EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0538

Регламент (ЕС) № 538/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда Текст от значение за ЕИП

OJ L 158, 27.5.2014, p. 113–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/538/oj

27.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 158/113


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 538/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) динамиката на текущото развитие и несигурността относно вероятните бъдещи тенденции налагат допълнителни стъпки, за да се гарантира, че политиката в Съюза продължава да се основава на доброто разбиране на състоянието на околната среда и възможностите за реакция, както и на последиците от тях. Следва да се разработят инструменти с цел осигуряване на подготовката на данни и показатели с гарантирано качество, както и за подобряване тяхната достъпност. Важно е тези данни да се представят в разбираема и достъпна форма.

(2)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3) Комисията се приканва да докладва на Европейския парламент и Съвета относно прилагането на регламента и, когато е целесъобразно, да предложи въвеждането на нови модули икономически сметки за околната среда, като разходи и приходи по опазване на околната среда (EPER)/сметки за разходи, свързани с опазването на околната среда (EPEA), сектор на екологичните стоки и услуги (EGSS) и енергийни сметки.

(3)

Новите модули допринасят пряко за политическите приоритети на Съюза за „зелен“ растеж и ефикасно използване на ресурсите чрез предоставяне на важна информация за показатели като пазарна продукция и заетост в EGSS, национални разходи, свързани с опазването на околната среда, и потребление на енергия в разбивка по статистическата класификация на икономическите дейности в Европейския съюз (NACE).

(4)

На своето 43-то заседание през февруари 2012 г. Статистическата комисия на Организацията на обединените нации прие основната рамка на Системата от интегрирани икономически сметки за околната среда (SEEA) като международен статистически стандарт. Въведените с настоящия регламент нови модули са изцяло в съответствие със SEEA.

(5)

Проведена беше консултация с Комитета на Европейската статистическа система.

(6)

С цел да се вземе предвид научно-техническият прогрес и да се допълнят разпоредбите относно енергийните сметки на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със спецификацията на списъка на енергийните продукти, посочен в раздел 3 от приложение VI, съдържащ се в приложението към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(7)

За да се улесни еднаквото прилагане на приложение V, съдържащо се в приложението към настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4). За приемането на тези актове за изпълнение следва да бъде използвана процедурата по разглеждане.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 691/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 691/2011 се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните точки:

„4)

„разходи за опазване на околната среда“ означава икономическите ресурси, насочени от резидентните единици за опазване на околната среда. Опазването на околната среда включва всички дейности и действия, чиято основна цел е предотвратяване, намаляване и премахване на замърсяване и на всякакво друго увреждане на околната среда. Тези дейности и действия включват всички мерки, взети с цел възстановяване на околната среда след увреждането ѝ. От настоящото определение се изключват дейности, които, въпреки че са полезни за околната среда, отговарят основно на техническите нужди или вътрешните изисквания за хигиена или за безопасност и сигурност на дадено предприятие или друга институция;

5)

„сектор на екологичните стоки и услуги“ означава онези производствени дейности на дадена национална икономика, които създават екологични продукти (екологични стоки и услуги). Екологични продукти са продуктите, произведени с цел опазване на околната среда, както е посочено в точка 4, и управление на ресурсите. Управлението на ресурсите включва опазването, поддържането и подобряването на състоянието на запасите от природни ресурси, а следователно и защитата на тези ресурси срещу изчерпване;

6)

„сметки за физическите енергийни потоци“ означава съвместими съвкупности от данни за входящите в националните икономики физически енергийни потоци, потоците, които циркулират в рамките на икономиката, и изходящите потоци към други икономики или към околната среда.“

2)

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните букви:

„г)

модул за сметки за разходите за опазване на околната среда, както е определен в приложение IV;

д)

модул за сметки за сектора на екологичните стоки и услуги, както е определен в приложение V;

е)

модул за сметки за физическите енергийни потоци, както е определен в приложение VI.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 9 с цел уточняване на енергийните продукти, посочени в раздел 3 от приложение VI, въз основа на списъците, определени в приложенията към Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Посочените делегирани актове не трябва да налагат значително допълнително натоварване за държавите членки или респондентите. При изготвянето и последващото актуализиране на посочените в първа алинея списъци Комисията надлежно обосновава действията, като по целесъобразност използва сведения от съответни експерти относно анализ на разходната ефективност, включително оценка на натоварването на респондентите и на производствените разходи.

5.   За да се улесни еднаквото прилагане на приложение V, до 31 декември 2015 г. Комисията, чрез актове за изпълнение, установява примерен списък на екологични стоки и услуги и на икономическите дейности, които трябва да бъдат включени в приложение V, основаващ се на следните категории: специфични услуги по опазване на околната среда, продукти, изключително предназначени за опазване на околната среда (свързани продукти), адаптирани стоки и екологични технологии. Комисията актуализира списъка при необходимост.

Актовете за изпълнение по първа алинея се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.

(5)  Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 1).“"

3)

Член 8, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За получаването на дерогация по параграф 1 за приложения I, II и III заинтересованите държави членки представят пред Комисията надлежно обосновано искане до 12 ноември 2011 г. За получаването на дерогация по параграф 1 за приложения IV, V и VI заинтересованите държави членки представят пред Комисията надлежно обосновано искане до 17 септември 2014 г.“

4)

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 3 и 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 11 август 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграфи 3 и 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Делегиран акт, приет в съответствие с член 3, параграфи 3 и 4, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не е представил възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

5)

Приложения IV, V и VI, чийто текст се съдържа в приложението към настоящия регламент, се добавят към Регламент (ЕС) № 691/2011.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

D. KOURKOULAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 2 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април 2014 г.

(2)  Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

(3)  Регламент (ЕС) № 691/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 г. относно европейските икономически сметки за околната среда (ОВ L 192, 22.7.2011 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел 1

ЦЕЛИ

Сметките за разходи за опазване на околната среда представят данни по такъв начин, че да са съвместими с данните, отчитани по Европейската система от сметки (ЕСС), относно разходите за опазване на околната среда, т.е. икономическите ресурси, насочени от резидентните единици за опазване на околната среда. Тези сметки дават възможност за съставянето на националните разходи за опазване на околната среда, които се определят като сума от използването на услуги по опазване на околната среда от резидентни единици, бруто образуването на основен капитал (GFCF) за дейности по опазване на околната среда, както и трансферите за опазване на околната среда, които не са част от някой от предходните елементи, намалена с финансирането чрез сектор „Останал свят“.

За сметките за разходите за опазване на околната среда следва да се използва вече съществуващата информация от националните сметки (сметка „Производство“ и сметка „Формиране на дохода“; „Бруто образуване на основен капитал“ по NACE, таблици „Ресурс-използване“; данни, основаващи се на класификацията на функциите на държавното управление), структурната бизнес статистика, търговския регистър и други източници.

В настоящото приложение се определят данните, които се събират, съставят, предават и получават в резултат от оценка от държавите членки за целите на сметките за разходи за опазване на околната среда.

Раздел 2

ОБХВАТ

Сметките за разходите за опазване на околната среда имат същите системни граници като ЕСС и показват разходите за опазване на околната среда за основни, второстепенни и спомагателни дейности. Обхванати са следните сектори:

сектор „Държавно управление“ (включително нетърговските организации, обслужващи домакинствата) и корпоративни предприятия като институционални сектори, извършващи услуги по опазване на околната среда. Специализирани производители, чиято основна дейност е извършване на услуги по опазване на околната среда,

домакинства, сектор „Държавно управление“ и корпоративни предприятия като потребители на услуги по опазване на околната среда,

сектор „Останал свят“ като бенефициер или като произход на трансфери за опазване на околната среда.

Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки съставят сметките за разходите за опазване на околната среда по следните характеристики, определени в съответствие с ЕСС:

продукция от предоставени услуги по опазване на околната среда. Разграничават се пазарна продукция, непазарна продукция и продукция от спомагателни дейности,

междинно потребление на услуги по опазване на околната среда от специализирани производители,

внос и износ на услуги по опазване на околната среда,

данък върху добавената стойност (ДДС) и други данъци, намалени със субсидиите за продукти за услуги по опазване на околната среда,

бруто образуване на основен капитал и придобивания, намалени с продажбите на нефинансови непроизведени активи за извършване на услуги по опазване на околната среда,

крайно потребление на услуги по опазване на околната среда,

трансфери за опазване на околната среда (получени/платени).

Всички данни се отчитат в милиони в национална валута.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА,ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистиките се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистиките се предават в рамките на 24 месеца след края на референтната година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-28 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2015.

5.

При първото предаване на данни държавите членки включват годишни данни от 2014 г. до първата референтна година.

6.

При всяко следващо предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всички налични данни за годините преди 2014 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За посочените в раздел 3 характеристики данните се отчитат в разбивка по:

типове производители/потребители на услуги по опазване на околната среда, както са определени в раздел 2,

класове от Класификацията на направленията за околната среда (CEPA), групирани, както следва:

За дейности на сектор „Държавно управление“ и за трансфери за опазване на околната среда:

CEPA 2

CEPA 3

Сума на CEPA 1, СЕРА 4, СЕРА 5 и СЕРА 7

CEPA 6

Сума на CEPA 8 и СЕРА 9

За спомагателни дейности на корпоративни предприятия:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

Сума на CEPA 4, СЕРА 5, СЕРА 6, СЕРА 7, СЕРА 8 и СЕРА 9

За корпоративни предприятия като вторични и специализирани производители:

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

За домакинствата като потребители:

CEPA 2

CEPA 3

Следните кодове по NACE за спомагателни дейности по извършване на услуги по опазване на околната среда: NACE Rev. 2 B, C, D, раздел 36. Данните за C се представят по раздели. Раздели 10—12, 13—15 и 31—32 се групират заедно. Държавите членки, които съгласно Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1) (по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика) не са задължени да събират данни за разходите за опазване на околната среда за един или повече от тези кодове по NACE, не е необходимо да предоставят данни за тези кодове по NACE.

2.

Класовете по CEPA, посочени в точка 1, са както следва:

CEPA 1 —

Опазване на атмосферния въздух и климата

CEPA 2 —

Управление на отпадъчните води

CEPA 3 —

Управление на отпадъците

CEPA 4 —

Опазване и възстановяване на почвата, подпочвените води и повърхностните води

CEPA 5 —

Намаляване на шума и вибрациите

CEPA 6 —

Опазване на биологичното разнообразие и ландшафта

CEPA 7 —

Противорадиационна защита

CEPA 8 —

Научноизследователска и развойна дейност в областта на околната среда

CEPA 9 —

Други дейности по опазване на околната среда.

Раздел 6

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕХОДНИТЕ ПЕРИОДИ

Максималната продължителност на преходния период за прилагане на разпоредбите от настоящото приложение е две години след първия срок за предаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА СЕКТОРА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Раздел 1

ЦЕЛИ

Статистиките относно екологичните стоки и услуги отчитат и представят данни за производствени дейности в националната икономика, които създават екологични продукти, по такъв начин, че тези данни да са съвместими с данните, отчитани по Европейската система от сметки (EСС).

За сметките за сектора на екологичните стоки и услуги следва да се използва вече съществуваща информация от националните сметки, структурната бизнес статистика, търговския регистър и други източници.

В настоящото приложение се определят данните, които се събират, съставят, предават и получават в резултат от оценка от държавите членки за сметките за екологични стоки и услуги.

Раздел 2

ОБХВАТ

Секторът на екологичните стоки и услуги има същите системни граници като EСС и се състои от всички екологични стоки и услуги, които са създадени в рамките на производството. В EСС производството се определя като дейност, която се извършва под контрола и отговорността на институционална единица, която използва вложен ресурс под формата на труд, капитал, стоки и услуги, за да произвежда стоки и услуги.

Екологичните стоки и услуги попадат в следните категории: специфични услуги по опазване на околната среда, продукти, изключително предназначени за опазване на околната среда (свързани продукти), адаптирани стоки и екологични технологии.

Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки съставят статистики за сектора на екологичните стоки и услуги в съответствие със следните характеристики:

пазарна продукция, в това число:

износ,

добавена стойност от пазарни дейности,

заетост в пазарни дейности.

Всички данни се отчитат в милиони в национална валута, с изключение на характеристиката „Заетост“, за която отчетната единица е еквивалент на пълно работно време.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистиките се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистиките се предават в рамките на 24 месеца след края на референтната година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-28 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2015.

5.

При първото предаване на данни държавите членки включват годишни данни от 2014 г. до първата референтна година.

6.

При всяко следващо предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всички налични данни за годините преди 2014 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За посочените в раздел 3 характеристики данните се отчитат кръстосано класифицирани по:

класификацията на икономическите дейности, NACE Rev. 2 (ниво на агрегация А*21, както е посочено в EСС),

класове по CEPA и по Класификацията на дейностите по управление на ресурси (CReMA), групирани, както следва:

CEPA 1

CEPA 2

CEPA 3

CEPA 4

CEPA 5

CEPA 6

Сума от CEPA 7, CEPA 8 и CEPA 9

CReMA 10

CReMA 11

CReMA 13

CReMA 13A

CReMA 13B

CReMA 13C

CReMA 14

Сума от CReMA 12, CReMA 15 и CReMA 16

2.

Класовете по CEPA, посочени в точка 1, са определени в приложение IV. Класовете по CReMA, посочени в точка 1, са както следва:

CReMA 10 —

Управление на води

CReMA 11 —

Управление на горски ресурси

CREMA 12 —

Управление на дивата флора и фауна

CReMA 13 —

Управление на енергийни ресурси

CReMA 13А —

Производство на енергия от възобновяеми източници

CReMA 13B —

Спестяване на топлина/енергия и тяхното управление

CReMA 13C —

Намаляване на използването на енергия от изкопаеми ресурси като суровина

CReMA 14 —

Управление на минерали

CReMA 15 —

Научноизследователска и развойна дейност за управление на ресурсите

CReMA 16 —

Други дейности по управление на ресурсите

Раздел 6

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕХОДНИТЕ ПЕРИОДИ

Максималната продължителност на преходния период за прилагане на разпоредбите от настоящото приложение е две години след първия срок за предаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

МОДУЛ ЗА СМЕТКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ

Раздел 1

ЦЕЛИ

Сметките за физическите енергийни потоци представят данни относно физическите енергийни потоци, изразени в тераджаули, по начин, който е напълно съвместим с ЕСС. Сметките за физическите енергийни потоци отчитат данни за енергийните продукти, отнесени към икономическите дейности на резидентните единици на националните икономики в разбивка по икономически дейности. Те представят ресурсите и използването на физически енергийни потоци от природни енергийни суровини, енергийни продукти и енергийни остатъчни продукти. Икономическите дейности обхващат производството, потреблението и натрупването.

В настоящото приложение се определят данните за сметките за физическите енергийни потоци, които се събират, съставят, предават и получават в резултат от оценка от държавите членки.

Раздел 2

ОБХВАТ

Сметките за физическите енергийни потоци имат същите системни граници като ЕСС и също се основават на принципа на резидентност.

В съответствие с ЕСС дадена единица се определя като резидентна единица за дадена държава, когато тя има център на икономически интерес на икономическата територия на тази държава, т.е. когато участва за продължителен период от време (една година или повече) в икономическа дейност на тази територия.

Сметките за физическите енергийни потоци отчитат физическите енергийни потоци, възникващи в резултат на дейностите на всички резидентни единици, независимо от това на чия географска територия са възникнали в действителност.

Сметките за физическите енергийни потоци отчитат физическите енергийни потоци от околната среда към икономиката, в рамките на икономиката и от икономиката обратно към околната среда.

Раздел 3

СПИСЪК НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ

Държавите членки съставят сметки за физическите енергийни потоци в съответствие със следните характеристики:

физическите енергийни потоци, групирани в три общи категории:

i)

физически енергийни потоци от природни енергийни суровини,

ii)

енергийни продукти,

iii)

енергийни остатъчни продукти.

произходът на физическите енергийни потоци, групиран в пет категории: производството, потребление, натрупване, „Останал свят“ и околна среда,

предназначението на физическите потоци, групирано в същите пет категории като произхода на физическите енергийни потоци.

Всички данни се отчитат в тераджаули.

Раздел 4

ПЪРВА РЕФЕРЕНТНА ГОДИНА, ЧЕСТОТА И СРОКОВЕ НА ПРЕДАВАНЕ

1.

Статистиките се съставят и предават ежегодно.

2.

Статистиките се предават в рамките на 21 месеца след края на референтната година.

3.

За да отговори на нуждите на потребителите от пълни и актуални набори от данни, веднага след като бъдат налице достатъчно данни от държавите, Комисията (Евростат) изготвя оценки за общите стойности за ЕС-28 за основните агрегати на този модул. При възможност Комисията (Евростат) изготвя и публикува оценки за данни, които не са били предадени от държавите членки в срока по точка 2.

4.

Първата референтна година е 2015.

5.

При първото предаване на данни държавите членки включват годишни данни от 2014 г. до първата референтна година.

6.

При всяко следващо предаване на данни на Комисията държавите членки предоставят годишните данни за години n–2, n–1 и n, където n е референтната година. Държавите членки могат да предоставят всички налични данни за годините преди 2014 г.

Раздел 5

ОТЧЕТНИ ТАБЛИЦИ

1.

За характеристиките, посочени в раздел 3, се отчитат следните данни във физични единици:

Таблица „Ресурс“ за енергийните потоци. Тази таблица отчита ресурсите от физически енергийни потоци от природни енергийни суровини, енергийни продукти и енергийни остатъчни продукти (в редовете) по произход, т.е. по „доставчици“ (в колоните).

Таблица „Използване“ за енергийните потоци. Тази таблица отчита използването на физически енергийни потоци от природни енергийни суровини, енергийни продукти и енергийни остатъчни продукти (в редовете) по предназначение, т.е. по „потребители“ (в колоните).

Таблица на използването на енергийните потоци, което е съотносимо към емисиите. Тази таблица отчита съотносимото към емисиите използване на физически енергийни потоци от природни енергийни суровини и енергийни продукти (в редовете) от използващата и емитиращата единица (в колоните).

Преходна таблица, посочваща различните елементи, съставляващи разликата между енергийните сметки и енергийните баланси.

2.

Таблиците „Ресурс-използване“ за енергийните потоци (включително съотносимите към емисиите потоци) имат обща структура по отношение на редовете и на колоните.

3.

В колоните се обозначава произходът (ресурс) или предназначенията (използване) на физическите потоци. Колоните са групирани в пет категории:

„Производство“ се отнася за производството на стоки и услуги. Производствените дейности се класифицират в съответствие с NACE Rev. 2, а данните се отчитат в ниво на агрегация А*64.

Дейностите по „потребление“ се представят общо, както и разделени в три подкласа (транспорт, отопление/охлаждане, други) за крайното потребление на частните домакинства.

„Натрупване“ се отнася до промените в запасите от енергийни продукти в рамките на икономиката.

„Останал свят“ отчита потоците на внасяните и изнасяните продукти.

„Околна среда“ отчита произхода на входящите потоци от природни суровини и предназначението на остатъчните потоци.

4.

В редовете се описват типовете физически потоци, класифицирани като в първото тире на раздел 3.

5.

Класификацията на ресурсите от природни енергийни суровини, енергийните продукти и енергийните остатъчни продукти е, както следва:

ресурсите от природни енергийни суровини са групирани като невъзобновяеми ресурси от природни енергийни суровини и като възобновяеми ресурси от природни енергийни суровини,

енергийните продукти са групирани според класификацията, която се използва в европейската енергийна статистика,

енергийните остатъчни продукти включват отпадъци (без парична стойност); загуби при добив/извличане, дистрибуция/транспорт, трансформация/конверсия и съхранение; както и балансиращи статии за изравняване на таблиците „Ресурс-използване“.

6.

„Връзката“ между показател, основаващ се на принципа на резидентността, към показател, основаващ се на териториалния принцип, се представя за цялата национална икономика (без разбивка по отрасли) и се получава, както следва:

общото потребление на енергия от резидентни единици:

 

минус потреблението на енергия от резидентни единици в чужбина

 

плюс потреблението на енергия от нерезиденти върху дадената територия

 

плюс статистически разлики

 

е равно на брутното вътрешно потребление на енергия (на териториален принцип)

Раздел 6

МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕХОДНИТЕ ПЕРИОДИ

Максималната продължителност на преходния период за прилагане на разпоредбите от настоящото приложение е две години след първия срок за предаване.“


(1)  Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13).


Top