EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

Регламент (ЕС) № 960/2014 на Съвета от 8 септември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 960/2014 НА СЪВЕТА

от 8 септември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2014/659/ОВППС на Съвета от 8 септември 2014 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че,

(1)

С Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета (2) се привеждат в действие някои мерки, предвидени в Решение 2014/512/ОВППС на Съвета (3). Тези мерки включват ограничения за износа на стоки и технологии с двойна употреба, ограничения за предоставянето на свързани с тях услуги и за някои услуги, свързани с доставката на оръжия и военно оборудване, ограничения за пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ на определени технологии за нефтената промишленост в Русия под формата на изискване за предварително разрешение и ограничения за достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции.

(2)

Държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз призоваха да започне подготовката на допълнителни целеви мерки, което да позволи незабавното предприемане на допълнителни действия.

(3)

С оглед на сериозността на положението Съветът счита за подходящо да предприеме допълнителни ограничителни мерки в отговор на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

(4)

При тези обстоятелства е целесъобразно да се приложат допълнителни ограничения за износа на някои стоки и технологии с двойна употреба, предвидени в Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (4).

(5)

В допълнение следва да се забрани предоставянето на услуги за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт.

(6)

За да се окаже натиск на руското правителство, е целесъобразно също да се приложат допълнителни ограничения на достъпа до капиталовия пазар за определени финансови институции, с изключение на установените в Русия институции с международен статус, създадени съгласно междуправителствени споразумения с Русия, в които Русия е един от акционерите; ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия в сектора на отбраната, с изключение на тези, които извършват дейност основно в сектора на космическата индустрия и ядрената енергия; и ограничения за юридически лица, образувания или органи, установени в Русия, чиито основни дейности са свързани с продажбата или преноса на суров нефт и нефтопродукти. Тези ограничения не са приложими за други финансови услуги, различни от посочените в член 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014, като дейности по влогонабиране, платежни услуги, застрахователни услуги, заеми от институциите, посочени в член 5, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, и деривати, използвани за целите на хеджирането в рамките на енергийния пазар. Заемите се считат за нови само когато са изтеглени след 12 септември 2014 г.

(7)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и следователно е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(8)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1 букви д) и е) се заменят със следното:

„д)

„инвестиционни услуги“ означава следните услуги и дейности:

i)

приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;

ii)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

iii)

търгуване за собствена сметка;

iv)

управление на портфейл;

v)

инвестиционно консултиране;

vi)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

vii)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

viii)

всяка услуга във връзка с допускането до търговия на регулиран пазар или до търговия в многостранна система за търговия;

е)

„прехвърлими ценни книжа“ означава следните класове ценни книжа, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежни инструменти:

i)

акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки във връзка с акции;

ii)

облигации или други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки във връзка с тези ценни книжа;

iii)

всички други ценни книжа, които дават правото на придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа.“

2)

Вмъква се следният член:

„Член 2а

1.   Забраняват се пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии с двойна употреба, включени в приложение I към Регламент № 428/2009, независимо дали те са с произход от Съюза, на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия, посочени в приложение IV към настоящия регламент.

2.   Забранява се:

а)

прякото или непрякото предоставяне на техническа помощ, брокерски или други услуги, свързани с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, и с предоставянето, производството, поддръжката и използването на тези изделия и технологии, на лица, образувания или органи в Русия, посочени в приложение IV;

б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързана с изделията и технологиите, посочени в параграф 1, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити за всякакъв вид продажби, доставки, трансфер и износ на тези изделия и технологии, или за предоставянето на свързана с тях техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, на лица, образувания и органи в Русия, посочени в приложение IV.

3.   Забраните в параграфи 1 и 2 не засягат изпълнението на договори или споразумения с ЕС, които са сключени преди 12 септември 2014 г., както и предоставянето на помощ, която е необходима за поддръжката и безопасността на съществуващите способности в рамките на ЕС.

4.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се отнасят за продажбата, доставката, трансфера или износа на стоки и технологии с двойна употреба, предназначени за гражданското въздухоплаване и космическата индустрия, или свързаното предоставяне на техническа или финансова помощ, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители, както и за поддръжката и безопасността на съществуващите ядрени способности за граждански цели в рамките на ЕС, за невоенна употреба или невоенни крайни потребители.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

1.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на следните свързани услуги, необходими за дълбоководни нефтени проучвания и производство, нефтени проучвания и производство в Арктика или проекти за шистов нефт в Русия:

 

i) сондиране, ii) вземане на проби от сондажния кладенец, iii) каротаж и окончателни работи по сондирането, iv) доставка на специализирани плавателни съдове.

2.   Забраните по параграф 1 не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договор или рамково споразумение, сключени преди 12 септември 2014 г., или от акцесорни договори, необходими за изпълнението на тези договори.

3.   Забраната по параграф 1 не се прилага, когато въпросните услуги са необходими за спешно предотвратяване или смекчаване на събитие, което е вероятно да има сериозно и съществено въздействие върху човешкото здраве и безопасност или върху околната среда.“

4)

В член 4, параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

прякото или непрякото предоставяне на финансиране или финансова помощ във връзка със стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане или гаранции по експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за всякакви продажби, доставки, трансфер или износ на такива изделия или за предоставяне на свързана с тях техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи в Русия или за употреба в Русия;“

.

5)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 90 дни, емитирани след 1 август 2014 г. до 12 септември 2014 г., или с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г., от:

а)

значима кредитна институция или друга значима институция, на която изрично са възложени задачи по насърчаване на конкурентоспособността на руската икономика, нейното диверсифициране и поощряване на инвестициите, която е установена в Русия и в която има над 50 % публична собственост или контрол към 1 август 2014 г., посочена в приложение III; или

б)

юридическо лице, образувание или орган, установен извън Съюза, чиито права на собственост са пряко или непряко притежавани на повече от 50 % от образувание, включено в списъка в приложение III; или

в)

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на образувание, посочено в буква б) от настоящия параграф или включено в списъка в приложение III.

2.   Забраняват се пряката или непряката покупка, продажба, предоставяне на инвестиционни услуги или помощ при емитирането или друг вид търговия с прехвърлими ценни книжа и инструменти на паричния пазар с падеж над 30 дни, емитирани след 12 септември 2014 г., от:

а)

юридическо лице, образувание или орган, установен в Русия, предимно ангажиран и с основна дейност в областта на проектирането, производството, продажбата или износа на военно оборудване или услуги, включени в списъка в приложение V, освен юридически лица, образувания или органи с дейност в областта на секторите на космическата индустрия или ядрената енергия;

б)

юридическо лице, образувание или орган, установен в Русия, който е с публичен контрол или над 50 % публична собственост и притежава активи, оценени общо на над 1 трилион руски рубли, за който се счита, че най-малко 50 % от приходите му произхождат от продажбата или преноса на суров нефт или нефтопродукти, включени в списъка в приложение VI;

в)

юридическо лице, образувание или орган, установен извън Съюза, чиито права на собственост са пряко или непряко притежавани на повече от 50 % от образувание, посочено в буква а) или б) от настоящия параграф; или

г)

юридическо лице, образувание или орган, действащ от името или по указание на образувание, посочено в буква а), б) или в) от настоящия параграф.

3.   Забранява се прякото или непрякото отпускане на нови заеми или участието в споразумение за отпускане на нови заеми с падеж над 30 дни на всички юридическа лица, образувания или органи, посочени в параграфи 1 или 2, след 12 септември 2014 г., с изключение на заемите или кредитите, които имат конкретна и обоснована цел да осигурят финансиране за неподлежащ на ограничения износ или внос на стоки или нефинансови услуги между Съюза и Русия или на заемите, които имат конкретна и обоснована цел да предоставят спешно финансиране, за да отговорят на критериите за платежоспособност и ликвидност за юридически лица, установени в Съюза, чиито над 50 % от правата на собственост се притежават от образувание, посочено в приложение III.“

5а)

Буква а) от член 11, параграф 1 се заменя със следното:

„а)

образуванията, посочени в член 5, параграф 1, букви б) и в) и член 5, параграф 2, букви в) и г), или включени в списъците от приложения III, IV, V и VI;“

.

6)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които имат за цел или резултат заобикалянето на забраните, посочени в членове 2, 2а, 3а, 4 или 5, включително като се действа вместо образуванията, посочени в член 5, или да се използват изключенията по член 5, параграф 3 за финансиране на образуванията, посочени в член 5.“

7)

Приложение I към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

8)

Приложение II към настоящия регламент се добавя към приложение V.

9)

Приложение III към настоящия регламент се добавя като приложение VI.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 септември 2014 година.

За Съвета

Председател

S. GOZI


(1)  Вж. страница 54 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).

(3)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, посочени в член 2а

 

JSC Sirius (оптоелектроника за граждански и военни цели)

 

OJSC Stankoinstrument (машиностроене за граждански и военни цели)

 

OAO JSC Chemcomposite (материали за граждански и военни цели)

 

JSC Kalashnikov (малки оръжия)

 

JSC Tula Arms Plant (оръжейни системи)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (боеприпаси)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (противовъздушни и противотанкови системи)

 

OAO Almaz Antey (държавно предприеятие; оръжия, боеприпаси, научни изследвания)

 

OAO NPO Bazalt (държавно предприятие, производство на машини за производство на оръжия и боеприпаси)“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 2, буква а)

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на лицата, образуванията и органите, посочени в член 5, параграф 2, буква б)

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT“


Top