EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0271

Регламент (ЕС) № 271/2014 на Съвета от 17 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

OJ L 79, 18.3.2014, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/271/oj

18.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 271/2014 НА СЪВЕТА

от 17 март 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1183/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС. В приложение I към Регламент (ЕО) № 1183/2005 се изброяват физическите и юридическите лица, образуванията и органите, за които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси по посочения регламент.

(2)

С Резолюция 2136 (2014) от 30 януари 2014 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) се изменят критериите за посочване на лица и образувания, за които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в параграфи 9 и 11 от Резолюция 1807 (2008) на ССООН от 31 март 2008 г.

(3)

Посочената мярка попада в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1183/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2a от Регламент (ЕС) № 1183/2005 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Приложение I съдържа списък на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации като:

a)

лица или образувания, които действат в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки, посочени в член 1 от Решение 2010/788/ОВППС на Съвета (3) и в член 2 от Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета (4);

б)

политически и военни лидери на чужди въоръжени групировки, действащи в Демократична република Конго (ДРК), които възпрепятстват разоръжаването и доброволното връщане или презаселване на бойците, участващи в тези групи;

в)

политически и военни лидери на конгоанските милиции, включително тези, получаващи подкрепа извън ДРК, които възпрепятстват участието на техните бойци в процесите на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция;

г)

лица или образувания, действащи в ДРК, които набират или използват деца във въоръжените конфликти в нарушение на приложимото международно право;

д)

лица или образувания, действащи в ДРК и замесени в планирането, управлението или участващи във въвличането на деца или жени в ситуации на въоръжен конфликт, включително убиване и осакатяване, изнасилване и други форми на сексуално насилие, отвличане, насилствено разселване, нападения на училища и болници;

е)

лица или образувания, които възпрепятстват достъпа до хуманитарна помощ или нейното предоставяне в ДРК;

ж)

лица или образувания, оказващи подкрепа на въоръжени групировки в ДРК чрез незаконна търговия с природни ресурси, включително със злато или екземпляри от дивата флора и фауна, както и с нейни продукти;

з)

лица или образувания, действащи от името на или под ръководството на включено в списъка лице или образувание, или действащи от името на или под ръководството на образувание, притежавано или контролирано от включено в списъка лице или образувание;

и)

лица или образувания, които планират, ръководят, спонсорират или участват в нападения срещу мироопазващите сили на Мисията на Организацията на обединените нации за стабилизиране в ДРК (MONUSCO);

й)

лица или образувания, предоставящи финансова, материална или технологична подкрепа или стоки или услуги за или в подкрепа на включено в списъка лице или образувание.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 март 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 30.

(2)  Регламент № 1183/2005 на Съвета от 18 юли 2005 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго (ОВ L 193, 23.7.2005 г., стр. 1)

(3)  Решение 2010/788/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 г. относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Обща позиция 2008/369/ОВППС (OB L 336, 21.12.2010 г., стр. 30).

(4)  Регламент (ЕО) № 889/2005 на Съвета от 13 юни 2005 г. за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1727/2003 (ОВ L 152, 15.6.2005 г., стр. 1).“.


Top