EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0332

Решение (ОВППС) 2015/332 на Съвета от 2 март 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

OB L 58, 3.3.2015, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/332/oj

3.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/70


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/332 НА СЪВЕТА

от 2 март 2015 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 8 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/438/ОВППС (1) за назначаване на г-н Herbert SALBER за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Южен Кавказ и за кризата в Грузия. Мандатът на СПЕС изтича на 28 февруари 2015 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да се удължи с още осем месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Herbert SALBER като СПЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия се удължава до 31 октомври 2015 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета за политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза за Южен Кавказ, включително на целите, дадени в заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет, проведено в Брюксел на 1 септември 2008 г. и в заключенията на Съвета от 15 септември 2008 г., както и в тези от 27 февруари 2012 г. Тези цели включват:

а)

в съответствие със съществуващите механизми, включително Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и нейната група „Минск“, предотвратяване на конфликти в региона, принос към мирно уреждане на конфликти в региона, включително кризата в Грузия и конфликта в Нагорни Карабах чрез насърчаване на завръщането на бежанци и вътрешно разселени лица и посредством други подходящи средства и подкрепа на изпълнението на подобни договорености в съответствие с принципите на международното право;

б)

установяване на конструктивни връзки с основните заинтересовани страни по отношение на региона;

в)

насърчаване и подкрепа за по-нататъшно сътрудничество между Армения, Азербайджан и Грузия и съответно техните съседни държави, където е уместно;

г)

засилване на ефективността и видимостта на присъствието на Съюза в региона.

Член 3

Мандат

С оглед постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС включва:

а)

развиване на връзки с правителствата, парламентите, други ключови политически органи, съдебната власт и гражданското общество в региона;

б)

насърчаване на държавите в региона да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес, като например общите заплахи за сигурността, борбата срещу тероризма, незаконния трафик и организираната престъпност;

в)

принос към мирното уреждане на конфликтите в съответствие с принципите на международното право и улесняване на изпълнението на подобни решения в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации, ОССЕ и нейната група „Минск“;

г)

във връзка с кризата в Грузия:

i)

подпомагане на подготовката на международните преговори, провеждани съгласно точка 6 от споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. („Международните преговори в Женева“) и мерките за изпълнението му от 8 септември 2008 г., в които са включени договорености за сигурността и стабилността в региона; въпроса с бежанците и вътрешно разселените лица, въз основа на международно признати принципи, всякакви други въпроси, по взаимно съгласие между страните,

ii)

подкрепа за определяне на позицията на Съюза и представянето ѝ на равнище СПЕС в хода на преговорите, посочени в подточка i), и

iii)

улесняване на изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., както и на мерките за изпълнение от 8 септември 2008 г.;

д)

улесняване разработването и прилагането на мерки за изграждане на доверие;

е)

съдействие при необходимост за подготовката на участието на Съюза в евентуалното уреждане на конфликта;

ж)

засилване на диалога на Съюза с основните заинтересовани страни по отношение на региона;

з)

подпомагане на Съюза в по-нататъшното разработване на цялостна политика за Южен Кавказ;

и)

в рамките на дейностите, посочени в настоящия член, допринасяне за прилагането на политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека, и по-специално по отношение на децата и жените в засегнати от конфликти области, особено чрез наблюдение и действия за овладяване на протичащите в тази насока процеси.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 март 2015 г. до 31 октомври 2015 г., е 1 350 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екипа си. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и на Комисията актуална информация за състава на своя екип.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители към СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от държавата членка, съответната институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД могат да бъдат командировани и към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, на изпращащата институция на Съюза или на ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се гарантира съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на членовете на неговия персонал

Привилегиите, имунитетът и другите гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договорят с приемащите държави, в зависимост от случая. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват необходимото съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета осигуряват достъп на СПЕС до всяка информация от значение.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, в зависимост от случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразно мандата му и обстановката от гледна точка на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално чрез:

а)

изготвяне, въз основа на насоки от ЕСВД, на съобразен със спецификата на мисията план за сигурност, който включва специфични за мисията физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района на мисията, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация на мисията;

б)

гарантиране, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, разположени извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или при пристигането им в района на мисията, съобразено с определената от ЕСВД степен на риска, съответстваща на района на мисията;

г)

гарантиране, че са изпълнени всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представяне пред Съвета, ВП и Комисията на писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други, свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и оказва подкрепа с цел да се гарантира, че всички инструменти на Съюза и действията на държавите членки се използват съгласувано с оглед на постигане на целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се координират с действията на Комисията. СПЕС редовно провежда брифинги за мисиите на държавите членки и на делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и ръководителите на мисии на държавите членки, които полагат всички усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. В тясно сътрудничество с ръководителя на делегацията на Съюза в Грузия СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia). СПЕС и командващият гражданските операции за EUMM Georgia се консултират помежду си при необходимост. СПЕС също така осъществява на място връзка с други участници на международно и регионално равнище.

Член 13

Помощ във връзка с претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за осигуряването на материали за посрещане на претенции и задължения, възникнали във връзка с мандатите на предходните СПЕС за Южен Кавказ и за кризата в Грузия, като за тази цел оказват административна помощ и осигуряват достъп до съответните преписки.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До края на месец август 2015 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията подробен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 март 2015 г.

Съставено в Брюксел на 2 март 2015 година.

За Съвета

Председател

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Решение 2014/438/ОВППС на Съвета от 8 юли 2014 г. за изменение и удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и за кризата в Грузия (ОВ L 200, 9.7.2014 г., стр. 11).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top