ценните книжа, когато е приложимо, включително основна информация за гаранцията, свързани с ценните книжа, рисковите фактори и специфична финансова информация за лицето, гарантиращо ценните книжа.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

(посочена в член 46)

Директива 2003/71/EО

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 2, буква ж)

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2, буква и)

Член 1, параграф 2, буква й)

Член 1, параграф 4, буква й) и член 1, параграф 5, първа алинея, буква и)

Член 1, параграф 3

Член 4

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, буква а)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, буква б)

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, буква в)

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, буква г)

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, буква д)

Член 2, параграф 1, буква е)

Член 2, буква е)

Член 2, параграф 1, буква ж)

Член 2, буква ж)

Член 2, параграф 1, буква з)

Член 2, буква з)

Член 2, параграф 1, буква и)

Член 2, буква и)

Член 2, параграф 1, буква й)

Член 2, буква й)

Член 2, параграф 1, буква к)

Член 2, параграф 1, буква л)

Член 2, параграф 1, буква м)

Член 2, буква м)

Член 2, параграф 1, буква н)

Член 2, буква н)

Член 2, параграф 1, буква о)

Член 2, буква п)

Член 2, параграф 1, буква п)

Член 2, буква р)

Член 2, параграф 1, буква р)

Член 2, буква с)

Член 2, параграф 1, буква с)

Член 2, буква т)

Член 2, параграф 1, буква т)

Член 2, параграф 1, буква у)

Член 2, параграф 4

Член 3, параграф 1,

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 4, буква а)

Член 3, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 4, буква б)

Член 3, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 4, буква г)

Член 3, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 4, буква в)

Член 3, параграф 2, буква д)

Член 3, параграф 2, втора и трета алинея

Член 5, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 1, параграф 4, буква д)

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 1, параграф 4, буква е)

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 1, параграф 4, буква ж)

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 1, параграф 4, буква з)

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 1, параграф 4, буква и)

Член 4, параграф 1, втора до пета алинея

Член 4, параграф 2, буква а)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква а)

Член 4, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква г)

Член 4, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква д)

Член 4, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква е)

Член 4, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква ж)

Член 4, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква з)

Член 4, параграф 2, буква ж)

Член 1, параграф 5, първа алинея, букви б) и в)

Член 4, параграф 2, буква з)

Член 1, параграф 5, първа алинея, буква й)

Член 4, параграф 3

Член 1, параграф 7

Член 5, параграф 1

Член 6, параграфи 1 и 2, член 14, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 7

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 3

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 1

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 10

Член 5, параграф 4, трета алинея, първо изречение

Член 8, параграф 5 и член 25, параграф 4

Член 5, параграф 4, трета алинея, второ изречение

Член 8, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 13, параграф 1 и член 7, параграф 13

Член 6, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 7, параграф 1

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 7, параграф 2, буква а)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква а)

Член 7, параграф 2, буква б)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква б)

Член 7, параграф 2, буква в)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква в)

Член 7, параграф 2, буква г)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква в)

Член 7, параграф 2, буква д)

Член 15, параграф 2

Член 7, параграф 2, буква е)

Член 13, параграф 1, втора алинея, буква г)

Член 7, параграф 2, буква ж)

Член 14, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 17, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 8, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 17, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 8, параграф 1, втора алинея

Член 17, параграф 2,

Член 8, параграф 2

Член 18, параграф 1

Член 8, параграф 3

Член 18, параграф 2

Член 8, параграф 3a

Член 18, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 18, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 5, първа алинея

Член 8, параграф 5, втора алинея

Член 9, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 9, параграф 4

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 19, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 19, параграф 4

Член 12, параграф 1

Член 10, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 2

Член 10, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 13, параграф 4

Член 20, параграф 4

Член 13, параграф 5

Член 20, параграф 8

Член 13, параграф 6

Член 20, параграф 9

Член 13, параграф 7

Член 14, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 14, параграф 4

Член 21, параграф 5

Член 14, параграф 4a

Член 21, параграф 6

Член 14, параграф 5

Член 21, параграф 9

Член 14, параграф 6

Член 21, параграф 10

Член 14, параграф 7

Член 21, параграф 11

Член 14, параграф 8

Член 21, параграф 12

Член 15, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 22, параграф 4

Член 15, параграф 5

Член 22, параграф 5

Член 15, параграф 6

Член 22, параграф 6

Член 15, параграф 7

Член 22, параграф 9

Член 16, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 23, параграф 7

Член 17, параграф 1

Член 24, параграф 1

Член 17, параграф 2

Член 24, параграф 2

Член 18, параграф 1

Член 25, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 25, параграф 2

Член 18, параграф 3, първа алинея

Член 25, параграф 3

Член 18, параграф 3, втора алинея

Член 21, параграф 5

Член 18, параграф 4

Член 25, параграф 8

Член 19, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 27, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 27, параграф 3

Член 19, параграф 4

Член 27, параграф 5

Член 20, параграф 1

Член 29, параграф 1

Член 20, параграф 2

Член 29, параграф 2

Член 20, параграф 3

Член 29, параграф 3

Член 21, параграф 1

Член 31, параграф 1

Член 21, параграф 1a

Член 34, параграф 1

Член 21, параграф 1б

Член 34, параграф 2

Член 21, параграф 2

Член 31, параграф 2

Член 21, параграф 3, буква а)

Член 32, параграф 1, буква а)

Член 21, параграф 3, буква б)

Член 32, параграф 1, буква б)

Член 21, параграф 3, буква в)

Член 32, параграф 1, буква в)

Член 21, параграф 3, буква г)

Член 32, параграф 1, буква г)

Член 21, параграф 3, буква д)

Член 32, параграф 1, буква д)

Член 21, параграф 3, буква е)

Член 32, параграф 1, буква е)

Член 21, параграф 3, буква ж)

Член 32, параграф 1, буква ж)

Член 21, параграф 3, буква з)

Член 32, параграф 1, буква з)

Член 21, параграф 3, буква и)

Член 32, параграф 1, буква и)

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 32, параграф 1, втора алинея

Член 21, параграф 4, буква а)

Член 32, параграф 1, буква л)

Член 21, параграф 4, буква б)

Член 32, параграф 1, буква м)

Член 21, параграф 4, буква в)

Член 21, параграф 4, буква г)

Член 32, параграф 1, буква н)

Член 21, параграф 4, втора алинея

Член 32, параграф 1, четвърта алинея

Член 21, параграф 5

Член 31, параграф 3 и член 32, параграф 6

Член 22, параграф 1

Член 35, параграф 2

Член 22, параграф 2, първа алинея

Член 33, параграф 1

Член 22, параграф 2, втора алинея

Член 22, параграф 2, трета алинея

Член 33, параграф 5

Член 22, параграф 3

Член 22, параграф 4

Член 33, параграфи 6 и 7

Член 23, параграф 1

Член 37, параграф 1

Член 23, параграф 2

Член 37, параграф 2

Член 24, параграф 1

Член 45, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 45, параграф 2

Член 24, параграф 2a

Член 24, параграф 3

Член 24a

Член 44

Член 24б

Член 44

Член 24в

Член 44

Член 25, параграф 1

Член 38, параграф 1

Член 25, параграф 2

Член 42

Член 26

Член 40

Член 27

Член 28

Член 46

Член 29

Член 30

Член 31

Член 48

Член 31a

Член 32

Член 49

Член 33


Top