EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2251

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2251 на Комисията от 26 ноември 2015 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 8348)

OJ L 318, 4.12.2015, p. 53–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2251/oj

4.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 318/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2251 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2015 година

за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2014 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2015) 8348)

(само текстовете на английски, италиански, немски, нидерландски, френски и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 5, втора алинея и член 10, параграф 1от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква, съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, ежегодно да потвърждава средните специфични емисии на CO2 и целта за специфичните емисии за всеки производител на леки пътнически автомобили в ЕС, както и за всяка група от производители, образувана съгласно член 7, параграф 1 от същия регламент. Въз основа на това потвърждение Комисията следва да определя дали производителите и групите от производители са спазили изискванията по член 4 от този регламент.

(2)

Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009 средните специфични емисии за производителите за 2014 г. се изчисляват в съответствие с втората алинея от посочения член, като при това се вземат предвид 80 % от новите леки пътнически автомобили на даден производител, които са регистрирани през съответната година.

(3)

Подробните данни, които следва да се използват при изчисляването на средните специфични емисии и на целите за специфичните емисии, са дефинирани в част А, точка 1 и в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 443/2009 и се основават на регистрациите на нови леки пътнически автомобили в държавите членки през предходната календарна година.

(4)

Повечето държави членки подадоха в Комисията данните за 2014 г. до крайния срок — 28 февруари 2015 г., определен в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009. В случаите, при които проверката на данните от страна на Комисията показа, че някои данни липсват или са очевидно неточни, Комисията се свърза със съответните държави членки и с тяхно съгласие коригира или допълни въпросните данни. В случаите, при които не бе постигнато съгласие със съответната държава членка, съответните предварителни данни за тази държава членка не са коригирани.

(5)

На 15 април 2015 г. Комисията публикува предварителните данни и съобщи на 93 производители предварителните изчисления на техните средни специфични емисии на CO2 през 2014 г. и техните цели за специфични емисии в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009. От производителите бе поискано да проверят тези данни и да уведомят Комисията за евентуални грешки до три месеца след получаването на уведомлението от Комисията, в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от посочения регламент и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2). Двама производители приеха предварителните данни без корекции, а 40 производители подадоха уведомления за грешки в определения срок.

(6)

За останалите 51 производители, от които не бяха получени уведомления за грешки в наборите от данни или други отговори, предварителните данни и предварителните изчисления на средните специфични емисии и на целите за специфични емисии следва да бъдат утвърдени без промени. За един от производителите всички докладвани в предварителния набор от данни превозни средства се оказаха извън обхвата на Регламент (ЕО) № 443/2009.

(7)

Комисията провери нотифицираните от производителите корекции и съответните обосновки, след което наборите от данни бяха изменени, както е уместно.

(8)

В случай на записи с липсващи или неправилни идентификационни параметри, като например тип, вариант, код на версията или номер на одобрението на типа, следва да се има предвид фактът, че производителите нямат право да проверяват или коригират тези записи. Поради това е уместно да се въведе интервал на възможна грешка за стойностите в тези записи на емисиите на CO2 и на масата на автомобилите.

(9)

Интервалът на възможна грешка следва да се изчислява като разликата между двете стойности на дистанциите до целта за специфичните емисии, получени, като от целите за специфичните емисии се извадят средните емисии, изчислени съответно с отчитане и без отчитане на регистрациите, които не могат да бъдат проверени от производителите. Независимо дали тази разлика е положителна или отрицателна, интервалът на възможната грешка следва винаги да подобрява позицията, достигната от съответния производител спрямо неговата цел за специфични емисии.

(10)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 443/2009 следва да се счита, че даден производител е постигнал поставената му цел за специфичните емисии, посочени в член 4 от същия регламент, ако средните емисии, посочени в настоящото решение, са по-ниски от целта за специфични емисии, което се изразява като отрицателна дистанция от целта. Когато средните емисии са по-големи от целта за специфичните емисии, се начислява такса за наднормени емисии в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 443/2009, освен ако съответният производител е освободен от задължението за постигане на тази цел в съответствие с член 2, параграф 4 или член 11 от цитирания регламент, или е член на група съгласно член 7 от този регламент и групата изпълнява поставената ѝ цел за специфичните емисии. При така описаните условия, за един производител следва да се счита, че неговите специфични емисии надхвърлят неговата цел за специфични емисии за 2014 г.

(11)

След заявлението, направено от страна на Volkswagen Group на 3 ноември 2015 г., че са открити нередности при определянето на стойностите на емисиите на CO2 на някои от техните автомобили във връзка с одобряването на типа, средните специфични емисии на CO2 и целите за специфични емисии на групата на Volkswagen и нейните членове следва да не бъдат потвърждавани, докато бъде направено допълнително изяснение от Volkswagen Group. Поради това групата на Volkswagen и нейните членове (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini S.p.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat S.A., Skoda Auto A.S. и Volkswagen AG) не следва да бъдат обект на настоящото решение

(12)

Средните специфични емисии на CO2 от новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2014 г., целите за специфични емисии и разликите между тези две стойности следва да бъдат съответно потвърдени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стойностите на постигнатите от производителите показатели, които са потвърдени или изменени за всеки производител на леки пътнически автомобили и за всяка група от такива производители за календарната 2014 година в съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, са посочени в приложението към настоящото решение.

Също така, в приложението към настоящото решение са посочени и стойностите по член 10, параграф 1, букви а) — д) от Регламент (ЕО) № 443/2009 за всеки производител на леки пътнически автомобили и за всяка група от такива производители за календарната 2014 година, с изключение на съответните производители, за които е предвидено освобождаването по член 2, параграф 4 от цитирания регламент.

Член 2

Адресати на настоящото решение са следните самостоятелни производители и групи от производители, формирани в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009:

1)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co.,KG

Alpenstraße 35 — 37

86807 Buchloe

Германия

2)

Aston Martin Lagonda Ltd.

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road

Gaydon Warwickshire CV35 0DB

Обединеното кралство

3)

Automobiles Citroen

Route de Gizy

78943 Vélizy-Villacoublay Cedex

Франция

4)

Automobiles Peugeot

Route de Gizy

78943 Vélizy-VillacoublayCedex

Франция

5)

AVTOVAZ JSC

Представляван в ЕС от:

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignières

Франция

6)

BLUECAR SAS

31-32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Франция

7)

BLUECAR ITALY S.R.L.

Foro Bonaparte 54

20121 Milano (MI)

Италия

8)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Германия

9)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Германия

10)

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Представляван в ЕС от:

BYD Europe B.V.

Vareseweg 53

3047 AT Rotterdam

Нидерландия

11)

Caterham Cars Ltd.

2 Kennet Road Dartford

Kent DA1 4QN

Обединеното кралство

12)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

13)

FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Представляван в ЕС от:

Fiat Chrysler Automobiles

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

14)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

15)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

16)

Daihatsu Motor Co Ltd.

Представляван в ЕС от:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Белгия

17)

Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Германия

18)

Dongfeng Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Giotti Victoria S.r.l.

Pisana Road, 11/a

50021 Barberino Val D'Elsa (Florence)

Италия

19)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218

NJ Lelystad

Нидерландия

20)

DR Motor Company S.p.A.

S.S. 85, Venafrana km 37.500

86070 Macchia d'Isernia

Италия

21)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Италия

22)

FCA Italy S.p.A. (Fiat Group Automobiles S.p.A.)

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

23)

Fisker Automotive and Technology Group LLC

Fisker Automotive GmbH

Daimlerstrasse 11a

85748 Garching

Германия

24)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

25)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Германия

26)

Fuji Heavy Industries Ltd.

Представляван в ЕС от:

Subaru Europe NV/SA

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Белгия

27)

General Motors Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

28)

GM Korea Company

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

29)

Great Wall Motor Company Ltd

Представляван в ЕС от:

International Motors Ltd.

I.M. House South Drive

Coleshill B46 1DF

Обединеното кралство

30)

GTF Innovations S.A.S.

ZI de Lucinges

01370 Treffort Cuisiat

Франция

31)

Honda Automobile (China) Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

32)

Honda Motor Co., Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

33)

Honda Turkiye A.S.

Представляван в ЕС от:

Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

34)

Honda of the UK Manufacturing Ltd.

470 London Road

Slough Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

35)

Hyundai Motor Company

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

36)

Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

37)

Hyundai Motor India Ltd.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

38)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Представляван в ЕС от:

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

Германия

39)

Isuzu Motors Limited

Представляван в ЕС от:

Isuzu Motors Europe NV

Bist 12,

B-2630 Aartselaar

Белгия

40)

IVECO S.p.A.

Via Puglia 35

10156 Torino

Италия

41)

Jaguar Land Rover Ltd.

Abbey Road

Whitley

Coventry CV3 4LF

Обединеното кралство

42)

Jiangling Motor Holding Co Ltd.

Представляван в ЕС от:

LWMC Europe BV

Berenbroek 3

5707 DB Helmond

Нидерландия

43)

KIA Motors Corporation

Представляван в ЕС от:

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

44)

KIA Motors Slovakia S.r.o.

Kia Motors Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 1

160486 Frankfurt am Main

Германия

45)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Австрия

46)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7-11

21614 Buxtehude

Германия

47)

LADA France S.A.S.

13, Route Nationale 10

78310 Coignieres

Франция

48)

Lotus Cars Ltd.

Hethel Norwich

Norfolk

NR14 8EZ

Обединеното кралство

49)

Magyar Suzuki Corporation Ltd.

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

50)

Mahindra & Mahindra Ltd.

Представляван в ЕС от:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Италия

51)

Maruti Suzuki India Ltd.

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

52)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Италия

53)

Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Europe GmbH

European R&D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Ts

Германия

54)

McLaren Automotive Ltd.

Chertsey Road

Woking Surrey

GU21 4YH

Обединеното кралство

55)

Mercedes-AMG GmbH

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229 HPC F 403

70327 Stuttgart,

Германия

56)

MG Motor UK Ltd.

International HQ

Q Gate

Low Hill Lane

Birmingham

B31 2BQ

Обединеното кралство

57)

Mia Electric S.A.S.

45, rue des Pierrières

BP 60324

79143 Cerizay Cedex

Франция

58)

Micro-Vett S.r.l.

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

Италия

59)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

60)

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

61)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Представляван в ЕС от:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

62)

Morgan Motor Co. Ltd.

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Обединеното кралство

63)

National Electric Vehicle Sweden A.B.

Saabvägen 5

SE-461 38 Trollhättan

Швеция

64)

Nissan International SA

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Bruxelles

Белгия

65)

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

66)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell' Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Италия

67)

PERODUA Manufacturing

Представляван в ЕС от:

KESMAN Ltd.

Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road

Maidenhead, Berkshire

SL6 8BD

Обединеното кралство

68)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint- Christol- les-Alès

Франция

69)

Perushaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Представляван в ЕС от:

Proton Cars UK Ltd.

1-3 Crowley Way

Avonmouth Bristol,

BS11 9YR

Обединеното кралство

70)

Qoros Automotive Co., Ltd.

Представляван в ЕС от:

Qoros Automotive Europe GmbH

Martiusstrasse 5

80802 München

Германия

71)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Франция

72)

Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Франция

73)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130

80788 München

Германия

74)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Франция

75)

Ssangyong Motor Company

Представляван в ЕС от:

SsangYong Motor Europe Office

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt am Main

Германия

76)

Suzuki Motor Corporation

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

77)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Представляван в ЕС от:

Suzuki Deutschland GmbH

Legal Department

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

78)

Tata Motors Ltd.

Представляван в ЕС от:

Tata Motors European Technical Centre Plc.

International Automotive Research Centre

University of Warwick

Coventry

CV4 7AL

Обединеното кралство

79)

Tazzari GL S.p.A.

VIA Selice Provinciale 42/E

40026 Imola

Bologna

Италия

80)

Tesla Motors Ltd.

Представляван в ЕС от:

Tesla Motors NL

7-9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

Нидерландия

81)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Белгия

82)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Швеция

83)

Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87

48249 Dülmen

Германия

84)

Група на: BMW Group BMW

Petuelring 130

80788 Munich

Германия

85)

Група на: Daimler AG

Mercedesstr 137/1

Zimmer 229

70546 Stuttgart

Германия

86)

Група на: FCA Italy S.p.A.

Building 5 — Ground floor — Room A8N

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Италия

87)

Група на: Ford -Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50725 Köln

Германия

88)

Група на: General Motors

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Германия

89)

Група на: Honda Motor Europe Ltd.

470 London Road Slough

Berkshire

SL3 8QY

Обединеното кралство

90)

Група на: Hyundai

Hyundai Motor Europe GmbH

Kaiserleipromanade 5

63067 Offenbach

Германия

91)

Група на: Kia

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Германия

92)

Група на: Mitsubishi Motors

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Нидерландия

93)

Група на Renault

1 Avenue du Golf

78288

Guyancourt Cedex

Франция

94)

Група на Suzuki

Suzuki Allee 7

64625 Bensheim

Германия

95)

Група на: Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover

Abbey Road

Whitley Coventry

CV3 4LF

Обединеното кралство

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2015 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията от 10 ноември 2010 година относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Стойности на показателите, постигнати от отделните производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на производителя

Групи и дерогации

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 80 % от леките пътнически автомобили), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките пътнически автомобили)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

DMD

753

160,382

 

 

 

1 842,29

168,440

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

1 358

313,382

313,000

0,382

0,382

1 815,17

319,624

AUTOMOBILES CITROEN

 

594 247

103,142

125,262

– 22,120

– 22,120

1 268,32

110,758

AUTOMOBILES PEUGEOT

 

766 517

102,376

125,348

– 22,972

– 22,972

1 270,20

109,549

AVTOVAZ JSC

P8

831

213,646

125,611

88,035

88,035

1 275,96

215,937

BLUECAR SAS

 

1 070

0,000

123,686

– 123,686

– 123,686

1 233,83

0,000

BLUECAR ITALY SRL

 

100

0,000

124,882

– 124,882

– 124,882

1 260,00

0,000

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

791 411

120,841

139,446

– 18,605

– 18,648

1 578,69

130,892

BMW M GMBH

P1

6 559

201,232

147,426

53,806

53,064

1 753,31

208,926

BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

 

47

0,000

179,493

– 179,493

– 179,493

2 455,00

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

81

152,781

 

 

 

642,53

160,543

CHEVROLET ITALIA SPA

P5

66

113,000

118,182

– 5,182

– 5,182

1 113,39

114,530

CHRYSLER GROUP LLC

P3

57 945

170,991

158,684

12,307

12,145

1 999,66

181,942

CNG– TECHNIK GMBH

P4

9

0,000

143,761

– 143,761

– 143,761

1 673,11

22,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P8

372 685

119,789

122,430

– 2,641

– 2,641

1 206,35

125,172

DAIMLER AG

P2

685 857

118,152

139,460

– 21,308

– 21,329

1 579,00

131,482

DONGFENG MOTOR CORPORATION

DMD

3

165,000

 

 

 

1 251,33

171,333

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

10

178,000

 

 

 

865,00

178,000

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

305

144,270

 

 

 

1 214,16

146,115

FERRARI SPA

D

2 068

300,285

303,000

– 2,715

– 2,715

1 671,58

316,254

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

666 763

110,682

119,520

– 8,838

– 8,847

1 142,68

115,543

FISKER AUTOMOTIVE INC

 

27

53,000

181,778

– 128,778

– 128,778

2 505,00

53,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

21

101,756

134,118

– 32,362

– 102,261

1 462,10

136,048

FORD– WERKE GMBH

P4

939 427

113,657

127,433

– 13,776

– 13,777

1 315,84

121,450

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

ND

25 500

152,649

164,616

– 11,967

– 11,969

1 572,98

160,788

GENERAL MOTORS COMPANY

P5

3 244

166,887

137,350

29,537

29,537

1 532,84

199,146

GM KOREA COMPANY

P5

32 754

124,841

131,465

– 6,624

– 6,624

1 404,05

133,763

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

460

163,747

 

 

 

1 318,08

166,909

GTF INNOVATIONS SAS

 

3 758

116,045

131,844

– 15,799

– 15,799

1 412,34

123,226

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P6

6 932

124,076

119,643

4,433

4,433

1 145,36

125,061

HONDA MOTOR CO LTD

P6

7 402

122,460

131,824

– 9,364

– 9,364

1 411,92

132,559

HONDA TURKIYE AS

P6

550

154,798

126,457

28,341

28,341

1 294,47

155,038

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P6

111 220

124,614

132,954

– 8,340

– 8,340

1 436,63

134,383

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P11

63 440

126,043

136,711

– 10,668

– 10,668

1 518,85

136,998

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P11

120 983

110,465

116,176

– 5,711

– 5,711

1 069,51

113,304

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P11

200 747

133,734

133,128

0,606

0,606

1 440,45

140,090

HYUNDAI MOTOR INDIA LTD

P11

24 306

111,163

116,467

– 5,304

– 5,304

1 075,87

113,047

ISUZU MOTORS LIMITED

DMD

64

199,922

 

 

 

2 026,14

204,000

IVECO SPA

 

2

228,000

237,075

– 9,075

– 9,075

3 715,00

319,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P10/ND

140 214

165,435

178,025

– 12,590

– 12,590

2 043,66

178,403

JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD

DMD

2

154,000

 

 

 

1 375,00

154,000

KIA MOTORS CORPORATION

P13

216 344

115,439

126,403

– 10,964

– 10,964

1 293,30

125,015

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P13

130 605

133,612

133,518

0,094

0,094

1 448,98

140,734

KTM– SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

21

194,000

 

 

 

896,43

194,143

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

833

219,378

 

 

 

1 285,08

220,505

LADA FRANCE

P8

2

179,000

129,452

49,548

49,548

1 360,00

202,000

LOTUS CARS LIMITED

DMD

569

193,092

 

 

 

1 183,45

201,694

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P9/ND

108 700

117,932

123,114

– 5,182

– 5,183

1 147,29

123,154

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

221

174,943

 

 

 

1 889,86

176,805

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P9/ND

26 905

97,981

123,114

– 25,133

– 25,133

932,15

99,191

MASERATI SPA

P3

5 032

190,742

157,313

33,429

33,427

1 969,66

213,316

MAZDA MOTOR CORPORATION

ND

159 719

121,968

129,426

– 7,458

– 7,458

1 407,43

128,179

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

342

268,564

280,000

– 11,436

– 11,436

1 541,27

270,670

MERCEDES– AMG GMBH

P2

651

261,346

145,494

115,852

115,064

1 711,04

272,252

MG MOTOR UK LIMITED

D

2 280

135,148

149,500

– 14,352

– 14,352

1 329,33

140,523

MIA ELECTRIC SAS

 

22

0,000

108,563

– 108,563

– 108,563

902,91

0,000

MICRO– VETT SPA

 

6

0,000

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P7

72 149

85,529

143,547

– 58,018

– 58,018

1 668,43

119,360

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P7

41

132,688

133,308

– 0,620

– 0,620

1 444,39

146,195

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH

P7

20 075

95,695

109,822

– 14,127

– 14,127

930,47

97,539

MORGAN MOTOR CO LTD

DMD

407

173,663

 

 

 

1 100,73

189,708

NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN

DMD

208

177,229

 

 

 

1 610,13

181,827

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

469 186

103,312

129,031

– 25,719

– 25,719

1 350,80

115,019

ADAM OPEL AG

P5

860 957

122,425

131,518

– 9,093

– 9,093

1 405,22

130,150

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

343,000

 

 

 

1 487,00

343,000

PERODUA MANUFACTURING SDN BHD

DMD

20

137,000

 

 

 

1 010,75

137,700

PGO AUTOMOBILES

DMD

11

174,000

 

 

 

1 011,18

174,182

PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD

DMD

11

198,625

 

 

 

1 322,36

199,818

QOROS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

39

146,000

 

 

 

1 485,00

146,000

RENAULT SAS

P8

871 327

98,779

124,427

– 25,648

– 25,649

1 250,06

108,354

RENAULT TRUCKS

DMD

24

187,474

 

 

 

2 145,63

191,292

ROLLS– ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

581

326,254

180,600

145,654

144,968

2 479,23

330,043

SECMA SAS

DMD

41

131,000

 

 

 

658,00

131,585

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

7 873

170,944

180,000

– 9,056

– 9,056

1 861,68

177,986

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P9/ND

16 467

163,974

123,114

40,860

40,860

1 315,77

169,338

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P9/ND

740

98,797

123,114

– 24,317

– 24,317

880,11

98,838

TATA MOTORS LIMITED

P10/ND

405

132,660

178,025

– 45,365

– 45,365

1 368,96

141,770

TAZZARI GL SPA

 

21

0,000

99,137

– 99,137

– 99,137

696,67

0,000

TESLA MOTORS LTD

 

4 574

0,000

166,629

– 166,629

– 166,629

2 173,50

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

538 673

102,286

127,146

– 24,860

– 24,998

1 309,55

112,791

VOLVO CAR CORPORATION

 

231 912

112,433

143,886

– 31,453

– 31,453

1 675,85

126,482

WIESMANN GMBH

DMD

4

289,667

 

 

 

1 462,50

292,000


Таблица 2

Стойности за показателите, постигнати от групите производители, които се потвърждават в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Наименование на групата

Група

Брой на регистрациите

Средни емисии на CO2 (за 80 % от леките пътнически автомобили), коригирани

Цел за специфични емисии

Дистанция до целта

Дистанция до целта, коригирана

Средна маса

Средни емисии на CO2 (за 100 % от леките пътнически автомобили)

BMW GROUP

P1

798 551

121,078

139,541

– 18,463

– 18,518

1 580,78

131,678

DAIMLER AG

P2

686 508

118,181

139,465

– 21,284

– 21,301

1 579,12

131,616

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA

P3

729 740

111,754

122,890

– 11,136

– 11,158

1 216,43

121,490

FORD– WERKE GMBH

P4

939 457

113,654

127,433

– 13,779

– 13,781

1 315,84

121,449

GENERAL MOTORS

P5

897 021

122,543

131,536

– 8,993

– 8,993

1 405,62

130,530

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P6

126 104

124,164

132,127

– 7,963

– 7,963

1 418,55

133,853

MITSUBISHI MOTORS

P7

92 265

85,363

136,204

– 50,841

– 50,841

1 507,76

114,624

POOL RENAULT

P8

1 244 845

104,458

123,830

– 19,372

– 19,373

1 236,99

113,461

SUZUKI POOL

P9/ND

152 812

114,9

123,114

– 8,214

– 8,215

1 126,27

123,794

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P10/ND

140 619

165,324

178,025

– 12,701

– 12,701

2 041,71

178,298

HYUNDAI

P11

409 476

121,928

127,686

– 5,758

– 5,758

1 321,36

130,092

KIA

P13

346 949

122,256

129,082

– 6,826

– 6,826

1 351,91

130,932

Обяснителни бележки към таблици 1 и 2:

Колона A:

Таблица 1: „Наименование на производителя“ означава наименованието на съответния производител съгласно уведомлението до Комисията от съответния производител или, когато такова уведомление не е направено — наименованието, регистрирано от регистрационния орган на държавата членка.

Таблица 2: „Наименование на групата“ означава наименованието на групата от производители, обявено от ръководителя на групата.

Колона B:

„D“ означава, че е в сила дерогация, предоставена на малък производител съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 443/2009, валидна за календарната 2014 година;

„ND“ означава, че е в сила дерогация, предоставена на производител, работещ в областта на определена пазарна ниша съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009, валидна за календарната 2014 година;

„DMD“ означава, че е в сила дерогация de minimis, т.е. че производител, който заедно с всички свои свързани предприятия е отговорен за по-малко от 1 000 нови регистрирани през 2014 г. автомобили, не е длъжен да постигне цел за специфичните емисии;

„Р“ означава, че производителят е член на група (посочена в таблица 2), образувана в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009, и споразумението за групиране е валидно през календарната 2014 година.

Колона C:

„Брой на регистрациите“ означава общият брой на новите леки пътнически автомобили, които са регистрирани от държавите членки в рамките на една календарна година, с изключение на регистрациите, свързани със записи, в които липсват стойностите за маса на автомобила и/или емисии на CO2, и със записи, които производителят не признава. Броят на регистрациите, докладвани от държавите членки, не може да се променя по никакъв друг начин.

Колона D:

„Средни емисии на CO2 (80 % от леките пътнически автомобили), коригирани“ означава средните специфични емисии на CO2, изчислени въз основа на тези 80 % от леките пътнически автомобили от автомобилния парк на производителя, които са с по-ниски емисии от останалите, в съответствие с член 4, втора алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 443/2009 и точка 4 от Съобщение на Комисията COM(2010) 657 окончателен. В съответните случаи средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, нотифицирани до Комисията от съответния производител. Използваните при изчислението записи включват тези с валидна стойност за маса и емисии на CO2.

Колона E:

„Цел за специфични емисии“ означава целта за емисиите на база средната маса на всички превозни средства на даден производител, след прилагане на формулата, посочена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.

Колона F:

„Дистанция до целта“ означава разликата между средната стойност за специфични емисии в колона D и стойността на целта за специфични емисии в колона E. Когато стойността в колона F е положителна, средната стойност на специфичните емисии е по-голяма от целта за специфичните емисии.

Колона G:

„Дистанция до целта, коригирана“ означава, че когато стойностите в тази колона са различни от тези в колона F, стойностите в колоната са коригирани, така че да бъде взет предвид интервалът на възможна грешка. Интервалът на възможна грешка се прилага само ако производителят е уведомил Комисията за записи с код за грешка В, както е посочено в член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010. Интервалът на възможна грешка се изчислява по следната формула:

Грешка

=

абсолютната стойност на [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1

=

средните специфични емисии на CO2, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона D);

TG1

=

целта за специфичните емисии, включително с отчитане на неидентифицируемите автомобили (тази стойност е дадена в колона Е);

AC2

=

средните специфични емисии на СО2, без да са включени неидентифицируемите автомобили;

TG2

=

целта за специфичните емисии, без да са включени неидентифицируемите автомобили.

Колона I:

„Средни емисии на CO2 (100 % от леките пътнически автомобили)“ означава средната стойност на специфичните емисии на CO2, изчислени въз основа на 100 % от превозните средства на даден производител. В съответните случаи средните специфични емисии са коригирани, за да се вземат предвид корекциите, нотифицирани до Комисията от съответния производител. Записите, използвани за изчислението, включват тези, които съдържат валидни стойности за масата на автомобилите и емисиите на CO2, но не отчитат облекченията, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009.


Top