EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0760

Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj

19.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/98


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/760 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2)

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Дългосрочното финансиране е важен инструмент, създаващ възможност за ориентирането на европейската икономика към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, към високо равнище на заетост и конкурентоспособност за изграждането на икономиката на утрешния ден така, че тя да бъде по-гъвкава и по-малко уязвима към системни рискове. Европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ) осигуряват финансиране за продължителен срок за различни инфраструктурни проекти, за нелиствани дружества или за листвани малки и средни предприятия (МСП), емитиращи собствен капитал или дългови инструменти, за които не е налице лесно разпознаваем купувач. Чрез предоставянето на финансиране за такива проекти ЕФДИ участват във финансирането на реалната икономика на Съюза и в изпълнението на неговите политики.

(2)

От гледна точка на търсенето ЕФДИ могат да осигурят постоянен поток на приходи за администраторите на пенсионни схеми, застрахователните дружества, фондациите, общините и други субекти, които са изправени пред обичайни и повтарящи се задължения и търсят дългосрочна възвръщаемост в рамките на добре регулирани структури. Въпреки че ЕФДИ предоставят ликвидност в по-малка степен, отколкото инвестициите в прехвърлими ценни книжа, те могат да осигурят постоянен поток на приходи за непрофесионални инвеститори, разчитащи на постоянни парични потоци, каквито ЕФДИ могат да генерират. ЕФДИ могат да предложат и добри възможности за увеличаване на капитала с течение на времето за онези инвеститори, които не получават постоянен поток на приходи.

(3)

Финансирането на проекти като транспортна инфраструктура, устойчиво производство или разпределение на енергия, социална инфраструктура (жилища или болници), внедряване на нови технологии и системи, които намаляват използването на природни ресурси и енергия, или по-нататъшен растеж на малките и средните предприятия може да е недостатъчно. Както показа финансовата криза, допълването на банковото финансиране с по-голямо разнообразие от източници на финансиране, които мобилизират по-успешно капиталовите пазари, би могло да спомогне за преодоляване на недостига във финансирането. ЕФДИ могат да играят решаваща роля в това отношение и могат също така да мобилизират капитал, като привличат инвеститори от трети държави.

(4)

Акцентът на настоящия регламент е поставен върху засилването на европейските дългосрочни инвестиции в реалната икономика. Дългосрочните инвестиции в проекти, предприятия и инфраструктура в трети държави могат също да носят капитал за ЕФДИ и по този начин да бъдат от полза за европейската икономика. Поради това тези инвестиции не следва да бъдат възпрепятствани.

(5)

При липсата на регламент за определяне на правила относно ЕФДИ на национално равнище биха могли да бъдат приети разнопосочни мерки, които вероятно биха довели до нарушаване на конкуренцията в резултат на различията в мерките за защита на инвестициите. Разнопосочните национални изисквания за състав на портфейла, диверсификация и допустими активи, по-специално за инвестиции в суровини, създават пречки пред трансграничното предлагане на инвестиционни фондове, които се фокусират върху нелиствани предприятия и реални активи, тъй като инвеститорите не могат лесно да съпоставят различните инвестиционни предложения. Разнопосочните национални изисквания водят и до различни нива на защита на инвеститорите. Освен това до несъответствия в нивото на защита на инвеститорите водят и разнопосочните национални изисквания, отнасящи се до инвестиционните техники, като допустимите нива на заемни средства, използването на финансови деривативни инструменти, правилата, приложими за късите продажби или към сделките за финансиране с ценни книжа. В допълнение, разнопосочните национални изисквания за периодите на обратно изкупуване или на участие възпрепятстват трансграничните продажби на фондове, инвестиращи в нелиствани активи. Чрез увеличаването на правната несигурност посочените различия могат да подронят доверието на инвеститорите при обмислянето на инвестиции в такива фондове, както и да намалят възможностите на инвеститорите ефективно да избират между различни възможности за дългосрочни инвестиции. Ето защо подходящото правно основание на настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз в съответствие с тълкуването му в утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз.

(6)

Необходими са еднообразни правила, за да се гарантира, че ЕФДИ представят последователен и стабилен продуктов профил в рамките на Съюза. По-конкретно, с цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар и висока степен на защита на инвеститорите, е необходимо да се установят единни правила за дейността на ЕФДИ, по-специално относно състава на техния портфейл и инвестиционните инструменти, които те имат право да използват, за да получат експозиция към дългосрочни активи, като собствен капитал или дългови инструменти, емитирани от листвани МСП и от нелиствани предприятия, както и към реални активи. Еднообразни правила за портфейла на ЕФДИ се изискват също така, за да се гарантира, че ЕФДИ, които имат за цел да генерират постоянни доходи, поддържат диверсифициран портфейл от инвестиционни активи, подходящи за поддържане на постоянни парични потоци. ЕФДИ са първа стъпка към изграждането на интегриран вътрешен пазар за набиране на капитали, които могат да бъдат насочвани към дългосрочни инвестиции в европейската икономика. Гладкото функциониране на вътрешния пазар за дългосрочни инвестиции изисква Комисията да продължава да извършва оценка на евентуалните пречки, които биха могли да възпрепятстват набирането на дългосрочен капитал в трансграничен план, включително пречките, породени от данъчното облагане на тези инвестиции.

(7)

От основно значение е да се подсигури, че правилата относно дейността на ЕФДИ, по-специално относно състава на техния портфейл и инвестиционните инструменти, които им е разрешено да използват, са пряко приложими към лицата, управляващи ЕФДИ, и следователно тези нови правила трябва да бъдат утвърдени под формата на регламент. Това също така осигурява еднообразни условия за използване на обозначението „ЕФДИ“ чрез предотвратяване на появата на разнопосочни национални изисквания. Лицата, управляващи ЕФДИ, следва да спазват едни и същи правила в целия Съюз, за да се засили доверието на инвеститорите в ЕФДИ и да се осигури дълготрайна надеждност на обозначението„ЕФДИ“. Същевременно с приемането на еднообразни правила намалява сложността в регулаторните изисквания, приложими към ЕФДИ. Посредством използването на единни правила също така се намаляват и разходите на управляващите лица за постигане на съответствие с разнопосочни национални изисквания, регулиращи фондовете, които инвестират в листвани и нелиствани предприятия и сравними категории от реални активи. Това важи в особена степен за лицата, управляващи ЕФДИ, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Приемането на еднообразни правила допринася и за премахване на нарушенията на конкуренцията.

(8)

Новите правила относно ЕФДИ са тясно свързани с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), тъй като с тази директива се създава правната рамка, уреждаща управлението и предлагането на пазара на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в Съюза. По определение ЕФДИ представляват АИФ от ЕС, които се управляват от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), упълномощени съгласно Директива 2011/61/ЕС.

(9)

Докато Директива 2011/61/ЕС предвижда също поетапен режим спрямо трети държави по отношение на ЛУАИФ от трета държава и АИФ от трета държава, новите правила за ЕФДИ имат по-ограничен обхват, подчертаващ европейското измерение на новия дългосрочен инвестиционен продукт. Съответно само АИФ от ЕС, както е определен в Директива 2011/61/ЕС, следва да отговаря на условията за ЕФДИ, при това само ако той се управлява от ЛУАИФ от ЕС, което е получило разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС.

(10)

Новите правила, приложими спрямо ЕФДИ, следва да надграждат върху съществуващата регулаторна рамка, създадена с Директива 2011/61/ЕС и актовете, приети във връзка с нейното прилагане. По тази причина правилата относно продуктите на ЕФДИ следва да се прилагат в допълнение към правилата, постановени в съществуващото право на Съюза. По-специално по отношение на ЕФДИ следва да се прилагат правилата за управление и предлагане, предвидени в Директива 2011/61/ЕС. По същия начин правилата за трансграничното предоставяне на услуги и свободата на установяване, предвидени в Директива 2011/61/ЕС, следва да се прилагат съответно спрямо трансграничните дейности на ЕФДИ. Те следва да бъдат допълнени от специфични правила за предлагане, предназначени за трансграничното предлагане на ЕФДИ както на непрофесионални, така и на професионални инвеститори в целия Съюз.

(11)

Еднообразни правила следва да се прилагат спрямо всички АИФ от ЕС, които желаят да се предлагат като ЕФДИ. АИФ от ЕС, които не желаят да се предлагат като ЕФДИ, не следва да бъдат обвързани от тези правила, като по този начин те също така приемат да не се възползват от произтичащите от това предимства. Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) и АИФ от трета държава не следва да бъдат допустими за предлагане като ЕФДИ.

(12)

За да се осигури спазване от ЕФДИ на хармонизираните правила, които регулират дейността на тези фондове, е необходимо да се изиска от компетентните органи да издават разрешения за ЕФДИ. Следователно хармонизираните процедури за издаване на разрешения на ЛУАИФ и за надзор върху тях съгласно Директива 2011/61/ЕС следва да бъдат допълнени от специална процедура за издаване на разрешения за ЕФДИ. Следва да бъдат предвидени процедури, за да се гарантира, че ЕФДИ могат да се управляват само от ЛУАИФ от ЕС, на които са издадени разрешения съгласно Директива 2011/61/ЕС, и които са в състояние да управляват ЕФДИ. Следва да се предприемат всички подходящи мерки, за да се гарантира, че ЕФДИ могат да спазват хармонизираните правила за регулиране на дейността на тези фондове. Следва да се прилага специална процедура за издаване на разрешение, когато ЕФДИ се управлява вътрешно и не е назначено външно ЛУАИФ.

(13)

Като се има предвид, че АИФ от ЕС могат да бъдат създавани под различни юридически форми, които не им дават непременно правосубектност, разпоредбите, съгласно които се изисква ЕФДИ да предприемат действия, следва да се разбират като отнасящи се до лицето, управляващо ЕФДИ, когато ЕФДИ е създаден като АИФ от ЕС, който не е в състояние да действа самостоятелно, тъй като няма собствена правосубектност.

(14)

За да се гарантира, че ЕФДИ са насочени към дългосрочни инвестиции и допринасят за финансирането на устойчив растеж на икономиката на Съюза, правилата относно портфейла на ЕФДИ следва да изискват ясна идентификация на категориите активи, в които е допустимо инвестирането от ЕФДИ, както и на условията, при които инвестирането в тях следва да бъде допустимо. ЕФДИ следва да инвестират най-малко 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи. За да се гарантира почтеността на ЕФДИ, също така е желателно да им се забрани да извършват определени финансови сделки, които биха могли да застрашат техните инвестиционни стратегии и цели, като пораждат рискове, различни от тези, които могат да се очакват за фонд, насочен към дългосрочни инвестиции. За да се гарантира ясната насоченост към дългосрочни инвестиции, което би било полезно за непрофесионалните инвеститори, незапознати с по-малко конвенционални инвестиционни стратегии, на ЕФДИ не следва да се позволява да инвестират във финансови деривативни инструменти, освен с цел хеджиране на рисковете, присъщи на собствените им инвестиции. Като се има предвид ликвидното естество на суровините и финансовите деривативни инструменти, които създават косвена експозиция спрямо тях, инвестициите в суровини не изискват дългосрочен инвеститорски ангажимент и поради това следва да бъдат изключени от допустимите инвестиционни активи. Тази логика не се прилага спрямо инвестициите в инфраструктура или дружества, свързани със суровини, или чиито резултати са косвено свързани с динамиката на суровинните пазари, като например земеделски стопанства в случая на селскостопанските суровини, или електроцентрали — в случая на енергийни суровини.

(15)

Определението за дългосрочни инвестиции е широко. Допустимите инвестиционни активи са като цяло неликвидни, изискват ангажимент за определен период и имат дългосрочен икономически профил. Допустимите инвестиционни активи са непрехвърлими ценни книжа и по тази причина те нямат достъп до ликвидността на вторичните пазари. Те често изискват ангажименти с фиксиран срок, които ограничават тяхната пазарна реализируемост. Тъй като обаче листваните МСП могат да се сблъскват с проблеми по отношение на ликвидността и достъпа до вторичния пазар, те също така следва да се разглеждат като предприятия, допустими да бъдат част от портфейл. Икономическият цикъл на търсените от ЕФДИ инвестиции по същество е с дългосрочен характер поради високите капиталови ангажименти и срока, необходим за постигане на възвръщаемост.

(16)

На ЕФДИ следва да бъде разрешено да инвестира в активи, различни от допустими инвестиционни активи, което може да е необходимо с цел ефикасно управление на неговите парични потоци, но само доколкото това отговаря на стратегията на ЕФДИ за дългосрочни инвестиции.

(17)

Следва да се разбира, че допустимите инвестиционни активи включват участия, като инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, дългови инструменти в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и заеми, които им се предоставят. Те също следва да включват участия в други фондове, които са съсредоточени върху активи като инвестиции в нелиствани предприятия, емитиращи собствен капитал или дългови инструменти, за които не винаги е налице купувач, който може лесно да се идентифицира. Пряката позиция в действителни активи, освен когато те са секюритизирани, също следва да формира категория допустими активи, при условие че те осигуряват предсказуеми п парични потоци, било то редовни или нередовни, в смисъл, че те могат да бъдат моделирани и оценявани въз основа на метод за оценяване на дисконтираните парични потоци. Тези активи биха могли да включват индикативно социалната инфраструктура, която осигурява предсказуема възвръщаемост, като например енергийна, транспортна и комуникационна инфраструктура, както и образование, здравеопазване, социално подпомагане или промишлени съоръжения. Обратно, активи като произведения на изкуството, ръкописи, запаси от вино или скъпоценни камъни не следва да бъдат допустими, тъй като по правило те не осигуряват предвидим приток на парични потоци.

(18)

Допустимите инвестиционни активи следва да включват реални активи със стойност над 10 000 000 EUR, които пораждат икономически и социални ползи. Тези активи включват инфраструктура, интелектуална собственост, плавателни съдове, оборудване, машини, самолети или подвижен състав и недвижимо имущество. Инвестициите в търговски сгради или жилища следва да бъдат разрешавани до степен, в която те служат на целта за подпомагане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на целите на Съюза в областта на енергетиката, регионалната политика и политиката на сближаване. Инвестициите в недвижима собственост следва да бъдат ясно документирани, за да се покаже дългосрочен ангажимент към собствеността. Настоящият регламент не се стреми да насърчава спекулативни инвестиции.

(19)

Мащабът на инфраструктурните проекти означава, че те изискват капитал в големи размери, който остава инвестиран за дълги периоди от време. Тези инфраструктурни проекти включват обществена сградна инфраструктура, като училища, болници или затвори; социална инфраструктура, като социални жилища; транспортна инфраструктура, като пътища, масови транспортни системи или летища; енергийна инфраструктура, като енергийни мрежи, проекти, свързани с приспособяване към изменението на климата и със смекчаването на този процес, електроцентрали или тръбопроводи; инфраструктура за управление на водни ресурси, като водоснабдителни системи, канализационни или напоителни системи; комуникационна инфраструктура, като мрежи; както и инфраструктура за управление на отпадъци, като системи за рециклиране и събиране на отпадъци.

(20)

Под инструмент на квазисобствения капитал следва да се разбира тип финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно гарантирано. Този тип инструменти включва различни финансови инструменти, като например подчинени заеми, непреки дялови участия, заеми с участие, права за участие в печалбата, конвертируеми облигации и облигации с варианти.

(21)

Освен това, за да се отразят съществуващите бизнес практики, ЕФДИ следва да може да купува съществуващи дялове от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, от съществуващи акционери на същото предприятие. В допълнение за целите на осигуряването на максимално широки възможности за набиране на средства следва да бъдат разрешени инвестициите в други ЕФДИ, в Европейски фондове за рисков капитал (ЕФРК), регулирани с Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5), и Европейски фондове за социално предприемачество (ЕФСП), регулирани с Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6). За да се предотврати разсейване на инвестициите в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, ЕФДИ следва да имат право да инвестират в други ЕФДИ, ЕФРК и ЕФСП, само при условие че те самите не са инвестирали повече от 10 % от своя капитал в други ЕФДИ.

(22)

Използването на финансови предприятия може да бъде необходимо с цел обединяване и организиране на вноските на различни инвеститори, включително инвестиции от публичен характер, в инфраструктурни проекти. По тази причина на ЕФДИ следва да бъде позволено да инвестират в допустими инвестиционни активи посредством финансови предприятия, при условие че тези предприятия се занимават с финансиране на дългосрочни проекти, както и с растежа на МСП.

(23)

Нелистваните предприятия могат да срещат затруднения, свързани с достъпа до капиталови пазари и финансирането на по-нататъшен растеж и експанзия. Частното финансиране чрез дялови участия в капитала или заеми са типични начини за осигуряване на финансиране. Тъй като тези инструменти са дългосрочни инвестиции по своя характер, те изискват „търпелив капитал“, който ЕФДИ могат да осигурят. Освен това листваните МСП често са изправени пред значителни препятствия пред придобиването на дългосрочно финансиране и ЕФДИ могат да предоставят ценни алтернативни източници на финансиране.

(24)

Следователно категориите дългосрочни активи по смисъла на настоящия регламент следва да включват нелиствани предприятия, емитиращи капиталови или дългови инструменти, за които не е налице купувач, който може лесно да се идентифицира, и листвани предприятия с максимална капитализация в размер на 500 000 000 EUR.

(25)

Когато лицето, управляващо ЕФДИ, притежава дял от предприятие, което е част от портфейл, съществува риск то да постави своите собствени интереси над интересите на инвеститорите в ЕФДИ. За да бъде избегнат такъв конфликт на интереси и за да се осигури добро корпоративно управление, ЕФДИ следва да инвестира само в активи, които не са свързани с лице, управляващо ЕФДИ, освен ако ЕФДИ инвестира в дялове или акции на други ЕФДИ, ЕФРК или ЕФСП, управлявани от лицето, управляващо ЕФДИ.

(26)

С цел да се предостави на лицата, управляващи ЕФДИ определена степен на гъвкавост при инвестирането на техните фондове, търговията с активи, различни от дългосрочни инвестиции, следва да бъде разрешена до максимум 30 % от капитала на ЕФДИ.

(27)

С цел да се ограничи поемането на рискове от страна на ЕФДИ, е особено важно да се намали рискът на контрагента, като се поставят ясни изисквания за диверсификация на портфейла на ЕФДИ. Извънборсовите деривати следва да се подчиняват на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(28)

За да се предотврати упражняването на значително влияние от страна на инвестиращ ЕФДИ върху управлението на друг ЕФДИ или на издаващ орган, е необходимо да се избегне прекомерната концентрация на даден ЕФДИ в една и съща инвестиция.

(29)

С цел лицата, управляващи ЕФДИ, да имат възможност да набират допълнителен капитал по време на съществуването на фонда, те следва да могат да заемат парични средства в размер до 30 % от стойността на капитала на ЕФДИ. Това следва да служи за осигуряване на допълнителна възвръщаемост на инвеститорите. С цел да бъде елиминиран рискът от валутни несъответствия, ЕФДИ следва да заемат средства единствено във валутата, в която лицето, управляващо ЕФДИ очаква да придобие активите.За да се отговори на опасенията, свързани с паралелната банкова дейност, паричните средства, които ЕФДИ е заел, не следва да се използват за предоставяне на заеми на предприятия, допустими да бъдат част от портфейл.

(30)

Поради дългосрочния и неликвиден характер на инвестициите на ЕФДИ лицата, управляващи ЕФДИ следва да имат достатъчно време за прилагане на ограниченията за инвестиране. В срока, необходим за прилагане на тези ограничения, следва да се вземат предвид особеностите и характеристиките на инвестициите, като срокът следва да не надвишава пет години след по-късната от двете дати — датата на издаване на разрешение за ЕФДИ или половината от жизнения цикъл на ЕФДИ.

(31)

Поради профила на своя портфейл и съсредоточаването върху категориите дългосрочни активи ЕФДИ са предназначени за насочване на частни спестявания към европейската икономика. ЕФДИ са замислени и като инвестиционен механизъм, чрез който групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) може да насочва своето финансиране на европейска инфраструктура и на МСП. По силата на настоящия регламент ЕФДИ са структурирани като механизъм за колективно инвестиране, който отговаря на съсредоточаването на групата на ЕИБ върху подпомагането на балансираното и стабилно развитие на вътрешния пазар за дългосрочни инвестиции в интерес на Съюза. Предвид съсредоточаването върху дългосрочните категории активи ЕФДИ могат да изпълняват отредената им роля като приоритетно средство за изпълнение на Инвестиционния план за Европа, установен в Съобщение на Комисията от 26 ноември 2014 г.

(32)

Комисията следва да отдаде приоритетно значение и да оптимизира своите процеси за всички заявления от ЕФДИ за финансиране от ЕИБ. Следователно Комисията следва да оптимизира изготвянето и представянето на всички становища или приноса си за заявленията от ЕФДИ, които изискват финансиране от ЕИБ.

(33)

Освен това, държавите членки, както и регионалните и местните органи могат да имат интерес от повишаване на осведомеността на потенциалните инвеститори и на обществеността относно ЕФДИ.

(34)

Без да се засяга фактът, че от ЕФДИ не се изисква да предлагат права за обратно изкупуване преди края на жизнения им цикъл, не следва да има пречки ЕФДИ да предприемат стъпки за допускането на техните дялове или акции на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, като по този начин инвеститорите получават възможност да продават своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не следва да създават пречки пред допускането до търговия на дялове или акции на ЕФДИ на регулирани пазари или на многостранна система за търговия, нито да пречат на инвеститорите свободно да прехвърлят своите дялове или акции на трети страни, които желаят да придобият тези дялове или акции. Това цели да насърчава вторичните пазари като важно място за покупка и продажба на дялове или акции на ЕФДИ за непрофесионалните инвеститори.

(35)

Въпреки че непрофесионалните инвеститори могат да проявяват интерес към инвестиции в ЕФДИ, неликвидният характер на повечето инвестиции в дългосрочни проекти изключва възможността ЕФДИ да предлагат редовно обратно изкупуване на своите инвеститори. Ангажиментът на непрофесионалния инвеститор за инвестиция в такива активи по своята същност е за целия период на инвестицията. Следователно ЕФДИ следва по принцип да са структурирани така че да не предлагат редовно обратно изкупуване преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

(36)

За да се стимулират инвеститорите, по-специално непрофесионалните инвеститори, които може да не са склонни да блокират своя капитал за дълъг период от време, ЕФДИ следва да бъдат в състояние да предлагат на своите инвеститори, при определени условия, права за предсрочно обратно изкупуване. Ето защо на лицето, управляващо ЕФДИ, следва да се даде свободата да решава в съответствие с инвестиционната стратегия на ЕФДИ дали ЕФДИ да се учреди със или без право на обратно изкупуване. При наличието на режим на права за обратно изкупуване, тези права и техните основни характеристики следва да са ясно предварително определени и оповестени в правилата или учредителните документи на ЕФДИ.

(37)

С цел да се даде реална възможност на инвеститорите да изкупят обратно своите дялове или акции в края на съществуването на фонда, лицето, управляващо ЕФДИ, следва да започне своевременно да продава портфейла от активи на ЕФДИ, за да се гарантира реализацията на неговата стойност. При изготвяне на подходящ график за съкращаване на инвестициите лицето, управляващо ЕФДИ, следва да вземе предвид различните падежи на инвестициите и продължителността на периода, необходим за намиране на купувач на активите, в които ЕФДИ е инвестирал. Тъй като през периода на ликвидация е непрактично да се поддържат ограниченията за инвестиране, тяхното прилагане следва да спре, когато започне периодът на ликвидация.

(38)

За да се разшири достъпът на непрофесионалните инвеститори до ЕФДИ, дадено ПКИПЦК може да инвестира в дялове или акции, емитирани от ЕФДИ, до степента, в която дяловете или акциите на даден ЕФДИ са допустими съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8).

(39)

Следва да е възможно даден ЕФДИ да намали капитала си на пропорционална основа, в случай че продаде един от активите си, по-специално при инвестиции в инфраструктура.

(40)

Нелистваните активи, в които е инвестирал ЕФДИ, могат да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар по време на съществуването на фонда. Когато това се случи, активите може вече да не отговарят на изискването на настоящия регламент за нелиствани активи. С цел да се даде възможност на лицето, управляващо ЕФДИ, да прекрати по подходящ начин инвестицията в активи, които не отговарят на изискването за нелистван актив, активите може да продължат да се причисляват към границата от 70 % на допустимите инвестиционни активи за срок до три години.

(41)

Като се имат предвид специфичните особености на ЕФДИ, както и непрофесионални и професионални инвеститори, които те целят, е важно да се въведат строги изисквания за прозрачност, които да позволят на потенциалните инвеститори да вземат информирани решения и да бъдат напълно наясно със свързаните с тях рискове. В допълнение към спазването на изискванията за прозрачност, съдържащи се в Директива 2011/61/ЕС, ЕФДИ следва да публикуват проспект, чието съдържание следва да включва цялата информация, която се изисква да бъде оповестена от предприятията за колективно инвестиране от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕO на Европейския парламенти и на Съвета (9) и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (10). При пазарното предлагане на ЕФДИ на непрофесионалните инвеститори следва да бъде задължително публикуването на документ с ключова информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11). В допълнение към това във всички документи за предлагане следва да се обръща изрично внимание на рисковия профил на ЕФДИ.

(42)

ЕФДИ могат да бъдат привлекателни за инвеститори, като например общини, църкви, благотворителни организации и фондации, които следва да бъдат в състояние да изискват да бъдат третирани като професионални клиенти в случаите когато отговарят на условията на раздел II от приложение II от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12).

(43)

Тъй като ЕФДИ са насочени не само към професионалните инвеститори, но и към непрофесионалните инвеститори на територията на Съюза, е необходимо да бъдат добавени някои допълнителни изисквания към изискванията за предлагане, вече предвидени в Директива 2011/61/ЕС, с цел да се гарантира подходяща степен на защита на непрофесионалните инвеститори. Съответно, следва да се предоставят механизми за записване, извършване на плащания на притежатели на дялове или акционери, обратно изкупуване или откупуване на дялове или акции, както и предоставяне на информацията, която ЕФДИ и лицето, управляващо ЕФДИ, трябва да предоставят. Освен това, за да се гарантира, че непрофесионалните инвеститори не са в неравностойно положение в сравнение с професионалните инвеститори, следва да се въведат някои предпазни мерки, когато ЕФДИ се предлагат на непрофесионални инвеститори. В случай на продажба или предлагане на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, извършвано от дистрибутор, този дистрибутор следва да спазва относимите изисквания на Директива 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(44)

Лицето, управляващо ЕФДИ, или дистрибуторът следва да получават цялата необходима информация относно знанията и опита, финансовото положение, склонността към поемане на риск, инвестиционните цели и времевия хоризонт на непрофесионалния инвеститор, за да се прецени дали ЕФДИ е подходящ за предлагане на този непрофесионален инвеститор, като се отчита, наред с другото, жизненият цикъл и планираната инвестиционна стратегия на ЕФДИ. В допълнение към това, когато жизненият цикъл на ЕФДИ, който се предлага или пуска на пазара на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години, лицето, управляващо ЕФДИ, или дистрибуторът следва да посочват ясно и в писмена форма, че продуктът може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да поддържат такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент.

(45)

Когато ЕФДИ се предлагат на непрофесионални инвеститори, депозитарят на ЕФДИ следва да спазва разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО по отношение на допустимите субекти, които имат право да действат като депозитари, правилото за недопускане на освобождаване от отговорност и повторното използване на активи.

(46)

За да се засили защитата на непрофесионалните инвеститори, в настоящия регламент допълнително се предвижда, че за непрофесионалните инвеститори, чийто портфейл, състоящ се от парични депозити и финансови инструменти, с изключение на финансовите инструменти, които са предоставени като обезпечение, не надвишава 500 000 евро, лицето, управляващо ЕФДИ, или всеки дистрибутор, след извършване на тест за пригодност и след предоставяне на подходящи експертни съвети относно инвестициите, следва да гарантират, че непрофесионалните инвеститори не инвестират съвкупна сума, надвишаваща 10 % от портфейла на инвеститорите в ЕФДИ и първоначалната сума, инвестирана в един или повече ЕФДИ, е не по-малко от 10 000 евро.

(47)

При изключителни обстоятелства, посочени в правилата или учредителните документи на ЕФДИ, жизненият цикъл на ЕФДИ би могъл да бъде удължен или съкратен, за да се даде възможност за по-голяма гъвкавост, например в случай че даден проект бъде завършен по-късно или по-рано от очакваното, за да бъде приведен в съответствие с неговата дългосрочна инвестиционна стратегия.

(48)

Компетентният орган на ЕФДИ следва да проверява на текуща база дали ЕФДИ изпълнява настоящия регламент. Тъй като компетентните органи вече разполагат с широки правомощия по силата на Директива 2011/61/ЕС, необходимо е тези правомощия да бъдат разширени с оглед на настоящия регламент.

(49)

Европейският надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (14), следва да може да упражнява всички правомощия, предоставени му по силата на Директива 2011/61/ЕС, по отношение на настоящия регламент и следва да му бъдат предоставяни всички ресурси за тази цел, по-специално човешки ресурси.

(50)

ЕОЦКП следва да играе централна роля при прилагането на правилата за ЕФДИ, като осигурява последователното прилагане на законодателството на Съюза от страна на националните компетентни органи. Като орган с високо специализиран експертен опит по отношение на ценните книжа и пазарите на ценни книжа, ефикасно и целесъобразно е да се възложи на ЕОЦКП разработването на проекти на регулаторни технически стандарти, които не включват политически избор и които да бъдат предадени на Комисията. Тези регулаторни технически стандарти следва да се отнасят до обстоятелствата, при които използването на финансови деривативни инструменти служи само за целите на хеджиране на рисковете, присъщи на инвестициите, обстоятелствата, при които жизненият цикъл на ЕФДИ е достатъчно дълъг, за да обхване жизнения цикъл на всеки отделен актив на ЕФДИ, параметрите на графика за продажба на активи на ЕФДИ, определенията и методологиите за изчисления на разходите, поемани от инвеститорите, информация за разходите и характеристиките на инструментите, създадени от ЕФДИ във всяка държава членка, в която възнамеряват да продават дялове или акции.

(51)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (16) следва изцяло да се прилагат към обмена, предаването и обработването на лични данни за целите на настоящия регламент.

(52)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно прилагането на еднообразни изисквания към инвестициите и условията за дейността на ЕФДИ в целия Съюз, докато същевременно се отчита в пълна степен необходимостта от намиране на равновесие между сигурността и надеждността на ЕФДИ и ефективното функциониране на пазара за дългосрочно финансиране и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат съответно, поради своя размер и последици, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, залегнал в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(53)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-конкретно защитата на потребителите, свободата на стопанска инициатива, правото на обезщетение и на справедлив процес, както и защитата на лични данни и достъпа до услуги от общ икономически интерес. Настоящият регламент трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цели

1.   С настоящия регламент се установяват единни правила за издаването на разрешения, инвестиционните политики и условията за дейността на всички алтернативни инвестиционни фондове от ЕС (АИФ от ЕС) или подразделения на АИФ от ЕС, които се предлагат в Съюза като Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ).

2.   Целта на настоящия регламент е набирането и насочването на капитал към европейски дългосрочни инвестиции в реалната икономика в съответствие с целите на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

3.   Държавите членки не могат да въвеждат допълнителни изисквания в уредената с настоящия регламент област.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„капитал“ означава съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни такси, разходи и разноски, които се поемат пряко или косвено от инвеститорите;

2)

„професионален инвеститор“ означава инвеститор, който е считан за професионален клиент или при поискване може да бъде третиран като професионален клиент по смисъла на приложение II към към Директива 2014/65/ЕС;

3)

„непрофесионален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален инвеститор;

4)

„собствен капитал“ означава дялово участие в предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, изразяващо се в акции или други форми на участие в капитала на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, издадени на неговите инвеститори;

5)

„квазисобствен капитал“ означава всеки вид финансов инструмент, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента при евентуално неизпълнение не е напълно гарантирано;

6)

„реални активи“ означава активи, които имат стойност поради своята същност и свойства и които могат да осигуряват възвръщаемост, включително инфраструктура и други активи, които водят до икономически или социални ползи, като например образование, експертни знания и съвети, научни изследвания и развитие и включително търговската недвижима собственост или жилищата само когато те са съставна част или допълнителен елемент на дългосрочен инвестиционен проект, който допринася за целта на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

7)

„финансово предприятие“ означава всяко от следните образувания:

а)

кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17);

б)

инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1) от Директива 2014/65/ЕС;

в)

застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (18);

г)

финансов холдинг съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

д)

холдинг със смесена дейност съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

е)

управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО;

ж)

ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

8)

„АИФ от ЕС“ означава АИФ от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, буква к) от Директива 2011/61/ЕС;

9)

„ЛУАИФ от ЕС“ означава ЛУАИФ от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, буква л) от Директива 2011/61/ЕС;

10)

„компетентен орган на ЕФДИ“ означава компетентният орган на АИФ от ЕС по смисъла на член 4, параграф 1, буква з) от Директива 2011/61/ЕС;

11)

„държава членка по произход на ЕФДИ“ означава държавата членка, където ЕФДИ е получил разрешение;

12)

„лице, управляващо ЕФДИ“ означава упълномощено ЛУАИФ от ЕС, одобрено да управлява ЕФДИ или вътрешно управляван ЕФДИ, когато правната форма на ЕФДИ позволява вътрешно управление и когато не е назначено външно ЛУАИФ;

13)

„компетентен орган на лицето, управляващо ЕФДИ“ означава компетентният орган на държавата членка по произход на ЛУАИФ от ЕС по смисъла на член 4, параграф 1, буква р) от Директива 2011/61/ЕС;

14)

„предоставяне на ценни книжа на заем“ и „получаване на ценни книжа на заем“ са сделки, при които даден контрагент прехвърля ценни книжа, като заемополучателят поема задължението да върне еквивалентни ценни книжа на бъдеща дата или при поискване от прехвърлителя, като тази сделка се разглежда като предоставяне на ценни книжа на заем за контрагента, прехвърлящ ценните книжа, и се разглежда като получаване на ценни книжа на заем за контрагента, на когото те се прехвърлят;

15)

„репо сделка“ означава репо сделка съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 83 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

16)

„финансов инструмент“ означава финансов инструмент съгласно определението в раздел В от приложение I към Директива 2014/65/ЕС;

17)

„къса продажба“ означава дейност съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета (19);

18)

„регулиран пазар“ означава регулиран пазар съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от Директива 2014/65/ЕС;

19)

„многостранна система за търговия“ означава многостранна система за търговия съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 22 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 3

Разрешение и централен публичен регистър

1.   ЕФДИ може да се предлага само в Съюза, където му е издадено разрешение в съответствие с настоящия регламент. Разрешението за ЕФДИ важи за всички държави членки.

2.   Само АИФ от ЕС имат право да кандидатстват за разрешение за ЕФДИ и да получават такова разрешение.

3.   Компетентните органи на ЕФДИ всяко тримесечие информират ЕОЦКП за разрешенията, които са издадени или отнети в съответствие с настоящия регламент.

ЕОЦКП поддържа централен публичен регистър, в който са посочени всички ЕФДИ, получили разрешение съгласно настоящия регламент, лицата, управляващи ЕФДИ и компетентните органи на ЕФДИ. Регистърът е достъпен в електронен формат.

Член 4

Обозначение и забрана за преобразуване

1.   Обозначението „ЕФДИ“ или „Европейски инвестиционен фонд за дългосрочни инвестиции“ по отношение на предприятие за колективно инвестиране или на дялове или акции, които издава, може да бъде използвано, само когато предприятието за колективно инвестиране има разрешение в съответствие с настоящия регламент.

2.   На ЕФДИ се забранява да се преобразуват в предприятия за колективно инвестиране, които не са обхванати от настоящия регламент.

Член 5

Заявление за разрешение за ЕФДИ

1.   Заявление за разрешение за ЕФДИ се подава до компетентния орган на ЕФДИ.

Заявлението за разрешение за ЕФДИ включва следната информация:

а)

правилата или учредителните документи на фонда;

б)

информация за идентификация на предложеното лице, управляващо ЕФДИ и неговия настоящ и предишен опит и история на управление на фондове;

в)

информация за идентификация на депозитаря;

г)

описание на информацията, която ще се предостави на разположение на инвеститорите, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на непрофесионалните инвеститори.

Компетентният орган на ЕФДИ може да изисква пояснения и информация относно документацията и предоставена информация съгласно втората алинея.

2.   Само ЛУАИФ от ЕС, получило разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС, може да подаде заявление до компетентния орган на ЕФДИ за одобрение да управлява ЕФДИ, за който е поискано разрешение в съответствие с параграф 1. В случай че компетентният орган на ЕФДИ и компетентният орган на получилото разрешение ЛУАИФ съвпадат, в подобно заявление за одобрение се прави позоваване на документацията, внесена за разрешение съгласно Директива 2011/61/ЕС.

Заявлението за одобрение за управление на ЕФДИ включва следната информация:

а)

писменото споразумение с депозитаря;

б)

информация за режима за делегиране на управлението и администрирането на портфейла и рисковете по отношение на ЕФДИ;

в)

информация относно инвестиционните стратегии, рисковия профил и други характеристики на АИФ, които ЛУАИФ от ЕС има разрешение да управлява.

Компетентният орган на ЕФДИ може да изиска от компетентния орган на ЛУАИФ от ЕС разяснения и информация по отношение на документацията, посочена във втората алинея, или потвърждение за това дали ЕФДИ попадат в обхвата на разрешението на ЛУАИФ от ЕС да управлява АИФ. Компетентният орган на ЛУАИФ от ЕС дава отговор в рамките на 10 работни дни, считано от датата, на която той е получил искането, подадено от компетентния орган на ЕФДИ.

3.   Заявителите трябва да бъдат информирани в срок от два месеца от датата на представянето на пълно заявление дали разрешението за ЕФДИ, включително одобрението за ЛУАИФ от ЕС да управлява на ЕФДИ, е предоставено или не.

4.   Компетентният орган на ЕФДИ следва да бъде уведомен за всяка последваща промяна в документацията, посочена в параграфи 1 и 2.

5.   Чрез дерогация от условията на параграфи 1 и 2, АИФ от ЕС, чиято правна форма дава възможност за вътрешно управление и когато неговият управителен орган реши да не назначава външно ЛУАИФ, представя едновременно заявление за разрешение като ЕФДИ съгласно настоящия регламент и като ЛУАИФ съгласно Директива 2011/61/ЕС.

Без да се засяга член 7 от Директива 2011/61/ЕС, заявлението за разрешение за ЕФДИ с вътрешно управление включва следното:

а)

правилата или учредителните документи на фонда;

б)

описание на информацията, която ще се предоставя на инвеститорите, включително описание на условията за разглеждане на жалбите на непрофесионалните инвеститори;

Чрез дерогация от условията на параграф 3 АИФ от ЕС с вътрешно управление трябва да бъде информиран в срок от три месеца от датата на представянето на пълно заявление дали разрешението за ЕФДИ е предоставено или не.

Член 6

Условия за предоставяне на разрешение за ЕФДИ

1.   АИФ от ЕС получава разрешение за ЕФДИ, само когато съответният компетентен орган:

а)

се е уверил, че АИФ от ЕС изпълнява всички изисквания на настоящия регламент;

б)

е одобрил заявлението на ЛУАИФ от ЕС, получило разрешение в съответствие с Директива 2011/61/ЕС да управлява ЕФДИ, правилата или учредителните документи на фонда и избора на депозитар.

2.   В случай че АИФ от ЕС подаде заявление съгласно член 5, параграф 5 от настоящия регламент, компетентният орган дава разрешение на АИФ от ЕС едва когато се увери, че АИФ от ЕС отговаря както на изискванията на настоящия регламент, така и на тези на Директива 2011/61/ЕС по отношение на издаването на разрешения за ЛУАИФ от ЕС.

3.   Компетентният орган на ЕФДИ има право да откаже да одобри заявлението на ЛУАИФ от ЕС да управлява ЕФДИ само когато ЛУАИФ от ЕС:

а)

не изпълнява изискванията на настоящия регламент;

б)

не изпълнява изискванията на Директива 2011/61/ЕС;

в)

не е получило разрешение от съответния компетентен орган да управлява АИФ, които следват подобни инвестиционни стратегии от вида, обхванат от настоящия регламент; или

г)

не е предоставило документите, посочени в член 5, параграф 2, или разяснения или информация, които се изискват съгласно него.

Преди да откаже да одобри заявлението, компетентният орган за ЕФДИ се консултира с компетентния орган на ЛУАИФ от ЕС.

4.   Компетентният орган на ЕФДИ не издава разрешение за ЕФДИ на АИФ от ЕС, което е подало заявление за разрешение, ако съществуват законодателни пречки да предлага своите дялове или акции в своята държава членка по произход.

5.   Компетентният орган за ЕФДИ съобщава на АИФ от ЕС причините за отказа си за издаване на разрешение за ЕФДИ.

6.   Заявление, което е отхвърлено съгласно настоящата глава, не се представя отново пред компетентните органи на други държави членки.

7.   Предоставянето на разрешение за ЕФДИ не се обвързва с изискване ЕФДИ да бъде управляван от ЛУАИФ от ЕС, получило разрешение в държавата членка по произход на ЕИФД, нито от спазването на изискване ЛУАИФ от ЕС да упражнява или делегира дейности в държавата членка по произход на ЕФДИ.

Член 7

Приложими правила и отговорност

1.   ЕФДИ спазва по всяко време разпоредбите на настоящия регламент.

2.   ЕФДИ и лицата, управляващи ЕФДИ спазват по всяко време Директива 2011/61/ЕС.

3.   Лицето, управляващо ЕФДИ, отговаря за спазването на настоящия регламент и също така носи отговорност съгласно Директива 2011/61/ЕС за всяко нарушение на настоящия регламент. Лицето, управляващо ЕФДИ, отговаря също така за загуби или вреди, произтичащи от неспазването на настоящия регламент.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕФДИ

РАЗДЕЛ 1

Общи правила и допустими активи

Член 8

Инвестиционни подразделения

Когато ЕФДИ се състои от повече от едно инвестиционно подразделение, всяко подразделение се счита за отделен ЕФДИ за целите на настоящата глава.

Член 9

Допустими инвестиции

1.   В съответствие с целите, посочени в член 1, параграф 2, ЕФДИ следва да инвестира единствено в следните категории активи и само при условията, посочени в настоящия регламент:

а)

допустими инвестиционни активи;

б)

активи, посочени в член 50, параграф 1 от Директива 2009/65/ЕО.

2.   ЕФДИ не предприема следните действия:

а)

къси продажби на активи;

б)

пряка или непряка експозиция към суровини, включително чрез деривативни финансови инструменти, представляващи ги удостоверения, индекси базирани на тях или други средства, или всякакви други инструменти, които биха представлявали експозиция към тях;

в)

сключване на сделки за предоставяне на ценни книжа на заем, за получаване на ценни книжа на заем, репо сделки или други споразумения, които имат равностоен икономически ефект и създават подобни рискове, ако по този начин се засягат над 10 % от активите на ЕФДИ.

г)

използване на финансови деривативни инструменти, освен ако използването на такива инструменти служи единствено за хеджиране на рисковете на другите инвестиции на ЕФДИ.

3.   За да се осигури последователното прилагане на настоящия член, ЕОЦКП, след провеждане на обществена консултация, разработва проекти за регулаторни технически стандарти, с които се уточняват критерии за установяване кога използването на финансови деривативни инструменти служи единствено за хеджиране на рисковете на инвестициите, посочени в параграф 2, буква г).

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 9 септември 2015 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 10

Допустими инвестиционни активи

Инвестирането в актив, посочен в член 9, параграф 1, буква а), следва да се счита за допустимо от страна на ЕФДИ единствено ако попада в някоя от следните категории:

а)

инструменти на собствен капитал или квазисобствен капитал, които са:

i)

издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и придобити от ЕФДИ от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна чрез вторичния пазар;

ii)

издадени от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на инструмент на собствен капитал или квазисобствен капитал, придобит преди това от ЕФДИ от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна чрез вторичния пазар;

iii)

емитирани от предприятие, за което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е дъщерно дружество, в замяна на инструмент на собствен капитал или квазисобствен капитал, придобит в съответствие с подточки i) или ii) от страна на ЕФДИ от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или от трета страна чрез вторичния пазар;

б)

дългови инструменти, емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

в)

заеми, предоставени от ЕФДИ на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, с падеж, не по-дълъг от жизнения цикъл на ЕФДИ;

г)

дялове или акции на един или няколко други ЕФДИ, ЕФРК и ЕФСП, при условие че самите ЕФДИ, ЕФРК и ЕФСП не са инвестирали повече от 10 % от техния капитал в ЕФДИ;

д)

преки позиции или непреки позиции чрез предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в отделни реални активи на стойност най-малко 10 000 000 евро или техния валутен еквивалент в момента, в който бъде направен разходът.

Член 11

Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл

1.   Предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, посочено в член 10 е предприятие от портфейла, което е различно от предприятие за колективно инвестиране и което отговаря на следните изисквания:

а)

не е финансово предприятие;

б)

е предприятие, което:

i)

не е допуснато до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия; или

ii)

е допуснато до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия и същевременно има пазарна капитализация в размер на не повече от 500 000 000 EUR;

в)

е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

i)

не е високорискова и отказваща съдействие юрисдикция, идентифицирана от Специалната група за финансови действия;

ii)

е подписала споразумение с държавата членка по произход на лицето, управляващо ЕФДИ и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дялове или акции на ЕФДИ, така че да се гарантира, че третата държава спазва напълно стандартите, установени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително многостранни данъчни споразумения.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) от настоящия член предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, може да бъде финансово предприятие, което финансира изключително предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, както е посочено в параграф 1 от настоящия член или реални активи, както е посочено в член 10, буква д).

Член 12

Конфликт на интереси

ЕФДИ не инвестира в допустим инвестиционен актив, в който лицето, управляващо ЕФДИ има или би могъл да има косвен интерес, различен от притежание на дялове или акции на тези ЕФДИ, ЕФСП или ЕФРК, които управлява.

РАЗДЕЛ 2

Разпоредби относно инвестиционните политики

Член 13

Състав на портфейла и диверсификация

1.   ЕФДИ следва да инвестира поне 70 % от своя капитал в допустими инвестиционни активи.

2.   ЕФДИ не инвестира повече от:

а)

10 % от своя капитал в инструменти, емитирани от едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или в заеми, предоставени на едно-единствено предприятие, допустимо да бъде част от портфейл;

б)

10 % от своя капитал пряко или непряко в един-единствен реален актив;

в)

10 % от своя капитал в дялове или акции на един-единствен ЕФДИ, ЕФРК или ЕФСП;

г)

5 % от своя капитал в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б), когато тези активи са емитирани от един-единствен субект.

3.   Съвкупната стойност на дяловете или акциите на ЕФДИ, ЕФРК и ЕФСП в портфейла на даден ЕФДИ не надвишава 20 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

4.   Съвкупната рискова експозиция към контрагент на ЕФДИ, произтичаща от сделки с извънборсови деривати или репо сделки или сделки по обратно репо споразумение следва да не надвишава 5 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

5.   Чрез дерогация от параграф 2, букви а) и б) ЕФДИ може да увеличи посоченото в тях ограничение от 10 % на 20 %, при условие че съвкупната стойност на активите, държани от въпросния ЕФДИ в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и в индивидуални реални активи, в които е инвестирал над 10 % от своя капитал, не надхвърля 40 % от стойността на капитала на ЕФДИ

6.   Чрез дерогация от параграф 2, буква г) ЕФДИ може да увеличи посоченото там ограничение от 5 % на 25 %, когато облигациите са емитирани от кредитна институция, чието седалище е в държава членка и която подлежи съгласно закона на специален публичен надзор, имащ за цел защита на притежателите на облигации. По-специално сумите, произтичащи от емитирането на тези облигации, се инвестират в съответствие със законодателството в активи, които през целия период на валидност на облигациите могат да покриват дължимите суми, произтичащи от облигациите, и които в случай на несъстоятелност на емитента биха били използвани приоритетно за изплащането на сумите на главницата и плащането на натрупаните лихви.

7.   Дружествата, които са включени в същата група за целите на консолидираните счетоводни отчети, определени в съответствие с Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (20) или в съответствие с признатите международни счетоводни правила, се оценяват като едно предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, или една цяла единица за изчисляването на ограниченията, предвидени в параграфи 1 — 6.

Член 14

Коригиране на инвестиционни позиции

В случай че ЕФДИ нарушава изискванията за диверсификация, предвидени в член 13, параграфи 2 — 6, и нарушението е извън контрола на лицето, управляващо ЕФДИ, лицето, управляващо ЕФДИ, предприема в рамките на подходящ период от време мерки, необходими за коригиране на позицията, като взема надлежно предвид интересите на инвеститорите в ЕФДИ.

Член 15

Концентрация

1.   ЕФДИ може да придобие не повече от 25 % от дяловете или акциите на един ЕФДИ, ЕФРК или ЕФСП.

2.   Ограниченията за концентрация, определени в член 56, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО следва да се отнасят до инвестиции в активи, посочени в член 9, параграф 1, буква б) от настоящия регламент.

Член 16

Заемане на парични средства

1.   ЕФДИ може да заема парични средства при условие че това заемане отговаря на всички от следните условия:

а)

представлява не повече от 30 % от стойността на капитала на ЕФДИ;

б)

служи за инвестиране в допустими инвестиционни активи с изключение на заемите, посочени в член 10, буква в), при условие че позициите на ЕФДИ в парични средства или парични еквиваленти не са достатъчни за извършване на съответната инвестиция;

в)

извършва се в същата валута, в която ще бъдат придобити активите;

г)

има падеж, не по-дълъг от жизнения цикъл на ЕФДИ;

д)

възпрепятства активи, които представляват не повече от 30 % от стойността на капитала на ЕФДИ.

2.   Лицето, управляващо ЕФДИ, посочва в проспекта на ЕФДИ дали възнамерява или не възнамерява да заема парични средства като част от своята инвестиционна стратегия.

Член 17

Прилагане на правилата за състав на портфейлите и правилата за диверсификация

1.   Ограниченията за инвестиране, установени в член 13, параграф 1:

а)

се прилагат до датата, определена в правилата или учредителните документи на ЕФДИ;

б)

престават да се прилагат, след като ЕФДИ започне да продава активи, за да обезщети дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ;

в)

временно биват преустановени, когато ЕФДИ набира допълнителен капитал или намалява съществуващия си капитал, доколкото такова преустановяване трае не повече от 12 месеца.

Датата, посочена в буква а) на първата алинея е съобразена с особеностите и характеристиките на активите, в които ЕФДИ ще инвестира, и срокът, установен от нея, не е повече от пет години след датата на издаване на разрешение за ЕФДИ или половината от жизнения цикъл на ЕФДИ, както е определен в съответствие с член 18, параграф 3, като се взема по-ранният момент. При изключителни обстоятелства и след представяне на надлежно обоснован план за инвестиции, компетентният орган на ЕФДИ може да одобри удължаване на този срок с не повече от една допълнителна година.

2.   Когато дългосрочен актив, в който е инвестирал ЕФДИ, се издава от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, което вече не отговаря на изискванията на член 11, параграф 1, буква б), дългосрочният актив може да продължи да се отчита за целите на изчисляването на инвестиционния лимит, посочен в член 13, параграф 1, за максимален срок от три години, считано от датата, на която предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е престанало да отговаря на изискванията на член 11, параграф 1, буква б).

ГЛАВА III

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, ТЪРГУВАНЕ И ЕМИТИРАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ НА ЕФДИ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИХОДИТЕ И КАПИТАЛА

Член 18

Политика на обратно изкупуване и жизнен цикъл на ЕФДИ

1.   Инвеститорите в ЕФДИ нямат право да отправят искания за обратно изкупуване на своите дялове или акции преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ. Обратното изкупуване от страна на инвеститорите е възможно от деня, следващ датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

В правилата или в учредителните документи на ЕФДИ ясно се посочва конкретна дата за край на жизнения цикъл на ЕФДИ, като може да се посочи правото на временно удължаване на жизнения цикъл на ЕФДИ и условията за упражняване на това право.

В правилата или учредителните документи на ЕФДИ и в оповестяванията за инвеститорите се определят процедурите за обратното изкупуване на дялове и акции и за продажбата на активи и се посочва ясно, че обратното изкупуване от инвеститорите започва да тече в деня след датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 в правилата или в учредителните документи на ЕФДИ може да се предвиди възможността за обратно изкупуване преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ, ако са изпълнени всички от следващите условия:

а)

не се позволява обратно изкупуване преди датата, посочена в член 17, параграф 1, буква а);

б)

към момента на издаване на разрешението и през целия жизнен цикъл на ЕФДИ лицето, управляващо ЕФДИ е в състояние да докаже пред компетентните органи, че съществува подходяща система за управление на ликвидността и ефективни процедури за наблюдение на ликвидния риск на ЕФДИ, които са съвместими с дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕФДИ и с предложената политика за обратно изкупуване.

в)

лицето, управляващо ЕФДИ, установява определена политика за обратно изкупуване, в която ясно се посочват периодите от време, по време на които инвеститорите могат да поискат обратно изкупуване;

г)

политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ гарантира, че общата сума на обратно изкупуване в рамките на всеки определен период е ограничена до процента на онези активи на ЕФДИ, които са посочени в член 9, параграф 1, буква б). Този процент се съгласува със стратегията за управление на ликвидността и инвестиционна стратегия, оповестена от лицето, управляващо ЕФДИ;

д)

чрез политиката за обратно изкупуване на ЕФДИ се гарантира, че инвеститорите се третират справедливо и обратното изкупуване се предоставя на пропорционална основа, ако общата сума на исканията за обратно изкупуване в рамките на всеки отделен период от време надвишават процента, посочен в буква г) от настоящия параграф.

3.   Жизненият цикъл на ЕФДИ съответства на дългосрочния характер на ЕФДИ и е достатъчен като продължителност, за да обхване жизнения цикъл на всеки от отделните активи на ЕФДИ, измерен в съответствие с профила на неликвидност и икономическия жизнен цикъл на актива, както и заявената инвестиционна цел на ЕФДИ.

4.   Инвеститорите могат да поискат преустановяване на дейността на ЕФДИ, ако техните искания за обратно изкупуване, направени в съответствие с политиката на ЕФДИ за обратно изкупуване, не са изпълнени в рамките на една година от датата, на която са били направени.

5.   За инвеститорите винаги съществува възможност да получат плащане в пари.

6.   Плащането в натура от активите на ЕФДИ е възможно само когато са изпълнени всички от следващите условия:

а)

правилата или учредителните документи на ЕФДИ предвиждат тази възможност, при условие че всички инвеститори получат равностойно третиране;

б)

инвеститорът поиска в писмена форма да му бъде заплатено чрез дял от активите на ЕФДИ;

в)

няма конкретни правила, които да ограничават прехвърлянето на тези активи.

7.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи обстоятелствата, при които продължителността на жизнения цикъл на ЕФДИ се счита за достатъчно дълга, за да обхване жизнения цикъл на всеки от индивидуалните активи на ЕФДИ, както е посочено в параграф 3.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до 9 септември 2015 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 19

Вторичен пазар

1.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не забраняват дялове или акции на ЕФДИ да бъдат допускани до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия.

2.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ не ограничават инвеститорите свободно да прехвърлят своите акции или дялове на трети лица, различни от лицето, управляващо ЕФДИ.

3.   ЕФДИ публикува в периодичните си отчети пазарната стойност на листваните дялове или акции и нетната стойност на активите на един дял или акция.

4.   В случай на съществена промяна в стойността на даден актив, лицето, управляващо ЕФДИ информира за това инвеститорите в периодичните си отчети.

Член 20

Емитиране на нови дялове или акции

1.   ЕФДИ могат да предлагат нови емисии на дялове или акции в съответствие с правилата или с учредителните документи.

2.   ЕФДИ няма право да емитира нови дялове или акции на цена под нетната стойност на активите без предварително предлагане на тези дялове или акции на тази цена на съществуващите инвеститори в ЕФДИ.

Член 21

Продажба на активи на ЕФДИ

1.   ЕФДИ приема подробна схема за редовна продажба на своите активи, за да обезщети дялове или акции на инвеститорите след края на жизнения цикъл на ЕФДИ, и я съобщава на компетентния орган за ЕФДИ най-късно една година преди датата на края на жизнения цикъл на ЕФДИ.

2.   Схемата, посочена в параграф 1, включва:

а)

оценка на пазара за потенциални купувачи;

б)

оценка и сравнение на потенциалните продажни цени;

в)

оценка на активите, които подлежат на продажба;

г)

срокове на схемата за продажба.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти, определящи критериите, които да бъдат използвани при оценката по буква а) и оценката по буква в) от параграф 2.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 9 септември 2015 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 22

Разпределяне на приходите и капитала

1.   ЕФДИ може редовно да разпределя в полза на инвеститорите приходите, които са генерирани от активите, включени в портфейла. Тези приходи се състоят от:

а)

приходи, редовно генерирани от активите;

б)

увеличаване на капитала, реализирано след продажбата на даден актив.

2.   Приходите не се разпределят до размера, необходим за бъдещите ангажименти на ЕФДИ.

3.   ЕФДИ може да намали своя капитал на пропорционална основа в случай на продажба на актив преди края на жизнения цикъл на ЕФДИ, при условие че такава продажба надлежно се счита за действие в интерес на инвеститорите от лицето, управляващо ЕФДИ.

4.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ определят политиката по предлагане на ЕФДИ, която ще се следва по време на съществуването на фонда.

ГЛАВА IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Член 23

Прозрачност

1.   Дяловете или акциите на ЕФДИ не се предлагат на пазара в Съюза без предварително публикуване на проспект.

Дяловете или акциите на ЕФДИ не се предлагат на непрофесионални инвеститори в Съюза без предварително публикуване на основен информационен документ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1286/2014.

2.   Проспектът съдържа всичката информация, необходима за да могат инвеститорите да направят информирана оценка на инвестицията, която им е предложена, и по-специално свързаните с нея рискове.

3.   Проспектът съдържа поне следното:

а)

декларация, в която се посочва как инвестиционните цели и стратегията на ЕФДИ за постигане на тези цели водят до определяне на фонда като дългосрочен по своето естество;

б)

информация, която трябва да бъде разкрита от предприятията за колективни инвестиции от затворен тип в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията;

в)

информация, която трябва да бъде разкрита на инвеститорите в съответствие с член 23 от Директива 2011/61/ЕС, ако не е съобщена съгласно буква б) от настоящия параграф;

г)

отчетливо посочване на категориите активи, в които може да инвестира ЕФДИ;

д)

отчетливо посочване на юрисдикциите, в които може да инвестира ЕФДИ;

е)

всякаква друга информация, която компетентните органи считат за уместна за целите на параграф 2.

4.   Проспектът и всички други документи във връзка с предлагането на пазара ясно информират инвеститорите относно неликвидния характер на ЕФДИ.

По-специално проспектът и всички други документи във връзка с предлагането на пазара ясно:

а)

информират инвеститорите относно дългосрочното естество на инвестициите на ЕФДИ;

б)

информират инвеститорите за края на жизнения цикъл на ЕФДИ, както и за възможността да се удължи жизненият цикъл на ЕФДИ, ако такава възможност е предвидена, и условията, приложими в подобен случай;

в)

указват дали се предвижда предлагане на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори;

г)

обясняват правата на инвеститорите за възстановяване на техните инвестиции съгласно член 18 и правилата или учредителните документи на ЕФДИ;

д)

посочват честотата и графика за разпределяне на приходи, ако има такива, на инвеститори по време на жизнения цикъл на ЕФДИ;

е)

предупреждават инвеститорите, че само малка част от целия им инвестиционен портфейл следва да бъде инвестирана в ЕФДИ;

ж)

описват политиката относно хеджирането на ЕФДИ, включително отчетливо посочват, че деривативни финансови инструменти могат да бъдат използвани само с цел хеджиране на рисковете, присъщи на другите инвестиции на ЕФДИ, и посочват евентуалното въздействие от използването на деривативни финансови инструменти върху рисковия профил на ЕФДИ;

з)

информират инвеститорите относно рисковете, свързани с инвестициите в реални активи, включително инфраструктура;

и)

информират инвеститорите редовно, най-малко веднъж годишно, за юрисдикциите, в които ЕФДИ е инвестирал.

5.   В допълнение към информацията, изисквана по член 22 от Директива 2011/61/ЕС, годишният доклад на ЕФДИ съдържа следното:

а)

отчет за паричните потоци;

б)

информация за всякакво участие в инструменти, включващи бюджетни средства от Съюза;

в)

информация относно стойността на отделните предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, и стойността на другите активи, в които ЕФДИ е инвестирал, включително стойността на използваните деривативни финансови инструменти;

г)

информация относно юрисдикциите, в които се намират активите на ЕФДИ.

6.   По искане на непрофесионален инвеститор лицето, управляващо ЕФДИ предоставя и допълнителна информация за количествените ограничения, прилагащи се за управлението на риска на ЕФДИ, за избраните методи за спазването на тези ограничения и за последното развитие на основните рискове и рентабилността на категориите активи.

Член 24

Допълнителни изисквания към проспекта

1.   ЕФДИ изпраща проспекта си и всички изменения към него, както и годишния си отчет, на компетентните органи на ЕФДИ. При поискване, ЕФДИ предоставя тази документация на компетентния орган на лицето, управляващо ЕФДИ. ЕФДИ предоставя тази документация в рамките на срока, указан от тези компетентни органи.

2.   Правилата или учредителните документи на ЕФДИ са неразделна част от проспекта и биват приложени към него.

Документите, посочени в първата алинея е не се изисква да бъдат приложени към проспекта, при условие че инвеститорът бъде информиран, че по негово искане тези документи ще му бъдат изпратени или бъде информиран за мястото, където може да ги прегледа във всяка държава членка, в която дяловете или акциите са предлагани.

3.   В проспекта се уточнява начинът, по който годишният отчет се предоставя на разположение на инвеститорите. В него се посочва, че при поискване на непрофесионалните инвеститори безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

4.   Проспектът и последният публикуван годишен отчет се предоставят безплатно на инвеститорите при поискване.

Проспектът може да бъде предоставен на траен носител или на интернет страница. При поискване на непрофесионалните инвеститори безплатно се предоставя хартиен екземпляр.

5.   Съществените елементи на проспектите биват непрекъснато актуализирани.

Член 25

Разкриване на разходи

1.   В проспектите се съдържа изрична информация за инвеститорите относно равнището на отделните разходи, което се поемат пряко или непряко от инвеститора. Отделните разходи се групират в следните категории:

а)

разходи за създаване на ЕФДИ;

б)

разходи, свързани с придобиване на активи;

в)

такси за управлението и такси за постигнати резултати;

г)

разходи по предлагането;

д)

други разходи, включително административни, регулаторни, депозитарни, разходи за попечителски, за професионални услуги и за одит.

2.   В проспекта се разкрива общото съотношение разходи — капитал на ЕФДИ.

3.   ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на общите определения, методологиите за изчисление и форматите за представяне на разходите, посочени в параграф 1, и общото съотношение, посочено в параграф 2;

Когато изготвя тези проекти на регулаторни технически насоки, ЕОЦКП взема под внимание регулаторните технически стандарти, посочени в член 8, параграф 5, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 9 септември 2015 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ГЛАВА V

ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ НА ЕФДИ

Член 26

Инструменти, достъпни за инвеститорите

1.   Във всяка държава членка, в която възнамерява да предлага дялове или акции на ЕФДИ, лицето, управляващо ЕФДИ, чиито дялове или акции са предвидени за предлагане на непрофесионални инвеститори, въвежда инструменти за записване на дялове, осъществяване на плащания на титуляри на дялове или акции, обратно изкупуване или откупуване на дялове или акции и предоставяне на информацията, която ЕФДИ и лицето, управляващо ЕФДИ са длъжни да предоставят.

2.   EОЦКП изготвя проект на регулаторни технически стандарти, в които се посочват видовете и характеристиките на инструментите, посочени в параграф 1, тяхната техническа инфраструктура и същността на техните задачи по отношение на непрофесионалните инвеститори.

ЕОЦКП представя на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти до 9 септември 2015 г.

На Комисията се делегират правомощия за приемане на посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 — 14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 27

Вътрешен процес на оценка за ЕФДИ, предлагани на непрофесионални инвеститори

1.   Лицето, управляващо ЕФДИ, чиито дялове или акции са предназначени за предлагане на непрофесионални инвеститори, установява и прилага специфичен вътрешен процес за оценка на същия ЕФДИ, преди той да бъде предлаган или разпределян на непрофесионални инвеститори.

2.   Като част от вътрешния процес, посочен в параграф 1, лицето, управляващо ЕФДИ преценява дали ЕФДИ е подходящ за предлагане на непрофесионални инвеститори, като взема под внимание поне:

а)

жизнения цикъл на ЕФДИ; както и

б)

предвидената инвестиционна стратегия на ЕФДИ.

3.   Лицето, управляващо ЕФДИ предоставя на всички дистрибутори цялата съответна информация относно ЕФДИ, която се предлага на непрофесионални инвеститори, включително цялата информация относно жизнения цикъл и инвестиционната стратегия, както и на вътрешния процес на оценка и на юрисдикциите, в които ЕФДИ може да инвестира.

Член 28

Специфични изисквания относно предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори

1.   Когато предлага пряко или продава ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, лицето, управляващо ЕФДИ трябва да придобие информация за следното:

а)

знанията и опита на непрофесионалния инвеститор в инвестиционната област, приложима към ЕФДИ;

б)

финансовото състояние на непрофесионалния инвеститор, включително способността му да понася загуби;

в)

инвестиционните цели на непрофесионалния инвеститор, включително неговия времеви хоризонт.

Въз основа на информацията, получена съгласно първата алинея, лицето, управляващо ЕФДИ, препоръчва ЕФДИ само ако той е подходящ за конкретния непрофесионален инвеститор.

2.   Когато жизненият цикъл на ЕФДИ, който се предлага или продава на непрофесионални инвеститори, надвишава 10 години, лицето, управляващо ЕФДИ или дистрибуторът на ЕФДИ дават ясно писмено предупреждение, че продуктът на ЕФДИ може да не е подходящ за непрофесионални инвеститори, които не са в състояние да издържат на такъв дългосрочен и неликвиден ангажимент.

Член 29

Специфични разпоредби относно депозитаря на ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори

1.   Чрез дерогация от член 21, параграф 3 от Директива 2011/61/ЕС депозитарят на ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори, е субект от вида, посочен в член 23, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО.

2.   Чрез дерогация от член 21, параграф 13, втора алинея и член 21, параграф 14 от Директива 2011/61/ЕС депозитарят на ЕФДИ, предлаган на непрофесионални инвеститори, не може да се освободи от отговорност в случай на загуба на финансови инструменти, държани под попечителство от трета страна.

3.   Отговорността на депозитаря по член 21, параграф 12 от Директива 2011/61/ЕС не се изключва, нито ограничава по силата на споразумение, когато ЕФДИ се предлага на непрофесионални инвеститори.

4.   Всяко споразумение, което противоречи на параграф 3, е нищожно.

5.   Активите под попечителство, съхранявани от депозитаря на ЕФДИ, не се използват повторно от депозитаря или от трета страна, на която е била делегирана попечителска функция, за тяхна сметка. Повторното използване включва всякакви транзакции, свързани с активи под попечителство, включително, но не само, прехвърляне, залог, продажба и даване на заем.

Активите под попечителство, съхранявани от депозитаря на ЕФДИ се използват повторно единствено при условие че:

а)

повторното използване на активите се извършва за сметка на ЕФДИ;

б)

депозитарят действа по нареждане на лицето, управляващо ЕФДИ от името на ЕФДИ;

в)

повторното използване е в полза на ЕФДИ и в интерес на притежателите на дялове или акции; и

г)

транзакцията е покрита с висококачествено и ликвидно обезпечение, получено от ЕФДИ в рамките на договор с прехвърляне на правата.

Пазарната стойност на обезпечението, посочено в буква г) на втората алинея, във всеки един момент възлиза най-малко на пазарната стойност на повторно използваните активи плюс премия.

Член 30

Допълнителни изисквания за предлагане на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори

1.   Дяловете или акциите на ЕФДИ могат да бъдат предлагани на непрофесионални инвеститори, при условие че на непрофесионалните инвеститори са предоставени подходящи инвестиционни консултации от лицето, управляващо ЕФДИ или от дистрибутора.

2.   Лицето, управляващо ЕФДИ, може пряко да предлага или продава дялове или акции на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори, само ако му е разрешено да предоставя услугите, посочени в член 6, параграф 4, буква а) и буква б), подточка i) от Директива 2011/61/ЕС и само след като е извършило теста за пригодност, посочен в член 28, параграф 1 от настоящия регламент.

3.   Когато портфейлът от финансови инструменти на потенциален непрофесионален инвеститор не надвишава 500 000 EUR, лицето, управляващо ЕФДИ или всеки дистрибутор, след като извърши теста за пригодност, посочен в член 28, параграф 1 и след като е предоставил подходящи инвестиционни консултации, въз основа на информацията, предоставена от потенциалния непрофесионален инвеститор, гарантира, че потенциалният непрофесионален инвеститор не инвестира съвкупна сума, надвишаваща 10 % от портфейла с финансови инструменти в ЕФДИ на този инвеститор и че първоначалната минимална сума, инвестирана в един или повече ЕФДИ, е 10 000 EUR.

Потенциалният непрофесионален инвеститор носи отговорността да предостави на лицето, управляващо ЕФДИ, или дистрибутора точна информация за своя потенциален портфейл от финансови инструменти и инвестиции в ЕФДИ, както са посочени в първата алинея.

За целите на настоящия параграф в понятието портфейл от финансови инструменти се включват парични депозити и финансови инструменти, но се изключват финансови инструменти, които са предоставени като обезпечение.

4.   В правилата или учредителните документи на ЕФДИ, предложени на непрофесионални инвеститори, се предвижда, че всички инвеститори се третират по еднакъв начин и отделни инвеститори или групи от инвеститори не се третират по преференциален начин и не им се предоставят конкретни икономически предимства;

5.   Правната форма на ЕФДИ, предложен на непрофесионални инвеститори, не води до допълнителна отговорност за непрофесионалния инвеститор и не изисква поемане на допълнителни ангажименти освен първоначално поетия капиталов ангажимент;

6.   В рамките на периода на записване и поне две седмици след датата на тяхното записване към дялове или акции на ЕФДИ непрофесионалните инвеститори могат да анулират записването и да получат своите пари обратно без глоби;

7.   Лицето, управляващо ЕФДИ, предложен на непрофесионални инвеститори, установява подходящи процедури и мерки за разглеждане на жалбите на непрофесионалните инвеститори, които позволяват на непрофесионалните инвеститори да подават оплаквания на официалния език или на един от официалните езици на своята държава членка.

Член 31

Предлагане на дялове или акции на ЕФДИ

1.   Лицето, управляващо ЕФДИ, може да предлага дялове или акции на този ЕФДИ на професионални и непрофесионални инвеститори в своята държава членка по произход при уведомление в съответствие с член 31 от Директива 2011/61/ЕС.

2.   Лицето, управляващо ЕФДИ, може да предлага дялове или акции на този ЕФДИ на професионални и непрофесионални инвеститори в държави членки, различни от държавата членка по произход на лицето, управляващо ЕФДИ, при уведомление в съответствие с член 32 от Директива 2011/61/ЕС.

3.   За всеки ЕФДИ лицето, управляващо ЕФДИ, посочва пред компетентните органи дали възнамерява да го предлага на непрофесионални инвеститори.

4.   Освен документацията и информацията, изисквана съгласно членове 31 и 32 от Директива 2011/61/ЕС, лицето, управляващо ЕФДИ, представя на компетентните органи следното:

а)

проспекта на ЕФДИ;

б)

основния информационен документ на ЕФДИ в случай че той е предложен на непрофесионални инвеститори; и

в)

информация за инструментите, посочени в член 26.

5.   Счита се, че компетенциите и правомощията на компетентните органи съгласно членове 31 и 32 от Директива 2011/61/ЕС се отнасят и до предлагането на ЕФДИ на непрофесионални инвеститори и обхващат допълнителните изисквания, определени в настоящия регламент.

6.   В допълнение към правомощията, посочени в член 31, параграф 3, първа алинея от Директива 2011/61/ЕС, компетентният орган на държавата членка на лицето, управляващо ЕФДИ, също така не позволява да се предлага ЕФДИ, ако лицето, управляващо ЕФДИ, не спазва или няма да спазва настоящия регламент.

7.   В допълнение към правомощията, посочени в член 32, параграф 3, първа алинея от Директива 2011/61/ЕС, компетентният орган на държавата членка по произход на лицето, управляващо ЕФДИ, също така отказва да прехвърли напълно комплектованото уведомление до компетентните органи на държавата членка, в която се предвижда предлагане на ЕФДИ, ако лицето, управляващо ЕФДИ, не спазва настоящия регламент.

ГЛАВА VI

НАДЗОР

Член 32

Надзор от компетентните органи

1.   Компетентните органи контролират постоянно спазването на разпоредбите на настоящия регламент.

2.   Компетентният орган на ЕФДИ отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на правилата, изложени в глави II, III и IV.

3.   Компетентният орган на ЕФДИ отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на задълженията, изложени в правилата или учредителните документи на ЕФДИ, както и на задълженията, изложени в проспекта, който е в съответствие с настоящия регламент.

4.   Компетентният орган на лицето, управляващо ЕФДИ, отговаря за осъществяването на надзор върху адекватността на мерките и организацията на лицето, управляващо ЕФДИ, така че лицето, управляващо ЕФДИ, да бъде в състояние да спазва задълженията и правилата, свързани с учредяването и функционирането на всички ЕФДИ, които управлява.

Компетентният орган на лицето, управляващо ЕФДИ, отговаря за осъществяването на надзор върху спазването на настоящия регламент от лицето, управляващо ЕФДИ.

5.   Компетентните органи наблюдават колективните инвестиционни предприятия, установени или предлагани на тяхна територия, за да удостоверят, че не използват обозначението „ЕФДИ“ и не внушават, че са ЕФДИ, освен в случай че имат разрешение и спазват настоящия регламент.

Член 33

Правомощия на компетентните органи

1.   Компетентните органи имат всички правомощия за осъществяването на надзор и разследвания, които са необходими за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

2.   Правомощията, поверени на компетентните органи в съответствие с Директива 2011/61/ЕС, включително свързаните със санкциите, се упражняват също така по отношение на настоящия регламент.

3.   Компетентният орган на ЕФДИ забранява използването на обозначението „ЕФДИ“ или „Европейски инвестиционен фонд за дългосрочни инвестиции“, в случай че лицето, управляващо ЕФДИ, вече не спазва условията на настоящия регламент.

Член 34

Правомощия и компетентност на ЕОЦКП

1.   ЕОЦКП разполага с необходимите правомощия за изпълнението на задачите, възложени му от настоящия регламент.

2.   Правомощията на ЕОЦКП в съответствие с Директива 2011/61/ЕС се упражняват също така по отношение на настоящия регламент и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

3.   За целите на Регламент (ЕС) № 1095/2010, настоящият регламент се тълкува като всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на ЕОЦКП, както е посочено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 35

Сътрудничество между компетентните органи

1.   В случай че се различават, компетентният орган на ЕФДИ и компетентният орган на лицето, управляващо ЕФДИ, си сътрудничат помежду си и обменят информация за целите на изпълнение на задълженията им съгласно настоящия регламент.

2.   Компетентните органи си сътрудничат помежду си в съответствие с Директива 2011/61/ЕС.

3.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010 при изпълнение на съответните си задължения по настоящия регламент.

4.   Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват те съответните си задължения съгласно настоящия регламент, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяването и санкционирането на нарушения на настоящия регламент.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Обработване на заявления от Комисията

Комисията определя приоритети и оптимизира своите процедури за всички заявления от ЕФДИ за финансиране от ЕИБ. Комисията оптимизира процеса на предоставяне на становища или принос към всяко едно заявление на ЕФДИ за финансиране от ЕИБ.

Член 37

Преглед

1.   Не по-късно от 9 юни 2019 г. Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент. Прегледът анализира по-специално следното:

а)

въздействието на член 18;

б)

въздействието върху диверсификацията на активите от прилагането на посочения в член 13, параграф 1 минимален праг от 70 % допустими инвестиционни активи;

в)

степента, в която ЕФДИ се търгуват в Съюза, включително дали обхванатите от член 3, параграф 2 от Директива 2011/61/ЕС ЛУАИФ биха били заинтересовани да ги търгуват;

г)

степента, до която списъкът на допустимите активи и инвестиции следва да бъде актуализиран, както и правилата за диверсификация, състава на портфейла и ограниченията за заемане на парични средства.

2.   След прегледа по параграф 1 от настоящия член и след като се консултира с ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, в който се оценява приносът на настоящия регламент и на ЕФДИ за завършването на съюза на капиталовите пазари и за постигането на целите, посочени в член 1, параграф 2. Когато е уместно, докладът се придружава от законодателно предложение.

Член 38

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той започва да се прилага от 9 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 67, 6.3.2014 г., стр. 71.

(2)  ОВ C 126, 26.4.2014 г., стр. 8.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 20 април 2015 г.

(4)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ L 115, 25.4.2013 г., стр. 18).

(7)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(8)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(9)  Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64).

(10)  Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (ОВ L 149, 30.4.2004 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕС) № 1286/2014. на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

(12)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(13)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(14)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(15)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(16)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(18)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1).

(20)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).


Top