EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1087

Регламент (ЕС) № 1087/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за докладването на количествата метилбромид

OJ L 293, 5.11.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1087/oj

5.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1087/2013 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, отнасящо се за докладването на количествата метилбромид

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 26, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26, параграф 1, буква а), държавите членки следва ежегодно да докладват количествата метилбромид, разрешени за използване на тяхна територия за обработки при карантина и обработки преди износ съгласно член 12, параграф 2, както и за количествата метилбромид, разрешени за използване при спешни случаи съгласно член 12, параграф 3.

(2)

Срокът 18 март 2010 г., посочен в член 12, параграф 1, вече е изтекъл, което означава, че метилбромидът повече не може да бъде пускан на пазара и използван за обработки при карантина и обработки преди износ. Поради това вече не е необходимо да се иска от държавите членки да докладват ежегодно количествата метилбромид, разрешени за използване за обработки при карантина и обработки преди износ съгласно член 12, параграф 2.

(3)

За временното разрешаване на използването на метилбромид при спешни случаи съгласно член 12, параграф 3 е необходимо конкретно решение на Комисията за всеки отделен случай. Поради това не е необходимо да се продължава да се иска от държавите членки да докладват ежегодно, тъй като задължението за докладване може да бъде пряко включено във всяко конкретно решение.

(4)

Поради това буква а) от член 26, параграф 1 следва да отпадне.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Буква а) от член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 отпада.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.


Top