EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1072

Регламент (ЕС) № 1072/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст) (ЕЦБ/2013/34)

OJ L 297, 7.11.2013, p. 51–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/oj

7.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/51


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1072/2013 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 септември 2013 година

относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст)

(ЕЦБ/2013/34)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 63/2002 на Европейската централна банка от 20 декември 2001 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2001/18) (2) е изменян съществено. Тъй като предстоят още изменения, по-специално с оглед на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (3), той следва да бъде преработен от съображения за яснота.

(2)

За изпълнението на своите задачи Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) изисква изготвянето на статистика на лихвените проценти, прилагани от паричнo-финансовите институции (ПФИ), с изключение на централните банки и фондовете на паричния пазар (ФПП), по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия, чиято основна цел е да се представи на Европейската централна банка (ЕЦБ) изчерпателна, подробна и координирана картина за статистиката, показваща нивото на лихвените проценти, прилагани от тези институции, и как те се променят във времето. Тези лихвени проценти са завършващата връзка в трансмисионния механизъм на паричната политика в резултат от промените в официалните лихвени проценти и по тази причина представляват необходимо предварително условие за достоверен анализ на динамиката в паричния сектор в държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „държави членки от еврозоната“). Същевременно информацията за промените на лихвените проценти е необходима на ЕСЦБ за подпомагане плавното провеждане от компетентните органи на политиките, свързани с пруденциалния надзор върху кредитните институции и стабилността на финансовата система.

(3)

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и съгласно условията, предвидени в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), от ЕЦБ се изисква да приема регламенти, доколкото това е необходимо за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, определени в Устава на ЕСЦБ, а в някои случаи предвидени в разпоредбите, приети от Съвета съгласно член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(4)

Член 5.1 от Устава на ЕСЦБ изисква ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки (НЦБ), да събира необходимата статистическа информация от компетентните национални власти или пряко от стопанските субекти с цел осъществяването на задачите на ЕСЦБ. Член 5.2 от Устава на ЕСЦБ предвижда, че националните централни банки осъществяват, доколкото това е възможно, задачите, описани в член 5.1.

(5)

Може да се окаже необходимо, а и да намали разходите по отчитането, НЦБ да събират от действителната съвкупност от отчетни единици необходимата статистическа информация за изпълнение изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност като част от по-широкообхватна рамка за статистическа отчетност, която НЦБ установяват съгласно своите отговорности в съответствие с правото на Съюза или националното право, или установената практика и която обслужва други статистически цели, при условие че изпълнението на изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ не е застрашено. За да се поощри прозрачността, в тези случаи е уместно отчетните единици да бъдат информирани, че данните се събират за изпълнението на други статистически цели. В определени случаи ЕЦБ може да разчита на статистическа информация, събирана за такива други цели, за изпълнение на изискванията ѝ.

(6)

След приемането на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) имаше подобрения в отчетната схема за лихвени проценти по кредити на домакинства и нефинансови предприятия и на методите за подбор на действителната съвкупност от отчетни единици и поради това те следва да бъдат взети предвид в инструкциите за извадки и изискванията за статистическа отчетност.

(7)

Необходимо е също да се даде възможност на ЕЦБ да предоставя аналитична и статистическа подкрепа на Европейския съвет за системен риск в съответствие с Регламент (ЕС) № 1096/2010 на Съвета от 17 ноември 2010 г. за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск (4).

(8)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2533/98 изисква ЕЦБ да определи действителната съвкупност от отчетни единици, която е част от общата съвкупност от отчетни единици, и да минимизира съответните разходи по отчитането. С оглед на характерните особености на сектора на ПФИ във всяка една от държавите членки от еврозоната, окончателното решение относно метода за избора по отношение на действителната съвкупност от отчетни единици се предоставя на НЦБ. Целта е да се намалят разходите по отчитането, като същевременно се осигурят висококачествени статистически данни. Член 5, параграф 1 предвижда възможността ЕЦБ да приема регламенти за дефинирането и налагането на своите изисквания за статистическа отчетност към действителната съвкупност от отчетни единици от държавите членки от еврозоната. Член 6, параграф 4 предвижда, че ЕЦБ може да приема регламенти, определящи условията, съгласно които може да бъде упражнявано правото да се проверява или да се извършва принудително събиране на статистическа информация.

(9)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 предвижда държавите членки сами да се организират в областта на статистиката и изцяло да си сътрудничат с ЕСЦБ, за да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от член 5 от Устава на ЕСЦБ.

(10)

Въпреки че се признава, че регламентите, приети от ЕЦБ съгласно член 34.1 от Устава на ЕСЦБ, не дават никакви права и не налагат никакви задължения на държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „държави членки извън еврозоната“), член 5 от Устава на ЕСЦБ се прилага както към държавите членки от еврозоната, така и към държавите членки извън еврозоната. Съображение 17 от Регламент (ЕО) № 2533/98 припомня, че член 5 от Устава на ЕСЦБ, заедно с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, предполага задължение за организиране и прилагане на национално равнище на всички мерки, които държавите членки извън еврозоната считат за уместни при събирането на статистически данни, необходими за изпълнение на изискванията на ЕЦБ за статистическо отчитане, както и своевременната им подготовка в областта на статистиката, за да станат държави членки от еврозоната.

(11)

Следва да се прилагат стандартите за защита и използване на поверителна статистическа информация, както са установени в член 8 от Регламент (ЕО) № 2533/98.

(12)

Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 предвижда, че ЕЦБ има правомощието да налага санкции на отчетните единици, които не спазват изискванията за статистическа отчетност, посочени в регламенти или решения на ЕЦБ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

термините „отчетни единици“ и „резидент“ имат същите значения, както са дефинирани в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

2.

„домакинства“ означава сектор „Домакинства“ и сектор „Нетърговски организации, обслужващи домакинствата“ (S.14 и S.15 комбинирано), както са изложени в преразгледаната Европейска система от сметки (наричана по-долу „ЕСС 2010“), установена от Регламент (ЕС) № 549/2013;

3.

„нефинансови предприятия“ означава сектор „Нефинансови предприятия“ (S.11), както е изложен в ЕСС 2010;

4.

„парично-финансова институция (ПФИ)“ има същото значение, както е определено в член 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (5);

5.

„статистика на лихвените проценти на ПФИ“ означава статистика, отнасяща се до лихвените проценти, които се прилагат от резидентни ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП, към деноминираните в евро депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия резиденти в държавите членки от еврозоната. „Статистика на лихвените проценти на ПФИ“ включва съответни обеми по нов бизнес от деноминирани в евро депозити и кредити, както и обеми от предоговорени кредити по нов бизнес;

6.

„фондове на паричния пазар“ (ФПП) има същото значение, както е определено в член 1 от Регламент (ЕC) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/32) (6);

7.

„обща съвкупност от отчетни единици“ означава резидентни ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП, които приемат деноминирани в евро депозити от и/или отпускат деноминирани в евро кредити на домакинства и/или нефинансови предприятия резиденти в държавите членки от еврозоната;

8.

„институция от „опашката“ означава малка ПФИ, с изключение на централна банка или ФПП, на която е била предоставена дерогация съгласно член 4.

Член 2

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от резидентни ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП, взети от общата съвкупност от отчетни единици и избрани от НЦБ. НЦБ избират действителната съвкупност от отчетни единици чрез пълно статистическо преброяване или чрез извадка.

2.   В случай на извадка НЦБ разделят общата съвкупност от отчетни единици в хомогенни подгрупи и тогава избират действителната съвкупност от отчетни единици на случаен принцип от всяка подгрупа или избират най-големите институции във всяка подгрупа.

3.   При избор със случайна извадка минималният размер на националната извадка трябва да бъде такъв, че максималната стандартна грешка да не надвишава средно 10 базисни пункта при доверителен интервал от 90 %. Когато са избрани най-големите институции, минималният размер на националната извадка отговаря на подобно равнище на мярка за качество въз основа на функция от изчислената средна абсолютна стойност на грешките.

4.   НЦБ също прилагат формулите и критериите за избора на действителната съвкупност от отчетни единици, изложени в Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (7).

5.   Всяка НЦБ уведомява своите резидентни отчетни единици за техните изисквания за статистическа отчетност, следвайки националните процедури.

6.   Управителният съвет е оправомощен да проверява спазването на настоящия член.

Член 3

Изисквания за статистическа отчетност

1.   За целите на редовното изготвяне на статистика на лихвените проценти на ПФИ действителната съвкупност от отчетни единици предоставя ежемесечно статистическа информация по нов бизнес и по салда на НЦБ на държавата членка, на която отчетната единица е резидент. Изискваната статистическа информация е уточнена в приложение I.

2.   НЦБ дефинират и прилагат правилата за отчитане, които да бъдат спазвани от действителната съвкупност от отчетни единици в съответствие с националните изисквания. НЦБ гарантират, че тези правила за отчитане осигуряват необходимата статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнение на минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизиите, предвидени в параграф 3.

3.   Изискваната статистическа информация се отчита в съответствие с минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии, предвидени в приложение II.

4.   НЦБ предоставят на ЕЦБ обобщената месечна статистическа информация за страната до приключването на 19-ия работен ден на месеца след края на отчетния месец.

5.   ЕЦБ може да налага санкции на отчетните единици, които не спазват изискванията за статистическа отчетност, посочени в настоящия регламент, в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/10 от 19 август 2010 г. относно неизпълнението на изискванията за статистическа отчетност (8).

Член 4

Дерогации

1.   Когато отчетните единици се избират чрез пълно статистическо преброяване, НЦБ могат да предоставят на малки ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП, дерогации относно честотата за отчитане, при условие че общият дял на тези отчетни единици в националния баланс на ПФИ по отношение на салда, изчислен в съответствие с Регламент (ЕC) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), не надхвърля 5 %. Вместо на месечна база, институциите от „опашката“ могат да отчитат статистически данни за лихвените проценти на ПФИ на тримесечие.

2.   НЦБ проверяват изпълнението на условията, изложени в параграф 1, годишно и своевременно, за да предоставят или оттеглят, ако е необходимо, дадена дерогация с действие от началото на всяка година.

3.   Институциите от „опашката“ могат да изберат да не се ползват от дерогациите и вместо това да изпълняват пълните изисквания за статистическа отчетност.

4.   За определянето на брутната стойност на обхват от 100 % НЦБ могат да изберат процедурата за пренасяне на отчетените данни в липсващите периоди чрез прилагане на подходящи техники за статистически оценки, за да се вземат предвид тенденции в данните или сезонни модели. НЦБ наблюдават броя на институциите от „опашката“ на годишна база.

Член 5

Проверка и принудително събиране на информация

НЦБ упражняват правото да проверяват или да събират принудително информацията, която отчетните единици трябва да предоставят в съответствие с настоящия регламент, без да се засяга правото на ЕЦБ тя самата да упражнява тези права. По-специално НЦБ упражняват това право, когато дадена отчетна единица не покрива минималните стандарти за предаване, точност, съответствие с понятия и ревизии, изложени в приложение II.

Член 6

Първо отчитане

Първото отчитане съгласно настоящия регламент започва с данни за декември 2014 година.

Член 7

Отмяна

1.   Регламент (ЕС) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) се отменя, считано от 1 януари 2015 г.

2.   Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 8

Заключителна разпоредба

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 1 януари 2015 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 септември 2013 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 162.

(5)  Виж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  ОВ L 15,20.1.2009 г., стр. 14.

(7)  ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 226, 28.8.2010 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТЧЕТНА СХЕМА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ОТНОСНО ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ НА ПАРИЧНО-ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ЧАСТ 1

Вид лихвен процент

I.    Годишен договорен лихвен процент

Основен принцип

1.

Видът лихвен процент, който отчетните единици предоставят за всички категории инструменти по депозити и кредити по нов бизнес и по салда, е годишно договореният лихвен процент (AAR). Той се определя като лихвен процент, който е индивидуално договорен между отчетната единица и домакинството или нефинансовото предприятие по депозит или кредит, капитализиран на годишна база и изразен в годишен процент. AAR включва всички лихвени плащания по депозити и кредити, но не и другите разноски по тях. Дизажиото, определено като разликата между номиналната стойност на кредита и сумата, получена от клиента, се счита за лихвено плащане, направено в началото на договора (период t0), и затова се отразява в AAR.

2.

Ако лихвените плащания, договорени между отчетната единица и домакинството или нефинансовото предприятие, се капитализират на равни интервали в рамките на една година, например веднъж месечно или на тримесечие, а не годишно, договореният лихвен процент се капитализира на годишна база с помощта на следната формула, за да се извлече годишно договореният лихвен процент:

Formula

където:

x

е AAR,

rag

е годишният лихвен процент, договорен между отчетните единици и домакинството или нефинансовото предприятие по депозит или кредит, когато датите на капитализиране на лихвата по депозита и на всички плащания по кредита са на равни интервали през годината, и

n

е годишният брой на периодите на капитализация на лихвата по депозита и на периодите на погасяване на кредита, т.е. 1 за годишни плащания, 2 за плащания на полугодие, 4 за плащания на тримесечие и 12 за месечни плащания.

3.

Националните централни банки (НЦБ) могат да изискват от отчетните единици да отчитат по всички или по някои депозитни и кредитни инструменти по нов бизнес и по салда тясно дефиниран ефективен лихвен процент (NDER), вместо AAR. NDER се определя като лихвен процент, изчислен на годишна база, който приравнява настоящата стойност на всички договорени между отчетната единица и домакинството или нефинансовото предприятие задължения (депозити или кредити, лихвени плащания и плащания по главницата), които се очаква да възникнат в бъдеще или вече са възникнали, без разноските по тях. NDER е равен на лихвения компонент на годишния процент на разходите (APRC) съгласно определението по член 3, буква и) от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (1). NDER използва метода на последователното приближение и следователно може да се прилага към всеки вид депозит или кредит, докато AAR използва алгебричната формула, определена в параграф 2, и затова е приложим само към депозити и кредити с постоянна капитализация на лихвените плащания. Всички останали изисквания са идентични, което означава, че позоваванията на AAR по-долу в настоящото приложение се отнасят също и за NDER.

Третиране на данъци, субсидии и законови разпоредби

4.

Лихвените плащания, включени в AAR, отразяват плащанията на отчетните единици по депозити и постъпленията им по кредити. Когато има разлика между сумата, платена от едната страна, и сумата, получена от другата, гледната точка на отчетната единица определя лихвения процент, отчитан за целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ.

5.

Следвайки този принцип, лихвените проценти се отчитат бруто преди данъчно облагане, тъй като лихвените проценти преди данъчно облагане показват плащанията на отчетните единици по депозити и постъпленията им по кредити.

6.

Освен това субсидиите, предоставени на домакинства или нефинансови предприятия от трети страни, не се вземат предвид при определянето на лихвеното плащане, тъй като субсидиите не се плащат или получават от отчетната единица.

7.

Преференциалните лихвени проценти, които отчетните единици прилагат към своите служители, попадат в обхвата на статистиката за лихвените проценти на ПФИ.

8.

Когато законовите разпоредби засягат лихвените плащания, например при максимални тавани на лихвените проценти или при забрана за олихвяване на овърнайт депозити, тези разпоредби се отразяват в статистиката за лихвените проценти на ПФИ. Всяка промяна на правилата, на които се основават законовите разпоредби, например промени в нивото на определяните лихвени проценти или максималните тавани на лихвените проценти, се включва в статистиката за лихвените проценти на ПФИ като промяна в лихвените проценти.

II.    Годишен процент на разходите

9.

Освен AAR, отчетните единици предоставят информация за APRC по нов бизнес по потребителски кредити и жилищни кредити на домакинства, т.е.:

един APRC по потребителски кредит по нов бизнес (вж. индикатор 30 в допълнение 2), и

един APRC по жилищни кредити по нов бизнес на домакинства (вж. индикатор 31 в допълнение 2) (2).

10.

APRC включва „общи разходи по кредита за потребителя“ съгласно определението по член 3, буква ж) от Директива 2008/48/ЕО. Тази общи разходи включват компонента на лихвения процент и компонента на другите (свързани) разходи, като например разноските по проучванията, управлението, подготовката на документите, гаранциите, кредитната застраховка и други.

11.

Съставът на компонента „други разходи“ може да е различен за различните държави поради различията в прилагането на определенията от Директива 2008/48/ЕО, както и поради различията в националните финансови системи и процедурите за обезпечаване на кредити.

III.    Конвенция

12.

За съставянето на AAR отчетните единици прилагат стандартна година, състояща се от 365 дни, т.е. ефектът на допълнителния ден във високосни години се пренебрегва.

ЧАСТ 2

Обхват на лихвената статистика

13.

Отчетните единици предоставят статистика за лихвените проценти на ПФИ по салда и по нов бизнес.

IV.    Лихвени проценти по салда

14.

Салда са всички задължения на отчетните единици по депозити, получени от домакинства и нефинансови предприятия, както и всички вземания по отпуснати кредити от отчетните единици на домакинства и нефинансови предприятия.

15.

Лихвеният процент по салда отразява среднопретегления лихвен процент по депозити или кредити в съответната категория инструменти за отчетния период съгласно параграф 29. Среднопретегленият лихвен процент е сумата на AAR, умножена по съответстващото салдо и разделена на общото салдо. Той обхваща всички съществуващи салда по договори, които са договорени през всички периоди преди отчетната дата.

V.    Нов бизнес по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти

16.

При овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти, определени в параграфи от 46 до 49 и 55, понятието за нов бизнес се разширява до целия обем. Следователно дебитният или кредитният баланс, т.е. салдото към отчетния период съгласно параграф 32, се използва като индикатор за нов бизнес по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитни карти и револвиращи кредити и овърдрафти.

17.

Лихвените проценти по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти отразяват среднопретеглените лихвени проценти по салдата по тези сметки към отчетния период съгласно параграф 32. Те обхващат текущите позиции по баланса на всички съществуващи договори, които са договорени през всички периоди преди отчетната дата.

18.

За да се пресметнат лихвените проценти на ПФИ по сметки, които могат да бъдат депозит или кредит според баланса по тях, отчетните единици разграничават периодите с кредитно и периодите с дебитно салдо. Отчетните единици отчитат среднопретеглените лихвени проценти по кредитни салда като овърнайт депозити и среднопретеглените лихвени проценти по дебитни салда като овърдрафти. При отчитане на среднопретеглените лихвени проценти отчетните единици не смесват (ниски) лихвени проценти по овърнайт депозити с (високи) лихвени проценти по овърдрафти.

VI.    Нов бизнес по категории инструменти, различни от овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти

19.

Параграфи от 20 до 27 по-долу се отнасят до депозити с договорен матуритет, споразумения за обратно изкупуване (репо-сделки) и всички кредити, различни от револвиращи кредити и овърдрафти и дългове по кредитни карти, определени в параграфи от 46 до 49 и 55. Параграфи 22 и 23 относно предоговорени кредити се отнасят само до кредити, различни от револвиращи кредити и овърдрафти и дългове по кредитни карти.

20.

Нов бизнес е всяко ново споразумение между домакинството или нефинансовото предприятие и отчетната единица. Новите споразумения обхващат:

всички финансови договори, които определят за пръв път лихвения процент по депозита или кредита, и

всички предоговаряния на съществуващи договори за депозити и кредити, определени в параграф 21.

21.

Предоговарянето се отнася до активното участие на домакинството или нефинансовото предприятие в коригирането на условията на съществуващ договор за депозит или кредит, включително на лихвения процент. Следователно удължаването на срока и другите корекции на условията, които се извършват автоматично, т.е. без активното участие на домакинството или нефинансовото предприятие, не се считат за предоговаряне.

22.

За отделното отчитане на обеми от предоговорени кредити по нов бизнес на домакинства и нефинансови предприятия в статистиката на лихвените проценти на ПФИ, предоговарянето се отнася до кредити за нов бизнес, различни от дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти, които вече са включени в баланса на отчетната единица в края на месеца, предхождащ отчетния месец.

23.

Кредитите за преструктуриране на дълг не са изключени сами по себе си от предоговорените кредити. Ако преструктурирането включва обаче предоговаряне на лихвения процент и в резултат на това кредитът е предоставен с лихвен процент под пазарните условия, съгласно параграф 28, то не следва да се включва в предоговорените кредити или нов бизнес.

24.

Лихвеният процент по нов бизнес отразява среднопретегления лихвен процент по депозити и кредити в съответната категория инструменти по отношение на нови споразумения, сключени между домакинства или нефинансови предприятия и отчетната единица през отчетния период, съгласно параграф 35.

25.

Промените в плаващите лихвени проценти в смисъл на автоматични корекции на лихвения процент от страна на отчетната единица не са нови споразумения и следователно не се считат за нов бизнес. Ето защо тези промени в плаващите лихвени проценти по съществуващи договори не се включват в лихвените проценти по нов бизнес, а само в средните лихвени проценти по салда.

26.

Промяната от фиксиран в плаващ лихвен процент или обратното (през периода t1) по време на действие на договора, която е била първоначално договорена (през периода t0), не е ново споразумение, тъй като е част от условията по кредита, предвидени в момент t0. Ето защо тази промяна не се счита за нов бизнес.

27.

Обикновено от домакинството или нефинансовото предприятие се очаква да изтегли целия кредит, различен от револвиращ кредит или овърдрафт, в началото на договора. Те също така могат да изтеглят кредита на един или няколко транша през периоди t1, t2, t3 и т.н., вместо целия обем еднократно в началото на договора (период t0). Дали кредитът се тегли на един или няколко транша е без значение за статистиката за лихвените проценти на ПФИ. Споразумението между домакинството или нефинансовото предприятие и отчетната единица в момент t0, което включва лихвения процент и целия обем на кредита, се включва в статистиката за лихвените проценти на ПФИ по нов бизнес. Ако предоговаряне на условията на кредита се осъществи след период t0, цялото салдо, което е предоставено и все още не е погасено към момента на осъществяване на предоговарянето, следва да се отчете като предоговорен кредит.

VII.    Третиране на лоши кредити и кредити за преструктуриране на дълг под пазарните условия

28.

Лошите кредити и кредитите за преструктуриране на дълг, предоставени с лихвени проценти под пазарните условия, не са включени в среднопретеглените лихвени проценти или в обемите по нов бизнес. Лошите кредити са определени в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и общият размер на кредит, който частично или изцяло е класифициран като лош кредит, е изключен от статистиката за лихвените проценти на ПФИ. Кредитите за преструктуриране на дълг, т.е. преструктуриране по отношение на финансово затруднени длъжници, следва да се определят в съответствие със съществуващите национални дефиниции.

ЧАСТ 3

Отчетен период

VIII.    Отчетен период за лихвени проценти на ПФИ по салда

29.

НЦБ решават дали на национално равнище лихвените проценти на ПФИ по салда, т.е. индикатори от 1 до 26, описани в допълнение 1, се събират като моментна снимка на наблюденията в края на месеца или като имплицитни лихвени проценти, отнасящи се до средните стойности за периода. Отчетният период е един месец.

30.

Лихвените проценти по салда като моментна снимка на наблюденията в края на месеца се изчисляват като среднопретеглени лихвени проценти по депозити и кредити към конкретен момент от последния ден на месеца. В този момент отчетната единица събира информацията за приложимите лихвени проценти и обемите на всички задължения по депозити и вземания по кредити спрямо домакинства и нефинансови предприятия и съставя среднопретеглен лихвен процент за всяка категория инструменти. За разлика от средните стойности за месеца, лихвените проценти на ПФИ по салда, съставени като наблюдения в края на месеца, включват само договори, които все още съществуват към момента на събиране на данните.

31.

Лихвените проценти по салда като имплицитни лихвени проценти по отношение на средните обеми за месеца се изчисляват като частно, където числителят са начислените през отчетния месец лихви, платими по депозити и събираеми по кредити, а знаменателят е средният обем за месеца. В края на отчетния месец за всяка категория инструменти отчетната единица предоставя информация за начислените лихви, платими или събираеми през месеца, и средния обем по депозити и кредити за същия месец. За разлика от наблюденията в края на месеца, лихвените проценти на ПФИ по салда, съставени като средни месечни стойности, включват също и договори, които са съществували в даден момент през месеца, но в края на месеца те са били изпълнени. Средните обеми по депозити и кредити през отчетния месец се съставят в най-добрия случай като средна стойност от дневните обеми през месеца. Като минимално изискване за по-динамично променящите се категории инструменти, т.е. най-малко за овърнайт депозитите, депозитите, договорени за ползване след предизвестие, разширения кредит по кредитна карта и револвиращите кредити и овърдрафти, средният месечен обем се извлича от дневните салда. За всички други категории инструменти средните обеми за месеца се извличат от седмичните баланси или от балансите с по-голяма честота.

IX.    Отчетен период по нов бизнес по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти

32.

НЦБ решават дали на национално ниво лихвените проценти на ПФИ по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти, т.е. индикатори 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 и 36, описани в допълнение 2, се събират като моментна снимка на наблюденията към края на периода или като имплицитни лихвени проценти, които се отнасят до средните стойности за периода. Отчетният период е един месец.

33.

Подобно на съставянето на лихвените проценти по салда, включени в допълнение 1, лихвените проценти по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти, се съставят по един от следните начини:

а)

изчислява се моментна снимка на наблюденията, направени в края на месеца, т.е. среднопретеглените стойности на лихвените проценти по депозити и кредити в определен момент на последния ден от месеца. В този момент отчетната единица събира информация за лихвените проценти и обемите за всички овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти спрямо домакинства и нефинансови предприятия и съставя среднопретеглен лихвен процент за всяка категория инструменти. За разлика от средните стойности за месеца, лихвените проценти на ПФИ по салда, съставени като наблюдения в края на месеца, включват само договорите, които все още съществуват към момента на събиране на данните;

б)

изчисляват се имплицитни лихвени проценти по отношение на средните стойности за месеца, т.е. като частно, в което числителят са начислените лихви, платими по депозити и събираеми по кредити, а знаменателят — средните дневни обеми. В края на месеца отчетната единица отчита по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти начислените лихвени проценти, дължими или събираеми през месеца, и средните обеми по депозити и кредити през същия месец. Средните месечни обеми по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти се извличат от дневните салда. За разлика от наблюденията в края на месеца, лихвените проценти на ПФИ по салда, съставени като средни месечни стойности, включват също и договори, които са съществували в даден момент през месеца, но в края на месеца те са били изпълнени.

34.

Ако лихвените проценти на ПФИ се съставят като моментна снимка на наблюденията към края на месеца, по отношение на сметките, които могат да бъдат депозити или кредити в зависимост от техния баланс, само балансът към даден момент от последния ден на месеца определя дали сметката през този месец е овърнайт депозит или овърдрафт. Ако лихвените проценти на ПФИ се изчисляват като имплицитни лихвени проценти по отношение на средните месечни стойности, ежедневно се прави оценка, дали по сметката е налице депозит или кредит. След това се пресмятат средните стойности на дневните кредитни и дебитни салда, за да се получи средният месечен обем в знаменателя на имплицитните лихви. Освен това в потоците в числителя се разграничават начислените лихви, платими по депозити и събираеми по кредити. При отчитане на среднопретеглените лихвени проценти отчетните единици не смесват (ниски) лихвени проценти по овърнайт депозити с (високи) лихвени проценти по овърдрафти.

X.    Отчетен период по нов бизнес (различен от овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти)

35.

Лихвените проценти на ПФИ по нов бизнес, различен от овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, дълг по кредитна карта и револвиращи кредити и овърдрафти, т.е. всички индикатори, описани в допълнение 2, освен индикатори 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 и 36, се изчисляват като средни стойности за периода. Отчетният период е един (цял) месец.

36.

За всяка категория инструменти отчетната единица пресмята лихвения процент по нов бизнес като среднопретеглен от всички лихвени проценти по нови бизнес операции в категорията инструменти през отчетния месец. Тези лихвени проценти, отнасящи се до средните стойности за месеца, се изпращат като информация на НЦБ на държавата членка, чиято парична единица е еврото (наричана по-долу „държавата членка от еврозоната“), в която отчетното лице е резидент, заедно с обема по нов бизнес, извършен през отчетния месец за всяка категория инструменти. Отчетните единици вземат предвид операциите по нов бизнес, извършени през целия месец.

37.

За индикаторите, отнасящи се до предоговорени кредити на домакинства и нефинансови предприятия, т.е. индикатори от 88 до 91, описани в допълнение 2, се изисква само информация относно обеми по нов бизнес. Следва да бъдат взети предвид всичките предоговаряния на съществуващи договори за депозити или кредити, съгласно параграфи от 22 до 27, дори ако същият договор да е бил предоговорен повече от веднъж през референтния месец.

ЧАСТ 4

Категории инструменти

XI.    Общи разпоредби

38.

Отчетните единици предоставят статистика за лихвените проценти на ПФИ по салда за категориите инструменти, определени в допълнение 1, и по нов бизнес за категориите инструменти, определени в допълнение 2. По смисъла на параграф 16 лихвените проценти по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, револвиращи кредити и овърдрафти и разширен кредит по кредитна карта са лихвени проценти по нов бизнес, въпреки че понятието за нов бизнес се разширява до целия обем, и поради това са включени в допълнение 2.

39.

Дадена категория инструменти, определена в допълнения 1 и 2, е неприложима на национално равнище в някои държави членки от еврозоната и поради това се игнорира, ако резидентните кредитни и други институции не предлагат изобщо продукти, принадлежащи към тази категория, на домакинства и нефинансови предприятия. Данни се предоставят, ако съществува някаква дейност, колкото и ограничена да е тя.

40.

За всяка категория инструменти, определена в допълнения 1 и 2 и прилагана в банковата дейност на резидентните кредитни и други институции по отношение на домакинствата и нефинансовите предприятия, резиденти в държавите членки от еврозоната, лихвената статистика на ПФИ се съставя на базата на всички лихвени проценти, прилагани към всички продукти, които попадат в тази категория инструменти. Това означава, че НЦБ може да не определят набор от национални продукти във всяка категория инструменти, по който да се събира статистика за лихвените проценти на ПФИ; вместо това се включват лихвените проценти по всички продукти, предлагани от всяка от отчетните единици. Както е установено в член 16 от Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (3), не е необходимо НЦБ да включват в извадката всеки продукт, който съществува на национално равнище. Те обаче не могат да изключват цяла категория инструменти на основание, че включените обеми са много малки по размер. Следователно ако дадена категория инструменти се предлага само от една институция, тази институция се включва в извадката. Ако дадена категория инструменти не съществува в държава членка от еврозоната към момента на първоначално подготвяне на извадката, но впоследствие институцията въведе нов продукт, принадлежащ към тази категория инструменти, тази институция се включва в извадката при следващата проверка за представителност на извадката. Ако на национално равнище бъде създаден нов продукт в рамките на съществуваща категория инструменти, институциите в извадката го включват в следващия си отчет, тъй като от всички отчетни единици се очаква да предоставят информация за всички свои продукти.

41.

Изключение от правилото за включване на всички лихвени проценти по всички продукти представляват лихвените проценти по лошите кредити и по кредитите за преструктуриране на дълг. Съгласно параграф 28 всички лоши кредити и кредити за преструктуриране на дълг с лихвени проценти под пазарните условия, т.е. които се прилагат спрямо финансово затруднени длъжници, се изключват от обхвата на статистиката за лихвените проценти на ПФИ.

XII.    Разбивка по валути

42.

Статистиката за лихвените проценти на ПФИ включва лихвените проценти, прилагани от съвкупността от отчетни единици. Не се изискват данни по депозити и кредити в други валути, освен в евро, на ниво всички държави членки от еврозоната. Това е отразено в допълнения 1 и 2, в които всички индикатори се отнасят за депозити и кредити, деноминирани в евро.

XIII.    Разбивка по сектори

43.

С изключение на репо сделките, разбивката по сектори се прилага към всички депозити и кредити в обхвата на статистиката за лихвените проценти на ПФИ. Ето защо в допълнения 1 и 2 се прави разграничение между индикаторите за домакинства (включително нетърговски организации, обслужващи домакинства) (4) и за нефинансови предприятия (5). Освен това се отчитат, но само по отношение на кредити по нов бизнес за „други цели“, отделни данни за еднолични търговци/сдружения без юридически статус като част от домакинства. НЦБ могат да отменят изискването за отделна идентификация на кредити за еднолични търговци, когато такива кредити представляват по-малко от 5 % от общото кредитиране по салда за домакинствата в държавата членка от еврозоната, изчислено в съответствие с Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

44.

Индикатор 5 в допълнение 1 и индикатор 11 в допълнение 2 се отнасят до репо сделки. Макар че не във всички държави членки от еврозоната олихвяването на репо сделки е независимо от сектора, към който се отнасят репо сделките, не се изисква секторна разбивка по домакинства и по нефинансови предприятия за репо сделките на ниво всички държави членки от еврозоната. Освен това не се изисква матуритетна разбивка на ниво всички държави членки от еврозоната, тъй като се предполага, че репо сделките са предимно краткосрочни. Лихвените проценти на ПФИ по репо сделките се отнасят без разлика и до двата сектора.

45.

Индикатори 5 и 6 от допълнение 2 се отнасят до депозити на домакинства, договорени за ползване след предизвестие. Лихвеният процент и теглото на депозитите, договорени за ползване след предизвестие, на ниво всички държави членки от еврозоната, се отнасят едновременно за депозити на домакинства и за депозити на нефинансови предприятия, т.е. двата сектора се обединяват, но се отчитат по домакинства. Не се изисква секторна разбивка на ниво всички държави членки от еврозоната.

XIV.    Разбивка по видове инструменти

46.

Освен ако в параграфи от 47 до 55 по-долу не е предвидено друго, разбивката по инструменти за целите на лихвените проценти на ПФИ и определенията за видовете инструменти следват категориите в актива и пасива съгласно част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33).

47.

Лихвените проценти на ПФИ по овърнайт депозити, т.е. индикатори 1 и 7 в допълнение 2, включват всички овърнайт депозити, независимо дали те са лихвоносни или не. Ето защо овърнайт депозитите с нулева лихва попадат в обхвата на статистиката за лихвените проценти на ПФИ.

48.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ револвиращите кредити и овърдрафти, т.е. индикатори 12 и 23 в допълнение 2, имат същото значение като определеното в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33), независимо от техния първоначален период на фиксиране на лихвения процент. Прилаганите по овърдрафти санкции като елемент от другите разходи, например под формата на специални такси, не се включват при пресмятането на AAR, както е определено в параграф 1, тъй като този процент обхваща само лихвения процент по кредита. Кредитите, отчитани по тази категория, не се отчитат по никоя друга категория за нов бизнес.

49.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ дългът по кредитна карта има същото значение като определеното в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33). Данните относно лихвените проценти се отчитат само по отношение на разширен кредит по кредитна карта, в индикатори 32 и 36. Лихвените проценти по кредит за удобство по кредитна карта не се отчитат отделно, тъй като по определение са 0 %. Въпреки това непогасеният кредит за удобство по кредитна карта се включва като част от салдата по статистиката за лихвените проценти на ПФИ, заедно с непогасените разширени кредити по кредитна карта. Разширените кредити по кредитна карта и кредитите за удобство по кредитна карта не се отчитат по никой друг индикатор за нов бизнес.

50.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ, кредити по нов бизнес, отпуснати на нефинансови предприятия (освен револвиращите кредити и овърдрафти и дълговете по кредитна карта), т.е. индикатори от 37 до 54 и 80, 82, 84 и 91 в допълнение 2, обхващат всички кредити, различни от дълга по кредитна карта и револвиращите кредити и овърдрафти за предприятия, независимо от тяхната сума, докато индикатори от 62 до 79 и 81, 83 и 85 се отнасят за обезпечените кредити, както са определени в параграф 64. Кредитите на нефинансови предприятия по салда в допълнение 1 имат същото значение като определеното в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и обхващат револвиращите кредити и овърдрафти и дълговете по кредитна карта.

51.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ потребителски кредити по нов бизнес на домакинства, т.е. индикатори от 13 до 15, и индикатори 30 и 88 в допълнение 2, се определят като кредити, различни от дълг по кредитни карти (разширен и по кредит за удобство) или револвиращи кредити и овърдрафти, предоставени за лично ползване при потреблението на стоки и услуги, докато индикатори от 55 до 57 се отнасят за обезпечени кредити, както са определени в параграф 64. Потребителските кредити по салда в допълнение 1 имат същото значение като определеното в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) и обхващат револвиращите кредити и овърдрафти и дълговете по кредитна карта.

52.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ жилищни кредити по нов бизнес на домакинства, т.е. индикатори от 16 до 19, и индикатори 31 и 89 в допълнение 2, се определят като кредити, различни от револвиращи кредити и овърдрафти или дълг по кредитна карта, договорени с цел инвестиране в жилища, включително строителство, гаражи и подобрения на дома (основни ремонти), докато индикатори от 58 до 61 се отнасят за обезпечени кредити, както са определени в параграф 64. Жилищните кредити на домакинства по салда в допълнение 1 имат същото значение като определеното в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ECB/2013/33) и обхващат револвиращите кредити и овърдрафти и дълговете по кредитна карта.

53.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ кредити по нов бизнес на домакинства за други цели, т.е. индикатори от 20 до 22, от 33 до 35 и индикатор 90 в допълнение 2, се определят като кредити, различни от револвиращи кредити и овърдрафти или дълг по кредитна карта, договорени за бизнес цели, консолидиране на дълг, обучение и други. Другите кредити на домакинства по салда в допълнение 1 следват определението в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ECB/2013/33) и включват револвиращите кредити и овърдрафти и дълговете по кредитна карта.

54.

За лихвените проценти на ПФИ по салда потребителските кредити, жилищните кредити и другите кредити на домакинства за други цели общо включват всички кредити на домакинства, договорени с резидентни кредитни и други институции, включително револвиращи кредити и овърдрафти и дълг по кредитна карта.

55.

За лихвените проценти на ПФИ по нов бизнес, разширен кредит по кредитна карта, револвиращи кредити и овърдрафти потребителските кредити, жилищните кредити и кредитите за други цели на домакинствата включват всички кредити на домакинства, с изключение на кредита за удобство по кредитна карта, договорени с резидентни кредитни и други институции. Кредитът за удобство по кредитна карта не се отчита отделно в статистиката за лихвените проценти на ПФИ по нов бизнес, но се включва като част от показателите по съответстващото салдо.

XV.    Разбивка по обеми

56.

За други кредити на нефинансови предприятия, т.е. индикатори от 37 до 54 и от 62 до 85 в допълнение 2, се разграничават три категории обеми: а) „до и включително 0,25 милиона евро“; б) „над 0,25 милиона евро до и включително 1 милион евро“; и в) „над 1 милион евро“. Обемът се отнася за единична кредитна транзакция, която се счита за нов бизнес, вместо за всички сделки между нефинансовото предприятие и отчетната единица.

XVI.    Разбивка по оригинален и остатъчен матуритет, срок на предизвестие и срок на актуализация на лихвения процент или първоначален период на фиксиране на лихвения процент

57.

В зависимост от вида инструмент и от това, дали лихвеният процент на ПФИ се отнася до салда или до нов бизнес, статистиката предвижда разбивка по първоначален и остатъчен матуритет, срок на предизвестие и срок на актуализация на лихвения процент и/или първоначален период на фиксиране на лихвения процент. Тези разбивки се отнасят до обхватите или диапазоните от време, като например лихвен процент по депозит с договорен матуритет до две години се отнася до средния лихвен процент за всички депозити с договорен първоначален матуритет между два дни и най-много до две години, претеглен според размера на депозита.

58.

Разбивката по първоначален и остатъчен матуритет, както и по срок на предизвестие и срок на актуализация на лихвения процент, следва определенията в част 2 от приложение II към Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ECB/2013/33). Разбивката по първоначален матуритет се прилага за всички категории депозити по салда, различни от репо сделки, и за всички категории кредити по салда, както са посочени в допълнение 1. Разбивка по първоначален матуритет, в комбинация с остатъчен матуритет и следваща актуализация на лихвения процент, се прилага спрямо индикатори от 15 до 26, определени в допълнение 1. Разбивка по първоначален матуритет се прилага също и за нов бизнес по депозити с договорен матуритет и разбивка по срок на предизвестие за нов бизнес по депозити, договорени за ползване след предизвестие, както са посочени в допълнение 2. Отделни данни за кредити на нефинансови предприятия с първоначален период на фиксиране на лихвения процент до една година в комбинация с първоначален матуритет над една година се отчитат за всяка стойност по кредитния диапазон, посочен в параграф 56, съгласно определеното в допълнение 2.

59.

Лихвените проценти по кредитите по нов бизнес, с изключение на индикатори от 88 до 91 относно предоговорени кредити в допълнение 2, се подразделят по първоначален период на фиксиране на лихвения процент, съдържащ се в договора. За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ първоначалният период на фиксиране се определя като предварително определен период от време в началото на договора, през който период стойността на лихвения процент не се променя. Първоначалният период на фиксиране може да бъде по-кратък или равен на първоначалния матуритет на кредита. Стойността на лихвения процент се счита за непроменяема само когато размерът ѝ е точно определен, например като 10 % или като разлика между референтния лихвен процент към определен момент, като например 6-месечен EURIBOR плюс 2 процентни пункта в предварително определен ден и час. Ако в началото на договора за кредит домакинството или нефинансовото предприятие се споразумее с отчетната единица за процедура за изчисляване на лихвения процент за определен период от време, като например 6-месечен EURIBOR плюс 2 процентни пункта за период от три години, периодът на първоначално фиксиране на лихвения процент не се счита за 3 години, а за 6 месеца, тъй като стойността на лихвения процент може да се променя на всеки 6 месеца през тези три години. Статистиката на лихвените проценти на ПФИ относно нов бизнес по кредитиране отразява само лихвения процент, който е договорен за периода на първоначално фиксиране в началото на договора или след предоговаряне на кредита. Ако след този първоначален период на фиксиране лихвеният процент автоматично се промени в плаващ лихвен процент, това не се отразява в лихвената статистика на ПФИ по нов бизнес, а само в тази по салда.

60.

Разграничават се следните периоди на първоначално фиксиране на лихвения процент за кредити на домакинства:

 

За потребителски кредити и кредити за други цели на домакинства:

плаващ лихвен процент и до (и включително) една година първоначално фиксиране на лихвения процент,

над една година и до (и включително) пет години първоначално фиксиране на лихвения процент, и

над пет години първоначално фиксиране на лихвения процент.

 

За жилищни кредити на домакинства:

плаващ лихвен процент и до (и включително) една година първоначално фиксиране на лихвения процент,

над една и до (и включително) пет години първоначално фиксиране на лихвения процент,

над пет и до (и включително) десет години първоначално фиксиране на лихвения процент, и

над десет години първоначално фиксиране на лихвения процент.

61.

Разграничават се следните периоди за първоначално фиксиране на лихвения процент за кредити на нефинансови предприятия до 0,25 милиона евро, над 0,25 милиона евро до 1 милион евро и над 1 милион евро:

плаващ лихвен процент и до (и включително) три месеца първоначално фиксиране на лихвения процент,

над три месеца и до (и включително) една година първоначално фиксиране на лихвения процент,

над една година и до (и включително) три години първоначално фиксиране на лихвения процент,

над три и до (и включително) пет години първоначално фиксиране на лихвения процент,

над пет и до (и включително) десет години първоначално фиксиране на лихвения процент, и

над десет години първоначално фиксиране на лихвения процент.

62.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ „плаващият лихвен процент“ се определя като лихвен процент, който е обект на промяна на лихвата на непрекъсната основа, т.е. всеки ден, или по преценката на ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП.

XVII.    Разбивка по кредити, за които е предоставено обезпечение и/или гаранции

63.

Кредити на домакинства и нефинансови предприятия, за които е предоставено обезпечение и/или гаранции, допълнително се отчитат отделно за всички категории от статистиката за лихвените проценти на ПФИ по нов бизнес, освен дълг по кредитни карти, револвиращи кредити и овърдрафти и кредитиране за други цели. Освен това не се изисква разбивка по обезпечение/гаранции за индикаторите, отнасящи се до обеми от предоговорени кредити по нов бизнес.

64.

За целите на статистиката за лихвените проценти на ПФИ разбивката на кредитите според обезпечението/гаранциите включва общата сума от кредити за нов бизнес, които са обезпечени чрез използването на техниката за „обезпечена кредитна защита“, определена в член 4, параграф 1, точка 58 и членове 197—200 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (6) и/или са обезпечени чрез използването на техниката за „кредитна защита с гаранции“, определена член 4, параграф 1, точка 59 и членове 201, 202 и 203 от Регламент (ЕС) № 575/2013, по такъв начин, че стойността на обезпечението и/или гаранцията е по-висока или равна на общата сума на кредита. Ако ПФИ, с изключение на централните банки и ФПП, използва различна система от „стандартизирания подход“, определен в Регламент (ЕС) № 575/2013 за надзорни цели, тя може да прилага същото третиране при отчитането на кредитите, включени по тази разбивка.

ЧАСТ 5

Отчетни задължения

65.

За да се изведат агрегати за всички държави членки от еврозоната, се прилагат три нива на агрегиране за всяка от категориите инструменти, изброени в допълнения 1 и 2.

XVIII.    Статистическа информация на ниво отчетни единици

66.

Първото ниво на агрегиране се извършва от отчетните единици, както е определено в параграфи от 67 до 72. НЦБ обаче могат да поискат от отчетните единици да предоставят данни на ниво отделни депозити и кредити. Данните се отчитат пред НЦБ на държавата членка от еврозоната, в която отчетното лице е резидент.

67.

Ако лихвените проценти по салда, т.е. индикатори от 1 до 26 в допълнение 1, се събират като моментна снимка на наблюденията в края на месеца, тогава отчетните единици предоставят за всяка една от категориите инструменти среднопретеглен лихвен процент, отнасящ се за последния ден от месеца.

68.

Ако лихвените проценти по салда, т.е. индикатори от 1 до 26 в допълнение 1, се събират като имплицитни лихвени проценти, отнасящи се до средните обеми за месеца, отчетните единици предоставят за всяка една от категориите инструменти информация за начислените лихвени плащания, дължими или събираеми през месеца, както и за средните обеми по депозити и кредити през същия месец.

69.

Ако лихвените проценти по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитни карти и револвиращи кредити и овърдрафти, т.е. индикатори 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 и 36 в допълнение 2, се събират като моментна снимка на наблюденията в края на месеца, тогава отчетните единици предоставят за всяка една от категориите инструменти среднопретеглен лихвен процент, отнасящ се за последния ден от месеца.

70.

Ако лихвените проценти по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, разширен кредит по кредитни карти и револвиращи кредити и овърдрафти, т.е. индикатори 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 и 36 в допълнение 2, се събират като имплицитни лихвени проценти, отнасящи се до средните обеми за месеца, тогава отчетните единици предоставят информация за всяка една от категориите инструменти за начислените лихвени плащания, дължими или събираеми през месеца, както и за средните обеми по депозити и кредити през същия месец.

71.

За всяка една от категориите инструменти по нов бизнес, т.е. индикатори от 2 до 4, от 8 до 11, от 13 до 22, от 30 до 31, от 33 до 35 и от 37 до 85 в допълнение 2, отчетните единици предоставят среднопретеглен лихвен процент. В допълнение отчетните единици предоставят информация за обема по нов бизнес за всяка категория инструменти през месеца за всеки от индикатори от 2 до 4, от 8 до 11, от 13 до 22, от 33 до 35 и от 37 до 85 в допълнение 2. За категориите инструменти, отнасящи се до предоговорени кредити на домакинства и нефинансови предприятия (индикатори от 88 до 91 в допълнение 2), се изисква само информация относно обеми по нов бизнес.

72.

Кредитните и другите институции, които имат разрешение от НЦБ да предоставят заедно като група статистически данни за лихвените проценти на ПФИ, се разглеждат като една отчетна единица и предоставят данните, посочени в параграфи от 67 до 71, по отношение на групата като цяло. Освен това тези отчетни единици предоставят всяка година по всяка категория инструменти информация за броя на отчитащите се институции в групата и за разсейването на лихвените проценти между тези институции. Броят на отчитащите институции в групата и разсейването се отнасят към месец октомври и се изпращат с октомврийските данни.

XIX.    Среднопретеглени лихвени проценти на национално равнище и общи резултати за държавите членки от еврозоната

73.

Второто ниво на агрегиране се извършва от НЦБ. Те агрегират лихвените проценти и съответните обеми за дейността на всички свои национални отчетни единици, за да получат национален среднопретеглен лихвен процент за всяка категория инструменти. Данните се отчитат пред Европейската централна банка (ЕЦБ). Окончателното обобщаване на категориите инструменти по държави членки от еврозоната до ниво всички държави членки от еврозоната се извършва от ЕЦБ.


(1)  ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66.

(2)  НЦБ могат да предоставят дерогации на нетърговски организации, обслужващи домакинства, за потребителски кредити и жилищни кредити на домакинства.

(3)  ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1

(4)  S.14 и S.15 комбинирано, както са определени в ECC 2010, установени от Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(5)  S.11, както е определен в ЕСС 2010.

(6)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

Допълнение 1

Категории инструменти за лихвени проценти по салда

За всяка от категориите, включени в таблица 1, се отчита ежемесечно AAR или NDER.

Таблица 1

 

Сектор

Вид инструмент

Първоначален матуритет

Остатъчен матуритет

Актуализация на лихвения процент

Индикатор за салда

Отчетни задължения

Депозити в евро

От домакинства

С договорен матуритет

до 2 години

 

 

1

AAR

над 2 години

 

 

2

AAR

От нефинансови предприятия

С договорен матуритет

до 2 години

 

 

3

AAR

над 2 години

 

 

4

AAR

Репо сделки

 

 

5

AAR

Кредити в евро

На домакинства

За покупка на жилище

до 1 година

 

 

6

AAR

над 1 година до 5 години

 

 

7

AAR

над 5 години

 

 

8

AAR

За потребление и други цели

до 1 година

 

 

9

AAR

над 1 година до 5 години

 

 

10

AAR

над 5 години

 

 

11

AAR

Общо

над 1 година

 

 

15

AAR

до 1 година

 

16

AAR

над 1 година

през следващите 12 месеца

17

AAR

над 2 години

 

 

18

AAR

до 2 години

 

19

AAR

над 2 година

през следващите 24 месеца

20

AAR

На нефинансови предприятия

до 1 година

 

 

12

AAR

над 1 година до 5 години

 

 

13

AAR

над 5 години

 

 

14

AAR

над 1 година

 

 

21

AAR

до 1 година

 

22

AAR

над 1 година

през следващите 12 месеца

23

AAR

над 2 години

 

 

24

AAR

до 2 години

 

25

AAR

над 2 година

през следващите 24 месеца

26

AAR

Допълнение 2

За всяка от категориите, включени в таблици 2, 3 и 4, се отчита ежемесечно AAR или NDER. Към отчитането на AAR се прилагат свързаните бизнес обеми, ако това е отбелязано в таблиците с думата „обем“. За категориите, отнасящи се до предоговорени кредити в таблица 6, се изисква само информация относно обеми по нов бизнес.

Категориите в таблици 2 (освен индикатори от 33 до 35), 3, 5 и 6 са взаимно изключващи се във всяка таблица. Поради това кредит, отчетен по някой индикатор от таблица 2 (освен индикатори от 33 до 35) и/или в таблица 3, и/или в таблица 5, и/или в таблица 6, не се отчита отново по никой друг индикатор в същата таблица, освен кредитите, отчитани по индикатори от 33 до 35, които подлежат също на отчитане по индикатори от 20 до 22.

Всички кредити, отчитани по някоя категория в таблица 3, се отразяват и в съответните категории на таблица 2. Що се отнася до индикаторите в таблица 4, те са подиндикатори по таблица 2 и ако са обезпечени — по таблица 3; поради това всеки кредит, отчетен по таблица 4, се отразява съответно в таблица 2 или 3. Кредитите, отчитани по някоя категория в таблица 6, се отразяват и в съответната категория на таблица 2 и съответно в таблица 3 и таблица 4.

Таблица 5 се отнася само за APRC. Кредитите, записани в таблица 5, се отчитат съответно и в таблици 2, 3, 4 и 6, като се взема предвид различната методология на APRC, която се съдържа в параграф 9.

Понятието за нов бизнес се разширява до целия обем, т.е. за салда по овърнайт депозити, депозити, договорени за ползване след предизвестие, револвиращи кредити и овърдрафти и разширен кредит по кредитни карти, т.е. индикатори 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 и 36.

Таблица 2

 

Сектор

Вид инструмент

Първоначален матуритет, срок на предизвестие, първоначален период на фиксиране на лихвения процент

Индикатор за нов бизнес

Отчетни задължения

Депозити в евро

От домакинства

Овърнайт

1

AAR

С договорен матуритет

матуритет до 1 година

2

AAR, обем

матуритет над 1 година до 2 години

3

AAR, обем

матуритет над 2 години

4

AAR, обем

Договорени за ползване след предизвестие (1)

предизвестие до 3 месеца

5

AAR

предизвестие над 3 месеца

6

AAR

От нефинансови предприятия

Овърнайт

7

AAR

С договорен матуритет

матуритет до 1 година

8

AAR, обем

матуритет над 1 година до 2 години

9

AAR, обем

матуритет над 2 години

10

AAR, обем

Репо сделки

11

AAR, обем

Кредити в евро

На домакинства

Револвиращи кредити и овърдрафти

12

AAR

Разширен кредит по кредитни карти

32

AAR

За потребление

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

13

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

14

AAR, обем

над 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

15

AAR, обем

За покупка на жилище

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

16

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

17

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

18

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

19

AAR, обем

За други цели

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

20

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

21

AAR, обем

над 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

22

AAR, обем

За други цели, от които: еднолични търговци

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

33

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

34

AAR, обем

над 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

35

AAR, обем

Кредити в евро

На нефинансови предприятия

Револвиращи кредити и овърдрафти

23

AAR

Разширен кредит по кредитни карти

36

AAR

Кредити в размер до 0,25 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

37

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

38

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

39

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

40

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

41

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

42

AAR, обем

Кредити в размер над 0,25 млн. евро и до 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

43

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

44

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

45

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

46

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

47

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

48

AAR, обем

Кредити в размер над 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

49

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

50

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

51

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

52

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

53

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

54

AAR, обем


Таблица 3

Кредити по нов бизнес, за които е предоставено обезпечение и/или гаранции

 

Сектор

Вид инструмент

Първоначален период на фиксиране на лихвения процент

Индикатор за нов бизнес

Отчетни задължения

Кредити в евро

На домакинства

За потребление

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

55

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

56

AAR, обем

над 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

57

AAR, обем

За покупка на жилище

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

58

AAR, обем

над 1 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

59

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

60

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

61

AAR, обем

Кредити в евро

На нефинансови предприятия

Кредити в размер до 0,25 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

62

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

63

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

64

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

65

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

66

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

67

AAR, обем

Кредити в размер над 0,25 млн. евро и до 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

68

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

69

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

70

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

71

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

72

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

73

AAR, обем

Кредити в размер над 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 3 месеца първоначално фиксиране на лихвения процент

74

AAR, обем

над 3 месеца и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент

75

AAR, обем

над 1 и до 3 години първоначално фиксиране на лихвения процент

76

AAR, обем

над 3 и до 5 години първоначално фиксиране на лихвения процент

77

AAR, обем

над 5 и до 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

78

AAR, обем

над 10 години първоначално фиксиране на лихвения процент

79

AAR, обем


Таблица 4

Кредити по нов бизнес, отпуснати на нефинансови предприятия, с период на първоначално фиксиране на лихвения процент под 1 година и първоначален матуритет над 1 година

 

Сектор

Вид инструмент

Всички кредити/обезпечени/гарантирани кредити по първоначален матуритет

Индикатор за нов бизнес

Отчетни задължения

Кредити в евро

На нефинансови предприятия

Кредити в размер до 0,25 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година

80

AAR, обем

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година, само обезпечени/гарантирани кредити

81

AAR, обем

Кредити в размер над 0,25 млн. евро и до 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година

82

AAR, обем

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година, само обезпечени/гарантирани кредити

83

AAR, обем

Кредити в размер над 1 млн. евро

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година

84

AAR, обем

плаващ лихвен процент и до 1 година първоначално фиксиране на лихвения процент, с първоначален матуритет над 1 година, само обезпечени/гарантирани кредити

85

AAR, обем


Таблица 5

Кредити по нов бизнес, отпуснати на домакинства

 

Сектор

Вид инструмент

Всички кредити

Индикатор за нов бизнес

Отчетни задължения

Кредити в евро

На домакинства

За потребление

APRC

30

APRC

За покупка на жилище

APRC

31

APRC


Таблица 6

Предоговорени кредити по нов бизнес

 

Сектор

Вид инструмент

Първоначален матуритет, срок на предизвестие, първоначален период на фиксиране на лихвения процент

Индикатор за нов бизнес

Отчетни задължения

Кредити в евро

На домакинства

За потребление

общо

88

обем

За покупка на жилище

общо

89

обем

За други цели

общо

90

обем

На нефинансови предприятия

общо

91

обем


(1)  За тази категория инструменти домакинствата и нефинансовите предприятия се обединяват и разпределят в сектора на домакинствата.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

За да отговорят на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност, отчетните единици изпълняват следните минимални стандарти.

1.

Минимални стандарти за предаване:

а)

отчитането трябва да бъде навременно и в сроковете, определени от съответната НЦБ на държавата членка от еврозоната, в която отчетната единица е резидент (наричана по-долу „съответната НЦБ“);

б)

статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и формат съгласно техническите изисквания за отчетността, определени от съответната НЦБ;

в)

отчетната единица трябва да предостави на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече лица за контакт;

г)

трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на съответната НЦБ.

2.

Минимални стандарти за точност:

а)

статистическата информация трябва да бъде вярна;

б)

отчетните единици трябва да могат да представят информация за промените, които се подразбират от предадените данни;

в)

статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се допускат постоянни и структурни пропуски; съществуващите непълноти в данните се посочват и обясняват пред съответната НЦБ, а когато е приложимо, се попълват колкото е възможно по-бързо;

г)

отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени от съответните НЦБ за техническото предаване на данните.

3.

Минимални стандарти за съответствие с понятия:

а)

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия регламент;

б)

в случай на отклонения от тези определения и класификации, отчетните единици трябва да наблюдават редовно и да определят количествено разликата между използваната мярка и мярката, съдържаща се в настоящия регламент;

в)

отчетните единици трябва да могат да обяснят прекъсванията на предадените данни спрямо данните от минали периоди.

4.

Минимални стандарти за ревизии:

Трябва да се спазват политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ. Ревизии, които се отклоняват от редовните ревизии, трябва да се придружават от обяснителни бележки.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОТМЕНЕН РЕГЛАМЕНТ И СПИСЪК НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

(посочен в член 7)

Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)

(ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24)

Изменен със:

 

Регламент (ЕО) № 2181/2004 (ЕЦБ/2004/21)

(ОВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42)

 

Регламент (ЕО) № 290/2009 (ЕЦБ/2009/7)

(ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 75)

 

Регламент (ЕС) № 674/2010 (ЕЦБ/2010/7)

(ОВ L 196, 28.7.2010 г., стр. 23)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18)

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

 

Член 2, параграф 2

 

Член 2, параграф 3

 

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 6

Член 3

Член 3

 

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

 

Член 8

Член 7

Член 9

Приложение I (1)

 

Приложение II

Приложение I

Приложение III

Приложение II

 

Приложение III

Приложение IV

 


(1)  Да бъде включено в насоки на ЕЦБ, преработващи Насоки ЕЦБ/2007/9.


Top