EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0189

Решение 2013/189/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 година за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС

OJ L 112, 24.4.2013, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 229 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; отменен от 32016D2382 . Latest consolidated version: 10/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/189(1)/oj

24.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/22


РЕШЕНИЕ 2013/189/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 април 2013 година

за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) и за отмяна на Съвместно действие 2008/550/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, параграф 1, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид че:

(1)

На 18 юли 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/575/ОВППС за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО) (1). Това съвместно действие беше заменено от Съвместно действие 2008/550/ОВППС на Съвета от 23 юни 2008 г. за създаване на Европейски колеж по сигурност и отбрана („ЕКСО“) (2).

(2)

На 1 декември 2008 г. съгласно член 13 от Съвместно действие 2008/550/ОВППС Координационният комитет на ЕКСО (комитетът) постигна съгласие по препоръки във връзка с перспективите пред ЕКСО.

(3)

В заключенията си от 8 декември 2008 г. Съветът одобри препоръките на комитета. Във връзка с това Съвместно действие 2008/550/ОВППС следва да бъде заменено от нов правен акт, който да отразява тези препоръки.

(4)

Дейностите в сферата на обучението в рамките на ЕКСО следва да обхващат областта на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), включително разрешаването на конфликти и стабилизирането.

(5)

В периода, обхванат от настоящото решение, е целесъобразно ЕКСО да разчита единствено на командировани служители.

(6)

Съгласно Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (3) („ЕСВД“), ЕСВД следва да осигури на ЕКСО подкрепата, осигурявана преди това от Генералния секретариат на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ, МИСИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване

Създава се Европейски колеж по сигурност и отбрана (ЕКСО).

Член 2

Мисия

ЕКСО предоставя обучение в областта на Общата политика за сигурност и отбрана на Съюза (ОПСО) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на стратегическо ниво, с цел разработване и насърчаване на общо разбиране за ОПСО сред цивилния и военния персонал, както и за набелязване и разпространение, посредством дейностите си за обучение („дейности на ЕКСО за обучение“), на добри практики по различни аспекти на ОПСО.

Член 3

Цели

Целите на ЕКСО са следните:

а)

да укрепва допълнително общата европейска култура по отношение на сигурността и отбраната в рамките на ОПСО;

б)

да насърчава по-доброто разбиране за ОПСО като съществена част на ОВППС;

в)

да осигурява на инстанциите на Съюза компетентен персонал, способен да работи ефективно по всички въпроси на ОПСО;

г)

да осигурява на администрациите на държавите членки и на техните военни щабове компетентен персонал, познаващ добре политиките, институциите и процедурите на Съюза в областта на ОПСО;

д)

да подкрепя партньорствата в рамките на ЕС в областта на ОПСО, по-специално партньорствата със страните, които участват в мисии в областта на ОПСО;

е)

да подпомага развитието на професионални взаимоотношения и контакти между участниците в дейностите на ЕКСО за обучение („участниците“).

По целесъобразност се обръща внимание върху това да се осигури последователност с други дейности на Съюза.

Член 4

Задачи

1.   Главните задачи на ЕКСО са, в съответствие с неговата мисия и цели, да организира и осъществява дейности на ЕКСО за обучение в областта на ОПСО.

2.   Дейностите на ЕКСО за обучение включват:

а)

курс по ОПСО на високо равнище;

б)

ориентационни курсове по ОПСО;

в)

курсове по ОПСО за специализирана аудитория или с конкретна насоченост.

По решение на Координационния комитет, посочен в член 8 („комитетът“) се предприемат и други форми на обучение.

3.   Освен дейностите, посочени в параграф 2, ЕКСО по-специално:

а)

подкрепя създаването на връзки между институтите, посочени в член 5, параграф 1, които участват в мрежата, посочена в същия параграф („мрежата“);

б)

управлява и развива интернет система за дистанционно обучение в подкрепа на дейностите за обучение по ОПСО;

в)

разработва и съставя учебни материали за обучението на Съюза в областта на ОПСО, като се ползва и от вече съществуващите материали в тази област;

г)

поддържа мрежа от бивши участници;

д)

подкрепя програми за обмен в областта на ОПСО между институтите на държавите членки, предлагащи обучение;

е)

осигурява принос за ежегодната програма за обучение на Съюза в областта на ОПСО;

ж)

оказва съдействие за ръководството на обучението в областта на предотвратяването на конфликти и гражданското управление на кризи;

з)

организира и провежда ежегодни конференции за изграждане на контакти, която обединява цивилни и военни лектори по ОПСО от институтите, предлагащи обучение и министерствата на държавите членки и, когато е подходящо, съответни външни обучители; и

и)

преразглежда годишно резултатите си във връзка с постигане на целите, посочени в член 3.

4.   Дейности на ЕКСО за обучение се осъществяват чрез мрежата.

5.   Като част от мрежата Европейският институт за изследване на сигурността (ЕИИС) подпомага дейностите на ЕКСО за обучение, по-специално чрез свои публикации и посредством изнасянето на лекции от изследователи на института, както и чрез принос към интернет системата за дистанционно обучение на ЕКСО.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 5

Мрежа

1.   ЕКСО е организиран като мрежа, обединяваща посочени от държавите членки граждански и военни институти, колежи, академии, университети, институции и други участници, които се занимават с въпроси на политиката за сигурност и отбрана в рамките на Съюза, както и ЕИИС („институтите“), които да подкрепят осъществяването на дейности за обучение в областта на ОПСО.

2.   ЕКСО установява тесни връзки с институциите и съответните агенции на Съюза, по-специално с Европейския полицейски колеж (CEPOL).

3.   ЕКСО работи под цялостното ръководство на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност („върховният представител“).

Член 6

Правоспособност

1.   ЕКСО притежава необходимата правоспособност да изпълнява своите задачи и да постига своите цели, да сключва договори и да влиза в административни договорености, необходими за неговото функциониране, включително да извършва командироване на служители, да придобива оборудване, по-специално учебно такова, да поддържа банкови сметки и да бъде страна по съдебни дела.

2.   Всякакви задължения, които могат да възникнат в резултат на сключени от ЕКСО договори, се покриват от предоставените му финансови средства по силата на членове 14, 15 и 16.

Член 7

Организационна структура

Следната структура на ЕКСО се създава:

а)

комитет, който отговаря за цялостната координация и ръководство на дейностите на ЕКСО за обучение;

б)

изпълнителен академичен съвет („съветът“), който отговаря за осигуряването на качеството и съгласуваността на дейностите на ЕКСО за обучение;

в)

ръководител на ЕКСО, който отговаря за финансовото и административно управление на ЕКСО, както и подпомага комитета и съвета във връзка с организацията и управлението на дейностите на ЕКСО;

г)

Секретариат на ЕКСО („Секретариатът“), който подпомага ръководителя на ЕКСО при изпълнение на задачите му.

Член 8

Координационен комитет

1.   Комитетът, който се състои от един представител от всяка държава членка, е органът на ЕКСО за вземане на решения. Всеки член на комитета може да бъде представляван или придружаван от заместник.

2.   На заседанията на комитета неговите членове могат да бъдат придружавани от експерти.

3.   Комитетът се председателства от представител на върховния представител, който има подходящ опит. Комитетът заседава поне два пъти годишно.

4.   Представители на страните, присъединяващи се към Съюза могат да присъстват на заседанията на комитета като активни наблюдатели.

5.   Ръководителят на ЕКСО, председателят на съвета и по целесъобразност председателите на различните му състави, както и представител на Комисията участват в заседанията на комитета без право на глас.

6.   Задачите на комитета са:

а)

да определя годишната академична програма на ЕКСО въз основа на концепцията на ЕКСО във връзка с обучението;

б)

да предоставя общи насоки за работата на съвета;

в)

да одобрява и да прави редовен преглед на концепцията на ЕКСО във връзка с обучението, като отразява договорените изисквания за обучение в областта на ЕКСО;

г)

да избира държавата членка (държавите членки) — домакин/и на дейностите на ЕКСО за обучение, както и институтите, които да ги реализират;

д)

да разработва и договаря общите учебни програми за всички дейности на ЕКСО за обучение;

е)

да взема под внимание докладите за оценка на курсовете и да одобрява общия годишен доклад за дейностите на ЕКСО за обучение, които се изпращат на съответните органи на Съвета;

ж)

да назначава председателите на съвета и на различните му състави за период от поне две академични години;

з)

да взема необходимите решения във връзка с функционирането на ЕКСО, доколкото не са възложени на други органи;

и)

да одобрява годишния бюджет и всички коригиращи бюджети, като действа въз основа на предложение от ръководителя на ЕКСО;

й)

да одобрява годишните отчети и да освобождава ръководителя на ЕКСО от отговорност;

к)

да одобрява допълнителните правила, приложими по отношение на разходите, управлявани от ЕКСО;

л)

да одобрява всички финансови споразумения и/или технически договорености с Комисията, ЕСВД или с държава членка във връзка с финансирането и/или извършването на разходите на ЕКСО;

м)

да одобрява правилата, приложими по отношение на командированите в ЕКСО служители;

н)

да решава отварянето на специфични дейности на ЕКСО за обучение за участие на трети страни в рамките на общата политическа рамка, приета от Комитета по политика и сигурност.

7.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

8.   Комитетът действа с квалифицирано мнозинство, както е определено в Дял II от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 9

Изпълнителен академичен съвет

1.   Съветът се състои от старши представители на гражданските и военните институти и други участници, определени от държавите членки да подпомагат осъществяването на дейностите на ЕКСО за обучение. Когато има няколко представители от една държава членка, те образуват една делегация.

2.   Председателят на съвета се назначава от комитета измежду членовете на съвета.

3.   Представители на Комисията и на ЕСВД се канят да участват в заседанията на съвета.

4.   Академични експерти и старши служители от национални институции и институции на Съюза могат да бъдат канени за участие в заседания на съвета.

5.   Задачите на съвета са:

а)

да предоставя академични становища и препоръки на комитета;

б)

да изпълнява чрез мрежата договорената годишна академична програма;

в)

да наблюдава усъвършенстваната интернет система за дистанционно обучение;

г)

да разработва подробни учебни планове за всички дейности на ЕКСО за обучение въз основа на приетата обща учебна програма;

д)

да осигурява общата координация на дейностите на ЕКСО за обучение между всички институти;

е)

да прави преглед на нормите на дейностите на ЕКСО за обучение, реализирани през предходната академична година;

ж)

да внася в комитета предложения за дейности на ЕКСО за обучение през следващата академична година;

з)

да извършва систематична оценка на всички дейности на ЕКСО за обучение и да одобрява докладите за оценка на курсовете;

и)

да допринася за изготвянето на проекта за общия годишен доклад за дейността на ЕКСО.

6.   За да изпълнява задачите си, съветът може да заседава в различни състави в зависимост от проекта. Съветът съставя правилата и разпоредбите, регламентиращи създаването и функционирането на тези състави, които се одобряват от комитета.

7.   Процедурният правилник на съвета се приема от комитета.

Член 10

Ръководител на ЕКСО

1.   Ръководителят на ЕКСО отговаря за организацията и управлението на дейностите на ЕКСО за обучение. Ръководителят на ЕКСО подпомага работата на комитета и съвета в тази област и действа като представител на ЕКСО във връзка с дейностите за на ЕКСО за обучение в рамките на мрежата и извън нея. По-конкретно ръководителят на ЕКСО:

а)

взема всички необходими мерки, включително приемането на вътрешни административни инструкции и публикуването на съобщения, за да осигури ефективното осъществяване на дейностите на ЕКСО;

б)

изготвя предварителния проект за годишен доклад на ЕКСО и предварителния проект за неговата работна програма, които се представят на комитета въз основа на предложения, изготвени от съвета;

в)

координира изпълнението на работната програма на ЕКСО;

г)

поддържа контакти със съответните органи в държавите членки;

д)

поддържа контакти със съответните външни участници в обучението в областта на ОПСО;

е)

при необходимост сключва необходимите технически договорености във връзка с дейности на ЕКСО за обучение със съответните органи и участници в обучението в областта на ОПСО;

ж)

изпълнява всякакви други задачи, възложени му от комитета.

2.   Ръководителят на ЕКСО отговаря за финансовото и административното управление на ЕКСО, и по-специално:

а)

съставя и представя на комитета проектобюджета;

б)

приема бюджета след одобряването му от комитета;

в)

изпълнява функцията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на бюджета на ЕКСО;

г)

открива една или повече банкови сметки от името на ЕКСО;

д)

договаря, представя на комитета и сключва всички финансови споразумения и/или технически договорености с Комисията, ЕСВД или с държава членка във връзка с финансирането и/или извършването на разходите на ЕКСО;

е)

договаря и подписва от името на ЕКСО всички осъществявани с размяна на писма случаи на командироване в ЕКСО на служители на Секретариата;

ж)

по правило представлява ЕКСО за целите на всички правни актове с финансово отражение;

з)

представя на комитета годишните счетоводни отчети на ЕКСО.

3.   Ръководителят на ЕКСО се назначава от върховния представител след консултация с комитета. Той се назначава като член на персонала на ЕСВД за времето на неговото назначение. Държавите членки могат да издигат кандидатури за позицията на ръководител на ЕКСО, както и институциите на ЕС и служителите на ЕСВД могат да кандидатстват за тази позиция, в съответствие с приложимите правила.

4.   Ръководителят на ЕКСО се отчита за дейността си пред комитета.

Член 11

Секретариат на ЕКСО

1.   Секретариатът подпомага ръководителя на ЕКСО при изпълнението на неговите задачи.

2.   Ръководителят на ЕКСО, подпомаган от изборна комисия, отговаря за подбора на персонала на Секретариата.

3.   Секретариатът подпомага комитета, съвета и институтите при организацията на дейностите на ЕКСО за обучение.

4.   Всеки институт определя точка за контакт със Секретариата, която да се занимава с организационните и административните въпроси, свързани с организацията на дейностите на ЕКСО за обучение.

5.   Секретариатът работи в тясно сътрудничество с Комисията и ЕСВД.

Член 12

Персонал на ЕКСО

1.   Персоналът на ЕКСО се състои от:

а)

служители, командировани в ЕКСО от институции на ЕС, ЕСВД и агенции на ЕС;

б)

национални експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки.

2.   ЕКСО може да приема практиканти и гостуващи сътрудници.

3.   Комитетът, като действа по предложение на върховния представител, определя, доколкото е необходимо, условията, приложими по отношение на практикантите и гостуващите сътрудници.

4.   По отношение на националните експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки, mutatis mutandis се прилага Решението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 23 март 2011 г. за установяване на правила, приложими за националните експерти, командировани към Европейската служба за външна дейност (4).

ГЛАВА III

ФИНАНСИРАНЕ

Член 13

Принос „в натура“ към дейностите на ЕКСО за обучение

1.   Всяка държава членка, институция на Съюза, агенция на Съюза и институт, както и ЕСВД, поемат всички разходи, свързани с участието си в ЕКСО, в това число заплати, надбавки, транспортни разходи и дневни, както и разходите във връзка с организационното и административното осигуряване на дейностите на ЕКСО за обучение.

2.   Всеки участник поема всички разходи във връзка с участието си.

Член 14

Подкрепа от ЕСВД

1.   ЕСВД поема разходите, произтичащи от това, че ръководителят на ЕКСО и Секретариатът са настанени в нейни помещения, включително разходите, свързани с информационните технологии, с командироването на ръководителя на ЕКСО и командироването на един помощник — член на персонала, в Секретариата.

2.   ЕСВД осигурява ЕКСО с необходимата административна подкрепа за наемането и управлението на неговия персонал и за изпълнението на неговия бюджет.

3.   Техническата договореност с ЕСВД за предоставяната от нея подкрепа се договаря от ръководителя на ЕКСО и се одобрява от комитета.

Член 15

Доброволни вноски

1.   За целите на финансирането на конкретни дейности ЕКСО може да получава доброволни вноски от държавите членки и институтите или от други донори. Тези вноски се управляват от ЕКСО като целеви приходи.

2.   Техническите договорености за вноските, посочени в параграф 1, се договарят от ръководителя на ЕКСО и се одобряват от комитета.

Член 16

Вноски от бюджета на Съюза

1.   ЕКСО получава годишна вноска от общия бюджет на Съюза. С тази вноска могат да се покриват по-специално разходите за подкрепа на дейности на ЕКСО за обучение и за националните експерти, командировани в ЕКСО от държавите членки.

2.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на ЕКСО през първите 12 месеца след сключването на посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране, възлиза на 535 000 евро. Референтните суми, предназначени за покриване на разходите на ЕКСО за следващите периоди, се определят от Съвета.

3.   Вследствие на решението на Съвета, посочено в параграф 2, споразумение за финансиране се договаря с Комисията от ръководителя на ЕКСО и се одобрява от комитета.

Член 17

Финансов правилник

Финансовият правилник, изложен в приложението, се прилага по отношение на разходите, които се покриват от ЕКСО, и по отношение на финансирането на такива разходи.

ГЛАВА IV

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Участие в дейностите на ЕКСО за обучение

1.   Всички дейности на ЕКСО за обучение са отворени за участие на гражданите на всички държави членки и присъединяващи се страни. Институтите, които организират и провеждат дейности за обучение, осигуряват прилагането на този принцип без изключение.

Дейностите на ЕКСО за обучение по принцип са отворени и за участие на граждани на страните — кандидатки за присъединяване към Съюза, а по целесъобразност и за гражданите на други трети страни.

2.   Участниците са цивилни и военни служители, занимаващи се със стратегическите аспекти в областта на ОПСО, както и експерти, които се изпращат за участие в мисии и операции по линия на ОПСО.

Могат да бъдат канени за участие в дейности на ЕКСО за обучение и представители на, inter alia, международни организации, неправителствени организации, академични институции и медии, както и лица, занимаващи се със стопанска дейност.

3.   Всеки участник, завършил курс на ЕКСО, получава свидетелство, подписано от върховния представител. Елементите на свидетелството подлежат на преглед от комитета. Това свидетелство се признава от държавите членки и институциите на Съюза.

Член 19

Сътрудничество

ЕКСО осъществява сътрудничество и ползва експертния опит на международни организации и други релевантни фактори, като например националните институти за обучение на трети страни.

Член 20

Правила за сигурност

По отношение на ЕКСО се прилага Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (5).

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Приемственост

Правилата и разпоредбите, приети с оглед на изпълнението на Съвместно действие 2008/550/ОВППС, остават в сила за целите на изпълнението на настоящото решение, доколкото са съвместими с настоящото решение и докато не бъдат изменени или отменени.

Член 22

Отмяна

Съвместно действие 2008/550/ОВППС се отменя.

Член 23

Преглед, влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 април 2013 г. То подлежи на преглед по целесъобразност и във всеки случай не по-късно от шест месеца преди да изтече срокът му на действие.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича четири години след датата на сключване на посоченото в член 16, параграф 3 споразумение за финансиране.

Съставено в Люксембург на 22 април 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 194, 26.7.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30.

(4)  ОВ C 12, 14.1.2012 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Финансов правилник, приложим по отношение на разходите, които се покриват от ЕКСО, и неговото финансиране

Член 1

Бюджетни принципи

1.   Бюджетът на ЕКСО е актът, с който за всяка финансова година се предвиждат и разрешават всички приходи на ЕКСО и всички разходи, поемани от ЕКСО.

2.   Съществува баланс на бюджетните приходи и разходи.

3.   Приходите или разходите, поемани от ЕКСО, не могат да бъдат изпълнени по друг начин, освен чрез разпределяне в съответния бюджетен ред.

Член 2

Приемане на бюджета

1.   Всяка година ръководителят на ЕКСО съставя проектобюджет за следващата финансова година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември същата година. Проектобюджетът съдържа бюджетните кредити, необходими за покриването на разходите, които се поемат от ЕКСО през въпросния период, и прогноза за очакваните приходи, които да покрият тези разходи.

2.   Бюджетните кредити се класифицират като необходими по вид или цел и се обособяват в глави и статии. По всяка статия от проектобюджета е дадена подробна обосновка.

3.   Приходите се състоят от доброволните вноски на държавите членки, годишната вноска от бюджета на Европейския съюз и от други приходи.

4.   Ръководителят на ЕКСО съставя подробен отчет на бюджета за текущата и предходната финансова година и представя проектобюджета на комитета до 31 октомври. Комитетът одобрява проектобюджета до 31 декември.

5.   В случай на непредвидени обстоятелства и належаща необходимост ръководителят на ЕКСО може да предложи коригиращ бюджет. Всеки проект за коригиращ бюджет и бюджетът за първата година, следваща приемането на настоящото решение, се предлагат, одобряват и приемат при спазване на същата процедура, както при годишния бюджет, с единствената разлика, че не се прилагат крайни срокове, приложими за годишния бюджет.

Член 3

Прехвърляне на бюджетни кредити

Ръководителят на ЕКСО може да прехвърля бюджетни кредити в рамките на бюджета с одобрението на комитета.

Член 4

Пренасяне на бюджетни кредити

1.   Бюджетните кредити, необходими за плащания по законни задължения, поети до 31 декември на дадена финансова година, се пренасят в следващата финансова година.

2.   Ръководителят на ЕКСО може да пренесе други бюджетни кредити в бюджета за следващата финансова година с одобрението на комитета.

3.   Останалите бюджетни кредити се анулират в края на финансовата година.

Член 5

Изпълнение на бюджета и управление на персонала

За целите на изпълнението на своя бюджет и управлението на персонала си ЕКСО използва във възможно най-голяма степен съществуващите административни структури на Съюза, и по-специално ЕСВД.

Член 6

Банкови сметки на ЕКСО

1.   Банковите сметки на ЕКСО се откриват в евро във финансова институция с висок рейтинг, чието главно управление се намира на територията на държава членка, под формата на текуща или краткосрочна сметка в евро.

2.   Не се разрешава овърдрафт по банковите сметки на ЕКСО.

Член 7

Плащания

За да бъде извършено плащане от банкова сметка на ЕКСО, са необходими подписите на ръководителя на ЕКСО и на още един член на персонала на ЕКСО.

Член 8

Счетоводна отчетност

1.   Ръководителят на ЕКСО прави необходимото отчетите, показващи приходите, разходите и списъка с активи на ЕКСО, да се водят в съответствие с установените в международен план счетоводни норми за публичния сектор.

2.   Ръководителят на ЕКСО представя на комитета годишните счетоводни отчети за дадена финансова година не по-късно от 31 март на следващата година.

3.   Необходимите счетоводни услуги се възлагат на външен изпълнител.

Член 9

Одит

1.   Одит на счетоводните отчети на ЕКСО се извършва ежегодно.

2.   Необходимите одитни услуги се възлагат на външен изпълнител.

3.   Докладът за резултатите от одита се предоставя на комитета при поискване.

Член 10

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Комитетът решава дали да освободи ръководителят на ЕКСО от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕКСО въз основа на годишните счетоводни отчети и в светлината на годишния доклад за резултатите от одита.

2.   Ръководителят на ЕКСО взема всички необходими мерки да убеди комитета в това, че може да бъде предоставено освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, както и за предприемането на действия по евентуалните забележки, съдържащи се в решенията за освобождаване от отговорност.


Top