EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0274

Регламент за изпълнение (ЕС) № 274/2013 на Комисията от 19 март 2013 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 84, 23.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 83 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/274/oj

23.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 274/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 март 2013 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 март 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Модул с цветен течнокристален дисплей (LCD) с диагонал на екрана 16,5 cm (6,5 инча) с приспособления за монтиране отстрани и алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба, с приблизителни размери 16 × 10 × 2 cm.

Модулът се състои от LVDS приемник, светодиоден (LED) подсвет с интегрирано управление на яркостта, схема за управление на светодиодите, печатни платки с управляваща електроника за адресиране на пикселите, състоящи се единствено от микроконтролер и 10-пинов LVDS интерфейс.

Дисплеят има следните характеристики:

разделителна способност 400 × 240 пиксела,

формат на изображението 16:9,

отстояние на точките 0,1195 (*3) × 0,3305 mm.

Модулът не съдържа устройства за обработка на видеосигнал, например, преобразувател на видеосигнала, преобразувател на разделителната способност или избирач на канали (тунер).

Модулът е предназначен за вграждане в арматурното табло на моторно превозно средство и служи за изобразяване на видеосигнали.

8529 90 92

Класирането се определя от разпоредбите на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, бележка 2(б) към раздел ХVI, бележка 2(е) към раздел ХVII, както и от текстовете на КН кодове 8529, 8529 90 и 8529 90 92.

Тъй като модулът не разполага с компоненти за обработка на видеосигнали, класиране като монитор с непълна функционалност в позиция 8528 се изключва.

Модулът не може да се класира в позиция 8531, защото, предвид неговите характеристики, не може да се счете за електрически апарат за визуална сигнализация от позиция 8531 или за част от такъв апарат (вж. също обяснителните бележки към ХС за позиция 8531).

Модулът съдържа устройство за подсвет, управляваща схема и печатни платки с управляваща електроника само за адресиране на пикселите. Следователно, класиране в позиция 9013 е изключено (вж. също обяснителните бележки към ХС за позиция 9013 (1).

Тъй като модулът е предназначен за изобразяване на видеосигнали, той е част, която се класира по позиция 8529 (вж. също обяснителните бележки към КН за подпозиция 8529 90 92). Следователно той трябва да бъде класиран в код по КН 8529 90 92 като част, предназначена за използване изключително или основно с апарат от позиция 8528.


Top