EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1165

Регламент (ЕС) 2016/1165 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

OJ L 193, 19.7.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1165/oj

19.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1165 НА СЪВЕТА

от 18 юли 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета (2) се привежда в действие Решение 2010/788/ОВППС на Съвета и се предвиждат някои мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго, включително замразяване на активите им.

(2)

С Резолюция 2293 (2016) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-долу „СС на ООН“) от 21 юни 2016 г. бяха изменени критериите за определяне на лицата и образуванията, за които да се прилагат ограничителните мерки, предвидени в параграфи 9 и 11 от Резолюция 1807 (2008) на СС на ООН, и беше разширен обхватът на разпоредбите относно оръжейното ембарго. С Решение (ОВППС) 2016/1173 на Съвета (3) Съветът реши да разшири в съответната степен обхвата на критериите.

(3)

Тази мярка попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за нейното въвеждане в действие е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на стопанските субекти във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 1б, параграф 1 се добавя следната буква:

„г)

техническа помощ, финансиране или финансова помощ, или брокерски услуги във връзка с други продажби или доставки на оръжия и свързаните с тях материали, одобрени предварително от Комитета по санкциите;“

2)

Член 2а, параграф 1 се изменя, както следва

а)

буква д) се заменя със следното:

„д)

планиране, ръководене или извършване на действия в ДРК, които съставляват нарушения на правата на човека или нарушения или погазване на международното хуманитарно право, в зависимост от случая, включително действия, насочени срещу цивилното население, включително убиване и осакатяване, изнасилване и други видове сексуално насилие, отвличане, насилствено разселване и нападения над училища и болници;“

б)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

оказване на подкрепа на физически лица или образувания, включително въоръжени групировки или престъпни мрежи, участващи в дейности, дестабилизиращи ДРК чрез незаконна експлоатация или търговия с природни ресурси, включително злато или дива флора и фауна, както и продукти от дивата флора и фауна;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.

(2)  Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/1173 на Съвета от 18 юли 2016 година за изменение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго (вж. страница 108 от настоящия брой на Официален вестник).


Top