Help Print this page 

Document 32016D1251

Title and reference
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 година за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година (нотифицирано под номер С(2016) 4329)

C/2016/4329
  • In force
OJ L 207, 1.8.2016, p. 113–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1251/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 207/113


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1251 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2016 година

за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 година

(нотифицирано под номер С(2016) 4329)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008 многогодишната програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ се изготвя за тригодишен период, за да се осигури еднакво прилагане на задължението за събиране и управление на данни.

(2)

Настоящата многогодишна програма на Съюза се основава на многогодишната програма за периода 2011—2013 г., който бе удължен с Решение за изпълнение C(2013) 5243 на Комисията, за да покрие периода между приемането на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на (2) и 31 декември 2016 г. Поради това е необходимо да се изготви многогодишна програма на Съюза за тригодишен период с начало 1 януари 2017 г.

(3)

Съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки събират биологични, екологични, технически и социално-икономически данни, необходими за управлението на рибарството. Многогодишната програма на Съюза е необходима, за да могат държавите членки да определят и планират своите дейности по събиране на данни в националните си работни планове. В съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) посочените национални работни планове трябва да бъдат представени на Комисията до 31 октомври на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план.

(4)

В многогодишната програма на Съюза следва да се определят изисквания за събирането на данни в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 199/2008. Тя следва да съдържа елементите, необходими за изпълнението на общата политика в областта на рибарството, доколкото те вече не се изискват съгласно други законодателни рамки.

(5)

С оглед постигането на целите на реформираната обща политика в областта на рибарството, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, е необходимо да се актуализират изискванията на Съюза за надеждни научни становища за периода, който започва на 1 януари 2017 г.

(6)

Освен това новите международни задължения и ангажименти, наложени на държавите членки и Съюза с многостранни и двустранни споразумения относно рибарството, водят до включване в многогодишната програма на Съюза на някои изисквания относно събирането на данни, по-специално произтичащите от споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР).

(7)

Оценката на настоящата рамка за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и последващите консултации със заинтересованите страни показаха, че многогодишната програма на Съюза следва да се съсредоточи върху естеството на изискваните от държавите членки данни, а не на методите за тяхното събиране. Методологичните изисквания са описани в работните планове на държавите членки, които трябва да бъдат одобрени от Комисията след тясно сътрудничество между държавите членки на равнището на морските региони.

(8)

Поради това програмата на Съюза за периода 2017—2019 г. следва да отчита всички тези елементи, както и целите на Регламент (ЕС) № 1380/2013, по-специално членове 2 и 25 от него, доколкото това е възможно в рамките на настоящата правна рамка, предвидена в Регламент (ЕО) № 199/2008. Когато новите изисквания за данните надхвърлят настоящата законодателна рамка, те следва да бъдат незадължителни. След като влезе в сила нова правна рамка за изменение на Регламент (ЕО) № 199/2008, Комисията може да измени многогодишната програма на Съюза, ако е необходимо, за да отрази всички нови изисквания за събирането на данни.

(9)

Комисията взе предвид препоръките от консултацията в рамките на регионалните координационни срещи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 199/2008 и с Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Бяха проведени консултации и с други подходящи консултативни научни органи като Международния съвет за изследване на моретата (ICES), както и с представители на държавите членки, събрани в предназначени за целта експертни групи.

(10)

От съображения за правна сигурност Решение за изпълнение C(2013) 5243 следва да бъдат отменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Многогодишната програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството за периода 2017—2019 г. съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 199/2008 се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Решение за изпълнение С(2013)5243 се отменя, считано от 1 януари 2017 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2016 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I

Определения

За целите на настоящото приложение се прилагат определенията от Регламент (ЕС) № 1224/2009 на Съвета (1), Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (2) и Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3). В допълнение се прилагат и следните определения:

1)    Активни кораби : кораби, които са участвали в каквато и да е риболовна операция (един или повече дни) през календарната година. Кораб, който не е участвал в риболовни операции през годината, се счита за „неактивен“.

2)    Анадромни видове : живи водни ресурси с жизнен цикъл, започващ с излюпване в сладка вода, мигриране в солена вода, връщане и накрая хвърляне на хайвера в сладка вода.

3)    Катадромни видове : живи водни ресурси с жизнен цикъл, започващ с излюпване в солена вода, мигриране в сладка вода, връщане и накрая хвърляне на хайвера в солена вода.

4)    Фракция от улова : част от общия улов, като например частта от улова, разтоварена на брега над минималния референтен размер за опазване, разтоварената на брега част под минималния референтен размер за опазване, изхвърлената част под минималния референтен размер за опазване, изхвърлянето de minimis или изхвърлянето на улов.

5)    Дни в морето : всеки непрекъснат период от 24 часа (или част от него), по време на който корабът присъства в рамките на дадена зона и отсъства от пристанище.

6)    Риболовни дни : всеки календарен ден в морето, през който се извършва риболовна операция, без да се засягат международните задължения на Съюза и неговите държави членки. Един риболовен рейс може да е част както от сумата на риболовните дни за пасивни съоръжения, така и от сумата на риболовните дни за активни съоръжения по време на този рейс.

7)    Риболовно поле : (група) географски единици, в които се извършва риболов. Тези единици трябва да бъдат съгласувани на равнище морски региони въз основа на съществуващи зони, определени от регионалните организации за управление на рибарството или научните органи.

8)    Сегмент от флота : група кораби с един и същ клас по дължина (LOA, обща дължина) и едни и същи преобладаващи риболовни съоръжения през годината.

9)    Група сходни риболовни дейности : група риболовни операции, които имат за цел сходен вид (съобщество) риби, при които се използват сходни съоръжения (4), през един и същ период от годината и/или в една и съща зона, и които се характеризират със сходен режим на експлоатация.

10)    Научни изследвания по море : пътувания, извършвани от изследователски кораб или кораб, предназначен за научни изследвания на запасите и за наблюдение на екосистемите, и определен за тази дейност от органа, отговарящ за изпълнението на националния работен план, създаден в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

ГЛАВА II

Методи за събиране на данни

Методите за събиране на данни и качеството им са подходящи за целите, за които са предназначени, определени в член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, и се придържат към най-добрите практики и съответните методологии, препоръчани от компетентните научни органи. За тази цел, методите и резултатите от прилагането на методите се проверяват на равномерни интервали от независими научни органи, за да се провери тяхната целесъобразност по отношение на управлението на общата политика в областта на рибарството.

ГЛАВА III

Изисквания за данните

1.   Набори от данни

1.1.

В рамките на работните планове, изготвени в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014, държавите членки определят данните, които трябва да бъдат събрани измежду следните набори, както е посочено в точки 2 — 7 от настоящата глава:

а)

Биологични данни, по фракции на улова, за запасите, уловени при търговски риболов на Съюза във и извън водите на Съюза и при любителски риболов във водите на Съюза;

б)

Данни, с които да се оцени въздействието на рибарството на Съюза върху морската екосистема във и извън водите на Съюза;

в)

Подробни данни за дейността на риболовните кораби на Съюза във водите на Съюза и извън водите на Съюза, докладвани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009;

г)

Социални и икономически данни относно риболова (5);

д)

Социални, икономически и екологични данни за аквакултурите;

1.2.

Данните, които трябва да се събират, са определени в съответствие с членове 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 199/2008 и като се вземат предвид праговете, установени в глава V от настоящото приложение.

1.3.

Данни се събират, за да се получи възможност за валидна оценка, извлечена за вид риболов, временни срокове и зони, въз основа на нуждите на крайния потребител, съгласувана на равнище морски региони. Честотата на събиране на данни следва да се координира на равнище морски региони, освен ако е посочено друго в настоящото приложение и съответните таблици.

2.   Биологични данни за улова от търговски риболов на Съюза във водите на Съюза и извън водите на Съюза и от любителския риболов във водите на Съюза.

Тези данни включват следната информация:

а)

Количествата улов по видове и биологичните данни от отделни образци, позволяващи оценка на:

i)

за търговския риболов —обема и честотата на дължината на всички фракции на улова (включително изхвърления и нежелания улов) за запасите, изброени в таблици 1А, 1B и 1C, представени на обобщено равнище 6, както е определено в таблица 2. Временната прецизност се координира на равнище морски региони въз основа на нуждите на крайния потребител;

ii)

за търговския риболов — средно тегло и възрастово разпределение при улова на запасите, изброени в таблици 1А, 1B и 1C. Подборът на запаси, от които да се съберат посочените променливи и временната прецизност се координират на равнище морски региони въз основа на нуждите на крайния потребител;

iii)

за търговския риболов — данните за съотношението по пол, зрелостта и плодовитостта на запасите, посочени в таблици 1А, 1B и 1C от улова при необходимите за научните консултации честоти. Подборът на запаси, от които да се съберат посочените променливи, както и временната прецизност, се координират на равнище морски региони въз основа на нуждите на крайния потребител;

iv)

за любителския риболов — годишният обем (брой и тегло или дължина) на улова и обратното пускане във водата на видовете, изброени в таблица 3 и/или видовете, определени на равнище морски региони, както е необходимо за целите на управлението на риболовните стопанства. Нуждите на крайния потребител от данни за възрастта или други биологични данни, посочени в точки i) — iii), за любителски риболов се оценяват на равнище морски региони.

б)

В допълнение към данните, събирани по силата на буква а), данните за анадромните и катадромните видове, изброени в таблица 1E, уловени от търговския риболов в сладководния стадий от жизнения им цикъл, независимо от начина, по който се извършват посочените риболовни дейности, както следва:

i)

свързани със запаса променливи (за отделните екземпляри, за възраст, дължина, тегло, пол, зрелост и плодовитост, по жизнен стадий, но допълнително уточнени въз основа на видове и региони), и

ii)

количества на годишния улов по възрастова категория или жизнен стадий.

в)

Освен това:

по отношение на запасите от змиорки, се събира ежегодно информация (например данни, оценки, тенденции и т.н.) от поне един речен басейн на звено за управление на запасите от змиорки за следното:

i)

изобилието на нови индивиди,

ii)

изобилието на постоянни запаси (жълти змиорки), и

iii)

броят или теглото, като и съотношението по пол на мигриращите сребърни змиорки,

и по отношение на всичката дива сьомга: ежегодно събираната информация — освен ако не е уговорено друго на равнище морски регион — за изобилието от млада сьомга преди и в процес на миграция към морето и броя на индивидите, които мигрират към реките.

Определянето на реките, които да се наблюдават за змиорката и сьомгата, се извършва на равнище региони. Подборът на запасите, от които да се съберат посочените променливи, се координира на равнище региони въз основа на нуждите на крайния потребител;

3.   Данни, за да се оцени въздействието на рибарството на Съюза върху морските екосистеми във водите на Съюза и извън водите на Съюза

Тези данни включват следната информация:

а)

За всички видове риболов, случайният прилов на всички птици, бозайници и влечуги и риби, защитени по силата на законодателството на Съюза и международните споразумения, включително видовете, посочени в таблица 1D, включително липсата в улова, по време на научните пътувания за наблюдение с риболовните кораби, или от самите рибари в риболовните дневници.

Когато за данните, събрани по време на пътувания за наблюдение, се счита, че не осигуряват достатъчни данни за случайния прилов за нуждите на крайния потребител, държавите членки прилагат други методологии. Подборът на тези методологии се координира на равнище морски региони и се основава на нуждите на крайния потребител.

б)

Данните в подкрепа на оценката на въздействието на риболова във водите на Съюза и извън водите на Съюза върху морските местообитания.

Използваните променливи за оценката на въздействието на риболова върху морските местообитания са вписаните съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009. Разбивката на данните е на равнище на риболовна дейност 3 (6), освен ако на регионално ниво се изисква по-ниско ниво на обобщаване, по-специално в морските защитени зони.

Когато данните, вписани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, не са с нужната прецизност или с достатъчно качество или обхват за научното им предназначение, те се събират по алтернативен начин с прилагане на подходящи методи за изготвяне на извадка. Данните, вписвани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, трябва да се предоставят с подходящо ниво на обобщаване на националните институции, отговарящи за изпълнението на работните планове.

в)

Данните за оценка на равнището на риболова и въздействието на риболовните дейности върху морските биологични ресурси и морските екосистеми, като например ефекта върху нетърговските видове, отношенията хищник — плячка и естествената смъртност на видовете риба във всеки морски регион.

Тези данни първоначално се оценяват в пилотни проучвания. Въз основа на резултатите от тези пилотни проучвания държавите членки определят бъдещото събиране на данни, специфични за всеки морски регион, координирани на равнище морски регион и основани на нуждите на крайния потребител.

4.   Подробни данни за дейността на риболовните кораби на Съюза  (7) във водите на Съюза и извън водите на Съюза, вписвани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009.

Данните за оценката на дейността на риболовните кораби на Съюза във водите на Съюза и извън водите на Съюза се състоят от променливите, посочени в таблица 4. Данните, вписвани, докладвани и представяни съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, се предоставят под формата на първични данни на националните институции, отговарящи за изпълнението на работните планове. Когато тези данни не се събират съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 или когато данните, събирани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, не са с нужната прецизност или с достатъчно качество или обхват за научното им предназначение, те се събират чрез прилагане на подходящи методи за изготвяне на извадка. Тези методи позволяват оценката на променливите, изброени в таблица 4, на най-ниското съответно географско равнище по сегмент от флота (таблица 5а) и равнище на група сходни риболовни дейности 6 (таблица 2).

5.   Социално-икономически данни за риболова, даващи възможност за оценка на социално-икономическите показатели на сектора на рибарството в Съюза.

Тези данни включват следната информация:

а)

Икономическите променливи, както са посочени в таблица 5А, според сектора сегментация на таблица 5B, и според супрарегионите съгласно определението в таблица 5C.

Съвкупността са всички активни и неактивни кораби, регистрирани в регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно определението в Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (8) на 31 декември на отчетната година, и кораби, които не са вписани в регистъра към посочената дата, но които извършват риболов най-малко един ден през отчетната година.

За неактивните кораби се събират само капиталовата стойност и капиталовите разходи.

В случаи, когато е налице риск от идентифициране на физически лица и/или юридически лица, за отчитането на икономическите променливи може да се използват гнезда, за да се осигури статистическа поверителност. Схемата с гнезда може да се използва също така, ако е необходимо да се изготви план за вземане на проби, статистически издържан. Схемата с гнезда е постоянна във времето.

Икономическите данни се събират на годишна основа.

б)

Социалните променливи, както са посочени в таблица 6.

Социалните данни се събират на всеки три години, считано от 2018 г.

Данните за заетостта по образователна степен и заетостта по националност могат да се събират въз основа на пилотни проучвания.

6.   Социални, икономически и екологични данни за морските аквакултури и по избор относно сладководните аквакултури, даващи възможност за оценка на социалните, икономическите и екологичните резултати на сектора на аквакултурите в Съюза

Тези данни включват следната информация:

а)

Икономически променливи, посочени в таблица 7 според сегментирането по сектор, определено в таблица 9.

Съвкупността са всички предприятия, чиято основна дейност се определя съгласно Европейската класификация на икономическите дейности NACE (9), кодове 03.21 и 03.22 и които развиват дейност с цел печалба.

Икономическите данни се събират на годишна основа.

б)

Социалните променливи, както са посочени в таблица 6.

Социалните данни се събират на всеки три години, считано от 2018 г.

Данните за заетостта по образователна степен и за заетостта по националност могат да се събират въз основа на пилотни проучвания.

в)

Данни за околната среда относно аквакултурите, както е посочено в таблица 8, позволяващи оценка на аспекти на техните показатели за околната среда.

Данни за околната среда могат да бъдат събирани въз основа на пилотни проучвания и екстраполирани, за да се получат крайни резултати, свързани с общия обем на произвежданата в държавата членка риба.

Данните за околната среда се събират на всеки две години.

ГЛАВА IV

Научни изследвания по море

1.

Провеждат се най-малко всички научни изследвания по море, изброени в таблица 10, освен ако след преглед на изследванията се стигне до извода, че изследването вече не е подходящо за оценка на запасите и управление на рибарството. Въз основа на същите критерии за научен преглед към тази таблица могат да се добавят нови изследвания.

2.

Държавите членки определят, в рамките на работните планове, определени в член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014 научни изследвания в открити води, които се извършват, и отговаря за тези проучвания.

3.

Приносът на държавите членки за международните научни изследвания се координира в рамките на един и същ морски регион.

4.

В националните си работни планове държавите членки осигуряват приемственост спрямо структурата на предишните изследвания.

ГЛАВА V

Прагове

1.

Настоящата глава се прилага за рибарството на Съюза.

2.

Не е необходимо да се събират биологични данни, ако за дадени рибни запаси или видове риба:

а)

делът на държавата членка в съответния общ допустим улов (ОДУ) е по-малък от 10 % от общия за Съюза, или

б)

ако ОДУ не е определен, общите разтоварени на брега количества от запаса или вида риба от държавата членка са по-малко от 10 % от средните общи разтоварвания на брега в ЕС през предходните 3 години, или

в)

общите годишни разтоварвания на брега на даден вид риба от държавата членка са под 200 тона. За видове с потребност от специфично управление може да се определи по-нисък праг на равнище морски региони.

Когато сумата от съответните квоти на няколко държави членки, чиито дял на ОДУ е под 10 %, е по-висока от 25 % от дела на ОДУ за определен запас, прагът от 10 % по буква а) не се прилага, а държавите членки си поделят задачите на равнище региони, за да гарантират, че запасите са включени в извадката в съответствие с нуждите на крайния потребител.

Не се прилага праг за големи пелагични видове и за анадромните и катадромните видове.

3.

Без да се засягат по-конкретните разпоредби, свързани с международните задължения по РОУР, биологични данни не се събират, ако за някой международно експлоатиран рибен запаси, различен от едрите пелагични видове или далекомигриращите видове, делът на Съюза е по-малък от 10 %.

4.

Държавите членки предоставят изчисления на улова от съществуващите изследвания на любителския риболов, включително проведените по рамката за събиране на данни, или от допълнително пилотно проучване, в срок от две години от датата, на която влиза в сила настоящото решение. Тези изследвания позволяват да се оцени дела на улова от любителски риболов, съотнесен към улова от търговски риболов, за всички видове в даден морски регион, за които съгласно настоящата многогодишна програма на Съюза се изискват данни за улова от любителски риболов. Последващата структура и обхват на националните изследвания на любителския риболов, включително праговете за събиране на данни, се координира на равнище морски региони и се основава на нуждите на крайния потребител.

Праг не се прилага за улова от любителски риболов на рибни запаси, които са обект на планове за възстановяване или на многогодишни планове за управление, например прилаганите за едрите пелагични видове и далекомигриращите видове.

5.

Не се събират социални и икономически данни за аквакултурите, ако общото производство на държавата членка е по-малко от 1 % от общия обем на производството на Съюза и общата стойност. Не се събират данни за аквакултурите за видовете, представляващи по-малко от 10 % от обема и стойността на производството на аквакултури на държавата членка. Освен това държавите членки с общо производство, възлизащо на по-малко от 2,5 % от общия обем и общата стойност на производството на аквакултури в Съюза, могат да определят опростена методика, например пилотни проучвания с оглед екстраполирането на изискваните данни за видовете, които съставляват над 10 % от обема и стойността на производството на аквакултури на държавите членки.

Референтни данни са последните предоставени от държавите членки данни съгласно Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10) и съответните данни, публикувани от Евростат.

6.

Не се събират данни за околната среда по отношение на аквакултури, когато общото производство на аквакултури в държавата членка е под от 2,5 % от общия обем и общата стойност на производството на аквакултури в Съюза.

Референтни данни са последните предоставени от държавите членки данни съгласно Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета и съответните данни, публикувани от Евростат.

7.

Участието на дадена държава членка (физическо или финансово) в научните изследвания в открито море, посочени в таблица 10, не е задължително, когато нейният дял от ОДУ на Съюза на целевите видове в изследването е под прага от 3 %. Когато ОДУ не е определен, участието на дадена държава членка (физическо или финансово) в научните изследвания в открито море не е задължително, когато през предходните 3 години нейният дял от общия брой разтоварвания на Съюза на запас или вид е под прага от 3 %. Праговете за изследванията на множество видове и на екосистеми могат да се определят на равнище морски региони.

8.

Независимо от точки 2—7, в рамките на един и същ морски регион държавите членки могат да се споразумеят за алтернативни прагове.

БИОЛОГИЧНИ ДАННИ

Таблица 1А

Запаси във водите на Съюза

Вид (общоприето наименование)

Вид (научно наименование)

Зона (на ICES (11), МКРБМ (12) или код на зоната на FAO (13)), в която се намира запасът/Код на запаса

Норвежко море и Източна Арктика, Баренцово море

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

I, II

Менек

Brosme brosme

I, II

Херинга

Clupea harengus

I, II

Атлантическа треска

Gadus morhua

I, II

Мойва

Mallotus villosus

I, II

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

I, II

Син меджид

Micromesistius poutassou

I-II

Северна скарида

Pandalus borealis

I, II

Сайда

Pollachius virens

I, II

Черна писия

Reinhardtius hippoglossoides

I, II

Сьомгa

Salmo salar

I, II

Скумрия

Scomber scombrus

II,

Златист костур

Sebastes marinus.

I, II

Морски костур

Sebastes mentella.

I, II

Сафрид

Trachurus trachurus

IIa,

Скагерак и Категат

Пясъчница, видове

Ammodytidae

IIIа

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

IIIа

Херинга

Clupea harengus

IIIa/22-24, IIIa

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

IIIа

Сива морска лястовица

Eutrigla gurnardus

IIIа

Червена морска лястовица

Aspitrigla cuculus

IIIа,

Атлантическа треска

Gadus morhua

IIIaN

Атлантическа треска

Gadus morhua

IIIaS

Червена писия

Glyptocephalus cynoglossus

IIIа

Лиманда

Limanda limanda

IIIа

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

IIIа

Меджид

Merlangius merlangus

IIIа

Мерлуза

Merluccius merluccius

IIIа,

Син меджид

Micromesistius poutassou

IIIа

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Функционална единица

Северна скарида

Pandalus borealis

IIIа

Морска писия

Pleuronectes platessa

IIIа

Сайда

Pollachius virens

IIIа

Сьомгa

Salmo salar

IIIа

Калкан

Psetta maxima

IIIа

Скумрия

Scomber scombrus

IIIа

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

IIIа

Морски език

Solea solea

IIIa

Цаца

Sprattus sprattus

IIIa

Норвежки паут

Trisopterus esmarki

IIIa

Всички акули, скатове и морски лисици за търговски цели (14)

Selachii, Rajidae

IIIа

Балтийско море —

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

22—32

Херинга

Clupea harengus

22-24/25-29, 32/30/31/ Рижки залив

Чудски сиг

Coregonus lavaretus

IIId

Рипус

Coregonus albula

22—32

Атлантическа треска

Gadus morhua

22—24/25—32

Лиманда

Limanda limanda

22—32

Костур

Perca fluviatilis

IIId

Писия

Platichtys flesus

22—32

Морска писия

Pleuronectes platessa

22—32

Калкан

Psetta maxima

22—32

Сьомгa

Salmo salar

22—31/32

Морска пъстърва

Salmo trutta

22—32

Бяла риба

Sander lucioperca

IIId

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

22—32

Морски език

Solea solea

22

Цаца

Sprattus sprattus

22—32

Северно море и Източен Ламанш

Пясъчница

Ammodytidae

IV

Зъбатки

Anarhichas spp.

IV

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

IV, VIId

Аргентина

Argentina spp.

IV

Сива морска лястовица

Eutrigla gurnardus

IV

Менек

Brosme brosme

IV

Херинга

Clupea harengus

IV, VIId

Обикновена скарида

Crangon crangon

IV, VIId

Лавpак

Dicentrarchus labrax

IV, VIId

Сива морска лястовица

Eutrigla gurnardus

IV

Треска

Gadus morhua

IV, VIId

Червена писия

Glyptocephalus cynoglossus

IV

Синя скропена

Helicolenus dactylopterus

IV

Петнист мегрим

Lepidorhombus boscii

IV, VIId

Мегрим

Lepidorhombus whiffiagonis

IV, VIId

Лиманда

Limanda limanda

IV, VIId

Чернокоремен морски дявол

Lophius budegassa

IV, VIId

Морски дявол

Lophius piscatorius

IV

Дългоопашата риба

Macrourus berglax

IV

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

IV

Меджид

Merlangius merlangus

IV, VIId

Мерлуза

Merluccius merluccius

IV VII

Син меджид

Micromesistius poutassou

IV, VIId

Малоуста писия

Microstomus kitt

IV, VIId

Синя молва

Molva dypterigia

IV

Молва

Molva molva

IV

Червен барбун

Mullus barbatus

IV, VIId

Барбун ивичест

Mullus surmuletus

IV, VIId

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

всички функционални единици

Северна скарида

Pandalus borealis

IVa East/IVa/IV

Миди Сен Жак

Pecten maximus

VIId

Брадата мерлуза

Phycis blennoides

IV

Налим

Phycis phycis

IV

Писия

Platichthys flesus

IV

Морска писия

Pleuronectes platessa

IV

Морска писия

Pleuronectes platessa

VIId

Сайда

Pollachius virens

IV

Калкан

Psetta maxima

IV, VIId

Черна писия

Reinhardtius hippoglossoides

IV

Сьомгa

Salmo salar

IV, VIId

Скумрия

Scomber scombrus

IV, VIId

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

IV, VIId

Морски костур

Sebastes mentella.

IV

Морски език

Solea solea

IV

Морски език

Solea solea

VIId

Цаца

Sprattus sprattus

IV/VIId

Сафрид

Trachurus trachurus

IV, VIId

Морска лястовица

Trigla lucerna

IV

Норвежки паут

Trisopterus esmarki

IV

Светипетрова риба

Zeus faber

IV, VIId

Всички акули, скатове и морски лисици за търговски цели (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Североизточна част на Атлантическия океан и Западен Ламанш

Гладкоглава риба

Alepocephalus bairdii

VI, XII

Пясъчница

Ammodytidae

VIa

Капрови риби

Phycis blennoides

V, VI, VII

Кръгла раковина

Pecten maximus

IV, VI, VII

Кралска мида

Aequipecten opercularis

VII

Морски паяк

Maja squinado

V, VI, VII

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

всички зони

Афанопус

Aphanopus spp.

всички зони

Аргентина

Argentina spp.

всички зони

Горбил

Argyrosomus regius

всички зони

Червена морска лястовица

Aspitrigla cuculus

всички зони

Берикс

Beryx spp.

всички зони без X и IXa

Берикс

Beryx spp.

IXa и X

Морски рак

Cancer pagurus

всички зони

Херинга

Clupea harengus

VIa/VIaN/

VIa S, VIIbc/VIIa/VIIj

Морска змиорка

Conger conger

всички зони без X

Морска змиорка

Conger conger

X

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

всички зони

Черна акула

Dalatias licha

Всички зони

Обикновен скат

Dasyatis pastinaca

VII, VIII

Клюнеста акула

Deania calcea

V, VI, VII, IX, X, XII

Лавpак

Dicentrarchus labrax

всички зони без IX

Лавpак

Dicentrarchus labrax

IX

Морски език

Dicologoglosa cuneata

VIIIc, IX

Хамсия

Engraulis encrasicolus

IXa (единствено Кадис)

Хамсия

Engraulis encrasicolus

VIII

Нощна акула

Etmopterus spinax

VI, VII, VIII

Сива морска лястовица

Eutrigla gurnardus

VIId,e

Атлантическа треска

Gadus morhua

Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Червена писия

Glyptocephalus cynoglossus

VI, VII

Синя скорпена

Helicolenus dactylopterus

всички зони

Омари

Homarus gammarus

всички зони

Атлантически големоглав

Hoplostethus аtlanticus

всички зони

Сребриста риба сабя

Lepidopus caudatus

IXa

Петнист мегрим

Lepidorhombus boscii

VIIIc, IXa

Мегрим

Lepidorhombus whiffiagonis

VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa

Лиманда

Limanda limanda

VIIe/VIIa,f-h

Обикновен калмар

Loligo vulgaris

всички зони без VIIIc, IXa

Обикновен калмар

Loligo vulgaris

VIIIc, IXa

Чернокоремен морски дявол

Lophius budegassa

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Чернокоремен морски дявол

Lophius budegassa

VIIIc, IXa

Морски дявол

Lophius piscatorious

IV, VI/VIIb-k, VIIIabd

Морски дявол

Lophius piscatorious

VIIIc, IXa

Мойва

Mallotus villosus

XIV

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Va/Vb

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

VIa/VIb/VIIa/VIIb-k

Меджид

Merlangius merlangus

VIII/IX, X

Меджид

Merlangius merlangus

Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k

Мерлуза

Merluccius merluccius

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa

Морски език

Microchirus variegatus

всички зони

Син меджид

Micromesistius poutassou

I-IX, XII, XIV

Малоуста писия

Microstomus kitt

всички зони

Синя молва

Molva dypterigia

всички зони без X

Испанска молва

Molva macrophtalma

X

Молва

Molva molva

всички зони

Барбун ивичест

Mullus surmuletus

всички зони

Бялопетниста гладка кучешка акула

Mustelus asterias

VI, VII, VIII, IX

Гладка кучешка акула

Mustelus mustelus

VI, VII, VIII, IX

Чернопетниста кучешка акула

Mustelus punctulatus

VI, VII, VIII, IX

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

VI функционална единица

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

VII функционална единица

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

VIII, IX функционална единица

Обикновен октопод

Octopus vulgaris

всички зони без VIIIc, IXa

Обикновен октопод

Octopus vulgaris

VIIIc, IXa

Червенопер пагел

Pagellus bogaraveo

IXa, X

Скарида пандалида

Pandalus spp.

всички зони

Розова скарида

Parapenaeus longirostris

IXa

Брадата мерлуза

Phycis blennoides

всички зони

Налим

Phycis phycis

всички зони

Морска писия

Pleuronectes platessa

VIIa/VIIe/VIIfg

Морска писия

Pleuronectes platessa

VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

всички зони без IX, X

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

IX, X

Сайда

Pollachius virens

Va/Vb/IV, IIIa, VI

Сайда

Pollachius virens

VII, VIII

Американски бибан

Polyprion americanus

X

Калкан

Psetta maxima

всички зони

Черна писия

Reinhardtius hippoglossoides

V, XIV/VI

Атлантическа писия

Hoplostethus atlanticus

V, XIV

Сьомгa

Salmo salar

всички зони

Сардина

Sardina pilchardus

VIIIabd/VIIIc, IXa

Испанска скумрия

Scomber colias

VIII, IX, X

Скумрия

Scomber scombrus

II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

всички зони

Златист костур

Sebastes marinus

Подзони V, VI, XII, XIV на ICES и подзона 2 на NAFO + (участък 1F + 3K)

Морски костур

Sebastes mentella

Подзони V, VI, XII, XIV на ICES и подзона 2 на NAFO + (участък 1F + 3K)

Сепия

Sepia officinalis

всички зони

Морски език

Solea solea

VIIa/VIIfg

Морски език

Solea solea

VIIbc/VIIhjk/IXa/VIIIc

Морски език

Solea solea

VIIe

Морски език

Solea solea

VIIIab

Спаридови

Sparidae

всички зони

Средиземноморски сафрид

Trachurus mediterraneus

VIII, IX

Синя скумрия

Trachurus mediterraneus

VIII, IX, X

Сафрид

Trachurus trachurus

IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X

Сафрид

Trachurus trachurus

VIIIc, IXa

Паут

Trisopterus spp.

всички зони

Светипетрова риба

Zeus faber

всички зони

Всички акули, скатове и морски лисици за търговски цели (14)

Selachii, Rajidae

IV, VIId

Средиземно море и Черно море

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

всички зони в Средиземно море

Гигантска червена скарида

Aristeomorpha foliacea

всички зони в Средиземно море

Червена скарида

Aristeus antennatus

всички зони в Средиземно море

Гопа

Boops boops

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Корифена

Coryphaena equiselis

всички зони в Средиземно море

Корифена

Coryphaena hippurus

всички зони в Средиземно море

Лавpак

Dicentrarchus labrax

всички зони в Средиземно море

Обикновен октопод

Eledone cirrhosa

1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Мускусен октопод

Eledone moschata

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Хамсия

Engraulis encrasicolus

всички зони в Средиземно море

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Черно море ГПЗ 29

Сива морска лястовица

Eutrigla gurnardus

2.2, 3.1

Калмар

Illex spp., Todarodes spp.

всички зони в Средиземно море

Марлина

Istiophoridae

всички зони в Средиземно море

Обикновен калмар

Loligo vulgaris

всички зони в Средиземно море

Морски дявол

Lophius budegassa

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Морски дявол

Lophius piscatorius

1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1

Меджид

Merlangius merlangus

Черно море ГПЗ 29

Мерлуза

Merluccius merluccius

всички зони в Средиземно море

Син меджид

Micromesistius poutassou

1.1, 3.1

Кефалови

Mugilidae

1.3, 2.1, 2.2, 3.1

Червен барбун

Mullus barbatus

всички зони в Средиземно море

Червен барбун

Mullus barbatus

Черно море ГПЗ 29

Барбун ивичест

Mullus surmuletus

всички зони в Средиземно море

Обикновен октопод

Octopus vulgaris

всички зони в Средиземно море

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

всички зони в Средиземно море

Червен пагел

Pagellus erythrinus

всички зони в Средиземно море

Розова скарида

Parapenaeus longirostris

всички зони в Средиземно море

Скарида Карамот

Penaeus kerathurus

3.1

Калкан

Psetta maxima

Черно море ГПЗ 29

Сардина

Sardina pilchardus

всички зони в Средиземно море

Скумрия

Scomber spp.

всички зони в Средиземно море

Сепия

Sepia officinalis

всички зони в Средиземно море

Морски език

Solea vulgaris

1.2, 2.1, 3.1

Златиста спара

Sparus aurata

1.2, 3.1

Смаридови

Spicara smaris

2.1, 3.1, 3.2

Цаца

Sprattus sprattus

Черно море ГПЗ 29

Рак богомолка

Squilla mantis

1.3, 2.1, 2.2

Средиземноморски сафрид

Trachurus mediterraneus

Всички области в Средиземно море

Средиземноморски сафрид

Trachurus mediterraneus

Черно море ГПЗ 29

Сафрид

Trachurus trachurus

всички зони в Средиземно море

Сафрид

Trachurus trachurus

Черно море ГПЗ 29

Морска лястовица

Trigla lucerna

1.3, 2.2, 3.1

Миди

Veneridae

2.1, 2.2

Стъкленка

Aphia minuta

ГПЗ 9,10,16 и 19

Голяма атерина

Atherina spp

ГПЗ 9,10,16 и 19

Треска от вида Trisopterus minutus

Trsopterus minutus

Всички региони

Всички акули, скатове и морски лисици за търговски цели (14)

Selachii, Rajidae

Всички региони

БИОЛОГИЧНИ ДАННИ

Таблица 1B

Запаси от най-отдалечените региони на Съюза

Вид (общоприето наименование)

Видове (научно наименование)

Френска Гвиана

Червен снапер

Lutjanus purpureus

Едри скариди

Farfantepenaeus subtilis

Риба от вида Cynoscion acoupa

Cynoscion acoupa

Риба от вида Cynoscion steindachneri

Cynoscion steindachneri

Риба от вида Cynoscion virescens

Cynoscion virescens

Морски котки

Ariidae

Риба от вида Lobotes surinamensis

Lobotes surinamensis

Риба от вида Genyatremus luteus

Genyatremus luteus

Видове от род Centropomus

Centropomus spp.

Групери

Serranidae

Кефал

Mugil spp.

Гваделупа и Мартиника

Снапери

Lutjanidae

Риби от вида Haemulidae

Haemulidae

Групери

Serranidae

Риба лъв

Pterois volitans

Риби, подобни на риба тон

Scombridae

Син марлин

Makaira nigricans

Корифена

Coryphaena hippurus

Остров Реюнион и Майот

Снапери

Lutjanidae

Групери

Serranidae

Риби, подобни на риба тон

Scombridae

Риба меч

Xiphias gladius

Други марлинови риби

Istiophoridae

Корифена

Coryphaena hippurus

Големоока сафрид

Selar crumenophthalmus Bigeye scad

Азорските острови, Мадейра и Канарските острови

Атлантически сафрид

Scomber colias

Сардинела

Sardinella maderensis

Сафрид, видове

Trachurus spp.

Сардина

Sardina pilchardus

Риба папагал

Sparisoma cretense

Патела

Patellidae

БИОЛОГИЧНИ ДАННИ

Таблица 1C

Запаси в морски региони на регионалните организации за управление на рибните ресурси (РОУР) и на партньорствата в областта на устойчивото рибарство (ПОУР)

IATTC (Междуамериканска комисия за тропическата риба тон)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или регионалните риболовни организации (РРО), като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Thunnus albacares

Жълтопер тунец (албакор)

Източна част на Тихия океан

Висок

Thunnus obesus

Големоок тон

Източна част на Тихия океан

Висок

Katsuwonus pelamis

Ивичест тунец

Източна част на Тихия океан

Висок

Thunnus alalunga

Бял тон

Източна част на Тихия океан

Висок

Thunnus orientalis

Тихоокеански червен тон

Източна част на Тихия океан

Висок

Xiphias gladius

Риба меч

Източна част на Тихия океан

Висок

Makaira nigricans (или Mazara)

Син марлин

Източна част на Тихия океан

Висок

Makaira indica

Черен марлин

Източна част на Тихия океан

Висок

Tetrapturus audax

Ивичест марлин

Източна част на Тихия океан

Висок


ICCAT (Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Thunnus albacares

Жълтопер тунец (албакор)

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Thunnus obesus

Големоок тон

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Katsuwonus pelamis

Ивичест тунец

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Thunnus alalunga

Бял тон

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Thunnus thynnus

Червен тон

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Xiphias gladius

Риба меч

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Makaira nigricans (или Mazara)

Син марлин

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Istiophorus albicans

Риба ветроход

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Engraulis encrasicolus

Бял марлин

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Prionace glauca

Синя акула

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Auxis rochei

Ивичеста ауксида

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Atlantic bonito

Атлантически бонито

Атлантически океан и прилежащите морета

Висок

Euthynnus alleteratus

Обикновен тон

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Thunnus atlanticus

Чернопер тунец

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Orcynopsis unicolor

Обикновен бонито

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Scomberomorus brasiliensis

Испанска скумрия на тесни ивички

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Scomberomorus regalis

Скумрия от вида Scomberomorus regalis

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Auxis thazard

Обикновена ауксида

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Scomberomorus cavalla

Кралска скумрия

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Scomberomorus tritor

Западноафриканска испанска скумрия

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Scomberomorus maculatus

Атлантическа испанска скумрия

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Acanthocybium solandri

Уаху

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен

Coryphaena hippurus

Корифена

Атлантически океан и прилежащите морета

Умерен


NAFO (Организация за риболова в северната част на Атлантическия океан)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Рибни запаси, както са определени от РОУР

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Gadus morhua

Атлантическа треска

NAFO 2J 3KL

Нискo

Gadus morhua

Атлантическа треска

NAFO 3M

Високo

Gadus morhua

Атлантическа треска

NAFO 3NO

Високo

Gadus morhua

Атлантическа треска

NAFO 3P

Високo

Gadus morhua

Атлантическа треска

NAFO SA1

Високo

Glyptocephalus cynoglossus

Червена писия

NAFO 3NO

Високo

Glyptocephalus cynoglossus

Червена писия

NAFO 2J3KL

Нискo

Hippoglossoides platessoides

Американска писия

NAFO 3LNO

Високo

Hippoglossoides platessoides

Американска писия

NAFO 3M

Високo

Limanda ferruginea

Жълтоопашата лиманда

NAFO 3LNO

Умерен

Coryphaenoides rupestris

Гренадир

NAFO SA0 + 1

Нискo

Macrourus berglax

Дългоопашата риба

NAFO SA2 + 3

Високo

Pandalus borealis

Северна скарида

NAFO 3LNO

Високo

Pandalus borealis

Северна скарида

NAFO 3M

Високo

Amblyraja radiata

Бодлива морска лисица

NAFO 3LNOP

Високo

Reinhardtius hippoglossoides

Черна писия

NAFO 3KLMNO

Високo

Reinhardtius hippoglossoides

Черна писия

NAFO SA1

Високo

Hippoglossus hippoglossus

Атлантическа писия

NAFO SA1

Нискo

Sebastes mentella

Морски костур

NAFO SA1

Високo

Sebastes spp.

Морски костур

NAFO 3LN

Високo

Sebastes spp.

Морски костур

NAFO 3M

Високo

Sebastes spp.

Морски костур

NAFO 3O

Високo

Urophycis tenuis

Бяла мерлуза

NAFO 3NO

Високo

Mallotus villosus

Мойва

NAFO 3NO

Високo

Beryx spp.

Берикс

NAFO 6G

Високo

Illex illecebrosus

Късоопашат калмар

NAFO SA 3 + 4

Нискo

Salmo salar

Сьомгa

NAFO S1+ подучастък XIV на ICES, NEAF, NASCO

Високo

 


FAO морска зона 34 — Комисия по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Brachydeuterus spp.

Пристипома

34.3.1, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Caranx spp.

Сафрид

34.3.1, 34.3.3-6

висок

Cynoglossus spp.

Морски език

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Decapterus spp.

Сафрид

34.3.1., 34.3.3-6.

висок

Dentex canariensis

Канарски зъбар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

умерен

Dentex congoensis

Конгоански зъбар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

умерен

Dentex macrophthalmus

Големоок зъбар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Dentex maroccanus

Марокански зъбар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

умерен

Dentex spp.

Зъбар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Engraulis encrasicolus

Хамсия

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Epinephelus aeneus

Епинефелус

34.3.1, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Ethmalosa fimbriata

Бонга херинга

34.3.1, 34.3.3-6

висок

Farfanepenaeus notialis

Южна розова дребна скарида

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Galeoides decadactylus

Малка африканска тънкопера риба

34.3.1, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Loligo vulgaris

Обикновен калмар

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Merluccius polli

Бенгелска мерлуза

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Merluccius senegalensis

Сенегалска мерлуза

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Merluccius spp.

Други мерлузи

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

умерен

Octopus vulgaris

Обикновен октопод

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Pagellus acarne

Сребрист пагел

34.1.1

висок

Pagellus bellottii

Пагел на червени точки

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Pagellus bogaraveo

Червенопер пагел

34.1.1

умерен

Pagellus spp.

Червен пагел

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Pagrus caeruleostictus

Син петнист пагел

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Parapenaeus longirostris

Дълбоководна розова скарида

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3 3-6

висок

Pomadasys incisus

Боло (пристипома)

34.1.1

умерен

Pomadasys spp.

Пристипома

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Pseudotolithus spp.

Западноафрикански горбили

34.1.1

висок

Sardina pilchardus

Сардина

34.1.1, 34.1.3

висок

Sardinella aurita

Кръгла сардинела

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Sardinella maderensis

Плоска сардина

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Scomber japonicus

Атлантическо-средиземноморска скумрия

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Scomber spp.

Други видове скумрии

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Sepia hierredda

Сепия

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Sepia officinalis

Обикновена сепия

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Sepia spp.

Сепия

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

умерен

Sparidae

Спаридови

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Sparus spp.

Ципура

34.1.1

висок

Trachurus trachurus

Атлантически сафрид

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Trachurus trecae

Сафрид от вида Trachurus trecae

34.1.1, 34.1.3, 34.3.1, 34.3.3-6

висок

Umbrina canariensis

Канарски горбил

34.3.3-6

умерен


Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Dissostichus eleginoides

Патагонски кликач

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Beryx spp.

Берикс

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Chaceon spp.

Червен/Златен рак

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Pseudopentaceros richardsoni

Пелагична лъчеперка/Южна Капрова риба

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Helicolenus spp.

Чернокоремна риба

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Hoplostethus аtlanticus

Атлантически големоглав

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Trachurus spp

Сафрид, видове

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Scomber spp

Скумрия

Югоизточен Атлантически океан

Висок

Polyprion americanus

Американски бибан

Югоизточен Атлантически океан

Умерен

Умерен

Скален омар Тристан

Югоизточен Атлантически океан

Умерен

Lepidopus caudatus

Сребриста риба нож

Югоизточен Атлантически океан

Умерен

Schedophilus ovalis

Черна риба от вида Schedophilus ovalis

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Schedophilus velaini

Риба от вида Schedophilus velaini

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Allocyttus verucossus

Риба от вида Allocyttus verucossus

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Neocyttus romboidales

 

Югоизточен Атлантически океан

 

Allocyttus guineensis

 

Югоизточен Атлантически океан

 

Pseudocyttu smaculatus

 

Югоизточен Атлантически океан

 

Emmelichthys nitidus

Риба от вида Emmelichthys nitidus

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Ruvettus pretiosus

Маслена риба

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Promethichthys prometheus

Риба от вида Promethichthys prometheus

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Macrourus spp

Гренадир

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Antimora rostrata

Синя антимора

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Epigonus spp

Риба кардинал

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Merluccius spp

Мерлуза

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Notopogon fernandezianus

Риба от вида Notopogon fernandezianus

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

Octopodidae и Loliginidae

Октоподи и сепии

Югоизточен Атлантически океан

Нисък

 


Комисия за риболова в западен и централен Тихи океан

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишен и актуализиране/обработка на данни се извършва своевременно приноса на график на оценките на запасите.

Thunnus albacares

Жълтопер тунец (албакор)

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Thunnus obesus

Големоок тон

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Katsuwonus pelamis

Ивичест тунец

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Thunnus alalunga

Бял тон

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Thunnus orientalis

Тихоокеански червен тон

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Xiphias gladius

Риба меч

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Makaira nigricans (или Mazara)

Син марлин

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Makaira indica

Черен марлин

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Tetrapturus audax

Ивичест марлин

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Acanthocybium solandri

Уаху

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Coryphaena hippurus

Корифена

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Elagatis bipinnulata

Риба от вида Elagatis bipinnulata

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Lepidocybium flavobrunneum

Риба от вида Lepidocybium flavobrunneum

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Lampris regius

Риба от вида Lampris regius

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Mola Mola

Риба луна

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Istiophorus platypterus

Риба ветроход

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Tetrapturus angustirostris

Риба копие

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Ruvettus pretiosus

Маслена риба

Западна централна част на Тихия океан

Умерен

Prionace glauca

Синя акула

Западна централна част на Тихия океан

Висок

 

Carcharhinus longimanus

Дългокрила акула

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Carcharhinus falciformis

Копринена акула

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Alopias superciliosus

Големоока акула скитница

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Alopias vulpinus

Обикновена акула скитница

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Alopias pelagicus

Пелагична акула скитница

Западна централна част на Тихия океан

Висок

Забележка: за WCPF се добавят следните изисквания за докладване за кораби с парагада:

(1)

Брой клонове между поплавъците. Броят клонове между поплавъците се отчита за всяка група.

(2)

Брой на уловените риби за набор, за следните видове: Бял тон (Thunnus alalunga), големоок тон (Thunnus obesus), ивичест тон (Katsuwonus pelamis), жълтопер тунец (Thunnus albacares), ивичест марлин (Tetrapturus audax), син марлин (Makaira mazara), черен марлин (Makaira indica) и риба меч (Xiphias gladius), синя акула, копринена акула, дългокрила акула, акула мако, акула скитница, селдова акула (южно от 20° ю.ш., докато биологичните данни покажат, че е уместно това или друго географско ограничение), акули чук (от вида Eusphyra blochii, раковинна акула чук, голяма акула чук и гладка акула чук), китова акула и други видове, както са определени от Комисията.

Ако общото или средното тегло на уловени риби за набор от видове е регистрирано, се докладва и общото тегло или средното тегло на уловени риби за набор от видове. Ако общото или средното тегло на уловени риби за набор от видове не е регистрирано, общото тегло или средното тегло на уловени риби за набор от видове се изчислява приблизително и изчисленията се докладват. Общото тегло или средното тегло се отнася до общото тегло, а не до преработеното тегло.


WECAFC (Комисия по рибно стопанство в западноцентралната част на Атлантическия океан)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Panulirus argus

Карибска лангуста

Западна част на централния Атлантически океан

Висок

Strombus gigas

Розов стромбус

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Акулоподобни Selachii, Rajidae

Акули, скатове и морски лисици

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Coryphaena hippurus

Корифена

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Acanthocybium solandri

Уаху

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Epinephelus guttatus

Бодлоперка от вида Epinephelus guttatus

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Lutjanus vivanus

Копринен снапер

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Lutjanus buccanella

Черноперест снапер

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Lutjanus campechanus

Червен снапер

Централна западна част на Атлантическия океан

Висок

Penaeus subtilis

Скариди от вида Penaeus subtilis

Френска Гвиана ИИЗ

Висок


IOTC (Комисия за рибата тон в Индийския океан)

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Thunnus albacares

Жълтопер тунец (албакор)

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Thunnus obesus

Големоок тон

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Katsuwonus pelamis

Ивичест тунец

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Thunnus alalunga

Бял тон

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Xiphias gladius

Риба меч

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Makaira nigricans (или Mazara)

Син марлин

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Makaira indica

Черен марлин

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Tetrapturus audax

Ивичест марлин

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Istiophorus platypterus

Индо-атлантически ветроход

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Auxis rochei

Ивичеста ауксида

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Auxis thazard

Обикновена ауксида

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Euthynnus affinis

Кауакауа

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Thunnus tonggol

Дългоопашата риба тон

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Scomberomorus guttatus

Индо-тихоокеанска кралска скумрия

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Scomberomorus commerson

Испанска скумрия на тесни ивички

Източната и западната част на Индийския океан

Умерен

Prionace glauca

Синя акула

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Alopias superciliosus

Големоока акула скитница

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Carcharhinus falciformis

Копринени акули

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Carcharhinus longimanus

Дългокрила акула

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Alopias pelagicus

Големоока акула скитница

Източната и западната част на Индийския океан

Висок

Sphyrna lewini

Бронзова акула чук

Източната и западната част на Индийския океан

Висок


Други РОУР

ВИД

При изготвянето на планове за вземане на проби с цел събиране на биологични данни, както е посочено в глава III от настоящото приложение, се вземат предвид границите на запаса, определени от компетентните РОУР или РРО, като за всеки запас се задели подходящ ресурс за вземане на проби.

Честота на събиране на биологични променливи

Научно наименование

Общоприето наименование

Географски район

Приоритет

Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

Trachurus murphyi

Чилийски сафрид

Зона на Конвенцията SPRFMO

Висок

Euphausia superba

Крил

Зона на Конвенцията CCAMLR

Висок

Dissostichus spp

(Dissostichus eleginoides и Dissostichus mawsoni)

Кликач

Зона на Конвенцията CCAMLR

Висок

Champsocephalus gunnari

Антарктическа ледена риба

Зона на Конвенцията CCAMLR

Нисък

Ресурсите от риба, мекотели, ракообразни и други немигриращи видове в рамките на района, но с изключение на: i) немигриращи видове, предмет на риболовната юрисдикция на крайбрежните държави съгласно член 77, параграф 4 от Конвенцията на ООН от 1982 г. по морско право, и; ii) далекомигриращите видове, изброени в приложение I на Конвенцията на ООН от 1982 г. по морско право.

Зона на Конвенцията SIOFA

 

 

БИОЛОГИЧНИ ДАННИ

Таблица 1D

Видове за наблюдение по програмите за защита в Съюза или съгласно международни задължения

Общоприето наименование

Научно наименование

Регион/РОУР

Правна рамка

Костни риби

Teleostei

 

 

Есетрови

Acipenser spp.

Средиземно море и Черно море; Балтийско море; OSPAR II, IV

Приложение II към Конвенцията от Барселона (15), приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море; OSPAR (16); HELCOM (17)

Гладкоглави риби

Alepocephalidae

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов (18)

Гладкоглава риба от вида Alepocephalus bairdii

Alepocephalus bairdii

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Гладкоглава риба от вида Alepocephalus rostratus

Alepocephalus rostratus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Херинги понтика

Alosa immaculata

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Карагьоз

Alosa alosa

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Чудски сиг

Coregоnus lavaterus

OSPAR II

OSPAR

Атлантическа треска

Gadus morhua

OSPAR II, III; Балтийско море

OSPAR; HELCOM

Дългоносо морско конче

Hippocampus guttulatus (синоним: Hippocampus ramulosus)

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Морско конче

Hippocampus hippocampus

OSPAR II, III, IV, V

OSPAR

Блеч

Alosa tanaica

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Синя антимора

Antimora rostrata

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Афанопус

Aphanopus carbo

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Афанопус

Aphanopus intermedius

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Раци

Astacus spp.

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Голяма пясъчна корюшка

Atherina pontica

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Зарган

Belone belone euxini Günther

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Берикс

Beryx spp.

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Бротула

Cataetyx laticeps

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Рипус

Coregonus albula

Балтийско море

Препоръка на РКС (регионална координационна среща) за Балтийско море

Панагора

Cyclopterus lumpus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Пръстеновидна морска каракуда

Diplodus annularis

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета (19) (мин. размер на опазване)

Морска хиена

Diplodus puntazzo

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Ивичеста морска каракуда

Diplodus sargus

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Обикновена морска каракуда

Diplodus vulgaris

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Патагонски кликач

Dissostichus eleginoides

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Антарктически кликач

Dissostichus mawsoni

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Групери

Epinephelus spp.

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Черен кардинал

Epigonus telescopus

Всички региони

Уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Попчета

Gobiidae

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Синя скорпена

Helicolenus dactylopterus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Атлантическа писия

Hippoglossus hippoglossus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Атлантически големоглав

Hoplostethus аtlanticus

Всички региони; OSPAR I, V

Уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Средиземноморски големоглав

Hoplosthetus mediterraneus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Сребриста риба сабя

Lepidopus caudatus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Спарид

Lithognathus mormyrus

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Златист морски кефал

Liza aurata

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Илария

Liza saliens

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Голям шарен ликод

Lycods esmarkii

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Макрурус, различна от гренадир и дългоопашата риба

Macrouridae различна от Coryphaenoides rupestris и Macrourus berglax

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Дългоопашата риба

Macrourus berglax

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Меджид

Merlangius merlangus

Балтийско море и Черно море

Препоръка за Балтийско море; Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

OSPAR I, II, III, IV, Балтийско море

OSPAR; HELCOM

Атлантическа сьомга

*Salmo salar

OSPAR I, II, III, IV, Балтийско море

OSPAR; HELCOM

Червен тон

*Thunnus thynnus

OSPAR V

OSPAR; HELCOM

Синя молва

Molva dypterygia

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Мора

Mora moro

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Кефал

Mugil spp.

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Гърбата змиорка

Nesiarchus nasutus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Гърбата змиорка

Notocanthus chemnitzii

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Корюшка

Osmerus eperlanus

Балтийско море

Препоръка на РКС (регионална координационна среща) за Балтийско море, HELCOM

Испански пагел

Pagellus acarne

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Червенопер пагел

Pagellus bogaraveo

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Обикновена морска каракуда

Pagrus pagrus

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Американски бибан

Polyprion americanus

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Американски бибан

Polyprion americanus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Лефер

Pomatomus saltatrix

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Норвежки бибан

Sebastes viviparus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Моруна

Huso huso

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Дълбоководен бибан

Trachyscorpia cristulata

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Океански морски платики

Brama spp

ГПЗ 1.1, 1.2, 1.3 и Черно море ГПЗ 29

Приложение VIII към Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета (20)

Атлантически сафрид

Scomber colias Gmelin

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Попче от вида Crystallogobius linearis

Crystallogobius linearis

Черно море

Национални планове за управление

Химера

Chimaera monstrosa

Балтийско море

HELCOM

Карагьоз

Alosa alosa

Балтийско море

HELCOM

Средиземноморска финта

Alosa fallax

Балтийско море

HELCOM

Подвид на атлантическа херинга, хвърлящ хайвер през есента

Clupea harengus subsp.

Балтийско море

HELCOM

Чил косат

Abramis ballerus

Балтийско море

HELCOM

Уклей

Alburnus alburnus

Балтийско море

HELCOM

Распер

Aspius aspius

Балтийско море

HELCOM

Обикновена мряна

Barbus barbus

Балтийско море

HELCOM

Обикновена кротушка

Gobio gobio

Балтийско море

HELCOM

Сабица

Pelecus cultratus

Балтийско море

HELCOM

Лешанка

Phoxinus phoxinus

Балтийско море

HELCOM

Морунаш

Vimba vimba

Балтийско море

HELCOM

Обикновен щипок

Cobitis taenia

Балтийско море

HELCOM

Пъстърва

Salmo trutta

Балтийско море

HELCOM

Рипус

Coregonus albula

Балтийско море

HELCOM

Балтийски сиг

Coregonus balticus (синоним: Coregonus lavaretus, мигриращ)

Балтийско море

HELCOM

Марена

Coregonus maraena (синоним: Coregonus lavaretus, стационарен)

Балтийско море

HELCOM

Сиг от вида Coregonus pallasii

Coregonus pallasii

Балтийско море

HELCOM

Морска корюшка

Osmerus eperlanomarinus

Балтийско море

HELCOM

Чернокоремен морски дявол

Lophius budegassa

Балтийско море

HELCOM

Бодливка

Spinachia spinachia

Балтийско море

HELCOM

Игла от вида Entelurus aequoreus

Entelurus aequoreus

Балтийско море

HELCOM

Морско шило

Nerophis ophidion

Балтийско море

HELCOM

Игла от вида Nerophis lumbriciformis

Nerophis lumbriciformis

Балтийско море

HELCOM

Голяма морска игла

Syngnathus acus

Балтийско море

HELCOM

Широконоса морска игла

Syngnathus typhle

Балтийско море

HELCOM

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

Балтийско море

HELCOM

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Балтийско море

HELCOM

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Балтийско море

HELCOM

Молва

Lotidae Molva molva

Балтийско море

HELCOM

Игла от рода Lumpenus lampretaeformis

Lumpenus lampretaeformis

Балтийско море

HELCOM

Океански костур

Sebastidae Sebastes marinus

Балтийско море

HELCOM

Норвежки костур

Sebastes viviparus

Балтийско море

HELCOM

Главоч

Cottus gobio

Балтийско море

HELCOM

Главоч от вида Cottus poecilopus

Cottus poecilopus

Балтийско море

HELCOM

Морски скорпион от вида Myoxocephalus scorpius

Myoxocephalus scorpius

Балтийско море

HELCOM

Главоч от вида Taurulus bubalis

Taurulus bubalis

Балтийско море

HELCOM

Морски скорпион от вида Triglopsis quadricornis

Triglopsis quadricornis

Балтийско море

HELCOM

Морски заек

Cyclopterus lumpus

Балтийско море

HELCOM

Морски охлюв от вида Liparis liparis

Liparis liparis

Балтийско море

HELCOM

Морски охлюв от вида Liparis montagui

Liparis montagui

Балтийско море

HELCOM

Светипетрова риба

Zeus faber

Балтийско море

HELCOM

Лаврак

Dicentrarchus labrax

Балтийско море

HELCOM

Зеленушка балан

Labrus bergylta

Балтийско море

HELCOM

Зеленушка от вида Labrus mixtus

Labrus mixtus

Балтийско море

HELCOM

Зеленушка от вида Symphodus melops

Symphodus melops

Балтийско море

HELCOM

Голям дракон

Trachinus draco

Балтийско море

HELCOM

Ивичеста зъбатка

Anarhichas lupus

Балтийско море

HELCOM

Малка пясъчница

Ammodytes marinus

Балтийско море

HELCOM

Дребна пясъчница

Ammodytes tobianus

Балтийско море

HELCOM

Попче от вида Pomatoschistus pictus

Pomatoschistus pictus

Балтийско море

HELCOM

Ивичеста ауксида

Auxis rochei

Балтийско море

HELCOM

Малък тунец

Euthynnus alleteratus

Балтийско море

HELCOM

Обикновен бонито

Orcynopsis unicolor

Балтийско море

HELCOM

Атлантическа скумрия

Scomber scombrus

Балтийско море

HELCOM

Атлантическа писия

Hoplostethus atlanticus

Балтийско море

HELCOM

Риба меч

Xiphias gladius

Балтийско море

HELCOM

Черна риба

Centrolophus niger

Балтийско море

HELCOM

Хрущялни риби

Chondrichthyes

 

 

Риба трион от вида Anoxypristis cuspidata

Anoxypristis cuspidata

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Клюнеста акула

Deania calcea

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Гладка светеща акула

Etmopterus pusillus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Риба трион

Pristis clavata

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Риба трион

Pristis zijsron

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Норвежки скат

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Морска лисица

Raja clavata

Всички океани

РОУР, висок приоритет OSPAR; HELCOM

Вълнист скат

Raja undulata

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Пелагична акула скитница

Alopias pelagicus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Големоока акула скитница

Alopias superciliosus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Обикновена акула скитница

Alopias vulpinus

Всички океани

РОУР, висок приоритет; HELCOM

Бодлив скат

Amblyraja radiata

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Исландска котешка акула

Apristuris spp

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Копринени акули

Carcharhinus falciformis

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Галапагоска акула

Carcharhinus galapagensis

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Дългокрила акула

Carcharhinus longimanus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Пясъчна акула

Carcharhinus plumbeus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Пясъчна тигрова акула

Carcharias taurus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Голяма бяла акула

Carcharodon carcharias

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Гълтаща акула

Centrophorus granulosus

Всички океани и морета

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона; OSPAR

Гълтаща акула

Centrophorus spp

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Сива късошипа акула

Centrophorus squamosus

Всички океани и морета

РОУР, висок приоритет; OSPAR

Черна котешка акула

Centroscyllium fabricii

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов

Португалска котешка акула

Centroscymnus coelolepis

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов; OSPAR

Дългоноса кадифена котешка акула

Centroscymnus crepidater

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Гигантска акула

Cetorhinus maximus

Всички океани и морета

РОУР, висок приоритет; OSPAR; HELCOM

Европейска химера

Chimaera monstrosa

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Мантиева акула

Chlamydoselachus anguineus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Черна акула

Dalatias licha

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Скат

Dasyatis pastinaca

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море, HELCOM

Клюнеста акула

Deania calcea

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов

Обикновен скат

Dipturus batis

Всички океани и морета

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона; OSPAR; HELCOM

Бял скат

*Rostroraja alba

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Голяма светеща акула

Etmopterus princeps

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Нощна акула

Etmopterus spinax

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов; HELCOM

Акула чук от вида Eusphyra blochii

Eusphyra blochii

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Австралийска акула от вида Galeorhinus galeus

Galeorhinus galeus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона; HELCOM

Петниста котешка акула

Galeus melastomus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов

Миша котешка акула

Galeus murinus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов

Бодлив скат пеперуда

Gymnura altavela

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Тесноглава седемхрилна гребенозъбеста акула

Heptranchias perlo

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона

Шестхрилна акула

Hexanchus griseus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона; HELCOM

Химера от вида Hydrolagus mirabilis

Hydrolagus mirabilis

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Късопера мако

Isurus oxyrinchus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Дългопера мако

Isurus paucus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Селдова акула

Lamna nasus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, OSPAR; HELCOM

Пясъчен скат

Leucoraja circularis

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Малтийски скат

Leucoraja melitensis

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Манта от вида Мanta alfredi

Manta alfredi

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Морски дявол

Manta birostris

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula eregoodootenkee

Mobula eregoodootenkee

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula hypostoma

Mobula hypostoma

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula japanica

Mobula japanica

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula kuhlii

Mobula kuhlii

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Дяволска риба

Mobula mobular

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula munkiana

Mobula munkiana

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula rochebrunei

Mobula rochebrunei

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula tarapacana

Mobula tarapacana

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Манта от вида Mobula thurstoni

Mobula thurstoni

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Бялопетниста гладка кучешка акула

Mustelus asterias

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона

Обикновена кучешка акула

Mustelus mustelus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона

Чернопетниста кучешка акула

Mustelus punctulatus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона

Акула от вида Galeus melastomus

Galeus melastomus

Балтийско море

HELCOM

Дребнопетниста акула от вида Scyliorhinus canicula

Scyliorhinus canicula

Балтийско море

HELCOM

Бодлива морска лисица

Amblyraja radiata

Балтийско море

HELCOM

Скат от вида Leucoraja fullonica

Leucoraja fullonica

Балтийско море

HELCOM

Петнист електрически скат

Torpedo marmorata

Балтийско море

HELCOM

Грапава акула

Oxynotus paradoxus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, уязвими видове, свързана с дълбоководния риболов

Дребнозъба риба трион

Pristis pectinata

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Обикновена риба трион

Pristis pristis

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Крокодилова акула

Pseudocarcharias kamoharai

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Син скат

Pteroplatytrygon violacea

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Листовиден скат

Raja fyllae

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Арктически скат

Raja hyperborea

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Норвежки скат

Raja nidarosiensus

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Петнист скат

Raja montagui

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Китова акула

Rhincodon typus

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Атлантическа риба китара

Rhinobatos cemiculus

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Обикновена риба китара

Rhinobatos rhinobatos

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Носата атлантическа химера

Rhinochimaera atlantica

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Бял скат

Rostroraja alba

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Острозъба котешка акула

Dalatias licha

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов

Други акули

Selachimorpha (или Selachii), Batoidea (да се определи по видове според данните за разтоварване на брега, изследване или улов)

Всички океани

РОУР, висок приоритет; HELCOM

Гренландска акула

Sonmnousus microcephalus

Всички океани

РОУР, висок приоритет, свързана с дълбоководния риболов; HELCOM

Бронзова акула чук

Sphyrna lewini

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Гигантска акула чук

Sphyrna mokarran

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Гладка риба чук

Sphyrna zygaena

Всички океани

РОУР, висок приоритет

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение III към Конвенцията от Барселона, OSPAR; HELCOM

Покривна морски ангел

Squatina aculeata

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Морски ангел от вида Squatina oculata

Squatina oculata

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона

Морски ангел

Squatina squatina

Всички океани + Средиземно и Черно море

РОУР, висок приоритет, приложение II към Конвенцията от Барселона, OSPAR; HELCOM

Морска минога

Petromyzon marinus

OSPAR I, II, III, IV

OSPAR; HELCOM

Речна минога

Lampetra fluviatilis

Балтийско море

HELCOM

Бозайници

Mammalia

 

 

Китоподобни — всички видове

CETACEA — всички видове

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО на Съвета (21)

Кит джудже

Balaenoptera acutorostrata

Средиземно море

Препоръка ГКРСМ (22)/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Кит от вида Balaena mysticetus

Balaena mysticetus

OSPAR I

OSPAR

Син кит

Balaenoptera musculus

Всички OSPAR

OSPAR

Бискайски кит

Eubalaena glacialis

Всички OSPAR

OSPAR

Сейвал

Balaenoptera borealis

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Финвал

Balaenoptera physalus

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Обикновен делфин

Delphinus delphis

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Северната част на Атлантическия океан право кит

Eubalaena glacialis

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Дългоопашата гринда

Globicephala melas

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Сив делфин

Grampus griseus

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Кашалот джудже

Kogia simus

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Гърбат кит

Megaptera novaeangliae

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Клюномуцунест кит на Бленвил

Mesoplodon densirostris

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Косатка

Orcinus orca

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Морска свиня

Phocoena phocoena

Средиземно море; OSPAR II, III

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона; Директива 92/43/ЕИО, OSPAR

Кашалоти

Physeter macrocephalus

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Фалшива косатка

Pseudorca crassidens

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Ивичест делфин

Stenella coeruleoalba

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Грапавозъб делфин

Steno bredanensis

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Афала

Tursiops truncatus

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Клюномуцунест кит на Кювие

Ziphius cavirostris

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/2 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Тюлени монаси

Monachus monachus

Всички зони

Препоръка на ГКРСМ/35/2011/5 и приложение II на Конвенцията от Барселона; Директива 92/43/ЕИО

Пръстенчати тюлени от от Саймаа

Phoca hispida saimensis

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО

Дългомуцунест тюлен

Halichoerus grypus

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО

Същински тюлени

Phoca vitulina

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО

Балтийски пръстенчат тюлен

Phoca hispida bottnica

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО

Птици

Aves

 

 

Жълтоклюн буревестник

Calonectris borealis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (23)

Голям корморан

Phalacrocrax carbo

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Бял рибояд

Morus bassanus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици

Тъпоклюна кайра

Fratercula Arctica

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Балеарски буревестник

Puffinus mauretanicus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Речна чайка

Larus ridibundus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Обикновена траурна потапница

Melanitta nigra

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Качулат корморан

Phalacrocorax aristotelis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Голям буревестник

Ardenna гравис

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Обикновен буревестник

Puffinus puffinus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Полярен буревестник

Fulmarus glacialis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Буревестник от вида Calonectris diomedea

Calonectris diomedea

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Сив буревестник

Ardenna grisea

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Левантински буревестник

Puffinus yelkouan

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Средиземноморска чайка

Larus audouinii

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Исландска звънарка

Bucephala islandica

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Булверов тайфунник

Bulweria bulwerii

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Звънарка

Bucephala clangula

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Европейска сребриста чайка

Larus argentatus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Полярна чайка

Larus hyperboreus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Голяма черногърба чайка

Larus marinus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Скуа

Catharacta skua

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Планинска потапница

Aythya marila

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО; приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Кафявоглава потапница

Aythya ferina

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Малка черногърба чайка

Larus fuscus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Малка гагарка

Alle alle

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Дългоопашат морелетник

Stercorarius longicaudus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Дебелоклюна гагарка

Alca torda

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Остроопашат морелетник

Stercorarius parasiticus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Черногуш гмуркач

Gavia arctica

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Буревестник от вида Puffinus lherminieri

Puffinus lherminieri

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Чистик

Cepphus grylle

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Черна потапница

Melanitta americana

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Черноврат гмурец

Podiceps nigricollis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Каспийска чайка

Larus cachinnans

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Обикновена гага

Somateria mollissima

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Кайра

Uria aalge

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Черноклюн гмуркач

Gavia immer

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Обикновен нирец

Mergus merganser

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Голям гмурец

Podiceps cristatus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Исландска потапница

Histrionicus histrionicus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Ушат гмурец

Podiceps auritus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Грендладска чайка

Larus glaucoides

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Гребенчата гага

Somateria spectabilis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Ледена потапница

Clangula hyemalis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Малка черноглава чайка

Larus melanocephalus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Чайка буревестница

Larus canus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Среден нирец

Mergus serrator

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Червеноврат гмурец

Podiceps grisegena

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Червеногуш гмуркач

Gavia stellata

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Дългоклюна чайка

Larus genei

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Стелерова гага

Polysticta stelleri

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Голям морелетник

Stercorarius pomarinus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Дебелоклюна кайра

Uria lomvia

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Кадифена потапница

Melanitta fusca

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Жълтоклюн гмуркач

Gavia adamsii

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Средиземноморска жълтонога чайка

Larus michahellis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Буревестник от Мадейра

Pterodroma madeira

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Средиземноморска чайка

Larus ichthyaetus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Голям бял пеликан

Pelecanus onocrotalus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Северна вълнолюбка

Oceanodroma leucorhoa

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Плоскоклюн листоног

Phalaropus fulicarius

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Тънкоклюн листоног

Phalaropus lobatus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Уилсънова вълнолюбка

Oceanites oceanicus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Полярна рибарка

Sterna paradisaea

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Вълнолюбка от вида Hydrobates Castro

Hydrobates Castro

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Черна рибарка

Chlidonias niger

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Каспийска рибарка

Hydroprogne caspia

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Обикновена дебелоклюна рибарка

Gelochelidon nilotica

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Речна рибарка

Sterna hirundo

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Буревестник от вида Pterodroma deserta

Pterodroma deserta

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Чайка от вида Pagophila eburnea

Pagophila eburnea

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Рибарка от вида Thalasseus bengalensis

Thalasseus bengalensis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Малка чайка

Hydrocoloeus minutus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Белочела рибарка

Sternula albifrons

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Северна вълнолюбка

Hydrobates monteiroi

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Розова рибарка

Sterna dougallii

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Розова чайка

Rhodostethia rosea

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Вилоопашата чайка

Xema sabini

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Гривеста рибарка

Thalasseus sandvicensis

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Чайка от вида Larus thayeri

Larus thayeri

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Морска вълнолюбка

Pelagodroma marina

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Вълнолюбка

Hydrobates pelagicus

Всички зони

Директива 2009/147/ЕО

Малка черногърба чайка

Larus fuscus fuscus

OSPAR I

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Бяла чайка

Pagophila eburnea

OSPAR I

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Стелерова гага

Polysticta stelleri

OSPAR I

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Малък буревестник

Puffinus assimilis baroli (auct.incert.)

OSPAR V

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Мавритански буревестник

Puffinus mauretanicus

OSPAR II, III, IV, V

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Трипръста чайка

Rissa tridactyla

OSPAR I, II,

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Розова рибарка

Sterna dougallii

OSPAR II, III, IV, V

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Тънкоклюна кайра

Uria aalge — иберийска популация (синоними: Uria aalge albionis, Uria aalge ibericus)

OSPAR IV

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Дебелоклюна кайра

Uria lomvia

OSPAR I

Списък на OSPAR на застрашените и намаляващите видове

Влечуги

Reptilia

 

 

Сива морска костенурка от вида Lepidochelys kempii

Lepidochelys kempii

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО; Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II към Конвенцията от Барселона

Карета

Caretta caretta

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО; Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II на Конвенцията от Барселона; OSPAR

Кожести костенурки

Dermochelys coriacea

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО; Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II на Конвенцията от Барселона; OSPAR

Морска костенурка от вида Eretmochelys imbricata

Eretmochelys imbricata

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО; Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Зелена морска костенурка

Chelonia mydas

Всички зони

Директива 92/43/ЕИО; Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Мекочерупчеста костенурка от вида Trionyx triunguis

Trionyx triunguis

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/35/2011/4 и приложение II на Конвенцията от Барселона

Мекотели

Mollusca

 

 

Пясъчна бяла мида

Chamelea gallina

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Миди от вида Donacilla cornea

Donacilla cornea

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Октоподи от рода Eledone

Eledone spp.

Всички зони

Национални планове за управление

Средиземноморски миди от вида Mytilus galloprovincialis

Mytilus galloprovincialis

Всички зони в Средиземно море

Национални планове за управление

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

 

 

 

 

Патела

Patella spp.

Средиземно море

Приложение II към Конвенцията от Барселона

Рапан от вида Rapana venosa

Rapana venosa

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Миди от вида Acanthocardia tuberculata

Acanthocardia tuberculata

Всички зони

Национални планове за управление

Мурекс

Bolinus brandaris

Всички зони

Национални планове за управление

Твърда мида

Callista chione

Всички зони

Национални планове за управление

Мида от вида Donax trunculus

Donax trunculus

Всички зони

Национални планове за управление

Океански куахог

Arctica islandica

OSPAR II

OSPAR

Ракообразно от вида Megabalanus azoricus

Megabalanus azoricus

OSPAR V Навсякъде, където се среща

OSPAR

Морски охлюв от вида Nucella lapillus

Nucella lapillus

OSPAR II, III, IV

OSPAR

Стрида

Ostrea edulis

OSPAR II

OSPAR

Мида от вида Patella ulyssiponensis aspera

Patella ulyssiponensis aspera

Всички зони OSPAR, където се среща

OSPAR

Ракообразни

Crustacea

 

 

Омари

Homarus gammarus

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Дълбоководен червен рак

Chaceon (Geryon) affinis

Всички региони

Свързана с дълбоководния риболов

Сива скарида

Crangon crangon

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Балтийска скарида

Palaemon adspersus

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Скарида от вида Palaemon еlegans

Palaemon еlegans

Черно море

Приложение IV към Протокола за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море

Лангуста

Palinuridae

Средиземно море

Регламент (ЕО) № 1967/2006 (минимален размер за опазване)

Мешести

Cnidaria

 

 

Червени корали

Corallium rubrum

Средиземно море

Препоръка на ГКРСМ/36/2012/1 и Препоръка на ГКРСМ/35/2011/2

За забранени видове: Използват се само индивиди, уловени мъртви. Те се изхвърлят след измерването. Събирането на данни е годишно, а актуализирането/обработката на данните се извършва своевременно, за да се спази графикът на оценките на запасите.

БИОЛОГИЧНИ ДАННИ

Таблица 1E

Сладководни анадромни и катадромни видове

Вид (общоприето наименование)

Вид (научно наименование)

Без морски райони, в които запасът се намира/Код на запаса

Европейска змиорка

Anguilla anguilla

Единици за управление на запасите от змиорки, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета (24)

Сьомгa

Salmo salar

всички области на естествено разпространение

Морска пъстърва

Salmo trutta

Че всички вътрешни води в Балтийско море за напускане


Таблица 2

Риболовна дейност (група сходни риболовни дейности) по региони

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4

Ниво 5

Ниво 6

Класове LOA (m)

Дейност

Класове съоръжения

Групи съоръжения

Вид уред

Целева група (б)

Размер на отвора и други селективни съоръжения

< 10

10-< 12

12-< 18

18-< 24

24-< 40

40 и +

Риболовна дейност

Драги

Драги

Корабна драга [DRB]

Анадромни видове (ANA)

Катадромни видове (CAT)

Главоноги (CEP)

Ракообразни (CRU)

Дънни видове (DEF)

Дълбоководни видове (DWS)

Същински риби (FIF)

Сладководни видове (без код)

Разни (MIS)

Смесени главоноги и дънни риби (MCF)

Смесени ракообразни и дънни риби (MCD)

Смесени дълбоководни видове и дънни риби (MDD)

Смесени пелагични и дънни риби (MPD)

Мекотели (MOL)

Едри пелагични риби (LPF)

Дребни пелагични риби (SPF)

Едри пелагични риби (LPF) и Дребни пелагични риби (SPF)

б)

 

 

 

 

 

 

Механична/Засмукваща драга [HMD]

б)

 

 

 

 

 

 

Тралове

Дънни тралове

Дънен трал [OTB]

б)

 

 

 

 

 

 

Близнецов трал [OTT]

б)

 

 

 

 

 

 

Дънен трал, теглен от два кораба [PTB]

б)

 

 

 

 

 

 

Бим трал [TBB]

б)

 

 

 

 

 

 

Пелагични тралове

Пелагичен трал [OTM]

б)

 

 

 

 

 

 

Пелагичен трал, теглен от два кораба [PTM]

б)

 

 

 

 

 

 

Куки и влакна

Пръти и влакна

Чепарета (ръчни и механизирани) [LHP] [LHM]

б)

 

 

 

 

 

 

Влачещи се въдичарски уреди [LTL]

б)

 

 

 

 

 

 

Парагади

Плаващи парагади [LLD]

б)

 

 

 

 

 

 

Парагади и кърмаци [LLS]

б)

 

 

 

 

 

 

Капани

Капани

Винтери и капанни съоръжения [FPO]

б)

 

 

 

 

 

 

Конусовидни мрежи [FYK]

б)

 

 

 

 

 

 

Непокрити стационарни мрежи [FPN]

б)

 

 

 

 

 

 

Стационарни инсталации за огради и заграждения

б)

 

 

 

 

 

 

Мрежи

Мрежи

Тройна мрежа [GTR]

б)

 

 

 

 

 

 

Хрилна мрежа (закотвена) [GNS]

б)

 

 

 

 

 

 

Плаваща хрилна мрежа [GND]

б)

 

 

 

 

 

 

Грибове

Ограждащи мрежи

Мрежа гъргър [PS]

б)

 

 

 

 

 

 

Лампари [LA]

б)

 

 

 

 

 

 

Грибове в)

Гриб шотландски [SSC]

б)

 

 

 

 

 

 

Гриб датски [SDN]

б)

 

 

 

 

 

 

Двоен гриб [SPR]

б)

 

 

 

 

 

 

Гриб плажен и корабен [SB] [SV]

б)

 

 

 

 

 

 

Други съоръжения

Други съоръжения

Риболов на змиорки (без код)

Змиорка

б)

 

 

 

 

 

 

Разни (да се посочи)

Разни (да се посочи)

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

Друга дейност освен риболов

Друга дейност освен риболов

 

 

 

 

 

 

 

Неактивен

Неактивен

 

 

 

 

 

 

 

а)

съгласно съществуващите кодове в съответните регламенти

б)

съгласно съществуващите кодове в съответните регламенти

в)

с устройства за концентриране на риба (УСР)/в свободни пасажи

г)

< 6 m и 6—12 метра в Средиземно море


Таблица 3

Видове, които се събират за любителски риболов

 

Зона

Вид

1

Балтийско море (подучастъци 22—32 на ICES)

Сьомга, змиорки и морска пъстърва (включително в сладка вода) и треска.

2

Северно море (зони на ICES IIIa, IV и VIId)

Сьомга и змиорки (включително в сладка вода). Лаврак, атлантическа треска, сребриста сайда и подклас Пластинчатохрили

3

Източна Арктика (зони на ICES I и II)

Сьомга и змиорки (включително в сладка вода). Атлантическа треска, сребриста сайда и подклас Пластинчатохрили

4

Северната част на Атлантическия океан (зони V-XIV на ICES и зони на NAFO)

Сьомга и змиорки (включително в сладка вода). Лаврак, атлантическа треска, сребристра сайда, подклас Пластинчатохрили и далекомигриращи видове, обхванати от ICCAT.

5

Средиземно море

Змиорки (включително в сладка вода), подклас Пластинчатохрили и далекомигриращи видове, обхванати от ICCAT.

6

Черно море

Змиорки (включително в сладка вода), подклас Пластинчатохрили и далекомигриращи видове, обхванати от ICCAT.


Таблица 4

Променливи на риболовната дейност

 

Променливи (25)

Единица

Капацитет

 

Брой на корабите

Брой

 

Бруто тонаж, kW, възраст на кораба

Брой

Усилие

 

Дни в морето

Дни

 

Риболовни часове (по избор)

Часове

 

Риболовни дни

Дни

 

kW * риболовни дни

Брой

 

GT * риболовни дни

Брой

 

Брой рейсове

Брой

 

Брой на риболовните операции

Брой

 

Брой на мрежите/дължина (*)

Брой/метри

 

Брой на куките, брой на въдиците (*)

Брой

 

Брой на винтерите, капанните съоръжения (*)

Брой

Разтоварвания на брега

 

Стойност на разтоварванията — общо и по търговски видове

Евро

 

Живо тегло на целия разтоварен улов на сушата и по видове

Тонове

 

Цени по търговски видове

EUR/kg

ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ НА ФЛОТА

Таблица 5A

Икономически променливи за флота

Група променливи

Променлива

Единица

Приходи

Брутна стойност на разтоварванията на брега

Евро

Приходи от лизинг на квота или други риболовни права

Евро

Други приходи

Евро

Разходи за труд

Разходи за персонал

Евро

Стойност на труда на лицата, които работят без заплащане

Евро

Разходи за енергия

Разходи за енергия

Евро

Разходи за ремонт и поддръжка

Разходи за ремонт и поддръжка

Евро

Други оперативни разходи

Променливи разходи

Евро

Фиксирани разходи

Евро

Лизингови плащания или плащане на наем за квота или други риболовни права

Евро

Субсидии

Субсидии за дейността

Евро

Субсидии за инвестиции

Евро

Капиталови разходи

Потребление на основен капитал

Евро

Капиталова стойност

Стойност на материалните активи

Евро

Стойност на квотата и на други риболовни права

Евро

Инвестиции

Инвестиции в материални активи, нетен размер

Евро

Финансово състояние

Дългосрочен/краткосрочен дълг

Евро

Общи активи

Евро

Заетост

Наемен екипаж

Брой

Лица, които работят без заплащане

Брой

Общо отработени часове годишно

Брой

Флот

Брой на корабите

Брой

Средна LOA на корабите

Метри

Общ тонаж на кораба

Бруто тонаж (GT)

Обща мощност на кораба

kW

Средна възраст на корабите

Години

Усилие

Дни в морето

Дни

Потребление на енергия

Литри

Брой на риболовните предприятия/единици

Брой на риболовните предприятия/единици

Брой

Стойност на продукцията по видове

Стойност на разтоварванията по видове

Евро

Средна цена по видове

EUR/kg

ИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ НА ФЛОТА

Таблица 5B

Сегментиране на флота

 

Класове на дължина (LOA) (26)

Активни кораби

0-< 10 m

0-< 6 m

10-< 12 m

6-< 12 m

12-< 18 m

18-< 24 m

24-< 40 m

40 m или повече

Използващи активни съоръжения

Бим траулери

 

 

 

 

 

 

Дънни траулери и/или дънни сейнери

 

 

 

 

 

 

Пелагични траулери

 

 

 

 

 

 

Кораби с мрежи гъргър

 

 

 

 

 

 

Кораби с драги

 

 

 

 

 

 

Кораби, използващи други активни съоръжения

 

 

 

 

 

 

Кораби, използващи само поливалентни активни съоръжения

 

 

 

 

 

 

Използващи пасивни съоръжения

Кораби, използващи куки

 (27)

 (27)

 

 

 

 

Кораби, използващи плаващи или статични мрежи

 

 

 

 

Кораби, използващи кошове и/или капанни съоръжения

 

 

 

 

Кораби, използващи други пасивни съоръжения