EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1017

Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 година за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции

OJ L 169, 1.7.2015, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/oj

1.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1017 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 юни 2015 година

за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално членове 172 и 173, член 175, трета алинея и член 182, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Икономическата и финансовата криза доведе до спад в нивото на инвестициите в рамките на Съюза. Инвестициите намаляха с приблизително 15 % спрямо върховата си стойност от 2007 г. Съюзът страда по-специално от недостиг на инвестиции в резултат на бюджетните ограничения за държавите членки и от слаб растеж, което от своя страна води до несигурност на пазара от гледна точка на икономическите перспективи. Тази липса на инвестиции, която беше особено сериозна в най-тежко засегнатите от кризата държави членки, забави икономическото възстановяване и има отрицателно въздействие върху създаването на работни места, дългосрочните перспективи за растеж и конкурентоспособността, като е възможно да попречи на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Необходимо е да се увеличи привлекателността на инвестирането в Европа и в инфраструктурата на съвременна, основана на знанието икономика.

(2)

Необходими са всеобхватни действия за излизане от порочния кръг, създаден от липсата на инвестиции и от нарастващите различия между регионите, както и за укрепване на доверието в икономиката на Съюза, а стимули за създаването на благоприятна за инвестициите среда в държавите членки биха могли да подпомогнат икономическото възстановяване. Наред с подновения подем в инвестиционното финансиране, ефективните и устойчиви в икономическо и социално отношение структурни реформи, както и фискалната отговорност представляват начин за създаване на благотворно взаимодействие, при което инвестиционните проекти спомагат за увеличаване на заетостта и търсенето и водят до трайно намаляване на разликата между реалния и потенциалния БВП, както и до повишаване на потенциала за растеж. Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), укрепен чрез участието на държавите членки, трябва да допълва цялостната стратегия за повишаване на конкурентоспособността на Съюза и за привличане на инвестиции.

(3)

С цел да се постигне максимално въздействие на ЕФСИ по отношение на заетостта държавите членки следва да продължат да предприемат ефективни и устойчиви в икономическо и социално отношение структурни реформи, както и други инициативи, като програми за обучение и активни политики по отношение на пазара на труда, мерки в подкрепа на условия за създаване на качествени и устойчиви работни места и инвестиране в целенасочени социални политики в съответствие с пакета за социални инвестиции от 2013 г. Освен това държавите членки следва да предприемат допълнителни дейности, като съобразени с конкретните условия програми за обучение с цел постигане на съответствие между уменията на работниците и потребностите на секторите, които получават подкрепа от ЕФСИ, специално разработени бизнес услуги за предприятията с цел те да бъдат подготвени за разширяване на дейността и създаване на повече работни места, както и подкрепа за новите предприятия и самостоятелно заетите лица.

(4)

По линия на Глобалната инициатива за инфраструктура (Global Infrastructure Initiative) Г-20 подчерта значението на инвестициите за насърчаване на търсенето и за повишаване на производителността и стимулиране на растежа и пое ангажимент за създаване на климат, благоприятстващ по-високите нива на инвестициите.

(5)

По време на икономическата и финансовата криза Съюзът положи усилия за насърчаване на растежа, по-специално чрез инициативи, определени в стратегията „Европа 2020“, която въведе подход за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и чрез европейския семестър за координация на икономическите политики. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) също засили действията си за насърчаване и популяризиране на инвестициите в рамките на Съюза, отчасти и чрез увеличение на капитала през януари 2013 г. Необходими са по-нататъшни действия, за да се гарантира, че са взети под внимание по подходящ начин потребностите от инвестиции и макроикономическите потребности на Съюза, че наличната на пазара ликвидност се използва ефикасно и че се насърчава насочването на тази ликвидност към финансиране на жизнеспособни инвестиционни проекти.

(6)

На 15 юли 2014 г. новоизбраният председател на Комисията представи на Европейския парламент политическите насоки за следващата Комисия. В тези политически насоки беше отправен призив за мобилизиране на „до 300 милиарда евро допълнителни публични и частни инвестиции в реалната икономика през следващите три години“, за да се насърчат инвестициите с цел създаване на работни места.

(7)

На 26 ноември 2014 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „План за инвестиции за Европа“ (наричан по-долу „План за инвестиции“), в което се предвижда създаването на ЕФСИ, на прозрачен портал за инвестиционни проекти на равнището на Съюза (наричан по-долу „Европейски портал за инвестиционни проекти“) и на консултантски център по инвестиционни въпроси (наричан по-долу „Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси“), и се обръща специално внимание на програма за премахване на пречките пред инвестициите и завършване на изграждането на вътрешния пазар.

(8)

На 18 декември 2014 г. Европейският съвет посочи в своето заключение, че „стимулирането на инвестициите и преодоляването на неефективността на пазара в Европа са основно политическо предизвикателство“ и че „новият акцент върху инвестициите, заедно с ангажимента на държавите членки за по-интензивни структурни реформи и за постигане на благоприятстваща растежа фискална консолидация, ще послужи като основа за растежа и създаването на работни места в Европа“. Европейският съвет отправи призив „за създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в групата на ЕИБ с цел да се мобилизират нови инвестиции в размер на 315 милиарда евро между 2015 и 2017 г.“ и прикани групата на ЕИБ „да започне дейности, като използва собствените си средства, считано от януари 2015 г.“. Европейският съвет подчерта също така, че „ЕФСИ ще се добави към текущите програми на ЕС и традиционните дейности на ЕИБ и ще ги допълва“.

(9)

На 13 януари 2015 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за стабилност и растеж“, в което посочи начина, по който ще прилага тези правила.

(10)

На 24 юни 2015 г. Комисията обяви, че, „без да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки – от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка – в ЕФСИ или в тематични или многонационални инвестиционни платформи, създадени за изпълнението на Плана за инвестиции, следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета (4) и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета (5)“.

(11)

ЕФСИ следва да бъде част от цялостна стратегия за справяне с несигурността във връзка с публичните и частните инвестиции и за намаляване на недостига на инвестиции в Съюза. Стратегията се основава на три стълба: мобилизиране на инвестиционни средства, достигане на инвестициите до реалната икономика и подобряване на инвестиционната среда в Съюза. Стратегията следва да насърчава конкурентоспособността и икономическото възстановяване и следва да бъде с допълващ характер по отношение на целта за икономическо, социално и териториално сближаване в Съюза. ЕФСИ следва да се счита за допълнение към всички други действия, необходими за намаляване на недостига на инвестиции в Съюза, и — в рамките на дейността му на гаранционен фонд — като стимул за нови инвестиции.

(12)

Инвестиционната среда в рамките на Съюза следва да бъде подобрена чрез премахване на пречките пред инвестициите, гарантиране на липсата на дискриминация на основание частния или публичния характер на управлението на проекти, укрепване на вътрешния пазар и повишаване на регулаторната предвидимост. В своето съобщение, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. – Ново начало“, Комисията обяви, че „облекчаването на регулаторната тежест, като в същото време [се] запазва високо равнище на социална защита, здравна защита и защита на околната среда, както и избор[ът] на потребителите“ е политически приоритет, както и че ще преразгледа правилата, за да гарантира, че те „допринасят за програмата за работни места и растеж“. Комисията и държавите членки следва незабавно да се заемат с изпълнението на тази задача. Тези допълнителни мерки следва да са от полза за работата на ЕФСИ и за инвестициите в Съюза като цяло.

(13)

Предназначението на ЕФСИ следва да бъде да спомогне за преодоляването на затруднения във финансирането и осъществяването на стратегически, насърчаващи промяната и продуктивни инвестиции с висока икономическа и обществена добавена стойност и с висока добавена стойност за околната среда, които допринасят за постигане на целите на политиките на Съюза, като посочените в Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (7), Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8) и Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9). Той следва да цели да се осигури незабавно насърчаване на икономиката на Съюза, подобряване на достъпа до финансиране и повишаване на конкурентоспособността на предприятията и на други образувания, със специална насоченост към малките и средните предприятия (МСП) и малките дружества със средна пазарна капитализация, с цел намаляване на равнищата на безработицата и стимулиране на растежа в Съюза.

По тази причина ЕФСИ следва да подкрепя стратегически инвестиции като например, но не само, проекти от общ интерес, които са насочени към завършване на изграждането на вътрешния пазар в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергийната инфраструктура, включително транспортните и енергийните междусистемни връзки и цифровата инфраструктура; към развитие на енергията от възобновяеми източници и енергийната и ресурсната ефективност; към развитие и модернизация на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурност на енергийните доставки; и към осигуряване на принос за устойчивото развитие на тези сектори, както и да използва потенциалното взаимодействие помежду им. Тези инвестиции следва да включват и проекти от общ интерес в областта на развитието на градските и селските райони и в социалната област, както и в областта на околната среда и природните ресурси; проекти, които подобряват научната и технологичната база на Съюза и създават условия за извличане на ползи за обществото, както и по-доброто използване на икономическия и промишления потенциал на политиките за иновации, научни изследвания и технологично развитие, включително научноизследователската инфраструктура и пилотните и демонстрационните съоръжения, също както и проекти, свързани с човешкия капитал, културата и здравеопазването. Осигуряваните от ЕФСИ пазарни стимули и допълняемост следва да гарантират, че ЕФСИ се използва за социално и икономически жизнеспособни проекти без предварително секторно или регионално разпределение, по-специално в отговор на потребности от големи инвестиции или на неефективност на пазара.

Същевременно ЕФСИ следва да може да подкрепя екологосъобразни проекти и да бъде от полза за сектори и технологии с голям потенциал за растеж, а също така и да допринася за прехода към зелена и устойчива икономика с ефективно използване на ресурсите. Посредством преодоляване на настоящите инвестиционни затруднения на Съюза и намаляване на различията между регионите, ЕФСИ следва да има за цел да допринесе за укрепване на конкурентоспособността, потенциала за научни изследвания и иновации, икономическото, социалното и териториалното сближаване на Съюза и да подкрепи енергийно- и ресурсноефективен преход, включително по отношение на инфраструктурния преход, към устойчива, основана на възобновяемите енергийни източници кръгова икономика, чрез създаването на стабилни работни места със справедливо възнаграждение. ЕФСИ следва да бъде насочен към проекти от всякакъв мащаб, които насърчават създаването на качествени работни места, кратко-, средно- и дългосрочен устойчив растеж и конкурентоспособност, и по-специално проекти, носещи най-голяма полза, като по този начин допринася за постигането на целите на политиката на Съюза в съответствие с член 9 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). С оглед постигането на общите цели, установени в настоящия регламент, ЕФСИ следва да допринася за постигането на целите, установени в членове 170, 173 и 179 и в член 194, параграф 1 ДФЕС.

(14)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите. Получилите подкрепа от ЕФСИ инвестиции следва да допринасят за изпълнението на съществуващите програми и политики на Съюза и на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те следва да подпомагат прилагането на заключенията на Европейския съвет от 17 юни 2010 г.

(15)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти за развитието на енергийния сектор. В своето съобщение, озаглавено „Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата“, Комисията подчерта значението на енергийната ефективност като самостоятелен енергиен източник и ясно заяви, че ЕФСИ „предоставя възможност за привличане на големи инвестиции в енергийното обновяване на сгради“. Установено е, че инвестициите в енергийна ефективност ще създадат до два милиона работни места до 2020 г. и евентуално още два милиона работни места до 2030 г. С цел да се гарантира, че ЕФСИ изпълнява своето предназначение за привличане на частни инвестиции, осигуряване на работни места, насърчаване на устойчиви икономически промени и намаляване на макроикономическите дисбаланси, е необходимо да се обърне специално внимание на енергийната ефективност. ЕФСИ следва да подкрепя проекти, които са в съответствие с целите на Съюза по отношение на енергетиката, климата и ефективността, определени в стратегията „Европа 2020“ и в рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и които са насочени към постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

(16)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти за развитието на транспортната инфраструктура и оборудване, както и иновативните технологии за транспорт. Подкрепата от ЕФСИ за транспортната инфраструктура следва да допринася за постигането на целите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 и Регламент (ЕС) № 1316/2013 чрез изграждането на нова или осигуряването на липсваща инфраструктура, а също така чрез модернизиране и възстановяване на съществуващите съоръжения, като същевременно позволява финансирането на операции в областта на научните изследвания и иновациите в посочения сектор. Специално внимание следва да се отделя на проекти за полезни взаимодействия, укрепващи връзките между транспортния, телекомуникационния и енергийния сектор, а също и на проекти за интелигентен и устойчив градски транспорт.

(17)

ЕФСИ следва да предоставя финансова подкрепа за образувания с до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация. Увеличеният достъп до финансиране следва да бъде от особена полза за МСП, включително за създаването на нови предприятия и отделящи се от академични структури дружества, за предприятия, работещи в областта на социалната икономика, и за организации с нестопанска цел.

(18)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти за разработването и внедряването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), включително проекти от общ интерес, които целят завършване на изграждането на вътрешния пазар в областта на телекомуникациите и цифровата инфраструктура.

(19)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти в областта на околната среда и ефективното използване на ресурсите, включително в областта на природните ресурси.

(20)

ЕФСИ следва да подкрепя проекти в областта на човешкия капитал, културата и здравеопазването, включително проекти в областта на образованието, обучението, развитието на ИКТ умения и цифровото образование, както и проекти в сектора на културата и творчеството, в туризма и в социалната сфера. Инвестициите в тези области следва да бъдат основани на цялостен подход, който във всеки един случай показва, че присъщата на образованието и на културата стойност се зачита по подходящ начин.

(21)

Голям брой МСП и дружества със средна пазарна капитализация в Съюза се нуждаят от помощ за привличане на финансиране от пазара, особено що се отнася до инвестиции, които се характеризират с по-висока степен на риск. ЕФСИ следва да подпомогне тези образувания при преодоляването на недостига на капитал и неефективността на пазара и финансовата фрагментация, водещи до неравнопоставени условия в Съюза, като позволи на ЕИБ, на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и на националните насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове да осигуряват преки и косвени капиталови инжекции, както и да предоставят гаранции за висококачествена секюритизация на кредити и други продукти, които са предоставени за постигане на целите на ЕФСИ.

(22)

ЕФСИ трябва да бъде създаден в рамките на ЕИБ. Работата на ЕФСИ по предоставянето на финансиране за МСП, за малки дружества със средна пазарна капитализация и за други образувания трябва да се осъществява основно чрез ЕИФ.

(23)

ЕФСИ следва да оказва подкрепа за широк спектър от финансови продукти, включително капиталови инструменти, дългови инструменти или гаранции, за да може да отговори по възможно най-добрия начин на потребностите на конкретния проект. Този широк спектър от продукти следва да даде възможност на ЕФСИ да се адаптира към потребностите на пазара, като в същото време се насърчават частните инвестиции в проекти. ЕФСИ не следва да заменя частното пазарно финансиране или продуктите, предоставяни от национални насърчителни банки или институции, а да служи като „катализатор“ на частното пазарно финансиране чрез преодоляване на неефективността на пазара, за да се гарантира най-ефективното и стратегическо използване на публичните средства, и следва да служи като средство за допълнително задълбочаване на сближаването в Съюза.

(24)

С цел по-добра защита и извличане на търговски и икономически ползи от съфинансираните от Съюза инициативи участниците в проекти по ЕФСИ следва, когато е възможно, да спазват набор от правила, установени в „Хоризонт 2020“ — Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) съгласно Регламент (ЕС) № 1291/2013 — относно използването и разпространението на резултатите от проекти, включително защитата им чрез интелектуална собственост.

(25)

Въздействието на ЕФСИ върху създаването на работни места, и когато е възможно — неговото качество, следва да се наблюдават систематично, като се изготвя обобщена годишна оценка на резултатите и на въздействието на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, получили подкрепа съгласно настоящия регламент.

(26)

ЕФСИ следва да осигурява допълняемост, като подпомага действия за преодоляване на неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации и като подкрепя операции, които не биха могли да бъдат осъществени през периода, в рамките на който може да се използва гаранцията, учредена съгласно настоящия регламент (наричана по-долу „гаранцията на ЕС“), или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен, от ЕИБ, ЕИФ или със съществуващите финансови инструменти на Съюза без подкрепа от ЕФСИ. За целта ЕФСИ следва по принцип да бъде насочен към проекти с по-висок рисков профил от проектите, получаващи подкрепа чрез обичайните операции на ЕИБ.

(27)

ЕФСИ следва да се насочва към инвестиции, които се очаква да бъдат жизнеспособни от икономическа и техническа гледна точка, като това се потвърждава от анализ на разходите и ползите съобразно стандартите на Съюза. Същевременно инвестициите следва да отговарят на специалните изисквания за финансиране чрез ЕФСИ.

(28)

ЕФСИ следва да се насочва към инвестиции със степен на разумен риск, която обикновено е по-висока от тази при обичайните операции на ЕИБ, като същевременно тези инвестиции са съобразени с политиките на Съюза, включително целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, създаването на качествени работни места, икономическо, социално и териториално сближаване, и също така отговарят на специалните изисквания за финансиране чрез ЕФСИ.

(29)

ЕФСИ следва да разполага с подходяща структура за управление, чиито функции следва да бъдат съобразени с единственото предназначение на ЕФСИ за осигуряване на подходящо използване на гаранцията на ЕС. Структурата за управление следва да се състои от управителен съвет, изпълнителен директор и инвестиционен комитет. Тя не следва да засяга или да се намесва в процеса на вземане на решения на ЕИБ, нито да замества управителните органи на ЕИБ. Управителният съвет следва по-специално да определя стратегическите насоки на ЕФСИ и правилата, необходими за неговото функциониране. Изпълнителният директор следва да отговаря за ежедневното управление на ЕФСИ и да извършва подготвителната работа за заседанията на инвестиционния комитет.

(30)

Инвестиционният комитет следва да взема решения за използването на гаранцията на ЕС за потенциални проекти и за операциите с националните насърчителни банки или институции или инвестиционни платформи по прозрачен и независим начин. Инвестиционният комитет следва да бъде съставен от осем независими експерти, които притежават разнообразен опит съгласно посоченото в настоящия регламент, и от изпълнителния директор. Инвестиционният комитет следва да отговаря пред управителния съвет, който от своя страна следва да упражнява надзор върху изпълнението на целите на ЕФСИ и да наблюдава непрекъснато спазването от страна на членовете на инвестиционния комитет на техните задължения съгласно настоящия регламент.

(31)

С цел да се даде възможност ЕФСИ да подкрепя инвестициите Съюзът следва да осигури гаранция на ЕС, чийто размер не следва в нито един момент да надвишава 16 000 000 000 EUR. Когато се предоставя на база портфейл, покритието на гаранцията следва да бъде ограничено в зависимост от вида инструмент – дългов, капиталов или гаранция, под формата на процент от обема на портфейла на текущите поети задължения. Очаква се, че когато гаранцията на ЕС е в комбинация с 5 000 000 000 EUR, предоставяни по линия на ЕИБ, подкрепата от ЕФСИ следва да генерира 60 800 000 000 EUR допълнителни инвестиции от страна на ЕИБ и ЕИФ. Сумата от 60 800 000 000 EUR, за която е осигурена подкрепа от ЕФСИ, се очаква да генерира допълнителни инвестиции в Съюза на обща стойност най-малко 315 000 000 000 EUR в рамките на три години от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Участието на държавите членки в изпълнението на плана за инвестиции е желателно с цел увеличаване на неговото въздействие. Гаранциите, свързани с проекти, които са завършени без искане за изпълнение по гаранция, следва да могат да бъдат използвани в подкрепа на нови операции.

(32)

В срок от три години от влизането в сила на настоящия регламент Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент. Докладът следва да посочва дали ЕФСИ постига своите цели и дали е оправдано прилагането на специална схема за подкрепа на инвестициите в Съюза. По-специално, докладът следва да прави оценка на изпълнението на общите цели, установени в настоящия регламент, мобилизирането на частен капитал, както и да включва оценка на допълняемостта, осигурявана от ЕФСИ, на рисковия профил на операциите, получили подкрепа от ЕФСИ, и на макроикономическото въздействие на ЕФСИ, включително неговото въздействие върху растежа и заетостта. Ако в доклада се стигне до заключението, че поддържането на схема за подкрепа на инвестициите е оправдано, Комисията следва, когато е целесъобразно, да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за изменение на настоящия регламент, по-специално с оглед на определянето на нов инвестиционен период, осигуряване на непрекъснатост на инвестициите и на подходящо финансиране. Ако в доклада се стигне до заключението, че ЕФСИ не постига своите цели и че поддържането на схема за подкрепа на инвестициите не е оправдано, Комисията следва, ако е целесъобразно, да представи предложение, за да се гарантира безпроблемното прекратяване на ЕФСИ, като същевременно се запази гаранцията на ЕС за операциите, които вече са одобрени съгласно настоящия регламент.

(33)

ЕИБ финансира операциите на ЕФСИ чрез пускането на емисии на пазара. Европейската централна банка съобщи решението си да включи емитирани от ЕИБ облигации в списъка с облигации, чието закупуване е допустимо в рамките на нейната програма за закупуване на активи на публичния сектор.

(34)

За да бъде постигната първоначалната цел за 315 000 000 000 EUR във възможно най-кратък срок, националните насърчителни банки или институции и инвестиционните платформи и фондове, с подкрепата на гаранцията на ЕС, следва да допринесат значително за набелязването на жизнеспособни проекти, за разработването и, когато е целесъобразно, групирането на проекти, както и за привличането на потенциални инвеститори. Във връзка с това следва да е възможно създаването на многонационални платформи за насърчаване на трансгранични проекти или група проекти, обхващащи няколко държави членки.

(35)

Инвестиционните платформи могат, когато е целесъобразно, да обединят съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество, както и други участници на равнището на Съюза, на национално и на регионално равнище.

(36)

С цел да се даде възможност за допълнително увеличение на неговите ресурси в ЕФСИ следва да могат да участват и трети страни, включително държавите членки. Други трети страни като регионални правителства, национални насърчителни банки или институции, регионални банки или публични агенции, притежавани или контролирани от държавите членки, образувания от частния сектор и образувания, установени извън Съюза, също следва да могат да участват пряко в ЕФСИ, при условие че управителният съвет даде съгласието си. Участието на трето лице в ЕФСИ не следва да дава на това трето лице право на членство в управителния съвет, нито други права във връзка със структурата за управление на ЕФСИ.

(37)

Настоящият регламент не следва да възпрепятства образуванията, които управляват проекти в рамките на Съюза, да си сътрудничат или да задълбочават сътрудничеството с партньори от трети държави.

(38)

ЕФСИ следва да има възможност да подкрепя частни фондови структури като Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ). ЕФДИ, които са съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета (10), са насочени основно към категории дългосрочни активи, което им позволява да оказват влияние при осигуряването на допълнителен механизъм за предоставяне на публични или частни/публични инвестиции в икономиката като цяло. Въз основа на своите инвестиционни политики ЕФДИ могат да изпълняват своята роля на приоритетен инструмент за изпълнение на Плана за инвестиции. Комисията следва да даде приоритет и да рационализира своите процедури по отношение на всички заявления от ЕФДИ за финансиране от ЕИБ.

(39)

Следва да е възможно трети страни да съфинансират проекти съвместно с ЕФСИ, било за отделен проект, или чрез инвестиционни платформи.

(40)

С цел да се мобилизират инвестиции както на национално, така и на регионално равнище, ЕИБ следва да бъде в състояние да предоставя гаранция в рамките на насрещната гаранция по гаранцията на ЕС за националните насърчителни банки или институции, за инвестиционните платформи или фондове, като по възможност се стреми да постигне капиталово облекчение. Тези операции следва да се считат за операции на ЕФСИ.

(41)

Предвид общия стремеж да се гарантира регулаторна среда, която е благоприятна за инвестициите, и предвид факта, че в исторически план инфраструктурните активи се характеризират с добри показатели от гледна точка на процент на неизпълнение и събиране на задълженията и че финансирането на инфраструктурни проекти може да се разглежда като средство за диверсификация на портфейлите с активи на институционалните инвеститори, следва да се преразгледа подходът спрямо инфраструктурните инвестиции, предвиден понастоящем в съответното законодателство на Съюза в областта на пруденциалните изисквания.

(42)

ЕФСИ следва да допълва текущите регионални и национални програми и програми на равнището на Съюза, както и съществуващите операции и дейности на ЕИБ, и да се добави към тях. Във връзка с това следва да се насърчава пълноценното използване на всички съществуващи и разпределени ресурси на Съюза при спазване на действащите правила. Ако са изпълнени всички съответни критерии за допустимост, държавите членки следва да могат да използват всеки тип финансиране от Съюза, за да участват във финансирането на проекти, отговарящи на условията за допустимост, които са обезпечени с гаранцията на ЕС, и да подкрепят националните насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове. Гъвкавостта на този подход следва да увеличи максимално потенциала за привличане на инвеститори в областите на инвестиране, към които е насочен ЕФСИ.

(43)

Държавите членки следва да могат да използват европейските структурни и инвестиционни фондове, за да участват във финансирането на проекти, отговарящи на условията за допустимост, които са подкрепени с гаранцията на ЕС, в съответствие с целите, принципите и правилата съгласно правната рамка, приложима за тези фондове, и по-специално Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11) и споразуменията за партньорство. Комисията следва да може да дава насоки, за да се гарантира, че комбинираното използване на инструментите на Съюза с финансиране от ЕИБс покритието на гаранцията на ЕС създава условия за подходяща степен на допълняемост и полезно взаимодействие.

(44)

Предвид необходимостта от спешни действия в Съюза, ЕИБ и ЕИФ може да са финансирали допълнителни проекти извън обичайния си профил през 2015 г. и до влизането в сила на настоящия регламент, сключването на Споразумението за ЕФСИ и първите назначения на всички членове на инвестиционния комитет и на изпълнителния директор. За да се извлече максимална полза от мерките, предвидени в настоящия регламент, следва да бъде възможно гаранцията на ЕС да обхваща и подобни допълнителни проекти, ако те отговарят на установените в настоящия регламент основни критерии.

(45)

Подкрепените от ЕФСИ операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ следва да бъдат управлявани в съответствие със собствените правила и процедури на ЕИБ, включително с подходящи мерки за контрол и мерки срещу отклонение от данъчно облагане, както и съобразно правилата и процедурите по отношение на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Сметната палата, включително тристранното споразумение между Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка от 27 октомври 2003 г.

(46)

Като се припомня, че одитната дейност на Сметната палата съставлява важна основа за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно член 319 ДФЕС, при прилагането на настоящия регламент следва да се гарантира пълно зачитане на правомощията на Сметната палата да извършва одити, както е посочено в член 287 ДФЕС.

(47)

ЕИБ следва да извършва редовна оценка на получилите подкрепа от ЕФСИ операции и да докладва за тях, за да анализира тяхната адекватност, резултати от изпълнението и въздействие, включително тяхната допълняемост и добавена стойност, както и да набелязва аспектите, които биха могли да подобрят бъдещите дейности. Подобни оценки и доклади следва да бъдат публични и да допринасят за отчетността и анализа на устойчивостта.

(48)

При прилагането на инвестиционните насоки и други съответни правила по настоящия регламент инвестиционният комитет следва да отчита напълно необходимостта да се избягва всякаква форма на дискриминация, особено по отношение на достъпността за хората с увреждания. Той следва по-специално да взема предвид равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете.

(49)

Наред с операциите по финансиране и инвестиране, които ще бъдат провеждани чрез ЕФСИ, следва да бъде създаден Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ). ЕКЦИВ следва да предоставя засилена подкрепа за разработване и подготовка на проекти в целия Съюз, въз основа на опита на Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки или институции и управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове. Следва да се създаде единно входящо звено за въпроси, свързани с техническата помощ за инвестициите в рамките на Съюза, и следва да се подобри предоставянето на техническа помощ на организаторите на проекти на местно равнище. Новите услуги, предоставяни от ЕКЦИВ, следва да бъдат предоставяни в допълнение към тези, които вече се предлагат по линия на други програми на Съюза, като при това по никакъв начин не се засяга равнището и капацитетът на подкрепата, осигурявана по тези програми. Следва да се осигури достатъчно финансиране за тези допълнителни услуги. ЕКЦИВ следва да предоставя безплатни консултации за организатори на проекти от публичния сектор, за да се обезпечи справедлив достъп до финансиране чрез ЕФСИ в целия Съюз. Когато е възможно, ЕКЦИВ следва да работи в тясно сътрудничество със сходни структури на национално, регионално или поднационално равнище. За таксите, начислявани на МСП за техническата помощ, предоставяна от ЕКЦИВ в допълнение към съществуващите програми на Съюза, следва да се определи горна граница, равняваща се на една трета от техните разходи. ЕИБ следва също така да представи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, за първи път — до 1 септември 2016 г., а след това — ежегодно, годишен доклад за събраните от ЕКЦИВ такси и предоставените от центъра услуги, така че да може да се направи ефективна оценка на потребностите от финансиране в рамките на годишния таван от 20 000 000 EUR.

(50)

ЕКЦИВ следва по-специално да се основава на добрите практики в рамките на съществуващи програми, като ELENA (Европейска програма за подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище), EEEF (Европейски фонд за енергийна ефективност), JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия), JASPERS (Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони), JESSICA (Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските райони) и JASMINE (Съвместно действие за подкрепа на институциите за микрофинансиране в Европа).

(51)

Следва да бъде създаден и гаранционен фонд (наричан по-долу „гаранционният фонд“), който да покрива рисковете, свързани с гаранцията на ЕС за ЕИБ. Гаранционният фонд следва да бъде създаден с постепенни плащания от общия бюджет на Съюза. Гаранционният фонд следва впоследствие да получи също така приходи от получилите подкрепа от ЕФСИ проекти, както и суми, събрани от неизправни длъжници, когато гаранционният фонд вече е изплатил гаранцията на ЕИБ. Излишъците в гаранционния фонд, произтичащи от корекция на целевия размер или от възнаграждения, надвишаващи целевата сума след пълно възстановяване на гаранцията на ЕС до нейния първоначален размер от 16 000 000 000 EUR, следва да бъдат върнати в общия бюджет на Съюза като вътрешен целеви приход, с цел възстановяване на средствата по бюджетни редове, използвани като източник за преразпределяне на средства за гаранционния фонд.

(52)

Гаранционният фонд е предназначен да осигурява ликвиден резерв за общия бюджет на Съюза в случай на загуби, претърпени от ЕФСИ при преследването на неговите цели. Натрупаният опит във връзка с естеството на инвестициите, които ЕФСИ трябва да подкрепя, показва, че равнището на ресурсите в гаранционния фонд следва да бъде в съотношение 50 % от общите задължения по гаранцията на ЕС.

(53)

Всички плащания към гаранционния фонд и всички бюджетни решения, които са свързани по друг начин с работата на ЕФСИ, следва да отговарят напълно на условията на многогодишната финансова рамка и да бъдат разрешени от Европейския парламент и от Съвета посредством годишната бюджетна процедура.

(54)

За частичното финансиране на вноската от общия бюджет на Съюза следва да бъдат намалени наличните финансови пакети в рамките на „Хоризонт 2020“, както и на Механизма за свързване на Европа съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(55)

Много са потенциално жизнеспособните в икономическо и техническо отношение проекти в Съюза, които не получават финансиране поради липса на яснота и прозачност във връзка с такива проекти. Често това се дължи на факта, че частните инвеститори не знаят за съществуването на тези проекти или пък информацията, с която разполагат, не е достатъчна за оценка на инвестиционните рискове, включително регулаторните рискове. Комисията, с подкрепата на ЕИБ, следва да насърчава създаването на прозрачен портал за текущи и бъдещи проекти в Съюза, които са подходящи за инвестиране (Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП). ЕПИП следва да осигурява редовен и структуриран публичен достъп до информацията относно инвестиционните проекти, за да могат инвеститорите да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на търговски тайни.

(56)

Държавите членки, в сътрудничество с регионалните и местните органи, следва да могат да допринасят за създаването и управлението на ЕПИП, включително чрез предоставянето на информация на Комисията относно инвестиционните проекти на тяхна територия. Преди въвеждането на ЕПИП Комисията, с участието на ЕИБ, следва да проведе подходящи консултации с държавите членки, с експерти и със заинтересованите страни относно принципите и насоките за проектите, които да бъдат включени в ЕПИП, включително механизмите за предотвратяване на оповестяването на проекти, които биха могли да застрашат националната сигурност, и относно образеца за оповестяване на информацията относно отделните проекти.

(57)

ЕПИП следва да включва проекти от целия Съюз с цел осигуряване на видимост за инвеститорите и с информационна цел. Следва да може да бъдат включени проекти, които се финансират изцяло от частния сектор или с помощта на други инструменти, осигурени на равнището на Съюза или на национално равнище. Включването на проект в ЕПИП не следва да предполага наличието на публична финансова подкрепа, нито да го изключва, било то на равнището на Съюза или на национално равнище.

(58)

За да се осигури отчетност пред европейските граждани, ЕИБ следва редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за напредъка, въздействието и операциите на ЕФСИ, по-специално по отношение на допълняемостта на провежданите по линия на ЕФСИ операции в сравнение с обичайните операции на ЕИБ, включително специални дейности. По искане на Европейския парламент председателят на управителния съвет и изпълнителният директор следва да участват в изслушвания и да отговарят на въпроси в рамките на определен срок. Комисията следва да докладва редовно относно състоянието на гаранционния фонд.

(59)

С цел да се улесни бързото и гъвкаво адаптиране на несъществени елементи на инвестиционните насоки, посочени в приложение II към настоящия регламент, към пазарните условия и инвестиционната среда в рамките на Съюза или в части от него, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с изменението на съответните части от инвестиционните насоки, без да се заличават изцяло разделите на тези насоки. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за установяването на набор от показатели, които да се използват от инвестиционния комитет за осигуряване на независима и прозрачна оценка на потенциалното и реалното използване на гаранцията на ЕС. Като се има предвид уникалният характер на ЕФСИ и централната роля на ЕИБ при създаването му, е целесъобразно Комисията да работи в тясно сътрудничество с ЕИБ при приемането на набора от показатели и при евентуално адаптиране на инвестиционните насоки и на набора от показатели. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(60)

Уникалните характеристики на ЕФСИ изискват изключителни усилия с оглед влизането в сила на делегирания акт, с който за първи път се определя наборът от показатели. Същевременно следва да се гарантира ефективно прилагане на правото на възражение на Европейския парламент и на Съвета, предвидено в настоящия регламент в съответствие с член 290, параграф 2 ДФЕС. По тази причина срокът за представяне на възражения срещу делегирания акт, с който за първи път се определя наборът от показатели, следва по изключение да бъде три седмици, с възможност той да бъде продължен с три седмици по инициатива на Европейския парламент или на Съвета. По отношение на датата на предаване на посочения делегиран акт Комисията следва да вземе предвид срока за представяне на възражения, както и процедурите в Европейския парламент и в Съвета.

(61)

Равнищата на цените на операциите на ЕФСИ следва да са надлежно съобразени, наред с принципите за определяне на цените на ЕИБ, и с несъвършенствата и различията на пазара, както и с необходимостта да се насърчат допълнителни инвестиции. Приходите на ЕФСИ, получени чрез гаранцията на ЕС, следва да допринасят за бюджетното покритие за гаранцията на ЕС.

(62)

Комисията и ЕИБ следва да сключат споразумение, чрез което се уточняват условията, установени в настоящия регламент, за управлението на ЕФСИ от тяхна страна. Това споразумение не следва да засяга правомощията на законодателя на Съюза, на бюджетния орган или на ЕИБ, както са определени в Договорите, и поради това следва да се ограничи само до елементите, които имат предимно технически и административен характер и които, въпреки че не са съществени, са необходими за ефективното използване на ЕФСИ.

(63)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно да се осигури подкрепа за инвестициите в Съюза и по-голям достъп до финансиране за образуванията, не могат – доколкото става въпрос за финансови ограничения на инвестициите – да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки поради различия в техните фискални възможности за финансиране на инвестициите, а поради неговите обхват и последици могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се създава Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), гаранция на ЕС, както и гаранционен фонд на ЕС. Освен това с настоящия регламент се създава Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП).

2.   За целите на параграф 1 в настоящия регламент се предвижда Комисията да сключи споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) относно ЕФСИ и споразумение с ЕИБ за създаването на ЕКЦИВ.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„Споразумение за ЕФСИ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за управление на ЕФСИ;

2)

„Споразумение за ЕКЦИВ“ означава правният инструмент, чрез който Комисията и ЕИБ уточняват предвидените в настоящия регламент условия за създаването на ЕКЦИВ;

3)

„национални насърчителни банки или институции“ означава правни субекти, извършващи финансови дейности на професионална основа, на които е възложено от държава членка или образувание на държава членка, независимо дали на централно, регионално или местно равнище, да извършват дейности в областта на развитието или насърчаването;

4)

„инвестиционни платформи“ означава дружества със специална цел, управлявани сметки, договорно съфинансиране или договорености за споделяне на риска, или договорености, постигнати по всякакъв друг начин, чрез които образуванията насочват финансово участие с цел финансиране на различни инвестиционни проекти, като те могат да включват:

а)

национални или поднационални платформи, които обединяват няколко инвестиционни проекта на територията на дадена държава членка;

б)

многонационални или регионални платформи, които обединяват партньори от няколко държави членки или трети държави, които проявяват интерес към проекти в даден географски район;

в)

тематични платформи, които обединяват инвестиционни проекти в даден сектор;

5)

„малки и средни предприятия“ или „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия съгласно определението в член 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (12);

6)

„малки дружества със средна пазарна капитализация“ означава образувания, които имат до 499 служители, които не са МСП;

7)

„дружества със средна пазарна капитализация“ означава образувания, които имат до 3 000 служители, които не са МСП, нито малки дружества със средна пазарна капитализация;

8)

„допълняемост“ означава допълняемост съгласно определението в член 5, параграф 1.

ГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 3

Предназначение

Предназначението на ЕФСИ е чрез осигуряване на капацитет за поемане на риск на ЕИБ да предоставя подкрепа в Съюза за следното:

а)

инвестиции;

б)

увеличен достъп до финансиране за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация.

Член 4

Условия на Споразумението за ЕФСИ

1.   Комисията сключва споразумение с ЕИБ относно управлението на ЕФСИ и относно предоставянето на гаранцията на ЕС в съответствие с изискванията по настоящия регламент.

2.   Споразумението за ЕФСИ съдържа по-специално разпоредби относно:

а)

създаването на ЕФСИ, включително:

i)

създаването на ЕФСИ като отделен, лесно разпознаваем и прозрачен инструмент и като отделна сметка, управлявана от ЕИБ, чиито операции са ясно разграничени от останалите операции на ЕИБ;

ii)

размера, който не може да е по-малко от 5 000 000 000 EUR във вид на гаранции или парични средства, и условията на финансовата вноска от ЕИБ чрез ЕФСИ;

iii)

условията на финансирането или гаранциите, които се предоставят от ЕИБ чрез ЕФСИ на ЕИФ;

iv)

цените на операциите с покритието на гаранцията на ЕС, които трябва да са съобразени с общата ценова политика на ЕИБ;

б)

правилата за управление по отношение на ЕФСИ в съответствие с член 7, без да се засягат разпоредбите на Протокол № 5 относно Устава на Европейската инвестиционна банка, приложен към ДЕС и към ДФЕС, (наричан по-долу „Уставът на ЕИБ“), включително:

i)

състава и броя на членовете на управителния съвет;

ii)

разпоредба, съгласно която заседанията на управителния съвет трябва да се председателстват от представител на Комисията;

iii)

разпоредба, съгласно която управителният съвет трябва да взема решения с консенсус;

iv)

процедурата за назначаване на изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, тяхното възнаграждение и условия на труд в съответствие с Правилника за персонала на ЕИБ, правилата и процедурите за замяната им в длъжност и за отчетността, без да се засягат разпоредбите на настоящия регламент;

v)

процедурата за назначаване и освобождаване от длъжност на членовете на инвестиционния комитет, тяхното възнаграждение и условия на труд, правилата за гласуване в инвестиционния комитет, определящи кворума и даващи на всеки член по един глас;

vi)

изискването управителният съвет и инвестиционният комитет да приемат съответно правилник за дейността си;

vii)

изискването операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, да получат окончателно одобрение от управителните органи на ЕИБ в съответствие с Устава на ЕИБ;

viii)

разпоредби за избягване и решаване на евентуални конфликти на интереси;

в)

гаранцията на ЕС, която е безусловна, неотменима гаранция при първо поискване в полза на ЕИБ, включително:

i)

в съответствие с член 11 – подробни правила относно предоставянето на гаранцията на ЕС, включително правилата за покритието и определеното покритие на портфейлите от конкретни видове инструменти;

ii)

изисквания, съгласно които възнаграждението за поемане на риск се разпределя пропорционално между участниците във финансирането на ЕФСИ в зависимост от съответното им участие в поемането на риска и съгласно които изплащането на възнаграждението за Съюза и плащанията по гаранцията на ЕС се извършват своевременно и само след като са нетирани възнагражденията и загубите от операциите;

iii)

в съответствие с член 9 – изисквания за използването на гаранцията на ЕС, включително условията за плащане, например конкретния график, дължимите лихви по неизплатените суми и необходимите правила за ликвидност;

iv)

в съответствие с член 11, параграф 5 – разпоредби и процедури във връзка с действията по събирането на задълженията, които трябва да бъдат поверени на ЕИБ;

г)

в съответствие с настоящия регламент, и по-специално член 7, параграф 12 и член 9, параграф 5 от него, приложение II към него и всички делегирани актове, приети съгласно настоящия регламент — правилата за одобрение от инвестиционния комитет на използването на гаранцията на ЕС за отделни проекти или за оказване на подкрепа на инвестиционни платформи или фондове, или национални насърчителни банки или институции;

д)

процедурите за представяне и одобряване на инвестиционни предложения за използването на гаранцията на ЕС, включително:

i)

процедурата за предаване на инвестиционните предложения на инвестиционния комитет;

ii)

разпоредбите относно информацията, която трябва да бъде предоставена при представянето на инвестиционните предложения на инвестиционния комитет;

iii)

изискването процедурата за представяне и одобряване на инвестиционните предложения за използване на гаранцията на ЕС да не засяга правилата на ЕИБ за вземане на решения, установени в Устава на ЕИБ, и по-специално в член 19 от него;

iv)

правила, чрез които допълнително се уточняват преходните разпоредби, които са съобразени с член 24 от настоящия регламент, и по-специално начина, по който операциите, одобрени от ЕИБ през периода, посочен в същия член, се включват в покритието на гаранцията на ЕС;

е)

докладване, наблюдение и отчетност по отношение на ЕФСИ, включително:

i)

в съответствие с член 16 – оперативните задължения на ЕИБ за докладване, когато е целесъобразно, в сътрудничество с ЕИФ;

ii)

финансовите задължения за докладване по отношение на ЕФСИ;

iii)

в съответствие с членове 20 и 21 – правилата за одит и предотвратяване на измами;

iv)

основните показатели за резултатите от изпълнението, по-специално по отношение на използването на гаранцията на ЕС, постигането на целите и критериите, определени в членове 6 и 9 и в приложение II, мобилизирането на частен капитал и макроикономическото въздействие на ЕФСИ, включително неговото влияние върху подкрепата за инвестициите;

ж)

оценките на функционирането на ЕФСИ в съответствие с член 18;

з)

стратегията на ЕФСИ за комуникация и насърчаване;

и)

процедурите и условията за изменение на Споразумението за ЕФСИ по инициатива на Комисията или на ЕИБ, включително задължението за докладване пред Европейския парламент и пред Съвета относно изменението;

й)

всички други условия от административен или организационен характер, необходими за управлението на ЕФСИ, доколкото те позволяват правилното използване на гаранцията на ЕС;

к)

правилата относно участието на държавите членки в ЕФСИ под формата на гаранции или на парични средства, както и на други трети страни - само под формата на парични средства, които не предоставят на тези държави членки или на други трети страни право на участие във вземането на решения и гласуването в управителния съвет.

3.   В Споразумението за ЕФСИ се предвижда също така:

а)

свързаните с ЕФСИ дейности, провеждани от ЕИФ, да се управляват от ръководните органи на ЕИФ;

б)

за свързаните с ЕФСИ дейности, провеждани от ЕИФ, да се прилагат изискванията за докладване в съответствие с член 16;

в)

дължимото на Съюза възнаграждение от операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, да се предоставя след приспадане на плащанията, дължими по исканията за изпълнение по гаранцията на ЕС, а впоследствие — и на разходите в съответствие с член 9, параграф 6 и със Споразумението за ЕКЦИВ.

Член 5

Допълняемост

1.   За целите на настоящия регламент „допълняемост“ означава подкрепата от ЕФСИ за операциите, които са насочени към преодоляване на неефективността на пазара или на неоптимални инвестиционни ситуации и които не биха могли да бъдат осъществени през периода, в рамките на който може да се използва гаранцията на ЕС, или не биха могли да бъдат осъществени в същата степен от ЕИБ, ЕИФ или със съществуващите финансови инструменти на Съюза без подкрепа от ЕФСИ. Получилите подкрепа от ЕФСИ проекти по принцип са с по-висок рисков профил в сравнение с проектите, получили подкрепа чрез обичайните операции на ЕИБ, а портфейлът на ЕФСИ като цяло е с по-висок рисков профил в сравнение с портфейла на инвестициите, получили подкрепа от ЕИБ в съответствие с нейните обичайни инвестиционни политики преди влизането в сила на настоящия регламент.

Получилите подкрепа от ЕФСИ проекти, при все че са насочени към създаването на работни места и устойчив растеж, се считат за осигуряващи допълняемост, ако се характеризират с риск, съответстващ на специалните дейности на ЕИБ, както са определени в член 16 от Устава на ЕИБ и от насоките на ЕИБ за политиката спрямо кредитния риск.

Проектите на ЕИБ, характеризиращи се с риск, който е по-нисък от минималния риск по специалните дейности на ЕИБ, също могат да получат подкрепа от ЕФСИ, ако се изисква да се използва гаранцията на ЕС с цел осигуряване на допълняемост по смисъла на определението в първа алинея от настоящия параграф.

2.   В съответствие с инвестиционните насоки, предвидени в приложение II, управителният съвет адаптира комбинацията от проекти по отношение на секторите и държавите въз основа на постоянно наблюдение на промените в пазарните условия в държавите членки и в инвестиционната среда, с цел да се преодолеят неефективността на пазара и неоптималните инвестиционни ситуации, включително проблемите, произтичащи от финансовата фрагментация. При внасянето на такава адаптация управителният съвет избягва подход, който би бил по-рисков от необходимото.

Когато равнището на риска изисква това, специалните дейности на ЕИБ се използват по-широко по настоящия регламент, отколкото преди влизането му в сила. Това се прилага по-специално за онези държави членки, в които специалните дейности на ЕИБ не са били използвани или са били използвани само по изключение преди влизането в сила на настоящия регламент, за да се даде възможност за осъществяването на допълнителни операции и проекти, както и за допълнително финансиране от ЕИБ и националните насърчителни банки или институции или инвестиционни платформи.

Член 6

Критерии за допустимост за използването на гаранцията на ЕС

1.   В Споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да подкрепя проекти, които:

а)

са икономически жизнеспособни съгласно анализ на разходите и ползите, извършен в съответствие със стандартите на Съюза, като се взема предвид евентуалната подкрепа и съфинансиране на проектите от страна на частни и публични партньори;

б)

са съгласувани с политиките на Съюза, включително с целта за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, създаване на качествени работни места и икономическо, социално и териториално сближаване;

в)

осигуряват допълняемост;

г)

спомагат, където това е възможно, за максималното мобилизиране на капитал от частния сектор; и

д)

са жизнеспособни от техническа гледна точка.

2.   Няма ограничение за размера на проектите, които отговарят на условията за подкрепа от страна на ЕФСИ за операции, извършвани от ЕИБ или ЕИФ чрез финансови посредници.

Член 7

Управление на ЕФСИ

1.   При изпълнението на задачите си съгласно настоящия регламент управителният съвет, инвестиционният комитет и изпълнителният директор се стремят да постигнат единствено целите, установени в настоящия регламент.

2.   Споразумението за ЕФСИ предвижда ЕФСИ да се ръководи от управителен съвет, който с цел използване на гаранцията на ЕС да определя в съответствие с общите цели, установени в член 9, параграф 2:

а)

стратегическата ориентация на ЕФСИ, включително разпределянето на гаранцията на ЕС в рамките на инфраструктурните и иновационните прозорци и всяко решение, което се взема съгласно член 11, параграф 3 и раздел 7, буква б) от приложение II;

б)

оперативните политики и процедури, необходими за функционирането на ЕФСИ;

в)

правилата, приложими за операциите с участието на инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции;

г)

рисковия профил на ЕФСИ.

3.   Управителният съвет се състои от четирима членове: трима, назначени от Комисията, и един – от ЕИБ. Управителният съвет избира председател измежду своите членове с тригодишен мандат, с възможност за еднократно подновяване. Управителният съвет взема решенията си с консенсус.

Протоколите от заседанията на управителния съвет се публикуват веднага след като бъдат одобрени от управителния съвет.

Управителният съвет редовно организира консултации със съответните заинтересовани страни – по-специално със съинвеститори, публични органи, експерти, институции в областта на образованието, обучението и научните изследвания, съответните социални партньори и представители на гражданското общество – относно насочеността и изпълнението на инвестиционната политика, провеждана от ЕИБ съгласно настоящия регламент.

Инструментите, използвани от ЕИФ за осъществяване на операции, обхванати от настоящия регламент, се одобряват съвместно от управителния съвет и изпълнителния директор, след консултация с инвестиционния комитет.

4.   Държавите членки и други трети страни могат - като за други трети страни е необходимо съгласието на управителния съвет, да участват в ЕФСИ под формата на гаранции или на парични средства, когато става въпрос за държавите членки, и само под формата на парични средства, когато става въпрос за други трети страни. Държавите членки и другите трети страни нямат право нито на членство в управителния съвет, нито на участие при назначаването на други членове на персонала на ЕФСИ, включително членове на инвестиционния комитет, нито имат права във връзка с други аспекти на управлението на ЕФСИ както е предвидено в настоящия регламент.

5.   В Споразумението за ЕФСИ се предвижда ЕФСИ да има изпълнителен директор, който да отговаря за оперативното управление на ЕФСИ и за подготовката и председателството на заседанията на инвестиционния комитет, посочен в параграф 6.

Изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор. Изпълнителният директор докладва всяко тримесечие пред управителния съвет за дейността на ЕФСИ.

6.   След открит и прозрачен процес на подбор в съответствие с процедурите на ЕИБ управителният съвет избира кандидат за всяка от длъжностите изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.

Европейският парламент и Съветът биват надлежно и своевременно информирани за всички етапи на процедурата за подбор, като се спазват строги изисквания за поверителност. Това се прилага независимо от това дали е сключено споразумението между Европейския парламент и ЕИБ, посочено в член 17, параграф 5.

Европейският парламент организира, възможно най-бързо и в срок до четири седмици от съобщаването на името на избрания кандидат, изслушване с кандидата за всяка длъжност.

След получаване на одобрението на Европейския парламент изпълнителният директор и заместник изпълнителният директор се назначават от председателя на ЕИБ с мандат от три години, който може да бъде подновен еднократно.

7.   В Споразумението за ЕФСИ се предвижда към ЕФСИ да има инвестиционен комитет, който да отговаря за проучването на потенциалните проекти в съответствие с инвестиционните политики на ЕФСИ и за одобряването на подкрепата чрез гаранцията на ЕС за операциите на ЕИБ за проекти, които отговарят на изискванията на членове 6 и 9, независимо от мястото на изпълнение на такива проекти съгласно член 8. Освен това инвестиционният комитет е компетентният орган, който одобрява операциите с участието на инвестиционни платформи и национални насърчителни банки или институции.

8.   Инвестиционният комитет се състои от осем независими експерти и от изпълнителния директор. Експертите от инвестиционния комитет се назначават от управителния съвет с мандат до три години след провеждането на открита и прозрачна процедура за подбор. Техният мандат може да бъде подновяван, но не може да превишава общо шест години. Независимите експерти притежават значителен съответен пазарен опит в областта на структурирането на проекти и финансирането на проекти, както и експертни познания в областта на микро- и макроикономиката.

При назначаването на експертите в инвестиционния комитет управителният съвет осигурява разнообразието на състава на инвестиционния комитет, така че той да разполага с обширни знания за секторите, посочени в член 9, и за географските пазари в Съюза.

Съставът на инвестиционният комитет се характеризира с балансирано представяне на половете. Управителният съвет полага усилия да подбере експерти, които имат инвестиционен опит в една или повече от следните области:

а)

научни изследвания, развитие и иновации;

б)

транспортна инфраструктура и иновативни технологии за транспорт;

в)

енергийни инфраструктури, енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

г)

инфраструктури за информационни и комуникационни технологии;

д)

опазване и управление на околната среда;

е)

образование и обучение;

ж)

здравеопазване и лекарства;

з)

МСП;

и)

сектори в областта на културата и творчеството;

й)

градска мобилност;

к)

социални инфраструктури и социална и солидарна икономика.

9.   Когато участват в дейностите на инвестиционния комитет, неговите членове изпълняват задълженията си безпристрастно и в интерес на ЕФСИ. При прилагането на инвестиционните насоки, предвидени в приложение II, и вземането на решения за използване на гаранцията на ЕС те не търсят и не приемат указания от ЕИБ, от институциите на ЕС, от държавите членки или от друг публичен или частен орган. Без да се засяга предоставянето на аналитична, логистична и административна подкрепа за инвестиционния комитет от служителите на ЕИБ, се утвърждават и поддържат подходящи организационни мерки за осигуряване на оперативната независимост на инвестиционния комитет. Оценките на проектите, извършени от служители на ЕИБ, не обвързват инвестиционния комитет за целите на предоставянето на гаранцията на ЕС.

10.   Автобиографиите и декларациите за интереси на всеки член на инвестиционния комитет се оповестяват публично и се актуализират постоянно. Всеки член на инвестиционния комитет съобщава незабавно на управителния съвет цялата информация, която е необходима с оглед на постоянната проверка за липсата на конфликт на интереси.

11.   По искане на управителния съвет договорът на всеки член на инвестиционния комитет, който нарушава задълженията, установени в параграфи 9 и 10, се прекратява в съответствие с приложимите разпоредби на правото в областта на заетостта и труда.

12.   Инвестиционният комитет взема решения относно използването на гаранцията на ЕС в съответствие с настоящия регламент, включително с инвестиционните насоки, установени в приложение II.

Решенията на инвестиционния комитет се вземат с обикновено мнозинство. Решенията за одобряване на използването на гаранцията на ЕС са публични и достъпни.

ЕИБ представя два пъти годишно на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията списък с всички решения на инвестиционния комитет, с които се отказва използването на гаранцията на ЕС, при спазване на строги изисквания за поверителност.

13.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23 за изменение на несъществени елементи на раздели 6— 8 от инвестиционните насоки, предвидени в приложение II към настоящия регламент, без тези раздели да се заличават изцяло. Тези делегирани актове се подготвят в тясно сътрудничество с ЕИБ.

14.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 23, параграфи 1 – 3 и 5 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на набор от показатели, които да се използват от инвестиционния комитет за осигуряване на независима и прозрачна оценка на потенциалното и реалното използване на гаранцията на ЕС. Тези делегирани актове се подготвят в тясно сътрудничество с ЕИБ.

ГЛАВА III

ГАРАНЦИЯ НА ЕС И ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ЕС

Член 8

Гаранция на ЕС

Съюзът предоставя неотменима и безусловна гаранция на ЕИБ за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент и от Споразумението за ЕФСИ (наричана по-долу „гаранцията на ЕС“), когато тези операции:

а)

се осъществяват в рамките на Съюза; или

б)

включват образувания, намиращи се или установени в една или повече държави членки, и обхващат една или повече трети държави, включени в обхвата на Европейската политика за съседство, включително стратегическото партньорство, политиката на разширяване и Европейското икономическо пространство или Европейската асоциация за свободна търговия, или отвъдморска страна или територия, посочена в приложение II към ДФЕС, независимо дали в тези трети държави или отвъдморски страни или територии има партньор.

Гаранцията от ЕС се предоставя като гаранция при поискване по отношение на инструментите, посочени в член 10.

Член 9

Изисквания за използване на гаранцията на ЕС

1.   Предоставянето на гаранцията на ЕС е обусловено от влизането в сила на Споразумението за ЕФСИ.

2.   Гаранцията на ЕС се предоставя за операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, одобрени от инвестиционния комитет по член 7, параграф 7, или за финансиране или за гаранции на ЕИФ с цел извършване на операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ в съответствие с член 11, параграф 3. Съответните операции са съгласувани с политиките на Съюза и спомагат за постигането на някоя от следните общи цели:

а)

научни изследвания, развитие и иновации, по-специално чрез:

i)

проекти които са в съответствие с „Хоризонт 2020“;

ii)

научноизследователски инфраструктури;

iii)

демонстрационни проекти и програми, както и внедряване на свързаните с тях инфраструктури, технологии и процеси;

iv)

оказване на подкрепа на академичната общност, включително сътрудничество с промишлените отрасли;

v)

трансфер на знания и технологии;

б)

развитие на енергийния сектор в съответствие с приоритетите на енергийния съюз, включително сигурността на енергийните доставки, и рамките на политиката в областта на климата и енергетиката за 2020, 2030 и 2050 г., по-специално чрез:

i)

разширяване на използването или доставките на енергия от възобновяеми източници;

ii)

енергийна ефективност и енергоспестяване (като се обръща специално внимание на намаляването на търсенето на енергия посредством управление на търсенето и саниране на сградите);

iii)

развитие и модернизиране на енергийната инфраструктура (по-специално на междусистемните връзки, интелигентните мрежи на равнище разпределение, съхранението на енергия и синхронизирането на мрежите);

в)

развитие на транспортната инфраструктура и оборудване и иновативните технологии за транспорт, по-специално чрез:

i)

проекти и хоризонтални приоритети, които отговарят на условията за финансиране съгласно регламенти (ЕС) № 1315/2013 и (ЕС) № 1316/2013;

ii)

проекти за интелигентна и устойчива градска мобилност (насочени към достъпността, намаляването на емисиите на парникови газове, енергийното потребление и произшествията);

iii)

проекти, свързващи транспортни възли с инфраструктурата на трансевропейската транспортна мрежа;

г)

финансова подкрепа чрез ЕИФ и ЕИБ за образувания, които имат до 3 000 служители, със специална насоченост към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, по-специално чрез:

i)

предоставяне на оборотен капитал и инвестиции;

ii)

предоставяне на финансиране на риска от самото създаване до разрастването на МСП, новите предприятия, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация с цел заемане на водещи в технологично отношение позиции в иновативните и устойчиви сектори;

д)

развитие и внедряване на информационните и комуникационните технологии, по-специално чрез:

i)

цифрово съдържание;

ii)

цифрови услуги;

iii)

високоскоростни телекомуникационни инфраструктури;

iv)

широколентови мрежи;

е)

околна среда и ефективно използване на ресурсите, по-специално чрез:

i)

проекти и инфраструктури в сферата на опазването и управлението на околната среда;

ii)

укрепване на екосистемните услуги;

iii)

устойчиво развитие на градовете и селските райони;

iv)

действия за борба срещу изменението на климата;

ж)

човешки капитал, култура и здравеопазване, по-специално чрез:

i)

образование и обучение;

ii)

сектори в областта на културата и творчеството;

iii)

иновативни решения в здравеопазването;

iv)

нови ефективни лекарства;

v)

социални инфраструктури, социална и солидарна икономика;

vi)

туризъм.

3.   Първоначалният инвестиционен период, през който гаранцията на ЕС може да бъде предоставяна с цел оказване на подкрепа за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент продължава до:

а)

5 юли 2019 г. за операциите на ЕИБ, за които до 30 юни 2020 г. е подписан договор между ЕИБ и бенефициера или финансовия посредник;

б)

5 юли 2019 г. за операциите на ЕИФ, за които до 30 юни 2020 г. е подписан договор между ЕИФ и финансовия посредник.

4.   Може да бъде определен нов инвестиционен период в съответствие с процедурата, предвидена в член 18.

5.   ЕИБ използва гаранцията на ЕС за оказване на подкрепа на инвестиционни платформи или фондове и национални насърчителни банки или институции, инвестиращи в операции, отговарящи на изискванията на настоящия регламент (наричани по-долу „допустими механизми“), след одобрение от страна на инвестиционния комитет.

Управителният съвет определя в съответствие с член 7, параграф 2 политиката във връзка с допустимите механизми, посочени в първа алинея от настоящия параграф. Инвестиционният комитет оценява съответствието на такива механизми и техните специфични инструменти, за които се търси подкрепата на ЕФСИ, с политиките, определени от управителния съвет.

Инвестиционният комитет може да реши да си запази правото да одобрява нови проекти, представени в рамките на одобрени допустими механизми.

6.   В съответствие с член 17 от Устава на ЕИБ тя изисква бенефициерите на операциите по финансиране и инвестиране да покрият всички нейни разходи, свързани с ЕФСИ. Без да се засягат втора и трета алинея от настоящия параграф, общият бюджет на Съюза не покрива никакви административни разходи или каквито и да било други такси на ЕИБ за нейните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС при спазване на общ максимален размер, съответстващ на 1 % от общите текущи задължения по гаранцията на ЕС, за покриване на разходите, които биха били поети от бенефициерите на операциите по финансиране и инвестиране, но които не са били събрани, от момента на неизпълнение.

Освен това ЕИБ може да използва гаранцията на ЕС за покриване на съответния дял от евентуалните разходи по събирането, освен ако те не са приспаднати от събраните суми, и всякакви разходи, свързани с управлението на ликвидността.

В случай че ЕИБ, като действа от името на ЕФСИ, предоставя на ЕИФ финансиране или гаранции, обезпечени с гаранция на ЕС в съответствие с член 11, параграф 3, таксите на ЕИФ могат да бъдат покрити от общия бюджет на Съюза, доколкото не са приспаднати от възнаграждението, посочено в член 4, параграф 2, буква в), подточка ii), или от приходи, събрани суми или други плащания, получени от ЕИФ.

7.   Държавите членки могат да използват всякакви източници на финансиране от Съюза, включително инструментите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове и на трансевропейските мрежи и политиките в областта на промишлеността, за да участват във финансирането на проекти, отговарящи на условията за допустимост, в които ЕИБ инвестира самостоятелно или чрез ЕИФ с подкрепата на гаранцията на ЕС, при условие че тези проекти отговарят на критериите за допустимост и на целите и принципите, приложими съгласно правната рамка на съответните инструменти и на ЕФСИ.

Комисията може, когато е целесъобразно, да дава насоки относно съчетаването на използването на инструментите на Съюза с финансирането от ЕИБ с покритието на гаранцията на Съюза, за да осигури наличието на координация, допълняемост и полезно взаимодействие.

Член 10

Допустими инструменти

1.   За целите на член 9, параграф 2 и в съответствие с член 11 ЕИБ използва гаранцията на ЕС за покриване на риска за инструментите, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Допустимо е покритието с гаранцията на ЕИБ на следните инструменти:

а)

предоставяни от ЕИБ заеми, гаранции, насрещни гаранции, инструменти на капиталовия пазар, всякакви други форми на инструменти за финансиране или инструменти за кредитно подобрение, капиталови или квазикапиталови участия, включително в полза на национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове;

б)

финансиране или гаранции от ЕИБ за ЕИФ, позволяващи му да осигурява заеми, гаранции, насрещни гаранции и всякакви други форми на инструменти за кредитно подобрение, инструменти на капиталовия пазар и капиталови или квазикапиталови участия, включително в полза на национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове;

в)

гаранции от ЕИБ за национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове при насрещна гаранция от ЕС.

Инструментите, посочени в първа алинея, букви а) и б), се предоставят, придобиват или емитират в полза на операциите, посочени в член 8, и отговарящи на изискванията на настоящия регламент, когато финансирането от ЕИБ или ЕИФ е било предоставено съгласно споразумение за финансиране или сделка, подписани или сключени от ЕИБ или ЕИФ, чиито срок не е изтекъл и които не са прекратени.

3.   Гаранциите от ЕИБ, предоставяни на национална насърчителна банка или институция при насрещна гаранция на ЕС, целят постигането на капиталово облекчение, когато е приложимо.

4.   При операциите си съгласно настоящия регламент ЕИФ може да предоставя гаранции на национална насърчителна банка или институция или инвестиционна платформа или да инвестира в инвестиционна платформа.

Член 11

Покритие и условия на гаранцията на ЕС

1.   Размерът на гаранцията на ЕС в нито един момент не надхвърля 16 000 000 000 EUR, от които една част може да бъде разпределена за финансиране или за гаранции от ЕИБ за ЕИФ в съответствие с параграф 3. Общите нетни плащания от общия бюджет на Съюза по гаранцията на ЕС не надхвърлят 16 000 000 000 EUR.

2.   Възнаграждението за поемане на риск на портфейл се разпределя между участниците, пропорционално на съответното им участие в поемането на риска. С гаранцията на ЕС се допуска предоставянето на гаранции за първа загуба на равнище портфейл или на пълна гаранция. Гаранцията на ЕС може да бъде предоставена на база pari passu с други участници.

3.   Когато ЕИБ предоставя финансиране или гаранции на ЕИФ с цел провеждане на операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, с гаранцията на ЕС се осигурява пълна гаранция за такова финансиране или гаранции, при условие че ЕИБ е предоставила еднакви по размер финансиране или гаранции без покритие с гаранцията на ЕС до първоначален максимален размер от 2 500 000 000 EUR. Без да се засяга параграф 1, посоченият максимален размер може, когато е целесъобразно, да бъде увеличен от управителния съвет до не повече от 3 000 000 000 EUR, без насрещно задължение от страна на ЕИБ да осигури сумите над първоначалния максимален размер.

4.   Когато ЕИБ поиска изпълнение по гаранцията на ЕС в съответствие със Споразумението за ЕФСИ, Съюзът плаща при поискване в съответствие с условията на това споразумение.

5.   Когато Съюзът извърши плащане в полза на ЕИБ по искане за изпълнение по гаранцията на ЕС, Съюзът встъпва в съответните права на ЕИБ, свързани с всяка една от нейните операции по финансиране или инвестиране, обхванати от настоящия регламент, а ЕИБ предприема от името на Съюза действия за събиране на задълженията във връзка с изплатените суми и възстановява на Съюза събраните суми в съответствие с разпоредбите и процедурите, посочени в член 4, параграф 2, буква в), подточка iv).

6.   Гаранцията на ЕС се предоставя като гаранция при поискване във връзка с инструментите, посочени в член 10, като покрива:

а)

за дълговите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) – главницата и цялата лихва, както и всички суми, които са дължими на ЕИБ, но не са получени от нея в съответствие с условията на операциите по финансиране до момента на неизпълнение;

б)

за инвестициите в капитал, посочени в член 10, параграф 2, буква а) – инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране;

в)

за операциите, посочени в член 10, параграф 2, буква б) – използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране.

Гаранцията на ЕС покрива и сумите, посочени в член 9, параграф 6, втора и трета алинея.

Член 12

Гаранционен фонд на ЕС

1.   Създава се гаранционен фонд на ЕС (наричан по-долу „гаранционният фонд“), който представлява ликвиден резерв, от който ЕИБ получава плащане, в случай че бъде поискано изпълнение по гаранцията на ЕС.

2.   Гаранционният фонд се финансира чрез:

а)

вноски от общия бюджет на Съюза;

б)

приходи от инвестираните ресурси на гаранционния фонд;

в)

суми, събирани от неизправни длъжници в съответствие с процедурата по събиране на задълженията, установена в Споразумението за ЕФСИ, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква в), подточка iv);

г)

приходи и всякакви други плащания, получени от Съюза в съответствие със Споразумението за ЕФСИ.

3.   Постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б), в) и г) от настоящия член, представляват вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (13).

4.   Ресурсите на гаранционния фонд, предоставени му съгласно параграф 2, се управляват пряко от Комисията и се инвестират в съответствие с принципа на доброто финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила.

5.   Постъпленията в гаранционния фонд, посочени в параграф 2, се използват за постигане на подходящо равнище на средствата (наричано по-долу „целевият размер“), отразяващо съвкупните задължения по гаранцията на ЕС. Целевият размер представлява 50 % от съвкупните задължения по гаранцията на ЕС.

Целевият размер се достига първоначално чрез постепенното плащане на ресурсите, посочени в параграф 2, буква а). Ако по време на първоначалното попълване на гаранционния фонд бъдат отправени искания за изпълнение по гаранцията на ЕС, постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б), в) и г), се използват за това целевият размер да достигне сума, равна на сумата по исканията за изпълнение по гаранцията на ЕС.

6.   След оценка на това доколко е подходящо равнището на гаранционния фонд в рамките на доклада, предвиден в член 16, параграф 6, се извършват следните плащания:

а)

всеки излишък се изплаща към общия бюджет на Съюза като вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на всички бюджетни редове, които са били използвани като източник за преразпределяне на средства за гаранционния фонд;

б)

всяко попълване на гаранционния фонд се изплаща на годишни траншове в рамките на срок, не по-дълъг от три години, започващ през годината n+1.

7.   От 1 януари 2019 г., ако равнището на гаранционния фонд е намаляло под 50 % от целевия размер в резултат на искания за изпълнение по гаранцията на ЕС, Комисията представя доклад за изключителните мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на гаранционния фонд.

8.   След постъпило искане за изпълнение по гаранцията на ЕС постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, букви б) и г), надхвърлящи целевия размер, се използват в рамките на инвестиционния период, предвиден в член 9, за възстановяване на гаранцията на ЕС до първоначалния ѝ размер.

9.   Постъпленията в гаранционния фонд, предвидени в параграф 2, буква в), се използват за възстановяване на гаранцията на ЕС до първоначалния ѝ размер.

10.   В случай че гаранцията на ЕС бъде напълно възстановена до максималния си първоначален размер от 16 000 000 000 EUR, всяка сума в гаранционния фонд над целевия размер се изплаща към общия бюджет на Съюза като вътрешен целеви приход в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на всички бюджетни редове, които са били използвани като източник за преразпределяне на средства за гаранционния фонд.

Член 13

Финансиране на гаранционния фонд от общия бюджет на Съюза

Регламент (ЕС) № 1291/2013 и Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменят съгласно предвиденото в приложение I към настоящия регламент.

Ако е необходимо, в общия бюджет на Съюза могат да се записват бюджетни кредити за плащания и след 2020 г., до финансовата 2023 година включително, с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от член 12, параграф 5, втора алинея.

Годишните бюджетни кредити от общия бюджет на Съюза за попълване на гаранционния фонд се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура при пълно спазване на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (14).

ГЛАВА IV

ЕВРОПЕЙСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ

Член 14

Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси

1.   Целта на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) е да доразвие съществуващите консултантски услуги на ЕИБ и на Комисията, за да предоставя консултантска подкрепа при набелязването, подготовката и разработването на инвестиционни проекти, както и да функционира като единен технически консултантски център за финансирането на проекти в рамките на Съюза. Тази подкрепа включва предоставяне на целева подкрепа за използването на техническа помощ за структуриране на проекти, за използването на иновативни финансови инструменти и за използването на публично-частни партньорства и консултации, когато е приложимо, по въпроси, свързани с правото на Съюза, като се вземат предвид особеностите и потребностите на държавите членки с по-слабо развити финансови пазари.

ЕКЦИВ разполага с капацитет за предоставяне на техническа помощ в областите, посочени в член 9, параграф 2, и по-специално в областта на енергийната ефективност, трансевропейската транспортна мрежа и градската мобилност.

2.   ЕКЦИВ предоставя услуги в допълнение към услугите, които вече се предлагат по други програми на Съюза, включително:

а)

осигуряване на единно входящо звено за предоставяне на техническа помощ за органи и организатори на проекти;

б)

подпомагане на организаторите на проекти, когато е уместно, при разработването на техните проекти, така че да изпълняват критериите за допустимост, установени в член 6;

в)

привличане на местния опит, за да се улесни предоставянето на подкрепата от ЕФСИ в целия Съюз;

г)

осигуряване на платформа за партньорски обмен и споделяне на ноу-хау по отношение на разработването на проекти;

д)

предоставяне на консултации относно създаването на инвестиционни платформи.

3.   Услугите на ЕКЦИВ са на разположение на организаторите на проекти от публичния и частния сектор, включително национални насърчителни банки или институции и инвестиционни платформи или фондове и регионални и местни публични образувания.

4.   Таксите, начислявани от ЕИБ за услугите на ЕКЦИВ по параграф 2, се използват за покриване на разходите по операциите на ЕКЦИВ и за предоставянето на тези услуги. За таксите, начислявани на МСП, следва да се определи горна граница, равна на една трета от разходите за техническата помощ, която им се предоставя. Услугите, предоставяни от ЕКЦИВ на публични организатори на проекти в допълнение към услугите, които вече се предлагат по програми на Съюза, са безплатни.

5.   За постигането на посочената в параграф 1 цел ЕКЦИВ се стреми да използва експертния опит на ЕИБ, Комисията, националните насърчителни банки или институции и управляващите органи на европейските структурни и инвестиционни фондове.

6.   С цел да се гарантира широко покритие на услугите, предоставяни от ЕКЦИВ на територията на Съюза, ЕКЦИВ си сътрудничи, когато е възможно, с доставчици на подобни услуги на равнището на Съюза, на регионално, национално или поднационално равнище. Сътрудничеството между ЕКЦИВ, от една страна, и национална насърчителна банка или институция, или институция или управляващ орган, включително такива, които извършват дейност като национален консултант, които притежават опит от значение за постигането на целите на ЕКЦИВ, от друга страна, може да бъде под формата на договорно партньорство.

7.   Съюзът участва с до 20 000 000 EUR годишно в покриването на разходите по операциите на ЕКЦИВ до 31 декември 2020 г. във връзка с услугите, предоставяни от ЕКЦИВ по параграф 2, които са в допълнение към вече предлаганите по други програми на Съюза, доколкото тези разходи не са покрити от оставащата сума от таксите, посочени в параграф 4.

8.   Комисията сключва споразумение с ЕИБ за създаването на ЕКЦИВ в рамките на ЕИБ (наричано по-долу „Споразумението за ЕКЦИВ“).

Споразумението за ЕКЦИВ съдържа по-специално разпоредби относно необходимото финансиране на ЕКЦИВ в съответствие с параграф 7.

9.   За първи път до 1 септември 2016 г., а след това — ежегодно, ЕИБ представя на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията доклад относно услугите, предоставяни от ЕКЦИВ съгласно параграф 2, и изпълнението на неговия бюджет. Докладът съдържа информация относно получените такси и тяхното използване.

ГЛАВА V

ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Член 15

Европейски портал за инвестиционни проекти

1.   Комисията, с подкрепата на ЕИБ, създава прозрачен Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), чрез който се събира информация за текущи и бъдещи инвестиционни проекти в Съюза. Той представлява общодостъпна и лесна за използване база данни за проекти, в която се осигурява съответната информация за всеки проект.

2.   ЕПИП служи основно за целите на осигуряване на видимост за инвеститорите и за информационни цели. Включването на проекти в ЕПИП не засяга решенията относно окончателните проекти, избрани да получат подкрепа съгласно настоящия регламент, по друг инструмент на Съюза или за публично финансиране.

3.   Държавите членки могат да допринасят за създаването и управлението на ЕПИП.

4.   На частните организатори на проекти може да се начислява невъзстановима такса за обработването на заявления за прием на проекти в ЕПИП. Събраните приходи от такси представляват външен целеви приход за ЕПИП в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

ГЛАВА VI

ДОКЛАДВАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ОЦЕНКА

Член 16

Докладване и отчитане

1.   ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, на всеки шест месеца представя на Комисията доклад относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Докладът включва оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, посочени в член 4, параграф 2, буква е), подточка iv). Докладът също така включва статистически, финансови и счетоводни данни за всяка операция по финансиране и инвестиране на ЕИБ, както и на обобщено равнище.

2.   ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Докладът се оповестява публично и включва:

а)

оценка на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на оперативно, секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент, и по-специално с критерия за осигуряване на допълняемост, заедно с оценка на разпределението на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ между общите цели, установени в член 9, параграф 2;

б)

оценка на добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни постижения, резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на работни места;

в)

оценка на степента, в която операциите, обхванати от настоящия регламент, допринасят за постигането на общите цели, установени в член 9, параграф 2, включително оценка на равнището на инвестициите на ЕФСИ в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите, транспорта (включително трансевропейската транспортна мрежа и градската мобилност), телекомуникациите, енергийната инфраструктура и енергийната ефективност;

г)

оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията на ЕС, както и с основните показатели за резултатите от изпълнението, посочени в член 4, параграф 2, буква е), подточка iv);

д)

оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез подкрепените от ЕФСИ проекти;

е)

описание на проектите, в рамките на които подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове се съчетава с подкрепата от ЕФСИ, както и пълния размер на участието на всеки източник;

ж)

размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициерите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ на обобщено равнище;

з)

оценка на добавената стойност на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ и рисковете, свързани с тези операции;

и)

подробна информация за исканията за изпълнение по гаранцията на ЕС, загуби, възвращаемост, събрани суми и други получени плащания;

й)

одитираните от независим външен одитор финансови доклади за операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент.

3.   За целите на отчетността на Комисията, докладването от нейна страна по отношение на покритите от гаранцията на ЕС рискове и управлението на гаранционния фонд от Комисията ЕИБ, когато е целесъобразно в сътрудничество с ЕИФ, ежегодно предоставя на Комисията и на Сметната палата:

а)

оценката на риска на ЕИБ и ЕИФ и информация за категоризацията на операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент;

б)

текущите финансови задължения на Съюза, произтичащи от гаранцията на ЕС, предоставена по операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, разбити по операции;

в)

общата сума на приходите или загубите, произтичащи от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ в рамките на портфейлите, посочени в член 4, параграф 2, буква в), подточка i).

4.   ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, при поискване предоставя на Комисията всякаква допълнителна информация, която е необходима за изпълнение на задълженията на Комисията във връзка с настоящия регламент.

5.   ЕИБ и когато е приложимо — ЕИФ, предоставят посочената в параграфи 1—4 информация на собствени разноски.

6.   До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията изискваната информация за състоянието на гаранционния фонд. В допълнение, до 31 май всяка година Комисията представяна Европейския парламент, Съвета и Сметната палата годишен доклад за управлението на гаранционния фонд през предходната календарна година, включително оценка на това доколко подходящи са целевият размер и равнището на гаранционния фонд, както и на необходимостта от попълване на фонда. Годишният доклад съдържа представяне на финансовото състояние на гаранционния фонд към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите сделки и съответната информация относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и свързания с гаранционния фонд риск към края на предходната календарна година.

Член 17

Отчетност

1.   По искане на Европейския парламент или на Съвета председателят на управителния съвет и изпълнителният директор докладват на поискалата това институция относно резултатите на ЕФСИ, включително като участват в изслушване пред Европейския парламент.

2.   Председателят на управителния съвет и изпълнителният директор отговарят устно или писмено на въпросите, отправени към ЕФСИ от Европейския парламент или от Съвета, във всички случаи в рамките на пет седмици от датата на получаване на въпроса.

3.   По искане на Европейския парламент или на Съвета Комисията представя доклад относно прилагането на настоящия регламент.

4.   По искане на Европейския парламент председателят на ЕИБ участва в изслушване на Европейския парламент относно операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент. Председателят на ЕИБ отговаря устно или писмено на въпросите, отправени към ЕИБ от Европейския парламент или от Съвета и засягащи операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, в рамките на пет седмици от датата на получаването им.

5.   Европейският парламент и ЕИБ сключват споразумение относно подробните правила за обмена на информация между Европейския парламент и ЕИБ съгласно настоящия регламент, включително относно процедурата за подбор във връзка с назначаването на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния директор.

Член 18

Оценка и преглед

1.   До 5 януари 2017 г. ЕИБ изготвя оценка на функционирането на ЕФСИ. ЕИБ представя своята оценка на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

2.   До 5 януари 2017 г. Комисията изготвя оценка на използването на гаранцията на ЕС и функционирането на гаранционния фонд. Комисията представя своята оценка на Европейския парламент и на Съвета. Тази оценка се придружава от становище на Сметната палата.

3.   До 30 юни 2018 г. и на всеки три години след това:

а)

ЕИБ публикува подробен доклад относно функционирането на ЕФСИ, който включва оценка на въздействието на ЕФСИ върху инвестициите в Съюза, създаването на работни места и достъпа до финансиране за МСП и дружества със средна пазарна капитализация;

б)

Комисията публикува подробен доклад относно използването на гаранцията на ЕС и функционирането на гаранционния фонд.

4.   ЕИБ, когато е целесъобразно — в сътрудничество с ЕИФ, подпомага изготвянето на оценката и доклада съответно по параграфи 2 и 3 и предоставя на Комисията необходимата за тази цел информация.

5.   ЕИБ и ЕИФ редовно представят на Европейския парламент, Съвета и Комисията всички свои независими доклади за оценка, в които се оценяват въздействието и практическите резултати, постигнати в резултат на дейностите на ЕИБ и ЕИФ по настоящия регламент.

6.   До 5 юли 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад, съдържащ независима оценка на прилагането на настоящия регламент.

7.   В случай че докладът, посочен в параграф 6, съдържа заключението, че ЕФСИ:

а)

постига своите цели и че поддържането на схема за подкрепа на инвестициите е оправдано, Комисията, когато е целесъобразно, представя законодателно предложение за изменение на настоящия регламент с цел определяне на новия инвестиционен период, осигуряване на непрекъснатост на инвестициите и подходящо финансиране;

б)

не постига своите цели и че поддържането на схема за подкрепа на инвестициите е оправдано, Комисията, когато е целесъобразно, представя законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, с цел отстраняване на установените недостатъци, определяне на новия инвестиционен период, осигуряване на непрекъснатост на инвестициите и подходящо финансиране;

в)

не постига своите цели и че поддържането на схема за подкрепа на инвестициите не е оправдано, Комисията, когато е целесъобразно, представя законодателно предложение с цел осигуряване на безпроблемното прекратяване на ЕФСИ, като същевременно се запазва гаранцията на ЕС за операциите, които вече са одобрени съгласно настоящия регламент.

8.   Комисията представя незабавно доклада, посочен в параграф 6, в случай че наличната сума по гаранцията на ЕС се усвоява изцяло по одобрените проекти преди 5 юли 2018 г.

ГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Прозрачност и публично оповестяване на информация

В съответствие с политиката си за прозрачност и общите принципи на Съюза относно достъпа до документи и информация ЕИБ оповестява публично на своята интернет страница информация за всички операции по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, включително ролята на финансовите посредници, както и за начина, по който тези операции допринасят за постигането на общите цели, установени в член 9, параграф 2.

Член 20

Одитиране от Сметната палата

1.   Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 ДФЕС.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейната задача.

Член 21

Мерки за борба с измамите

1.   ЕИБ незабавно уведомява OLAF и ѝ предоставя необходимата информация, когато на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, има основания да предполага, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза.

2.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (16) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (17), като целта е да се установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари или някаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с операция по финансиране и инвестиране, обхваната от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

При доказване на подобни незаконни дейности ЕИБ предприема действия за събиране на задълженията, свързани с нейните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности.

3.   Споразуменията за финансиране, подписани във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, включват разпоредби, които допускат изключване от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ и, ако е целесъобразно, предприемане на подходящи мерки за събиране на задълженията в случай на измама, корупция или друга незаконна дейност в съответствие със Споразумението за ЕФСИ, политиките на ЕИБ и приложимите нормативни изисквания. Решението за изключване от операциите по финансиране и инвестиране на ЕИБ, обхванати от настоящия регламент, се взема съобразно съответното споразумение за финансиране или инвестиране.

Член 22

Изключени дейности и неоказващи съдействие юрисдикции

1.   При своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, ЕИБ, ЕИФ и всички финансови посредници не подкрепят дейности, извършвани с незаконна цел, включително изпиране на пари, финансиране на тероризъм, организирана престъпност, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане, корупция и измами, засягащи финансовите интереси на Съюза. По-специално, в съответствие със своята политика по отношение на слабо регулираните или неоказващите съдействие юрисдикции, основана на политиките на Съюза, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Специалната група за финансови действия (Financial Action Task Force – FATF), ЕИБ не взема участие в операции по финансиране или инвестиране, извършвани чрез механизъм, намиращ се в неоказваща съдействие юрисдикция.

2.   По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, ЕИБ прилага принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (18) и Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (19). По-специално ЕИБ поставя като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

Член 23

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграфи 13 и 14, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от 4 юли 2015 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграфи 13 и 14, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 13, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от един месец след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с един месец по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.   Делегираният акт, с който за първи път се определя наборът от правила и който е приет съгласно член 7, параграф 14, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три седмици след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три седмици по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Параграф 4 от настоящия член се прилага mutatis mutandis по отношение на всеки следващ делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 14.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Преходни разпоредби

1.   ЕИБ и ЕИФ може да представят на Комисията операциите по финансиране и инвестиране, одобрени от тях през периода от 1 януари 2015 г. до сключването на Споразумението за ЕФСИ и първоначалното назначаване на всички членове на инвестиционния комитет и на изпълнителния директор след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Комисията оценява операциите, посочени в параграф 1, и когато те отговарят на критериите за допустимост, посочени в член 6,общите цели, установени в член 9, параграф 2 и приложение II, взема решение те да бъдат включени в покритието на гаранцията на ЕС.

Член 25

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J. REIRS


(1)  Становище от 19 март 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 195, 12.6.2015 г., стр. 41.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 24 юни 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 юни 2015 г.

(4)  Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6).

(6)  Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 33).

(7)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(8)  Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

(10)  Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 98).

(11)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(12)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(13)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(15)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(16)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (OB L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(17)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OB L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

(19)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1291/2013 И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1316/2013

1)

Регламент (ЕС) № 1291/2013 се изменя, както следва:

а)

в член 6 параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   Финансовият пакет за изпълнение на „Хоризонт 2020“ е определен на 74 828,3 милиона евро по текущи цени, от които максимум 72 445,3 милиона евро се разпределят за дейности по дял ХIХ от ДФЕС.

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

2.   Сумата за дейности по дял ХIХ от ДФЕС се разпределя между приоритетите, посочени в член 5, параграф 2 от настоящия регламент, както следва:

а)

високи постижения в научната област – 24 232,1 милиона евро по текущи цени;

б)

водещи позиции в промишлеността – 16 466,5 милиона евро по текущи цени;

в)

обществени предизвикателства – 28 629,6 милиона евро по текущи цени.

Максималният общ размер на финансовото участие на Съюза по линия на „Хоризонт 2020“ за конкретните цели, посочени в член 5, параграф 3, и за неядрените преки действия на СИЦ, е както следва:

i)

„Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“ – 816,5 милиона евро по текущи цени;

ii)

„Наука със и за обществото“ – 444,9 милиона евро по текущи цени;

iii)

Неядрени преки действия на СИЦ – 1 855,7 милиона евро по текущи цени.

Ориентировъчната разбивка за приоритетите и конкретните цели, посочени в член 5, параграфи 2 и 3, е посочена в приложение II.

3.   Европейският институт за иновации и технологии се финансира по линия на „Хоризонт 2020“ с максимум 2 383 милиона евро по текущи цени съгласно посоченото в приложение II.“;

б)

приложение II се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разбивка на бюджета

Като се спазват условията на ежегодната бюджетна процедура, ориентировъчната разбивка за „Хоризонт 2020“ е, както следва:

 

Милиони евро по текущи цени

I

Високи постижения в научната област, в това число:

24 232,1

1.

Европейски научноизследователски съвет (ЕНС)

13 094,8

2.

Бъдещи и нововъзникващи технологии (БНТ)

2 585,4

3.

Действия по „Мария Склодовска-Кюри“

6 162,3

4.

Научноизследователски инфраструктури

2 389,6

II

Водещи позиции в промишлеността, в това число:

16 466,5

1.

Водещи позиции при базовите и промишлените технологии (1), (4)

13 035

2.

Достъп до рисково финансиране (2)

2 842,3

3.

Иновации в МСП (3)

589,2

III

Обществени предизвикателства, в това число (4)

28 629,6

1.

Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние

7 256,7

2.

Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика

3 707,7

3.

Сигурна, чиста и ефективна енергия

5 688,1

4.

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

6 149,4

5.

Действия във връзка с климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровините

2 956,5

6.

Европа в един променящ се свят – приобщаващи, новаторски и мислещи общества

1 258,5

7.

Сигурни общества – защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

1 612,7

IV

Разпространяване на високи научни постижения и разширяване на участието

816,5

V

Наука със и за обществото

444,9

VI

Неядрени преки действия на Съвместния изследователски център (СИЦ)

1 855,7

VII

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

2 383

ОБЩО

74 828,3

2)

Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както следва:

а)

в член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Финансовият пакет за изпълнението на МСЕ за периода 2014-2020 г. се определя на 30 442 259 000 EUR по текущи цени. Тази сума се разпределя, както следва:

а)

сектор на транспорта: 24 050 582 000 EUR, от които 11 305 500 000 EUR се прехвърлят от Кохезионния фонд, за да бъдат изразходвани в съответствие с настоящия регламент изключително в държави членки, които отговарят на условията за финансиране от Кохезионния фонд;

б)

сектора на телекомуникациите: 1 041 602 000 EUR;

в)

сектора на енергетиката: 5 350 075 000 EUR.

Тези суми не засягат прилагането на инструмента за гъвкавост, предвиден в Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (5).

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. (OB C 347, 20.12.2013 г., стр. 884).“"

б)

В член 14 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Общият размер на участието от бюджета на Съюза във финансовите инструменти не може да надвишава 8,4 % от общия размер на финансовия пакет на МСЕ, както е посочено в член 5, параграф 1.“

в)

В член 21 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26 относно повишаване на тавана, определен в член 14, параграф 2, до 10 %, при условие че са спазени следните условия:

i)

оценката на пилотната фаза на инициативата „Облигации за проекти“ през 2015 г. е положителна; и

ii)

навлизането на финансови инструменти надвишава 6,5 % под формата на договорни ангажименти по проекти.“


(1)  Включително 7 423 милиона евро за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), от които 1 549 милиона евро за фотоника, микро- и наноелектроника, 3 741 милиона евро за нанотехнологии, авангардни материали и авангардни технологии за производство и преработка, 501 милиона евро за биотехнологии и 1 403 милиона евро за космически технологии. В резултат на това 5 792 милиона евро ще бъдат на разположение в подкрепа на дейностите по ключови базови технологии.

(2)  Около 994 милиона евро от тази сума могат да бъдат използвани за изпълнението на проекти по Стратегическия план за енергийните технологии (SET). Около една трета от сумата може да се предостави на МСП.

(3)  В рамките на целта за разпределяне на най-малко 20 % от общите сумарни бюджетни средства за конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и приоритета „Обществени предизвикателства“ за МСП, най-малко 5 % от тези сумарни бюджети ще бъдат първоначално разпределени за инструмента за МСП. Най-малко 7 % от общите бюджетни средства по конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и приоритета „Обществени предизвикателства“ ще бъдат разпределени за инструмента за МСП, усреднено за целия срок на действие на програма „Хоризонт 2020“.

(4)  Пилотните действия „Бърз път към иновациите“ (БПИ) ще се финансират от конкретната цел „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии“ и от съответните конкретни цели на приоритета „Обществени предизвикателства“. С оглед на цялостната оценка на пилотния инструмент БПИ ще бъде започната работата по достатъчно на брой проекти.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИНВЕСТИЦИОННИ НАСОКИ НА ЕФСИ

1.   Обхват

Целта на инвестиционните насоки е да послужат, заедно с настоящия регламент, като основа за вземането от инвестиционния комитет по прозрачен и независим начин на решения относно използването на гаранцията на ЕС за операции на ЕИБ, които отговарят на условията за допустимост по ЕФСИ, в съответствие с целите и всички други относими изисквания, определени в настоящия регламент.

Инвестиционните насоки се основават на принципите, установени в настоящия регламент по отношение на общите цели, критериите за допустимост, допустимите инструменти и определението за допълняемост. Те допълват настоящия регламент, като: i) осигуряват допълнителни насоки относно допустимостта, ii) осигуряват рамка за риска за операциите, iii) определят прагове за секторна и географска диверсификация и iv) определят критерии за оценка на приноса за постигането на целите на ЕФСИ, за да бъде улеснено определянето на приоритети.

Инвестиционните насоки се прилагат единствено към операциите на ЕФСИ, свързани с дълговите и капиталовите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от настоящия регламент, и следователно не са приложими за операциите на ЕФСИ, свързани с инструментите, посочени в член 10, параграф 2, буква б).

2.   Допустими партньори, видове проекти и инструменти

a)

Допустимите партньори, които могат да се ползват от гаранцията на ЕС, включва:

образувания с всякакъв размер, включително предприятия за комунални услуги, предприятия със специално предназначение или дружества за проекти, МСП или дружества със средна пазарна капитализация,

национални насърчителни банки или институции или финансови институции за посредничество,

капиталови/дългови фондове и всякаква друга форма на дружества за колективно инвестиране,

инвестиционни платформи,

образувания от публичния сектор (независимо дали са териториални или не, но с изключение на операции с подобни образувания, които пораждат пряк риск за държавата членка) и предприятия от типа на образуванията от публичния сектор.

б)

Гаранцията на ЕС се предоставя с цел подкрепа, пряка или непряка, на финансирането на нови операции. В областта на инфраструктурата следва да бъдат насърчавани инвестиции „на зелено“ (създаване на активи). Инвестиции в съществува промишлени обекти (разширяване и модернизиране на съществуващи активи) също могат да получат подкрепа. По правило, гаранцията на ЕС не се предоставя в подкрепа на операции по рефинансиране (като замяна на съществуващите кредитни споразумения или други форми на финансова подкрепа за проекти, които вече са частично или напълно реализирани), освен при изключителни и добре обосновани обстоятелства, когато се докаже, че подобна операция ще позволи нова инвестиция в размер, най-малко еквивалентен на този на сумата на операцията, и че тази инвестиция ще отговаря на критериите за допустимост и общите цели, установени съответно в член 6 и в член 9, параграф 2.

в)

Гаранцията на ЕС подкрепя широк спектър от продукти, за да може ЕФСИ да се адаптира към потребностите на пазара, като в същото време се насърчават частните инвестиции в проекти, без да се измества частното пазарно финансиране. В този контекст се очаква, че ЕИБ ще предостави финансиране в рамките на ЕФСИ с оглед постигането на цялостната първоначално заложена цел за публични или частни инвестиции в размер най-малко на 315 000 000 000 EUR, включително финансиране, мобилизирано чрез ЕИФ в рамките на операциите на ЕФСИ, свързани с инструментите, посочени в член 10, параграф 2, буква б), и чрез националните насърчителни банки или институции. Допустимите продукти включват, inter alia (1), заеми, гаранции/насрещни гаранции, финансиране тип „мецанин“ и подчинено финансиране, инструменти на капиталовия пазар, включително за кредитно подобрение, и капиталови или квазикапиталови участия, включително чрез национални насърчителни банки или институции, инвестиционни платформи или фондове. В този контекст, за да се позволи на широк спектър от инвеститори да инвестират в проекти на ЕФСИ, е допустимо ЕИБ да структурира подходящи портфейли.

г)

Допустимо е националните насърчителни банки или институции и инвестиционните платформи или фондове да ползват покритие от гаранцията на ЕИБ в рамките на насрещната гаранция по гаранцията на ЕС в съответствие с член 10, параграф 2, буква в). Решението за предоставяне на тази гаранция на ЕИБ има за цел мобилизирането на инвестиции както на национално, така и на регионално равнище, и използването на допълнителния експертен опит, конкретните сравнителни предимства и обхвата на тези образувания в полза на инициативата за ЕФСИ.

3.   Допълняемост

Гаранцията на ЕС се предоставя в подкрепа на операции, които отговарят на критерия за осигуряване на допълняемост по смисъла на определението в член 5, параграф 1 от настоящия регламент.

Прилагат се и следните общи принципи:

a)

с цел да се избегне дублиране на съществуващите финансови инструменти гаранцията на ЕС може да допълва, да се комбинира със или да укрепва или подобрява съществуващи програми на Съюза или други източници на финансиране от Съюза, или съвместни инструменти;

б)

по време на инвестиционния период на ЕФСИ инвестициите, получили подкрепа от ЕФСИ, като правило не изместват използването на други финансови инструменти на Съюза;

в)

обръща се внимание на допълняемостта между новите продукти на инфраструктурния и иновационния прозорец, които са съсредоточени върху МСП и малките дружества със средна пазарна капитализация, и съществуващите финансови инструменти на ЕС и финансовите инструменти на ЕФСИ в рамките на прозореца за МСП, така че да се постигне най-високо равнище на ефикасно използване на финансовите ресурси. При все това е възможно кумулативно използване на инструменти, по-специално когато обичайната подкрепа не е достатъчна, за да даде тласък на инвестициите.

4.   Добавена стойност: принос за постигането на целите на ЕФСИ

Проектите, които се ползват от гаранцията на ЕС, са съобразени с критериите за допустимост и общите цели, установени съответно в член 6 и в член 9, параграф 2.

5.   Набор от показатели

Инвестиционният комитет използва набора от показатели, посочен в член 7, с цел осигуряване на независима и прозрачна оценка на възможното използване на гаранцията на ЕС.

6.   Инвестиционни прозорци

а)

Дълговите и капиталовите инструменти, посочени в член 10, параграф 2, буква а) се предоставят чрез Инфраструктурен и инвестиционен прозорец, който се състои от кредитен подпрозорец и капиталов подпрозорец. Разпределянето на операциите (2) в един от двата подпрозореца се основава на системата на ЕИБ за категоризация на заемите и стандартната оценка на риска на ЕИБ и е в съответствие с насоките, дадени от управителния съвет.

б)

Инфраструктурен и иновационен прозорец – кредитен подпрозорец

За операции от типа дългови операции ЕИБ извършва стандартната си оценка на риска, включваща изчисляване на вероятността от неизпълнение и процента на събиране на задълженията. Въз основа на тези параметри ЕИБ определя количествено риска за всяка операция. Това изчисление се извършва, без да се взема предвид гаранцията на ЕС, с цел отразяване на цялостния риск от операцията.

За всяка операция от типа дългова операция се извършва категоризация на риска (кредитна категоризация на операцията) в съответствие със системата на ЕИБ за категоризация на заемите. Информация относно категоризацията на заемите се включва в проектната документация за инвестиционния комитет. Операциите с по-висок рисков профил от този на проектите, получили подкрепа чрез обичайни операции на ЕИБ, се обозначават като специални дейности съгласно определението в член 16 от Устава на ЕИБ и в насоките на ЕИБ за политиката спрямо кредитния риск. Операциите, получили подкрепа чрез гаранцията на ЕС, имат по правило по-висок рисков профил от обичайните операции на ЕИБ и следователно попадат в обхвата на специалните дейности. Операции с по-добра кредитна категоризация могат да бъдат включени в портфейла на ЕФСИ, при условие че е ясно доказано, че имат висока добавена стойност и включването им е съобразено с критерия за осигуряване на допълняемост.

Проектите са икономически и технически жизнеспособни, а финансирането на ЕИБ се структурира в съответствие с принципите на доброто банково управление и отговаря на първостепенните принципи на управление на равнището на риска, установени от ЕИБ в нейните вътрешни насоки. На членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет се предоставя цялата информация от значение.

Цената на продуктите от типа на дълговите продукти се определя в съответствие с методиката на ЕИБ за определяне на цената на кредитите.

в)

Инфраструктурен и иновационен прозорец – капиталов подпрозорец

За операции от типа на капиталовите операции гаранцията на ЕС може да се използв

а за подкрепа на преки инвестиции в отделни дружества или проекти (капиталови преки инвестиции) или за финансиране на фондове или аналогични портфейлни рискове (портфейл от капиталови инструменти), при условие че ЕИБ инвестира pari passu и на собствен риск. Определянето на това дали дадена операция включва капиталови рискове или не, независимо от правната форма и номенклатура, се основава на стандартната оценка на ЕИБ.

Операциите на ЕИБ от типа на капиталовите операции се осъществяват в съответствие с вътрешните правила и процедури на ЕИБ. На членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет се предоставя цялата информация от значение за оценката на операцията.

Цената на инвестициите от типа на капиталовите инвестиции се образува в съответствие с пазара, а ако това не е възможно, като се използват пазарни изследвания или сравнителни проучвания.

7.   Ограничения за експозиции по категории риск

a)

Ограниченията за експозиции за категориите специални дейности намаляват с повишаването на равнището на риск съгласно кредитната категоризация на операциите. Ето защо ограничението е като цяло по-високо за кредитния риск, отколкото за капиталовия риск.

б)

Като съобразява наличието на кредитно подобрение, осигурено от гаранцията на ЕС, ЕИБ определя по-високо равнище на ограниченията за експозиции за ЕФСИ в сравнение със съответното равнище при собствените рискови операции на ЕИБ. Членовете на управителния съвет и на инвестиционния комитет получават подробно изложение на ограниченията на риска на ЕФСИ. Управителният съвет упражнява редовен надзор върху промените в рисковия профил на портфейла на ЕФСИ и приема подходящи мерки, ако счита това за необходимо.

в)

Операции, свързани с по-големи суми в сравнение със специалните ограничения на ЕФСИ, могат да бъдат включени в портфейла на ЕФСИ по изключение, със съгласието на управителния съвет, при условие че ясно са доказани допълняемостта и добавената стойност и че е малко вероятно включването им да застраши постигането на цялостната цел за равнището на риска на портфейла в края на първоначалния инвестиционен период.

8.   Секторна и географска диверсификация

ЕФСИ се основава на търсенето, но има за цел да подпомага допустими проекти в рамките на целия Съюз, както и презгранични проекти, обхванати от член 8 от настоящия регламент, без предварително секторно или географско разпределение. Въпреки това трябва да се положат максимални усилия, за да се гарантира, че в края на първоначалния инвестиционен период са обхванати широк спектър от сектори и региони, като се избягва прекомерна секторна или географска концентрация.

a)   Секторна концентрация

С цел управление на секторната диверсификация и концентрация на портфейла на ЕФСИ управителният съвет определя индикативни ограничения за концентрация по отношение на обема на операциите, получили подкрепа чрез гаранцията на ЕС в края на първоначалния инвестиционен период. Индикативните ограничения за концентрация се оповестяват публично.

Управителният съвет може да вземе решение за изменение на тези индикативни ограничения, след като се консултира с инвестиционния комитет. В този случай управителният съвет обяснява в писмена форма решението си на Европейския парламент и Съвета.

б)   Географска концентрация

Получилите подкрепа от ЕФСИ операции не трябва да са концентрирани върху конкретна територия в края на първоначалния инвестиционен период. За тази цел управителният съвет приема индикативни насоки за географска диверсификация и концентрация. Управителният съвет може да вземе решение за изменение на тези индикативни ограничения, след като се консултира с инвестиционния комитет. Управителният съвет обяснява в писмена форма решението си относно индикативните ограничения на Европейския парламент и на Съвета. ЕФСИ следва да има за цел да обхване всички държави членки.


(1)  Това е неизчерпателно посочване на продукти, които могат да бъдат предлагани чрез ЕФСИ.

(2)  Понятието „операция“ се отнася за преките инвестиции в проекта (дълг или капитал) или за „операция“ (проекти, програми или съоръжения) с участието на финансов или друг посредник, но не и, като уточнението се прави с цел избягване на съмнения, за свързаните с тях проекти, подкрепяни от подобна операция с участието на посредник.


 

1.   Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно разбивката за „Хоризонт 2020“

„Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че следните бюджетни редове няма да участват във финансирането на ЕФСИ: „Засилване на граничните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет“, „Действия по „Мария Склодовска-Кюри“ и „Разпространяване на високите научни постижения и разширяване на участието“. Оставащата сума, произтичаща от допълнителното използване на маржа в сравнение с предложението на Комисията, ще бъде възстановена по другите бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, пропорционално на намаленията, предложени от Комисията. Ориентировъчната разбивка се съдържа в приложение I към Регламента за ЕФСИ.“

2.   Изявление на Комисията относно проектобюджета за 2016 г.

„Комисията ще анализира потенциалното въздействие на вноските в ЕФСИ от различните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“ върху ефективното изпълнение на съответните програми и ако това е целесъобразно, ще предложи писмо за внасяне на корекции в проекта на общ бюджет на Съюза за 2016 г. с цел коригиране на разбивката за бюджетните редове на „Хоризонт 2020““.

3.   Изявление на Комисията относно нейната оценка на еднократните вноски в контекста на инициативата за ЕФСИ за целите на прилагането на Пакта за стабилност и растеж

„Без да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки – от държава членка или от националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно управление“ или действащи от името на държава членка – в ЕФСИ или в тематични или многонационални инвестиционни платформи, създадени за изпълнението на Плана за инвестиции, следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета.“


Top