EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0142

Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2013 на Комисията от 19 февруари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на данните на новозеландския орган, издаващ сертификати за износ на млечни продукти

OJ L 47, 20.2.2013, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 101 - 102

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; заключение отменено от 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/142/oj

20.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/49


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 142/2013 НА КОМИСИЯТА

от 19 февруари 2013 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на данните на новозеландския орган, издаващ сертификати за износ на млечни продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Регламент за единната ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148, буква в) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение XII към Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (2) са изброени органите, отговарящи за издаването на сертификати IMA 1 (inward-monitoring arrangement).

(2)

Нова Зеландия съобщи на Комисията, че от 1 март 2013 г. се изменят наименованието и адресът на издаващия орган, посочен във въпросното приложение. Във връзка с това е необходимо да се актуализират данните на новозеландския издаващ орган, посочен в приложение XII към същия регламент.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 2535/2001 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XII към Регламент (ЕО) № 2535/2001 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за сертификати IMA 1, издавани от 1 март 2013 г. нататък.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение ХII към Регламент (ЕО) № 2535/2001 текстът за Нова Зеландия се заменя със следния текст:

„Нова Зеландия

ex 0405 10 11

Масло

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Тел. +64 4 894 0100

Факс + 64 4 894 0720

www.mpi.govt.nz“

ex 0405 10 19

Масло

ex 0405 10 30

Масло

ex 0406 90 01

Сирена, предназначени за преработка

ex 0406 90 21

Сирене „Чедар“


Top