EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0284

2014/284/ЕС: Решение на Съвета от 14 април 2014 година за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

OJ L 150, 20.5.2014, p. 250–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/284/oj

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/250


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 април 2014 година

за сключването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

(2014/284/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 3, първа алинея и параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) и параграф 7 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

През май 2003 г. Комисията прие съобщение до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT): Предложение за план за действие на ЕС“, с което призовава към предприемането на мерки за борба с незаконната сеч чрез развиването на споразуменията за доброволно партньорство с държавите, производителки на дървен материал (наричан по-долу „планът за действие на ЕС“). Заключенията на Съвета относно плана за действие бяха приети през октомври 2003 г. (1), а резолюцията на Европейския парламент по този въпрос беше приета на 11 юли 2005 г. (2)

(2)

В съответствие с Решение 2013/486/ЕС на Съвета (3) Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (наричано по-долу „споразумението“) беше подписано на 30 септември 2013 г. при условие за сключването му.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, оправомощено да извърши, или лицата, оправомощени да извършат от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 23 от споразумението, така че да бъде обвързан Съюзът.

Член 3

Комисията представлява Съюза в Съвместния комитет по изпълнението, създаден в съответствие с член 14 от споразумението.

Държавите членки могат да участват като членове на делегацията на Съюза в заседанията на Съвместния комитет по изпълнението.

Член 4

За целите на изменянето на приложенията към споразумението съгласно член 22 от него Комисията се упълномощава в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (4), да одобрява такива изменения от името на Съюза.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 14 април 2014 година.

За Съвета

Председател

A. TSAFTARIS


(1)  ОВ C 268, 7.11.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 482.

(3)  Решение 2013/486/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз (ОВ L 265, 8.10.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1).


Top