EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1943

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1943 на Комисията от 4 ноември 2016 година на основание член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на парафиново масло за обмазване на яйца с цел контрол на размера на популацията от гнездящи птици (Текст от значение за ЕИП )

C/2016/6953

OJ L 299, 5.11.2016, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1943/oj

5.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/90


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1943 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2016 година

на основание член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на парафиново масло за обмазване на яйца с цел контрол на размера на популацията от гнездящи птици

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 3 март 2016 г. Обединеното кралство поиска от Комисията да вземе решение на основание член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 дали парафиновото масло, използвано за обмазване на яйцата на гнездящи птици като гъски и чайки с цел контрол на размера на техните популации и ограничаване на вероятността от удари между птици и въздухоплавателни средства на и около територията на летища и летателни площадки, представлява биоцид за целите на член 3, параграф 1, буква а) от посочения регламент.

(2)

Съгласно информацията, предоставена от Обединеното кралство, обмазването на яйцето с мазнина лишава развиващия се зародиш от кислород, като физически запушва порите на яйчената черупка, което води до задушаване на птичия ембрион.

(3)

Важно е най-напред да бъде разгледано дали парафиновото масло, използвано за обмазване на яйцата, отговаря на определението за биоцид, предвидено в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(4)

Парафиновото масло отговаря на условията по член 3, параграф 1, буква а) от посочения регламент за „вещество“ или „смес“ по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(5)

Предназначението на парафиновото масло е да се използва за контрол на размера на популацията от гнездящи птици като гъски и чайки, които отговарят на определението за вреден организъм, залегнало в член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕС) № 528/2012, тъй като могат да имат вредно въздействие върху хора или животни.

(6)

Предоставената информация сочи, че парафиновото масло се използва при акциите за обмазване на яйца с цел унищожаване, възпиране, обезвреждане, предотвратяване на действието или оказване по друг начин на контролиращо въздействие върху вредни организми.

(7)

Тъй като парафиновото масло представлява единствено физическа бариера за респираторната функция на целевия организъм и в нито един момент не настъпва химическо или биологично действие на парафиновото масло, не може да се счита, че предназначението му е да въздейства химично върху посочения организъм.

(8)

Тъй като парафиновото масло има контролиращо въздействие върху вредни организми единствено посредством физическо или механично действие, то не отговаря на определението за биоциден продукт, предвидено в член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Парафиновото масло не представлява биоцид за целите на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012, когато същото се използва за обмазване на яйца с цел контрол на размера на популацията от гнездящи птици.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


Top