EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0184R(02)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ ( ОВ L 57, 27.2.2014 г. )

OJ L 369, 24.12.2014, p. 79–79 (BG, IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/corrigendum/2014-12-24/oj

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/79


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

( Официален вестник на Европейския съюз L 57 от 27 февруари 2014 г. )

На страница 14 в приложението, в таблица 1 „Кодове по измерението „област на интервенция“:

вместо:

„055

Друга инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие“

да се чете:

„055

Друга социална инфраструктура, която допринася за регионалното и местното развитие“

.

На страница 15 в приложението, в таблица 1 „Кодове по измерението „област на интервенция“:

вместо:

„070

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)

071

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“

да се чете:

„070

Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия

071

Развитие и насърчаване на предприятия, специализирани в предоставянето на услуги, които допринасят за нисковъглеродна икономика и устойчивост към изменението на климата (включително подкрепа за такива услуги)“

.


Top