EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0091

2013/91/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 18 февруари 2013 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Латвия (нотифицирано под номер C(2013) 722) текст от значение за ЕИП

OJ L 47, 20.2.2013, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 329 - 330

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; отменен от 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/91/oj

20.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/72


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2013 година

за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Латвия

(нотифицирано под номер C(2013) 722)

(текст от значение за ЕИП)

(2013/91/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/855/ЕО на Комисията от 3 ноември 2008 г. относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави членки (3) се установяват определени мерки за контрол във връзка с класическата чума по свинете във включените в приложението към посоченото решение държави членки или техни региони. В държавите членки или в техни области са регистрирани различни епидемиологични ситуации по отношение на класическата чума по свинете. Приложението към Решение 2008/855/ЕО е съставено от три части, като във всяка от тях са изброени области от държави членки, в които се прилагат различни мерки в зависимост от епидемиологичната ситуация.

(2)

Съответните държави членки, чиито области са изброени в част II от приложението към Решение 2008/855/ЕО, следва да гарантират, че пратки от прясно свинско месо от стопанства, разположени във въпросните области, и месни заготовки и продукти, които са произведени от такова свинско месо или съдържат такова месо, се изпращат до други държави членки само ако отговарят на определени изисквания.

(3)

На 20 ноември 2012 г. Латвия съобщи за случаи на класическа чума по свинете при дивите свине в областите Dagdas и Zilupes, по протежение на границата с Русия и Беларус. Дивите свине са били проверени в рамките на националната програма за надзор. Освен това на 27 ноември Латвия съобщи за огнища на класическа чума по свинете и в домашни свиневъдни обекти в същия регион.

(4)

Латвия е взела мерки в съответствие с Директива 2001/89/ЕО от 23 октомври 2001 г. относно мерките на Общността за борба с класическата чума по свинете (4) и е определила заразен район в части от територията на областите Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas и Krāslavas. Освен това Латвия представи на Комисията план за ликвидиране на класическата чума по свинете в засегнатите области на територията на същата държава членка. Комисията одобри въпросния план с Решение за изпълнение 2013/90/ЕС на Комисията от 18 февруари 2013 година за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине и спешно ваксиниране на тези свине в определени области на Латвия (5).

(5)

Въз основа на предоставената от Латвия информация е целесъобразно в част II от приложението към Решение 2008/855/ЕО да се посочат засегнатите части от областите Alūksnes, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu, Rugāju, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas и Krāslavas.

(6)

Поради това Решение 2008/855/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В част II от приложението към Решение 2008/855/ЕО се добавя следното вписване:

Латвия

В областта Alūksnes: общините Pededzes и Liepnas. В областта Rēzeknes: общините Pušas, Mākoņkalna и Kaunatas. В областта Daugavpils: общините Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes и Laucesas. В областта Balvu: общините Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu и Bērzpils. В областта Rugāju: общините Rugāju и Lazdukalna. В областта Viļakas: общините Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas и Šķilbēnu. В областта Baltinavas: община Baltinavas. В областта Kārsavas: общини Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes и Mežvidu. В областта Ciblas: общините Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes и Blontu. В областта Ludzas: общините Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu и Istras. В областта Zilupes: общините Zaļesjes, Lauderu и Pasienes. В областта Dagdas: общините Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas и Andrupenes. В областта Aglonas: общините Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas и Aglonas. В областта Krāslavas: общините Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu и Izvaltas.“

Член 2

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 302, 13.11.2008 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5.

(5)  Вж. страница 70 от настоящия брой на Официален вестник.


Top