EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1388

Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

OJ L 369, 24.12.2014, p. 37–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; удължен от 32020R2008 заменен от 32022R2473

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1388/oj

24.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 369/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1388/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2014 година

за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква а), подточки i) и vi) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

Финансиране от държавата, което отговаря на критериите, определени в член 107, параграф 1 от Договора, представлява държавна помощ и се изисква Комисията да бъде уведомена за него в съответствие с член 108, параграф 3 от него. Независимо от това съгласно член 109 от Договора Съветът може да определи някои категории помощи, които са освободени от това задължение за уведомяване. В съответствие с член 108, параграф 4 от Договора Комисията може да приема регламенти относно тези категории държавни помощи.

(2)

С Регламент (EО) № 994/98 на Комисията се предоставят правомощия да обяви в съответствие с член 109 от Договора, че при определени условия определени категории помощи могат да бъдат освободени от задължението за уведомяване. Въз основа на посочения регламент Комисията прие Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията (3), който предвижда, че при определени условия помощите за малки и средни предприятия (МСП), които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов, са съвместими с вътрешния пазар и не подлежат на задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Регламент (ЕО) № 736/2008 се прилагаше до 31 декември 2013 г.

(3)

В множество решения Комисията прилага членове 107 и 108 от Договора по отношение на МСП, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури. Нейната политика също така е залегнала в насоките, специфични за сектора. В светлината на опита на Комисията в прилагането на посочените разпоредби към МСП е целесъобразно Комисията да продължи да използва правомощията, предоставени с Регламент (ЕО) № 994/98, за да се изключи помощта за тази категория предприятия при определени условия от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

(4)

На 22 юли 2013 г. Регламент (ЕО) № 994/98 беше изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета (4), като на Комисията бяха дадени правомощия да разшири обхвата на груповото освобождаване с нови категории помощи, за които могат да бъдат определени ясни условия за съвместимост. В сектора на рибарството и аквакултурите такъв е случаят с помощта за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия — в светлината на опита на Комисията при прилагането на член 107, параграф 2, буква б) от Договора по отношение на тази категория помощ.

(5)

Съвместимостта на държавните помощи в сектора на рибарството и аквакултурите се оценява от Комисията въз основа на целите както на политиката на конкуренция, така и на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). В интерес на съгласуваността с финансираните от Съюза мерки за подпомагане, максималният интензитет на публичната помощ, разрешена по силата на настоящия регламент, следва да бъде равен на определения за същия вид помощ в член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5) и в актовете за изпълнение, приети по силата на посочения регламент.

(6)

От първостепенно значение е да не се отпуска помощ, при която законодателството на Съюза, и по-специално правилата на ОПОР да не са изпълнени. Помощ може да бъде следователно отпускана от държава членка в сектора на рибарството и аквакултурите единствено ако финансираните мерки и въздействието от тях съответстват на законодателството на Съюза. Държавата членка следва да гарантира, че бенефициерите на държавната помощ спазват правилата на ОПОР по време на периода на отпускане на помощта.

(7)

Със своето Съобщение относно модернизирането на държавната помощ на ЕС (МДП) (6) Комисията започна по-широко преразглеждане на правилата за държавната помощ. Основните цели на това модернизиране са: i) постигането на устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж в рамките на конкурентен вътрешен пазар, като същевременно се допринася за усилията на държавите членки за по-ефективно използване на публичните финанси; ii) съсредоточаването на предварителния контрол на Комисията на мерките за помощ върху случаите с най-голямо въздействие върху вътрешния пазар и същевременно укрепването на сътрудничеството между държавите членки при правоприлагането в областта на държавните помощи; и iii) опростяването на правилата и ускоряването на вземането на по-добре информирани и по-стабилни решения въз основа на ясна икономическа обосновка, общ подход и ясни задължения. Настоящият регламент е част от програмата за МДП.

(8)

С настоящия регламент се цели да бъдат определени по-добре приоритетите на дейностите по правоприлагането в областта на държавните помощи и да бъде постигнато по-голямо опростяване. Той има за цел също така да доведе до по-голяма прозрачност, по-ефективно оценяване и контрол на спазването на правилата за държавните помощи на национално равнище и на равнище Европейски съюз, като в същото време се съхраняват институционалните компетенции на Комисията и държавите членки. В съответствие с принципа на пропорционалност настоящият регламент не надхвърля това, което е необходимо за постигането на тези цели.

(9)

Общите условия за прилагане на настоящия регламент следва да бъдат определени въз основа на набор от общи принципи, с които да се гарантира, че помощите служат на цел от общ интерес, имат ясен стимулиращ ефект, че са уместни и пропорционални, предоставят се при пълна прозрачност, подлежат на контролен механизъм и на редовна оценка и не се отразяват неблагоприятно на условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(10)

Помощите, които отговарят на всички условия, определени в настоящия регламент, а именно на общите условия и на специалните условия за отделните категории помощи, следва да се считат за съвместими с вътрешния пазар и да бъдат освободени от задължението за уведомяване, установено в член 108, параграф 3 от Договора.

(11)

За държавните помощи по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, които не попадат в приложното поле на настоящия регламент или на друг регламент, приет съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98, следва да продължи да се прилага задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора. Настоящият регламент не засяга възможността държавите членки да уведомяват за помощи, потенциално попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Такива помощи следва да бъдат оценявани в контекста на насоките за преглед на държавната помощ в сектора на рибарството и аквакултурите или последващи насоки (7).

(12)

Настоящият регламент следва да не се прилага за помощи, обвързани с условието да се използват местни за сметка на вносни продукти, както и за помощи за дейности, свързани с износ. В частност той следва да не се прилага за помощи за финансиране на изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа в други държави членки или в трети държави. Помощите за покриване на разходи за участие в търговски изложения или за проучвания или консултантски услуги, необходими за пускането на нов или на вече съществуващ продукт на нов пазар в друга държава членка или в трета държава, обикновено следва да не представляват помощи за дейности, свързани с износ.

(13)

Комисията следва да гарантира, че разрешената помощ не се отразява неблагоприятно на условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Следователно помощите в полза на бенефициери, които са обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване в резултат на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия.

(14)

Помощи, предоставени на предприятия в затруднено положение, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящия регламент, тъй като тези помощи следва да бъдат оценявани съгласно насоките за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (8), за да се предотврати заобикалянето на тези насоки, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия. За да се осигури правна сигурност, е целесъобразно да бъдат определени ясни критерии, които не изискват оценка на всички особености на положението на дадено предприятие, за да се установи дали то може да се счита за предприятие в затруднено положение за целите на настоящия регламент.

(15)

Прилагането на правилата за държавните помощи зависи до голяма степен от сътрудничеството на държавите членки. Затова последните следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантира спазването на настоящия регламент, включително съответствието на индивидуалните помощи, отпуснати по схеми за групово освобождаване.

(16)

С оглед на необходимостта от намиране на целесъобразния баланс между свеждане до минимум на нарушенията на конкуренцията в подпомагания сектор и целите на настоящия регламент, той следва да не освобождава индивидуална безвъзмездна помощ, която надхвърля определен максимален размер, без значение дали е отпусната по схема за помощ, освободена с настоящия регламент.

(17)

За да се гарантират прозрачността, равното третиране и ефективният контрол, настоящият регламент следва да се прилага само по отношение на помощи, за които е възможно предварително да се изчисли с точност брутният еквивалент на безвъзмездна помощ, без да се налага извършването на оценка на риска („прозрачни помощи“).

(18)

В настоящия регламент следва да се определят условията, при които някои специфични инструменти за помощ като заеми, гаранции, данъчни мерки и, по-специално, възстановяеми аванси, може да се считат за прозрачни. Помощите под формата на гаранции следва да се считат за прозрачни, ако брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на минималните премии, определени за съответния вид предприятие. В случая на МСП, в Известието на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавна помощ под формата на гаранции (9) са посочени равнища на годишни премии, над които държавните гаранции не се разглеждат като помощи. За целите на настоящия регламент мерките за вливане на капитал и за рисков капитал следва да не се считат за прозрачна помощ.

(19)

За да се гарантира, че помощта е необходима и представлява стимул за по-нататъшното развитие на дейности и проекти, помощите за дейности, които бенефициерът би предприел при всички случаи дори и без помощта, не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент. В съответствие с настоящия регламент помощта следва да се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора само в случаите, когато дейността или работата по подпомагания проект е започнала, след като бенефициерът е подал писмено заявление за помощта.

(20)

Автоматичните схеми за помощ под формата на данъчни предимства следва и в бъдеще да подлежат на специално условие за стимулиращ ефект с оглед на факта, че този вид помощи се предоставя в съответствие с процедури, които се различават от процедурите за други категории помощи. Тези схеми следва да са били приети преди започване на работите по подпомагания проект или дейност. Това условие обаче не следва да се прилага в случай на последващи фискални схеми, при условие че дейността вече е била включена в предходните фискални схеми под формата на данъчни предимства. За оценката на стимулиращия ефект на тези схеми от решаващо значение е моментът, в който данъчната мярка е била включена за първи път в оригиналната схема, която впоследствие е заменена с последващата схема.

(21)

При изчисляването на интензитета на помощта се включват само допустимите разходи. По смисъла на регламента от задължението за уведомяване не следва да бъдат освободени помощи, надхвърлящи съответния интензитет на помощта в резултат на включването на недопустими разходи. Определянето на допустимите разходи следва да бъде подкрепено с ясни, конкретни и актуални документни доказателства. Всички използвани данни следва да отразяват положението преди приспадането на данъци или други такси. Помощта, платима на няколко вноски, следва да се сконтира до нейната стойност към датата на предоставянето на помощта. Допустимите разходи следва също да бъдат сконтирани до тяхната стойност към датата на предоставянето на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране и за изчисляване на размера на помощта за помощи, които не са под формата на безвъзмездни средства, следва да бъде сконтовият процент и съответно референтният процент към датата на предоставяне на помощта, както е посочено в Съобщението на Комисията относно преразглеждането на метода за определяне на референтните и сконтовите лихвени проценти (10). Когато помощта е предоставена чрез данъчни предимства, сконтирането на отделните траншове помощ следва да се извърши въз основа на сконтовите проценти, приложими към различните дати, на които влизат в сила данъчните предимства. Използването на помощи под формата на възстановяеми аванси следва да бъде насърчавано, тъй като тези инструменти за споделяне на риска благоприятстват засилването на стимулиращия ефект на помощта. Във връзка с това е уместно да се постанови, че когато помощта се предоставя под формата на възстановяеми аванси, приложимите интензитети на помощта, посочени в настоящия регламент, могат да бъдат увеличени.

(22)

В случай на данъчни предимства върху бъдещи данъци приложимият сконтов процент и точният размер на траншовете помощ може да не са предварително известни. В такива случаи държавите членки следва предварително да определят лимит на сконтираната стойност на помощта в съответствие с приложимия интензитет на помощта. Впоследствие, когато размерът на транша от помощта стане известен на определена дата, сконтирането може да се извърши въз основа на сконтовия процент, приложим към тази дата. Сконтираната стойност на всеки транш от помощта следва да се приспадне от общия размер на лимита („лимитиран размер“).

(23)

За да се установи дали са спазени праговете за уведомяване и максималните интензитети на помощ, посочени в настоящия регламент, следва да се вземе предвид общата сума на публичното подпомагане за подпомаганата дейност или проект. В настоящия регламент следва също да бъдат посочени обстоятелствата, при които могат да се натрупват различни категории помощи. Помощите, освободени от задължението за уведомяване в съответствие с настоящия регламент, и всички други съвместими помощи, освободени в съответствие с други регламенти или одобрени от Комисията, могат да се натрупват, доколкото тези мерки са свързани с различни установими допустими разходи. Когато различни източници на помощ са свързани със същите напълно или частично съвпадащи установими допустими разходи, натрупване следва да бъде разрешено до най-високия интензитет или размер на помощта, приложими за тази помощ съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент следва да съдържа също така специални правила за натрупването на мерки за помощ с помощ de minimis. Често пъти помощите de minimis не се предоставят или не са свързани със специфични установими допустими разходи. В такъв случай следва да е възможно помощите de minimis да се натрупват свободно с държавни помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент. Въпреки това, когато помощите de minimis са предоставени в подкрепа на същите установими допустими разходи като държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, те следва да могат да се натрупват само до максималния интензитет на помощта, както е посочен в глава III от настоящия регламент.

(24)

С оглед на принципната забрана за държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора е от важно значение всички страни да могат да проверят дали дадена помощ е предоставена в съответствие с приложимите правила. Следователно прозрачността на държавната помощ е от изключително важно значение за правилното прилагане на правилата в Договора и тя води до по-добро спазване, по-голяма отчетност, партньорски проверки и в крайна сметка до по-ефективни публични разходи. За да се гарантира прозрачност, от държавите членки следва да се изисква създаването на подробни уебсайтове за държавна помощ на регионално или национално равнище, на които се представя обобщена информация относно всяка мярка за помощ, която е освободена от задължението за уведомяване по смисъла на настоящия регламент. Това задължение следва да бъде условие за съвместимостта на индивидуалните помощи с вътрешния пазар. Съгласно стандартната практика относно публикуването на информация, описана в Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11), следва да се използва стандартен формат, който позволява търсенето, изтеглянето и лесното публикуване на информацията в интернет. Връзките към уебсайтовете за държавни помощи на всички държави членки следва да бъдат публикувани на уебсайта на Комисията. В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013, обобщената информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, следва да се публикува на уебсайта на Комисията.

(25)

За да се гарантира ефективният контрол на мерките за помощ в съответствие с Регламент (ЕО) № 994/98, изменен с Регламент (ЕС) № 733/2013, е целесъобразно да бъдат определени изисквания по отношение на докладването на държавите членки относно мерките за помощ, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, и относно прилагането на настоящия регламент. Целесъобразно е също така да се определят правила относно документирането от държавите членки на помощите, освободени от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, с оглед на давностния срок, определен в член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (12). И накрая, всяка индивидуална помощ, следва да съдържа изрично позоваване на настоящия регламент.

(26)

За да се подобри ефективността на условията за съвместимост, определени в настоящия регламент, Комисията следва да може да отменя предимството на груповото освобождаване за бъдещи мерки за помощ в случай на неспазване на тези изисквания. Комисията следва да може да ограничи отмяната на груповото освобождаване до определени видове помощ, бенефициери или мерки за помощ, приети от някои органи, когато несъответствието с настоящия регламент засяга само ограничена група от мерки или някои органи. Тази целенасочена отмяна следва да предостави съразмерна корективна мярка, пряко свързана с установените с настоящия регламент несъответствия. В случай че не са спазени условията за съвместимост, посочени в глави I и III, предоставената помощ няма да бъде обхваната от настоящия регламент и следователно ще представлява неправомерна помощ, която подлежи на проверка от страна на Комисията по съответната процедура, определена в Регламент (ЕО) № 659/1999. При неспазване на изискванията на глава II отмяната на груповото освобождаване по отношение на бъдещите мерки за помощ не засяга факта, че предходните мерки, съответстващи на настоящия регламент, са били групово освободени.

(27)

С цел премахване на различията, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, и за улесняване на координацията между различните инициативи на Съюза и националните инициативи за МСП, както и с цел постигане на по-голяма административна яснота и правна сигурност, определението за МСП, използвано за целите на настоящия регламент, следва да се основава на определението от Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия (13).

(28)

Настоящият регламент следва да обхваща всички видове помощ, отпускани в сектора на рибарството и аквакултурите, които от дълги година са били редовно одобрявани от Комисията. За тази помощ не следва да се изисква от Комисията да оценява съвместимостта с вътрешния пазар на всеки отделен случай, при условие че са спазени условията, определени в Регламент (ЕС) № 508/2014.

(29)

В съответствие с член 107, параграф 2, буква б) от Договора помощите за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, са съвместими с вътрешния пазар. За да се гарантира правната сигурност, е необходимо да се определят събитията, които могат да представляват природно бедствие и които са освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент. За целите на настоящия регламент земетресения, свлачища, наводнения, по-специално наводнения, предизвикани от излизането на реки и езера от техните корита, лавини, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път, следва да се считат за събития, представляващи природно бедствие. Щетите, причинени от неблагоприятни климатични условия като бури, слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които настъпват по-редовно, не следва да се считат за природно бедствие по смисъла на член 107, параграф 2, буква б) от Договора. За да се гарантира, че освобождаването действително обхваща помощите, предоставени за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, в настоящия регламент следва да бъдат предвидени условията, в съответствие с установената практика, при които такива схеми за помощ могат да се възползват от групово освобождаване. Тези условия следва да се отнасят по-специално до официалното признаване от страна на компетентните органи на държавите членки на характера на събитието като природно бедствие и до пряката причинно-следствена връзка между природното бедствие и щетите, понесени от предприятията бенефициери, които може да включват предприятия в затруднено положение, и следва да гарантират, че се избягва свръхкомпенсация. Компенсацията не следва да надхвърля това, което е необходимо на бенефициера, за да се върне към положението от преди бедствието.

(30)

В съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (14) държавите членки могат да въвеждат освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приложими за риболова в сладководни басейни, както и за рибовъдните дейности. Поради това е целесъобразно тези мерки да продължат да бъдат освободени от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че са изпълнени условията, определени в посочената директива. Освобождаването от данъци, приложимо към риболова във водите на ЕС, което държавите членки въвеждат в съответствие с член 14, параграф 1, буква в) от посочената директива, не може да бъде приписано на държавата и следователно не следва да представлява държавна помощ.

(31)

Предвид опита на Комисията в тази област политиката за държавните помощи следва да се преразглежда периодично. Срокът за прилагане на настоящия регламент следва да бъде ограничен и следва да бъдат определени преходни разпоредби. Като се вземе предвид факта, че условията за отпускане на помощ по силата на настоящия регламент бяха приведени в съответствие с условията, установени за прилагането на Регламент (ЕС) № 508/2014 (15), целесъобразно е да се осигури съгласуваност между срока на прилагане на настоящия регламент и срока на прилагане на Регламент (ЕС) № 508/2014. Ако периодът на прилагане на настоящият регламент изтече, без да бъде удължен, вече освободените от същия регламент схеми за помощ следва да продължат да бъдат освободени в продължение на шест месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага за помощ, отпусната на МСП, които произвеждат, преработват или предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури.

2.   Настоящият регламент се прилага също така за помощ, отпусната на предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури, за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, в съответствие с член 44, независимо от размера на бенефициера на помощта.

3.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

помощи, чийто размер е определен въз основа на цената или количеството на пусната на пазара продукция;

б)

помощи, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;

в)

помощи, обвързани с условие за преференциално използване на национални пред вносни продукти;

г)

помощи, отпускани на предприятия в затруднено положение, с изключение на помощта за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия;

д)

схеми за помощ, които не изключват изрично плащането на индивидуална помощ в полза на предприятие, което е обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия;

е)

помощи ad hoc в подкрепа на предприятия, посочени в буква д);

ж)

помощ, отпусната по отношение на операции, които биха били недопустими за подпомагане по член 11 от Регламент (ЕС) № 508/2014;

з)

помощ, отпусната на предприятия, които не могат да кандидатстват за подпомагане от Европейския фонд за морско дело и рибарство на основанията, определени в член 10, параграфи 1—3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

4.   Настоящият регламент не се прилага за мерки за държавна помощ, които поради своите особености, поради придружаващите ги условия или поради метода на своето финансиране водят до неотделимо нарушение на законодателството на Съюза, по-специално:

а)

помощи, чието предоставяне е свързано със задължението седалището на бенефициера или основното му място на установяване да се намира в съответната държава членка; Въпреки това се разрешава условието към момента на изплащането на помощта бенефициерът да е създал седалище или клон в държавата членка, предоставяща помощта;

б)

помощи, чието предоставяне е свързано със задължението бенефициерът да използва местно произведени стоки или услуги;

в)

помощи, които ограничават възможността бенефициерите да се възползват от резултатите от научноизследователска и развойна дейност и иновации в други държави членки.

Член 2

Праг за уведомяване

1.   Настоящият регламент не се прилага за помощ за който и да е проект, чиито допустими разходи надхвърлят 2 млн. евро или при който размерът на помощта надвишава 1 млн. евро на бенефициер за година.

2.   Определените в параграф 1 прагове не се заобикалят чрез изкуствено разделяне на схемите или на проектите за помощ.

Член 3

Oпределения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от Договора;

(2)

„малки и средни предприятия“ или „МСП“ са предприятия, които изпълняват критериите, определени в приложение I;

(3)

„продукти от риболов и аквакултури“ се отнася за продуктите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. (16);

(4)

„природни бедствия“ означава земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път;

(5)

„предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:

а)

в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), чийто записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба „дружество с ограничена отговорност“ се отнася по-специално до видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (17), а „акционерен капитал“ включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии;

б)

в случай на дружество, при което поне част от членовете носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато повече от половината от капитала му, посочен в баланса на дружеството, е изразходван поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/EС;

в)

когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;

г)

когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;

(6)

„помощ ad hoc“ означава помощ, която не е предоставена въз основа на схема за помощ;

(7)

„схема за помощ“ означава всеки акт, на основата на който, и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в този акт по общ и абстрактен начин, и всеки акт, на основата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

(8)

„индивидуална помощ“ означава:

а)

помощ ad hoc, и

б)

предоставяне на помощи на индивидуални бенефициери въз основа на схема за помощ;

(9)

„брутен еквивалент на безвъзмездна помощ“ означава размерът на помощта, ако тя е била предоставена на бенефициера под формата на безвъзмездни средства, преди приспадането на данъци или други такси;

(10)

„възстановяем аванс“ означава заем за проект, който се изплаща на една или повече части, като условията за възстановяване зависят от изхода на проекта;

(11)

„започване на работите“ означава започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима, в зависимост от това кое от двете е по-рано; Купуването на земя и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта. при поглъщания на предприятия „започване на работа“ е моментът на придобиване на активи, пряко свързани с придобитото предприятие;

(12)

„последваща фискална схема“ означава схема под формата на данъчни предимства, която представлява изменена версия на вече съществуваща фискална схема под формата на данъчно предимство и която я заменя;

(13)

„интензитет на помощ“ е брутният размер на помощта, изразен като процент от допустимите разходи преди приспадането на данъци или други такси;

(14)

„дата на предоставяне на помощта“ е датата, на която законовото право за получаване на помощта е предоставено на бенефициера съгласно приложимото национално законодателство.

Член 4

Условия за освобождаване

1.   Схемите за помощ, индивидуалните помощи, предоставени по схеми за помощ, и помощите ad hoc са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграфи 2 и 3 от Договора и се освобождават от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че отговарят на всички условия, определени в глава I от настоящия регламент, както и на специалните условия за съответната категория помощи, посочени в глава III от настоящия регламент.

2.   Всички мерки за помощ се освобождават по настоящия регламент единствено ако експлицитно осигуряват през периода на отпускане бенефициерите на помощта да спазват правилата на ОПОР и ако през посочения период се установи, че получателят не ги съблюдава, то помощта се възстановява пропорционално на сериозността на нарушението.

Член 5

Прозрачност на помощта

1.   Настоящият регламент се прилага само за помощи, за които е възможно да се изчисли точно и предварително техният брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, без да е необходимо да се прави оценка на риска („прозрачни помощи“).

2.   Следните категории помощи се считат за прозрачни:

а)

помощи под формата на безвъзмездни средства и лихвени субсидии;

б)

помощи под формата на заеми, когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на референтния процент към момента на предоставяне на безвъзмездните средства;

в)

помощи под формата на гаранции:

i)

когато брутният еквивалент на безвъзмездна помощ е изчислен въз основа на годишните минимални премии, посочени в известие на Комисията; или

ii)

когато преди мярката да бъде въведена в действие, методологията за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на гаранцията е одобрена въз основа на Известието на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи под формата на гаранции (18) или въз основа на последващо известие, след като Комисията е получила уведомление за тази методология в съответствие с регламент, приет от Комисията в областта на държавните помощи и приложим към въпросния момент, и в одобрената методология изрично се обръща внимание на вида на гаранцията и сделката, за която е издадена, в контекста на прилагането на настоящия регламент;

г)

помощи под формата на данъчни предимства, когато по мярката е предвиден таван, с който се гарантира, че приложимият праг няма да бъде надхвърлен;

д)

помощи под формата на възстановяеми аванси, ако общият номинален размер на възстановяемия аванс не надхвърля приложимите прагове съгласно настоящия регламент или ако след като Комисията е била уведомена за методологията за изчисляване на брутния еквивалент на безвъзмездна помощ на възстановимия аванс, тя е одобрила тази методология преди изпълнението на мярката.

3.   За целите на настоящия регламент следните категории помощи не се считат за прозрачни помощи:

а)

помощ под формата на вливане на капитал;

б)

помощи, включени в мерки за рисково финансиране.

Член 6

Стимулиращ ефект

1.   Настоящият регламент се прилага само за помощи, които имат стимулиращ ефект.

2.   Приема се, че помощта има стимулиращ ефект, ако бенефициерът е подал писмено заявление за помощ до съответната държава членка преди работата по проекта или дейността да е започнала. Заявлението за помощ съдържа поне следната информация:

а)

наименование и големина на предприятието;

б)

описание на проекта или дейността, включително съответната начална и крайна дата;

в)

местонахождението на проекта или дейността;

г)

списък с допустимите разходи;

д)

вида на помощта (безвъзмездна помощ, заем, гаранция, възстановяем аванс или друг вид) и размера на публичното финансиране, необходимо за проекта или дейността.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 се приема, че мерките под формата на данъчни предимства имат стимулиращ ефект, ако са изпълнени следните условия:

а)

мярката предвижда право на помощ в съответствие с обективни критерии и без допълнителна преценка по собствено усмотрение от страна на държавата членка; и

б)

мярката е приета и е била в сила преди започване на работите по подпомагания проект или дейност, освен в случай на последващи фискални схеми, когато дейността вече е била включена в предходните схеми под формата на данъчни предимства.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 следните категории помощи не се изисква да имат стимулиращ ефект или се счита, че имат такъв ефект:

а)

помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, ако са изпълнени условията, определени в член 44;

б)

помощ под формата на освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приета от държавите членки в съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО, ако са изпълнени условията, определени в член 45.

Член 7

Интензитет на помощта и допустими разходи

1.   За изчисляването на интензитета на помощта и допустимите разходи, всички използвани данни се вземат преди приспадането на данъци и други такси. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които са ясни, конкретни и актуални.

2.   Когато помощта се предоставя под форма, различна от безвъзмездна помощ, за размер на помощта се приема брутният еквивалент на безвъзмездна помощ.

3.   Помощта, платима на няколко вноски, се сконтира до нейната стойност към датата на предоставянето на помощта. Допустимите разходи се сконтират до тяхната стойност към датата на предоставянето на помощта. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, следва да е сконтовият процент, приложим към датата на предоставяне на помощта.

4.   Когато помощта е предоставена чрез данъчни предимства, сконтирането на отделните траншове помощ се извършва въз основа на сконтовите проценти, приложими към различните дати, на които данъчното предимство влиза в сила.

5.   Когато помощта е предоставена под формата на възстановяеми аванси, които — при отсъствието на общоприета методика за изчисляване на техния брутен еквивалент на безвъзмездна помощ — са изразени като процент от допустимите разходи и мярката предвижда, че при успешен резултат от проекта, определен въз основа на разумна и предпазлива хипотеза, авансовите плащания ще се възстановяват с лихвен процент, равен поне на сконтовия процент, приложим към датата на предоставяне на помощта, максималните интензитети на помощта, посочени в глава III, могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта.

6.   Допустимите разходи трябва да съответстват на изискванията по членове 67—69 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19).

Член 8

Натрупване

1.   При определяне дали са спазени праговете за уведомяване по член 2 и максималните интензитети на помощта, посочени в глава III, се взема предвид общата сума на мерките за публична подкрепа за подпомаганата дейност или проект, независимо от това дали тази подкрепа е финансирана от местни, регионални, национални източници или от Съюза.

2.   Помощ, която е освободена по силата на настоящия регламент, може да се натрупва с:

а)

всякаква друга държавна помощ, доколкото тези мерки се отнасят до различни установими допустими разходи;

б)

всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които се припокриват частично или напълно, само ако това натрупване не води до надхвърляне на най-високия интензитет на помощта или размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на настоящия регламент.

3.   Държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, не могат да се натрупват с помощ de minimis за едни и същи допустими разходи, ако това натрупване би довело до интензитет на помощта, надхвърлящ праговете, посочени в глава III.

Член 9

Публикуване и информация

1.   Съответната държава членка осигурява публикуването на подробен уебсайт за държавна помощ на национално или регионално равнище на:

а)

обобщената информация, посочена в член 11, в стандартизирания формат, определен в приложение II, или връзка, която предоставя достъп до нея;

б)

пълния текст на всяка мярка за помощ съгласно предвиденото в член 11 или връзка, която предоставя достъп до пълния текст;

в)

информацията, посочена в приложение III, относно всяка предоставена индивидуална помощ, надхвърляща 30 000 EUR.

2.   За схеми под формата на данъчни предимства условията, посочени в параграф 1, буква в) от настоящия регламент се считат за изпълнени, ако държавите членки публикуват необходимата информация за индивидуалните помощи [в милиони евро].

а)

0,03—0,2;

б)

0,2—0,4;

в)

0,4—0,6;

г)

0,6—0,8;

д)

0,8—1.

3.   Информацията, посочена в параграф 1, буква в), е организирана и е достъпна по стандартизиран начин, описан в приложение III, и дава възможност за ефективно търсене и изтегляне. Информацията, посочена в параграф 1, се публикува до шест месеца от датата на предоставяне на помощта или, за помощи под формата на данъчни предимства, до една година от датата, на която трябва да се подаде данъчната декларация, и е достъпна най-малко 10 години от датата, на която е предоставена помощта.

4.   Всяка схема за помощ и индивидуална помощ включва изрично позоваване на настоящия регламент чрез цитиране на неговото заглавие и данни за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и позоваване на специфичните разпоредби на глава III, засегнати в посочения акт, или, където е приложимо, позоваване на националното законодателство, което гарантира спазването на съответните разпоредби на настоящия регламент. Текстът се придружава от разпоредбите за прилагането му и от внесените в него изменения.

5.   Комисията публикува на своя уебсайт:

а)

връзките към уебсайтовете за държавни помощи, посочени в параграф 1 от настоящия член;

б)

обобщената информация, посочена в член 11.

6.   Държавите членки осигуряват съответствие с разпоредбите на настоящия член най-късно две години след влизане в сила на настоящия регламент.

ГЛАВА II

МОНИТОРИНГ

Член 10

Отмяна на ползването на груповото освобождаване

Когато държава членка предоставя помощ, която предполагаемо е освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, без да са изпълнени условията в глави I, II и III, след като предостави на съответната държава членка възможността да изложи своите аргументи, Комисията може да приеме решение, съгласно което в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора тя трябва да бъде уведомена за всички или за някои бъдещи мерки за помощ, приети от съответната държава членка, които иначе биха изпълнили изискванията на настоящия регламент. Мерките, които подлежат на задължение за уведомяване, могат да бъдат ограничени до мерките, по които се предоставят определени видове помощи или които са в полза на определени бенефициери, или са приети от някои органи на съответната държава членка.

Член 11

Докладване

Държавите членки предоставят на Комисията:

а)

по електронната система на Комисията за уведомяване, обобщената информация за всяка мярка за помощ, освободена от задължението за уведомяване съгласно настоящия регламент, в стандартизирания формат, посочен в приложение II, заедно с връзка за достъп до пълния текст на мярката за помощ, включително и до нейните изменения, в срок от 20 работни дни след влизането ѝ в сила;

б)

годишен доклад, както е посочено в Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (20), в електронен формат, относно прилагането на настоящия регламент, който съдържа информацията, посочена в Регламент (ЕО) № 794/2004, за всяка цяла година или всяка част от годината, през която се прилага настоящият регламент.

Член 12

Мониторинг

За да се даде възможност на Комисията да провежда мониторинг на помощите, освободени от задължението за уведомяване по силата на настоящия регламент, държавите членки водят подробна документация, включваща информацията и документите, необходими за установяване на спазването на всички условия, определени в настоящия регламент. Тази документация се съхранява за период от 10 години от датата на предоставяне на помощта ad hoc или от датата на предоставяне на последната помощ по схемата. Съответната държава членка предоставя на Комисията в срок от 20 работни дни или по-дълъг срок, който може да е определен в искането, цялата информация и придружаваща документация, която Комисията счита за необходима за целите на извършване на наблюдение на прилагането на настоящия регламент.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ПОМОЩИ

РАЗДЕЛ 1

Устойчиво развитие на рибарството

Член 13

Помощ за иновации

Помощта за иновации в рибарството, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 26 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 14

Помощ за консултантски услуги

Помощта за консултантски услуги, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 27 от Регламент (ЕО) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 15

Помощ за партньорства между учени и рибари

Помощта за партньорства между учени и рибари, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 28 от Регламент (ЕО) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 16

Помощ за насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог

Помощта за насърчаване на човешкия капитал, създаването на работни места и социалния диалог, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 29 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 17

Помощ за подпомагане на диверсификацията и новите източници на приходи

Помощта за подпомагане на диверсификацията и новите източници на приходи, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 30 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 18

Помощ за подпомагане при започване на икономическа дейност за млади рибари

Помощта за подпомагане при започване на икономическа дейност за млади рибари, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 31 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 19

Помощ за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд

Помощта за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 32 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 32, параграф 4 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 20

Помощ за взаимни фондове, използвани при неблагоприятни климатични условия и екологични катастрофи

Помощта за взаимни фондове, използвани при неблагоприятни климатични условия и екологични катастрофи, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 35 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 21

Помощ за системи за подпомагане за разпределяне на възможностите за риболов

Помощта за системи за подпомагане за разпределяне на възможностите за риболов, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

a)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 36 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

b)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 22

Помощ за подпомагане на разработването и внедряването на природозащитни мерки и регионално сътрудничество

Помощта за подпомагане на разработването и внедряването на природозащитни мерки и регионално сътрудничество, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 37 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 23

Помощ за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за приспособяване на риболова към опазването на видовете

Помощта за ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за приспособяване на риболова към опазването на видовете, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 38 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 24

Помощ за иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

Помощта за иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 39 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 25

Помощ за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и за режимите за компенсации при устойчивите риболовни дейности

Помощта за опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и за режимите за компенсации при устойчивите риболовни дейности, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 40 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 40, параграф 4 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 26

Помощ за подобряване на енергийната ефективност и за смекчаване на последствията от измененията на климата

Помощта за подобряване на енергийната ефективност и за смекчаване на последствията от измененията на климата, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 41 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и делегираните актове, приети въз основа на член 41, параграф 10 от посочения регламент; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 27

Помощ за добавена стойност, качество на продуктите и оползотворяване на нежелания улов

Помощта за добавена стойност, качество на продуктите и оползотворяване на нежелания улов, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 42 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 28

Помощ за рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

Помощта за рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 43 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 29

Помощ за риболова в сладководни басейни и сладководната фауна и флора

Помощта за риболова в сладководни басейни и сладководната фауна и флора, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 25, параграфи 1 и 2 и член 44 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 2

Устойчиво развитие на аквакултурите

Член 30

Помощ за иновации в аквакултурите

Помощта за иновации в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 31

Помощ за производствени инвестиции в аквакултурите

Помощта за производствени инвестиции в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 48 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 32

Помощ за управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури

Помощта за управление, възстановяване и консултантски услуги за стопанствата за аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 49 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 33

Помощ за насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи в сектора на аквакултурите

Помощта за насърчаване на човешкия капитал и създаването на мрежи в сектора на аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 50 от Регламент (ЕО) № 508/2014, както и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 34

Помощ за увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури

Помощта за увеличаване на потенциала на обектите за производство на аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 51 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 35

Помощ за насърчаване на новите стопанства за аквакултури да развиват устойчиви аквакултури

Помощта за насърчаване на новите стопанства за аквакултури да развиват устойчиви аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 52 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 36

Помощ за преминаване към схеми за управление по околна среда и одит и биологични аквакултури

Помощта за преминаване към схеми за управление по околна среда и одит и биологични аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 53 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 37

Помощ за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда

Помощта за аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 54 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 38

Помощ за мерки за обществено здравеопазване

Помощта за мерки за обществено здравеопазване, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 55 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 39

Помощ за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях

Помощта за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 56 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 40

Помощ за застраховане на запасите от аквакултури

Помощта за застраховане на запасите от аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по членове 46 и 57 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 3

Мерки, свързани с предлагането на пазара и преработването

Член 41

Помощ за мерки, свързани с предлагането на пазара

Помощта за мерки, свързани с предлагането на пазара, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 68 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 42

Помощ за преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Помощта за преработване на продуктите от риболов и аквакултури, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 69 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ 4

Други категории помощ

Член 43

Помощ за събиране на данни

Помощта за събиране на данни, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, при условие че:

а)

помощта изпълнява условията по член 77 от Регламент (ЕС) № 508/2014; и

б)

размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Член 44

Помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия

1.   Схемите за помощ за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия, са съвместими с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 2, буква б) от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, ако изпълняват условията по настоящия член и по глава I.

2.   Помощта, предоставяна по силата на настоящия член, се предоставя при следните условия:

а)

компетентният орган на държавата членка официално е признал характера на събитието като природно бедствие; и

б)

налице е пряка причинно-следствена връзка между природното бедствие и щетите, понесени от предприятието.

3.   Помощ се изплаща директно на съответното предприятие.

4.   Схемите за помощ, свързани с конкретно природно бедствие, се създават в срок до три години от датата на настъпване на природното бедствие. Помощта се изплаща в срок от четири години от посочената дата.

5.   Допустимите разходи са щетите, възникнали като пряко следствие от природното бедствие, оценени от публичен орган, от независим експерт, признат от предоставящия помощта орган, или от застрахователно предприятие. Тези щети могат да включват:

а)

материални щети на активи, като сгради, оборудване, машини, запаси и средства за производство;

б)

загуба на доход поради пълното или частично спиране на дейността за срок до шест месеца, считано от възникването на бедствието.

6.   Изчисляването на материалните щети се основава на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди бедствието. Те не могат да надхвърлят разходите за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от бедствието, по-специално разликата между стойността на имуществото непосредствено преди и непосредствено след бедствието.

7.   Загубата на доходи се изчислява чрез изваждане на:

а)

резултата от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило природното бедствие, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултата от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ природното бедствие, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ природното бедствие, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена.

8.   Щетите се изчисляват на равнището на отделния бенефициер.

9.   Помощта и всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, са ограничени до 100 % от допустимите разходи.

Член 45

Освобождаване от данъци и намаляване на облагането съгласно Директива 2003/96/ЕО

1.   Помощ под формата на освобождаване от данъци или намаляване на облагането, приета от държавите членки в съответствие с член 15, параграф 1, буква е) и член 15, параграф 3 от Директива 2003/96/ЕО, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора, при условие че са изпълнени условията, определени в Директива 2003/96/ЕО и в глава I от настоящия регламент.

2.   Бенефициерите на освобождаване от данъци или на намаляване на облагането се избират въз основа на прозрачни и обективни критерии. Когато е приложимо, те заплащат най-малко съответните минимални данъчни ставки, определени в Директива 2003/96/ЕО.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 46

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент се прилага за индивидуални помощи, предоставени преди неговото влизане в сила, ако помощите изпълняват всички условия, определени в настоящия регламент, с изключение на член 9.

2.   Всички помощи, предоставени преди 1 юли 2014 г. по силата на регламенти, приети съгласно член 1 от Регламент (ЕС) № 994/98, които са били в сила преди това, са съвместими с вътрешния пазар и са освободени от изискването за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора.

3.   Помощите, които не са освободени от задължението за уведомяване в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора по силата на настоящия регламент или на други регламенти, приети съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98, и които са били в сила пред това, се оценяват от Комисията в съответствие с приложимите рамки, насоки, съобщения и известия.

4.   В края на срока на действие на настоящия регламент всички схеми за помощ, освободени по реда на настоящия регламент, остават освободени в рамките на период за приспособяване от шест месеца.

Член 47

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 г.

Той се прилага до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. по прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към някои категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1).

(2)  ОВ C 258, 8.8.2014 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 736/2008 на Комисията от 22 юли 2008 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора по отношение на държавната помощ за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и търгуват с рибни продукти (ОВ L 201, 30.7.2008 г., стр. 16).

(4)  Регламент (ЕС) № 733/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 994/98 по прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 11).

(5)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(6)  COM (2012) 209, 8.5.2012 г.

(7)  ОВ C 84, 3.4.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1.

(9)  ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10.

(10)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(11)  Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

(13)  Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(14)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).

(15)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(17)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(18)  ОВ C 155, 20.6.2008 г., стр. 10.

(19)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(20)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определение за МСП

Член 1

Предприятие

За предприятие се смята всеки субект, който се занимава със стопанска дейност, независимо от правната му форма. Това включва, по-специално, самонаетите лица и лицата от семейния бизнес, упражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност.

Член 2

Численост на персонала и финансови прагове при определяне на категориите предприятия

1.   В категорията на микро-, малки и средни предприятия (МСП) се включват предприятия, в които работят по-малко от 250 души и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чийто общ годишен баланс не надхвърля 43 млн. евро.

2.   В рамките на категорията МСП малко предприятие се определя като предприятие, което наема под 50 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен баланс не надвишава 10 млн. евро.

3.   В рамките на категорията МСП, микропредприятие се определя като предприятие, което наема под 10 души персонал и чийто годишен оборот и/или общ годишен балансов отчет не надвишава 2 млн. евро.

Член 3

Видове предприятия, взети предвид при изчисляването на числеността на персонала и финансовите показатели

1.   „Самостоятелно предприятие“ е всяко предприятие, което не е класифицирано като предприятие партньор по смисъла на параграф 2 или като свързано предприятие по смисъла на параграф 3.

2.   „Предприятия партньори“ са всички предприятия, които не са класифицирани като свързани предприятия по смисъла на параграф 3 и между които съществува следното взаимоотношение: дадено предприятие (предприятие нагоре по веригата) притежава самостоятелно или съвместно с едно или повече свързани предприятия по смисъла на параграф 3 25 % или повече от капитала или правата на глас на друго предприятие (предприятие надолу по веригата).

Въпреки това дадено предприятие може да се определя като самостоятелно и по този начин да няма предприятия партньори, дори ако този праг от 25 % е достигнат или надвишен от следните инвеститори, при условие че тези инвеститори не са свързани по смисъла на параграф 3 нито индивидуално, нито съвместно с въпросното предприятие:

а)

публични инвестиционни корпорации, дружества за рисков капитал, физически лица или групи от физически лица, които упражняват редовна инвестиционна дейност в рисков капитал и които инвестират собствен капитал в дружества, които не са котирани на борсата („бизнес ангели“), при условие че общата инвестиция на тези „бизнес ангели“ в същото предприятие е под 1 250 000 евро;

б)

университети или изследователски центрове с нестопанска цел;

в)

институционални инвеститори, включително фондове за регионално развитие;

г)

автономни местни органи с годишен бюджет под 10 млн. евро и население под 5 000 жители.

3.   „Свързани предприятия“ са предприятията, които имат едно от следните взаимоотношения:

а)

дадено предприятие притежава мнозинство от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б)

дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административните, управителните или надзорните органи на друго предприятие;

в)

дадено предприятие има правото да упражнява доминиращо влияние върху друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в устава или в учредителния акт на това предприятие;

г)

дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Налице е презумпция, че не съществува доминиращо влияние, ако инвеститорите, посочени в параграф 2, втора алинея, не участват пряко или косвено в управлението на въпросното предприятие, без да се засягат правата им като акционери.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, описани в първа алинея, посредством едно или няколко други предприятия или посредством някой от инвеститорите, посочени в параграф 2, също се считат за свързани.

Предприятия, които поддържат едно от тези взаимоотношения посредством физическо лице или група от действащи съвместно физически лица, също се считат за свързани предприятия, ако те упражняват дейността си или част от своята дейност на същия съответен пазар или на съседни пазари.

За „съседен пазар“ се счита пазарът на продукти или услуги, намиращ се пряко нагоре или надолу по веригата спрямо съответния пазар.

4.   С изключение на случаите, посочени в параграф 2, втора алинея, дадено предприятие не може да се счита за МСП, ако 25 % или повече от капитала или от правата му на глас се контролират пряко или косвено, съвместно или индивидуално, от един или няколко публични органа.

5.   Предприятията могат да изготвят декларация относно статута си на самостоятелни предприятия, предприятия партньори или свързани предприятия, включваща данни, отнасящи се до праговете, изложени в член 2. Декларацията може да бъде изготвена дори ако капиталът е разпределен по такъв начин, че не е възможно да се определи с точност неговият собственик — в такъв случай предприятието може добросъвестно да декларира основателно предположение, че 25 % или повече от неговия капитал не е собственост на едно предприятие или на свързани предприятия. Такива декларации се изготвят, без да се засягат проверките или разследванията, предвидени в националните или съюзните правила.

Член 4

Данни, използвани за определяне на числеността на персонала и на финансовите суми, и референтен период

1.   Данните, които се прилагат за определяне на числеността на персонала и финансовите суми, са онези, отнасящи се до последния одобрен отчетен период, изчислени на годишна основа. Те се вземат предвид, считано от датата на приключване на сметките. Сумата, избрана за оборота, се изчислява без данък добавена стойност (ДДС) и други косвени данъци.

2.   Когато към датата на приключване на отчетите дадено предприятие установи, на годишна основа, че е надвишило или е паднало под таваните за числеността на персонала или финансовите прагове, посочени в член 2, това няма да доведе до загуба или придобиване на статут на средно, малко или микропредприятие, освен ако тези прагове не бъдат надвишени през два последователни отчетни периода.

3.   В случаите на новосъздадени предприятия, чиито отчети още не са одобрени, данните, които се прилагат, трябва да произтичат от добросъвестен разчет, направен в хода на финансовата година.

Член 5

Численост на персонала

Числеността на персонала съответства на броя на единиците труд за една година (ЕТГ), т.е на броя лица, които са работили на пълен работен ден във въпросното предприятие или от негово име през цялата разглеждана референтна година. Работата на лица, които не са работили целогодишно, както и работата на тези, които са работили на непълен работен ден, независимо от продължителността, а също и работата на сезонните работници, се отчита като процент от ЕТГ. Персоналът се състои от:

а)

служители;

б)

лица, работещи за предприятието, подчинени на него и считани за служители съгласно националното законодателство;

в)

собственици, изпълняващи управителни функции;

г)

партньори, участващи в редовната дейност на предприятието и ползващи се с финансови облаги от предприятието.

Стажанти или учащи, преминаващи професионално обучение по договор за обучение или за професионално обучение, не се включват в броя на персонала. Продължителността на отпуските по майчинство или за отглеждане на деца не се отчита.

Член 6

Установяване на данните за дадено предприятие

1.   В случая на самостоятелно предприятие данните, включително броя на персонала, се определят изключително въз основа на счетоводните отчети на това предприятие.

2.   Данните, включително числеността на персонала, за предприятие, имащо предприятия партньори или свързани предприятия, се определят въз основа на счетоводни отчети и други данни за предприятието или, ако са налице, на консолидираните отчети на предприятието, или на консолидираните отчети, в които предприятието е включено чрез консолидация.

Към данните, посочени в първа алинея, се добавят данните на всяко предприятие партньор на въпросното предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата. Натрупването е пропорционално на процентния дял в капитала или в правата на глас (в зависимост от това кой от тях е по-голям). В случая на взаимно участие се прилага по-високият процент.

Към данните, посочени в първа и втора алинея, се прибавят 100 % от данните на всяко предприятие, което е пряко или косвено свързано с въпросното предприятие, освен ако тези данни не са били вече включени чрез консолидация в счетоводните отчети.

3.   За прилагането на параграф 2 данните за предприятията партньори на въпросното предприятие се извличат от счетоводните им отчети или от другите им консолидирани данни, ако има такива. Към тях се прибавят 100 % от данните на предприятия, които са свързани с тези предприятия партньори, освен ако техните счетоводни отчети не са били вече включени чрез консолидация.

За прилагането на същия параграф 2 данните за предприятията, които са свързани с въпросното предприятие, трябва да се извлекат от счетоводните им отчети и от други техни данни, по възможност консолидирани, ако има такива. Към тях се прибавят пропорционално данните за всяко евентуално предприятие партньор на това свързано предприятие, разположено непосредствено нагоре или надолу от него по веригата, освен ако те не са били вече включени в консолидираните счетоводни отчети с процент, най-малкото пропорционален на процента, определен съгласно параграф 2, втора алинея.

4.   Когато в консолидираните счетоводни отчети не се съдържат данни за персонала на дадено предприятие, числеността на персонала му се изчислява чрез пропорционално сумиране на данните за предприятията партньори и чрез прибавяне на данните за предприятията, с които въпросното предприятие е свързано.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Информация относно държавните помощи, освободени от задължението за уведомяване съгласно разпоредбите на настоящия регламент, която се предоставя се чрез установеното компютърно приложение на Комисията, както е определено в член 11

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Разпоредби за публикуване на информацията, посочена в член 9, параграф 1

Държавите членки организират своя цялостен уебсайт за държавна помощ, на който се публикува информацията, посочена в член 9, параграф 1, така че достъпът до тази информация да е лесен.

Информацията се публикува във вид на електронна таблица — например във формат CSV или XML — която позволява данните да бъдат търсени, извличани и лесно публикувани в интернет. Достъп до уебсайта се предоставя на всяка заинтересована страна без ограничения. За достъп до уебсайта не се изисква предварителна регистрация като потребител.

За предоставяне на индивидуални помощи се публикува следната информация съгласно член 9, параграф 1, буква в):

Име на бенефициера

Идентификатор на бенефициера

Вид предприятие (МСП/голямо) към датата на отпускане

Регион, в който се намира бенефициерът, по NUTS ниво II (1)

Сектор на дейност на ниво групи по NACE (2)

Елемент на помощ, изразен като цяла стойност в национална парична единица (3)

Инструмент за помощ (4) (безвъзмездна помощ/лихвена субсидия, заем/възстановяеми аванси/помощ, която подлежи на възстановяване, гаранция, данъчно облекчение или освобождаване от данъци, рисково финансиране, други (да се уточни)

Дата на отпускане

Цел на помощта

Предоставящ орган


(1)  NUTS — Обща класификация на териториалните единици за статистически цели. Обикновено регионът се посочва на ниво 2.

(2)  Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1).

(3)  Брутният еквивалент на безвъзмездна помощ. При фискални схеми тази сума може да бъде предоставена в рамките, определени в член 9, параграф 2.

(4)  Ако помощта е отпусната посредством няколко инструмента за помощ, размерът на помощта се посочва по инструменти.


Top